Goudsche Courant, zaterdag 24 november 1917

teil t odra tan I H ri Mvtioon Ttiloi tt Schoontwv en tni bedrage vaa H 7 BOSKOOP Donderdagmiddag ontstond tan httlM vaa P de Borst wonende aan de Zuidkade alhier een begin raax brand do Hdat waa goed te dicht bU de kachel was gebaagmDoor spoedige hulp der buren werd de brand in yn aanvang met enrnien wntar geUaaeht AAITRBOHT Arta exaHoa 1 tfreii flaag e te I l wlit voor htt artft extuif u unz outt plautegenuoi A A lloogzsnd het Junkertype dat geheel vmn metaal is gemaakt en waarvan de vitale deelen beschermd z n door een kogeivi pantser Z kunnen dus voor beschietingen zonder veel gevaar worden aangewend Bg de komende aanvallen zegt Laales moeten Franache vliegen m staat z n hun kameraden 10 de lo gravan van vlaUiy te lei Hoeveel bever leien we dan een mededeeiing als van ken directeur generaal der posterijen in EUgeland wuar het plan heet te bestaan odi alweer zoodra de militaire situatie dit veroorlooft I internationale luchtpostveriundmgen met verschillende hoofdsteden in Ehiropa tot stand te brengen Vooral na den oorlog zal men ven ondert staan over de mogeiQkheden welke de luchtdienst opent want datgene wat de techniek m het buitenland vermag bl ft thans ook toot ons nog als militaire geheimen verborgen In bet Westen z n gezien de Jongste legerbenchtoi de Bntsche operabes ten zuidwesten van Kamergk thans weer tot stilstand gekomen De aanvankelgk overrompelde Duitsche troei en bieden meuwen tegenstand w e op sommige plaatsen zelfs m tegenaanvallen tot uiting kwam In Palestina staat de inname van Jeru zatem door de Briteche troepen spoedig te wachten gel k ook van Duiteche zijde wordt erkend Militair moge deze ontrui rmng door de Turken van minder beteeke nis heeten zooals men van Duitsche zgde wil doen uitkomen de verovering van de Heilige Stad zal van een grooten moreelen invloed zijn Aan de Piave hnie duurt de strijd voort FINANCIEELE BEBIOHTlW Leenlag Rottardaau Jp d giilerm g5lioinït i lnailulj iiiK cp de 4 X lecMng Rotttsrdain ad f H uiilllocn is ingeschreven voor f 7 66IS 3 X zoo t de liHcbrijfV ingi Q t D volle zuil o worden toagewpceo BUBOHHLUKB 8TAND fOUDA 1 IU RF N 22 Nov Vla iiiua nt H 7 V 1 I Kl rl tti 1 Juiig O I H rW UWn I lev verling Nieuwvild en J vi i A Btltiiua u M A dtr Meir andl m Nell IK sPK in I HdKiA PI ter ï V van tik tn K KwakornaaK lirab Ui I hiiido ra d V Ottkam mi v Homhuiu n hul aai 1 t I I 1 ë I M 11 HIT lluiid IN it dil i n b l HImAih m it lh un It r I raiü tli ri I oil o p b V I Htaat Ite f rani b iifit Uotu liufptroeptn word op 10 di i Ji T g litti n d I iU z 1 tro p n in I o 1 naar Iiinjn omtr hraclil d a i dn Hpoorhjit n ii Iris liilvLing Boe khou ding IEMAND uit t k nd op d hoofte mathet inrichten Tan administrfttifl duUMiamethode heeft noc tiütele dagen perweek heacMliliear 2783 U Br fr no 4 Ftrma BWASTSEMBURtS f AdT Btireau te Gouda DUiraCHLAND I t II K i o 11 U i d Il 11 f 1 U Dl MitUilf i tfkal iixeigfi im 1 t Uti iiptM nl rilt id purti n ir uiil i i iizi ii o i 11 1 t il d i d ki 14 eclitli r ojukiiig tn 1 liPrvunnliig van het IUt hüïA Uti li k ing dl iid ijii Oi borwaart 1 koinfii no l h t kl r chloi tM rp apuil brttaad i word n ofc f II I a LI üiitH iiid öv r k ii a u I d r iijMiill n t r rvonii ln4 aii li i M nil lU BMOflLAVD V a Ik r I 1 j I d L V r IJ h e 1 d 1 1 pi opftRaii la dir t gens aiidf r van I 11 uiil ic f n dn oorloKwlo kinden hwïi iri li i laaut n tjd m lyiiKtland ziLkLHti aiiii an aaii i iioiii ii dal aa n de p ngel 11 ragt ruig 11 zoclil i daartegiHi op I lr iii n lp df l tif luh vragi n v rAluiard in wt I afcrhiit d 8taal t4 rtnn iwi IdnnenlflddK clu akmi t t dt r ff rin c dm inden lug liriftLii It Hflagtiti fl geuoiu n I n t gftn di ch ildig n t nvir oL jnf i lii ft li k m ld Outliwaï 7fiU d pt d itri l t g n dt r dl ipropa annia hootdffakelijk gi o rd wordt ioot U u ii Ini dtn oorlof o r d h bil a I onisomb i gd er dt q uadnili o J it II t voiUt Kal in l lul opk iii i M ur n VI dt lioor ond rliamU liiii ui t al Wnjd ntl in l U I d nc of Ueaint i hadlil liutiud tni w Idi frn ni ii yf d Htg ring tliaiH l n an 1 r op utlin ihUn gedaan Ik IjoiwI tl lil co ir poit 1 lU a d Maiicln r iiardnan hnjfl del op de e wijzt dl w r iVrijliPid drdgl vtri l tlü I i ill fl vronkm AHEBIKA Hl handeliüo loff Dt ter tl vao et n rttks coiif rcntiew ON lïo 11 tangen au don liui onlandHoli n haniifl na di n oorlog t ov r egtv in girttir n U Nttt oik geopt nd t n wci i Ijij f woond door 00 afgi vaaj digd n nlt rstbÜltndt dttleii diS lands l rail dt rofigt rw clicf van ht i Itond bur ati voi r lifn l uit u n binn uiaiiftK n n han kl Il Hl i d vurgadn ring en v i rklaanl In it n loop V an zij t rti di dal In t n mh r riTht W8 voor d Ainerikant n dm Hint rtclitii handH U v rrwitlgLn ovtnl waar hu wtrd gt MMidtn en dat ht t d plicht d r r gienng wa i a ht t gcvnii dat Pt i i iilt clit oiui H n iiiing wi r I tot g Atsan in lif land h staa i i n im t d gwallwerd panitn Ie werk n en dal de I uitwhp tiandH overal mw inog Iijk wtri i niifMl d Hii legde den nadruk op e nood aki t kheid ti