Goudsche Courant, zaterdag 27 oktober 1917

Htt ontwerp werd oog Dan woer eeo Indisch onderwerp een aanvullinkje van oesi artikel in de In diMthe C nipta baiïtrft wet waarvoor wi h r geen rukoto zullen vragen hrtvoor Kt l is trouwenfi nog niet aangenomen 3 9 5 Bericht Veevervoer te op 2 en 13 Nov aanstaande Vsrtrak BOUDA s nachts I uur gewone aanlagplaats Terug uli QORINCHEM op de marktdagen 1 30 uur s nam perStoomboot VEETRANSPORT II kapt A OOMS 2529 4o Hl KEEmHSPBliT flOBEWilTEII OVERAL LICHT VOOR 1 CENT PER UUR Geen dure carbidUmpen feen zink geen blik geen rerterea geen gevaar voor oatploffing Oaze PATENTBS hoog 35 c M fa Krlatal compleet 3 14 Prachlig en eenvoudig Voor ledereen en overal 2547 30 IMIEZE Hoogstraat 132 ROTTERDAM Telefoon 9283 A II Beiu mUdeJ t ii RHEUMATIEK JICHT LUMBAGO 70 otm p u oii SALACTIN O bilbi r lofan HOOFDPIJN KOORTS INFLUENZA 40 ct par tul 1993 13 Ohamiaoh LabOfatorium Nlauwe w g S Watargraafsmaer V fkrij bur bij e B van Loon dro IM Markt aa A Coop dro lit Markt Gouda STOKEN MET ZAAGSEL Refi aleerbare Kaohels voor kamerver wanning Keuken Tlotel en Sobeepsfornaizen met en zonder circulatie en Badkacbels fftiAl ZAAQSn als brandvtofl OCTROOI AANGEVRAAGD Door groote contracten voor zaagBelleverantiea zijn wg in de gele nheid onze afnemers van het benoodigde zaagsel te voorzien Fornuizen en Kachels zgn steeds in werking te zien bg devervaardiging 2B48 80 N V CONSTRUCTIEWERKPLAATSEN VAN H T LANDMAN ZOON HOOGE BOEZEM 27 ROTTERDAM gor te ge lijk te zien eens wat vtrraobei donheid te be jbe n Want de uniforur is ttnölolte weJ wat eentonig en onder bur gers heb je zoo van allerlei dag hee ren niet hooge boorden en fraat gekleur de dessen slappe hoedtn en lage schoenen luitje inet scheefetflande alappti petten waaronder sjiek een geweldige leflok kont zwieren die zija ze binnen enkele dag n kwijt en zeife Urkera met wijk tutstaando broeken en zilveren ges pen t Is iniaschien nioedlijk te gelooveo dooh ze vonden t kaïmp niet eena aardig en ir wae maar één roep wat een zom De takkerde hadden veertien dag en ge leden eeoe moeten komen en t geval eens nKK ten zien zooals wij t vonden toen we er binnentrokken om dir ct aan t werk ge et te worden Vonden wij onze atroo zakken govuJd ea konden wij bqginnon nift rusten na de reis Maar dat heb je aHijd Biggen zyn biggen en t is hun nooit naar den zin o ze mi de Üranjekazeme in t en Haag blnneiikomen of kamp In Oldobroek Ale ze een maand 10 dienflt zjjn zullen ze allca meer gaan waardeeron niet alteen wat zij vertieten toen ZIJ van huia gin reo maar ook wat ZIJ hier Vonden al la t dan ook prlml Üe Vanioldldag waren ze al druk in de weer om de eerste beginarfen van t vak te leeren looppa r gewone pae en voor waart gaan met dï effen en nu zitten ze in dd leeszaal ot ia canlinc hun eenNe hbdrukken naar buJa te pennen bonderden zijn er zoo b Big vartellen van die eerste lessen die al t rt ent sooals vandaag fn de een of andere leego gtal g even word u Ifiwfibleii zIJb z luet Adverteert in dit Blad Het is Uw belang BRENNINKMEYEP Uwe mkoopeft thans bij ons te doen want door onze vroegtijdig geplaatste orders en door eigen fabri catie op groote schaal beschikken wij over een voorraad moderne cons fectie die zijn weerga niet heeft Bij vergelijking zal U dadelijk blijken dat U nergens zoo voordeelig kunt koopen als bij ons imi 1 AM5TERDAP