Goudsche Courant, zaterdag 9 februari 1918

HNIO WIUIWin HUDU 01 n EUUKM n HEin EMNEMn WZUHiTIMM 16 aoUEiOI nKtOHTIIIMUUM goede vrouw voor je tt zipi voor ai de goedheid die je nrij steeds hebt bewtam i r was ean uitdrukking op baar gelaat van vasflHWllDtt nitt ldl nieiir don vi rederhcid en in het dfopflt van zijn riri wist bij dat al sul henv had U lgt iad oooi bij het haiar deed de woorden niet zoo vloeiend van hasr lippen wudeu zijn gekomen Zijl bloe ad gifiaot verblikte en zijn eteirke hand die gladsi zijn kiadtTjaren to zee had bworfit btv A toen die dm fltacin aanraakte waar haar malle vingers lai en AfuJe Aniaa zd bij heoMb Ik kan niet Ik ben het niet waard ofnoboon Cmd MObocK weet dat Ik Je llefhc4 ZU wendde baar geHaat taei een onuttflpraMykea lMM4ligea gimlo naar b tn toe Dat IWKM f je me pW te ztggen Heb ik je nie je geheele lovlm gokwid Ja maar Hij deed een paar Iiri den TUg en zlju InwendfgB t trijdi wa ontzettendL Want zijn aard wa Sep en bedaohtzaami en hIJ iiod deze vrouw lief nM l al den bort ftocbt en UeMe die hij bezat Toen hij terugk wrd8 wan olie zenuwaelUIgbeid vAn z gelaat verdwenen maai er lag den ultdruÜtJog van dl droefheid op LulüttT naar mij Annle en Ik cal je den la t verUBen die op mijn zH bwft gelegen eiaOa d n nacht dal éai de Bonnie An diipbreufc leed Ik zag de olf aanfeoDKc die dm armen Frank wagvoogde en ab ik vlug g noeg g w est wae had ik beni odaacbien kunnen reddm ofocfaoon vetfildht ten koste van ml eigm leven Maar dot mu er nieif toe bebtMii doaii want ja hMdt idU t v ci oiwr HET BLOUSENHHUIS 40 KLEIWEG 31 T l foon Nuininm BSil Specialiteit in Dames biouses Costumes enz NIEUWSTE MODELLEN Pa4 lon tmr beschikking VSanUOSAAK bij alle solide 412 58 BQBLOOSMAIKaiKN GOUDSMEDEN blAA AAQT UW IMfINKELIEIt Niuip de Waraldberoannda MJeubal en Linoleumwas A S R A Het beste kel voor bet wreven van meubelen en linoleum Is V l ao clkoop r mn voord lla i In het gebruik dan e beste ous was Koopt éénflescli A S R A en u bigtt niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en llnoleiimwas Al S R A Waar niet v rkrilgbaar wende men zich tot onze HoofddapWhouftoi voelr Qouda en omstreken de firma 362 60 Borstpijnen en Benauwdlieden vardweneo TcrraMend inel toen wiJ oneen zooaCorneliide Abdijiiroop fiven loo verkliard d Hear P Lalleniao tuinier te Apeldoorn Ie Voimecricbe wetf 303 Hij leed tn e o boratfliodoenln hoealte veel n kleagde over pijnen fn boni en sij Somi kon hij geen adem halen omdat aijn lon en eeai ixina aangedaan waren en de vaitzittende iHim hem benauwde Toen nleii belpen wilde heeft de Abdijiiroop welke wij kochten bij den drogiit I J Bieuwenga Ie Appeldoorn hem weder gauw geiond en leveniluitil gemukl Dt ABDÏJSIROOP li tiiopioa ndf xuf varandf hovst tllland veelgeprezen bij aadoenln0 fi der i4iolitw a i i hovalf bronohltlBi influttiixat kliikho st en thma Priji per fiacan van pi m 230 gram f 1 25 van pLai 550 gram r2 25 van pl m 1000 gram f 3 75 Alom verkrijgbaar Eiacbtroodea band met onte faandteekening t