voorzien in evn prac tiatli prograiiHiia nr biwtrijt jim van de pt gmgcn van Duilichlsnd wn zu h mee 1 r I iijakcii van d Ie tSin op liando l gthifd I OHgli voorzittir van e n Kmn r vaTi Koophsjidfl ftd daj dt conf rt n lU e n doeltr ffi iid nniwoord zon ijn op de ondangH tt K uien g hoti N n vtrgade rin t van fnhrikanten en f xporleiir waar h l plan wt rd t c proken om dt i inter nationalun haudfl na don oorlog 1 1 n er rfiei lorlORiiiet ll fentralen IV Nflrw oik Tlines vernteint ut Wat hinxlOB dw PrwiAmU Wilmn hij de a h hootlHcha aan het ongnv zal vra Rtn rfst dioor de preenlgdip Statwn de oorlog £ K orden verklaard aan OoHttn rijk IIoQgarljf Men deokl daf d ze oor Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Zich té vervoeg s avonds tuseehen 7 en 8 uur bfj Mevrouw v d VGGTG Turfmarkt 118 Bankinstelling vraagt vKi ia BEDIENDE of JUFFROUW bekend met boekhouden moderne talen en typewnten Eigenhandig geschreven brieven onder opgaaf van referenties tegenwoordige werlbkriog en verlangd salaris onder no 408 aan Firma SWARTSENBUHG s Adv Bureau Kleiweg 39 Gouda Olémsnoeau s houding Urn Hoorsoha K bin ts orlsis Wapenstilstand limn Rusland mat da Oantralan Luohttanks in dan strijda Jlan de fronten ONS OTEBKICIHT E nt thanB ontTangeo wij den Tolledicen tekst van Clémenceau s redevoenng EukeU by zonderheden uit het slot van zyn rede willen w j nog aanhalen 2 heeft Clémenoeau duideluk doen uitkomen dat h xich Btelt onder de controle van het parlement Hij de tuffer krachtig i nverzoenl k ook in K n l t tesen de Duitachers naderde bescheiden zyn politielAe t enstandera wieoB vertrouwen hq inroept De Bocialia ten noemde hy beoueld m edel streven maar onpractisch want het la nu oorlog en die moet uitgevpchten tot de overwinning Daarvoor moeten allen arbeiden en Huneowerkea heel het tand Beperkln gen IQ de levenBmiddelen zullen eveneens worden opgelegd geliyk m Kngeland Italië en Amerika ook geachiedt W zullen zeide lm van eiken burger verlangen dat ixii deelneemt aan de verdediging van wat ons gemeenschappeluk toebehoort door meer te geven ea zich met mmder tevreden te stellen De zelfverloochemos wordt thans alleen b de legers gevonden dat zy voortaan door het heele land worde toegepast Wg scheppen met een grooter Frankruk zonder er ons leven aan te wagen ïla op hetzelfde oogenbük wordt bovendien nog van ons gevraagd een beetje spaarzaamheid Naast het storten van het bloed is het storten van geld noodlg en als beide met vreugde wordt gedaan zal de overwinning ona z n Ckmenffd 04 rfo ttni Het denkbeeld van een volkerenbond Bt at met op z Jn program Hg is een te fel tegenstamler van de Duitschers zjjn eigen leven ib zoo vol strgd geweest dat h niet gelooft aan zulke idialen Bovendien h j zou met de toetreding van Duitschiand tot deaen bond van naties geen genoden Voor hem is het denkbeeld Franschen en Duitschers m één bond ondenkbaar In den goeden trouw van Duitschiand daarm gelooft hg niet dat land heeft bewezen dat verdragen geen waarde bezitten Neen ronduit heeft Clemenceau het gesegd hiJ kent maar één doel overwinnaar te zfjo BUnï7 rLAND8CH NIEUWS Welnu men weet dan ook wat men aan dezen staatsman heeft en aan zjjn leiding Evenwel Frankrijk staat niet alleen en Amenka a str dleuze klmkt toch wel geheel anders Kolonel House heeft het nog eena uitdrukkel Jc verklaard Amerika wil de wereld van het spook van het mxbtairis me bevnijden Het beoogt geen materiele winsten maar de verzekenng van een duurzamen vrede En Amenka is een machtig bondgenoot die hooge troeven in de hand houdt Uit Noorwegen heU en vfij over de nu nisterieele crisis tot dusver eigenaardig genoeg mets meer vernomen Dit het broeit bewgst echter het korte telegram ujt Chnstiania volgens hetwelk de minister voor levensmiddelen Vik z jn ontslag heeft ingediend Of men acoi hem als zondebok te laten vallen het kabinet tn stand kan houden zul len He moeten afwachten Na de Duitsche bladen bespreekt thans ook de Oostenr ksche pers de mogel kheid van een wapenstilstand met Rusland Ze fs is in het Oostf nrgitscbe parlement een interpe lat e te Jezer zake uitgelokt Do ml mater president wees er toen op dat van het algemeen vermelde bencht tot duaver nog geen cf icieele bevestiging is gekomen en men rich toch in elk geval zeicer heid dient te verschaffen of dogenen mat wie nien zou onderhandelen ook inderiaad het werkelgii gezag vertegenwoordijren Waarom de Centralen nog geen officierle bevestiging vi namen hebben w gisteren gezien uit bet telegram dat het aftreden Van den Rjssl cben opperbevelhebber ver Dieldde en wtLruJt bleek dat deze had g weigerd het bevel der njaximalisteai een wapenstiUtand aac te bieden uit te voeren Innuddels httfi Trotsky zich tot de fe allieerde mogemJieden gewend met e n Bchigven waarin h j verzocht de wapenstii stand voor alle fronten te doen geldrai H wil blijkbaar verantwoord lyn om na hin weigering voor Rusland een afsonderi kctn vrele te slurten Want dat de Entente weigeren zal aan het voorstel ook maaa eemge aandacht te schonken behoeft na de redevoeringen van Lloyd Georg en Clemenceau