Goudsche Courant, zaterdag 12 januari 1918

TE KOOP ELECTRO TECHNIEI Adr de Groot QOUDA T i f soe HAASTRECHT Klalwao 79 Oroota Havan ÜistHbutle van BratMHHofflen voer Hulabrancl D BRANDSTOPPEN COMMISSIE diwricl GOUDA mukt bekeid du een unnol k o worden cmeakt met bel beslellen Tan brendi offeo in mindering der toegewezen rintaoenen Br word beKhikbear getteld Toor Cro p I en I roode beitelkeart No 1 Pnj 1 HX EIBRKOLBN f 3 00 T nD ril rd ai t 100 I O D nn boat Bai p y af h l l b jlH l r iea t 2 70 pe 100 G 1 KACHELKOLEN 2 25 I i OASCOKES 3 BS I rVi PARELCOKE9 1 91 100 K O BRUINKOOLBRIKETTEN 4 40 400 ituki TURFBRIKETTEN 00 Oro p A II o II roode beilelkun o I Ie eenheid 2e eenheid I 4 60 4 3S 2 H fc EIBRKOLEN i 2 00 2 KACHELKOLBN 2JS l a GABCOKgS 2 5S iy PARELCOKES 9B 200 K Q BRUINKOOLBRIKETTEN 4 40 6 00 6 00 00 U TURFBRIKETTEN 6 00 Oro p A lU Vn 4 Mnhedeo volgende 3 eenheden f 13 80 13 09 4 H L EIBRKOLBN 4 KACHELKOLEN l j GASCOKES IVï PARELCOKES 400 K G BRUINKOOLBRIKETTEN 1600 STUKS TURFBRIKETTEN Gro p 1 f 2 00 iIm 1 91 4 40 6 00 Ie eenheid 18 00 18 00 C o D tot een totaal bedrag van 65 van hunne toewijzing GIETCOKES f T 7S per 100 K G TURFBRIKETTEN 6 00 per 40O itnka KACHELKOLEN 4 35 per H L Beatelde kaarten welke reedi lijn ingediend en niet zijn ingevuld volgeni beataanddiitributieplan worden terzijde gelegd doch kunnen worden teruggehaald 84 TE KOOP alle oorlcn van WinlteikaBlen Cafó InvcntsrlMen zooali Buffelfen mei Tgpnbanken Caf atoelen grooie en kleioc Tafeli Bierzuilcn Steckpompen Manomeien Toonbanken van 1 tot 6 M Toonbanken met glazen Vitnnci Toonbanken met marmer bladen wee Qraannioleni Luchtketcit Kantoor chotten twee Kookketeli 1 van 40 en 1 Van 75 Liter drie groote Kookfornuizen een groote Barbieri Waichtafel met 3 Waskommen en laden kleinere Waichtafcl Toilettafel Scheerstoclen Pottenfea ten groote en kleineGrulterab akkcn Koffieen Theebusen Winkclllesgchen Pleischenreicken eenhouten Heining van 45 Meter lang met alle toebeljoorea een Vteeschmachinevan Van Berkeli patent een goede BilUrd met alle toebehooren een grooleDuiventil om in een tuin e plaatsen verder een groote partij nieuwe Tafels Aardappelbakken Tumbanken Tuintafels een Kurkmacbine Tapmacfa ne ombier af te tappen 1 en 2 per oons Lessenaars houten en ijzeren Ledikanten ijzeren en koperen Gewichten Orogistkaiten groole en kleine Spiegelt enz enz bij 348 60 A BOUTER LANOE BAANSTRAAT No 41 en 46 Tel 8650 ROTTERDAM Fa W I V ZANEN 20 0 Haveii Atelier voor Moderne Portret Fotografie Adverteert in dit Blad HET BLOUSENHUIS 291 40 KLEIWEG 31 Talefoon Nummer SS2 Specialiteit in Dames blouses Costumes enza NIEUWSTE MODELLEN Passalon ter beschikking Het Advertentiebureau van Oe üoüilsclie Couraot MARKT 31 TELEF 82 bezorgt de plaatsing van ADVERTENTIËN in alle Nederlandache en Buitenlandscbe dag en weekbladen en andere periodieken zpnder eenige prqsverhooging Inxendinfi van n af Itriin slaecis voldoende Inlichtingen worden GRATIS rerstrekt 11 Ing 2 i0 2 20 2 70 3 20 3 30 3 70 M M 0 480 0 800 0 818 0 888 0 800 1 148 M te bevrajcD bij T VAN HERK Aeaneaur Ni iwerk rb d Ua l I NUTIOIIilLE BUNKVEIIEEIIIIilllG KAPITAAL en RESERVEN f 8 900 000 rGMnJDA 2647 60 WNt ijliBenel DEPOSITO S EFFECTBN D Aidaolrt wordt b 9 op da fgrnavan Biitwiil nd oHa CSradfatlHigvwij waarmMia In ruim 70 plaataan in lad Hand s franco fcumian worilan opgonomen tiebt gij wel efeni gehtwrd hoeveel ijzei eea Joed gezond meoach heeft in sijn 6loed In zijn heoJe lichaam niet meer dan ruioi 3 gram 3 07 gram t B n titwipie dte nu srel aan het ver r twijnen ti behandelde de bloedarmoede met slaalpillen De arme lijders sjikken kilo s staal zonder dat ze beter orden En het is