ROTTERDAM GRONINGEN LEEUWARDEN 5NEEK 1Ö30 MT5 ALLE VERANDERINGEN GRATIS W HORNEMANN HET BONTHUIS I HOOGSTRAAT 242 B hula a da Hoofdstaas ROTTERDAM 1 1 vraagt speciaal de aandacht voor z jne schitterende sorteering PELTKRIalBN 1 Dt niaiiwata madalltn vindt U In mijns oeilactia an ds prljzsn zl n ztar laag tarwljl lilas ondsr gsrantia wordtvarkochi 1 Heden ontvangen de nieuwste modellen n DAMESMANTELS en BLOUSES L ZOMDABS BEOPEMO TOT 1 UUR 2402 48 fl J C S BBES Hoogstraat 7 Gouda Tel 423 2213 35 Ruime sorteerlqg JAEGER ONDERIIOEDEIIEII BILLIJKE PRIJZEN TE KOOP AANGEBODEN tegen billijken prijs prima Krie en Voeraardappe en Prijsopgawe en conditiën verstrekt gaarne Firma SCHUILING BULTHUIS Co 2533 36 GRONINGEN en COEVORDEN Chr keet MARKT 3 en 4 TKLKP INTBRC 440 S C vanüudheusden Co PIANO EN ORQELHANDEL 1990 QROOTE SORTEERING 10 INSTRUMENTEN VOORRADIG BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE Alhoewal ila wollen dekens sinds Maart l l ongeveer 1 SO o opgeslagen zijn verkoopen wIJ onze werkelijk zeer groote voorraad wollen gestikte en molton dekens tegen prijzen geldende vóóp Maart 1917 2555100 Zie onze speciale deken étalages DeÉD Meulebl 1 Zeer mooie sollede meubelen als Tateis Stoeien Kasten Spiegels Schildertjen Theetafels Buffetten StQiameubiemen ten in leer en peiuch Boekenkasten Tweepersoons onbesiapen Veerenbedsteiien Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekieede Leerstoelen vanaf f17 60 Styikast f20 stgitalei f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 60 enz UIIRnilT4 InnkilinUJIiSellt Ml Rotterdam Til I2IIM HeOKCHECODUNT ZATERDAG 27 OCT 1917 Tweede Ülad ii ons arhmani V a r i l e aleuw ifieo treg iin voor d Kamer IJy ure heginoen i b ROim n iu l rdlftad wh het vertAsolite aauial l lt a ulküDfl op tijd aaowoaig De diflcuBSit ovor de ffpoorweg m mU beperktó fliwlhtid hii Jt nog nj lang g diiurd J I wftrt n etwme auiendhiiiicoku tlit het M bler nitt goiukkijj hadulifii Ut dlieeii ie bep adi zich vooniMiRlijk lo wfi bwpre kln van ht t algfaiiieene aaiHiKleinmt KI e rekoper oni tp bf ipalni bij algejiufMti ii tuaalrefitl van b fe uur ook de arb i la 00rwaArd i vat t Ie wtL llPii lei in cr land daarH edt oen perniaaifiitc arbitrage Het waa de budoeUng algcïutent eie hm daar oor m de wet vaat to iLggwi Daar tpgfn wurdtn natutirll de iioodige bt zwaren gtopptrd Men will nu oeiiuiiaal lutt vm veaplicbt ovtrl g Het wartnd lietr n van Doorn Jaiirisea Maaö richt en BtHimor Me uch èaarttg n vtraetten lm directies holbtn de vtrantwoorl lijk held m dia moot n zij altlian d vrijheid houdie om de slechtt t lennentni tt vprwijtkren I laarteg€lio eir b toogde A voorgt 11 r dat he t ölcoht de b diocling h ajgeiiwxn jegtleii t Ileii waai aan aillc coi h hbil vooi waarden moet n vol loeii Itij de al gtnieient be choiiwiiign i dit punt ai uilg ocUii tn had e MinL rter reedrf u l iriikkeliik verklaard dat hij ni t vtrdir wflnn l gaan lan bij in di btpalin gen Wt i dK xm li v oorwaard n wor d tii opigeniMiKn of bij algwii t en iiiaat regel van l e auiir wordtii g teil hteft g daan H t ameiid enw ut werd ten slotte zooala k l eg rijpen valt verworptn en w l ntt 41 legen 25 btmiiineii Ht wetöonitwtrp wti zonder Bteunin ng goitl gekeurd Daarna wGr n aan de ord de voor Hchriften dit vtrlmnd bon ten na d z wet De beren van Ber stsijn gn d Vlon t Vorlonn iKwprak n diaarbij