Goudsche Courant, maandag 28 januari 1918

der regMrlng gMn partl te UexMilnMULa do binneKdMkIwbe poMleke twurtminChi oa Vereer Mrba 4de Ui dat AnwriU Japadf bi Aiiiide v poeiUe ten opsLchtevu Lhlna eikmOb en de Jaipanaohe mUfte in Amerika goed w rt Vflrilotitt waar bet baar geiuJUa de uritfWrMaada nW den weg te rukten Van dB trooMD valt geen wijalgkig In den ailgeuiaenen toestand ta vemieMkn oi tUi een b ioU uU UerUjn ia de Ooeben tiidd bet evw bü Ini bro gt eirand was weder vlot g k 0Dien n de Dardanellsn binnengeioopeo 1Ug mfutim Naar men aan het U D madetlactt la n rerandenng gekomen In da aanwiateUinf van het r eenngameel Deze IS van dien aard dat het brood dat er van g uückan moet wondaD voortaaa mterlQk het midden zal houden tuaachan tarwem roggdarood Het uu h t beat behandeld kunnan worden ahi roggebrood doch daar deze wjjae Tan bakken veel brandatof veraucht zal men zich tevreden moeten iteUen met brood dat met goed gerezen ia dus erg dioht gebakken Zoolang de bakkers nog meel van de tonge aamenatelling ontvangen at in voorraad hebben zal het publiek natuurlyk nog niet de gevolgen van het meuwe regeenngs meel ondervinden maar voor hen die reeds brood van deze soort meel ontvingen tal thans de oorzaak van de minder moote iamenatallinc duidelgk z n AtMMMMLAMl Prat Lonatt De Senaat der ieuOnUoiie Iloogeachool beeH het doctoraat in de IVwhaiscue We teai chap hon rl tnuaa verieeud aan pryf dr il A Itoreotz hoogleüraair aan de X eideobe uDU eraiti4t te Unden inbaMle u da Tweatfe Jaarbewv bij De aifei ter tkaeK oHede dat het a nvte koHjk voorgüBWlde mtii e niet viUdoeuut u om h Qt waarsohi iijK lottort U detcHen Uo bouwkosbn voor de Jaarbvur to zijn veel hooger gewoidm dan aanvaoKehjk weird gtrMai U BurnowLAJiiiaoH nijeuw DVnaCBLAMDL I e eantfuufr 1 0 groots oDinii wie van den Iti adag beeft DA Btio van de debatten over de wneuur een vo M u d aangeoouken oui Uj deiiik ééa toiUUtriwhe ZtniratlnMuu la to a eUen In verband met de vraagatukken van de handhaving van de Mi uui en het recht vw v dwtog en vere uJgUJg De oorlogssif aret Met l i bruart moet aaar htt Berl lagebl ber clK de aAgaret nognnala ver khiud wordra Voor hU maiien van 1 M iMgaretitn mogm nwar HüU gram tabau worden gabruiKt zooOat de toetuxnamiga ret aftvhta O U6 graoï mag wegen In gewonen tgd ko ite tabak voor n pA wgared enaddeld lU bU p r KM tban 30 Mk i aa oij komt nog de ooriogd gHiag die van luMJ ö pf igarett n 12 Mk bedraagt zoodat e n 6 pf sigaret hedtu reed t 3 pf koet De nood der pers U Ürettfener Voiks itung ichrgfto w den oood der per Ht t biad lierinnen er aan dat ia vrecbeatijd 100 K O couranten papier 21 3 M iu b tbane 4310 Daar net blad voor 6én nunainier lOUJ noodig hef It b teek ent dit dagehjka een nut r u t gaaf van at M inaandLiijk MOO M iaarUJka lOOQOO iM In t koatte vrotger 40 M Uians lbo M en dan if het nog maar eeu Surrogaat Stijfiatl kootte vroeger 75 M de 100 K G than dUO en id boven di u uetd waard Olie n bcnzloe nototren tot G nwal zoo eed ais voor den oorlog IJl aadmx prijaverboogiagcii beloopen ook v le duizenden peir jaar Zoo g at htl alle oourantcD viiJt de Koluische de klacht aan SNOBLANa lilt zolfbeachlkkln Areoht voor Ierland Naar aau de Koln Ztg vandeZwU w r i jho grens geeeind wordt deelt de 11 mev UKFde dB d li n f e nvra óixi wb luWjen geetrtd dat het vraagaluE fer lir 6clie ona0ian£ lijkb id aan een volk atem udiig zal worden ondtrworpen waaraan aJlo lei vn bo n de 18 jaar zudl deel neuHTi ifp de laurwi vay I ublln worden plakkaten opg lakl met db medledlwlmg dai de tü un I inerH perliJ aan alle volkeren dlo aan de vrwfeeond rbandielingcn zullen dcoEniemen verztR ken zal aan Ier htnd zijn onaJhauk ijkheld te virleenes Verbouw tn oorlogi en stadatulntjei liet i meau vooi M diede htig n lu sake die VoedBtLvoorzitning mejiit Aan de ItijKotulabouwileeraircn ie de v ag voocgekgü hoc naar hun meeniug ie rerfulta en zijn g weedt van dfcn ver bouw van leiven miduei n door partlcutie rn niet tuinbouwwraj m zg oorloge uit tje btaüwtulnt n enz tenauide em ooi l£fl te kunnen vormen over de vraag of h l a t dan niet weujoh 1 jt i de bei oiiang op te weaken met dezen verbouw door Ie feöan 1 lijken dt iugeJ omon antwooidii be oorueeien bijna alio leeraren het resultaat biinötig voor zooved betrofu hft telen van iuuuapptl n en ü oenlan in oor og tmn ijct oinnilfe en aijn eohier van loeonuig u t di veriKmw in madjtuintjtM gecnaan jcveing verüatnt omdat daar dks grood ve lal van minuere kwalit it ia en in d a regel te weang zon i wapardoor zaaioaad en powgotd veriortn gingen Hoewel dne over het gtileel de verkre feut rewuitaten gunstig worden beoordeeld wordt taoh deaKund g voorlioh ing w ri elijk geacht ten aandien van bemos en keaza van ge wae ea pootgoed en M t nanit wordt de verbouw van p eu en booncu aanbervolen en uer 1 eiar ac4it do teeit van capuci ru ai lamliKipUKnling laaigff rijshout wenscht omdat éa rdü bij weinig ridi een ruim iH öcliot kan worden verkreffwi Het verdient derhalve aleözlnsr oonbeV i ng het teien van aardlapptien peul vruot ten en groeottn in oorlogetuintjt zoovtei jjiogejijk aan te ipoedagcai en uit te bieiden niitö onder deöKundige voor li 1 ting Teseheuid grasland kan daarvoor uitttk nd dienen Do l et voor voet ngagewassen in stad tuintjt moet eoher ge ZKH de aleoiie reeultaten worden ontraA d Lii ter voorkoniai van veröjniting van aaizoad pootgoed an most Vaeartaeallkwidlga Hooftecfeool Saac WIJ veruuBKn worut out ti e s 1 de opeumf vau d vweait tHiijBUu üAge UoogKÜuhool te Utieont ve waciU wa rbg ze r waau iiijmijK de Koüi glu vertLgMLwoottkipl ut