Goudsche Courant, dinsdag 4 december 1917

Ji t dioti J r ¥ orw iii ing do buvortkniyj JeHMld IHMBNto ook de leracKe aatloaaluit OhaitertoD lilü voerJe het woortt l et op liuu larluMl zlcb g lur i ii dtu oorlog Duit j biaiuli a trouwe boil4B iioot hceit betoogd uiet loet de wa ueu lu dt himd dooli door eea ipamieyvL fgcitHtoad die deu 1 Dgieltfoheii wuzagüjke aML lijlilu ii aeett opgeleverd Hij Uoop u dat üOk voer l rlBu utt e a zuveiitKnuieriarl £ kneolittichap de dac 4er vrljh zal katum AntiA eiuletlAohe pro a9auda in Duitse hlauid De Jlkhaohe KuudMcbau pubUoeert etin Ttnirouwelijke irculalre vjta den aitti bi ieii cben fl eueraUteüu otar Ilciuiigeen waarin een auU aeuilüÜtfohe caiupueue na den oorlog aoiiigelcoiKUgd wordt waarvoor Üaaia gekl wordt btjeeu ebraclit iy t pubUoabie van verachlUende gesUuufl n 10 beeiloten o a voii het ge Huhrlft Uber d e Judea luir Weltkrleg De eanate oplaag daarvan t ï nlH Inden boelUiaad l komen maar aan ofÜciureti induntriguien ariëra koopliLvlt n doktt r studenten eaUL gratis woirden toegezonden Hoog water Hftuolburg n bet kostgebied van de l Ibe ziju door boog water geiei terd dal giti teren biJ tiu wostelijk tot noordwoMtnlijktfn wind met een kraciit van 9 eon wa er Mand van 16 voet een dubn brooht torwljl het uonualo pe l bij Hftuiburg 8 vot t bedraagt Het trauifverkeer aan de kad a moeJL gflBtaaiu word n De braodwcir had het voihaxuUg oiu ondergeloopun ruimten leeg te pompen wnwM iTira De Zionit ten en de regeering l0 Loodleti is oun groote virgadeaiiK gelioudon cm dank te beluigeu aa u de britoche regeoriug voor haar verklaring hizako Paleti aa oL tehuU voor hft Jood tJcbü volk 1 r waren ia deze bljeeiikonwt ook Vele Arahuohe en Annenisolie per aooniijkbedtn aanwezig Lord Kiotliüohild zat voor en deed medladet Hng van vilt ontvfw n betuisiiigeu van synipatitilt 1 1 UotJbeoUfld wee er op dat d er gade ing een d merkwaardig6 tt was ia do JoodHclie g4 uliiedeuii8 der lanAatm acht thnuUonderd laax liij deed een btrotp op de Jodeo eau aamien te weiktn ttn eindt de ko oiia i eeriii vau l aleusliua lot ei n duurzaam succeH te maken Lord Robert Cecil z eide dal ha liitr lil deze vergadering nltt aleoh a gJiig twii do bevrijding an de Jod en niaar ook oui dit vao het Arabische eii AmioiinHOb rna Htj wilde dat de Ara b hc landen zouden ZIJU oor dit Arabieren nn niö voor de AniinJerB en JuUea voor dt Jotkii t n zoo mogelijk ook lurkije voorde lur ken 1 en vredeaactie Naar uU Bern bericht wordt publiceert dt Morning Poet biizondorhedien ovtr een organittalie dier v redemotle dio iu alle doeleu van 1 ngeland plaat heelt 1 r ztjn 50 vuriiohiiJmdie centra van deet hewe gang De liidiiig der bewe ng beruwt in handen van den btkeudeu onaThaukLiijken Hoclalwi Snowdon btakingtn Na een laaigdurige oonleremiit in d bureau b van het Jorlogv kabinet hebben de Underö étv wea kge ers en der werknt merti betelolCTi om inzake dis Btakmg der arbeiders ia de viiegtuigidjn k n ia munUiefabr ekin tot ttn sdiikkiug it ko men Het vergelijk siull in dat h t wtrk beden zal worden hervat en dat oiiv r wijid idieThande mgeu uilt n wordti gtopend over de kwewtn der poiilliu van dt ploegbazen Met hvtakingageéichil onivat U ü XJ uiaji FBANKBUK De oonforentie te I arije iu Ainierikaau i he kring wordt ver li ld dw kolonel Houat luiL hoofd van de Aiütrikaanaohe mn ie te Parijs vtrzekerd lictft dat de VereenigjJo Ötaten ber id zgii zouden dten grootfct nnogelijken stuun l verhcoeu aan de geallieerden doch ondtr de twee volgemte voorwaard n l Maa legtleu moetin worden genomen waairdüor liet tot du ver bestaan hebbend gebrek aan eciUitid van actie verd wijnt en t ii twieji dt Venenigde 8iak m moeten waarborgen omvangen dat het atandjfunt van de Wash mglon che regetrmg over de leiding van dtft oorlog door dt gealliecrdt r ermgeii worde aangenomen Japan zal door z n vertegen woordigera verklaringen dotii afle gen van nidndtrie paald uitgejproken aardi Op de laatate zitilog dier con eremlie al een nota worden medegedlt eld over de gi wmnwihjke re ukaton van de confer ntle Wat Kuwland aangaat wordt d over eeiifetemiming der mogendheden gekentet ktnd door het eit dat gelijkluidende in tructaefl naar alle gezanten te P trograd zullen wordea gezonden ook aan de gt zant van Japan Niet cüai kan bijdragm tot de grotpet ring dteaaan het bondlgenootechap trouw gel leven Huaelache eltnienJen ie verzuimd In de conferentie 9 de reorgani tiie van bel Italiaanöche leger behandeid Opperoorlogeraad De iatergieadlieCTd oorlogsraad heeft Zatepdagniorgai zijn eerste zitting gehouden ondier voörzittersöhap van C kSinen oeau bijgestaan door Ivloyd deorgie en Orlaod De roilltaire permaaiente vertegcnwoor lÜgers van het IntergeaJtleerde ooriogs hooldoomiité zi o de genei aate ïoch Wil Bon en Cedorsa BHAH Koning Albert KOLdng Albert e Koningin Elisaljetb Eijn gidter n In een Franaohe stad In Se nabliheW ter BeJgisdïe grwis bu een groot che milltadre betooging tegenwoor olg geweest De koning chouwde te troe pen onder aativoeriniir van generaal An toine en apa ak zijn bewondering mt voor de dappere soldaten van het heldhaf ige rrankiri t die onlai fl een breede strook BelgIwA grondgebied hebben bevrl f De roepen delHeerden voor h kondoklijk echtpaar en voor de met kogel tn gra nauvi doorboorde vaaodeta Ken onbeet rij felUke ontroering maakte üob van de menigte iiieeBtor loen de vaandels voor dtn Kxmlng m de Koningin WEttden ontplooid De BroquLVllle en bet taaWraagdt u k Ie Parys heeft f Belglacbe pt aiieT baron I o BroquevIUe ter gelegenheid an sKonlpgd naaiodag een retU uiteespro ken waarin hl op hl tori ho gironden beloofde dat de tweetaligbil 1 In België moet werden be4ioudea Nlel dus in Vlaanderen VlaauwcSi maar Vlaaiuacben Franflc Van deze rod zegt VrijBelgiö Dat tij liet bewij levari dat luiniMer éf Broqnevllle hlt t h t moedige begi ip bezit voor de lüveneeiechen van ona volk GO de noodlwendlgiheden van dtv en lijd BUSLAND BeMOhorinlng der kunst schatten Volgens do DJen hebben zd te Peirogiradl en ie Mo kou couinidslee gevormduit bekende kunat wiar dJt op üch