do kw Mie der acbadovergoedmgdi een imoeJli punt natuurlijk waarvan Mimstir tely ltb beniinneluk aJiiiaaktt Dt vrag n van d n beer van Hauul uuake d eii dtoorvotr van and ii grint door Helgii h 1 btn geen nieiiwt gwichw punttn gieo Mnd Het antwoord van den Miüdater wftö krachtig en duUHijk Wij welen r twee dingen uk da dï aak nog nttLt verder is eai dal de Neder lan 1 H o h e Regt erJiig bereid Ib di kwe tiL aan arbitragt to onditrwt ri en H t ov rige was niet Jan een htrha ling van hMtge n al in bet o RlIolIo coin I uniqu 1h tmegedeeld De teohiiï ohe punten dn in de voor rtcl riften heirefft ndt liol vervoer im t s poor w gen met beptrkle s niolheid Bohuibn zulli den lezi r woinigimti resBoeren Ov r 1 t begrip flchad vfTgoeéin ï te praten lieWt weinJg nut tn wiinig iiitewt Al leen jurifrt ii hebben or pKizitr m g bad en liefhalbtrij die u iot algnaueon in H t OQtw rp werd goxllgkeurd 1 aarna kwain een geheel ander onder IV rp aan de orde nl het 1h uwcti van t n Inig over ét IJa 1 hiJ het Kat r vetr Mott daar een bww ogbaar did In zi II ja of neen De oj iimert waren v r UI I nx er w aar do koet n v oor etn loH go i jte drk ton lioogtr zulkn zijn Volgina Am MlaiJstor zal een vaMt brug K tn nade l opleveren voor dt oh p vaarl In den laten mididag l egon door enkel i d n M n dlacuseao ov r een centraal tefl anient ngifattr etn ondierworp al evtn w iiiig iater Banl De d akiiniigt h er Oud zorgde voor do noodlge auiendemen Volgt een ontwerp dat Ijeoogt om aan het entraeA Bureau voor de btatlstlek d e bcvoegdbeid te gevea opgaven en iolich tingen in tt winnen m zake de voort I renging en hot verlïruik hier te land BRIEVEN VAN EEN BURGER SOLDAAT X De groote trok Van ver over de hei zag Je de regen aankomen de luebt Inktzwart de bos Hcheïi grijB aciiter een gordijn van wa ter Ijoa geweldige dcmderfciSag g volgd door eeo ijKigon wind die de houten ge loiinon van het kamp deed schuddien en dooi alle rtten droug en daarop een roffel van hagelateoien veroieagd inet Rrooto regendTuppel De grond werdonr d r die geeeeling mUrw als pap en jo zaitte bij iederen 9t p ver in de modder Als t aoo doorgaat dtnjft de heele pan vandaag weg zeiden z in d barak ken De jongwifi op poat kropen weg in hun oblldfwacbthuls eei of als ze Aeniet haddwi dot en ze diep in dö kragea vMi hun jasBea en zochten zoo goed mogelijk etn hiütplaata bl hetgeen zie moefitea bewaken een geitouw of eea hoop hout Want van bet laatste ligt hier een berg groot genoeg om bondierd hudstavoeders in koleonood hovig jaloeraoh Ie njakw I n toch zou wanneer die W9hil Swacfat er niet stond de berg in nrindttr daa geen tijd een houve tie guwooxïoa siiiQ waot van alle bureaux woreten korveeöra gestuurd op soek naar brandstof Kn dat la ondat ée bona voor ateenkolen niet dan by hooge uJtwmdering gegeven wH rd6n hout In dat weer kwamen toen Bjouwend hun kotten mnnnetles vaa de njeiiwe Jichttng bet kaïop htimm ondtar leiding van een sergeout Het was gefin blyd inoomete voor heo Umt voor ona was het wel veer wat niflaws Eoorot bor iü Volgt de boer Sooeck aet eniajia die wil interpflbxre i o er de ard f p Jvoor zi ning d r gmiiie eniten iiij krw g vtrlot op M n nader tt bi palon datum Jf t iitet Dinsdag al kon jafiiDieirde de heer bnoick De Voorzitter zou a eens zien Het Blot an de week vormde ee over HnkoiMst UKt de UiUton NfaatAcliappij over ein