geen betoog Trowens men heeft met Rusl d ook wel Eoowat afgerdmnd al bl ft het gevaar dat by een eventueele vrede Duitschiand nog meer troepen vr zou krijgen dienstig voor het Westeltjk front Zoover zijn we evenwel nog met En of het zoover zal komen is de vraag b j de wankele positie van het huidig bewind dat geenszins op de steun der natie kan bouwen behalve mogelijk ten aanzien van bet algemeen vre Het is bedroevend te zien hoe allerwege de schoonste vindingen der wetenschap in deze laatste jaren met zulke rwizenachreden voonutgebraeht in dienst wordt gesteld van den oorlogsgod Welk een schitterende resultaten heeft de menseh als beheerscher der lucht niet reeds bereikt Maar in dezen tiJd woidt elke nieuwe vinding zoodra moget k diensti ar gwnaalrt aan den vemjetigingsooriog Zoo pDblioeert de Jtfatin een artlkcd orvr Luehttonks waarin de schr ver de noodzaJceltjUieid betoogt zonder uitstel gepantaerde bombordeervtiegtoigen te bouwen Hy sect dat de Duitschers swlert V l BMMdtn ea rU gtaJg gebrafkcn rAn Hul ga logMv ei klaring ook tot Turkiji rije aal wordtni iiitf ebreld Ainirbkaansche maatregilen rnomen wordt dut bet Aiutrlkaanscht U tr en UtaalgenootH4 hap op rzoek aii d regeering d LontröU zal op zi h ntTiien van den ilnmvoer In de Vereen Maten Hk dot l tiiervan It tit hitp vaart uil vreeimii landen t bevorJicr n n d luarkiea in Amenka fMaln y ti ma kt 11 en voordeelt v an de AiiHiril ftan§il e afaewerti Im öchiipHliotiw in de r Staten Ht t Hcht pv aartdepartiineiu koni liift aan dat tonirai ti i zijn g idolen lx reffmtle in 4 1 tlan 2 nrilllo l t schep n inet inbt griiip van i talen 09 schi pen van I oti tn IJzer en i7S hou en t h pen WilHon oorlogspolltiik o gtn I ranflch bladen heeU die nje rikaan he rU itk rHbond 7ich mei M Ti KUiruii n l g n l L u tii t sp iken lm t ini 1 V aii W ü n s ocwloffjp li lek RUSLAND I e alge 111 cnc vtr warring Il I congrt van iKterm algtvaardigd n l t loot zijn 1 over te lircugeii naai Moliil uil vr tH voor Kiaximtvjl d cll in nimaing tn tenem Ie d soidatm van h t fionl il dl geltg nheid tt leiltni r aan d I t ucjnen Il 1 Hl lo NarodTia meldt dat dt i ontioituiire iie 1 el iiiiliatu f li I h h gei uwn lot dl vtirinlng van en nl i i r nee 111 waarin all socinh iif he at tl ijn VI r igtnwoordigd nu i hm volgt nd pmj raiii onmidiiill jfet ov rdra ht van de rond aan d landcoinninMi leFi I jj 1 iiiroe ping van di ion lituante op va lgi ltl 11 dotiini Ie indig ng van li polUi ke hrnih ttind n In ffiti 1 van d b irg r htkt rlthd n Igen v den romiiii wri i I oenadiar kv j na Innming van ht Wint rp l s K i tw ml Iw a roil i aan ko biar I Miei t nv gcJto CL AdJinraal nier vfïkv m1riil lir an M til Irt t a II l revolutionair coniü t Mo k ii II tU l t 4lag gtjeg op hft filiaal van Unslaat Jiorg waarli in onlangs Kï uiliiot n loebej uil Ittiogiai m a it ng Irathf Iroti ki d et nitd dat d Uu t h Ii g b lint diiiloiihati kt ivirr wpondmti ii zi ii leizil i i II Hiinidtielli k 7al worlm K pil Il trvl 1 verli iiTig Iilrugri Si k h o I n Ie oun U ar ri van d BoNj i 1 tl l iihfd d t vtMir het hernttl vaii l u 1 k h vtTi indHi tubch n ilr l r d n htüükholin all al of iciet t i U h ii i ltilivKr ii nCii uil l trogral door i i l n tfiiUndttchen v rf KL iwot rdig r dtr Mol 1 VS il i via Ilaiaraii ia zuil n worln ver K I n 1 1 OQSTBNRUK HONOAEUK VroiiwinkliBr e hl in H g ft r 11 Sqar virhiidl zuil n door d nliuv p Me ivii ook vro iwen i d Rijl wlaR i i k II t m wordtn POLEN il don I e 1 h a 11 d llinntiijiori al tm aJvaardiglng v n d atlivi tLfcli partijen met van Ikegroip d hoofiwteden der Middeitbtati n b tmc litn H t toil van d r ia i m nauw I aajiraikirg i komen met dt Duitsch I to lonrijk ch llongaaj rwh parlenm nta ntfA lev moti de afvaardig ajf ook d leden der parlem nttii Injichien om Irt nt dt 1 liininlaiiiltclit vtrhounHuig n in I tl n GEMENGDE BG BIOHTE Een w 0 loopsd i d Donderdagavond wten m de derde klMse wachtkamer vw bot Centraal atatitwi twee marechaussees met een Duitsch deserteur op een trein te wachten De Duitscher had zich aan stroopen smokkeen of andere on gerechtigheden schuldig gemaakt en zou nu m verzekerde bewaring worden gesteld De man wepdde honger voor en vroeg of hg nog iets kon gdbnuken vootdat de trein vertrok De marechatissées willigden het verzoek m en maakten de boeien los om hem even gelegenheid te gevui iets te gebruiken Doch nauweiyks was de man ontboeld of hij greep een van de karabijnen die de ma rechaussées naast zich hadden geplaatst Joeg zich een kogel door het hoofd Het totaJ verbr z lden hersenpan stortte h neer Woningnood In 1 ilMrgin he rstjht egt Het olk onizitlinde woningnood ztSó eng dal itn gezin imt 4 kinderen in enklfln blo luuikas hui t en eeii ander gezin In Staande wit inao lh vrouw reeU lang r dan tm jaar in ein zeer iMJUwvalIig Kip piTiliok vertoeh Een groot bakkersbcdrUf stopgezet De bekende luxe broodbakker der firma Paul C Kaiser te Amsterdam heeft gisteren baar bednjf gedeelteli k gestaakt ten gevolge van meelgebrek Onyaveer 200 m an persenfel koint hierdoor zonder werk Van hm kunnen