I AKKER Rotterdam 672 84 L VAN DKft BfKK Orossler In Koloniale waren QOUDA JttF Heropend im hti magazijn van INQSELPAP HMIBNTII R daun AANBBVELEI BÜHAINOSELPAPIEREN AANBEVELEND DE BRUIN ELfMSTRO TECHNIEK I Atfr de Groof P T i f aoc MAA8 OOUl Kl lw èi 1 HAASTRECHT Oroot Havtsn Fa H W r V ZANEN 20 O HaTcn At U r voor Mwdarne Portrev Poto alle ö Hoesten en verkoudheid Gebruik AnCN bonboni Dooa 35 en70cl Bij Kiniclioest n alijmfaoeit luchlpijpkalarrhen brtfncbitia alaapatoreoden hoeaiprlkkel boeit bïj ouden van dagenen Aathma 668 20 gebniike men ANQA sIroop Per flacon 1 40 3 flacon f4 Fabrikani A MIJNHAROT Phamac Fabriek Zelst VerkriJib bijApoth enProglrteo a Dssr dsR onilirgstssksnils zal ap Maandag 11 Februari 1918 Paardemnoostering wordtn nhourfin vin Paarden van 6 tol on mtt 14 Jwr kinur raa an geilaeht onvaraehllllg Lavorlng dlraot Oa Paarden iHrdan gekocht voor uitvoer naar het buitenland Voorm ongeveer 667 68 7 30 Gouda Hotel de Zalm 7 50 fiodegraven Hotel van Haaften 8 10 Rietveld C ié bij t Gemeentebuii 8 25 Woerden Hotel Sladiherberg 8 45 Harmeien Hotel Wapen van Har melen 9 05 Acbthoven bij t Gemeentehuli 9 20 Maitwijk bij t Gemeenlehuii 9 35 Linicboten Caf Wapen van Lin ichoten 10 Montfoort Hotel De Gouden Leeuw 10 20 Snelrewaard bij t Gemeentebuii 10 40 Oudewaler Hotel Doelen II Witleakop bij t Gemeentehuit 11 15 Polabroekerdao Café voorheen Schouten 11 30 Benichop 11 50 IJmlilein Café Wapen van Benschop Hotel Wapen van IJaaelitein Nemidd ongeveer Café Wed Kenlie bij t Gemeentehuli Hotel Den Hoed Wapen van Ammeritol Café Dirk Oomi 12 30 Jaanveld 12 45 Willige Langerak 1 Schoonhoven 1 30 Ammeritol 1 40 Bergitoep 1 50 Hoekiche Sluif OpperduU Café Broere 2 Lekkerkerk Caf De Groole Boer 2 15 Krimpen a d Lek Societeiligebouw 2 35 Krimpen a d IJiiel Café Wed van der Plai 2 50 Ouderkerk d IJiiel Café Harmonie Broere 3 05 Gouderak 3 20 BerkenwflMid 3 35 Zuidbroek 3 45 Benedenberg 4 05 Stolwljk 4 20 Stol wij kereluil Café Wapen van Gouderak Café de Vriendichap Café Willem Kroone C fé Van Zoeit Café Stoppelenburg Café Cbriitenie HEUFF CELLENDONK T sl TE KOOP t lil iepen iewaMeslaiiiifleii ling 2 fO 2 20 2 70 t1 i3Di 9 70 M Inh 0 480 0 600 0 ne 0 613 0 800 1 146 U e bevragen bij T VAH HERK Aaooamer NIeawerkerfc a d IJael Goedkoopste ensoUedste adres voor Meubelen aii Tafelf Kaftan Buffetten Sto leii met leer en pluche Veerenbeditellen Wollenen Satllndekem Tbcetafcli Spl gels 6childerl en ng en 09 Spaoiasl adrea voor Jeagelnf Btet hnwelifkapUnaea 20 KOMT ZIEN SIMIKTUiT44l UmliiiukUlikkt Ml Rotterdam MIM Als gij ü ie fgeraat gtvoelt n lijdt aanvoortdurende vermoeidheid vermagerlng bloedarmoede q verlle van krachten gebruik dan bljtijdi 669 18 Mijnhardt s Levetogen Dit il een zeker geaeeitniddel Sterkt lichaam n zenuwen Builen v f 0 90 f 1 75 f 4 25 f 8 25 Verkrijgb bij Apoth en Drogiiteo BER KENWO UDE AdvertentlCn en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor Berkenwoude Dorp door A BOOM Berkenwouda voor Berkenwoude Achterhoek door I mniEII