Goudsche Courant, vrijdag 5 oktober 1917

i o 1 1513 f 2395 40 Dit nummer bettaat uit tiree bladon Ons aller plicht De troonrede waarmede onlanga de nieuwe zitting onzer Stateu Generaal geopend is heeft in sobere woorden wel maar toch nadrukkelijk genoeg om door ieder verstaan te worden het Nederkuidsche volk gewezen op den nood dezer tijden en den grooteren nood dien we ongetwijfeld in den naderenden winter zullen leeren kennen Ook zonder die officieele herinnering zouden we ona van het bestaan van dien noodtoestand voor ona volk als voor gansch de wereld bewust geWeest zyn De vreeselijke oorlog die maar niet eindigen wil en integendeel steeds verder om zich tracht heen te grijpen brengt de raenschheid der uitputting nabij Milliarden worden weggeworpen en de menschelijke energie die zou kunnen herstellen blijft bijna uitsluitend in dienst der vernietiging De productie van at de wereld noodig heeft is tot een minimum ingekrompen en voor dat voortgebrachte minimum deelen voor zoover het de oorlogvoerenden betreft waartoe nu bijna alle voortbrengende volken behooren alleen de medeetrijdenden mee Zoo zyn de enkele neutralen waartoe ook wü ons gelukkig nog kunnen rekenen geheel op gen kracht aangewezen Maar dat niet alleen De wereldtoestand maakt dat ook wü een deel dier krachten moeten gebruiken om het algemeen gevaar zoo dat komen mocht af te weren en bovendien dat wij die krachten niet kunnen gebruiken en niet kunnen ontplooien zooals we dat in normale tijden kunnen Handel en bedrijf die internationaal geworden zijn zijn door het stilliggen van het internationaal verkeer geheel tot stilstand gebracht Onze industrie wordt grootendeels stopgezet door gebr ek aan grondstoffen en vooral van kolen Zelfa de ongestoorde regelmaat van ons inlandsch verkeer is verbroken En naast deze stoornis van het bedrijfsleven bedreigt ons een gebrek aan die voedingsmiddelen die we zelf niet voortbrengen en aan brandstoffen voor den naderenden winter Werkelijk onze toekomst ia niet rooskleurig Maar het is niet voldoende dat we ons daarvan ten volle bewust geraken we moeten evenzeer leeren inzien dat deze nood die bestaat en de ergere die dreigt ons allen een duren plicht oplegt Nood leert bidden Hü moet ons dat nu De handel met het buitenland In de eerste helft van 1817 Uit da handelsstatistiek over bet earste halfjaar 1917 blijkt hoezeer onze buitenlandsche handel tot geringe afmetingen is teruggebracht Voor verscheiden artikelen is verbod van uitvoer uitgevaardigd zoodat b v van de 185 artikelen waarvan gegevens voor den uitvoer worden verstrekt slechts UMb i MMMfc l w l i l UM M IiliMp i h l den Anoere artikelen worden in lueds mindere hoeveelheid ingevoerd zelfs onza eerste levensbehoeften komen niet voldoende binnen en te verwonderen is dan ook niet dat de Nederlandsche handel in de eerste helft van dit jaar geen voolük beeld vertoont Van verschillende zijden ia er op gewezen dat de uitvoer van levensmiddelen uit Nederland naar Duitschland veel aanzienlijker was dan die naar Engeland het blijkt dat dit alleen in het eerste halfjaar van 1917 niet het geval is geweest Da invoer uit Engeland bedroeg in het eerste kwartaal 1917 een waarde van ƒ 86 884 348 en in het 2e kwartaal van ƒ 27 969 357 zoodat Engeland in het eerste halfjaar van 1917 naar ons land uitvoerde voor een waarde van ƒ 