er nog 86 aan het weik gehouden worden voor het afbakken vaa een restant meel waarvan het brood m de filialen verkocht zal woiden Voor deze megrueheti is het werk binnen een week ai elocqien De firma deelde nog mede dat er te s Gravdshage nog wa poging gedaan werd om meel te kragen BPOBT I e wodstnjtitn van morgen oor tiouda en diim prograoimw giwiLu wu aolit nan dibuaal ilau kiij m wti ieii mooiei wedstrijd Jl yniipia Ilcr culf i Zwaluwen Alphi n 2 tii oiida j j waluwen 2 ledaar allt wedHtnjdtn die er uiorgen gtwpt ld moet n wor n m iezi geinetüt HeriHiles 2 IvTiïpia 2 zal mooi worden de reiserve van di It klanner api elden en keur g tactisch i pt waarte n 11 nipla in Utrtvlil nut op kon llier zuil n dt UKinipiMi n wt 1 revam ht irac hH n li nemen llij w alu wen Mplien 2 jfMn wij d ten t n tl n ine sttn kans JivmiJia I gaai naar 1 m I eiden waar op hit jax tiir in gespei 1 i al wordin Hat ia ook htn l wat bett r dan het 1 V veld U i hm pia van b gm al aan flink f r op il ih t r liot n aan een overwinning i P hptelt in het veivol haar tliiiis wt diitrijden ui VVoetden lioord n wij Int otida veid 7X u nitH metr dii fponnb l zt n Daar wordt dan jok morgen tegt n l V gtwpeoldl Hoe hit ii afhcp kuiMien wij nioeilifk raden l is wel t rker ORQENMIDDJIQ 2 UUR Olympia ll llercules II SPORTTERREIN PREDIKBEURTEN ZONDAG 25 NOVEMBER GOUDA REUONSTRANTSCHË KERK lOV u T m Df H V ASSENDELFT collecte Toor het notimfifoad ST JANSKERK 10 u V m Dl J E BUL 2 u o m Dl J BöRGER 6 u o m D J BöRQER kerk PEPERSTRAAT 2 u am Dl G J DEUR LUTHERSCHX KERK 10 u V m Dl Th SCHARTEN BOSKOOP REMONSTRANTSCHE KERK 10 u V m Dl A JAGER NUD HERV KERK 10 u rm Dl NIEUWBURG WADDINXVEEN REM KERK 10 u vm Dl LINDEMAN NKD HERV KERK 9Vi u V m Dl KOOIJ TSB Reeawijk 3 u a n Gewone dienil MOORDRECHT NBD HERV KBRK 10 u vm Dl A Th L V o VEN GOUDERAK NED HFBV KERK 9 u r nt da heer MULLER Godid ooderw t Bodetriven STOLWIJK NËD HERV K£RK 10 u T m Dl F A FRANCE EVANGELISATIE GEBOUW 9 i u T m en 6 u n m de heer A HEEMSKERK Godid Oaderw te ter A r HAASTRECHT NED HERV KERK 10 u V m Dl E V o BROEK GOUDA woensdag 28 november st janskerk 12 u m Dl J W BERKELBACH v d sprenkel Huweliikiinzeleoio KERK PEI ERSTRAAT B u om Dl Q J DEUR Bi b llesin LJkAT8 rB BERIGHTEN l H ntHX UAll 4 ffv Unin nt htti aJin dw w enitactif e ii telegrail i ht niededeeiiiig waarin Li ni Idl ilat do Kaad an d v olkstogniulswari Hi n den Kti ii Hchin opptrbev Ui bb r huchonln Op 20 Nov ht tl h V l gigiven aan all ooi lügvoerenden e n wapen tiUtaiid voor 11 t lliii Hl ü pp rlM eihLJ ber dt hl l 1 giani n dt n nat ht van 2i Novtjubn lu ti o t vanden heeit daarop tol den avond van g nocHiiden dag ni g antwourd waan a i iiiin m opdracht v an den ItaAi op iicld rin f eis htt l aar Duchümn oiitwij ktiid aiitwoordld wtrd lie bivokn lu moddellijk oiulirhaiwlel ngtn ovlt eiMi wa ptiifitilstaud tl lögiimen Hij weigtiidu in V nw i betiiwt ht rgeeiiiiK vtr laarde TLFVolgiRK dal Ihichonm van ijq ajiiibt w a on till vwi o bt noemdi I rj U i k o tot ilinih opvolger Duchonln httn te v K rtü hit opperhtvtl ovtr ti geveji W iN i N 24 o Db Witmr eue t rt ie iVe iöie meldt iJe oppPrbi n ihÜk ij b r van het lUiswut liL kger gimi aal lUichoun lieolt op htrhaaldi drlngeudt iiHchen dtr i itrogradei ruguerin aan di Invelhpljhe s der vijandeJijkt en geallietr dl rijk een jteformul trdt aanbiedinf voor pen waptn lUtand gedlaan II WUJN 24 Nov iJe orwürts meldt uit Stockhohn dat di hoc dtinocrat n iit hi ntuntfJ ktn van hit Inlernaiionaal Stcie talaat geèischt lubljtn din el eenvred a LOiilt renti bijeen It roepen De Interna lionale jcretarU liu fflnan tt legrali ewte naar Ix nden tn 1 arije au van dfi I n gelsche en Iran iche soclalisleR t enti stn a ti te verkrijgtn Cunui Dt J B RG£R Het Godsbegrip L Gisteravond heeft Ds J Böi r Hervormd predikant hier ter stede in De Réume een aanvang gemaakt met zyn reeks voordrachten over Het Godsbegnp Spr acht den tijd gekomen om over een onderwerp als dit te spreken Het mtellectualisme de geestesrichting die alles met het verstand wil begrepen en binnen de grenzen van het verstand wil thuisbrengen it voor de derde maal banknoot gegaan na gedurende een eeuw ho tij te hebben gevierd Spr ODderaelwldde drie riehting n in het g ÜBBp menschelyk geestesleven de zieligheid dn verstandeltjkheid en de redeUikh tfd Sch a grenzea daartusscben z a met te tr kknL zy E n uit elkander voortgevloeid en tIoiIm ook weer ineen Onder zieligheid begrÜM spr al wat tot de ziel behoort en tut httx geboren wordt het psychische mag er aUi mee vereenzelvigd worden daar hieroodar eerder het zielkundige moet worden ve staan Het verstandelyke is hetgeen uit het verstand en het redelyke hetgeen uit da rede geboren wordt en daaronder thuis be hoort liien penode waann de verstandelykhdi hoogtg viert kenmerkt zich door afkeet van godsdienst zieligheid godsdiea past met m het systeem en is alleen iel waard voor wie nog tot voile bewustheid i gekomen of met vermag te komen bpr ontzegt aan de verstandeljgkheid mtt elke waarde nmar hy beschouwt haar met als het hoogste wat hg begeert