duidelijk dal het bloed dit ijzer in deze verbindinjl niet opneemt want dan ware toch nietd eenvoudiger danjflric gram staal in te neipeo I Prbfeisor BUNGE zegt het ijzer moet in plantaardige verbinfling worden opgenomen pK CNOTHNAGEL We nen schrijft I het staal is van geen nut of voordeel dan wanneer het ons in organische verI binding wordt toegediend door de plant Dr POL DE MADE verzekert dat de Ssaguiaoae dit staal in plantaardige verbinding bevat PHILIPS SCHEMERLAMPEN I En de ervaring bevestigt dat lijdersaan bloedarmoede door de anguinosegeholpen werden toen niets meerhielp 1 Prijs f 1 50 6 fi f8 12 fi fl5 Bij alle voorname Apothekers endrogiaten 339 50 VAN DAM Co De Riemersiraat 2c 4 Den Haag TWEE LICHTSTERKTEN VOOR Ziekenhuizen Portalen Gangen Trappen Slaapkamers BNZ BNZ Te Gouda bij Ant Coop Wijd Schoonhoven bij A N v Zessen r 2825 160 Zeer mooie soliede meubelen al Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderden Theeta fels Buffetten StQlameublemen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen tinz ent all apotgoedkoop Rugbekleelle Leerstoelen vanaf f 17 60 Stgikast 120 Styitafel f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 60 enz Het tocht SiiiSniiritt ImimiinalilliliScliltI ilfe BoHardam Tel 121011 Ho maklcdVk haaU Imen lch durdoor nM Trarleoadhdd kMidima d unor hd acr t JM rl70J wk i VOL LICHT SCHEMER LICHJ ittr Voor dén tijd dat men met mirider licht kan volstaan Abonneert U op dit Blad SCIiEOIILEEII ZOONEN s BANK BJWEG GOUDA TELEFOON S88 verricht alle bankzaken OOUD CHE COURANT 2SATERDAG 12 JAN 1918 Tweede Blad Oa vradesondarhandelingen wordan te Bpest Litofsk voortgezet Oe Oekraine heeft een eigen vertegenwoordiging DoriogsredevoeringejM Offioieele oankiaoiiten egen liet optreden der Oentralen in bezet gebied Vrouwenkiesrecht voor Amerika Van de fronten geen nieuws ONS OVERZICHT komst der ari ejidersreserver anderzyds xal h ni t het algemeen vredesverlangen en de deaoi anisatie van het leger rekening moe tea iKuden temeer waar ot de Oekraine tieh veor den vrede itelxfe in Engelatnid yu de redevoeringen niet vao de lucht Ook Balfour en Churehill heibben nu weer gesproken Balfour had het weer eene overliet oorkngsdoel Eigenaardig dat allerwegen die oorlogedoeleinden zoo onbegrypelijk schijnen te zyn dat er haast dagelyks in alle landen over geredevoerd moet worden zonder dat men er veel verder door lonnt En het is nooit zoo klaar en zoo helder of er ïiioeten korten tyd later weer nieuwe rede voeringen worden gehouden Weer prachtige leuzen weei een vragen aan de volken om tooh biymoedfl nieuwe offers te brengen mwinen en materiaal En opnieuw in bHndherid laten die volken zich leiden Men brult hoera men iiah t een stonde Hier zyn het de fle nocraten gings imperialisten en allen sol j den voort ten strijde even onwetend als te voren Waiit wü vragen slechts is er één definitieve ondubbelzinnige verklaring omtrent België Servië en andere kleine onder den voet ge loopeh staten is er één eensgezinde besliste uitspraak der geallieerden omtrent het bedoelen met den Ekae Wordt door de Centralen te Brest Lilofek inzake het zelfliesohikkingsreoht niet met twee maten gemeten en Is dat by de Entente niet juist aoo het geval waar het de ifoloniale politiek betreft En zien we ndet allerzyds op de fraaiste leuzen restricties gelegd die hun waarde nihileeren Wiaarom zuJllen we voortigaan U ai deze redevoeringen telkeaie oimieuw voor te zetten Wy lozen hier de eerste zin over de oorlogsdoeleinden uit Balfour s rede aldus luidend Wy gingen nooit voor zelfzuchtige dorfeinden tten oorlog en wy vechten ook nu den oorSog ndet uit voor eenig haatauohtig doel ftnei Morgen kurnien