zt u FoaltieTarlMCaringan dar Hoogara Attbtaaarea iMs hoogx ie uijpkrituitbteaaren waarm z uh bdiai e tal van vereouiAlug n br e Kf ctiaj ptu en genooisctiapptn van be paaildiL i att 0iiete ambt n en l rarwi ui la tinganjil n naren potH en t i T idi rwttuien 00a een tianial ptiraoonijit k oea tteuueu aangeiloeu ut utwu zlou tje vofAiu tut euQ veutraU p d ee oeutia ie ia de ikOutuk ii i e goeük ourln aange viaaguk uidveieu v gaaviidc des ve eeui guig in uoiti ruaut in het gtfuouw d ver eeuigt ondur letoing vaji den hier 1 toO J ta ÜOH mani j wae beoo ld aU KTiiouairtiiae voor t poedigo salaiUvrioo gu n als waard protest tegtn dt na latlgheid dir regeervig het woord wtrd g voerd door de Ka merleden Jha Mr Dr O vwi lier ettijn i W J i 11 M dt Jong De vxrigendto dn ie werd aaagOD oioen De vwyadtt mg van hoogiro rijksani tiikaren dtn 2 ien Januari liJl8 ie s ra venhage bijeen acht de Snanti ele positie der hoogere andDtenaren volelrekt onhoudliaar vrertH daarvan uiterst nudöiUgo gevolgen voor dtn taat t drngt ten MerkAte aan op belangrijke salarisverhooging mot l fug werkende kraeht tot 1 Jan 1918 K rdceld K wen f ame ing 1 enzaad aardap OlUSitt MAATlilL ilidJl N Voe lselvooralealBg van kinderen benedan bet jaar U t KMucriid de heef Ue Muralt lie t lot den MiiutfttT vai l idf ouw et nl c vragen g Tlcht betreft nde di vooJ Ivoor zk mg van kinderen bcnedt n het jaar De lieer De J pak vraagt d aa ia waurum er een rekening lê g iioudim imt d bijzon betioiftea yau kkuler n beu d t n hc jaar waarew 4 i niet ineeellen nat Ie relt 1 giniAiati0kaa en en of dt Mmi ir voornGnnnrf e daa hk te voorzKn De Mi nlbter heett daarop geHu oord dial nu t do bijjtflodere bchoifen van Wndert n Ijenoden liêt jaar v ±i rekenlog wordt geiioudtn zij komen aooaila bekend 19 in aamu rking voor het ontvangen van eon aojivulhng witbroodkaottt ontdaan van 400 griuu aau bonn op al de bons van deze kaa ten z al UI plaala van brood ook bloem kunnen wor den verkregen De ovtrige gOTanteoSBWsde goediren ko men voor voeding van kinder n b meden h t jaar ia he t ailgemeen ni t in aann er king In l eai band hienrnde kan nog worden UKdcgedeeid dat hoewel thaod geen rija ine r beachlkijaar wordt ge e d ean falit kanten van khidermeci rij m normale 1 oe vtwiliedcn wordt verstroKt tot venoarli g ing van kindermerf Zelfs zijn da voriwe maand verheogdo hoeveelheden grondetuifeo g jc md laar gebitten wasi dat in ttonui Ige plautnen I o boefte aan kWianiïeel bedtoud ali gevolg van de ontMandgheid det de volwasaeAln nich voor 4gen voeding kindermeel Hadden aangeechaft De faïwikantöQ leveren thaob behalve aan vere iijiguigen tot varpl gmg van zul gelmgen en o zïekeaJiuiöM ook aan organl a ttt van winkeli ra en aan gemem teUujtureji kindermeet af indien zek rl old ordt tfbgtven dai dM ar ikel ailetiivt r Uh worden aan geadmien metjcug er de aandacht op gevestigd irouiadre d d 3 Auauötu j 1 no 192Ö2 5e atoetUng DkeoUe van d n Land bouw aan gemeentetHWurcn 1 niedege deejd dat aan kinderen beneden den W f He Scheepvaart en de Ugrloi Voorlooplge bespreldngen Naar het i on liur moluit hebben de if g loopen week vöraoliddt ne oonferenliee p aat8 gehadi tuaeohen i tej jenwooidi rs Viin Aeütrlïmdsche reedtrljen éh otim rè ge jing ter uKelü punten iSuhen nog nader ov ïr leg 1 in een beiieht aan do Ne York 1 utes onutrent dtae vooiloopige Schiükli g woidt o a gezegdl diat 5 fttde laniibcbe set epen lev nsm dide len voor Zw t erland zul eu aanvoeren ip WIJ wel ingelicht den ataat oiok dït nt niet volkomen v wegend bnzwaren geopperd van de zijde der reedenjen tegen ae Keuse van de rramsehe haven welKe diczc floiiepen zoudusi moeten aandoen 1 r vooikoniing an misverstand moet er p ht r op i ewezen worden dat bij meer bedotlcte voorlooplge sctlKking van graan aanvoer nt n sprake ia io ditn aanaatn tooh zal eerst bij htt lot sland komen van de d emitove eoouoiilaoli © overeenkonK 1 een regeing ge oofteii worden Wat het aangekondigdip vertrek van het atoomwchip rri lia waarvan een per rcll mtldmg maakte betreft kunnen vnj meJcd eKn dat nog niet geheel vaststaat wanneer dit schip al kunnen vertrekken daar ook dit twntenhangt loet de u tv oer ring van de voorloop eohftking net Anvciika Deizulnigingen t reMeai W ilaou rit tte een pröc lainaUe tot hit AanterHtaanL iche voüt waailn hij op Htilaetontlg © be uhitging in h t gt ruK van voodingHnaddeJw tand tngt teiiflnde jM e i nwgdijk graan en vloeech naar de gc JUevTd n Ie kunnen zenden daartoe wl htt brood i vleeeciigebruik tot op 70 van bft vroej re verbruik worden bepertl BUSLANIV Natlonalitfeerlng T a n Ru laind a sohetp vaart De vrijwaUige vloot en de koopvaardij maatnohappujen zulhn genaturalieeerd wor ém en onder loiiMng gesteld van den re voliitionBiren btmd van matrozen Da Oekraïne en Turkije Op ei o atoonderlijke conferentie van de gedtlegieerde der Oekraine en I urkd ziin vereehmenifle vre ewraagv tukkeo tieeproken over de kwestie van lie vrife vaar op de Zwarte Zee en hei l afrdajifl ienvraagtrtuk Ook de enereg Ung van de Oedtralne roaaite een ondwwerp van breedvoerige beepreklngen uil Kuffland en Turkse S c h e e psverbiadlng 7 e Petrogia worden ondierhandelingen gevoerd betrcffnide een direoe aoheeps 1 binding tu Blien Kiifletwbe en Turkaohe 1 ii chtn Polen en Runaeri FooJuche legioen soldHt tf hebben hettta ti m van raha in bat gou raenwint Mo hilW iM aet en het Kua laohe garnl Kxn onlwapendL l eneenS hebben zij zich meea Ier gemaakt van d station ten N en ttii Z van Oraha en d KusMiaohe pa ti n ont wapeod Dt oj eden U liet gevolg van Ihi f il dat de votkscauanl wariri de leidiTd