Goudsche Courant, donderdag 6 september 1917

So 13487 POUTIE AOe Jaargaog GËVON0ËN VOORWERPEN iii fnn 10 en 12 uur ijn a n ht Ijui an vftiï pomki ailiiw iiUi i lii oa te t JxüiL ii unitn iyt iu tun olgniido aidaar ge clciiioiwcrcto gitn outiiaii voorwi rptat 12 sïrtiU if 2 ijortouionnaitftt h u kopT gowfoht idi ztturt taschjt wii koralwi iH urwjt wn bordi imA dótii tfu l ü Hcliappf riauoh t u carbJNJlaiitaani OOM zijn tl IjinTagtiL t antvliaiiil dij M Spde rhiglKxJi Ilecmuitraat l5ti ecti pt Wj J v d lioevi it Pf H iwJpikstraa tii wij annliaud Wj J de i4aci Sp ld iiaic Tö tecg l J i fn ttoiutvailialMbBnid bij A Vui L llwarttHtraat 35 tvu lorgai t m étui liij J de Werk Wachtelstraat 8 em zilvtjrboil bij 1 m lioirt Jrwiu cdaal Wi wil euua r bij 1 1 A Xit e V orötiiianMraat 41 nnv tïu l bij M J iuitinbiirg Maria 72 ti ti wandielHtok m ölroo locd l ij A Oiidieniaaa üi T ir v UIoIhf lraatt 4 on portpinomiaïo 1 1 J i ISiji Oraijetlwtraat 10 tm Einderbeur e bij W J Borst W HavxJh 34 t en por diwjiïiaatf bij It V Kipo ij ItoUcrdamMC lnirfijli 2 üdii Hollaud jiiLi la Tdwsli nd bij J J A Moaitiin CraJxütltó raai Oi pi i armbaijitl bij do Brum Clrwiio Iniid iJogiTi yy Kill zwoiubPook hij J li im t Inhwidi bij N ijdimHtl ioiiwe 11 I app d iniiand in9 iiij F A Ztuiiiuii Turfmarkt 10 ecïi 7JIrprl oiit bij M v Lioo wliligwii 8 Aoonlwvcn W Haven 32 f a liomkiifpniirylng bij N Me keirt Haaiuï HO i otii rcwctikraoi bij J l Vif ParkHtruat Ifi vrn aiiiUiandt Irfj C do IvOfeter liockejiiHVgiMtiaat 10 vm luMuliif bij T Wou Kvibni g Karnitiifikdoot 73 vn jKtTlesiiBnmiiie bij J dt K 4 ej JanJcoU iirttu g t Il hamfectiw Inj M l o iiiiiii KpoorftraiU 11 iti iiiaiwl wa ici igwd lnj L M PoMlt rvaoj1 Naalt rsliaat l i e n to kemng bij A v 4 KI in Boftaanl itian 78 H n pöttniKMinai bij W KMikk i ib ig lirocrtLWeg 40 oi n zwart iKmdyi bij U Vflii VHH Ho Hfkade 121 wn iiifdlaalloii l ij N rplll HCiereflwtraiaJ 37 een Higa roiikoker bij V A Luiken N Haven 2 1 fKWi p0T4 iinf iUiaiiv bif C de Klerk tJoiiwe I loiu i H pt iiibeT 1917 IV OiiMiii WrH v m Vtt ïh A Bi mnr iK eerefe iKmman vleien In he dMrlet I nidi n om kwart voor 12 m Wmeo vallen rot 10 miwitm or twee in dm inorvM IGok wcrdm Iwaiaiten geworpen op de jkiM De g HH h 0lachiofft m zUii 11 doo Am en 02 K wondn I e N tuuSe U niet gtt ot h jni vlievmig kr bij Öbearnoa la zee ten val giehnbcnt Bomimien op SulineJi Duitsctie uiarina vlit ilulgra wlerpm met goed gavolff boumati op d haven vio 8 II 11 ai Donau uiond nxo nuai brudt in dip b ea w ar Kan nieuw 1 ii Obk o bt it VoigvtM dei Corriera deila Bm U een nletiw tj p kiiditwhtp io brt ItalUaauMcdie lioofittLwariUv aang 4omeow Vaa düt hiolit oliip koeMten men rooto vecwocldiingt n het wt rdl veu vaardlgjd volgen dl plaiiniBn van den ki fnie r ValtarviiU iU kan tot flOOO M twofte mUJgtu Een nieuw belangiiJk succes na de veroveliag Tan den Mont Santo s thans door Ctmlona s troepen behaald met de in bezit neming van den 2000 voet hooyen M o n t o San Gabriella een gewichtig strategisch punt om welks bexit lang en verwoed is gevochten in dit onherbergzaam terrein wau zoo Ik een berg een sterke vesting wordt Aan dit front vooral moet om eiken voetbreeds grond bloedig gestreden worden en een groote overwinning Is de val van dit volgend bolwerk op den weg naar Triest Uitvoerige berichten behalve dit telegram uit Londen zUn er nog niet alleen zien we in het Weensche legerbericht de voorbereiding van de erkenning van den nederlaag die dan wel zal heeten geen nederlaag maar een strategischen terugtocht te zyn Zoo meldt thans het Oostenryksche atafbericht dat