64 863 706 De invoer in het 2e kwartaal was dus slechts van Men in het eerste kwartaal de oorzaak daarvan ligt daels aan de duikbootoorlog en deels aan het feit dat bijna de geheele industrie oorlogsindustie is geworden Uit de statistiek blijkt dat Nederland me r aan Engeland leverde dan het vandaar ontving in het eerste kwartaal 1917 voor ƒ 62 469 106 en in het 2e kwartaal voor ƒ 46 598 016 in beide waren IndGeo gij bot tooverland vfaidt moet dat zijn terwl de maan da Idoeieude heida besohdM 1 o Maar ik zai niet voei tijd babben ons u te belpen er naar te zoefiiera om g ij mij over vijf dagen bij naoeder ault aciiterlatcn en uw weg alleen voortzetten Gij moet Boeicen naar don deutdl van den regenboog waar gij o goatj omdat die o eral kan zifi en bet ÜxM der maan op da batda kon u bem doaji vinden in het gres of onder eene bloem of zelfs nndden op den wog voon tiWo oogieo Hij zagi nnij op oen vroemidei peSnzenda wijze aan o tk kon mij o oogen niet van bem aiwenden ofsobopn ik daA wvoMcihte want bet was ajsol bij in hot Ivinneaisla van mijna iM lasj mijno oogen alai veostet gieiirulkebdle waarvoor ik dia ordijoen nfeet ken neerlaten Gij zoudt den stoute kuiin n vinden Indien gij dit niet roadfe daan zeddia hij In elk g Kvai ik kon bem zonder uwe hulp niet inden Maar dot doet er niet toe Misadblen zou niet wvten wat er mee te k en oud beu on goene illnsies nner hab TwiB antwoordde ik otoA t ik onder dm botoovoriwg zIJmt oogen kkm Gij zijt nie oud en sÈes Gij ziJt oen RWder enj ka meaijaai verioeöffli zijn altijd jong en dlaipper Miss Barrie s Huwelijk door C N co A M WILLIAMSON Nadruk r boden 32 Het 10 veile jai en gjeiwiieti daA zij te Lonidiein itf gciwoeeit Ik denuk dlfut zij er niet op iHUUr huwcdijkfjtre ajei was geweeat en iBieE niet w t ca bciialve dat ulllatapie zl i Exe er en Carlisaa h ire grootsta s4iedon giewee maar begieiiiover dea bevoemden acMlider pres zij Corliale zeer en seddla dat wij noiuuiriijk geeocj Lon deiL ohe wiinketó kioiidlen vwrwadhtaa Ifc trttohtte zijn blik p te vA tng wn n ik zekjar ben dloti hij alle grappiglo diurgen opoïOTikt dkwto hot zou vreeaedijjt zijn giHWoeB belt lieve meosdtb uj te laoheaii in bare pog ngien om oen vKmw vaa de w Teldl te zijn Ver tAoi vam redoeninigi kiosen nteoieer SKmiorlicd en ik tkUeg zelid die aukuuuiid u hood van mevrouw Jaiueö want zij waiEf te verle gieti omi W heeüa m et zou julaiar vwrkKicTdie dSngiea bebboo g noiii n Mijnta japoïuien werden klaar gokoolrt omdlait wij dien volgwidloni morgfin neei Sciuottuid zoodMi Teirtreklceii en het wae glrappig om to ziian boo moeillikhet was om aKeoeor Sojwerlo te bevrodïgfla Meo zou beibben gwdaoht dM hij wortoolijk baliuag steltSei in mi kleeren maar dat y m nHhiuriójk alleen maar zi kuueteaaairBnatuur Wij zocbAea eew japon aE ADRES bij opruimingen van i leeding boeken schoenen en antiquiteiten is BECKER S 2e handszaak 00 UWE 9 OOUDA Ovaral te ontbiedaB 1911 10 ik niet anders zonder illuridders wel Koopt Uw Hoeden Petten en Baretten bil CAREL KROPMAN LEIWEQ 2 SOUDA Mlauwa modallan 12 I S Hed a overleed tot onxe diepe droefheid zacht ea kalm na een korte ongeateldheid onze geliefde Echtgenoot Vader Behuwd en Grootvader de heer JAN KOOL io den ouderdom van 56 jaar cn vijf maanden 2406 18 Uit aller naam Wed J kool Boer Vliet bij Oudewoter 3 October 1917 BAKELAARS