wijziging an hare concemle tot hei winmn vaji tin op BlUiton BraziliS in staat van oorlog met Dultsohland De pede van Barthoup Een waarsohuwlng voor het Engelsohe parlement Het italiaansohe kabinet gevallen De kanseliersorieia in Duitsohland Aan de fronten ONS OVBttSIGHT verleenen voar een artikel van welks bestaan z geen kennis droegen een slag voor het democratische baginael en zelfs van het tegenwoordige onderworpen Huis kon men met verwachten dat het dit ou slikken De J aily News uit ich In geiyken xin en voegt er aan toe De regeenag heeft haar toon thuis gekregen toen ziJ dacht dat een gedwee Lagerhuis daar niet haar eigen meening over zou hebben Zooals intusschen wel blijkt is de betee kenis van het incident niet groot maar in ieder gevat kan deze stemming toch een aanwyzing zyn voor de houding van het parlement wanneer over belangrijker vraagstukken moet worden gehandeld Blen waarschuwing voor de regeenng om de democratische beginselen met te venakbn In het Italiaansche parlement z n de moeilijkheden opnieuw duideigk aan het licht getreden Na een lange rede van Son nino die het beleid der regeering verdedigde en de nota van den Paus besprak in dien 7in als zoude deze geen practiscbe ba SIS bieden en nog een toespraak van Boselli werd gestemd over de motie CaUainl welke zegt De Kamer de verklaringen der re geermg goedkeurend gaat over tot het stemmen over de voorloopige twaalfden Boselli vroeg bierby afzonderl ke stem ming over beide deelen der motie en telde by bet eerste deel de quaestie van vertrou wen Deze werd by hoofdelyke atommmg ver worpen met 314 tegen 96 stemmen en onthoudingen Hierdoor is du met andere woorden het vertrouwen aan de regeenng opgezegd ook al heeft elke party daarby zyn eigen reden gehad de regeenng een beentje te lichten De begrypelyke slotsom is dan ook ïoo als een nader telegram uit Rome meldt dat het geheele Kabinet is afgegleden Weer een ministerieele crisis dus Volgens het Berl Tageblftt hebben de meerderheid spartyen aan den chef van het civiel kabinet Valentmi een gemeenschap pelyke verklaring voorgelegd die in be trekking staat tot de positie van den Ryks dag ingeval van een kanaehers wissel ing Hetzelfde blad weet te melden dat de meer derheidspartyen met inbegrip der natio naat liberalen een program voor de bin nenlandsche en buitenlandscbe politiek op gesteld hebben waardoor de toekomstige kanselier verplicht zal worden lo de kies rechtkweatie op loyale wijze nog voor Kerstmis door te voeren 2o de politieke censuur op te heffen 3o de besluiten van den Ryksdag door te voeren met de veranderingen van de grondwet Op het gebied van de buitenlandsciie po litiek moet de nieuwe kanselier zyn instem mmg betuigen met de strekking van de ant woordnota aan den Paus Intusschen is de cnsis nog steeds met op gelost Mogen wy echter de Vossische gelooven dan zal in het midden der vol gende week het beslissende besluit vallen In dien tusschent jd zal de Kroon zich van alle zyden laten voorlichten Dit blad zegt verder dat vele ambten opnieuw bezet zul len worden In België hebben de Franschen de Duit sche stellingen tusschen Dnegrachten en By de wereld van vyanden die Diutsch land oraklanmen heeft zich thans ook Bra zihe gevoegd De directe aanleiding daar toe IS de torpedeenng van het Braziliaan sche Btoomschip Macao nab J de Spaan ache kust De president heeft de