tegenaanvallen de Italianen herhaaldeHik van den top verdreven om welks beat nog gestreden wordt Do stereotype uitdrukking wanneer een punt reeds verloi ni8 Van het Qoatel k geveehtsterrein melden de Russen met groote openhartigheid hun nieuwe nederlaag by Riga waar nu ook Dunamünde met onvemlelde verdedlglngawerken den Duitschers in handen viel terwUl de Russen die in wanorde terugtrekken als ontredderde horden worden achtervolgd BlQkens het jongste Russische legerbericht zi n nu de Russen reeds teruggegaan tot de linie Segewold LemburgP ets joebraza zoodat de Duitschers dus reeds meer dan de helft van den weg B i f ft W enden hebben afgelegd Of men toch zal trachten tot Petrograd door te dringen dan wel wiQ hier met een voorloopige achtervolging hebben te doen valt niet uit te maken Het is a long way to Tipperary maar Fetrogmd Ugt ook nog 400 k 600 K M wegl I I De politiek Dat het antwoord van Amerika op de Pauseiyke Nota geenszins ala een bottej afwijzing kan worden beschouwd bHJkt duidelijker nog uit hetgeen het ministerie van Buiten Zaken naar uit Washington wjrd gefleind daaromtrent nader meldt tt l dat het verwUderen van de Hohenzollemdynastie niet een actueele eisch is die door KNQBLAKa Het oongre te Blaokpool H 4 oongrai nam een oralie an waarin a nlH voUn wordt dedfi na ditioor lo de 48 LUvn we lt In te vo rea P r b i l eliu over het eooglreflt te Blaekpool Do Diily Newtf zegt Het oODgiree lk e0 tot een beaUnfaft die blU genft een ooiiifprouikj umat hei w em ft ei Mi sJlwii door tien ooiiiiprcoii kon worden gt n K ldL De iNMUiwing toont aan dat dti iiiAiHtrleeii arbekkT nriTeld g4 be l MoHdaIr wat betreA dm t idiiltMiag vui dm oorloff en in eijn bertUrfojf den rraliache regti ln m to verl ng l Uöratel van verwoeal streken IM I ngt nehe ovflrwwsohe Uoméniona zljik tdtgMkoodlgd dii t ta otsiien aan de groote vrljwUlljp pogfniP een jaer iHedLti op touw g ezet ou hij al and te verltMJnen bij het h e r t e 1 van den landbouw lii die v Hr w ooste atre4 ken van Fnwkrijh Helgl Servië Rushmd en Roeim ni Ken aaiade iwohe orgaoiAatte V gvwonDdl imi 9ir Roliert Bordr en BIr Witfnd Laurier ah vlcut pretfiditiiteo O e ffevolgen van den atorm IWegTauMicin vao M oedhi sde wrtetiHiit wijzen iTOp dat de Mchade die d oogwt door davk laat tin rton hwft go leden mludtT Is dsm werd flpBvroewid Knkedo overrijpe graanvt ld h drai een vurllm van B tot 10 bih iM par aem Het ooft liad iiiiwu P lijden op atumaigti pUatecn ki iwer thn dit helft van de vruohtm zooalw appehti fk pruUuea door dkia Mbonil aJ Tuk MJHHMJiimaB g LL JU B t 1 tBLi ujaFi iiij ii aiu lo diei laag ujtttxtnedk u roode p toa waarvan ik je nwo r tei dat zeetso schande watt voor ceno vro iw waaneer Ik tiaar daarin zag fladden n Nu weet je wat zo watf n wa Jü bent n waar Hc4 ljnlijk zuH ilJn Ik zf je nog f as trek dht kl uit zooals jd em gIMge paJ van het li dMMuu zoudt ruJüun ga dui naar Jo kauter tn breiy bet o a i van dtn dat in gt4ied en ovorpUnalD door Hei was eii n trioauf voor Gï o ma dat Barrk g ii brutaal antaoord gaf Km oogrtiblBc antwoordde het n l io In gn heel niet Toen si4de zij op eene zon derling badaarde wijze dK lij japon uittrekken en weer A den koMiT leggvo oMMT ukt voor haore gToobuoedm haar lliMt Uti oiu dat te doen Nadwhand wilde zij niebi Uaver dan bmt ba kaïner gaan m dear tv blijven Ik verlang na u denk w vofvle zij er blJ Ik Ik vofli om over te duidcon Maar ik zaj e41 n goo4 vai nrijne moeder dL nkcn Wat ii mij v H ï b t heeft mij i r zepT Nukkig g wMiakt Ik tiKondt dat mijne nroedar dood wao Nu Ik w dat zM fe dsMUd worcM leeft als Ik zou Ik