HAARWATER tsgen haaruitval flacon d 1 BO bij 2101 10 ANTON COOPS Drogist wydstraat 29 Tel 328 Opeobare Verkoopiog te GOUDA op MAANDAG 8 OCTOBER 1917 s avonds 7 ureo in het Café RestaurBDl VREDEBEST aan de WIJDSTRAAT en overstaan van den te Haaatreoht gevestigden NOTARIS J KOEIVIAN van Een goed onderhouden Winkel en Woonhuis met erf cn plaetije aan de Keizerstraat no 3 te Gouda groot 49 centiaren Te aanvaarden 1 December 1917 of vroeger oij overeenkomst En Twee Huizen met Erven aan de Raam no i 178 en 180 in de zoogenaamde Petroleumbuurt te Gouda grooi rea pectievelijk 36 en 35 centiaren afzonderlijk en bij combinatie leder perceel is verhuurd voor f 1 25 per week Te bezichtigen 5 6 en 8 October van 11 tot 3 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris Koemanvoornoemd 2303 38 1 srt gM t 1 i p is H m I S Sm Abonneert U op dit Blad Zeer mooie soliede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Theetafels Buffetten Sty lameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 50 Stfjlkast f20 Styitafel f 9 B0 Spiegels f B 60 f 7 60 enz SHSmiTUb BDfSDhDli nabij dl Sehlibdl Rotterdam Verkrijgbaar bij L J C BOUCHER Dtn Haag Drie Balansen w o der Nederlandsche Bank theoretisch toegelicht en voorzien van quintessens van het Boekhouden f 2 50 Schets v h boekhouden 1 50 Beide door J C TER BRUGGEN Lceraar Boekhouden 1016 11 S C van Oudlieusden Co PIANO EN OROELHANDEL Wagustraat IIS OEN HAAS Tal 823 1990 GROOTE SORTEERING 10 INSTRUMENTEN VOORRADIG BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE 6 OCTOBER a s OPENING van I Het Blousenhuis Kleiweg 3i ES enza Specialiteit in DAMES COSTUM Gpoote Afslag van Ründvleesch alles pap S ona 2405 30 NEEMT PROEF NEEMT PROEF BANKVLEESCH 55 cent RIB ROSBIEF en ROLLADE 6S BIEFSTUK en HAAS 75 mr Tevens PRIMA LAMSVLEESCH Be d b c a VERHOEF Talafoon 23a Langa TIendewag 28 KONINKLIJK ERKENDE PITMANSCHOOL Mauritsweg 30 ROTTERDAM Telefoon 11485 15 October begint nieuws Dag en AvonClCt PSUS voor Kantoopoplelding Gelegenheid tot inschrijving voor Bef l ekklngon nis TyplstCe Steno TypIstCe StenoCorres pondenlCe CorresponderttCe i BoekhouderCstep e a Onderricht in allo Handelavakken TalOHp Boek houden Stenografie en MaohlneschPlJven vorsch machines De recommandatie der reeds geplaatste candidaten ia zeer groot Speciale gelegenheid ook voor jongelili die van school komen Inschrijving begint 8 October van s morgens 10 12 uur s middags van 2 i uur en s avonds van 7 10 uur Aanvragen voor Kantoor personeel uitsluitend PITMAN sPlaatsingbureau Mauritsweg 30 R dam i 2391 70 Adverteert in dit Blad Ik heb nooJI myn Haar verwaarloosd r i d bet KOKO voortdurend I deri 10 laar gebruikt en aan baar I flebrnlk tacb Ik myne weelde van I Glanzend Goiv nd Gezond Baar I Ie ddnkcnl U Hunt ook Lang Oezond Haar hebben i Beproef deze methode en begin vandaag Oa naai Uw Apoiheker Drogist of Kapper koop een lesch KOKO van P 0T5 ECbrulk het 14 dagen tooals voorgeschreven en Let dnn op htl veraebil VOOR HET Een uivert Heldere Niet vette vloelitot bevordert den flaargroet Venteïkt de klieren en doet dJenat ala een Tonlcum Hootdieer en Roos vèrdwynen nadat men KOKO een paar keer gebruik heeft men sprenkelt het eenvoudig Op het Haar dan wryft men het zacht In eene neden aartache richting en borstelt het flink Wy teilen geen dwaie of onmagelyke Ischen