leden van het Congres van deze torpedeenng in ken nis gesteld alsmede van het feit dat de kapitein is gevangen genomen en heeft ver klanrd dat door Duitschland thana de staat van oorlog aan Brazil ife wordt opgedrongen H i vroeg het Congres machtiging tot het nemen van aJle maatregelen van w erwraak voortvloeiend uit den voUedigen staat van oorlog met In begrip van het m beslag nemen van de Duitsche oorlogsschepen m den staat Babi a en de mterneenng van hun bemanning evenals van de bemanningen der andere Duitsche schepen m de Brazil laansche wa teren welke reeds door Brazilië m beslag genomen zijn Inderdaad zyn nu door een overeenkomst met de geallieerden alle in de Braziliaan sche havens in beslag genomen en Duit sche schepen in de vaart van verscheidene stoomvaartlynen opgenomen één voor den dienst op Japan en China één voor de landen der geallieerden m Europa en één voor de Ver Staten Gaf Cecil in bet Engelscfae Huls een re geeringsverklanng ten aanzien van den Russischen bondgenoot welke men trouw ter zyde zou blijven staan zulks ter fnui king van rondgestrooide geruchten in het Fransche parlement heeft by zyn mtreê rede de nieuwe minister van Buitenl Zaken iets soortgelyks gezegd de officieele ver zekering dus dat Engeland noch Prankryk er over denken een vrede te sluiten ten koste van Rusland Ten aanzien van de buitenlandscbe poli tiek verklaarde spr opnieuw dat Frankyrk op het stuk van Elzas Lotharingen nooit concessies zou doen welke verklanng hjj stelde tegenover het nooit van von Kühl mann In Elzas lAthluruiffen zeide spr werd 44 jaar geleden in onze noordelyke departementen werd drie jaar geleden een inval gedaan Uit een oogpunt van recht is er geen verschil tusschen het een en het ander Ofschoon Thomas zyn instemming met de verklaringen van Barthou betuigde kreeg het hervormde Kabinet maar 288 stemmen bij de motie van vertrouwen te genover 137 In het Engelsche Lagerhuis is het amen dement der regeenng op het petroleum ont werp verworpen De wet wil den Staat de bevoegdheid toekennen controle uft te oefe nen op alle petroleum die in het land zal worden ontdekt Het bedoelde amendement stelde voor een periodieke uitk enng aan de eigenaars van de terreinen waar petro leum zal worden ontdekt Algemeen werd de voorgestelde maatregel volkomen onde raocratisch genoemd en te verwonderen be hoeft het ook niet dat de regeenng daar door een nederlaag leed met 44 tegen 35 stemmen De Daily Chronicle merkt naar aanlei ding van dit voorval op dat het niet juist zou zyn de beteekenis van de nederlaag der regeenng te overdrijven doch aan den an deren kant mag het incident toch met licht vaardig worden opgevat Terwijl dagelyks eigendom in beslag wordt genomen is het voorstel om landeigenaars een royalty te bun sedatlitcn in ati den die Je van hier lilt allien na uren sporen bereiken kunt l Kan best zijn dort zi Du al groote pro grammoa uiteenzeiten an wat ze alle maal uUen doen ni t t erate verlof Maar m elk geval zij prepareer n aich op een paar jaar daeiiat weten dat e CT Over thee gesproktn hoe smaakt die ook al weer Wij krijgen hb r niet dan koffie althans Iets van d elfd kleur dat eaeen weinig naar sataakt Thee la hier niet e vinden Dat schijnt tegen woordig etn arüke te ja dat tigen goud opweegt Zondag heb k nu L goed nadenk nog thee gedronkwi maar dat wafl in Zwolle niui liler k Heb daar een