haast vaa rretigrie kaanen eterven Zoo UK C 4 hare docliler w 4 v 4ea antwoordde mevrouw itfaorionald Wtter JndSen je binnen tteo luinulvn nlel be ntdien t t zal tk de deur taiet stuHen m je vier n twinldff uur tany op den mMpt kit n onder voeAM driiAen en J a zou Oc heerlijk vlvkal tlep Berrie phrteeftnc uU op hans oitde tm Postkantooi Gouda I l J S 1 vasi oinI ev teilIiaro briefen en bnc kaarlcrii waarvan dii afwnder oiiiiclieiid ï ijn i iHiigoiWvant vn in tK 2e b lfl der moajwl AuKU tHUs l tl7 NauMtt d r PtMlMu tui lC Klr wMr tei Iwtwniiiif BiiinenJaiid Bi ip cikAdMTt biiit nii Alia Aii4flia 4ii Aialgiiii ii MadWoK AruHterdwiv Item 1 Axi l O0piiifta A J i Jvemwiiiff Mii J i eterw eniH i en Mevrouw Britifk aarden DIE METST A ATT mm UITHMGBOED ZwaiTiiiiiLvrdiaaii Ilaarkim toUenllaiii hcliaiMÏetlen Rötttmdïuii Vx ilkJi Willv fiiig Mcj II V iiin I II e iiostM 1 n 11 I ll n Solii j a l o Ju IA DordTt lil Alim iniiii y llnag 1 ordin cht Vi rto Miss Barrie s Huwelijk oor C N 1 A M WILLIAMSON Nadruk vntodeD l SmeSR Maatechappij Depöfa alom QOÜDA Kleiweg 5 itl I uliuij Mn Mailp Haag 1 rijln I aiiii1i lirocndïit Jan llallH itlll jr i u iriififliiaii ïli j T KoMbt w rou w I i ch4 ltuir J Vt rkaaiilc An 2e zBiider a lrefi nii ur f lleertHVve ii lb l g AiHWterdiaim KWwijk Zoe Wowie il Haag Sohoveningen Anfcterdatn N ooid wijk Zfv roode pMJn S3lj iaat jm aa lullrouw Mulr zUdo mmrouw MaoDoMldi WMou volgt iToo i li M he kind Tlw mijn Zonder eea woord te Bpiiei eer Msectep wa zij Wij te oMkomw Na tXM lJÏÏ 5 P M mdsje wierp tr was een zeker vaag en zeer navel g JBvool T ji daaltbaarlxW ta Bar tart jegens ni vpo MaeDonald lï Z L V kadi Want Bar waohto nlM t andere oorm kwaad l moedhr zouden hoorm m zl Wegd 25 GrooliMl deu mond wewr Zli met dohzell eens wHde wolden hoe te b SW MI eW I J ze 00 Mdln £ chl B rle ba rietaell de J UI Iw ÉM I Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsclie Courant êteedê tneee $ i Deie adverleotien kosten slecbto bIJ Tooraltbelalloi 1 B regel l 0 26 voor elke regel moer 6 oanta Advertentiën V Ondertrouwd D H REOTDOORZEE GREUP IN ADRIENNE VAN ITERSON Voorburi 5 September 1917 Oo t Elnde 231 2138 9 V De Heer en Mevr OOSTINGHOotTTlcH CTen kennia van de onlijdi e boort van era levanlooa kind 2141 S 4 Sept 9 Sopt 2J uur Tuin 800 Om G nopgw Oponluohtaoetine der Fodern e Oouii v d Ned Ver lol Afeohofllng van Alc dranltcn SS 11 VH Ü mMletlMllDf te nwiea maknamm t jeTg l ta miMtlH T deu HU en IM ia t T na llM Opi aaf nitslaitend aan bet Borean KleotrlKl Drukkerij K DPJKEMAN ft ZOON inoiia NÜTIONIILE JHyEREENIGIIIG KapHaal mn R pv f e 900 000 Rijks H B S De LESSEN vangen aan op ZATERDAG 8 SepteÉer a s Voor klasse I te 9 uur I KANTOREN GEVESTIGD TE ALKMAAR ALPHEN a d RIJN AMERSFOORT APELDOORN ARNHEM BARNEVELD BODEGRAVEN COEVORDEN CULEMBORG DELFT DOETINCHEM DOKKUM DORDRECHT DRACHTEN EDE FRANEKER geldermalsen gorinchem GOUDA GRONINGEN HARLINGEN HEERENVEEN HENGELO O KATWIJK LEEUWARDEN LEIDEN MEPPEL MIDDELBURG PURMEREND SCHAGEN SCHOONHOVEN 8LIEDRECHT SNEEK STADSKANAAL TERNEUZEN THOLEN TIBL UITHOORN UTRECHT VEENENDAAL VLISSINGEN WILDERVANK WOERDEN UMUIDEN ZEIST ZIERIKZEE ZUTPHEN ZWIJNDRECHT II en UI 10 uur IV en V 101 2 uur Alle leerllnlen worden Maandag 10 September a s dei avondi e 7 UltR op School verwMhI De TOELATINGSEXAMENS voor deNIEUWE leerllnlen beginnen DINSDAG 11 SEPTEMBER dei ivondl Ie 7 UUR De ingeichrevenen voor de VOORBEREIDENDE KLASSE moeien MAANDAG 10 SEPTEMBER dei vondi Ie 7 UUR preienl zijn in hel fchoolgebouw Paradijf De Directeur 2137 23 dr S 8 HOOGSTRA Oe Directeur 2134 18 dr 8 8 HOOOSTRA Op