aan Koko tnaar wy zeggen n houden vol dat alt een Zuiver Geneesmiddel voor hel Kaar gean ander Preparaat dll kan evenaren WAARSCHUWINGI Uitstekende preparaten worden dikWfli naremasM van het brygen van de ecbte Koko hangt hel succes van Uw Haar I Weiger elke lesch die U ala Koko bullenverpakklBg draegt Eebf Koko wordt oo lt los verkocht en wordt nooll varkooht zondtr eene verzegalda bnltan varpakUog n 0 7S n I BO on 1 3 per Flacon j Alleen Vertegenwoordigers Voor N en Z Holland Utrecht Zeeland N Brabant en Llirburg P OESSERSp Amaterdam Vooi Priestand Groningen Drenthe Overysd en Gelderland FipRia 8 MEINDCRSMAt Snaak KOKO SHAMPOO POEDEUs lyn wel een proef waard twee soorten Nat en Droog Koopiewaar i U KOKO koopt F OI2Vi per pakje urn COOPS WijdsM 29 GoDila l i m ai cliDODlo eo Tijdelijke Prijsvephooging Kleine flesch t 0 85 Middensoort 1 80 Oroote flesch f 3 25 BIOSCOOP GOUDA VOORUIT Bultengevirone atfi actle I Blilm I DEPOmBEIlimS Oostersch drama in 3 weekseries Bewerkt DUr Mij Geiohiedenli door Prill HMEO POIISSON Ia Serie t DE KOOI MET HODEII STAVEN De zonderlinge en aangrijpende Romen ven OLOA HUMPHREI die de vrouw werd van Prins POUSSON on haar Intrede deed in de Koninklijke harem Kaar verbluffende ondervindingen zijn in scène gezet door de Trans Atlantlo ffllin Company en worden thans naar da werkelijkheid voor het publiek vertoond In de Serie film De Pupperen IpIs DezB film Is bultongawoon fraai geBnacèneard zoor boolend sangrljpgnd on spannend van Inhoud vol prachtlgo tafsroolon HT Een film voor elk publiek I VERDER GROOT VARIEEREND BIJ PROGRAM lederen avond één voorstelling van T i 10 uup Zaterdag en Zondag 7 11 uur Prijzen 70 50 30 20 et Militairen 50 35 20 15 et boHalva zaterdag en Zondag Zondags 5 et hooger Tekstboekjes è 5 et Plaatsbespreking extra aanbevolen ModeTakschool voor Gouda en omliggende plaatsen Aangeiloten bli de vereenlglng voor Mode vakicholen te s arsvenhage Goedgekeurd bij Kon Bosl 26 Aug 11 No 4B Opleiding tof Costumière Coupeuse en Leerares Ook gelegegkid loor ilp gebrulli Ie leeren MOBGEI HIDDIG bd l OIIDCDIIIiDS De School il TOrpUatit van Gouwe 109 anar Qouwa I3I waar lich nimiwe leerlinjeQ Dlr Dames v HEYZELENDOORN kuaaeo aanmeldca voor lialf Au iutua Het Advertentiebureau De Goudsclie Courant MARKT 31 TELEF 82 bezorgt de plaatsing van ADVERTENTIËN in alle Nederlandsche en Buitenlandsche dag en weekbladen en andere periodieken zonder eenige prijsverhooging WF inzending van é6n afschrin steeds voldoende Inlichtingen worden GRATIS verstrekt A O EiTID A 21 Oct 8 uur Sociëteit Coiioordki Too neeiolub ThaÜft Nov 2 imr U Swiiw lioiiw on Woning loozricht dwltM taiKlhconnniitfi o Aniiou Beleefd Teraookea wij geregeld tydig mededeeling te mogen ontvangen van Ter gaderingen concerten vermakelijldieden enx om deze dan in onze agenda te Ter melden V ElectriMhe DruMierï A BEINKMAK ZOON Gouda 7 5 ff B a H A ie Jaargang Zaterdag 6 October 1917 OlMHE mRMT IïTi© a TTrs eaa A d v©rtea a ti©Tola d voor G o u d su © an Oaraa strelcera VERSeHIJNT DAGELIJKS iAJ BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ASONNEMENTSPBUS i por kwutul t 1 2S pm ek 10 ent met Zosdaiibtid per kwartaal i 1 75 per weak 14 ceoi orsral wnt da bnor E par looper leachi Franco per pon per kwartaal f UO mot Zofula ablad I 2 AbonDoiDaiUBB wordea da al ka aaafeaonwa aas osa