n de Pooiaclu ni liU4rei organi llieb beeft laten arreN eer a De oerate telzlgeta Berlijn Potrogradi VocnM lBga ottd ve U ien 61 Rusnteche cttiele gevangenen bij wi ze van uitzon dering ala partleele vri ating In antwoord op h vrijlaten van Duit c he oivl Ie gevangenen door de Ruacfen Berlin om rw hMretia via Wiln naar Petrograd te r izen Dit zijn de era te reizlg i die de reia lange deaen weg nMkei FINLANa 1 iu rrvji oeneoon denieif wm nei arujtei er is zelf na uitvoer vai tijd van 6 jaar die hi hoofdzaak op melk t overschot voldoende voorraad aanwe voeding zijn aang©wez i melk tot den lig prlj van 11 oouIb per I iter kan worden t Is slechte de bedoeling deie ondeme vwttrekt mhigert ten deele te laten dragen wat aan OvweMkonurtlg den wensich van de g e huismoeders beneden den kostprijs wordt De Mars ternggeroepeo De drtote van de KoninJiJijke Stoom boot Maatschappij heeft naar het vuurediip Doggerabank ISi gestind ht sloomBchip Maifl rijdaigavoiid near Kopenu agen vfi trokken te berieden dat het naar IJ muiden moet terugkeeieo Engeladie atWakooL jÊ e IJimuden zijn Zondag twee Neder fciidtiche htoonischepen nwt B eeukol n ult ngihind aangeuonten uietDtebeisturen Is van njkewege voor melk geen rantsoeoeerlng Ingevoerd voor zoo ver in oen gnroeente tekort aan indk bt staat treft dié gemeente ze f een rego mg In ake de rantooeneerlngi dH tfeeevfriroop geataakt Zooato wij Zaerd loed imlddM nh eft de Minieter van I aaidbOiiw dts v Mere thee verkoop verbofHen eajl fte lfa verboden dat fn café a en dcrge ii inrichting n tli e wordt verkocht Wij kunnen diaar nog aan toevoegen dat de MinlMer daarbij i ultg igaan van de overweging dat waar de theeverstreK king nog 9leoht0 gednrend eitJceeptrio den mogtlijk zal ziin bet er weimft toe afdoet ol d verkoop tijdelijk wordt der broken on later evenwel langer te kunnen wofden voortgezet ha gedurende die on derbrflklog k er naar gestreefd worden da bedohlkbarc voorraden zoo gelijkmatig iaa t4ijk over h land te verdeelon en daartoe strekkende regefiing ia bij Z xe in owrwegk Mitodlen werdep In de M erbij gevoegde besdiikkkig de Sontf no 16 en 1j6 voor koïfle feidlc VerltfaaH voof GEMJSNGUE BKRIUHTEM ailveren kogels 11 t was in 1798 oen d ngeipeben iestad Pondichery belegerden webtedoor de iranaobai verdedigd vrerd Na een langdnr g beleg wae noen niet meer in 9 aat liet v uur Ai r n i hen te beant woordfn en men toprak reed over de voorwaarden tot ovo fave def ff ad Ier wijt de krijgsraad ergad exde werd en oud voomam Indiër SandSre Poultó oppei hoofd de seete der Velli jas aangeduid die mi al het jjuw der af J zelfs wewhawHïi artia4leke koorhekken en kruisen tet kogele verwerkt waren en er g M n metaal meer wae omi nrat h i aanwez kruit verweckt Ie wordeti I kogel zijn groeten rijkdom aan isilver en goud ter bewïhikklog s eid Spoor w egetakin In Finland va Haparanda wU gemeld dal de atgemefme Making mo bet apoorwegvar keer in Finland w Wloe aU ergeiding meatroge legi n luf uit dat de roodegar de twee apoorwegbeambten aeergeaohoicn iiad beyiotLn waej zlcb later M t beperkt lot h t traject tuasohea iWrt d en Stfnoto ten N van WUbwg De onlueten Officieel wordt gemeld dat de KrJUswet U sfgekoniiiaffTê Baroelona waar oë oo bKiten en etl5mi $ aaoaien krefee JOL ia de UiOtdOte bkmeabuuhnhe poILtek hftport iiog al een en aoiier Zoo bhjkt een oep lo ujn vempreéd tot em fli8 iDMii e werk ai lQC r a leit dan na hit jMi fute ebMu ea ia Ooetecirijk io lUMT bet ji eiilrf b H lt waar du n ulster WUlraf het Doodig oordeelde ia deyreote umuuuwio van deo Kljluida eea bezwettiudL dtoui te dOL hoor waarbij hij zljo vertiouweu utt prah dat di DulixAe ar baidir iÜK r edti zooveel voor dt goed ooak haddt n opgeotfimJ aan kuUl oea op toep giMti ff uMr zouden gnwix We vwneiueo tham ooit eens ie over few etaud dec oad han feitiigen van de couuinaUt dio te Petro ad op oodvao de overet ikoiuA te br t UMtM ffetrol Ku vergadert Ala belangiri c onderde der be prikltt gtn yrotói aangt ltnea het vraagetuli vm éo t aiiaporuiiMiu é i ea du we eu votvde uitHifitieilHig en g evang iw la verhaad met d U tctftowooruigeu toestand in Uo laad lean lutuifctuhtii aog nltt met s ker hMd daarop worde g Tekead iu de voor dk i Lwl e4iti ff geweueobte iailch thig van gi egeUle gn oote traoaporten laug le landweifoa reêda spoed verwe seiiil l kau Horden Uet betrelticiDg tot dL uitwii4Hetitig van la Utd Q i ees I 1 telijke overctA iBuinuDff ber iiit i aar iitegea U ten zlcb e van d VoOiU ii Uit oeTig oudertiaudeld over hi t wwr aan den gaug brtugoa vao h t loiAiei tfraaj en opoorwegverkeer Onder vooi behoud van de goedkourhig der wedousi lachi rt fljeerliigm is t a p in clplvele o erw ikon r te dezer zak tol etactd gekotQieQ Uierbij Mt rtiKeuing gdioudea uwt de technLdOtie n ogelijkh ltn eo nwt Al boper khi tiu die in yerbaod mot den mUtalni eu poiltiekeu loestaod ooodzaketi zijii Wat het po itWfzeii betrvA i nKn bet hi vov r eeuii gewordcu dat het po i brl jlviBrke r vla b front over het aijji nXKQ tocgeiaUti zal worduti ook parü CU ieri t legraiuiuen w o pfretelegraiiBiion zuilt weder algeutem worden doorgeeon dm Voor Ikt liorMel van het poorw 9 er keiv kout hl t hierop aan del de In dtsa ooilog aIg i roti eii aanalulLn der iwor wt ien wa i r wordt hersteld WIJ liebben roi dii gegeven dat dt be trekkiugm tutitithuii de Hiutacn en hun vrotgere bondgt uooten de Hotineni ir ier gOfipaimt n xljn indardaa f is het dan ook WH lot gtwa pi ndy boiwinij n gwkoiueo ztlf tot g v ht tu 4ohi u groolc enu lieden tt uidwea van Celata He ÏH t dharblj kt een Kut te dR bngatlc i givlutiiit over de