bovenstaande Kantoren alsmede op de Kantoren en Bijkantoren der Rotterdamsche Bankvereenlglng en die derZuidNedrrlandsche Handelsbank aratlm overboekingen voor Rekeninghoudars 1974 70 Ie kwaliteit RUNDVLEESCH zonder been SS oant per pond bi P NATZIJL Stelwllk 2128 ao CAFÉ In het ceotrum van Rotterdam van ouds bekend Café ter overname aangeboden 2139 40 Voor nadere inlichtlnlen wende men xich onder lett O 763 Adr bur C W BETCKE Cooliingel 6S R dam ANTON COOPS Drogist WaUstraat 29 Tel 328 Handel in Bronwateren Vin SANGUINOSE 2096 10 Vjnum SanKuJnosum in vacuo Zuiver planlaardig tonicum jm ADRBS bjj opmimingen van kleeding boeken schoenen en antiquiteiten k BECKER S 2e handszaak OOÜWE 9 GOUDA Ovwal ta ontbiMlM 1911 10 Telkeni meer menachen komca lot de overtuiging dsl zij geen gewoon itDa verdragen zij probeerea het een paar dagen een paar weken gaat het goedi dan ji de maag in de war de eetluit weg de spijsverleerlng geitoord Gelukkig worjt het tegenwoordig meer din vi oeger ingezien Prof Nothnagbl uit Weenen Mgt fak met zoovele woorden het jtaal moet ons in organiichc verbinding worden toegediend doorde plant En tal van lijders aan bloedarmoede zijn gekweld en ia hunne genezing belemmerd door eigenwijze men§chen die dit niei wilden begrijpen Gelukkig tegenwoordig breekt de Saoguinose zich meer en meer baan de een vertelt het aan den ander Gij behoeft van de Sanguinosc geen Likeur glaaijea te gebruiken Tweemaal per dag n eatlapal is genoeg Daar ia géén middel verala het goed ge D Dkcl middel dat KOQ snel helpt in alle gevallen van uitputting en algemeene venlapping Sanguinoae wordt verkocht in alle apotheken en bij alle voorname drogUten 2140 50 WACHT U VOOR NAMAAK t SANGUINOSE kost per fl fl SO per 6 fl f8 12 fl f 15 l De Riemenlraal 2c 4 VAN DAM Co t Den Haag fe te Gouda Anton Coop Wijdatr 29 Schoonhoven A ï + Zeaaen Boakoop Wed J V I SpruU J F Verkadej Waddlnxveen A v d Heide Moordr J v Gennep MuËÜ Uoldijke Ftteo presligil Ie Vorner OPÖKRIOHT I Voedert uw Feg met de uivere murwe LIJNZAADROEREN merk STER en W L en SOYABOONENKOEKEM merk W LJ nitmnntende door hoog eiwit en retgeliaUe en groote voedingswaarde BereDiploma Parii 1900 Negen Gouden Medailles mooie sollede meubelen Ia Tafels Stoelen Kasten Spiegels Scliilderllen Theeta leIs Buffetten StIjlameublemen en In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alle epotgoedlioop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 50 Stnikast 120 StBlUfel f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 50 enz SiMinurM linnligitiulillililtliiltilll Ratterdam Abonneert U op Het Steflografiscb Verslag van het Verhandelde in den Gemeenteraad van Gouda Bevat ALLE bij den Baad inkomende takken de beschikkingen daarop en de stenografiaoh opgenomen disousiie alles bijeen in boekformaai ABONNEMEfTTSPRIJS voor abonnó s op dit blad f 0 25 per kwartaal bij vooruitbetaling voor nietabonné s f 0 50 per Irwartaal b voomitbetaling Wlf Abonnementen worden aangenomen door de Drnkkerij A BBINEMAN Zn Markt 31 GOUDA Ëenig Depot van thea uit het Magazyn van M RAVENSWAAY ZONEN GORINCHEiW Deze Thefléa worden afgeleverd la verzegelde pakjea van vijl twee en een half en ééo N d ona met vermelding van Nommer en Prijaj vooraien van volgena de Wet gedeponeerd Merk Zich tot de uitvoering van Uwe geterdt ordera aanbevelend J C BUL 567 2 B TU BOEKHOUDEN in drie maanden met Teatimonium J C ter BRUGGEN Leeraar Boekhouden M O BLEEKERSSINOEL 3 GOUDA Proipectua met overtalrijke prima getuigenisaea op aanvrage franco Ervaring met drieduizend Oud Leerlingen een voor een persoonlijk geleerd MONDELING