Goudsche Courant, zaterdag 13 oktober 1917

So 13520 al3 wij ta HiUard Houfle geibruikti n waar gLPOK iiliia niet 2ulke aotto nleiuw h don aim cea badkuip wilde hebben Tetwljt wij daar stondem kwaia eeft dor mannen van de JBincavi naar ond toe aarz idB even en de oen n t oen kuchje om de aiandaoht tlt tnkk n Pardon löoneer zo ik 000 vri nnogitn zijo u ti vra jpat of gij en do jonge dhine ona een zeer grooten d e tHt zoadt witten bewijzen Bo beeir SooKirledi fronste de wenldhrauwen oMt 2i pk irAIlkiniiai rtJair dat niet zoo aartSg U a3a hx anderei W 4kag un t vTKK g hy vWcd n jneer ïtwdle hij wij zijn In ecno verlqgenbeté ij zki dat wij hief zijn om een Gi etna Green huwelijpt voor eon téoeooop op te nttuen Wij vcrtcgenwoonfflg i de Noordbriteoha Blowooopoonip gme en wij bebbm hotfl wat uw i en koeten gttèad om onuje vewiwjWt n hij cdkaar te krljgm He 4 spoei ngi zal H koeta van den vadtu komen en wi b 1 ben alletf w t wij aoodlgi balden behalve de twee boofdipt rGtimtn De bruid en bruideigicmii dib m j brtSpffoken hakUcn zijn njiet vffpöobenen Wij btlgri pen niit muI er gffirtjeurd manr zij zijit Uer niiA en wij befcben ad In de buurt toverj ftJ aaftr p4a 4svorvaiigtT gtizociit IM licbi is nu juiet göcd na AU rtv ultje mlar de iuKjfat ziet or niet naar uit dat het zoo zaj bHjv en en bet ohijnt dat at onze mpato voor iri b g weeyt tmvill gij eni de jon e dhnie xioo oid v Htki tujn Ou to belpen Indien gij mi fe Oita i zi lka te zeggen mwew in ootömVzo i K gij bfidco er pmchÜK mkt z ijiij Wonk verJnl 39 xin v pved id meoflch 4i zegt dat ile niet veTflndeTtt ia aoodira jmti de grens over ia kan gieeoie oog B h ben e geen nmff da r de geur zedïa vw ecMlkflid iö Het is dhar be ik zeker van de geur van veen Ik heb nog noodt veen gerofewi maar dit m even als in raijii dirooro O l o © morf wati aaieff to jj wij de Tegonboogi rug overffingent Br Mak een Irieoh windje op n uJt den scdütterendBn Konnehenwi vielen regeodropp la aild dSeownteti in 0oud gezet Ik zagt dat prachtige gézioht met oogen vo regem en kruJten 31er ZMÜen wij den öieut van dten regen K og vioOen aan dazen kani van da bri hij iè in bewarii bij da Toovenaan dar Grenö zeide ik want de heuvetó eb ami kinden van Sohoüand die voorbij nojden haddtem eene kl nir elsof ze met d caiverbleeicte gedroogde re ib van eeuwwï hor Waren geverfd et de veenlucfet vemaengdl wbb dö geur van theapooen vao pmerrcfDeni en Sroon end water betwe evm gieurigi ispasgieopeode raeloentn Wo en ato groote wHte bozauB veeedan kuiga de lucht en pkH eHite verBohe voor m0 em kuddie 1 DEnAIITEL Wntm DEPftÜS BRENNINKMEYER mmmm AN3TERDAN ROTTCRD GRONINGEN LEEUWARDE SNEEI Geen Red MéJï mantel Geen Reclame prijsl o f fö an e mantels die U Mj mk bij duizenden en nog eens duizenden in aUe taogehjke stoffen kleurschakeeringen en model Jen kunt vmden tegen prijzen welke aUe juist 200 laag gecalculeerd zijn als dit voorbeeld aantS hS ï e d jden nu spaarwamheid door ieder betracht moet worden is het ook Uw belang Uw mkoopen bij ons te doei want steeds zal di dZl fczn S rrTiïï h Vi egt koopen bcteekent tfiaa Motdédig fcoopenf m§mmm mo AUM ÖNDERINGÉN GRATIS 2466 400 EVICO Nu komt het er op aifl I uw weei luid vetinoJen Ie bew ren uw Mouwkrachiei te verwerken Er wordl zmkk m torkc bron veel v w krech evergd ia de weren i d en Wj velen conE nniT Hoek ACHTERKLOOSTI R VICHYWATER