nmen de kunatwbatten van Kusland te be aohennen Weliswaar hebben deze com missie reeds kunnen con tat eren dat deschade dJie in het Wlnterpaltl i aangerioht ten deelt onhorM Ibaair Is De oomniiseiaverlangen een soort neutraliaeering van allé ktrkeu en loten Zijwensclit dat m deze gebouwen m dt to konitit verder geen vtrgadenng n ziiilt nworde gehou n en dat tr ook g entroepen m zuUtu worden onttergebrachtDe eigendom van onroerend go td i Volgens de Iranacho pers aijn d vul gende decreten afgekondigd Du regeering vaardigt een vtrordenmg uit waaH ij all kta Seversolildlen waardigüiudtu tn tit h wor ten opgelieven dt onrotrtnde goede ren van den adel zuUta aan de Zemütow e de onroerende goed ertn dur kooplieden en burgerB aan do gemeentelijke ovtrboden worden ovor r f agen In en twe d v tr ordiLtung wordon de revotuuonain conn lés ormet btlaet alk speculanten m hetb enia te nonen en aan de juUiiit over l leveren Door etn dtrde vtrordtniug wordt ton coauiuiösio van U ledun onJtr voor iitterMjhap van J otuatsjaraU in het leven geroepwi die zioh heeft bezig t houdt n met de organlimtit van h t openbaar on derwija CWiraSBIiAND Dt Zwitseröohe kolt n nood Ündianlta ajlo goedt planntn v an de DuitHcho oudtrliandtiaarB schijnt het mtt dt Itveringtn nl t l willen Jukk ii In de afgKloopt n iiioand kwaan preoien dt btlft over de grtn tn van 1 ttgt n diewtijulo n uilziclit ge84 ld werl De aankoniJigiiiR iH dan ookv aJ veraohtnen ial gasv rbrulk en tieinemloop nog inefr lugtkrojiiptn zul Icn woidm dan op h dtn r ei i h t st val is lot nu toe werd in doorsnee ptr liu gezin 2 M gas verstiekt het trtinenverkeer 0jiat rtedn op de htlfl van d n nomiajcn dltnöt Natuurlijk heeft ook dt v oon aad brandbioften daarondt r te li den Ht t rant en zooals het in dCin aasomtr vaytgtvt ld w rd rö reeds op d U Ifl In gtkroiiiiMii en duarvan wtrd nojt lorpl tui deel aan do t evolkinjf af f le crd AUEBIKA D Amitrlkaan tlie niaat regt It n Ut ut I mieddt een nadert uiteemzeBÜnf van dt Ijtteekeniö dtr regeeri igi oonlróie o t r dtn invoer waarvan gebrul t ge maakt zai worden om te verknjfien dat de oorlügi ivoorradftn door and r lauden On i r embargo g houden ttgen niarktpruzen afln Aintrika worden alg fctaau Uooi den Board of irad wordt ver kluard dat van de landt n djt Amea ikaan f 1 utvoerartiktleii ontvajigen wortvtr wacht dal aij door een etn vnj r scheep vaafl dt waren zuil n veruthuiftn dtt noo dig ZIJ oni dtn oorlog voort te zelten Uelangnjke voorlttldtn van vereisiLhle iiwit rialen zijn tin wol rul b r f rro mujigaan le ler jute oii vlan Alle takken van liandel die zich I ezig loiidtn nti 1 arliktl n oud r lunbargo zul len zoo worden gtorgani e rd dat Iwt to taal van htHgcnn van elk wordt vt reiibtht kan worden overzien en gtn b lam rijk Rtbruik dor mattrialtn vt rk ren gaat Zij tiit in oeren nioettn óerhalve waar org n gev 1 dal do goederen niet weei ja len worden uitguvotrd teiuij onder btperki gin op te leggtn door den Board of Iradt inplaats door de vtrUig nwooril gers dtr vreetnd reg wingen zooals thans De oo r 1 ogiöv 1 o o t van Brazilië Het Anufy and Navj Journal bevat de volgendt bipond rheden over dt Bra ili aani chu oorlogsvloot Uraziliö heeft twte pant fersobept n van 21 2 Jü ton gtreed gtvoimn in 1 10 met 12 kanomim van 3üt iiuM en een sn 1 beid van 20 knoopen twet pantsersth pen voltooid In 1901 1902 mtt ten pant er van 4 0 c M en oa twe kanonnen van 23U niM iwee gepante rde kanlserö voKooliï in 1910 met een snelhtid van 20 knoopen twee ba chcmidt kruisers 20 knoopen diio schoolschepen 10 torpedo booten 2 monitors 7 kanonneerbooten 1 traiiaiport lilp 10 torpedlobootjagtn 3 duikbooten 1 mïinlegger 1 douane kruiper in 3 jachten Het personeel omvat 15 300 man van alle rangen BINNENLAND De MUnisten Trenb n PotUinma Het Correap Bureau meldt Uit diMeffde bron waaruit wij Zater dag i 1 omtrent het conflict tusschtn de Mlnitters Trcub en Posthuma inzake den kaaeuitvoer bi nderheden vemaiiiCT ge werd ons beden het bericht dat dt Minis ter van Financien heeft toegegeven aan het verlangen van zyn amflgenoot van LandixMiw en hedei morgen teflegraliach aan de douaoeaubtenaren he kftnnia geg v i dat zijn opdracht om de kias aan de greiw aan te houden is ingetrokken Wij hebUtï gelra At bij den Mlnlat r van Landiwuw bevestiging vaa dit bericht te bekomen doch dsce was eveniuhi aJa ZaitsrdAe jl toen wij s tot bflua om mUcd iiigen wendden boMK ons dt e to varstrakkco De bwprekiiisea AMêtÊLê Dü hew JooHi van VoUenhovon lldder Neder laudaotie econonusobe cosnulssii wal ke In A orlka vertoeft eu die in 4 Hr Ms Tromp gtsteren tijdetilk In on v land UI teruggekeerd bee4t be h n een Itmgdu rlg onderhoud gehad noet den imlni ttr van BulteiUandHC e Zfdien jlir ét Loudon in dlena ka tt t Uok hiaett de heer Van Voilenhoven LeHprekliigen gevoerd met den heer II U de WaeJ adnuniiitrBteur chef van de af dealing Handelspolitiek en otHumlalie zaken aan liet Ministerie van BuitenJandsobt Za ken De heei an Voilenhoven iu gisteren In dx vergadering van don Ministerraad ontvangem Gi Hjk alen weet vertoeft de heer Van Vollwiïioveo tijdelijk hier te hinde en is luj voornemens weder naar Amerika terug te keeron ten eindt die ondcrhaodeHngen met de Voreem pde Staten tot een goed ein dt iu brengen ZijQ bureau Is tijdelijk gevestigd in l et gtbouw van de ComaiisBle van Bijstand aan den Kntniierdijk Het Unnenkomen ru Hr He Tromp Zooalt WIJ reede meldden Kr Me pant rsetiip Tromp gifetertniDiiddag te Mtuwedlep binnengekomen Over do mot lijkladkïn bij het binnenkoinen en d aan wtzigheld van H M d Koningin wordt nader gemeld H M dö Koningin bevond zioh rretia den vorlgen avond te H Idar en had den na ht in haar slaaprutuig doorgebracht s Morgene vroeg kwani di Konini Jn Iu Hn ojKn aulo tirwijl de atonw gitTdfe naai hei havtnhoofd om het binnenko neii van de lYonjIp t zien haklait de Ko ningln dte verwoestingen van het haven hoofd door den sfconn vtToorzaakt had lezithtigd ging H M paaa do ba tent Het WitThooM tegenovtr het pantser fort De Ha rwttus van waar men een ruim g zicht lieeJt over dn et In