EN SCHRIFTELUK Het Boekhouden ia niet ieti geteerdwelen Bchappelljka noch ieta nieuwa het ia eernatuurlijk eenvoudig vanzelf apiekendSTELSEL zeer gemakkelijk door ieder te be grijpen en zoo oud ala de wereld 9 63 Oudshoorn bij Alpken aid R n 30 Maart 1914 WelEd Heer J C Ter Bmut Leeraar Roekheuden M O Manheer Hel doet mil gtaoegen van Um n Ttttimomum tt hebben ontvangen met omdat ik de lessen moede btn verre van dit hel was mij steeds een genoegen van V onderwas te ontvangen en mei U te correspondeeren Steeds heb ik met plezier Uw Schels van het Boekhouden Ier hand genomen en wanneer er xich een moeilijkheid voordeed dan was steeds dat boek daar dat my alle mogel ke antwoorden gaf het was m dan alsof ik U hoorde spreken Ook de Drie Balansen gaven m § veel licht vroeger was een Balans voor m ten dood element doch thans nu ik kennis gemaakt heb met dit botkske is dit voor m gemorden ten levensbeschr ving vol afwisseling li kan dan ook niet anders dan Uw onderwijs een ieder ten sterkstt aanbevelen Vóór onse kennismaking was de Boekhouding vter mg een Mysterie doch thfins kan ik getuigen dat U mt hebt gemaakt tot een ingewijde en reeds verscheidene malen heb ik tot mijn genoegen geveeld hoe prettig hel is Boekhoud onderm genoten te hebben Met hartelgken dank voor het genoten onJermfs leeien ik Uw eud leerling en vriend A DEN HERTOG Wxn landbouwer P S U kunt naar Uw goedvinden hiervan gtbniik maken Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van ITaaimachiiies want SINGER Naaimachines zgn een EersteKIas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle buishoudelyk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SHTGEB KAAIMCHMIS A a EinD A kunt U krijgen In al onze winkels 4 i Oonderdag O September 1917 GOmSGHE COGKllVT VERSCHIJNT DAGELIJKS ir BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN WQUZONDV MXDBDBBUNOBN I 1 4 Op de oorpdiuH dubbail lariai G o e advanaMila i pri a Gnwaa UtUn m i KLKINB ADVUTBimtfl auvi M m koop vkooiK kaur tew 1 S n b f OJS Ik i al i t 10 wjrfa Bialliwi wi Si AiONmuiBNTsraiM tm kmu 1 2s p i Mk is 1 om Zo elu k rr o ar pOH pc aw unuapoiM i Aboonunuia wonta dqka u euMau up o byra UaiiT 31 Gouda b PM ajtaolM daa bo khaad 1 mn d poMkralono AOVXBTXMTUtrRUS 1 Uk Goada aa omatrekea bdloorend UI de beaortknnl I S Éd OU dk laari n n r 0 10 Bi dn d r ovol n de pl nje j k ana l r 1 75 p k 14 Ml om l n 4 boorll pn loope et par pou p kwartaal I l SO mu Zoodatabbd I 2 AboaouMnia woniu 4 c iqka Mn eaoia mp om boiw Uaut 31 r J M H Mraü Uitgever A BRINKft AN ZOON Telefoon Interc 82 i i I I Telefoon Interc 82 begmnen van den oorlog mMt voegt hij daaraan toe wellicht wist de Amerikaansche regeering toen nog niete van den loop van dit proces te Petrograd dat bewees dat het de militaire party In Rusland was die het tUdsUp van den oorlog koos Natuuriyk dat over het hcfcfd wordt gezien dat Wilson s antwoord an den Paus niet enkel betrekking heeft p de voorgeschiedenis maar op de Duitscfie rUckaichtlose oortogsmethoden gedurende dezen oorlog zélf waardoor het Ingrijpen van Amerika onafwendbaar werd Opmerkeiyk zyn de dan t ch wèl onbewezen insinuaties welke Micb ëtis door z n interview heenwerkt als deze De Tsaar herriep het mobilisatiebealwit en droeg Janoeskewitsj op aan Pourtolfts te verzekeren dat Rusland den vrede ifilde Deze opdracht is verydeld door Saa nof En nu komt het Haar al die mMischen hebben dat niet uit zich zelf Wie steekt er achter Soechomlinof s betrekkingen tot de FnanBche chauvinisten Poincaré eh diens bende zyn bekend genoeg Poincaré is gekozen in het teeken van een Russisch