EMSERWATER vencMinKleii ven lenuwiwikle neurei lleme en wnuw chli jheid Sl pelooiheid vermoeidheid moedelooiheid hooJdtan njit onder bepa lde oon akj gebrek I energie lijn ooltle ver IJ chij elen die dikwijl de voorboden lln 2469 y e er Nu koml bet er du op i Fa WeiJer HoefhamBr APOTHEEK OOUWE 135 lTEL 37 1 in lijd bei echte middel e kieien d t aeie beginnende neur slhenie niel verder 1 I voorlwoekeren Mei vertrouwen reden w U de SANGUINOSE die dol honderden doktoren en leeken bevon den 1 een minemend ver terkinj mlddel RMWIËLMAOAZMN J H HULUlJMllIl Lanoe Tlenil eweg 5 da b S Sl ANTAARNS MILLER ASBBSCHBRMKIIS BKKNKAPPHN naadloos geperst uit één stulc Va in oiia Capiaici ORION VALVOLINE Kattlnokaslwn 67 ENg ENZ 20 Kannpfai Naphtaline Naphtallf lmllan V kdgbui UI 8 H VAN LOON r k WOLFF C C 7 SANGUINOSE k tM 50 de a oo 6 II fg 12 6 115 J449 sQ bIJ de QOUOSCHE SINGEL I voM de Probeer kei en gij uil poedit de fonuige gevolgen beepeuren Ho d h vol en de neur the ie wordt overwonnen Gij wordt J Hink en lu tig 1 voorheen WACHT U VOOR NAMAAK Speciale aaijbhdlng In Karpetten Tapijten Vloerzell Linoleum enz I VAN DAM Co I DeRiem lr i2c 4 Den H M Verkrügb bij Apotheker en DrogLlen rieiKBen worden lenig genomen I Te Goud Anion cioop WiJdilrMl 20 Scboonhovea A N v Ze eni Bo koop Wed I Spruit J F I I Te I Vanouds bekend adre ook voor H H Winkeliers en Kooplieden DAMES Spaar ars uitgevallen harén luinig op daar ieder gewensoht 2495 21 coiffure er van kan vervaardigd worden bij H P van Wijngaarden Kapper Kleiéeg i Oouda V Vj kriigb bij L J a BOUCHER De Drie Balansen ilV B k ü orell eh lo SÏÏIIk a q l le en vm het bil H DE NLERir Zonen nmamepaMlllvs wyi iiuibi n n lha MMtl iM Drogirt Willdatraat 29 Tel 328 ROTTERDAM Telefoon 4341 en 8050 ook dB groot ii bel en Bodd n en Ig denmagasijn 56e Jaargang Maandag 15 October 1917 GOVMHE COMA W 3 Ti© a Trrs © a L A d v©rt©3n ti©TDla d voor G o a cLsu © arx Oxca stx©3s ©aa VERSCHIJNT DAGELIJKS yfel BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN r tala r IjOS Ikê lal Mr f OJfc INGEZONDEN IIBDEOEEUNOBN Op de oorpafioa dubbel tmtiaL Gewone adveneaiiin s imf nomóam medndaeliacaa M prqa Groow letten a rendea naar plaatarvuBta KUUNE ADVERTEMTltN koop en varkoop hum i wrbiMf 1 5 rafala I OJS alka r tl belaUa Manmna pottt 10 Rfala Baw Mniian S ea ABONNBUENTSpaUS i per k uta l f 1 2S per week 10 ooit mei Zoodoltblsd pcf kwartaal f 1 75 per week 14 eeot overal waw de bsntfiag per looper geachiedL Franco pcf pOBi per kwartaal 1 1 met Zonda£abUd 12 Abonnemeaten worden dagelijka aanjenoaieB inm bureaa Maut 31 Gouda biï OM ajtentea den boekhandel en de posikaatoren AD VKKTENTIEPRUSI UU Gouda en omMreken b ooreode tot den bexórtkrinA 1 S rdfeU I 0 55 élke retfel meer f 0 10 Bi dne acfaiereeavolfeiidfl plaataingen wordendesa lefea tkTnif Van I n al Daar t OJS r 4 MM b9 MT fuitg I boiten Go d en d a beaorgkriii I 5 rwfala f OM elke Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 evers A BRINKMAN ZOON Von Oapelle en de Rijkskanselier Aotfevan de Duitsohe vloot in de Oostatee Btfzetting van het eiland Oesela Costa Rica en Brazilië tegen Duitsoiiland Ribot over Elzas iLotharingen De ministepcrisis in Zwedena Aan de fronten ONS OVEfifaCHT opnieuw begonnen Dezen keer voerden de Engelsdien een aanval uit over een ietwat smaller front 10 K M breed tuaschen dfl wegen Langemark