de v r tt lag de Tron p die oor iproiikeli k te half tien zou Unntnlooptn I wee malen w rd Itpioefd de haiven binnen tt komen doel beide pogingen mifiluklen Na de twoele misi ikt poginj sehri t inen aan het Hbld wa het algemeen ge o 1 n dat dt 1 rouiip eerst m dle i na ni idlap aou trachten binnen t loop n lok I autoriteiten d Idtn d 7 iiwening en oodio nidk vertrok H M naar hivar sUonrijtuigen tot bi g brnkm van d hine Maar de natu ii pot iipot d g tlaelittji tier nien c ien Slechts kor t tjd na hel vertrek van de Koningin kwani er tvnigc II w t waarv m door den coaimiian lant an d i romp onpiddlli k g cliuik graaitwei l Ztlfo kwam het traditiontele oranjezonneje even kijkin Wel joegen ök wolk II nog fn vl tg nde vaart lang lut Hrrk wel wa i het een flauw watert 7onnetie maar to h htt vroolijkt aanatoiidb dit omgeving op n aanslonH werd en koerier nnar den konlnkhkcnwafi n gfmjnijjn om H M wedJtr tei halei n t half t vfra f tufle de Koninklijke auto 7 frtol erbfolng van de rexls naar h i s K keerdt MtiïWodiiep r i we r lang d Hoofdi raoU De ftU pboOt Simeon die na d er itei poging n weder binneng loopt n wag vertrok ten tweedtn mal Wét r kwaii le Troflup inet voll vaart aaiiz Ittn nog vprd r loven de haven lan d eer it ntal n i n oogenhl k 1 d lit l aJwof t hoof was aang houdei m ar neen Vlak vroi h havh kriigt de teg njbtroo m l t Htbip 1 pakken Hij dtnvt d n kopvai b t H ip naar binnen De I roni p Is f tlikKife in de haven Zoo la men ondtr dn indruk dat eerft p nj oogonbl kken daarna iiel gt ijuieli lovskonit Dan i I n lotragtroep aan den wftl zoowel al aan boon Kalm vervolgt nu d Tromp zi n wbj naar de plaat i waar goinmvdl zal woide Hare Ma e teit ging te votnaar hl waychls Hp vanwaar zij hit v rdtr ma noLuvr r n 1 elangS t llend l e ki m kon H t dluiirdu nt geruim n tijJ alvoreiLs de 1 romip g ii erd lag De tafmiuziiJc d r ma nl ts Hip reeds bij de komist van II M il l W lib hiiua gf speeld had en éi mtt vroohjke ton n de l romp welkoini ziou liHlen had reeds veraoheident wijnj later loortn tïi nog sleede lag d Ironp daar De diwars over de haven jtianile Hind bej tl het echip aan den at iger te komen De mison trok uU alle ULacht itoombilof pt n brachten tro en ml die langzaam aan mtt dt ankers pillen ingt draai 1 werden 1 lofse ing bredit mei en knal de niamllatroci waaraan de bhii fwn let athterscbip houdH Voor een uitu we tros H uitgebracht i het atoidp door den wl d weer een httl eind omgow Na H n paar uur slaagde men er ten slotte m h€6 schip voor den wal te krijg n E ijdens dtae nianoflivres begaf de Konin n zich iiMi eon dtr dirfensie loepen aan boord van dt Troniip Sleol korten tijd verbleef dfe Koningin aon boord van den oorlogHil odem alwaar ZIJ zieh in den he r Van Voilenhoven htt hoofd der econonrfsalie delegatie In de Vereemgde Stattn en andere opvarenden onderhield Daarna begaf H M zich per auto naaf den konihkli en trein waar nwde ZIJ te 4 u 10 m Helder verlie De reis van de Tronvp was la meer dan één opzicht merkwaardig zoowel wegen de rout die gevolgd werd ali we gen de wederwaardiigheden Door htt daparteroent van Marine en de directie wart i maatregelen genomen dat de Trotnip onmiddeiii naar d wei f zou wordeii gehaald waardoor de geheeie bemanning met vlier dagen verlof ou kun nen gaan Helaas ktra wegens d voort dure jd hooge zeeön dii niet vóór Maan dagraorgen pJaaW hei ben waardoor een gedeelte aan boord moest blieven Met de Trmnp zijn de volgende b r g rpaasagiers aangebraclit J van VoUcn hoven dr T C fon Houter A Wilod VerspriJip Ifrlmt der Inf Hemfcrug A J Burger le lult dier art Hembrugi W H Uebe A F D Jansen P Au Rot teveel L Vorst W L J IJöpet C f r er J abdt 8 t Hoen A J A L u rïsnt J Buntan J G Beser burger pcft tfoneel Hemibrug I ütenuark employé K P M M J Hollebramfa uplo óK H l4o yi G ArboiiA tooneelspeler CniBIB HAATBKaBtBN Het eeltekort te Aneteijui Volg is het Bureau voor mededeelipgen losake do voêd eIvoon£ienlng la het meel tekort te Amsterdiani In hoofdzaak le wij ten aan Blord beld bij het In ontvangst nemen der broodboug Als tweede reden van liet tekort kan voor aonimrlge zaken no worden genoemd dat oen onevenredig groole hoeveelheid meel la gebru t voor hel bakktn van b chuit dat tot voor korten tijti niet op broodbotis weid ver ochl indien h t ver pakt werd gt l vtTd en vooi koek tn banketwaren Men heeft In AmsterdaniBcl e bakkcis kringen daarnaast nog genoemd h t le hooge onvrekenciifer dwz het aantal K t brood dat uit een bepaalde boevt l held moet wofden gehakken i lt oi f r dat eenigt male is herzien wordt tch ter vaötgeateid op advies van deniktindi jjen Dat daarbij voldoende wordt rekening geloudten met d © qualiteit van inetil en bloein en de behoefte der bakkerij whijnt hieruit te mogen worden afgeleid dat zich 111 ant iiTi steden bi deiz lfde inargt geen nuoeihrkhetlen hebl en voorgedaan i actoren d e er wel toe hebben biige dragen zeker tekort le doen ont Haan zitn gi v eee tie verlenging van den d uui der 1 roodkaart van 9 op 11 dagen en tie uit gifle van aanvul ing broodkaarlen waar ioor op bepaaldie oogml likken een d el dei mcot reserve werd Ingeteerd üok K I ifnt tot het tekort te bobben medtes w rkt de epeotaal AmBterdiatineche ei3ch dat uxler 1 rtKKl het voorge breven gr wkbl moet hebbtm met en giniddeld ge wicht wordit aldaar geen g nocgen geno men i r i3 tlianfa een ach Tp r comtrol in gevoerd waardoor een tekort zoodta le ontstaat aanMtondis kan w or len gt on ia teeid Bepeildng verbouw van bepaalde gevassen De Mn tsttir van J andliouw h eft l I aa i lilt de datum tol w Ik n v ibo wois g legenheid heil n de opgaven asn de burg mecfit rs t lom tot het beko nuen van bet vefgunniogöb wija b docld in art 2 der beschikking houdindt b palingen omtrf t de bepciking van den vtrlrouw van bepaalde gewassen inE evol art 7 d r I HPibuliewel lOlfi ii ordt v r choven lot 10 I e 19 Be Scheepvaart en de Oorlog De Kawl A olgfne een hier te landte oiiitvangcn tel gram U dit schip den eten Novem bcr lo Batav a aangekomen De dïr ttie van den Uotterdaima htn Llo d de It mede dat het eon