hinh miiiii NJITIOIIIIIE BAIIXïEIIEEIillilXE Kapitaal eii Resei an f 6 900 000 Kantoor QOUDA EFFECTEN COUPONS IHCASSEERINaEN SAPK OBPOSIT HANOELSCREOIETEH REKENINS COURAHT CHEQUES OP BINNEN EN BUITENUND DBPOSITO S BEWARINB MN FONDSEN REISCREDIETBRIEVEN toor MPMId Vtl HUT Zaterdags van I I iHir Firma B ÖE JONO B liMr r Stoff erdars BtMntwktrê V rhulzlnf n Tel 47 Qouwe 91 Het Advertentiebureau ian De GoudsÉe Courant TELEP 82 MARKT 31 bezorgt de plaatsing van ADVERTENTIËN in alle Nederlandsohe en Buitenlandsohe da £ en weekbladen en andere periodieken zonder eenitfe prij T rhoojin £ W0 Inzandlr g van In afschrift steeds voldoende Inlichtingen worden GRATIS verstrekt lilllM§flilT ZATERDAG FBHR 1918 Tiireed BÊmdté TWKB E KAATER Oorlog RegeUng van werk eaamheden Ondenrlizersjaarwedden Kr hebben roede 21 ledw het woord geroerd over de oorlogabegrootiaff Nu xün er nog tw e ingeachreven aldus opende de Voomitter dese woek de eewte veiiffaderin en hU voAgde er bU dat hu den rotfenden daig zou vioorstellen om Donderdags avond een iLVonidveitradering te houdra nn dan itoch eindelUk waa te beg nen mét de begrooting van lamtHwwv Hetgeen geKhiod is De eerste van de twee rdcers die nog iRgeechreren waren was de heer Duys die als gewoonlijk atèvlir van leer trok By de verdediging van zi n saluutniotie ging de heer Duya flink te keer tegen de gowdvinken De goet is van Turioechen oorB rong betooigde hij Eigenl k bedoelt hb het bedekken van het oog hetgeen wil zeegen dat men veitUnd wordt door de schittering die van d meerdere uitgaat Met tal van atèSiy illustreerde hy overigens de otïhoudbaaifieid van den greet waaruit allerlei conflicten reeds zljn ontstaan De taveede spreker bleek de heer Dreaa huïJB die dé motïe Dtiys wel wilde steufien mits de Minister ze nief onèannemelyk verklaat e en er geen ondermüning van de krügïtucbt in zag HÜ maalrte zich echter los van de toelichting van den voorsteller De Minister van Oorlog heeft veel van de redevoeringen laten swemmen Op de kwestie van de ontwapening ging fay met meer in Htl gelooft er niet aan en houdt zici dus ewst maar bezig met de vorming van een paraat leger Hij consolideert wat er bestaat maar juist daarom heeft hij een goeden vUeigdienst noodlg dus de motieTer Laan wees hij af Van demobilisatie kan geen sprake z Jn Steebtfl 38 van het leger ia nog maar in dienet en 62 is reeds naar huie Wanneer men ziet dat de strijd in bet Oosten b jna stilligt en dat én strijd in het Westen zich gaat toespitswi zal men begrijpen dat wy kans loepen nog meer m het nauw te komen De snelle aflosBing van de dieMtpJichtigen ging al te snel meende hij en leidde tot desorganisatie van het leger Over de aflossing en de demoibilisatifl vertelde de Minister nog eenige bijaonderheden Het is zün bedoeling de landstormera nog viJf jaar na den oorlog dienstplichtig te laten Natuurlijk met verlof en zonder herbalingsoefe iingen Hy behoudt dan aditer zijn organisatie voorloopig geheel en r dien t d is het mogelyk de nieuwe plannen te ontwerpen