is de redeIgkheid naar later blgken zal Driemaal m de geschiedenis heeft het atellectualisme mee feest gevierd er zjjn gg weest het antieke het middeleeuwsche n het moderne intellectualisme Deze dne zal spr nader beschouwen Het antieke intellectualisme is dat der drieken en Romeinen 500 jaar vóór Chns tus begon het reeds op te komen Spr w jt op Socrates Zelf leerling der Sofisten wier leer was dat de menseh de maat aller dingen js dat alles betrekkelijk is en er geen absolute waarheid gekend wordt heeft hii zich tegen die leer verzet en geleerd dat er leta blyvends iets eeuwige ia Hy stemde toe dat de menseh de maat aller dingen ia doch legde den nadruk op 4e en vatte den menseh op als een begnp Het eeuwige en blyvende in den menseh datgene wat een menseh maakt tot een menseh en aan elkwi menseh wederkeert dat was voor Socrates de maat Plato heeft Socrates overvleugeld de begrippen waartoe Socrates was gekomen heeft hg gehypostaseerd hg heeft ze apart genomen en als een werkelgkheid geplaatst buiten deze wereld Er is zoo leerde Plato bmten deze wereld een ryk v aarin aj deze ideeën werkelgk aanwezig zyn als het ideaal het model waarnaar de din gen voor deze wereld werden gevormd Plato s leerling Anstoteles is v deze leer afgeweken door de ideeën met te be schouwn als bestaande buiten deze wereld maar er in aanwezig De idee van een ding een boom Ixv ib ale vormende kracht als vormend beginsel m dien boom aanwezig Arlstotelea heeft zgn wgsbegeerte toegespitst m een zoo subliem geformuleerd systeem dat er geen speld tusschen te steken was Hg had geen opvolger die hem erenaarde laat staan overtrof en zyn intellectualisme IS dan ook gebroken onder deft in vloed der Aziatische cultuur door Alexander den Groote een leerling van Anstoteles overgebracht naar Griekenland Dese cultuur vian een andere gesteldheid dan de Grieksche heeft na de klassieke Gneksche cultuur de Helleensche doen ontstaan en in elk der drie nchtingen waann deze zich splitste IS de invloed dier Indidche cultuur gemakkelgk te onderkennen Zoowel in de leer der Stoa de menseh moet tot nat komen door de wereld te ontloopen en mets meer van haar vragen als m die van Epicunia we moeten met meer vragen dan de wereld geven kan laten wy alleen vra gen datgene wat ze geven kan en daarmee tevreden zgn is de invloed der Indische cultuur te bespeuren Men voelt er onruat onbevredigdheid achter en die kende het m tellectualisme van Anstoteles niet Sta oolc de derde nchting de Sceptici verloochenen hun herkomst met in hun we weten het niet en we kunnen het met weten ook hier iB de zelfvoldaanheid van het intellectualume verre De dne nchtmgen hebben zich ten alotte opgelost m het Neo Platomsme een meng sel van Plato s ideeenleer van het NeoPy thagoreisme het mysteriewezen ea vandi leer der Stoa Plotinus de grootste der Nefr Platoiuci leerde dat jod boven alle denlwi en zgn verheven en de laatste grond der dingen is De menseh voelt zich op deze zielige aarde met thms Door zyn denken kan hg wel opklimmen tot het zyn laar beven het zgn is God tot God kan hy door zyn denken met komen eer als lp ken en zgn is kwgtgeraakt kan hg door extase tot God komen De geestvervoerhig is de weg tot God Toen deze leer opkwam lag het antieke mtellectaalisme gebrokai Het nuddeleeuwsch mtellectualisnie WM een product van het Chnstelyk keïkeUjk denken en de wysbegeerte van dien tijd Spr schetst m het kort de opkomst der Roomsch Katholieke kerk w st op groote beteekems van de traditie in kerk en op haar ontzaglyken invloed J het geestesleven m de Middeleeuwen dogmatiek door de Roomsche Kerk opg bouwd leeft nog het is een waan te o nen dat de Hervorming haar opgeno heeft zy heeft er enkele dmgen die hatx met aanstonden uit weggenomen maw gronddenkbeelden heeft zg onaangetast t laten De waarachtige mystiek de w W achtige religie is uit den schoot der Boon Bche kerk voortgekomen spr itoemt o namen van Augustmus Bernard van Cl vaux en Thomas k Kempis De Kerft le besl op alle geesten Maar de besten ditf geesten de kundige theologen kenden ook Plato en Aristoteles wier wgsbegeerte i het Westen geïmporteerd was door Arab ren en Spaansche joden en zjj trachtten Vinden een synthese tusschen de keridee de philosophic Die synthese was de l lastiek van Thomas van Aquino toj 1 geestelijke geweldenaar der Midde eett Het Chnstetgk en het heidensch vrijV denken heeft hy dogmatisch samengeW m een systeem niachtig door zgn schelp fonnuleenng het middelecuwscb ittteOw taalisme K s Ka Aquino is wéér de breuk gekomen het nuddeleeuwsch mteüectuahsme is in Aquino s scholastiek uitgebloeid In meuwe vormen brak het leven zicii weer baan de i uwere wetenschap kwam op em een nieuwe cultuur ontstond die het juk van het kei eiyk formalisme met duldend in haar drang naar het zuiver menschelyke de nienachbeid nieuwe ontwikkelingsmogel jk heden schonk Het leven bevrydde zichzelf zooals steeds van banden die te knel lend waren geworden en herwon de vrjj held die het voor nieuwe ontwikkeling noodlg had Ër volgde eenige gedachtenwissebng KJ NiaetKVUfiQ N Gedroogd fruit