v y diezelfde phrase met de toejuiching leopn uit een Duitedhe rede Wait brengt ons dit al den vrede nader die de volkeren begepren De gisteren onidert roiceh voltahige zitting te Brest Litofsk werd in den niorg i te 11 imr ider voorahiterochap van taaitssecvataria Vou Kühlt Rutn voorgezet AU eerste spreker tmd de Oekraiosche Btaatsaecretaris HolubowiitBJ die de positie idteenzette van den staat door hem vertegenwoondigd terwUl h als geconstateerd adit dat de Oekraine by de vredeaonderhandelingen het re t bezit van zelfstandig optreden By het streven naar vrede der republiek Oeknoqe gaf h de programpninten weer welke verlapgen ewi aoo mpgelyk algemee 1 uen democraitischen vrede Aan ieder ook het kleinste volk dient volledig door nietsj bepeo tt nationaal z fbeschitokingsrecht te worden verleend tetw Jl behoorlijke waarbM n in t teven moeten irorden geroepen omde uitteg vanden werfteiyken wil der v oUcenn mogelijk te maiken IM norereeailsoKnatig is iedere annexatie d w z iedere gevtelddaidige inline af vergave van ceiBg idistoivt eonder teesMnwriine van Oak ooil essaluiM Mtellin en wefden a£gaiwaBen maotr aan de kleine volken t 9baiaa be n pevolge den oorlwg aansienlühe aciLade of wnnmestingcn hebben ondervaan jooflrt leMenlDoniatig bepalingen diwiei hq amadcMongras zullan wenden uitgewdit lnHlpwmlQn v rie K Trotsky verklaAnde na dese ifeeenae nganier in toe te irtammwi dat M Oekrainiwéte itlegaAie ah zelfakaiwüge veirt er nwoordiging m de o derhwidelin en ptreedt en aJe aoodanig wordt eidiend voor welke houttang b nd i dank der O raiaers werd betuigd Verv jn tg w ifl tieekUiarde Trotsky dat de HusHÏs e a evaanliBdcn de onderhandelingen lulkn voonbzetten afgeaien van de omatAwdigitietó of de EntarteriTiogenidheden ei al of nieê aan zullen deelnemen Hü W iftelit verder de beowaren ingebracht tegen een verplaatsen ter conferentie naar neuttwa g ed dngngmnd en meidtte op d t diM uUndce meening in Rucland er aanstei t fiM JMWtvt dait de SuBsisohe delegaIdfi oHttrtumdeH in eene door Buitwidie tfnep n bexettc veatiog tenwijl het hier toch gaat om het lat van iwlkeren Het is onze a woonte niet melding te maken van gruwjéldaden en wederaydsohe beechuldiglnged thans echter worden officeel berichten over het optreden der Centrale troepen in het bezette Itaiiaanaoh en Servisch geftiied gwneW welke hun optredMi tegenover de Belgische bevolking inzake de deportatae ewenaren ASnktacfhten zoo pertinent dat we niet mogen laten er kort de aandacht op te vestigen 2Ï00 ontving Reuter s entsdiap een volledig afischrift van de volgende officie el e proclamatie door het Duitsche hoofdkwartier aan de bewoners van het veroverde Italiaansche gebied gericht welke een beeld geeft van de verschrikkingen waaraan do geteisterde bevolking blootsbaat De afkondiging luidt aldus Proclamatie van het hoofdkwartier van het Duitsohe militaii bewind te Udine aan de bewoners van veroverd Italië Huis voor huis zal worden doorzocht voor alle verborgen wapens en minivtie Alle ievenamiddelen € lie in huis zyn gebleven moeten worden afgegeven ledere buiiger moet gehoorzamen aan onze bepalingen in zake den arfteid Alle werkliedMi vrouwen en kinderen van boven de 15 uvoetuiielken dag in het veld werken ook des Zondaigs van 4 uur in den ochtend tot 8 uur s avonds On rehooraaamiheid zal op de volgende wy e worden gestraft ten eerate luie weikUeden zullen naar hain weik worden begeleid en bewiaiakt door Duitsohew Na den oogst zullen ze zes maanden gevangen worden Dfft 4e di hKtiwfeie der Sïtitente teg i den vKede plicht loap neutraal gnmdgeiMed met mieer aufees xou kunnen plaats vindesi dan te Petrogead achibte Tro ky uitgeslotcm En t g nover