die t gevolg zijn van de lessen urt den oorlog Over verïiouding van leger en maatscQiappU en de psyche in het leger zei de Minister niet veel belangrijks Hij nam een oogenbhk een loopje met den heer Duys waaAiJ de Kamer zich kosteiyk amuseerde Een militair een hooge n l moet den geheelei dag z n waardlgbeid ophouden Het 2ou den heer Duys ook raoeiiyk vallen om drai heelen dag in een generaals unifoiwi rond te loopen en zich behoorlijk te gedragen t De dienstweigeraars zullen nu allen byeengebracht worden op een fort by Ameterdam Ze zullen daar netjes worden behandeld in verwarmde kamers met electrisch lioht ena Wat ze daar zullen uitvoeren zelde hy er niet bij Ë enaardig waa de mededeeling dat In Overysel waar zooveel drukte is gemaakt over het autocratisch optreden van den territorialen bevelhebber van de 908 venfaderingen er slechte 7 aiyn veiboden en dat wel op verzoek van de burgemeesters terwyi er 6 aanvragen te laat yn ingediend De munitie in depots zal de Minister beter laten hvfffiiC Over den mtutairën gtvet ël de Minliiter vreeseiyke dingen Hèt Is flfeen dt tftetide FEirtLLtrttni Nut het Bcbotseb van DAVID ISïKU vert èoox l P WESGISïaNK v BOfidUM Attde mm flWo HflMf Tm b dl ot bet zoldletrkaniieirtje en scbrelde zloh Ih laAp Dw voIgwadftL vrm slj onAmIW aj le teg awerp li n op het strand met hm ddo gmgien zoeken naar hei lijk van Frank Soolt Maar dM w pie ge ondea noch dfen dac nodi een dsr volWiw En diat zou oofc ni t gebeureo tao21 zëe haar dbod w0eit af Hei l eti BmM 2ijia émg mx a banen WD ofeehoon harten breken Dan ttWdt dagielijkeohe pltcÉit de bamharüge geneertioer De gapiogien stoteo zi m Portknockie l Ar DS Jaar eiik eie witfe tukren een lijn deo mionici en kaJtute en sohaarscbto n woordten m atLlw werd mIsBchieü verscberpt door het toencronid loed Maar booten g gen aite gewoonli in zee deect uren van ngwtige eptmniag iroalIheld werdiec dioor de vrouw a l od verduurdi Doarutó gtwit een katoe iw ed een aprakelODse littizaainbeid een 1 xonder nwfxen afwAtnteo van dtewll Tfci God Annle Boon acbredde nkit da r wUr haar koa zien noch verzuiiude ziJ Hts van bMT dageli ba taak Deecni laati il0MT w I een vörm die groote bete kMHH Iffitft Het onpienaoniyfre de niteriyke keYOTW heeft hi dezen oorlog veel gedaan meende htJ De HoUandeche jongen schikt zich slecht in tucM Den gansdiM dag in twdrt verk eerenrie reageert hy daar s avonds op en attioht zon ny ee w inlg bebooriyiw hmnltnf aannemen s hy niet verplicht was een goede houding uuü te aemen De Mfnieter staat dos nog op het ollerouèrte standpunt te dner zake en hy doet nieta om den gn et te verminderasi Het was met noodig geweest om met alle n gen de portefeutlles te rammelen ge yk Minister Gort van der Linden nog eens beeft gedaan toen uit de Kamer werd aangedrong op het naar fauie zenden van drie lichtingen De heer Ter Laan had een motie daafitoe ingediend die slechts 18 stemmen veMvlerf de socialisten de vry mnigdemncraten en de heer de Jong etemlden er voor Ook de mvtie Duys uwAe den