vriend die k achroef Ik zit in Oldebroek old chap kun jy me 7on dag misnchien hebben en hi t antwoordde Van harte w om booa maar on Draaibank met Buoeea bestormd Het legerbericht vertelt hoe daaii U de Franache troepen door de St Jaosbeek en de Coverbeek trokken waarbij hu i het water tot de Behouders kwam Ondanks den raoeUyken terrwinstoestand worden aaomerkeiyk vor deringen gemaakt Het dorp Draaibank en het boscb van Popegoed atamede tal van boerder en die tot steunpunten waren in gericht vielen in handen der Franacheti die een 100 tal krijgsgevangenen maakten Ook op den noordeiyken oever van het Oise Aisne kanaal itfn de Duitschers achteruit gedrongen Het Duitsche legerbericht erkent zulks aldus Na een kort gevecht op den noordel jken oever van het OlseAisne kanaal werd onzen voortroepen gelast terug te trekken DaarbU gelukte bet niet de in b t Pmonwoud opgestelde geschutmatenaleil volkomen in veiligheid te brengm Op de overige plaatsen van het gevechtster rein werden onxe Unies na den vijandelij ken aanval goed te hebben doorstaan vol gens het vooraf opgemaakte plan achter het kanaal tot 7 en ten Zuidoosten van Chavignon achteruitgebracht Aan het Isonio front Is de Entente minder gelukkig geweest Daar z jn het de Duitsch Oostenrykftche troepen die bet sue ces aan hun zjjde hadden waardoor de Ita lianen het Bainilzza plateau ontruimen moesten en veel gevangenen en materiaal in vyandel jke handen laten Volgens het bencht uit Weenen heeft deze stormloop der Centrale legeri de vijan del jke linie over een breedte van 50 K M aan het wankelen gebracht Het bericht zegt dat talryke formaties daar t j vol komen afgesneden waren op het vrüe veld de wapens moesten neerleggen Groote mas aa s geschut van allerlei kaliber en ontel bare hoeveelheden oorlogemateriaal vleien in handen der bondgenooten Gemeord Oorloffunleiiwk len roll loot vergaan Naar dt Mab v rn uut U hUNoor 1 II toouk ehlp Kaai foK op r t 4 van baitbnot naar Itctt rdaaii iii t eon lading Kraan I eJt iiid voor ile HclKisclie Iteii f lüiiuii Mi lii U lH en zwart n ton t n Nooitiii vUn Ittrgni op de roWen g loo tti en daarna g vonkeu Do lading 1 1 fffnd uit lW y ton larw en tOtK lonn roggt HU SB Hamlos wae 17 Iniiom 2 71 netto lon groot en l cboo d aan Ib nhoresö n Jr t hrl liua BUITËNLANDSOH NIEUWS DUITSCHLANa Duitse h nationaal bloc Alle Dultsch nationale partijen besloten ter wille van een gemeeoschappeiyk optre n in alle parlementaire aangelegenlieden tot de samenstelling van eeji utt baar let derg bestaande leidende commissiot Na mens alle in de commissie vertegenwoor dige partyen werd de afgevaardigde Groes tot voorzitter gekozen en het volte vertrou wen m hem uitgesproken ENGELANU Het lersche vraagstuk Gnffm heeft aan de Conventie der Sinn Feinera een voorloopig ontwerp voor de staatsregeling ingediend dat met alge meene stemmen la aangenomen Het ontwerp stelt het streven der Sinn Feiners vast om een internationale erkenning van Ierland als onafhankeltjke republiek te ver krygen Vervolgens bepaalt het ontwerp dat een volksreferendum omtrent den be stuursvorm zal worden gehouden Het ont werp bestrydt het recht en verzet zich ook tegen den wil van de Bntsche kroon en van het Bntsche parlement of van eenige bui teniandsche regeenng om wetten voor Ier land te maken Verder wordt voorgesteld alle beschikbare middelen toe te paasen