de door den Toorzitter der Oos tecidik Howg aBrsdie delegatie uitgesproken vre dat de EwgeWthe en FrartMOie rogeeriogen acii er de coulissen Eoudwi probeewn het totstandkomen van den vrede te veibJnderen achtte hü het noodzakelijk te vet lareii dat de iwaxiioalistiBche politiek niet meit oouü sen werkt omdat dit waipen der oiHle diplomatie door het Rnssisshe volk evenals vele andere dingen door den z gena n opstand van 25 Ooboiber is afgesdhafit V Qm intusefihan öe mqgendiheden van den Viarboiïd het Aneorwcndael aibrwken aer odedwndeliwen om twhuische ledenen te ontnemen he€ift de Roseisc e dele atie echter den i eh om te Brest Utofsk byeen te kcAwn geaccepteerd Zy blijft te Brestnlitofek om geen gel enbeid in den stKÖd on den vtiiAe xHihenut te laten XeBwJöl dufi de HuBsüche delegaine haar eisfihii Èntceat de veBplaatsing der conferentie naar neutraal gflflased intrekt sttAt zy voor de ndaitiandelivffen voort te jurUien Tot oaaver viamemen we dan over het vendeir verlogp r beoguwldqgen nelke iüaniate in en aflauwe pbase xijit g ibvadm welke ide jtMi sUiliihekl om tot iweMenatemminig te geraken dus n niet geheel uitsluit Sclti nt maani Xrot y aansikis vnn plan te poseeren als verUsenwooidicrer van een verslagen naüe en eerder bereid te strijden voor een vry Rusland en de fcoe BRIBVEN VAN EEN BUI GER SOLDAAT XXVI De kentering In mijii jeugd had ik een oom in Rotterdam zyn tuin grensde aan plaatsjes welke by sjofele burgerwoningen behoorden en in één van die huizen woonde een man die van buiten gOaaaen in de havenstad voor zijn talrijk g zin he brood verdiende Hij waa bootwerker en juist in dien tijd bloeide daar onder de havenarbeiders het Tereenlgiivgrieven begonnen deze werknemen tegenover hun patroons de stuwadooTB eiedhen te stellen De buurman van mijn oom wa één der voormannen van de beweging en toen de groote bootwenkersstaking uitbrak lyerd hij de woordvoerder Dikwyis zag ik hem in de kleine aóhterkartier welke aan het plaatsje grenade gestadig op en neer loc n als een gevangene Hl zyn cel en hoorde ik hem zijn redeneerijigen inatudeeren die hij op papier gezet had Wanneer dan de stakers voor zijn hule te zaïmen kwsimen opende hU het raam en sprak hen toe in eenvoudige kemaehtige bewoordingen die hun kracht gaven en moed om den strijd voort te zetten Hy was der hunnen hy had als de meeste van Inn eea gvoot Kttdii Mi voelde abi iQ scherp de nooden van hun leven dat was het geheim van zyn succes Waarom dit lang relaas burger soldaat 9mdat ik afschek van u ga nemen lezers van myn feuilletons Ik weet dat u van my wilt hoeren schetsen uit het militaire lerven en ik kon u die geven omdat ik soldaat gewonden hert lief en leed van een soldaat heib gezien heb gevoeld en het u heb verteld zoo goed als my dat mogeiyk was Als journalist moet ik erkenteiyk zÖn voor die massa ondervinding die ongenvone ervaring welke ik in die m aanden onder dienst opdeed De lessen zijn niet altyd even aangenaam geweest en zü hdt ben my ook financieel heel wat gekost Maar ik geloof dat zij tater onbetaalbaar zullen blijken Iemand die werkt aan een courant beAioort wat meer van het leven te weten dan wat boeken hem kunnen vertellen hy moet ib het leven zelf rondzien het aanvoelen Des te Juister vü hÖ anderen door het geschreven woord kunnen intiohten Tot zoover gaat de vergelijking tuasdhen den bootwerker en my op Verder niet Want de man dien ik hiertïoven be 9chreef kreeg naderhand een rykaibetrekking hy werd havencontroleur een goed betaald bMsiiJe dat ham en zQn 0 zia totMl uit geset en telkens om de twee dagen zullen e enkd water en brood krygen T i tweede luie vrouwen zullen tot werken gedwongen worden en na den