Houthulst en Zonnebeke Moorslede Hun artillerie actie was buitengewoon hevig Na herhaaldelijke vergeefsche aanvallen gelukte het de Engelsche infanterie tussdien het station en het dorp FoelcapeUe In het trechterreld vooruit te komen In den verwoeden strijd die den geheelen dag aanhield drongen onze troepen den vijand ter weerszijdes van de Fendri eek terug Ogze stellingen In en ten zuiden van Poelcapelle werden in den voormi Mag en des avonde met frisache strijdkrachten opnieuw aangevalloi De hevige druk van den vijand richtte zich op Fassdiendaele ook hier moesten den Engelsciien zich met een smalle strook van ons voorterrein tevreden stellen De plaats zelf is in onze handen Ten Oosten van Zonnebektf mislukten vijandeliike aanvallen bij Gheluvelt In het geheel bednagt de terreinwinst van den vijand op twee aanvalspunten ongeveer H KM Overal elders waren z n inspanningen tevergeefs D n geheelen nacht woedde de artilleriestrijd voort en groeide hedenmorgen tuaschen de Leie en het kanaal Koomen Yperen weer tot een roffelvuur aan Volgens de laatste berichten werden hier tot nog toe geen nieuwe aanvallen ondernomen Ook aan het Aisne front duurt de artillariestrijd voort Volgens het Duitsche bericht werd den Fransdien een 400 H loop graventerrein ontnomen Volgens het Fransche bericht geschiedde dit maar tijdelijk daar dit terrein werd hemoiqen Zoo gaat de strijd voort met wisselende plaatselijke successen Aan het Italiaansche front is weder èen hevige artilleriestrijd gaande Van de overige fronten is er ge n belangrijk nieuws ter zee een frisschen ondememmgfageest getoond en zich voortreffelijk gehouden Zonder e mg Bcheepsverlies is dit eerste dee der onderneming volkomen geslaagd De in de Taggabocht en op de Noord Westkust Van het eiland ontsoheepte troepen hebben kranig en snel den tegenstand der Bussen gebroken en rukken verder naar het ZuidOosten op Zerel aan de Zuidelijke punt van het schiereiland Sworbe en Arensburg de hoofdstad van het eiland Oesel staan in brand Deze operatie waarbij de Duitsche zeemacht zich den toegang tot de Golf van Riga vanaf het versteikte eiland Oesel heeft verzekerd kart van betekenis zijn bij de land operaties in Koerland Het eiland Oesel toch is slechts door een 36 K M breede zeestraat van Koerland gescheiden Het eiland I agö ligt ten noorden van Oesel en is er van gescheiden door de Soela sond Het officieele Russische bericht geeft het bovenstaande vrijwel toe Het Russische Departement van Marine geeft er de volgende lezing van Acht dreadnoughts een twaalftal lichte kruisers veertig torpedobooten en dertig mijnvegers namen aan de operatie tegen Oesel deel De vijand brak van de eerste landing op Oesel af tot 13 October 10 uur s morgens den tegenstand der Russische troepen en bezette alle Noordelijke eft Oostelijke havens van het eiland en rukte twaalf werst naar Arensburg op Volgens dit bericht houden de Russische troepen nog steeds et B düereila d Sworbe beze De vijand demonstreerde alleen tegen het eiland Dagd zonder het tt Jbezetten Kerensky zoo meldt het bericht verder heeft een welsprekend beroep edaan op de RuMische Oostzeevloot om in het uur van gevaar niet te versagen Zo dat helpen om dit Duitache succes ongedaan te maken A Het Midden Amerikaansche staatje Costa Rica heeft thans ook de diplomatieke betrekkingen met Duitschland verbroken Volgens de