om het Engeland onmogelijk te maken om Ierland door militaire macht of anderszins onderworpen te houden Geen wet mag worden gemaakt zonder toestemming van de Ieren Het ontwerp stelt voor een con stitioneele vergadering samen te roepen en door Ieren afgevaardigden te doen benoemen die maatregelen voor de weln rt van Ierland zullen hebben te beramen Griffin der 6én voorwaante t reng je brood moe Want daar kunnen we je hier niet aan helpen l Is uitó tegenwoonüg In den burger Htanl ook iiutl allen Stel je voor dat i liiand j vóór flen oorlog geecbreven ha i we with n je heel graag bij on zjt n inaar 7 If je I rood iuet brengen I I nfin gelukkig h b Ik kunnen g nle lil van e i kop thee en o n vriiidelijk tioine Want d4 tijden nK gen aorgvolzijn en burger hie t zijn e4gen hula en lal 18 soliatten waard Die jongemt nieuwlichteni no r kwanircn van hui en daarom wteH Ik dat ZIJ onz hulp zuUen noodtg hebben in hun vrijen lijd dii kotiieiidi dagen e ajlbn v l wa hun Uef was lijklijk tiKKHei leitren miflwn Dat in nu eenmaal d scliool van het leven i ho la voor vtlen goed dat zij tSo moeten doorioopen want er valt veei te learen Al wordt h t hun dan niet altijd op de prettigette wijze bijge iratbt Op se h t Rt HHst go f dl vent naa l ju H t i mep daar vlaik onder die k Lat au ik er een loopoi uiaar hij komt nut te voorwctH oimbU jt slaple zoo unorkt hou je gedekt kop cHoht 7 lagen tegenover tkaar en kek i V ot Kpanmog naar t utidden van de ba rak waar omgekeerde taJel vernuftig door een drl 1al hotttjeii opgeboudm gi re e d ond oci bij de mlnate aanraking te vatien Tweo ratten waren al op de lucht van d s4ukjeri vteeMeh algekoaufu maar één had bitjkbaax de beenen gvno keert ifóh echorp teftn de Terdachtnwklng dat de Sinn Feinera met Dultsch goud worden gesteund Alle gelden en alle diensten die mm noodi beeft worden door rer opgebraeht en bvweasn Iraoavt en Oranje VrlJetA tNaar aanlüidbiir van óa ii oti areyheeft de Vrouwen Nationale PartU vanIranmaal aan èm Itaad van Atgevmu dlgden dw Verwwigde Staten on aohrljvtn gorieht waarin kJJ aan df Irden vand u Raad d n hartgrondlg i dukvan dl ganacho voorzi giile Partij bftuigen vobr het btietuk door hemgenomen tx iTid d ook de Tranovaal 111 Oranje V rl 4ftnt nioeltm begrepenworden ondir th kleine nMtes voor betbtreM van wier vri eld ini onaftiankeitljkhiii dt groote wereldoorlog than govoerd wordt Pt ieer zijn wIJ a dank aar voor dM boMlnlt E t het rbrjjven om rtMÜen onso harten nog altijd blowende zijn over de ver lon n vrtjhejd en onafliankeJtjkheU die ons zoo paM maar nog vljltlm jaar ge ledm oittnointm zi door Oroot Brittan niè na wn drlpjarlgen bloedfcgwi oorlog waarin Ufi volk van rramnaal en den 0 staat vx oniaDi 4l dm vwwwwi enkbid rtn van dat volk een oogekeDdnaaiKlooH lltd n haddon te verdurin I w eeliilt is den ook voor ons een li ti irael aan dtn donkeren hemi gew on t I dl oiiH lieinoeJigt i n on dort hop n dat onze g lM d m on v tiraiiohtlngeo maan verhoord t wordon en wij i er taoK wier in dn IraniivBal oowet als il d o Staat ii vrij volk zuilm Zlill ITALU flonnlno ft rede Sonnino biH4t na d opening van het pari UK nt gWtr In oen rwte het bulten lawlo h b l ld diT regeerin besproktA o 8 verdedigde hij het weigeren van l a r H voor Stookholiu en Bom Het koiit4 ni i tt pai ziid Bonnluo dat een zntginaaind lAcifiiitlmihe gr04 p zioh ver e n gt