Franschen aanvalsoorlog tegen Duitschland In dien tyd is Soechomltnof naar Parus ont1 ioden om Polncaré s verkiezingen te bcgunslgen Wie zal het betwijfelen by het lezen van dergeiyke uitingen dat veel daarvan uit den duim is gezogen De Norddeutsche deelt mede dat de Rükskanselier maatregelen heeft genomen om de samenwerking tusschen de Ryksregeering en de dagbladpers op breeder n dw uiMpK w a dan tot nog toe te regelen By elk deel van het centrale bestuur moet een pers afdeeling bestaan die tot taak zat hebben de pers te allen tyde en zoo volkomen mogeiyk In te lichten en haar de middelen te verschaffen om haar taak zoo goed mogelijk te verrichten Te eigenaardiger is dit bericht als we bedenken hoe de censuur tot dusver de vrye meeningsuiting belette Wy betwijfelen dan ook of de redacties deze gratisvoorlich tingadiensten wel zullen weten te waardee ren temeer nu reeds by voorbaat het geïnspireerde blad meent te moeten ontkennen dat deze organisatie bedoeld is als een middel om Invloed op de pers uit te oefenen I In een later bericht wordt dan gemeld dat met de leiding van het centrale persbureau wordt belast Von Braun leider vanden persdienst in t ministerie van Binnenland che Zaken Dit bureau zal dan directonder den Rükskanselier komen te staan Hoe onrustig het in Rusland nog is welke intriges zich daar afspelen biykt opnieuw uit een telegram uit Petrograd waarin wordt gemeld dat Grootvorst Michael Alexandrovitsch erfgenaam van den troon en zyn gemalin zich In hun woning in staat van arrest bevinden wegens de ontdekking van een contra revolutionnuir kompl ot terwyi ook tegen Grootvorst Dlmetrius Pavlovitsch deielfde maatregel zou genomen zyn Naar ons nader biykt is bet bericht dat uit Duitaohe luvn kwam en het aftraden van den Italiaanschen minister van Ooriog Orlando meldde voorbarig Wèl schynt door eenige bladen dit aftmien van OHando te worden verlangd Orlando is thans Mn gezondheidsredenen met verlof en het verlof om gezondheidsredenen is by staatslieden een veeg teeken De Monfo San Qabrielle door de Italianen wei ewerd Duitaohe auooesaen rond Riga De Amerikaanaohe Nota De onthullingen Troebelen In Rualand Overheid en pers Een voorbarig berioht ONS OVEBHCHT tanerika wordt voorgeschreven om tot een grondslag voor vredesonderhandelingen te geraken Ër bestaan aanw zingen dat Amerika er tevreden mee zou z jn indien b i nnenlandsche hervormio gen in Duitechland zouden plaats hebben waardoor de eerlijkheid van Duitsche handelingen ten opzichte van andere naties zou zijn gewaarborgd Wel gelooven officieele personen dat een verw dering van den Keizer dit zou kunnen ierhaasten maar men streeft er niet naar om aan Duitschland een zekeren regeeringsvorm voor te achrüven Amerika zal zelf oordeelen of het de hervormingen goed genoeg acht om te dienen ala basis voor de vredesonderhandelingen Deze verklaring temeer pleit voor het democratisch streven zooals dit herhaaldelijk in dezen machtigen Staat tot uiting komt zoo ook op den Labour Day te Brooklyn WAar de secretaris van den arbeiderspartij Wilson met andere woorden hetzelfde zeide De Amerikaansche arbeider heeft te veel opgeofferd om deze democratie te vestigen en te handhaven dan dat hij aan Duitschland kan toelaten dat t zijn autocratischen wil oplegt aan het DuitBche volk Wü heb ben geeir twist met het Duitsche volk maar indien een volk toelaat dat zijn regeeringsvorm de vrijheid van een ander volk bedreigt dan heeft dit andere voik het recht te zeggen Wijzig uwe regeering of wU zullen ze verniettigen Dat men in Duitschland het Soechominofproces ten eigen bate aanwendt ia