baraaii MaUT 31 Gouda bij a a agenten den boekhandel n da poatkwaioran ADTBRTENTmPRUSi Uh Gouda ea omtrcken baltooreadc toi dea besorgkria lrS rafeU f 0 alka rafal OMer f 0 10 Bij drta acbler aavol ead plaatiin en wordea daaa tafaa twM ber kMd Vaa bsllaa Owida au das baaortfkriaf ï fi raMia t OJQ alka r aar f 0 1 INGEZONDEN UBDEOBEUNQEN 1 4 r ab I IJOS Ika mtfit maar f OJl Op de voorpagitia dobbel tarial Gewone adverteiuito aa iB aimdan w dadaallfea M c onn UM tear r di e fdaa prija GnxMa letter an raodan naar ilaaliniiiiitii KUUNE AOVBRTKNTlftN aaarralaa en asbiadataa batrafla djaawparaoaiaal koop ca verkoop hoor varfasM 1 S i ala t 0 25 alk ragal aar 0 csal U i baialla4 klazlaaai roaa 10 ngtk Baw aaoawara S cant Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON van aangifte te doen profiteeren daarvan De in beslagname van allerlei voedingsmiddelen ook van graan stuit telkens op werkdadige of lijdelijke tegenwerking Hét zijn waarlij k niet bepaalde groepen die hierin misdoen maar alle klassen der bevolking toonen de goede niet te na gesproken dit gebrek Ën dat is niet den weg om er te komen nu land en volk in nood geraken Opoffering ten bate van het algemeen onthouding samenwerking is thans ons aller plicht Alleen bij volbrenging van dien plicht kunnen we ons in dezen tijd handhaven Doen we dat dan zal nog uit het kwade wat goeds kunnen voortkomen en ons volkskarakter en onze volkskracht zullen er hun winst mee doen koste van de goede ea goedtwUtooda ambtanaren Diit drdotoil lanaiiKAipgien men vongeve ons dUi luiiDdlar porlemeniiub woord verzwaren den dienst hunner coUoga 0 vergrooten de totaalrkosibeni van den fien9t en staan daardoor verbetoringi daarvan ernAtlfg in den we g Dait wordt Du gercfl vorgieben en iM ob UgK daarin het zwaartepunt van do gaoisobe kwestie Ëonigiannate zijn dia ambtenaren dOaxvoD zeU o de aohuldtigiea Zij hebben altijd gleroopen om eaa soliode reohtiapoflitie Welnu d e is zoo uliede ail gewapQDii beton een imrstandfiebeod die voorai aan de mduder goode eienwnten tan gunste komt Zoodm de attabtepiareni dat eens uuzien zuilon zij allo reden vinden om uteer dan tevreden te zijn met da bestaande rectkteposdCie dto tien maal beAer ia dan bij ipantiouiieren waar da kmkmoedigbeid tegeooven da sleobtere vebl kleiner maar de woardeerinei vatu de betere veel gDpootBT ia Df oe drie govoUen ter kering eoi ten voorbeeld aan adlan die loeren willen HAGENAAR ook in dien zin leeren dat wij tot eendrachtiger samenwerking bereid blijken dan ons maatschappelijk leven in normale tijden te zien geeft Het aangewezen zijn op eigen kracht moet ons leeren onze krachten onze moreele krachten ook tot het uiterste In te spannen en overal zooveel mogelijk ten dienste te stellen van het algemeen belang Dat eischt niet alleen arbeid en zorg maar ook onthouding Ligt het aan onze onbewustheid van de grootte van het naderend gevaar aan ons gering nationaal en gemeenschapsgevoel of aan de kracht van ona egoïsme Het is zeker dat tot nu toe ons doen en laten over het algemeen nog weinig blijk geeft van den emstigen wil tot inspanning en tot die samenwerking die de tijd van ons eischt Wö vragen van de regeeing voowiening in alle nooden en onzft regeering is werkelijk niet gierig met maatregelen bestemd om den nood zooveel mogelijk te voorkomen en zijn gevolgen gelijkelijk