onomistool lijk feil iw dal het sol ip aangekomen is en dat een nor uiflJt rela gernaaki werd De Kawl o trok 8 Seitenber van Rot rdam at nvt rdt den 2f hteij Seitun Ier te King ton Jamaha nlwasr h t schip aan mspiwHe werd ond rworp n pawwgurs en opvart iden werleii op de mee t welw llendip wijze behandtld n d res kon dan ook op SO Sept iiniboi via let 1 ai aina kanaal voorlgeaet viorden Te 0 Ion waren dit benoodigde kolen tot mse le ping gereed en dc Kawi anivetrdOl Ottober tc San I ranol co alwaar lad ng voor Ned IndiP word Ingenomen LAND EN ZEEMACHT Verlof sofflaeren De Mpuater van Oorlog heeft bepaald dat voortaan strenger de hand moet geiiou den worden aan de eiachen van geschiktheid TOor verlofsofficieren en dat z J die g du rende de opleiding bljjk geven met gesc ukt te zullen zjjn voor offiaer voor verwydermg van de opleiding moeten worden voorgedragen De Inspecteur der infanterie heeft bepaald dat voortaan de leerlingen van de voorbereidende opleiding tot verlofaofficier zoodra z j den rang van sergeant hebben verkregen gelylralyk over de korpsen van het wapen worden verdeeld om de voor teBchreven 2 maanden werkeljjlccoi dienst te vernohten De verdeehng zal plaats hebben m volgorde van de door hen bepaalde rang nummers zoodat z j die de eerste nummers verkrygen geplaatst worden by het korps Van hun keuza De storm De hebtischepen i ersehelllogerbank eo Dofe s bank 7ijn tongo volg van dien lic vigtMi fitorm om dt Z O verdrev n I o Zwolle Is htt wa er zoodanig g wassen dat versch llend e straten z in Ondergdoopen Het dasthuisphln lilii markt en Kalvermarkt slaan onder wat r Vijf bruggen ziin oabegaanUar y Aaeendorperdljk nabii dt lout isohe Ceaitrale is doorgebroken I utasoben Z wollo en Heilo he ft een doorbraak plaat g had De straatweg van Windeelieim staat blank De stoomtram Kaanpen r e ande b eft den dient geotaakl De lijn slaat op enk ele plaatsen onder w a lei Op Marken heeft het walor een ge weldige hoogte berei t Hevige sneeuw on hagelbuien uit Noord tot NoordSvestelijkt richting zwIo iteT hoog de golven op en om half vijil vannacht bt reikte het water zijn hoog ten st nd 2 70 M boven vol see Voifee week 2 30 M boven vol zee Ang t en vre e waa n meer het deel der burgerij dan een ieek geledieo ir wee geen plekje van de hoogste buurt meer boven Docji de vloot kreeg voor zoover we vernemen geen averij Van de verste buurtjeH 7ijn nOg geen bericliten ingekomen Zorgelijk was de toestand nwar d nituwe huizco na den waters noml ge boluwd hleddeo zich goed A miei and itf nog eteedB geïascrfeerd te Htt badpavijofidj U gdieel door verzwolgen Aan het strand dr ven mlj nmt wraktiout n eenlge koelen san Bij Amiexflfoort ts het water teej slijgendle De Koppelpoott is 011 leij e o pen het wal r stroomt ovtr di knlm m overstro Hnde di sluizen Po tonnlera werden to hulp gtiotipen Vlug werden ponton vletten te waUr fut laten en begaf men zieh naar dt iiJf grfegen arb ddoraiwoningtn cai haalefeX bewo T8 uit hun hui n leg n b uusteeg het water n mecx du sinj 1 + 1 pen rtider uit ewn villa in een plant ofn nioesttii U Ijewoiiera door een schuU wor den g ered De oavaUeriekaizeine i taat lu het wateT de kweikcnj van dem h rloa staal geh x l onder water evetizoo d iy i ttnplaalB van den burgcnitestei In f weg even voorbij den binnenHjk is n gat gselagen Dg pJaatatn aan de I am hebb n awaw geleden Allew staat 1 ank De gehuchtai l Haag Zekfert De Duist db buu teeW i Koolhorst staan onder water Ook M konbnrg tn BunsohoteTi zijn getei ttrd fl soest Soe tdlj en Bjuirn is dfe toe itai kritiek en groot deel van Hooglanni naar tliatt ng ten minste 50 boerderijen staat Older water naar men vtnnotvit tnge volge van oen door laak in den blaag then dijk De di tnsBchen Van tie ze lot Amersfoort Baaru Soe t boeetdiiik I0 allee water De bo denjen staan bi na 1 Meter in het wa ter Otni vijf uur ging het gerucht dat d Dijk bi Nijkerk doorg broken was H t V erkeor tuasehen Utrecht en Zwoltfl pt r ontraail bpoorweg is stopgeaot Efet water loopt over de spoordüjken en la ttr bonthi meldt dat dt dijk bij 1 ibuM IS eloorgebroxen en aJlt verkeer niet Hri land ie stopgevet In Noord Brabant bij den Bosoh Blaat alles blank Iiullen d was blij t aaiiliouden zal de Beeraohp overlaat m werking treden zeer lot dchade van dt laag gelagen landen De dijk bij Anna Paulowna he zieh tot nog loe goud gtho iden D Balg dijk 18 ovei en leugtu vau een patr londtid Meter btechadigd iiij A ni f t er d ani is het zeewat stegen tot 2 M 07 boven A P De Sm V lag toonde dat die schetpv lart g treif nag De zeed k te Elburg Men stmt ons uit Albuig V olgtna verschi lende inJichtingen is de Zeedijk te Llburg niet doorg broken hei wate kwaan over de Dron thens he Uver laat en is thans weer iets zakkende Bij K a t w ij k a d Z o zim H A 10 M t r duin weggeslagen le Vliwsiingen 1 een deel van het Lrotlolr van let rand UoUl weg eiiigeo Storing telegraafen telephoonverkeer Itn evolgt van htt etornuwedtr h er zter 1 tangrijke storing veroorzaakt m het telegraaf en int rcooKiuunale tel fooover ke Mtt tal van plaateen in ons laad was van ut Den Haag hl vo ren van toltfoongcsTïrekktn gtheil of zoo goej ala gehotl oiiimogeli k Dt d ingtnde ttleferamimen I oopt n zich r dé ia den loop van den ochttni eenig ure 1 op en word n metrendeels evenal alle gfi on telei ranBntii per spooi oi p h verzwonden MfChte met enkele plaat en o ft met Kot Tdaan onkrvond tni t jefoonverkeer gteii V rtragiiig 6ËMENUÜE BËBIOHTEN Een aanlclacht wegens diefstal De h er J 1 S Jenkene t üooriieet volfetiLa de lel een aanklaoht ingtdSenil iegtn dtn htej Van Afapereu Verveime dutittarid van de i lervtrt u ng wegens dieiotal van consenten Naar hft blad viniütiut hetit iitt volgtiidt hiertoe aan leiding gegeven De heei Jenkeuü bad Ij OUU ganizen f j 50 verieotnt aan eea uii l rüauüfaclie linna en begaf zicli op 11 Deceuiber Ul6 aar htt kantooi vao de Rijkscoüiiniissi van ioezicht op dellulmV tov tl et njg ing te Ainerfltoort om er een conhen voor le hal n en het oonsentreoht te be tale n Hij meende daai reclit toe e hebben w ijl hij ook reeda