oogst ruUen ze zes maanden worden opgestoten Ten derde luie kinderen tullen met slagen worden geetraft De commandant bei houdt zich het recht voor luie aibeiders met 20 zweepslagen daags te doen tuchtigen Een andere mededeeling is rechtstreeks afkomstig van het Servische gezantschap te s GrBvenft ge en bet t de bezetters van Servië In deze mededeeling heet het Uit inlichtingen welke de SerMsiiie Regeering bereikt hebben blijkt dat de beaetters van Servië de OostenrykHon garen zoowel als de Bulgaren de bevoJtdng niet alleen aan een waar sohnkbewind onderwerpen rich kenmerkende door herhaalde deportaties gedwongen inHJviog bü t leger terechtstoltingen in massa en verwoede vervolging van godsdienst en taai en van alle Servische overieweringen maai dat zy daarenboven nog Mn economische politiek tospaasen die er uitsluitend op uit ie den beaetter te begunstigen en die de Internationale overeenkomsten en de Haagsche Conventies töo spyt een geregelde plundering van Servië t i gevolge heeft Als voornaamste punten TOor die politiek worden imngegeven nieuwe zware belastingen in allerlei vorm vermdndering der Servische geldwaarde verschaffing van de gelegenheid aan Centrale schuldeischers onmiddeliyk zonder schikking hunne vorderingen te innen en plundetd en van buizen en van het paleis van d i koning het ethnographische museum en het nationale musemn de nationale bibliotlwek die van de Univeraiteit die van het aeminarium te Prizrend en het Servische Gezantschap te Sofia De Bulgaren vooral hebbM allerlei meubelen gestolen n zelfs gnfmonumenten welke zy openbaAf verkocht fa iben zooals advertenties in hun eigen bladen beTrestigen Eindetyk zyn de bewoners van bezet Servië verpliicht geweest tot een bedrag van verscheiden millioenen op de vyendelyke oorlogeleeningen in te schrijven en te storten voor het vyandeiyke Roode Kruis Door hunne economi 9Che politiek welke door hun eiigen verordeningen en persberichten oiAebwiatbaar vastgesteld is hebhen OortenrykHongaren en Bulgaren art 23 43 44 46 47 48 52 53 en 56 van de Haagöche Conventie gescSionden Een omstandig verslag omti ent de hier genoemde feiten heeft den grondelaig gevormd van een protest dat de Servisdie r eering o a aan de Nederlandsche regetring overhandigd heeft Oj het Amerikaaniidie Buis van Afgevaardigiden heeft het vrouwenkiesrecht aangenomen Nu heM en dan in Europa het parlementaire kiesrecht de vnwwM Jn Finland NooPW en Denemarken en igeland en buiten Europa In Australië en de Vereenigde Staten Zal ons land volgen Aan de fronten geen wyaiging Eigenaardig na de berichten over enorme oorlogsvoorbereidingen is het telegram dat vermeldt dat Amerika teneinde te voldoen aan de dringende behoefte aan graan in Europa binnenkort 10 millloen sdiepels tarwe zal averaenden waardoor waarschynlijk het troepenvervoer tydeiyk op den achtergrond zal moeten geraken Gemengd OorïoggiiieiiwH ill o o r 1 o fe e II 2 IJ 11 g e u I g e II lie rfdactiwir van het Tijdwlir voor Hoiial 5 Hjgienc wi t iii een naibetracliting op ditx C udt aar ttvon d op lie luuliiotnen die hüt leven U ton op di Magvelde ii te ge olge van de in den oorlog geleden ontbpfingfn frwijl do terftt lomMi namen gelijktijdig de g boorttm af etv wprd d volttakracht du van twee zijdien tegelijk ondermijnd Om ledatcti an voorboekl te noemen ütïerven volgenis dieji öénaiteur Honorat in het niet bew tle gedwHe van i rankriji voor dlLH ocerlog in 191S bi OW tF rwijl er K l CO0 feoborcn werden In htt cer tL oor og jaar 1914 kloin daar oorlogsveirhezen uitjfeelotïn reidii een aantal btPi fgevallen lot 6Vt 000 teg€ n 594 Xilj feeboorlen t rwijl het aanlal HterfKevalleii ta I9l5 diaar 644 000 bediroeg en het