door allen te doen dragen Maar die maatregelen beteekenen maar weinig wanneer hun werking niet gesteund wordt door ons aller medewerking Alleen door politiek toezicht en straffen tegen den onwil der bevolking in kan hun goede uitwerking nooit verzekerd zijn Maar bovendien bestrijken deze maatregelen alleen het gebied der uitersten Alleen wat in flagranten strijd is met het oogenblildcelijk algemeen belang kan verboden en gestraft worden Hoogstens het negatieve het nalaten van wat het algemeen beUng iKh kan trouwens langs dezen weg verkregen worden Voor bereiking van het positieve de medewerking in de aangeduide richting is de vrije wil van het volk noodig En van dien vrijen wil blijkt over het algemeen nog maar bedroevend weinig Waar de wettelijke maatregelen maar een gaatje vergeten hebben tracht men door te kruipen Zoo noodig schroomt men ook de overtreding dier maatregelen niet En met eigen aandrift doet men waar de vrijheid gelaten is bitter weinig Wü weten allemaal dat de ra ergegoexlen zonder ophouden voortgaan hiin kasten kisten zolders en kelders vol te proppen met allerhande levenemiddelen en andere levensbenoodigdheden Dat maakt dat zij daarmede de prijzen opdrijven en een duurte en schaarschte veroorzaken waarvan de gevolgen ook vooir hun eigen rekening maar vooral toch ten laste komen van hen die de gevolgen juist niet dragen kunnen De een brengt er den ander toe aldus voorzorgsmaatregelen te nemen Klandeatien en tegen woekerprijzen worden nog allerlei waren verkocht die niet meer in den vrijen handel zijn en de bezittenden inplaats van daar Eerste Blad m iie beboudODi Nadat deae bcngii o g 1jouritenifi had plaato gehad btee de jougdiga mama rustig tbule eenigomaandon lang l indolijk begion het de dSxeiAie toch te verdriete Zij informeercle eeua ot het Hare Mageateit die gehuwde ambtenarea ook nog beliag L kon ton den dkenM teonitf te icomeni Hare Megesteit autwoordltte op dieaa amoelcibedle met d a moilledenUng dut zij lutor ontelagi uit den dUanut nanr Prodo negen maandenlang had zij het ealaris nog in de wacht sleept OU nu word vadertje 3taei vtiAldelijk bedankt en kou hij op lK e alien BRIfiVJglN UIX Dfi HOFiTAD cccxci Al eeod vaker heb ik in mijn briiavea gevalltin besproken uit de handiolwijze van deu 6 taa4 tegenover zijn ambtenaren en oii okoard van dia ambteuarenj In hun daenfit bij den aot Vooral bij de poetenjeai ea tedografia bestaam de meoet zoudiarün tooalaodiien dSia wel oimmer zullen vvrboteren zoodan dia leddlugi van d ezen eowTnven tiok vaa dfi n0 i blijit berus ten bij beutohazen die vermufd ioi den uiilitialreQ ddesat Her een ondieirkomea vinden iG n tfedd komlen ona glervaJlm tea oore Hot derde getval ia van rocenitan datum M Cn k n t iMt inaËtuut van de uitgieBteldie ilteèagownikDieti Wie naar Indilö wil adoen kan liegen vermiiidierd tarief teie giraiiuni en vonziendieni die pas dan verzonden wxnden alsi da grooto stroom van tfiiLagraiDuiiieia voorbij y Aangxn eoi het ovamcdnjan 4oob tangaiacua gaat maken do paar uur wocbbenj niet veel uit De oensuur in iiot buitenland houdt de telegraaiuuen vaak op on isi Bowa zoo vriendelijk ze hoeieniaei ntet door te aenden Bomen naair Inid ia dus zioer onzeker Vaa daze ouzeli erbedd beeft een omibtanaar gebruik gemaakt omi ziob te verrijkon Hij biedd bat mCvaogiela gaWa ter m v erdonkeretniuandia