vroeger conwnten iiad gekregen voor den uitvoej van gar zt u De heei an Aap ren Verv nne buwtóHo htm dut ret ht en vroeg heui of hi inderdaad vroeiger reeJs toiweaten had oittva en en of hij deae ook I y zioh bad J e goeder iroiiw veratrektü dt heet Jtiiktns den heer an Aspert n zijn cou senten waarop deze zt hem uit dtó haod nktt tn toevoegde Ihtijluntd ik zO f JIJ maar dat je ze terugkr t l tn langdmngt briefwisseling dl hierop volgde bracht tie partijen nltt u t elkaaj Vai dio etne zijd e wei d door den heer J ktn htt rücht volgeJiouden ganzen te e porturen aan den andoren kant werd be toogd dut dt heer Jenikenw biecht als d porleur van tajMne konijnjdi en ui ala pluitnvee exportenr stond ingeechnwen en da htt slechts op een vtrgfisxufe berustte dat den heer Jenkea vroeger oonsejittn ttjt ganaenultvotr wartn tgereikt Intuftechen i gelijk gezegd bij den of ficier van juatitle bij de arrondissements rechtbank te Utrecit een aanklacht inge diend met het verzoek oen ve oglngle gen ten heer Van Aaperen lu te etellen Met het aanbod van de iti sconiiniasie om op biUitke gronden t toekennen van eeft ged eeltelijke vergoeding te ove iwegen heeft de aanklager geen genoegen gMio Qont t f H t beriolit uit IJmuIden aan de Stoheep viwrt liU do l ull ltt r K4wiiii £ lioutsto f tte liirt van oonirahmM te tl gepiaatat H vogDiin de iNfti voorbarig Ullkteetig Hm Tcriuui TU d Nootdwllk L Men sdlrijlt uit Nooidwijk Htst vtr giuiii vai ti 11 logger I en d r omgtiiomeu matrottai zou wan neer iilj vau do leii was ttruggok atti in Ijtt fluwelijli iredeii De jou 10 uwarooa dio lutTbij oiakvt m is 15 jaai Venet tigen d politie Ue politie le iJeiit n zou Vri ag aor en aja verdjacljt vau verkratiiun en luialiau deling in aareet ueimu dun arbeidier K i te Liovinge bIj Beilen Deze luul xm wonjnif aigewloten m toen de poauL ze traclilto loe ti bi eken begon liy te eclile t u JJe bufl gomeaT t r van Htiiea kwam Kr plaatiit cil gtlat t o de womiifs open te br kou Mou vond den man Ija tonde in JU bloed door vreta llad luj zioh twee kofeoiti iu t tioold goacliolen docii do ge utt liHr Ir ilooiubow Cüafctete rd dat ei geen ouruidd jilijk loven gtvaar ba toud 1 m door dt politie daaiiui ov t rg jbrat iit naar t 7ltikenhuiff te Aeeen A Ct f 6 O0O rerlorai IVee kanttKirbedientifn vaiu dt Rotter daauBOue üankveit fniglng te Vlaardingeu tlle ZattrdagUK rjen aan lit bijkantoor van genoemdt bank ft Soliiedm een b liag van i 4j ÜOU iiadUen goliaa d bevonden bij aankouxtst te Vlaardangeu d t zo litM geld verltiren haddem U polilde tt bcluedïun beeft onamddel lilk eeu ondjerzoek ingesteld iBBMondM ll d l llngM Koopt Uw Hoeden Petten ig Baretten Ml OAREL KROPMAN KLEIWES I aOUDA Nl uwa mod ll n 12 KEJVJUISGBVINGEN Aflevering en vervoer vu gasaarde Il lilt Ij sim en WUmoULl Kb au OUÜA r u tn ttr algemeeue keunw 1 tljit db aflevering en het vtr oer vaa zoog uaaude gosaartli zwavtlhoudtndo ij raardü zijn verboden ii lat het ub I oriut 1de v erbod als iwdt da tot alltvLiing t n vtrvo r van P ntt u aulert z wav iboujeütle etilBen w rkiug yn getreden op 1 lJeceu b i t oiidu den 4 Dt trmbtT 1917 llurf iieeet r en Wtth vooru UL ii J MlJb I e btMVttare M VAN UI li V mi INRlüHTIJtCrLN WLLlil G LVAAJS SGHAUl Ot HIN 4 K KUMNi VLROOKZAKlN liliRiCn MuSTlR on WiaHOUUUte vau GÜUUA tiBlDt op d arlt 6 tn 7 dor Hinder 1 rou en ttr alg meene ktnula dot op d hocrelarit ttr visit zijn g kgd de ver zo ken mt bijlagen van W WoiJering le bchoveningen on ver gil ng 1 H hei uitbrtidlu zijner b staan tl Itrlumlbohc labntl van getlroogiio Btotu n en aardnpp 1 n tioor biibouw en liiplaaijii vau vtrBchil endt kiaeltwoit luig 1 m htt perc tl ge eg u le oud aan I I Jtiagpad No 57 kotfce raal bekend be tit a o U96 diK op 1 in d B den 18 Dec uber 1917 d uMUlddogB len 1 ure op hot K A AD llblS golegeuheod ie om bezwaren lesm d gtvraagde vergunning m te bnenJen eii da eedurende drie dogen vóór dien d e op de fceortJlairie der OtJneonte van dt lor zako ingokoinen achrifturen kAn vwirdeu konuto g i u n Do iMiulaolw ordt ar op gev B l d dat v lgt i de bestaajide jur pn deutie uiel lt t beroep gereah d zgn z jje niet o it o iBtig aruitoi 7 der Hln ien et K i het 0 intienti eetuur al een of meer zjiior ledOT ziju verschenen ten emde nurmo btjowareil moMlBiingi loe e üoh 7 IjOiida den 4 Deeembtr U17 Hurgwneesteir en Woth voorn ULBO J 11IJ8 De Secretaale M VAN DKR VI 1UE STADSNIBÜWS GOUDA i December 1917 St Nicoluadraklew Er hecrschto gnsteravond onibnlcs het leehto veer een ongewone en gweilige drukte m d winkelatraten vrooltjk Terlicht wals wti m geen ttjden zag n Eigenaardig wat we vroeger met opjMTitten omdat het zoo gewoon waa heeft aas een ongewone liokonng gekregen En hoe levendiger vrordt dadeltji het stads M wn weer als er de lampjes flüdtorn ten over de volle étalajM met meer X nog dan andera gearrangeerd in deze d ïen T Sr St Nicolaaa En koopers genoeg TO ach door de sneeuw en hageibmen niet Utten weerhouden Diep m kragen gedo zich 8chn zettend tegen de windvlai m op hoeken Tan straten zocht nwn z f Mr de volte heen Maar zonmg winterwew als vanduc al Jj tochIfev z8n trZ n Soc mOu GcDMgeii tn do fiBteravond gehouden Ignrwwm ledeurerfadenng van de Soc On Genoeg a wBrd door den Voonutter mtfdeg deeldf d t de Schouwburg atnda korten ttid in tieitit ia g komen van een meuwea uitgang welke reeds la gebruik is genomen De kosten daarvan had het Bestuur uit vi wiUige budragen kunnen beatr dep en apr bracht bèn die duutoe het hunne hadden bug dragen ihurtel jk dank lot leden der commiMie belast met het nazien der rekening en verantwoording over het toopende societeitajaar werden benoemd de heeren N A van der Itee L vaa Dantaug en R Moezkei De leestafel ootnmiuie werd in ztjn geheel herkosrai Van de electncitelts premieleening 1910 werden uitgeloot de volgende obllgatién no 75metf40 no M en 151 met f 82 60 noa 4 40 79 1S6 160 166 en 169 elk met f27 50 I aarna had de veikoop van tUdschnften en nieuwapapieren ploata weüce ditmaal meer dan andere jaren opbracht Afd Gouda Mjj tot Nut v t Algemeen De aldeeiing tjouua van de