Korr Norden zou dit geschiedt zijn onder den druk der Entente mogendheden die haar schepen verboden de voor uitvoer bestemde producten van Costa Rica te laden De Regeering van Costa Rica zou dan ook niet voornemens zijn Duitsche belangen te jc adén of Duitschers te internee u i Reeds meldden wij dat Brazilië 42 geïnterneerde Duitsche schepen in eigen dienst heeft genomen Dit bericht is alech een aanvulling op de reeds eerder gedan eslaglegging op kld ere Duitsche schepen voor de kustvaart Van de thans in gebruik genorafii schepen hebeen de 13 grootste een tonneninhoud van 87 000 ton samen en wel Blucher 12 360 toa Cap Vilano 9467 ton ïanra 6122 ton Sierra Nevada S iS ton Sierra Roland 6900 ton Coburg 6750 ton Gertrud Wörmann 6456 on Franken 5099 ton Persia 583 5 ton Valena 5227 ton Pontos 6703 ton Steiermark 4570 ton Santa Lucia 4238 ton Het was te verwachten dat van Fransche zijde op de stellige verklaring van von Kühlmann in den Duitschen Rijksdag in zake KlzasLotharingen sou worden gereageerd Hoewel Ton Capelle s aftreden nog niet officieel is bericht kan toch nu ook de Lokal Anaeiger met fltelligheid het ontslag meldt worden aangenomen dat dit inderdaad het geval is De Duitsche pers is ook over het algemeeqpTan meening dat deze minister van Marine na Kjjn opzienlbarende houding in de B ksdagzittingen van Zaterdag en Dinsdag j l niet kan aanbiyven Echter meent de 3i 61n Ztg dat de Kanselier door zijn houding de meeste schuld heeft aan het conflict en dat von Capelle niet als zondebok mag worden gebruikt Ligt in deze uiting reeds opgesloten dat de Bijkskanselier als de verantwoordelijke man wordt beschouwd de Berl Börsen Kurir zegt de positie van den Kanselier wordt niet meer alS zeker beschouwd Staatssecretaris von Capelle zal de gevolgen van ziin optreden moeten dragen Men is er van overtuigd dat de Kanselier door von Capelle is medegesleept doch zulle een regeerder is niet in staat de leiding van de Rijksdag langer te voeren Het floc dem orgaan de Vorwïlrts gaat tegen de regeering op felle wjjze te keer Het is om te huilen soo schrijft het blad dat wg een Rijkskanselier hebbtf die Miehadis heet een plaatsvervangend kanselier met den naam Helffrich een minister van ooriog v Stein en een minister van marine v Capelle Het is om te huilen dat deze heeren na alles wat is gebeurd blijven zitten al f er niets is geschied Het ia om te huilen dat w j ïn den meeaO kritieken t jd van het r jk een regeeringhebben die nergens in binnen en buitenland op rMpect aanspraak maken kan eenregeering over welker volkomen ongeschiktheid er geen meeningsverschillen bestaan van Heydebrand tot Scheidemann envan Beventlow tot Ledebour en dat w heden niet weten of en wanneer deze régreering iJoor een bekwamere zal worden vervangen Zaterdag geleek de r eering wü hebben geen ander beeld op een kind dat in de modder gevallen was Door de verregaande onhandigheid van de heeren Helffrich en von Stein was een g eel overbodige crisis ontstaan De burgerljijke partyen hieven het kiild op maakten het sdioon en zetten het op een stoel Met wblk resultaat Dinsdag herhaalde zich het ongeluk in nog grooter omvang Hadden de burgerlijke meerderheidspartöen zich niet ingelaten met handeldrijven met deze ongezeggeUjke regeering hadden zij voor den heer Miohaelis niet de verklaring opgesteld waardoor de aangerichte schade weer