Hülüia 1 iLbUK N V LlHaLl Utó Ijreiwg a lei aigeuieeot kemjis 1 dtkit iiLt drogtu van alle wort o It u t 101 ua ltre aankoiuiigmg n v rboden il dat vtKij de hl rna vulgtud i aiti k j II tlt und r taaiiüL inaxiiiMiiiiipri en jl vanigtölLlü u bij I v riijg door iti i grooihaad 1 pur K j Ir it t t appti n gtwcbild t 1 jd l ongt v li 11 I J tu ziii L gv tliUd t 1 tj l oug tvLhi dj I 1 KI rt II I 1 W 1 1 l I iiK doui ioa iier aan wm U iLia piw K t I ut ovpp lm gewbildj f l uy tongettLl lid f 1 15 ur ne t h idj 1 s5 t ngti h ld f I üiptreii 1 7U bi V iküu aai hl pul li k p K g II o l u t 1 n g öüiid I 1 ö ong Jt liiil 1 io uie gtBclwId f 2 1 long ihild f lUip j en 12 Ui lal d pr jzLn WHr nidii ditn J2 Nov iiibei 1 M7 liiirftiiiit t r tn tli Maximumprijzen gecondenseerde melk enz I i IM I 1 i VI K LU W ill 1 1 Hib an U Ir nf eu i r alg meen kenn b 1 l l vt oi g oud n i ert nitlk m U IruedüF m gtfitöilll it I rde m Hk ui bii hui u lliri nvol tiia ijn vurilgt Jtdd dt vol HU tl nuixliiiiiiiipiIjzen ri8pe ii v I jk I j lm uiiH loDr Uil ftrüothind I aan f ion et I dtKïi rorini rr aan v iik Jilfk n bi V rkuop a ii hei publi k üii it 1 L rd iiielK ni auiL r v i paki 11 vurtuiiout n va l i van H K IM J p r HKI Ki fM 10 lU K f l 07 pil k tl gt üJideii itt nle Ln jk uil uu i r paki ir I likk n I ii J s vuü u grain uetlu f IJ 10 pt kl t Vui H lu jt I IJ I V ruiKvan in uiindt id kial i f 2 uu ptr kifci van IW u j b bij U vtrinij van Itn iiiiiLif j kiöt II en f Jl H pei ki van 4 hiwji w bij l vern van I b en nut 4 ki t n f O 47 i pi r u m van Ml r Kitondnn iirtii n k zondir uiktr ur liakt 11 I tikken bu je van UO g uni I tto I U j l p I kist van 4H bu jt li b i iii V un t 11 niin lt 5 1 kig i I 1 t t urk 1 van 4H t üHi i 111 I V i up un t n III l kirtt 11 tn II pt kt van J l ij 1 ring van t iot i rii t 4 IyI Pn nt4 p r u jl va i n iiliht iiO gram k t on leii st rd Upteni k r i i i Vtrpait in l Ii PT tIM K ft p 1 o Kf d c iitH p r k g twndeuHi t rd lapttiu ik ml ilk jTirpakt IJl blikktn I u i ïan iOtran n tlo M7 10 p r ki t vaa 4 1 a h b 1 ve ri y van tn lirinst JÜ ki eii flMKlitr l van 48 bu Jt i bij lev rii vun t n minst kist n n f IH Nl p r kis m W liu je ij 1 vLiing van 1 tut nul 4 kLitn Hi j c nla per lü jp van 70 feram econd n t eeide lapteinelk zonder Suiktr Pipaki 1 1 blUikin l Uf e van 370 grain II tto n pLT kist van 4 bmjc bij Ie vering van ten nanste 50 ki8li n f 17 jO per km van 48 busies bi 1 vering van Jl imiiHt 5 kisten en f 1 pir kisd v an biirt i ij I vering van 1 tot met Kill Hiy otnts pLi biifeje van 370 kram i elkpoe ler in ki ten van W K ntó50 ptr l o K l f p T l f 1 it per k tiptenwlkpootkr in ki 4 ii van ri K n07 pe lOi K fliflW ptr lUO n l per K G gwteriUswrdt melk verpaki i h u en J H vati 170 gram netto M2 i f j kial van 4 bn jL 6 b l ring van t i iiim 4ti W k t n f H lO l r kl t vnji y bmsjesi byluv nn v t n nrin t 5 kiMtn tn f II per kk an j U 1 bij 11 Vering van 1 lol en int l Mtn f0 3 ter WHjt van 370 ram dot a 9 gccon icnfi jdt nKlkofmeik Po W nltsluit nd prrxlii ten iiw iii wor ii n verkocht b nid int voU nwlk II dat dt hl rvonn sub l v rni Ide Pn zfn bit le Prng door d n RF oothRnd I aan grosyltr jn t verbaan franco h ia O van afzeiKiing en dli bij t vrrliii foor rafllerw tian winkeH r af paklnil of wafeaaijn groter l jiat dl prij£t n bi vtrkoop aan I publi k ond r gten vooiwaardt mog n wordeiii v 1 rlioogd noch voor virpakking lujoli voor thulrtljtzorging noo4i voor vraLhl noch voor i nlge an tere door dm V crkoopt r te V ei rfohtLii werkzBatiih ld dat lm niet g oorkK tt i aan d n virkoop etiilg bij ond re voorwaarJ te V rbtnden nut name niet die van hut bi koopen van man andi r artikel I dat op dl vattu kfctt n ol buswu in wi Ike d hltrvort n vennt ide artikt ien iijii erpakt fnot t zjjii aangef e en of Il prothicl lU vollt of uit tapl nnelk l bLieid n dal to r Int ni an word n diit in plaats an Nn naam van ht t verpik t artikel voluit it afkorting van dien naam op l v rpakklng wordt aang Irichl en w I ah volfrt t ivondwiH rde nelk iii i Hulk r 1 M KWM nd n 4 nl tnptiiiMik i I I melkpod r MI lap t i Ikpoenter 1 M I g ut rllia erd lo lk 8M txida dfn 7 o mber 1017 Hnrginteter ea Weth voorn I I HO I urs I e Secretaris Aflevering van melkbuseen 1 I K 1I i 1 U i 1 W IIK 1 K4 vun I 1 1 r iifeea t r a g ineeui k nn s l da4 hu aan all band lann virio dtit i t nwlklHihMn af t leven n ii dsit van iKt sub I verine id vtrbod ontli ding kan worden vtrlitnd dicwr ie Kiikflcoauinks it van 1 o laiUil op tte Ver wnif ing vwi i abf tken van Mcikprodiic louda d n S Nov mher K l7 llurg niei ter tn Weth voorn ULBO J MUb l t bLtr tuil M V II H hl K SïAOHNIEüWB UOUDA 24 November 1U17 at Vinoentius bazar jistermiddug werd door Z Eerw Deken pasttwr Klompé in de zaai Concordia de liefdadigheidsbazar tea bate der bt Vinc itius vereeniging geopend in tegenwoordigheid van burgemeester en wethouders bpr die een woord van dank tot allen nchtte wendde zich allereerst tot burge meester Mys Waar dit het eerate optreden van den burgemeester m het openbaar is na diens installatie en het