Maatecoappu tot IS UI va t Algemeen zal op Donaeruag O December des avonüs ö uur m ae aoaeteit de Jteuule een algemeene ledenvergade ring tiouden De agenda vermeldt bestuuraverlueung rekening en verantwoorouig en aangelegen iieuen betreifeade de VoiksoibüotüeeK Kaaehandel M ieudo Bii de btaatscourant no J4Ü z n gevoegd Wuzigingen m de statuten van de N V iioasiianael ala Uoud te Gouda PluuDveetentoonateUlng Op de gisteren te Anüiem gebouden N tiouale riuimveetenioonsteiiuig betuuüde onze stadgenoot de heer C A At bprujut caet z ue uuenüing aierduiveu de zilveren iau werlu ana voor de ïnuuste collectie der geheeie tentoouateliing benevens lö eere 41 eerste A tweeue 1 denie prezen en 5 zeer eervolle vermeldingen Lachtbezuinlglng en Arbeidswet Door de Inapscteurs ifistrictahoofden der Arbeidsinspectie kon tob en met AÜ l ehruan vergunning worden verleend tot wuzi ging van den arbeidsduur onder de navol gende bepaiiugen lo dat de middagrust uiet nunder dan een half uur mag bedragen 2o da met langer dan 4 uren achtereen wordt gearbeid So dat het aantal werkuren per week niet meer bedraagt dan bu normale regeling 4o dat na elke uren arbeid minatens uur mat moet worden gegeven o dat in Deceokber 11 17 en in Januan Idlti de arbeid mat vroeger aanvangt dan 7 uur v m en ih i ebnian 1918 met vroe ger dan 7 uur vju Werkgevers die met het oog op lichtbe sparing w gziguig van den arbeidsduur ou der boveogenAemde bepalingen wenschen moeten de aanvraag daartoe nchten tot de Arbeidemspectie Kaas Het Bestuur der Kaaavereeniging bencht dat in overleg met de fi kscouumBsie van loezicht zun cixcuioue dd 1 October m houdende reg elmg voor de levering en den verkoop vaa volvette mtechotkoas als volgt wordt gew zigd Uitschotknas wordt in consignatie gezonden aan het Centraal Kaaspakhuis te Goud exporteurs wier zaak te Gouda gevestigd IS leveren franco Centraal Pakhuis andere exporteurs leveren franco spoor of boot Exporteurs die tevens grossier z n en er prys op stellen een gedeelte van het door hen geleverde uitschot terug te ontvangen kunnen te dien einde ook uitschotkajui leveren aan het Centraal Kaaapakhuis waarop zy v oor hun gewone levermgen zi n aangewe ien doch ten hoogste tot een hoeveelheid gelyk aan 60 van hetgeen wekelyka als grossier kon worden tiesteld en m geen geval meer dan 1 van den verplichten voorraad per week In consignatie gezonden mtscbot wordt aan de leverant iera betaald met den prys dien de kaas hy verkoop heeft opgebroicht i nmnderd met twee cent per pond Het door de exporteurs grossiers ingevolge art a htt b ingebrachte iut cfaot wordt voor den pr a van gave kaas m reIcening f racht bjj de teroglevenng wordt dan ook de volle pr s b gefactureerd De laaïste sm van art 6 vervalt De tfoigevolge van de inschrijving aan groaeiexs toegewezen hoeveelheden komen niet mindering van de grossiersorders Het door exporteurs grossiers ingevolge art 3htt b ing rachte uitschot wordt hun m mjndermg van de grosaiersorrJen teruggelerverd De gewijzigde reffeling wordt toegepast te begi nen op Maandag 26 Novcsnber Het bestuur der Kaaavereemging deelt mee dat t aanaden van Edanuner kaas 40 f de vdorscboiften vom circulaire t no 110 tot nader bencht onveranderd van kracht blijven De bepolingoi voor d n inkoop vsn volvettie Gouda kaaa biyven eveneens van kracht hebondena de volgendift bepalingen Waar thane rdle volvette Gouda kaai gemaakt vó6r 16 October gerekend wordt door de prodoc enten te z n afgeleverd mogen van 2 der r af exporteurs sleclttii volvette Gouda 1 laas Inkoopen gemaakt na 1 October De aa kaas wordt gekeehi tegen de wlnterpr oduetlepr zen die voorifoopig MJn vastgeatt lid op f 189 per 100 ÏCG voor UM $ Yottder en ï na per luu K tj voor kaai met UviuoMLk Dit lyn de pr un welke voor goede kwaliteit betaald moeten woi den De aub commlasle betaalt de ua de Centrale l akhuizen te leveren kaai tegaa 1 39 1 f 41 per 60 iCO reep voor kaas zonder en met rukunerk terwAjl de Kaaevereanlglng den exporteur crediteert voor f ti7 per iWi JLG ingekochte kaai Up biz a laatate alinea van drcuUlre no 110 worden de prezen gvwyilgd in f UtV en MtximnM kaaaprjjMA ItU izOlU IJU uUU wci v wmk Uuiidr tUag pubilueinie do ittUiSLoUiaiH tïo uiMiwti ooor ueu luinLi l r van i aamuuuw iUj Wu ul u ImuiulI untgiUtt luu utftjLUnuim i ijzeu oor iLaaa i zu piuzbu kwBiUiuii iwer ouverweoniuu ui amv tH iaim nubOLUUu £ i zivh liuouflu aiKtvrtuihgu aan weii u piijxeii iig zluii lu Ulo wtiM itiuor UouUeu eoii dt nii uwi ui uuiL lit ouüe Vau ovt igaiti p liU t n wtt i imui t ut Auu eu luottou dv lUiuwi ivij zou üiuulvMtuiiijK lil werihlng irautru ueu WH er een twhti4oreiu ti gttiegenuoMi gt op d OUl U OZtfa WlOaHJo tU lUOKtU iaturuti4 a uiid be eBugae Itet bui eau iiKUiui Lliugen iiusuKu du vovduelvoor k iiiiig u dt ihj Uiieuwü prijzttu OiuulilkU ltijk iu w urniiiig trodeu uilt i t httii lULt do gr04 4urt tiin la UI vi a voor gt3L t fuïpi id di uibulK iuui uuia üu Luntnile x aAUUizen 14 1 uu vour uuk t 11 p iiii I il nauuuu UHJ Ua Ih UiIlu i ia iiu prijzi a v m nutc gouii vuiauueiiuK a ttuuu oor die iiaae aso ue Wtaaitu ti u uioLtiiiea berokeiien t i j re p f U in l laai vait 140 na l i d piijzwu dit vuurtieeu in r t iiiug ukO buu worauu gt urucui u Uat dm Uvtadiututi uiv ou g iuKii wairuu KOwetet vau nuu ttroeai tu uo akdinbuüuuaas van dit wecü ook tegun iLea ouücu prij heuben ontvtuig u uat wüib I io vour gt steuupelUi ou t 44 vuur ougüoteuipvlde kaaa ulreoi voor dl eilae i auA jii iteu wmiLei uvoolutin boriweiitin ludp M en lil oem p r poiur inplaiite van dü oude prijueu llLt ij de growierji hetz de wlnkeders ii iibi ii uu wa zotl wluicitie Oiua ii t w t vouui duordiat eeu ni uwo re tttiuif dir nuaxuuuimpi ijztii lu weriün U kUnut u u o u vuoiuat do oude gOud tm w l aau kout va gisol ildaar In botüo govalitiu m lioeti van de ooniMunent n 1 BOttKUOP Handelaren op Amerllub Naar men verneemt ia de Vereaniging van Handelaren op Amenka ui eene ve padering ontbonden met jü van de atenunen der aanwezige leden voor GBOOT ALPUBX A U KUN Eindelijk na eene voorbereiding en stryd van jaren zal