da telagrammen Werd er een gieeCntormeerd naar de nnogciijkheidl ot w bun beetcnmiiingi wel hadden bereiktt ooh dan gt ooCdiaoi damiensohien graa hot oaiargacetige vorbaai omtrvnt dlo booea oeaiBiuur K t Ujarlijj uKKfiit do ftilaaria tegoa de tiistTp looijnti Kiu ïiu gicjtimuKSiww Br vanidiaai te tDraiateoreiij Het eecreite betrof het goval van een vaa ben die in bat begini vam dlit jaar betrokkoi wairen bij da vetrduiflbaring van telegraanKDcni M an zal ziclb dit opzieaJurend a goval wal ber nioiareni Eea vandetEO een jon man Ie voorwoairdieliijk veroordeetd tot oen jaair beohteoto Do zaaik gaat nog in hooger lüforoep maar belt jonge meneoh toopt ad ii ea tijcb rondi te wand leai pem ebenid vofh bet voilSo salaris diut da Stoet wel aool vriendelijk is beun gereild uiit te betalen Deser dagien isi hij mi in mUitadren dSieDat gie gtaan Hei Is ndot omnogoli dat er twee diin n zull n gietbewrec ten eerate dat hoj deÜniÜel slecbtó voorwoardeli wordt varoordööld en tan tweed dait hij na afloop van zyn raliitaken diensttijd weer kalmpje bij de tategp terugl komt Het twoeidie evai werpt een elgienaardig Uobt op de verboudïngi van dia gie huwde amldienaros en haar dlenstopvatling Dn bet begjiini van dit jaair kreeg cn zoodlanigia lijDitpakatar veirlot oandat enj in bUjdie vorwaohÜDg vorkoarde Op Bta ailakK ben varsnhoeni d a jeugd eaoibtienaar ter wetreid imnugrd ziju nuama bleetbaar lom iwmaiDd na oeniga dageen oen alai rift kwam vragen van kd dioor hem aangeboden telegram Het telogrami waszoek het hloek ndet op do toestellen te zijn Ubiggiekioimicn en mot to zijpa imgoechreven Tocvadlig viei te bewijzen wio htJt had aangenomien Hat wm een jongtoaosch dat al en aoniderüngaai loveóskx heeft goliad De justiitie hoefti zlcb met bet geval b49aodd bat jong mensoh werd in hoohtenis genomen maar wear oven gauw losgelaten omdat er la da gevwigieniai geen plaote meer wai9 Natuurlik gaat da Staat voort het salarie ruaKag en onverkort uit Ie betalen tot ijd en wijle da juiötiitio een uitspraak beeft giedaon tn dat id natuurlik in de eerste maondten niot bet gieval InmiddelB leaft het verdöjcbte joogie miansöh olevroolijke Vrmë daok zij da overgroote wedwillendboid van zijn paitroon den altijd loniviuoodig en Sitaait Desa drio gevallen JkUueÉreeren mi aenai heel duideilijk da po tÉo van do anibtonaren OU de verkeerdle toeatandan ile er in deai alaata cnflt bartaan Nu babban wij tegen da lankmoodigiheid niet zoonreelbezwaar indüen zij nie gieaciiioddlo ten Feuilleton uit van bteuuwe e eirgiei aai mijno vreeselijke ervaaiDgi had iki uliet etedbcibt dat blauwe s rgp zoo mooi kion zija en een mantel en eeni rok vaa rooud Ieurlgi laken en oenia avondiaipoia van witdiifton 200 oetodo de juffrouw bet naar Ik nveiea WericeÜjk meit kort mouwea boven dia elilobogieni en een lagioDihiHlsi waaruit DBjne fiicutejbeendieTea zouden zojnte vooiradhijDi gidkiDmienr eüa ik niogi mm ma T w tf gewoeet aie vro g©r lilen nieuw tijdperk gictioen voor mij aaa te breken mat sulk eeuo jap mu Het wais metLeer Somerl d dki ze uitzoobit cn er op aandirong dat Ik zo moe nouïaQ ofacihoon z9 zoo ecti voucBlg ze r uitzag vroea lijk duur waa Mevrouw JtaaeéiÊhicAA da ze te duur voor mij zou zijn daar ik nog zoo veel dSngeu mioast koopeu voor wi vljWgi pond maar meneer Soonerled maakte een eta aan baro tegienwenrpingon