hier geldt eeu liefdadig doel ten bate van arme hulpbe hoevende ingezetenen der gemeente apprecieerde spr B burgemeesters aanwezigheid zeer Ook dankte spr allen die tot de sa menstelling van dezen bazar hadden bygedragen m welken vorm dan ook Wel ia waar zeide spr zgn er verdienstel ker middelen om te werken voor de noodlyden den dan juiBt een bazar te houden maar spr hoopte toch dat deze dne dagen er het hunne ook toe zullen bgdragen de Vereem gmg meer algemeen bekend te maken Wat de St Vmcentius vereenigiQg en haar ontstaan aanging herinnerde spr aan de oprichting in Mei 1838 van een conferentie te Pargs bestaande uit é studenten die op hun kamer in het Quartier Latin byeen kwamen en besloten mtA elkander een gedeelte van hun tgd en geld beschik t aaj te stellen ten bate van werken van liefdadigheid Al spoedig echter bleek dat er meer plan nen in hun hoofden waren dan geld in kas Men vond er toen wat op door te gaan schryven m La Tribune Cathohque en ook het aldus verkregen geld werd bespaard Geleidelyk breidde de conferentie zich uit en na verloop van een 2 jaar telde zU 100 werkende leden in verachilleiide afdeehngen gesplitst Na eea 26 aar telde deze orgamsatie 793 conferenties met 30 8600 werkende leden En het was m het jaar 1846 dat ook in ons land te den Haag een eerste afdeelmg tot stand kwam Doch spr wilde het kort maken en met met cijfers vermoeien Wei wees hy er nog op dat er in het verloop van al tiie jaren bijna geen wgziging in de statuten en reglementen was gekomen Hi noemde dit geen wonder waar de Vereemgmg tot haar schutspatroon zich het voorbeeld van den vnend der verdrukten St Vmcentius had gesteld wiens leven en geestel ken opbouwendeo arbeid m raenscbenmin spr in korte trek ken schetste Spr op dezrai bazar terugkomend haalde het l histoire se répèté aan Ook hier meer plannen in de hoofden der Vincentlanen dan geld bi den penningmees ter Ook hier behoefte aan een betere behuizing voor welk doel een deel der op te brengt gelden zou moeten dienen Spr opende dan dezen bazar met den wensch dat God dit werk zou moge zegenen En spr verzocht de verkoopsters een vrtendeltjken maar goeden aanval op de beurzen te doen Den anderen zal het geven een genoegdoemng zgn Burgemeester Mys beantwoordde Deken Klompé met een kort woord Het was juist zoo zei h j dat dit zgn eerste optreden was tn het openbaar en het had Burgemeester en Wethouders genoegen gedaan een uitnoodiging te ontvangen Spr durfde niet voorspellen dat zijn werkzaamheden zouden toelaten steeds dergri ke opemogsbij eenkomsten b te wonen Spr heeft echter door zfjn komst willen doen uitkomen dat aller belangen hem interMaeeren en in bet bgzonder die der behoeftigen ten bate van wie deze bazar wordt gehouden Applaus Spr besloot met den wensch dat deze pogingen ten volle zouden mogen slagen Hierna werd de bazar bezichtigd daarvan hebben wij Donderdag reeds een en ander vermeld De verwachtingen z n waarl k met teleurgesteld Gisterenavond wss er een gezellige drukte Er werd aan de stands heel wat gekocht en b na ieder liet zich verlokkm deel te nonen aan de amusementen die er waren ja het meerendeel waagde zich aan de eteetriscb vlsacheii G de nniziek Iniatei de dra avond op Er wa ehler Mn attmeti die de vele beaoeken van den batar wel u t bijzonder zat hebben voklaan Wti bedoelen het optreden van den bear Joa Holthaus Het is werkelgk eeo niet gering voorrecht zulk eem tenor te mogen vinden om aan een avond als die van gist ren kleur en leven biJ te Mtt n Want wat de heer Holthaus te hooreo gaf wu 100 bijzonder dat wy hem gaarne als lauger nog eens weer sullen ontmoeten Met zjjn mooi melodieus geluid zong hy lijQ liederen en hy werd daarbi door den puuUst Ever hart van Beynum verdiensteiyk geaccompagneerd Het was een bÜzooder genoegen dit optreden te mogen bywonw Dat het gisteren voor dan bazar een goede dag is geweest raoye blaken uit de mededseting die ons gewerd dat de opbrengit gisterenavond reeds meer du f 1000 bedroeg Men meldt ons nog dat morgenmiddag van 4 6 uur het fanfare korpi Cecilia onderafdeeling van het patronaat tn Concordia een uitvoerüic zal geven Warm water van gemeeaterwegc Van gemoNitewege zal op Maandag 26 November a s een proef worden genomen met de verkrjjgbaarstelliug van warm water aan de ingezetenen dezer gmneente zulks ter besparing van brandstoffen in hoofdzaak voor het koken vao water yoot de wasch Voor dat doel ullen worden gebezigd de bi den gemeent yken Reinigingsdienst in gebruik lynde aproeiwagens welke voomamelgk daar sullen wvrden gestatioimeerd waar eene andere mt lijk held om zich te voorzien van warm watar voor de wasch enz immofeliPc is Zoo zal bv op dezoi ewsten dag en wagen geplaatst zyn In de omgeving van den Ridder van Catsweg en Graaf Florizweg waarvan de komst zal worden aangekondigd door hat luiden van een bet Het hier bedoelde warm water zal verkrygbaar ztjn tegen betaling van 8 oent per emmer Het verdient met het oog op een snelle bediening aanbeveling zooveel mo gelyk met gepast geld ta betalen Byzondere sameokomat Leger des Hella In h H j bouw van