het met ingang Viau 1918 gebeuren dat de 8 beiangruke gemeenten Alphen Aorianderveen en L udaooom Uigevol ge een Kijkawet worden opgeAeven en ê r mengfivoegd tot een medjre gemeente Alphen a d Kun eer zeker een gebeurtenis van gewicht op het gebied der gwaeen admuuatratie doch ook eau feit dat in geheel Zuid Holland de aaodacht verdient A an den Ouden Kyn komt nu links en rechts een dorp neen een nieuw atadjo te hggen aan de waterwegen tusschen Aljihen en Amsterdam Aotterdam en X eideu zich ultstreklcende Ü uur gaans OostWest waarta van Bodegrav i en Zwammerdam tot Koudekerk eu Hozerwoude i S uur gaans Noord Zmdwaorts van Nieuwkoop tot Boskoop De zich sterk ontwikkelende induatne op elk gebied over het geheeie complex en de bloeiende winkelstand zullen zeker het aan tai inwoners zeer spoedig de 16 duizend doen overschreden Alle moeielukhedea op administratief gebied en in zake school poütie armenverzorging zullen nu tot oplossing komen als de 3 besturen die dlkw ls aan verechillende Ujnen trokken door Ma krachtig bestuur zullen worden vervangen De nieuwe gemeente Alphen a d Rijn zal ojn hebben 3 Ned Herv Kerken 2 R K Kerken 3 Geref Kerken 4 openbare scholen en tal van bijzondere scholen 1 Hoofd 2 HulppoetkantoreOf 4 SpoorwegsUtiona De waterverbindingen zijn pnchtig au da spoorverbindingen wtatekend behalve een spoorl n via Gouda naar Rotterdam Voor de ontwikkelende mdustrie en tuinbouw op elk gebied zoowel van groenten en fruit ala boomOn en planten zal een contact met Botterdam moeten komen terwyl een electrlsche tramverbtndlng mot Leiden spoedig noodzakelijk zal blijkea Dinsdag 11 Dee zal de verkiesdng plaats hebben van 16 Gemeenteraadaleden waarvoor bereide 24 candidaten zijn gest d uit de oorsprtMikelyke gemeenten en uit diverse poütieke partijen t Zal zeker voor vele kiezers een zware arbeid aijn uit aoo groote lijst 16 hokjes zwart te maken En dan zal spoedig volgen de benoemiav eens burgemeesters De beide laatste functionarissen van Aarlanderveen en Oudshoorn waren overleden en niet vervangen Aiphens krachtige Burgorvader Visser die tgdenfi z n ongeveer 20 jang bestuur zooveel m de gemeente presteerde en het werk der vereemging voorbereidde moge nu misschien de kroon op zijn werk zien doch de orgamsatie der nieuwe gemeente kan zeer zeker met worden toevertrouwd aan bekwamere handen dan inm d Mn grijzan op en top gemeentebestuurder Gisteravond hield de bew J Xorthand uit Schoonhoven eea lezing In Concordia over Evenredige Vertog iwoopdiging Het slechte weer had ongetwijfeld velen thuis gehouden zoodat r slechts wehdgen aanwezig waren Met onverdeelde aandeel werd de ihüdelijke uite nzetting van het onderweip van den avond aangehoord Van de gelegenheid tot vragea atelloD werd druk gebruik gemaakt waana de heer J K o nan Jr die daae vergadering geleld had dan heer Kortland dankte voor i n recto en de aaaweaigw opwekte tot het vonaen van en afdeeUag der Vr Dm eratlMha Party Woensdag 6 Dec VJn 10 uar vergadert de Baad deaer fenwente ter behandeling van do volgende punten 1 Versoek eervol ontalag Gemee nt eOn vanger 2 VaatetelUng borgtocht van den Gemeente Ontvanger S W aiglng begrooting dienst 1918 4 Uitloting aandeel geldleaaing 6 Vexhooging pr a electricitelt 6 Benoeming leden Commiaal tot wering van Schoolvenuii 7 Banoemlng leden anubeatuur KKCUTSftAJUfiN Dc moord te WoUbeze our de ll JuüUjauk te aiiUmzu heett fi ri uUi4 t ULau ii j it t r zoku dut lili o o Juni lïfi 10 VVoltutui üpzotlUijK uu ii tl voot Uoiiaouteu rade m kauu owilüij uu OtiD uKt kogoia getadttu ro elvMreuuoito tieelt gtoloBt op aan fOtiUe bewubio M uu d r i eji yi lk auiiot dvu dood tüo Kovolgt hvaix gvuad teiwljl bit bij Ziju arrvataiiiu loor uiiu poliuelNMUUüicu wtuer uui iiüi tt guechoMu waarbij de üwpvotiur vau pQtitU i ü iiik zwaar ie gewooidi Ut u binitk ii iieeli als iMfjouatur eui oud ioik naar heAl é gucMlvoniMiK urt in g ntcU u ld doaruii tut du oouciu t g KOuitoi dat ueki lisuaod 1 dl luoreel u pi04it4 uil t iMiinaail i uij u k alle b gti au goed en Uwaadi luj la mu b eie i Lui iu dtu toeataud waeriu but l ver ikit i kütueu Awervoiane iugeu vaak voor t ji iwk de ploiieiuge uuij ug tot kwaad Uu u na euo poiioiio waaihi do poiitfnl u ii jfood U l at btkl aivt weet wal er u getxturd achi de duMkuiKiig z wr gotd luofilijk lilj aoiit litui lilaititdi san eu zuüi JKtM otlititoh delect waarvoor g u verbetering mogitijk 1 Up groud daarvan bepleitte de vwdedl ge ai itag van rechbivervolglug Bmi geheeto grenewacht ia de beklaagd lUi Hoog Ulhtair Oerwbtobol bdwn dek iu lM ug r beroep de voigeuUro zaak 11 n oiUitaireii waarowKr een inillaien sttrgMuu hebtNn voor den Kritifi iaad e é liertug nbo0i h tereUitgct t ao MNMhul Ugü dat zil op 4 Jan Idl t 1 utte tei Mgi zil vonudeu de palrouLlo wacat zak kca vM wtxlcrrvotittJijk zlub hebben toflge titgLud iJe Krijgiiiraad had d u ooiuuwudaM der wacht de0w g vwioordeeld tot actHmaan d n gevangoulawtrtit luct ck radaUe Mt Htu etend van eoldaai terwijl de overige nog4 u uHuutohappen luier wareu vtroordeelu ot zt HHaaiuku giJvaug iilutira Li 11 de bobaudeliug der zaak blet k dat toeii du beklaagduu te i uU dc waohi bij de Uelgi iont grvne bodden b 4 okk n door dooi dien e rgcaut was g izQ dat al wat ZIJ I IJ Hmokktiaan lii be Lug M udeu im imii door lun zuü word n erkOutU eii üt opl rengcbt ged eid iitt vit waa voor oug eer 1 AbU venuobt en do reiie over gurvoeid lUt gtld b bb n 4ilj daarop gt dueid De mauMUiappeu haddm v rKiaard dat aij door de tiouiting De advocaat fincaal vroeg vwoord eliuK vmi den airg eul waohlcoiiiiiwndam tot t6i jaar gevang utitit traf iikh iiagi iidailü lot dtii tHajut van soldaat ou di r ovk rlgt bt klaagdtn ledor tot zee luaaii i i vaugtnlti tttiai Mr M 11 de Boor vooi do beklaagdenal 4 raadoiunu opt ud iidt coii luiieerdt tutImimu vrijc praak up grond dat nk bewtztu v Hl dat iiKt dl zakktii vet eenigHlrttfhaar Ml wa gtpleegd tn nog minderdat dit go liT u t 09t iimI wartii oiu totbuwlju vuil dut fut te diuniii llbl Fallttseement I o Rfulitbauk tti Auist rdaiu heeft uit giAproken htt alllu9e iueni van