dtiuarcattfllin bij d ii wupemhihfcand bipaald tórwgl udeu ont hedün dm atriid nog voon tt tt In u t v erband verdient ool do aan dacht h t Urleht van de Hongoatrdche As LM weik Mod lit Japan dnngt nitt veel fti one door Kn wat H vemAiien kUnict diet hijei r b aioi tll £ nd Zoo hiot deaur daijto do Ja puiiedte pnviiw giraal ierQ h i In het Hoogvhultt etti redfvoerüig ttl ouden wuafin hij bi tuigdt dat Japon 2lch gt he I veri nigd met het b iuit der g al Utrden bet zwaard ni t neer te lewen Vóórdat een rvoih vrodie ie bereikt Maar w t Japau oödar een eervoUtTvrtdw ver etoHi verntkiiide hy ni en menminwaar to htt Japanacbe zwaard get lepeo bletf toth klaarili jk niet om h in den uiopeeenhen oorlog te Itenutte n I Maaj waarvoor dan wW P enigo aanduiding daaromtrent Ugt ol in zijn verdere vir kjauhign waarbij hij Ov r Husiand apxak il wel tooh lotaoesji zelde te hopt n op e MpoetMg kraohlg her riKl vmï d 9 Uub uwiJifR boudgv uoot uKH t t hij opmerken dat toigenft de Jong te beirloht a de blo n iilBwiwLhe wanorde in KuMaud aüch voort d irfud uUbri k over zijn b zitthigen in ooHi Azië en etn nxtgihjjke bedreiging worut van den vrtde ia het Virrt o Un welks bAlioud hot 1 Idendtt begliiat 1 ia vao Japaaa natlonak polüek üLerop volgdi dan ook het dr iiglnnent dat ittdien tttiff volg van dwee toentan den de vrt de In M Veere Ooaen w rd bedreigd de regoerln niet zou aarzelen di pae ende maatregel t n te nenven tot verdediging ri er Dalloniiie m foliüi k be4aneen Nu WI4 W4j ondtvy een dnrgt ijk diplo Buaiik woordi nHpeJ hebben te verstaan Je ouM In dezen oorlog weÜ AiUdoiiJk ge wordm I Men leerde de niaakars kennen waaraulitiT expan it uol t eiohuli gaat 1 n H M n vooiWpe4 van dit viTduNUgitul dod nm we dan UDntor di oorkgH eohepeo te WladU oa M 1 U lu Ook MoiAono du J paoecdie nilnwter Van BuitiilandKJie Zaken heeft een r de voering ia hei parlenMiit gehouden waajaau we tfi olits enk e zlMO den beiiotven ta o l ftwn Zoo luerkte 11 op dat het l ingeiKMjtrtchap nxH root HritiMuiié a t id hiH groudb ifuiael U eweeet voor Japan a Ijiii nlacidhoho poilrtvk bet tijdvak van 1 tot en met 1 de tw i de voor het tijdrak van 16 tot en met 2tl 1 ebruaii a 8 terwi er guen bon werd aan gewf zen tegen weliter tawiaaeUng l ioe mag woroTO afgtleverd De bijEonnwv aan uibt wordt er op ge VCTtigd dat derhalve de eerwvolgende aan de beurt zijnde bon no 1 vcnrtfhuKfe niet gctittg ovennan at bon no 17 Uf bet mogelijk zei bhjKen in den lioop van de eerate U i van cefai uari bekend te niak en dat in dt tweede ïu ft een aia dao nog tijdig te wijzen bon voor Uieo gtdc zal zgn kan op 9t oogenbiik niet worden beoordeeld De ininlbter van Landbouw heet verder ijepaeld dat da leverancier van koffie aan dttaalliijten in het üjdvaK van 1 tol en met lev IDIU zml n mogen afl veren en wtl op een hun door een déta lli t over l l gen b Hi no U eener thee en kotfiekaart UI at kobe Hon no 14 eener tbee on kofüekaart Ü t K j kotle gcldeode deze hoeveel ed n ail voorziening Ui de behoeften aan koflle van dea dutuiIlUt vxK r de gehtele ntaaud 0 dtu nde het tijdvak aanvangende 1 iebr n eiüui sead op U heot li 18 zal door detaillLteu aau verbrullterr mo g n worden afgeleverd op Bon no lb eener tb t en koftiekaart 0 1 Kü koftie je tur nde liot tijiifv k aanvangende 16 tübr en eiadgwide op 2ö ieb lltlö zal duor detttiiliöt 11 aan Vtirbruikers niiog u wordtn afgeleverd op bon no 18 een T thee en kofttAaart 01 KG koffU Bond 16 ea 18 voor koftie door détail Idtfn van verbruik nj hi ontvangst gtno m n m ogen door dien b t ef end n d taü lirft derigmenactit dadth aan zijn leverancier wordm afgeg v eu nader zei wor a n bok nd geqnaa t w Ike hoev tlh id kolde de leverancier op dc I ons na 28 1 obr za moj n afleveren aan den d taal Ijat De suikerregeling Men maakt ons op het volgende opmerk zaam schrift het Hbld h r is een groote pSrtg suiker tegen fliolten prys naar we den uitgevoerd toch moeten de banketbak kers de bieri rouweryen en andere indus tneen een zeer hoogen prys voor de suiker beulen Deze raededeehng is volkomen in over eenstemming met de üeiten De regeenng heeft een party suiker uitgevoerd en de mdustne moet voor iedere 100 KG suiker ƒ 15 meer betalen dan de prys der suiker bestemd voor directe consumptie Het staat met de suikerregeling n 1 al dus lot ann 1 October 1917 financierde de Suikervereeniging onder controle der re geenng de verstrekking van het artikel De oogst 1916 was geheel m handen der fauikervereeioging die de huishoudsuiker leveren moest beneden den kostprys en daaraan groote sommen men spreekt van 8 k tf miltioen moest ten koste leggen Daartegenover stond dat de Suikerever eemging het recht kreeg haar overechot dat bu den goeden oogst van 1916 op ander half millioen zakken wordt geschat uit te voeren En met dien export de sohade te lyden aan de binnenlandaohe consumptie goed te maken Wegens de internationale verwikkelm gen was het overschot 1 Octeber 1017 JJ nog lang met geëxporteerd Na 1 October financierde de Suikerver eemging den oogst 1917 voor rekemng der regeenng Deze oogst levert belangryk minder dan die van 1916 in hoofdzaak daaraan te wy ten dat de bietenbouw op last van hooger hand IS beperkt Toch blyft de regeenng doorgaan met bet beneden den kostprys verstrekken van smker voor huishoudelyk gebraik Om eemgszins tegemoet te komen m de gemaakte kosten heeft zy bepaald dat de mdustneén die m haar artikelen suiker verwerken 16 gulden per 100 KG zullen betalen boveh den huishoudprys d i omstreeks e DariTlOO K G 96 opbneflfstlHr 16 g lden heffing is Lang et voldoende tot dekking van het bkort i ok de