begrypel k maar de w ze waarop de Rijkskanselier zich nu door Wolff laat interviewen ia al te doorzichtig waar het nu moet heeten dat Duitschland s onschuld bewezen ist Immers hierby woïdt vergeten dat het onthullingen dossier nog verre van volledig ia en nog menigen schakel biyft gemist zooals o a het spoorloos verdwenen van het 1 telegram dat zoo mededeelen dat Oostenruk op Grey s voorstellen Inging I Dat bovendien al dat geïntervlew en geBChrüf weinig vrede dienend is en er slechts toe kan bedragen de volken moedwillig verwijderd te houden inplaats van toenadering te zoeken fs duideiyk Zoo zeide Michaëïis op de Amerikaansche antwoord nota op het pauselUk vooretel wyzend dat daarin wordt gezegd dat de Duitsche regeering in het geheim zich de heerschappy over de wereld wilde verzekeren en de tüd koos voor het De fronten Gemengd eorloctnleDw 1 11 i l l oo 1jM aU tJtu tt etrHL III dl Miiddi llaiiKk 4kt Zm h lilim de MkIlW lö4 n Ui Mto ut sliopm fwncn iivt t bijnft tb5 0l ton viunitdd BUirgNUiNDwaa nisuw Saarboroiig h buauJtortcn rm IhiitMobi thiii hoot veiWoh en gistt lla 0 wl oïii kwasH voor ze vtti voor HearIkoroii li til o H M fWiwIen waarvan iig v ir tic w h in het lemt toreolitkwaiik l r zijn drjei p 4 r Queii gi dk od n wond 1 0 iiKite riw de fKsliado i gering Hou oh on iiTuggoroepKu 1 0 opporlM t hebber dtsr MidÖwHaiubmihc ZtH V lool vioe adkiitraal 3otic4KMi werd igg roiipen imt u l do l in li 4 var dcrlaiul Lvn ondtTeiii poet tn WTVuIlen Hij iK t ft l i w vier Wir het bwt l g voipni oviT Üliiitowl en godurende déo oorlo r ootL Tiwka tiwgtri dfcw ff4 fm i U Middle laiid he Ziv Kiiizor Kaïrpj aan beit front KftüT Karl Ijt af zH H 8 pt verg Wd a n dietif iHiel van itvt gKoeralen ntaf vrijht w Apz naar het front van aart lw rlog JoiBöf Bom bardflm4 nt van pola In dtm naicjit vaa 3 op 4 de ztir weerden ong ni r KK iKMifliHTi op Polagt worpeti dlii in de stad wnlgo iwliade aan poiwoonlijk i edgtnidiM veiworzaak U n HiüUaire hmLtAÜngm ktli n wK dni f soliadt Fr zijn gitii mrai i lHMiievii u te l f I i ë t wei d twowaaJ door IWiHaanmi i vJrtig ii B aangtL v allw Aanval op Adrlaniopei IaieHiMAo n rin vlk pPwieT8i dedlfni In dftfl luu kt ven 2 R pt eeo aanval op Adriaoopol I r werden mi gwvktit uitblag boaiUmeii evworpftt op 1h H Oorbuis tii de l ru Ijuohtaanval op Kng e aiad uiïïetonü het aanzienlijk aanlat vllfigtiiigfn kruiete Dinsdagavond owr n br rle iiH eritflfltlMd dta ZX kiifrti k amiKalltrM vlogt n afzondmli of grot HgiHw1i waardoor het iiKK i4ijJ v tui imn aantal tt sc4iatten maar mngdijk warm Ik er 30 De dier rodm oaringtii d leerreitfeaieii tot dca Hwnol dan fflnwkgtjfcediwii Baariei dacht dat hare groohnuwdw een GodI voor zioh 7 lf had geschapen In haar eigjeai bwJd n daarom g i loof diaib bet haar rooht w W Beta tö zt g en wat Hij nioeöt doen Waarom zou een gioedto aAwijfX God een oneanigenaUni oavticodiedjjjk 6ah peel aiei Gpootiua BOheppm Dat wad ont egrijpe4ijk fm ju frwiw HcïplmTn wa van mieeniiig dat God werkWi goederUeren wa oaidiaiuk bet eni brimdirade vuud waurin zij hea t vsnaieeir ais Grootma vaet g looMle Toen or fgem geluid van de bubat oud BteT mwr werd geboord h ooo mievroaw MaoDonaiId laogzaam eu zeetr afgeuieten ijD sMon U tegien mJin wUgiatrouwd Zijn vadleir waö dood m het g aaig aener vrouw wMi tilet geno want hij was koppigt olscboon een gioed zo m tot z ij vat op honj kroag u et hare toovwkun en en vadoohe hekooHljkhediea Hij onËmoette haar in Londen m haaldla haar uit den Bohouvv rg waar hij niets te mnk ïi had eu ala hij aooJb daapheeo waai g am zouden alle tnioeiiUjkibedQD ona beepaaird