op lUo beellate manier die hij zilfs iiu kleinigihedieiL hie ft Hij zeide dat het voor beun oAa achtldeir voor l g zou zijn mij In dÉ japon te acfailideren en d t ik voor hdu imoeet podearen Hij zou dat portiot iu eimeii Heit MeliS in de Witte Japon eb diaar bij bet ta Londen en New Yoric zou tenlootistelleii en ar vee4 fpe4d voor zou krijgen moest ik boni natuuiddjjk toaabaan die japon te betaiWi Mevrouw Jtvnved sicheen in bet onlekoro omtrent da betaineii heldl hiervan maar hij frotb jne zwosHe wookbrouwen en dM cUeed haar daiMilc be liaaeni dat hij ijk had Toen zij eenmaal toegestemd badl dat Ik dl0 japon op die vyiorwaardien zou krijgen kon zij niet Booa I hij zedde Veffen oen boeA heb vrouw Jamea bruictekroDö onder eea glazen sitolp Menaar öomerled wob naar een hot 4 gedaan maar hij bloei bij ons soupeeren n meVrouW JamoBt haalde haar inooiete gloed voor dïm dla i Hei waa heel wat prettiger dant bot touiper gletormond te Moorhill Fanm ofechoon mevrouw Weot ook Wikoita dingen gat Ik ben bUj dot ifc Mooro nooit we Sai z4en I Maar ik zou memeer N rmon Jbarivo weer ontmoaban Ik zou baro Jjfcnen boacliouwew eaa mijn broeder Maöf Üt weet niöt wat ik onArent judjn gevoel ïoor maneer SMnerled zal zeggien jk denk aan beau alei aan een riddiar die het hulpelooza meie uit oan bctooverd woud venloöt Nadot bij baar van den oenen draak Grootoa beeft bevrijd ban bij kocbt mij doS eeu mooien om bij bet roomkleurige laken te dragen Hij stelde mij voor ze ondierwoe te bewaren ini die doo voor wlielhaoden een groot biruln ding boren op de auto l9 bet niat juidt alenf go oemvriandeli con oom hebt lieveP vroogi miavTouw Jaime0 Maar ik bad niet bet govoel dat ik iomiBnid ab toeneetr Sonverled o o 1 1 als een vricndteKjken oom kon bescerouwen ea dat zeida ik vooidlat ik er omi dacht o dat ook loniip om kiuuaon klinken Golukkig aobeen hij niet boieedügd to zijn XI Ik weet niet hoe Sc biet durfde te Bn zuik een man mwar ik heb van morgen met meneer 8onterlecl alias den Hddor over feeën en kaboutere gepraat en hij is er in ernst op ingegaan Ik zou bean © eai girootca dienst bewijzen zrfde hij a o ik Iteïu terug kon leiden naar het tooverlamd ooidlot hij den wogdaarhoen plaobt te kennen maar bem rOeda lang was vergeten Hij had allo hoop opgegeven ban weer ta vinden i bod tot nu toe govreeBÖ dait allia fe tt dood ol i Wordt Ik achrijï dfilt boven in de zitkamer van den predikant in loeviouw Jansea huls Hec fuvond on wij zuUon morgonoohtend zeer vroeg voptrekkcn omdni ik toe valligi aeédo diat Ik nooit in Caa 11ie3o Gaetle of in dia Katbedraal was geweest Grootoun houdt niet van kaUiedralen ol zij biabortóchi zijn ot niöt Mcmeer Somerled zeódle dait we beiden konden bezoeken en dan de grensi ov reit faen O dAo gretial Moe heb ik za altijd beecbouwd aU da deur tot romantiek gdi dot isook zoo aaxSai hot de deur naar Schotland B Ik ben bangi dat hot oen droom iö dat ik zo edndall zal oveiigaan onil de wondetren aan da andere zijde te zien en pfl dB bomAnnieiijka daniio te ontmoeten dia voor mij da Konlngïffl der Romantiek is mOu a moedor Ik bob mijzelf herhaeidieiHjk geknepen en biplaote van wakker te woffden in mijio OudW kamier te Hillard House vond ifc mij telkenö met wijd giflopanda oogwi ïn da kamer vanden piodUoant met veto boeken en eantebakglucÈt en op den ooi teeninian e4 me