regeenng bestiiikt over het mid del om door smker export haar verlies op de regeling te vemunderen z t dan ook dat de baten aan de N U M komen Doch het overschot van 1917 bljjft om de aangegeven redenen belangryk beneden dat van 1916 geleverd De auikerverwericende industneen wor den dus met hooger belast wegens gebrek aan het Artikel er is zelfs na uitvoer van Verlaging der neelpi aM Het Bureau voor Mededeellngen in zake de Voedselvoorziening meldt Gelyk bekend is werd voor een deel des lands de groote stedei Utrecht een gedeelte van Noord Hojland en van Friesland de prijs van het regeeringsmeel feeds verlaagd Intusschen was de siU Cominissie gereedgekomen met haar onderzoek naar de bakkerijtoeatanden ook In het ovenge deel des lands Het op p ond van haar rapport uitge bracht advies der Centrale Bnüdconumssie aan den Minister van Landbouw heeft thans geleid tot het formuleeren van voorstellen over den pr s vun het regeermgaraeel welke voorstellen binnen © enige dagen de gemeentebesturen zullen bereiken Wanneer deze zich Inet die voorstellen kunnen vereenigen ligt het in de bedoeling aan de vei laging van den meelprys terugwerkende kracht te Verleenen tot 27 October 1 1 1 9m wardkoi er aUvwan en gouitco k oj verwneiaa £ fls aanslag ep bet knuthnia te Aautcnbun jteteroagavond ontdekte een politieagant te Amswruam in de nabyneid van net itruit tuiis aan een biourweg een vyttai oat aaar i 10 den grond wilde verbergen loen bu naderoy itwam nam het vyttal de Tlucht De agent die onraad had vermoed liad andere agenten gewaarschuwd die onnuadeiiyjc aen scraajweg opicwamen met litt gevolg dat de viucnteiiog hen juist tegemoet nepen en dus zonaer veel moeite geariesteera konaen worden ije arrestanten gaven op te z n Willem UglUiuiB 1 jaar oud eiectncien van beriMp Jan Kemem 17 jaar metaa klra a i er ïïedenk van de Wal 1 jaar tunmerman Herman Veitman M jaat lotograaf en Al bert JUeil jaar boeudrukker Aangezien zy weigeraen op te geren wat ly in de buurt van het mumtiemagaayn deden ging de politie op onderzoek uit Up de plaats waar zy zoo geheimzinnig bezig waren geweest vond men twee doozan die bleken te bevatten v e e r 1 1 g tydschokfc e r s zooals by de vetVaaroiging van gra aaien gebezigd worden l z gevaariyke vomiBt was voor de poütie al heel raadsel achcig en toen men daarop weer de jongens ondervroeg hoe zy m hemelsnaam aan zulk gevofurlyK goedje kwamen viel er een door de mand en benende die te liebben weggenomen uit het mumtiemagazyn aan nen Haarlemmerweg loen de pohtte zich nu Zondagmorgen naar bedoeld mumtiemagazyn begat en een on derzoek instelde ontdekte men dat de jon geus een ladder tegen het gebouw hadden geplaatst en zoo binnen gekomen waren Het gebouw is een houten loods met pan oen gedekt Vlak er by staan nog verschil leode klemere gebouwtjes m alle is am jnonitte geborgen De beheerder van dit Ues is een conduc teur b i de artillene die op korten afstand woont In de groote loods dan liggen groote voorraden mumtie opgestapeld Men zag al gauw dat 2 doozen ontbraken en dat een poging tot braddstiohting was geschied Op een paar planken lag voorzichtig uitgespreid eea bosje houtwoi een paar prop pen papie samengesteld mt een exemplaar van De Vrye Soaalist en daarop geplaatst een granaatkartets Vaa dat heele geval liep een papieren Imt van circa dne meter lengte naar de deur van het gebouw De houtwol en het papier waren met petroleum gedrenkt Men vond nog een kurkje dat blijkbaar van het fleschje met petroleum afkomstig was geweest By het einde van de lont vond men twee afgebrande lucifers De lont had gebrand en waa blijkbaar ten gevolge van den tocht mtgevaan Het dakraam correspondeerende op het trapgat en vlak daaronder lag de lont xoo dat de ontstane trek de lont vermoede lyk heeft doen uitdooven De daders zyn daarop ylmgs langs denzelfden weg waarlangs s gekomen wuren vertrokken Toen men later de jongens weer ondervroeg bekenden vier dat zy he plan hadden de mumUe opslagplaatsen m de lucht te doen vliegen om daardoor iets te doen ter bestryding van het militainsma Vier van hen waren lid van een kleinen anarchis ten bond Onbegrypelyk is het anders dat de overheid deze gebouwen zonder bewaking laat waardoor een dergelyke mkiimmmg mogelyk is geweest Een aangenaaai oord Voor de tweede maal binnen korten t d ia higebrol en m de woning van mevr Cnoop Koopmans Hazepaterslaan 7 te Haarlem Verschillende koperen voorwer pen werden ontvreemd De inbrekers deden lieh te goed aan een maaltje aardappelen nadat zy die geschild gekookt en met regeeringsvet toebereid hadden Een bUk ananas diende als dessert Verder werd een fleech wyn geledigd en weiden eenige koppen chocolade gedronken Moerd Te Anna Paulowna Is de aUeen wonendaoude man C S in zyn woning vermoord gevoaden S was melkveehouder in den westpoWe hu Anna Paulowna Toen Zaterdag de vaste melkryder de bussen b i hem wihle afhal i eu deze met klaar stonden gingr de man de woning bhmen en vond de oude man gew orgd in xiia bed TADSMIEUWH ÜÜUDA 28 Jan 1918 Het Vlttehtoord Gouda Het Handelsblad van Zateidagavond bevatU een ultvoeng verhaal over het VluEhtoord Gouda eh z jn gei chiedenls ftwr aanleiding van de geruchtmakende mededeellngen in de Tweede Kamer Wat m dt artikel wordt gezegd is voor ons mets nieuws onze opvattmgeH over de ons verstrekte en met bew sstukken g ttaafde inlichtingen n echter anders dan w wdke het Hbld pubUceert W j zullen hien echter thans niet inKun om deze vreeael opgeblaz zaak interessant en senBationeel U houden SQ evenmin by zondere aandacht schenken J n de meer dan grove verdachtmakingen die te