ni4H e n dito groep aan vijand 4 jko zij l iiK hel doel üti aan d regoering haar wil op te Uggon DU kan nJ t wor d n tot K Iat n zondwr verraad aan dt zaak der tenllieenlen SoiuUno brengt dan de resullaton In lurimw ing i er ikt op b geal lieer d n c o ni t r e n 1 1 e M in JuU en Au gHt iH l ariJM en te Ixmden Van die oonferentitti wa een tfvigjng het genolg giwetMt van de onwrlkbant trouw der git hHTdi n onderling Het U natuurtijk aldus vervol éede uilnish r datKu land t walk aan lini H non kant don diruk voelt der oor logMnoodzaak € zich aan don anderen kant g t ld ziet voor omvangrl e v raag tftiikken opgeworpen door zijn nleuwon Lottiami een piriodü van groot i blnnenlaiulmhe nioeUtjkhoden doonuaakt Dooh er n alU aanleiding out de hoop te koeittey ren dut hot Ku f l che volk i rfi Spoedig zal merken tegenover den buit iklan Qlien vijand l e KusaUieHu re wrlog heelt bij gelogentnld van bet eLHijprt t aiuKQqp4iig U opnill t het reoht van de T o o I n o h e nalle op enJitld onaJbankilijkhi d en vnjliid tvkcnd aan w Ik erkeimmg du gi aJIi r fcii bun volle in barUitiJkt instwaluing hol ben gewohonkeo iiHkr het l ewlnd van V mlzflos heeft i r 1 e k n 1 a n dl zijn potriüe ten op zi hu van dwi oorlog herzien Het beeft etn nind fr iiiaakt aan de kuiperijen die gwlufnAi den aatHton tijd van de regeiv ring vai Konatantijn de oorwak waren giiwitwl van niet weinig ongeruetbeld ovw Al Internat oiiale posiHe van dat luui lilt Uger en de vloot van Ori enlaad worden iirH ttulp van Ingaand en F rank rijk gtT rganitH erd en zullen binnenkort i aan nMttdo n aan den strijd ti gim den gtnieenttchappt lijktn vijaod bpreke dt over de nota van den 1 ü u eid Sonnlno dat voorzoover de VtkUh zich op OH er algeweun terrein bewoog hij up t het woord vol g iag vandtn aii kon liUHtniaiieu maar wanneer nun dl nota van dm I atis ondorzoektvoOr 70over zlj e n aaudui ig van dovoorwaarden van dtn vijand lithoutM danmaakt ij olki wiiwelhig van Inzl hte n Oniiiugtlitk of nuttoloort De laaieU n vooliibgin van Mioha llü KUbliuaDn en ernin moeten aan all lIluHle den bodemtiiHlaaai Wat de cent alen nu doen hMtt e Ater altein ten dotl den gowt van oiuse roL ken te verzwakken door den valechen indr ik tt wekken dat het tinde van de V ijanttr lijklii tk n aanstaande is ZIJ ver mtn De ander liep wat In t rond te de zich nu en dan vtvdekt op om n gunstig oogtublik af te wachten 1 aii zaaiu kwan ié aangeloopen snuf ft l nd Unge den vlow Bij de tafrt na lirdfrie pooQe voor pootje I o twee lul die nog wakker waren de heele eeotie lliti verder want t wae at bij eivin logen doodtitl tu lotffOo Je zag de ntaai t van de rat over den vioir Hleepeu Nu wa lo er dtoliüiij ging III t zn kop onder de tafel to i Inet s etn Mohrtiwnw niet van de rat maar van evn van de laper die recht over lind in X n bed vprong en zenuwaehttg zijn dekon afgooide W at ij dat nou voor n koawe bel beJ b uij n nacbunerrle riep een van de rattenvangevs woinleiui want de bult wae weggetlppold Nee der zat er een aan a jn leen te bijten J b t gek Nee waarachtig niet Zilver gevoeld werd er wakker van m roeti en ging ie ich overtuig i dat zijn teenen aog alle present wann He ander tul waren lotuaeoben ofi Kisan Dndtr het vo t neind van den In zijn i 4aap get toordc ten groot gat van n rijkdHléaidi r grootte paa geboord Stel ie voor dat de kerel nM wakker K w orden wB e