zija g d lefven Die vrouw waa ena awtrioe een Hchteianig oppervlaickl elohepfKi met oiei meer giennoei van i Mipxi wrantwoorilËlijikiKidi duo em vUiMSer VHndera zijn mooll viti Bart4u haar In de red ïk veaxmderstH dat God zo g nwekt he t ovengoMl ain h mi ren g£n aak hoeift i Ik ben er aekwr van dat hlJ V iDv r vau ze houdl Zij daidü fiAD bare grootnroddeir aiIhi asoi e w dikk o ziwarte mier die leali c kruimels bx leen Mufcer hol varzooMilt Untwxw UmoDobM gintf vmtrt teol zij niete had gt ioordi Ui vroniw huwde löijn zoon omdat tWj g4 had m toen zij atlm had verkwist wat zij machtig kon wordtsn verkwist ia jaiM oii eii i lioedt n m allerH zondfii ijdeihdd varliet zij hwii en zijn huie vorüet liaar khïd van jaar OBV naar dtni schouwhur terugi te Kwren veronderetel ik Ik daiuk GodJ ó k me gmoog Invloed op imjtt wxniltoIwrt had om h n lle weerboudlm iéhr ma t loopm alw oen mlnziökie dwasten te beproeivm haar terug to breingo iftr hei a tBio Lli k ImU dat zij had onioord MBiar zi u ïiaa t wae ge roken daar hare Bk o 4JKid m ifwaaaiidd Do tww jami die zij teza ii eii ondter dit daic had doorg 4jr olit wi do t€Heur telliii n die den joi e iL besotfgdle ondi rmijndbn zijne giew ndih dd Nog twoe jaar nioctit ik heau belKnideo eti toen wwd hij wegf nomwn Nooit heeft je moeder aan Ivemoi mij mttrevw zelfs niet om t i VTa n of haar men en kind ia loven of gimtorven waren Zoolang Robert U bleef haar goed in liairei kamer juW zooale zij wtigtBloop aia een dit f BleohM een nikol vaUes tueen u id I aar wwm de niieubelH w lke d anno hHneketo man Iiad gvkoolvt oniikll lnij hk wIc dat nMs in zijn uioddprri hoi goeeliLkt waa voor zi W betioovtfendu vrouw Daar waren har lokx r i deKel idk japoo dio gjj aanhebt wari opzetteJijk genwakt our hare onlHwohiflindM treitkeo te oen uitkomen op een portret dat zij miijn zoon overhaaMiB door em dobHder Ie lateik iiiak Allot WOB ar behalve hflro Juwt iwn die jgij vM oppaste mee ta nemen juwoeitm gie clrfkt v voor eeo kclze van een heidwuach volk ds voor B £ ii ti be nvuw die iriob z U rea prtïtwTt en rtaarlnp ligt d yrorM van ftllü elliiide Zij wes gwen I n H lw Ik waanK4iiiwd it mijn toon fa liet b toen hij sprak van zijne verlU fdh Ik zcride Het ia er g noeg dat zij eene aotrloo i maar dit dochter van oen l T8cfi n vader en euno AmurtttJaaneche iwoedor dat U nooifloolig I bWc en stil la het Hij wUde niet luirtemi en hij werd gwttraft voor zijnö tij o plflrHt dL Jij waart gievn trooet voor httn want zooale ik r iedb dakwijU opim ritte waart bestemd oan op te groeieni ih het le vtfido beeld ven df vrouw die on had bo4ro g n Ik zeJdH hem dat hij aiif nog eena wecT ïSHi moeten doomiaium In jou aid bij In leven bl 4 mt wimtAiim nog erger ais het nx elijk 1 wuU d t zonden der vadcTH worden Iwwooht aatv de kinderen zeUs tot In het drada en vierde Maar ik merade dat Ik op n jae moeder gclorfi wlwp Barrio haAr voor de voiet m tWti nrrtifi F nuriljk g prokeii k dat hetzelfde tooêie je vd be ijpt tenaij onnoozd b it Je vadfr wa niet aledi fl noog oo dm laat te dretfien w n bij zichwdf op de schouderH had g Mwg t Hij IM dei rdrantwoon eU ch van dcdoohtor dlor vrouw op ia voeden aan nrij o w en nnet behulp van dm hetaei heb Ik miju Ust daan Ik hei je van ijdelbfiidm afffebo d en in de hoop dat Ie ondankti athw onbe l Jit zoudt blljvc i van du werekl Maar h 4 blo l laat zich niet v rtoDohenen Vandaag zi i ik dat e makt e moeder vÖAr ju al i eeu dktf lüt het hiiJ sioop jij ook deRo ptoats dlo Jo Tcirboilen watf heat UnnenireBHopm oini je n niw Ki H KM m Jtf Ijdejh d te bevrediffik Ik ala J0 ubettAeKod I pronkm