dezer zake in de jongste dagen in de PWi aön geuit Uit de mededeehagen m dit blad van de ieie betrokken personen is gebltiun dat hunnerzUds het laatsU Woord üi deae aan lejegenheid nog met is gezegd WU waditen daarom af Hklabrandje WaaiFBchijnlijk door eeo defsot aan de iH i In de woning van L H ki do DubWe Buurt alhier om begki van brand ent W n aan dtm eeboorsteenoantel DoOf de I ijul oe weru IM D aiMl ui t e a e tuuu ra wtttur g 4ilaiMMil verseaerlug dcKv oe sciiaae Door den bt Qii oleu iandc laar D w aaugUie getuan van de ont re oding v u vnuOiuBU toUM en een natU v m pi m M l tü van e i scuuk liggenuB aaa do rt aclHefcrfraat Oaveordcittig Door eeuige uMn of meer vrooltjka kor poiak bi ie 1 1 d u ange loopeu nacQ woar deuipiiija onup £cttcii een gutaiuit hi e uruKl van een panhuks ikhik lientknveg ivouteuuual bmiooreiid aan deu aardappel iiuiLUeluar K Spoirtreg van Gouda over WaddlnxveMi ea Beakoep naar Alphen By bet afdeelingsonderzoek van het w o tot het verkrygen van machtiging tot het aangaan van een overeenkomst betreffende den itanieg en de exploitatie van den spoor weg van üouda naar Waddinxveen en Boskoop naar Alphen werd er op gewezen dat nakr de toelicnbng mededeelt de gemeente Boskoop ten behoeve van bedoelden spoorweg eene bydrage k fonds perdu van ƒ 166 000 heeft toegekend eene aom die aanzienlyk hooger is dan die waartoe de gemeente vroeger geneigd bleek i emge leden vroegen of de regeenng m staat en bereid IS aan de Kamer mede te deelen hoe te verklaren valt dat de gemeente Boskoop thans tot het storten van een zooveel hooger bedrac by machte bUjkt Artikel 6 der ontwerp overeenkomst dat o m de mtbreiding van het stabon Gouda betreft ffaf verscheidene teden ywn fi mg er by de regeenng met klem op aan te dringen te bevorderen dat die utbreiding thans op een afdoende wy zal worden ter hand BÜSKOOP Vrijdag Ö 1 b uail die0 avond 8 uur hoopt m bet gotrauw oaivatoii op te tredden M eJ h ö Ü Kujper uli syra veuinage oie eene lening za noudm over het onoierwerp iu iue ue opur ntf tvaa ue entrees iouit ten bate an de Vvreeni ging Zilek EzorK alhier iaterdng i alhier de eerste beuxever gaderln gehouden door die üO Koopuche beura Hoewel door de bijzondere omuiian dagheden welke nog et eds onzen aiizet beperken niet die vraag kou worden ver waeiit welke zoo gicwentwut id voor onze pl atd inoe t tooh woiden geoouiftateeru out de vraag aaar duveiae planien aüe re den tot tevredenh d geeft Tot deekundigen voor de opneming dxi waarde van het mob lair ten behoeve van de heJlng der pereoneele b la ing In de ze gvnieento 71 aangiewfzen de hoeren J Hengeveld te Alphen en M A Wie gand bru a ailhier n toi plaALsvwvan gtvd diB lieei n J P J van w i te Leiden en J Sprmjt aihler HAASTBfiCHt Toen Zaterdag 1 de firma 0ebr Bakinr boutdra iers alhier een sohip werkhoat zouden haten dat voor hen m de Öemeente Vlist onder tichoonhoven afgeladen w bieek dat het Bohip door daling v Klen waterstand gej auteld en vol water was geloopen Met veel moeite en kosten werden Bohip en lading boven gebracht De jrcaneenteraad is HJe igeroepen te gen Woensdag 30 Januaii a des voor middagB lOJ uur In behandeling zul en komen de volgendie punten beëeüfcgmg van den jemeente ontvanger de odrefiben van m j Mjnian on den heer J D Oo4eulng uetrehende vorhoo gmg van jaarwedde oen reclame over Hoofdeiyiten Omylag van de Wed totlé een verzoek van J D v d Heuvel om vi ijattllinft van i o oolgeld SCHOOMHOVSN De Uwmuidiiö i der Konlug n heelt in de vaoature P A Group m t ingang vaa ai Januari voor 5 jaren benoemd tot eecretads van de Gezondlieidacoinmiaaic voor de vereenigiing van gemoonteu waar van de zeter ie te iaohoonhoven den heer G W V DujJ on vanger der gemeente 0IOLWUK Hier ter plaatse ia m ean Zaterdagavond m de aal van den heer B Natsgl gebonden vergadering opgericht een afd van het Ned Werkliedenverbond Bgna alle aanwazigen garen zich ali hd op In het voorloopig beitnor werden gekocan de heeren L Verdoorn O V £ yk en J L Blom Donderdag a 8 wordt4 weder een vergadeiing gebonden teneinde taadere bepahngon vaat te stellen Wasdinxvk Da£x de h er Kr upelu 0 betiankt h et al seur€4aTi9 v ui den ii wmendaA s hva IHi4d r zulko tt emg rechlif m oluidin UoMoè f 28 Jan epa ecrt tafls beuoemc n up de voordracht siuka d heeren Red dipghia aÜMW en Huiziini te Oouda BPOBl VMIbd Uit U4 van giattren la kiaaie A Haarlwi lulck 0 1 VDC Ajax 0 2 HBS UW 8 1 HertulM DFC 00 HW Spart 1 2 Blauw Wit HFC 1 i B WA fip rt aa 0 1 APC SW S 0 Amttt t Gout 1 V H rmM Fe iieord 1 DVS Oaeordi i i Dördradit BFC 8 2 2 klaaf A Aleinari DEC 4 2 BD 2FC 2 1 SCH VSV 1 Il Kam Ion Oljnivia 00 Aju BUnmim 2 S Victoria LW 2 C N timu VUC 10 DHC DVY 3 Ua M C Spoltiuii Aljriua 1 0 Dws ux 1 g rH 2 U C Olymvla 2 UanalH 2 1 4 t Qooi 2i VictorUi 2 1 0 Ulwnun 2 Voorwaart 2 4 0 QoudKli Vo tl al Bond la klaaa Goud iWo dan a a 2 klaiM AW Zwaluwm i 0 11 Zwaluwen 3 Olympia 4 2 1 klaaa Zuid Wllh nin MW 1 0 Htlmond Volocitai 1 8 Noord B Quick VoMidani 7 2 Fllai AchillM 7 0 HSC Forward 4 8 Owt QaMnGoakud 0 1 Oveuicht Wh KUmeD al mMr dat voetlial mu spel 11 van verraMingen Uat u cifct r n weer aena etileken want tk voetlMUler isl wel versteld neotwn gwtaan dat ket aan no laatst In 1 A tjmck gelukt is haanem te kloppen Wel had Haarlem met e i beetje beter aanpakken in ket begm eu wat geluk in de i üeut met groot cufers kun neu wnmen maar daar dit wet gebeurd is netit Usarlem da luding rnoetn afstaan aan Ajax die ovw VOO Mgmerd Ook HBS wist Wuick tia t de en klopte m t l 1 ket stwk UW In de U aldeeüng blult de leiding de Ude en kiekl Amstel zien goed door tegen t