aarntal geboorten tot 382 0UD diaalJe Ook in andere rijken koaiM n deracili keloe andien voor de misère hielp Toch ging hy voort de havenart eiders te leiden tttaar zyn woord had dezelfde kracht niet meer Z n vroegere kameraden zeiden hü heeft nu goed praten ze hebben hem een baantje gegeven oan zyn mond te snoeren Hö had hun vertrouwen verloren Precieseender is t nu meb my Verleden week hebik afscheid genomen van het eenzame kampop de heide by Oldebroek en ben modelgepakt ransel met rol en honderd twintigscherpe piepers in mün patroontaaschen den weg naar t station afgestapt door velen benijd Het nieuws van myn overplaatsing naar Holland naar een stad die ik liefheb omdat zy zooveel prettige herinneringen voor mij heeft had zich heel gauw onder myn talryke vrienden en kennissen verspreid en velen kwamen my de hand drukken en geluk wensdien Todi wareh er onder die velen maar welnig en die my vanharte feliciteerden De meesten hadden deafgunst in hun oogen toen zy myn handdrukten Het is te vergeven Iedereen wilgraag in de gelegenlhèld worden gesteld testudeeren te werken nadat zyn dienst isafgeloopen en elkeen is graag In een prettige omgeving Dooh niet iedereen ndt datgroote geluk waarvoor ik lezer Mo innig AaaiOtur btn Ofscliooa bij oa te lande de toeeiand betreirioolijk nog giaoÊilAg ie tse dch zij t in gerlagu hMu locb ook reedct de hL loedi vua éen oorio rftooMand aog Terwi t die ueotkoisfiie uit éea geae dhiiid aad iii m 1917 basr rapport uitbraeht bviriJfMuie iHt vvrSMneitn vao MtLii die mÊttpunX éon invloed an den orlogMloewtSïwi op ten g omBieidtitoe an t van bet Nedorlandsehe vtAk U t kimn n vefjohtJIen tot de oonohuHIo kttaoi dat uit dft door liaar verzaaanldR gt ftt venH bittk dat daiS rin A nc ntmrwijet en wa ren U vinden voor een ongiuisUgffli invloed RcdKiremU do r e tw v jaren Tan ÏPn ooriogHtoeWwvd op den gezondhekfatoewMMid van het N erlandwi4ic volk in ijn gtólieel kan dit vennopdeli than niü meer met AeuBlfit ba 4LSthieid no4 et i Éfetuigd De cijfuTd OOI oen voll dlig ovorziubt te geven zijn wol it waar nog niet ter oii er beücliikklng maar vermooddijk zuUm zJj mindifr gunfltig zijn dan die viii ir en ift d eerste tww oorlogi iaren vereen verzamctó o a ook ten op dlte van de terfie aan lubeTBalose De greoMe voorziuhÜf lKtd zal eubter blj jeoordefiling der aertitc era noodzaii iijk 7 1 1 im elko eonoliisi he ti voorloop gi alttianj k ohts een botre ikelijke waank Wie zal Ij v kiinntn a ngL on welkpn in loetl ilp aanwzSKl eiil van meer dan eeji haif milUoen vre iiJwlluh ot r em i H Hlw lit gcvoed m met wCin g weerrttflJMl VPTaiO ftii op dit fllHonwent wUrft t ii in hii bij Aoai kT op d iiiIm iciiIo K geoefMid i o a hrij e r dtoei daarna ojyin rken dat de or nen ii oii d opmbari gezondlirid Wwaken ook in ISil7 wex incl vnirlit work fla zijn goweo hun maat re lt n iHibbcn lief uitbprki n aii epide iiiitVii voorkomen lerwui toeli aan on greiwen pokken Nphiif Hh d vsenli rle rns ig dToigdfn Oorlogstoeboreidselen van A mt r i k e Bakci dio staata rttaii voor Oorloge Ut ereHiiigdk Stalen heelt raieiedeellng I gedaan omtrent Amerika fe oorlogstocb reli Helen U rerda een bo ioorH geo end le er in Frankrijk Ongi vcer 1 iHHUoen nuan wordon aan het front of in Anv rika oe tnd Voor 1918 U een bed iag van 7525 iiiillioen dollar voor oorloffjdocleinden uilgel rokken Hrt vli feerKCorp4 telde 1 Januari 1918 390 1 cfficiltrm en 82 120 inenscbappTi Voignna een octavo van den voorzi ter van dien Shipping Board der Vereenlgde f tnten wordt d e productie van sdiepp nitmte voor 1018 op P t milHoen ton ge schat Ir Mjn 118 choopsiwervon wsarvfln 51 stalen aciieptn en 67 houten sol epen bouwen I f ziyn