de N be l rijoh ioonofl aldaar POUTIE Op eiken werktkkg dea vooi tuü Ukq iu en 13 uur zijn aan het bu noia vaa politie alhier lullolitlngea te be komta omtrent de navolgende aldaar gt dtponoe de gevonden voorwvrptn 11 wltut Uk een dauieshorloge met et iiiu etu giwloht eea boutm vat een ro zcukrane lu étui Voorla zi n te bevragen een lieerenhorioge bU W J Boeghetui Bolekade t eeo polautof bu A Boot A de Viwülunarkt bi leu goud a broche bij J V Uliawljik IHirdufurkt m etn meta len k ule biJ M iSöhouleo Pr Hendrik alraat b7 oen portiinionaaie bij A dt Mooij IJauellaan I3i een rozenkrans bij C de Zeeuw lUuun 49 een nüptzog bij B KeUlor Krugerlaau J4 eea aboDneoient ti S bij G Noomen IJascllaan lüQ evn muk cltrooiiiitder bijt H Jt VtTdoIiut Kti zerfctraal 37 een sleutel aau I PoHtkou toor W Heivea eeit daniwhandtouhoea bij H Niuuweahulaen l ukDBtraat 3J een handt ehoen bij U C v d Boodt Vljverstxaat 6 a koralen haloaooer bUC den Hsrtog Krugerlaan 167 i kwkantke Parochiaal Kerkbestuur b A BruiUKtt zerbtraat 23 een rozenkiami bij j v d Draoü Gouwe 212 een tiaiKlifc liooR bij J J Verwetj UoulniaaaplsntM i 3 e u pODlduil bij 1 d Pol t luwe huhhi gtl 28 etv broche bij A v Gilove A de Vï lnuarkt 8 een blauwe da bij A Ver ehut DoelMtraat 36 i bonbock ji bij A de Jeugd HpIeringMraat 4 een rozenkrans bij A Utatenhurg Veer straat 5i een kinderbontje bij Zevefllwom Groenoveg dl een pantalon btj H Brou wera P C Bothairaat 36 een rfieult b j 1 Kaara Lange Groeneiidael M eea porteiuoimale bij M F Moone Gr t lorieweg 75 een MrmdMnd btj G Vookamp R V CaWweg 163 m portemeonaie bij C B uaa Turfanarkt 9S een dabbeltje bij C LoeudorNluot becK abt fgoiraet bo em zdtuipkgelie bU A WItluri tioutuiauii grMutt 10 et hv r a aruitiaaii i il k ouitcepebouwvr V urotiuauxlraat i oen norlogt uu arutfjaud bu ü J Harne io Ka ie i eeu paar haotafulMKaea bU vergter Markt bWi vuu bruidio b A Uieun MMU llOLlrtiadu Mi ven brovtitr bij A tie Jooc l uwaiSMl aat 13 t ua ntxulw bu f V d Kil liltH uia iugtW MU roaeiik aai b i A fUji oia u i l t eg b otn laanohetknoop bij w Hakker Ku w K Uaat V oen keraootk uij i de fUw ivaaui 4J eeu pet et brooiiv bU Yif btfenb j g a Una i ioikrw 1 et n pak garra biJ i cliUjiw ivo iiiiijiutt eg U wn kttfkbotik bij t l aurmr W lÜieüutuaetriat 4 t eu p t blj v bcbalk lAzarudaade 3 n puhauul bij 1 V V laaiuiuifeQ Karm iaHMMO i t M wi D leveaHnMkMvaboekJe b O v i oov weu Pr Hundrlketfaat M een bnl bij Kt4der Jao PbUipewcn u een beial vau oen uiautU hiJ botihiue vauiKtfsyn eiraat l i oen affuriHuiiqo b i J J v d Paauw iJ nUaau öO vmi joiiftouabarft bij Duécker KarutzutlKstoot iu wmi grijze hoed bU J de Jongt v d 1 eaiduurgetraM 4rt een rozeukrene bü A btr ug heizer Iraat J0 owi wlHu hautkwtto fu blJ U VeldUian evn kluderkraag bij bafipi Parkatraat b etn zakje utel g fe bi U P LuijpeObutg lurl4iWol öi een êlik lap bij J v Vdaen Oouwe ti vmi zwart bouue ba P A Buegh liu Boileaadu een portüwimalu by W iN v d u ek ouwe UW m bruin pMrdwMt bij W V d Deidm A de Kerz 14 eva kguliueavel bU C ds Unud UaseUaau il7 Ku goiHko ring bil lt uriDg W Havon itiU een uruln daeio b i U ib tiiew laad kU4w g Mi 8 k rbo 4iea bij D per iurfauarkt 111 een wil kleedje b M Meiz tiiptoclagribaat 53 t eu rozen kraM blJ i r d PoJ h luwMiiinÉilngcl feu pertanoanaltt bij II v SoiMUeii Witdutraat Jl Oouda 1 DeoH ber 1914 De Croonukwari van Folltfe A B itTHt UDC Kuiwr De Neder anderhe Opera vrftagt daa raad subsidie D heer G H Koopman dlroeteor d r Nederiandsche 0 iern heeft zlob tot dn Aiuaterdamechen gemeoiteraad gewend met een verzoek om steun Ten eerste vraagt de heer Koopman vanaf het volgende seizoen den Ëttadaaeheuwburg voor twee of dne malen per week in gebruik te mogen hebben t en een door den raad te bepalen huurprys waarin tatevens worde begrepen de huur voor de beschikking over een deel der repetitie ruimten en ateüera voor hot geregeld houden vao repetities en het vervaardigen van d4eon Een geschikt gebouw daarvoor heeft adreasant tot nog toe met kunnen vinden Ten tweede vraagt de heer Koopman daar eea opera inittelling naar beweaan is zonder subsidie niet ktn bestaan een tagemoetkooung m do exploitatlekoetan tan badrage van f 16 000 Ud vestigt da aandeffht op hetgeen andere steden In deze riohting hebben gedaan Den Haag Antwerpen en Ohrutiama Voorts betoogt hij dat in hel bijzonder voor de muziekdramatische kunet lu Nederland tot nu toe mets werd gedaan waardoor deze kunst de eemge la Naderland ia die niet met die van het buitenland kan worden vergeleken oo deze steun mocht uitblijven zegt adressant zal hü zieh zeer tot zijn leedwezen verplicht zien aan het einde van het thans loopende seizoen het gezelschap te ontbinden Tegenover den steun biedt de heer Koopman aan eoa aantal volkavoorstelUngen te geven tegen toegangzprijaen door het gemeeBt ba stuur te bapalen Marktbarioliton CoOp TaliilmTarMBlcInc MOonda m ooutrakaii ta Ovaë QreeMtevallhig Valing au 4 Oeteuiber I9l7 Uii n f 13 Witte koot 2Ö0 per 100 K i Andilvie 11B J70 Groene SaV oyo kool 2 75 3 Bowekool f 1 66 per 1 W auiks Prtl f 2 75 5 76 W te n t8 25 per 100 boe BÜÜ mAV N 4 Dec 1M7 Aanvof 99 partijon waaronder J imt Kijkeiiwrk 51G0 Muk gt wicht lOttW KG Prlje Goudaohe kaea le aoort I b8 nf e9 M 2e 40ort 66 a7A0 le eoort met BUiauterk IGy 7K50 Handel nietig Telegrafisch Weerberiekt ar iiHt n lniul on brtektVprwBoliUnij tot dm volg vden dagMtortnnctrtlgv tot kraclittgii later wellichtafiirtnuMMfci NoortMijke lot Weet Iljke wind zwaar bewolkt mH hagel ol regenbuleit later weUlcbt o arti niog lilk naeht ret l ia zachter overdag Z J I N MAANZoo opffang 7 u 51 ndoZoneonderganc t u mt RijvkhMlortitaanie aanat en 4 u Ift fil KijtaiglantaariHi aanattkeo 4 u 4B tu Ijudste kwartier 6 Dwwiiiec BUBOEKLUKB ffiTANO GOUDA inORit ao Nov JohMoce Hendri ku z V a A GMka etk W Baaring Johannes Harlntur z v J U Noordi ntan on WuU dtarloa Luela d V A H Mtal en en I J koot Jo ha ina Jaooba d v H Vergoed mi M M 1Prioaeaberii 8 Deo Mootaaw a v N H VMork en A v A Ok OM SUU J N 3 Deo VUtn é J as f tog Kt t B aa ila an Be eer li U 4 i = f iW li Vo