Itooi geluk te spelen In de e klasse U had Ulympia in de Uilt succes De KAmpongers waren extra sterk dwz hadden in nun gelederen ikooreraan van D f j als midvoor en Kodennond van Vitesse als rechtabinnen ülympia daaren tegen miste midkaU en midvoor lock is het gelukt gemk te spelen Niettegenstaande iaunpong schitterend spel vertoonde en de voorhoeoe gevuarluka dingen vertoonde mochten de witte Utrechtraaara er met In slagm vooibq van Weel ta schieten Het gelijk spel IS dan ook hooMiakelgk te dan ken aan van Weel die hoewel geblesseerd zgnde gisteren in Rl C Bt keepte Wat dat zeggen wil ten de Kl Cers wel piobeer alles maar doelpunten xal niet gaan Kranig werd hy btigestaan door DuQm en den Hoed die evenewa schlttwdan H t was een bijzonder geammeetde wed Btrud waarin Kampong de overwinnhlg door sterker zyn en beter spel verdiende maar waar succes bij het in vorm z n van de Olympia veniediging was uitgesloten In diezelfde afdeebng won Hilversum maar zoo zoo van Ajax Leiden i blee ook Vlc tona de baas op LW De volgorde is daar door dezelfde gebleven en laten we die hieronder volgen In de C aldeeüng werd het Woerden terrein voor TOP Unitaa afgekeurd VUC Uet zich voor het eerst kloppen doch bluft aanShet hoofd gaan en DHO bleef ook nu verllfeer DHC biyft dan ook nog onderaan en n4 chien gaai het laatste plaatsje wel tusschen deze en TOF In de öe klasse bUef Sportman in Mn geanimeerd party tj op eenVlsd veld meester op een zwak Alphm met 1 0 waar door Alphen op één na laatst gekomen is De Olympia reserves bleken ook nu met bestand tegen dcr ëMrves van de Utrechtsche eerste l asser Hoewel Olympia mvallera telde behoefde toch met zoo verloren te worden van Hercules 2 ien beetje meer elkander begr ipen en de ploeg had zeker een veel beter figuur gemaakt Stoltz Overboek de Meueie en Kob v d HeUdan zun spelers die in het Ie elftal van Hercules nog niet eens een kwaad figuur slaan En nu ook dezen zwaren strud achter d l rug IS zal Olympia 2 vanaf volgende week wel beter voor den dag komen Hilversum 2 en t Gooi waren verder overwinnaar zoodi t op de ranglust de Olympia reserves als no 6 prgken hetgeen zeker beter kan Voor den Goudschen Bond behaalde Gouda 2 een gelukspel tegen het sterke Woerden elftal Wel was Gouda wat sterker ihad in het laatste gedeelte Woerden nlM veel meer m te brengen maar de verdedi gmg van Woerden was trapvast en vergdelde de pogingen van Gouda om weer d lei dmg te henuMsen Zwaluwene kansen zyndaardoor nojikrtieterd Wol vei Muwde het ons dat Zwaluwen Alphen 2 word algekeurd en s morgens Zwaluwen 3 Olympia 4 gespeeld werd De competitie van de Ie klasse blgVen belangrukor en grooter en eer had B middags dan s morgens gwpeeld moeten worden Was t voor s middags on bespeelbaar dan óók voor 8 morgens to l Olympia 4 met 6 2 het derde van Zwalu wen klopte Zwaluwen 2 klopta A W met 11 0 A W schijnt dus wel leel k getroffen door de tyd mst UglMd i In Schoonhoven werd afgekeurd Kampong Olympia 0 0 Il Kampong ia voUwUg Olynwia trit trwe Bivallers Direct na dm aftrap em vlug Ntpel van bekle igdt n worden Mmge aan vallen ondernomen om de verd liglng i t doorzien maar beide Wuken op hun post De aanvallen van Kampong zijn haidwkkl ger dan dl van Olympia vooral door mld denvoor on rechtervleugel die Ouijm en Mallon geducht werk geven Het gaat b den echter goed af en de vleug l K ttlei di Wilde brengt telkens opluchting door gevaarUjke uitvallen bu een doorbraak van de laatste ontanapta Kampong aan een ekor doelpunt als de WUde s schot juist toothljgaat Toch vlot het niet in da voorbood m van Weel laat de opstelling zóó wUzigin dat l rancken linksbinnen komt m d Wild middenvoor Enkele goede aanvallen met aardige schoten ztjn het teraltaat maar toch blilft de Kampong achtariiood atewta de meerdere en wordt dims vooiluwde t lk u weer aan het werk gaalaU Van WmI ia eohier op dreef en Kampong hoeft nl t l el kans ho d rechtervleugel ook Vtikt Na rust U de fut bS Olnipia s TOorJUMd uit Unks gMd go l o aektiac itak rMkta lu M tr 1 ha 1 iratBiC TW tmoM D TWd U la wMit lith Mt kaad ib Du m ia op di ef en vma WmI stovt mtu alle schotra en aanvaUm Urt bl ft hop looa werken voor Kampong reohtshuUMn SB midvoor kunnu haast nut TOsAV Dutmw Mallon konun u ook d llnNWnnwiheaft een geducht partU aan JüngUnf tv wiil bav ndien d voorhoMl van Ulympia hoogst gevaarUlk la mot haar vel ultvalIn waarbu In het laauta kwartier KMtlwmoot ttitvallw M t Mn midvoor wa ar 9f h t laaUt s ker gucoord Nu ventrMk Iwteind m t blanken sUnd BQJIjHnpangspeeld hrt elftal uiutekend maar maakt da rKhtervleugel de fout t veel op rechteen t weimg op link te spelm by Olympia van Weel Ou n m den Hoed schlttamid Mallon en da WUdt KatUar uitat kmuL Olympia 2 Hardule X 1 4 BD den aanvang It HweulM mat 10 man Olympia mist den Daken Uoudgk Pmreboom Het ifin ia Twraaawd nauw lijks is er afgetrapt of Cnsner in da voor ho le geeft aan Olympia da laldlag met a keung hard schot Hlwdoor gepiikkM komt Horcules los en het wordt ean g 14kopgaand spel met d gaaton langaamarfaand d meerdeiwi Gen voonMt van roehta gaat er Iwurlg m en als even daarna da rwfata k de bal tegen de hand geKhotan krUgt ordt d strafschop keurig door Stop gakeud het terugkomende leder stompt Uj uit den bo renhoek weg maar een derde schot gaat keihard via da paal in het doel 12 Na mat heeft Hercules het spel in handen doch de Olympia achterhoede weert zich fUnk hoowel een doorbraak voor HeK Mn doelpunt oplevert Olympia Bakt nu healemaal In samenBpel Is er uet te bespeuren en d doelman laat nog omi kalm rotlertj door waarna het einde komt Bij HereulM viel er op