of worden 716 lielUngen opgericht waarvan 5 reed gereed i De uitvoering van het plwi om 300000 ariieidera voor den scheepsbouw aan to werven maakt goe le vonïerlngen BÜTTENLANPSCH NIEUWS DUrrSCHLAND K o len ge b r t li Ten ge o e van den hefrschendt n koleniiowl zal Ie Berlijn het tranrverke T nog meer beperkt wordlon De kolenaanvoer is verlninderd dooi IIen in do iinjnen ten gevolge van de artieids verhoudinfe en elijtajge der ma h ne enz than minder geprodmceerdi wordt m ar in het bijzondbr doordien di ppoorwegen zelf i niifi de besohikbare lioe eelbelil koten kunnen vervoeren ENGELAND Hei getorpedeordü hospitaalschip Do parleniien aira comniasste van het coiigr s van Engetedie vakvereenigingen heeft geproteeteerd tigen hef torpedeeren van het iKwpitaailflBhip Rewa AMERIKA Antibtenaren van de lüairo i buxgr A merik alirn veroordeeld Karl Bunt en drie andere mmblenaren van de Hamburg Ainterïkalijn zijn van 12 tot 18 maanden gevangendfwtraf Veroo r dceld wegens flfthendiog v aii dcivvctdaor het ïPïi lBn Van voorrad n naar Dults h kmriser in 4Kt itagUt vam den ttn D i t siche intrigues De Amenkaan Whe rcg eringflagt iiteii hebben door ondlersohepia orresrpondentic ha andBTKinfl ewi coïrtplot ontdekt dat z eli ten doel eileldte de DuïtBclie sabotage te re orgBniseeren en propagandift te vooren te Maar wanneer ik nu verder ging u schetsen te geven uit het sddatenleven dan zoudt u voelen dat ik dat ïelf niet werkelijk had beleefd dat Ik slechts schreef wat anderen my vertelden dan aou k zijn als die bootwerker in goeden doen en zeker zou ik als hy de sympathie van myn mede soldaten en die van myn iQKTa verliezen En daarvoor pas ik op Lierer neem ik dan a£scheM van u al is het zeer waarschyniyk niet voor goed Want straks als de vrede komt en laten wl hopen dat dit niet lang meer duren zal want de bungerpet gaat boven de mooiste ke zullen zeker wel velen vmi hun ervaringen in dienst vertellen en ik heh reden t vermoeden dat xij dan de critiek niet zullen jaren Die critiek van mannen uit de praktyk van het leven zal baar waarde hebben en m n zal er rekening mee moeten bo den Voor dien tijd heb ik nog enkele aanteekcningen in myn boek staan die nog niet héb uitsrewertrt In alle omstandigheden moet je dfrf heb ik ook al geleerd weten wat je wel en wat je niet moogt zeggen Als ik dan aftKheid van n neem leur ts het met donlibaaiiieid voor uw belang gtii den tMjriog 0 jpeiwwieu werden K arrttiteerd De beweging werd volkonu ngetqnooid en nwn netui aan liM d Tgelijke dingen lot tnkele porftJiaclie gevallen beperkt zipi T e gearrest erdlPn zijn meirend H 1 f Iluit her hoewel tr rich ook Cf nige Soand iavi w ondier bevindwi L ü oerdlon zi gdntenwwj cf do tatt ten uit iH land g A merikaansohe tarwe naar Eu r o p a Tengevolge van i m tofrrtanti dor levensnaitltN4iii ui tirop y do An le lkaell l h regeering vooniHii en ra Hoen bu li larvie lo zendi n on h l tekort te veriiHnderm nlcitigeirtaaude liet gi won uii oeraveri bot hall Doeouubor werd Ingiwlieopt Hit Aiuerikaanrfehe o k word verzocht zuinig te zijn teneiinïe op dii wijze hrt tekort Ie kuiixien ultsparHi l ia vot elvoonilenliigregelaarH liol tieo tet öH luiu goodkturing gulieclii aait het ontwerp van wegevende ntaatri gelen w arbij tarwedooze dag n v rplichl itd ztilieii wordten geteld eu waarbij de nifen ging van het meel on het bakken van oorloghbrood worden voorgöwhveven De vraag of deste tocetand wijszigin a brengen in de onderlinge ovweenkoïiv4 tier geaJUeerden voor het traw poH van Am rikaaneche troepen naar I iiropa woriK 111 ImoGdRaak ter bci iii ovea geiateu ann die geflilieerilen AnwrikasiU ehe iegee riniR ipprBOuen zi i van oord r l tUl d