moest worden goedgemaakt dooh hadden zjj zooals de sociaal democratie het deed Maandag in de hoofdcommissie de aanvulUngsbegrooting verworpen dan had de heer Hichaelis nog op denzelfden dag moeten verdwijnen en het schandaal van Dinsdag met z jn onafzienbare gevolgen zou het rijk bespaaM gebleven zijn Maar behalve deze bladen oefenen ook andere kritiek op des kanseliers beleid De Berl LolMikAnz vradgt om een man die aan het hoofd der regeering kan zijn wat Hindenburg aan het hoofd der legers is De Germania wenscht dat duidelijk worde dat de politiek der regeering volstrekt niet beantwoordt aan de eiachen die in dezen tijd moeten worden gesteld Het Beri Tagebl acht een rijkskanselier noodzakelijk die benoemd is met medewerking en gaedkeuring van den Rijksdag en die de kraait heeft een vastomlijnde politiek te voergi Uit het Al Duitsche kamp zelfs komt het otgaan BerlinVr Neueste Nachr verklaren dat het niet ibegrijpt hoe de R kadag terwijl hij het heil des lands in gevaar acht terw l hij ontevreden is op den kanselier uiteen kon gaan en dezen in zijn ambt laten De bovenstaande uitingen zouden doe veronderstellen dat naast het aftreden van von Capelle dat van den Rijkskanselier niet kan uitblijven Als een tegenhanger op de sensatiewekkende mededeelingen ovet de muiterij op de Duitsche vloot komt van Duitsche en Russische zijde het bericht dat de Duitsche vloot m de Oostzee plots aanvallend is opgetreden tegen de aan den ingang vai de Golf van Riga liggende eilanden Oesel tn Dagif Van een goed doordachte voorbereiding zoo zegt het officieele Duitsche bericht is onder voortreffelijke aamenwerfting bisschen leger en marine een gemeenschappelijke operatie begonnen t en het voor de Golf van Riga gelegen Russische eiland Oesel dat tot een kraditig steunpunt versterkt is Nadat in de wateten bij de kust op groote uhaal de mijnen waren opgeruimd werdernien I2en October s morgens de veraterkingei op het schiereiland Sworbe bij de Kielkond aan de Tagga bocht en bü de So losundfonder vuur genomen Na de demonteerinif der Russisdie batterijen werden troepea geland HieihiJTevenals bij het convoyeeren der transportvloot door de Russische mijnversperringen hebben de aan de operaties deelnemende strijdkrachten Eibot heeft in de Franacfae Kamer von Klihlmann s rede besproken Hij zeide o a Dezer dagen verklaarde Oostenrijk dat het vrede wilde maken waarby het ons omvangrijke concessies deed Over Italië werd niet gesproken in de meenmg dat dit land zich nu wel tegen Frankrijk zou keeren Dezer dagen werd er in Duitschland gemompeld dat als Frankrijk maar tot overleg wilde komen het zou kunnen rekenen op de teruggave van Elzas Lotharingen JUaar deze uiting is een valstrik geweest Want Duitschland heeft het masker afgeworpen en wü kregen de verklaring van von Kühlmann NooitI Dat is ten minste een oprecht en duidelijk woofd dat niet voor tweeërlei uitleg vatbaar Is T ans is allea duidelijk wü zullen de overwinning wij zullen ElzasLotharingen hebben Er l geen vrede in den waren zin des woords kunnen zijn als de onrechtvaardigheid van Elzas Lotharingen niet hersteld wordt De st nming in Amerika over von KUhlniBnn s uitingen blijkt uit de New York Times die zegt OeMcnffd Oorlovwl iM Kühlmann heeft gelijk ElzasLotharin gen zal een beletsel voor den vrede blijven totdat Duitschland verslagen is en er in toe zal stemmen