het I e ji dtti lli ii4alhiLr a nvorg mnidilag 2 uur eun biJ ondt r Muiiitnkoni t worden eiitMidieiiwaarm tie h I Vwnwtra r iertn darin aaiL hei 1 öpartt iHfiiii van I u4ili zal spreken Hl heci et nrttra Is voor vileii nnn onbfktiule liij as vroegir litraar aan hl I Ainnarfiiiin alliit r wos ttoania v oor Il t lyfgir dts HiilH In Japan w rkyaaiii wtrd lattr wid r btnoeiiid aan het hr vkinRiHlun te a rav nlisgi en 1 llmt h U kend 01 jii ver i vii i d rtlast riiiK V uji fCevant inen lu r aiuh waar 101 lil kratiiltn ipi ajidii g ro pin Mei U ve tie adv rt iitit in d lt blid Jabilenm I p 1 e a tt il ontl rg van 1 Ma i M i7i k iili k K Akk nna 1 e diimidi 2 i aitn m geniitHnifwlj iiiW zi n v tiiVMi K Kaas Aflr 011 11 i Vilt de binn nl in ilttdte voor i ning zi 1 It t tr nut f l UI ll r de st gaai I hn han J I sviir U k li kartw no 1 1Ml koiij f jk gee 1 kaSff vooi hit bInn rhl I b fi hikbaar II t kan op z wt zeni l lan rii r ditrii of il voorn l I nriei lar l K ksfl in Y bueliiibior Goedkoope sajet Gel k bekend mag worden verondersteld IS de hoeveelheid goedkoope sajet welke ter beschikking van de gemeente wordt gesteld geheel onvoldoende om aan alle desbetref fende aanvragen gevolg te kunnen geven Door Gouda werd aangevraagd ISOOO K G als behoefte voor de eerste dne maanden terwyl slechts 1600 K werd toegewezen voor éénmaal Het IS om practische redenen met mogelijk minder per bon beachikbaar te stellen dan 1 knot van 100 gram tegen 60 cents zoodat ten hoogste IfiOOO bons zullen kunnen worden uitgereikt Burgemeester n Wethouders hebben nu bepaald dat voor de verstrekking achter envolgens m aanmeridng zull n komeo gezinnen die niet zyn aangeslagen in de plaatseiyke inkomstenbelasting alleenstaande personen die in dati fde geval verkeeren De te distribueeren sajet zal z jn 3draadsch sajet no 10 nu de kleur gryii mêté een samenstelling uit rood zwart en wit die afll handel verkrygbaar is Benoeming Talegrane Vlet In Bfig van 1 Nov nit er ie be noinid tot tligrafi te lic klasue Meju fniiiw J H y Stoltrfufl alhier Voor de mlHtalren oor de Witlrijder van hei lO idMche dl Kit gal ghtLrtnavond een Haagudi 1 oo qi l iiA mt 1 in d n Mauwen Sciiouw barn eei kl in 1 oonn lvoor3ttl lng t pge voerd wurJiii en dritAsI één ttert t t w na h t Boiiptr I VIul i en Kl k u 1 wid een l an t paa gracieus inodt nie lianatn uitvoerde Het ge l werit opgeluiw ttrd tn a ng vnU door hei tilt i leende llepo rtri e Navordering van verdedlgtagsbelaatiBg He M nutter van Fkianclën mankt be k nd ttat oen oannlig tot navordering van V rdedigin A Llairilng is opgelegd o a aan h Vfifnlieff ahier ten lietlrag van fiüUll A tia ftpen en te KeeuwIJk mssmm Alliance JVaii aisee MARDI 27 NOVEMBRE 1917 8 h du ioir SodéM De Réunie Mm ü iTcilllK lElllll LePortraltPnuifalt ou XVIIle slicle vee proJecUoiii lumlncuM Lm 41iTet de diren Ljrcdea Mwl adMii iralaoa de 10 ammtm 27U 19 Lege r de Heile ZONDAO 2S NOVEMBER de aamlddagi 3 uur Buitongawona Laxing door d a heer 2791 13 F L VEENSTRA r ft adflris sa hsl DspurtoBMat vaa Jiudtle TOBQANO GRATIS Telegrafisch Weerbeririit Verplegings artikelen llotk Ie bnroiuitt rstant lO iilil 1 uiLdi thiaiiJtl I aa t4 lnv oniL I r l nd t 1 u II r o mnd IJ Fa Weljer Hoofhamer APOTHEEK OOUWE 135 TEL 37 rwBCbting tot d n vo g nd n dnj HU ruiactiUg latir tijdelijk afn infml zi I wf lelijke lot wtvteli L wimt zwivai b wulkl iihH lijde li kt upkWliigen waai klilpijijk txili r nm ztKde ttMuptin tuur on n Majo ün opgaiig 7 uur i iniu mu ndLrgeim t uur 7 inln HijH lellantaarnv aanal ken I u 2 in Uijtuigkintaams aansteken u 7 m maaa 28 Novenibef Jo au M It en 1 Ni uw VBJI M M Opeobare Verkooping t B overstaan van Noteril R W H PITLO te GOUDA in het Hotel OE ZALM aan de Hukt aMaar op MAANDAG IT DlCEMBEB 1917 dea aronda Ie 7 UUK nn de Tolgende te Gonda Kelacea onroerende goederen lo EEN ADVEHTENTON HUIS met Tuin aan de Gouwe no 21 groot 1 42 A bestaande uit suite venmda groote Icamar keukan kinder U verdieping 4 kamen waarboven solder dienitbodekanMr n vllaring Verhuuid tot 1 U i 1018 ttgm f 47B Jaan 2o EEN PAKHUIS GEVRAAGD loo apoedif mogelUk een Dienstbode aan de Pepantraat no 4 groot 88 c grensende aan perceel 1 Veriiuurd tot 1 Mei 1918 tiffao 100 s jaara 8o EEN 9 A HUIS m t Epfl Is meid alleen 11 Achter de Viiehmaikt no 2S groot I Verhuurd tegen 1 90 par wtk Vijf HUIZEN en Erven aan de Boeleiiade nos 129 131 133 186 en 187 elk groot 01 c A b vertiauid tifeB 1 60 per week en Bo EEN HUIS 2T89 63 aan de Nieuwe Haven no IM groot 24 c A Verhuurd tegen 1 7B per week Aanvmardlng en betaling op 1 Februari 1913 Te betichtigen de 2 katste werkdac ii voor den dag der veiling en op di4Hi daf telkens van 10 12 en van 2 4 uur Nadere inlichtingen geeft Notaris St Nicolaas Cadeaux bü Th H HEESEN ELEIWEG 23 i GOUDA Zie Etalage Zie Etalage Door deze bericht Ik mijn geachte Clientèle dat Ik mgn zaak In BRUILOFTSARTIKELEN VOORDRACHTEN en BRUILOFTSLIEDEREN heb VWIff IJIAVST vaa deKOP Tl nd w a r de 2790 60 WMDSTItAAT 17 OOUDA BROOTE SORTEERING Suprises Gezelschap spelen Luxe doozeo post Prentenboeken enz f i H 11 I