het riftal nl t veel cntirit to oefman bU Olympia werkto da ploeg hard doch er waa weinig verband to bMpeureo torwDl de midhalf to veel opdrong in de 2e helft ean dar bwten wm daUnk gU V Karseo D Qowla 2 Woardan 8 8 Baida ploegan toUan Invallers Rewts d delyk na den aftrap Mn vlug spel waarbU Gouda de meerder is en dan ooH spoedig de leiding nemnt Lr wordt van bolde zijden hard gewerkt waarvan het remiltaat 2 1 de verhouding wel weergeeft Na de ruat ia de wedstrijd minder spannend WMrdan WMt op to halen en zelfs met 3 2 voor to komen doch dan neemt Gouda het spel gahMl in handen en maakt er een geleken stand van waarmM het rinde komt By Gouda de doelman goed Woerden heeft enkele goede spelers o a de midvoor de verdediging was wel het bMt doch de doelman leek one heri zwak Zwahnran 8 Olympia 4 Olympia verachem u t 10 man V O 8 invallers op het vrU onbMpMlbai veld van de Zvaluwen Vobr rust was het san kalm partytje waartiy de midvoor aan Olympia de luding wist to geven Na rust opent da Unkabinnen direct de score nwt een hard schot torwyi de Zwaluwen wen s ioadig geluk maakte Toch blijkt Olympia sterker en met goede schoten werd de stand op 0 2 gebracht waarmM het eüid kwam Da rtand in 2 B is nu gavordan HUvarsum 0 D B 12 12 0 024 8 a 2 10 6 2 8 12 14 0 IJO Victoria 4 2 8 10 18 11 111 Ajax L 18 6 1 7 11 84 26 OM Olympia 18 6 1 7 11 18 20 OM A W 4 0 5 1 28 OM Kampong 12 2 8 7 7 7 23 0S8 L V V 8 118 8 7 24 0J7 KKEKNiaUWK Op de Zometeonfenmtia van de Ned Chr Stud Vereeniging buiR sprekta ds J J Thomson to Hoogland over Ons verlangen naar God ds S F H J Beikelbach v d Sprenkel to Furmerend over Illusie en Geloof prof dr L vaa Dyk to Groningen over Verzoemng met God prof Dr H Bavinck to Amsterdam ov r De beteekenia der Schnft voor het natuurwetonsohappelijk onderzoek Prof Dr W J Aalders to Groningen oW Gebed Prof Dr Ph Koknstamm to Amstordam over een Sociaal onderwerp Dr N Adrianl te Noordwyk aan Ite er Geloofsvertrouwen Prof Dr J R Slotemnker de Bruine to Utrecht over Z U verloochfnlng Ook zal nog ean Zndingaon dorwerp woidan behandeld BECHinUKBN De moofd In da tiaarenÜM vaar dan Krygaiaad Voor de rechtbank to S rttatdam stonden Zaterdag terecht L Hofman en J LMflang bokUiagd zich to hebban scbuklig gemaakt aan den moord In da tramremlM op den wachtaman J van da Voorde gedreigd door diefstal De verdedigar van dan baklaagd Hof man mr G C A Oskam bMoogd dat zijn elUnt militair wa m dua voor da militair mditbank tarMht moM slaan Na in raadkamer WjMa to ttn g W ast verklaarde de reefctbank liek onbareacd aa w 4 dt saak verMBsn naar daa krt garaad to s GrMinkaga 4ia STAATS LgTCRU 5e kl Trrkkng t u Maandag 28 Jan 40 Vod 20 M32 100 VBt f 200 No llTto 139M 1 42 90814 tVn Km 1800 643 3896 4153 6434 19717 mm IM0 Vmt U Vimwm Oria kl da laa pond tarwebto u J d L nStU 9 nopjaa t app 1 1 een wet ilg aout Uk teu bet uxMl iM uoiK IM ei dDc4o a lici aouh 1mmi8 ai S oor pan u kOtk a l oo MT de guMUipp rot apptd vu tMt laawt M stgigclopie eiwll uoor l flk kkine Itocjos t4S r van mu ilü pt l SM OMiag aan woersKanea toMuiuiu lu oU o botw Qnaaa anrtan patda öüo fTMu g ocne rwluu 1 WO tei 1 ui bctojo pet To tf laururbliMl paar iep ki ju suiüjo t Oi Mr Wawii de fwttw hui4 z eeo na Jit weiWtm kook zo den volgwidni lUg na loovoogiug an de gro tiki uu kruldtw Laat ali u aachtjee geduNuiK ju paar uur ko i al u too roortodo lot w een soort gobcndu n puree ouiMa t Wrijf de niMiM door ecu ai I oi vergiet ur iig de puruv wo r in di pau ovtT vot g ar wat booi n zout bij eu blij rocu ou tot het fowd wanu 1 i 0 ze et verwar w sohotcl m overgiet tt m ie warai JUS In p aatidi door de Ncd Ver van Hui v rouwen LtAAXmili UlClUUU l ltM laBaalaBd LONDiK 27 Jan Oe Daily Nawa ni aaamt uit Petrograd dat er oneemghaid ki oatotaan onder de bolsjwiki daar d miaderhaid voor aen afaonderiykan vrad ia twwUI de mMrderhaid aoo noodig da reaulUten van revolutionaire zaUvaidadigiac t gen DuiUeklaad wU aanaanlan Slalaad en da VMda STOCKHOLM 27 Jan D Finaeka laaddag haaft eea dela ati benoemd bastaaada uit 3 burgaltika u drla aodaUatlsoka afgovaantlgdan naar dt eonfartatla to Biaat Utotsk as JMaku De Naden stoomboot toUnkia tan do Iiroift Jo h de Pooitiir it XMuTdunv la iö Jan op de Noo dMt g suui eu L kapitthi en ell ledm dtr l t ui iinuig zi u galand t Hundoriand Acht uaui w dnvtr uiM Het schip behoorde bij ho ouljugs uiigtvurm üonvooi om kol n ut l ag biid w baiMi Da J la wA üaiidta De Mtuw AuiMt rdam ia aU fdag negon uur h t llohtaoiiip DoggunMMuik oord gop M L rd ïelegnlitiGli WeerlMncki Hoogste baioiii M r and 7iiU te ali liullBohlaiid Laa e betcuctwctead 759 9 la itafanaida Virwaotiiiof tot d volfnsdaa dsg i zwakke tot nxKlgi uUtUlk L uditc lelijke wind nwwjg aan de au t over i iM lie 1 4 lot lloM uewolikt ïrctuj al giHii r gtti t inï eraluur oui M tiA punt d a iiwilil Q t rilag matijge dooi HUKUKKLUKK TTANU 810LWIjK Jaau i d O BOUW n I VrabelJ kalk enfJ Sodaar BroiT ei A V niUWU Ul ab en Aagje Stopptlcnburg C da Jaag i Ver d V A Hmvel JlHbS an é ADVEBTENTIUf giedi 12 jMurl I lt Tdini v M lat BIN HOND Oobemaa Plackai éauanid PrIU reu 47 a r awart maf bnilna ta k aliig lilMbaa voofkooU aa llabwd baHaakaal kaobb 1 rachtar MhUfpool Vatmosdslilk vaidwaald op dsa MnnlvM BMSMdnDrloknlM l T ea lanigbaearilai oi iallchllagaa oadsr ap 041 aaa bat burMO Qoudaaka Couraal wordt Ma gr Mo aosa g M ki l M Voorloopig Bericht Kittiop m Mir AaSa VRUDAQ 1 FEBRUARI HEROPENING met xtra praeht program 542 20 DE DIRECTIE QEVEaTIODi SCIIEIWSIilESiN Eli6k riilM A Ke J ÖE HAAS ARTS S IHtilultood TOorHari cnyMtiIckteii Sprtckimr van 1 3 nur Rnwe haid