gtalliteril n op lul oogi iibllk d Het Jeodschc vraagstak 1 e w e d e r u p b o u w van li e t V b o l e 11 o P a I p H t i n a et lioofiMjiireau van hel Jood h Naitionaalfwids liericht eau t Jöoil fclie Corre pojidcntioJjureau l o groote kRu en voor e i JooitooU PaieiHtina gew 4t door éti golieurteaiiss n van dl ii laatstfi tijd hebben in hel J k iidQin van de gehetie wereld een beweging doen ontfttaan reefe iju voorzorgsnmatrerieleii te treff i dat do koloni iat e in Palistmia na iJen oorlog in grooten Ptijl aal word n dioorg voeird Uü alle landen komttn beriUiten in van buitengewone groote ga ven aian het Joodi eh Natic iaa t fondt t iütweilk grond ai onvervrwnsdbaar elgeiidoiii van het Jood che volk oi koopt I it Kopenhagen wordt telegraiJ 1 beritïl dat de Joodsolie gemeinte Od aea htt bt lait lieelt genomen een millloen roe bei voor de Michting van een Joodöoht kolonie in Palrwtina op te brengen In OoMemrtjk heeft een vrouw een vredeïchèqu van 250 000 Kronen voor het Jootlwch NaÜouaal fonde gcteokendL De I ngi lsfjJw Zionisten bobben efin grooie acli op louw gezet oin den da van 9 Noveniibor wmirop db I ng itefelio verklairtng v oor oen Joodfech Palestina afkwam in t et n groote som in het goiidea boek v an liet Joodaeh Natioiwal fonds in te f frhrijven Het dinioera iscb verbo4id Zeire ZiiOTi in Ruöland dat 10 000 ledfn vooral onder de jeugd tot organiwettt groepen van Joo1 chi pionieren ühaluziirt dio na dt n 001 log naar PaleiWlna ziillen gaan om den wideropbouw van dit land ie bewerken Eeu verbond van de over liet gehoele In id vetHpreide otia UBin tifereen g ng Isi gestf elil BINNENLAND Kon Nat Steuncomité VoIgeuH de lij l u van bijdtagm ie bij het Kwiisklijk Nationaal Stnincomif an 2 Deceu ber 1917 t m ö fanuari 1SH8 ingPkomwi een bedrag van f 113 609 51 makend met het totaal der lij=ten tot 1 JJoternhfr I9l7 ad f 4 844 998 iSS i een to aal generaal van f 4 957 603 35 Schatkfstpapier Bij kon btwluii vüJi 11 jaiiiuari j l i dü nvinifltei an Financdön garnaeh igd tot de il ifte van 9cha kt bSht en en Mjliatkislprontfeöcien lot oen g izamenlijk bt diug van 100 miilHocn De rente d r sobatki tWIjelt n b draagt 4 pCt per jaar CRI3IS MAATREGEL£ N Graan uit Duitsckland en de onderhandelin gen met Amerika Eenige dagen geleden deed een bericht de ronde dat Duitschland verschillende neutralen ook Nederland graan had aangeboden aÜcomstig uit Roemenië Daaromtrent in kringen van den graanhandel informeerende werd aan het Hbld medegedeeld dat dit boogswaarschijniyk werd geacht en voorts werd £ egd Wel kaa t HptisohIand zdif groote gimanhoeveeihedcn g ruiken doch dit is ten opzichte van b massa artikel kolen even etelling Mwat een sdWaat die zich ondanks allé theorie toch v6ór alles b irger heeft gevoeWl ondervond Ik durf u één gunst vWWi dat is vergeet onze soldaten niet en otok niet dat hun leven zoo gemoedelyk is als men het dikwyis schildert Als gU ze een aangename verpoozing gejren kunt door uw ruim voorziene beurs door uw gaven door hen wat lectmir te zenden doe dat dan immer Ben soldaat toont dikwy ls ruw dodi hy heeft een goed hart Aan de kaïzemes en overal waar soldaten igelegerd zyn zult gy ai me vrouwen kleine kleutertjes en honden zien die wachten Öp wat de soldaat weet te missen van zyn broost van zUn middagmaal en zy wachten nooit vergeefs boewei een soldaat geen overvloet heeft doch hy heeft dagen van honger en ellende gekend als hy kampeerde op het open veld van daar dat hy medcdeelmam is als hy zyn tractcment ontvangt of waivneer hem zijn mo dvoo raa l vmrdt verstHdct Zoudt gij die het gtibrek niet kent en die u wnmer ontberingen hoefde getroosten dan onze jongens myn kameraden vergeten