den buit terug e geven Het moet deze provincies afstaan want ElzasIvotharingen de belichaming geworden van het princqtg waarvoor de geallieerden strijden n l höt principe deze verschrikkingen mogen niet weer vooricomen Duitschland wil aan Ëï a vk ElzaaLotha ringen niet teruggeven rfStóoon dit land in hart en ziel een integraal cteel is van de Fransche republiek terwijl het nimmer een stuk van het Duitsche Rijk geweest is of als zoodanig b andeld werd De rosu iiaten v a m mijnon ondu Ikbooten Biijkena rfnclee4 DuWflcJv bertohl werion in het algeBloten geUcdl Oini Fnge land wodco 2t 000 br r ig ton doO deDuitejc e dktlkboolen tot zfaiken gebraobt OndiT de geosMiken eulïopen bevon n zJebtwee dóopgie ladit n s si met olem verdereeïi Kngellsobe dioen r met keiit o wtignaar Tréport en oen zeÜeoWp dat 3000 vetoa mnohioeatDeer aan boord hwll Aande wefAeUjUe uitgang von het Kanaalwerd bovendien htt FranpHio wllsicrfilpMoinoau door vcffBciR tdraie gl1rtoh tlTeffl rM zwaar beecdind Uit bezet Belgïfi t n Frankftij t Blïjteiw een grentJl ri Jil zijn de DuitBcJier begonnen nnH In Vlaaniisciie genwonten dt klokken Jiit de lo on wi g tibaden To Iticigbom bii Rottö Vtfe en ajidero giflueemtent lüt dwi onttrek g€L hl lde zulkM ok iiJt llrugge zouden ze zijn Overigenö wOfdt ifemeWi dat alle Kope Omtrent den ministererisis in Zweden wordt gemeld dat de gouverneur Widen aan wien de Koning opdracht had verleend tot het samenstellen van eea k inet den koning verklaard heeft daartoe ndet in staat te zijn onder de hem gestelde voorwaarden Thans heeft de koning den liberalen partijleider Prof Ekien opgedragen een nieuw ka binet te vormen Het Berliner Tageblatt dat reeds een lijst van de leden van het kabinet Widen publiceerde is daarmee wel wat voorbarig geweest Feuilletori De aanval in Vlaanderen duurt met korte onderbrekingen voort Sober zegt het Engelsche stafbericht van 13 Oct het Behalve de gewone gdsch p edrtjvigheid op het slagfront geen bijzonders te melden Wat de gewone geschutsbedrijvigheïd b iteekent is uit het Duitsche legerbericht te lezen Na een korte onderbreking zoo Ihidt het bericht is de slag in Vlaanderen acliajpen aeirdiige ffmaii Suhot ho spi thniprtn mei ooron ai van girdote onijnen geheel andtra dan de Fngwl Solie soort Zii zagfn oma ttfun met horizontadie HcbtkoperkleurigB oogen wiet kleine situkjcs git er in en hunne dSkke wol nat van at a rfigeo BchaUerde aiaof ze met iliaitnantsbot wAircTi betzaaidl Naaet hvn liep epn herdersihond em voel mooier dam I narelRclie hordCTsSutMiiclien met een brewhm Sohotöohen IralBeh Ik weet niet prcïrf wat dHt is tfttAT Mb ultA ukkIng Iccis nrij passend toe nu wij op Bcholaclien grond zijn NlanMidl behoeft nrif te zeggetii dat perpte hmisen ven RdholÜwnKt eeriiiffe fp Vih kpnt hfibbon n t die laatei bulizem vm ri auitll H kan xijni dB he lin 1 fpp tn tiid beeft geliadi veeg be venw f pcii alleen door bot overpnan der bmi ÜawoviTT wil ik niet redwlwlieben Möt de biiifzen verrtchüllw € veinrfBer vam Kiiii l Robe biu enj al cihotb n van F ngedjsohen Zou raen ooit een Schot tnet oen nlft9cbot vmpwarren Neenl Omze ver uiteertstaande oog en droomierigle maar tm h opfcttende nitdrukldng onzer oosen onzp booipe jukbewidieren onne gewoellge fnoedlreekM d R neuBynat n en if RwibeJinvAmtieifi in onG buk dat niemand ka b Brih of uitkigRen aolte wifaölve niet d t aïled U oggenfUL ndlgi Ik heb diat tul t bevlMihl nadM vii de grene waren overcrtwaan En ben Ik geien MaoDonald van Dhnua Ik kan niet zefcgea dat do eerste Schotten dte Ik ontWoette idannwi vM uw n co kSndereo er ititaajupn aU afc aniOniellnigen van dn rooverbertdjBi dfce vroeger fai het gtreuelgiebtod woonden to h de d ik hua do ewr aan dat tw gelowvy n Vn men zou nooH droomen dwt d ftdbter ach er kilelnksndflTon van Toofridderf die onsühwldHg uteieiide etevigö en fat oenliiko huiiyem voor rfch konden hebben g 0bo wd welke nu mi den wegi atoian waar Koning Arthur voorbij dnR en weer eei ige van de mef t ronmnliwchi dagen in de gescbiedente zijn pol verd Maar hef i toch zoo Fn de huizt ii m er l e nienöcbem bjebbtt een noort wn gevondien oro van te bouwen weiUw er uit zie fte rÉtfi r zen en er zijn drenipetó en poorten zoo ongïfloofeli indlrli ik dftt nini i vrouwen bawr p eeJe Wen zeker daaraan wilden aooeA nonn ph aan he g eibod WnlKfcti kwamwi wli aaa bet dorp en liH poötólantooT van Gfetna Groen propvol vatiM prientbriiefliaflirtm T a pr wa d vorwaohtfl gipaep gewitte huiajoH van e io verdieping met eigenaardig reolMn iU tten RdiquiLePn van Oude Prieekire TTuweiijkfWgifsitera l ewaardi em meer 7 lke gtrapplge dingen Zoover wee het tooneeil juist zooM Ik het mij bad $ rf eoteSé maar r wae iet 0T vianM dti in het bee d dat nrii eert evoel gtaif al r ik dpoomte zoo terwonderli en rreenuf wati het Voor de smederij wa deni Hoe iiidl stond wm zondeiriing voeiAuig uü een m ispuirt Het wa w oudeirw 4aiohe jieee zoon l meo a V van do laatste vjtf geflïachten ooit kan bertiHen gezJen behalve in een geUltistltêprd boek of een oude pwkleuTdlo prent Twee foiooie grijze paarden waren er voor gewparencn dit er x erkelijk vt legen uitzagen ail iot zit bet Mkattn0ena flot vonden zoo op te vallen Miss Barrie s Huwelijk door C N o Jl H WILLIAMSON Nadruk verboden en hoopl n dé zij niet liorktwid zouden wonïen dloor bun deftigio kenniasen Twn wi voorbijvlogen wenddkin zii hunne op pen ƒ opdat onze auto door i de Orirzo Draak gemopnid niet met inlnochMng op hen zou neerzien V oor de pBHirdMi stoïud een praob4ig Rekb tHÏ jï innikeiid inan In eene livrei zooiUa postilions lAwe liien bonderd jaar e l H n bolibeti gwp aiiMt hem stond aii hoefeSïiiUJi Bt ditazellden ti i te f raten met etne Korte i roe i idor eem In ren vooreohoot een grooten Jiaiuie in zipie hond m op zitn hooM oen boogen tjr HrV gcrandem Jcaatoren hoed op een witt Vruik Niet ver van ben ef stondien twee mannwTi in ntoderne kleedertm die ten Boort pbotiogTftpbietoestei opzetten Toen zii zagen dat wij atWhieiyieTi lnj dmir der i ederi t klaanfcn hnnni geziohten op Vn aan bnnn iKdan éHlimg zoii imm zetg en dat zij nOff nooit wne auto hadden gecien Zij doen blikbaar opoamfn sVoor een l io ooop van een hnwMi ta Gretna Green in vpoegeren tijd zeide meneer Sonwrled MaoDonald en Icfple aneï zijne verioRto prinöefl uU wat en bio óop w bi Hat e een aairdlgi idee Zij eohijren t wachfcn op de lioofdpersonen bruWegont en bmid Hij hielp mevrouw Jameö uitstappen Ik wai er ad uiligc H ongi want we wildetk netimrHjk heit oudie huis boziebtlg n evt aüea tien wat ï te zien wao op dlq piek waar 8be Uefy nieBOhlea en bondefden andere bcwKWide pweonom g iuwd wapen M ar eerat bleven wij I nttftr dn ieiee ataren diei wel wA op een gMole ba uip geleek van hei soont zoo