ntUiCaiilii groet imvé vonwi ien m t 41 tegen SI stemmen Van rdehts stemde alleen de heer Bichon van IJsselmonde er v66r terwyi een adittal leden vw links er tegen waren De motie Ter Laan om met over te gaan tot uitbreiding van den luchtvaart en motorddenat werd verwoïiwn met 4 tegen 18 stemmen terwgl de motie Albarda om de geïnterneerde aiteiders vry te laten in hun aansluiting by de vakorgameatiee werd aangenomen met 52 tegen 17 stemmen pe motie Beumer in zake de pensioen i voor de verlofsofficieren werd z h s aangenomen De Minister kan dus tevreden zyn want alles wat hy niet wenscSite heeft hO ook niet g £krege n wai hu a n de iCamer overliet werd hem vriendeiyk aang oden Vervolgens verdevligde de heer Ter Laan den Haag eeft motie voor verhooging der mmsgegelden voor de mindere soldaten Volgens den heer t uymaer van Twist kon dit niet by amendement gescfhieden Hij diende een motie in in denzelfden geest waarna de heer Ter Laan zyn amendement introk De motae werd zemler stemming goedgekeund Voorts waren het meest Midergescbikte punten die het onderwerp ven de diseuoBles vnnnden r werd nog eens aangedrongen op veri eterlng van de wertewyze der commisei s die beslissen over de vergoeding in zake bet koetwinneracSiap De Minieter zegde Dveiweging toe De geneeskundigen dienst is in d n breede besproken en als van ouds is r veel geklaagd De heer Ter Laan wensehte een betere regeling voor de offloie n van gezondheid Vele doktoren zuUen hun praktijk kwyt zyn als him diensttijd afjgeloopen Is Voorts weer klacihten over de hospitalen te Amersfoort en te Nunspeet En ten slotte de stemming over de b gjTOoting van den faeer De Joqg de 12 aanwezige sociali en stemden tegen Tnsaohen den eersten burger miniater van oorlog en de S D A P is het tafellaken al doorgesneden I By de regeling van werkzaamheden is even gekibbeld ovet de Kwestie van de distribuitie onflWerpen og wacht men op de beantwoording van de notd van Beresteijn Cr waren leden die alvast maar met de befljandeling wilden beginnen in afwachting van dat antwoord Na heen en weer gepraat werd ten slotte besloten dadelijk na verschUning de behandeling aan de orde te stellen Voorts werd op de agenda geplaatst deIndische Begröoting en daarna drooglegging van de Zuiderzee Waarsdhyniyk zal de volgende week Donderdag een n worden gemaakt met de bethandeling van de distributie ontwerpen nadat de onderwtlzersjaarwedden zyn afgedaan De Kamer is dus nog heel wat van plofi Tusscften de bedröveö door zal ook nog behandeld ivorden de motie Ketelaar tot liet verleenen van een byslag aan de g epensioneenden £ h doA Ïr0g n iwe op 20 deiiér in de afdeelingen o a Bei voorstel Lobman e s betreffende de oöderwijzers salariesen en het i étfloft wfeïl Duijs CS betreffende het her go lUoc iöT dae zy ook gekend luwJ werd bij den dagf awakktr De gdieele zorg voor het buis ru0tto op haar en er was ook werk te doen voor dè viöaKhwa en de netten Mlsuar bat blijde zingendle i uit hei hart van het mdisjje vwdwent In de lente van het volgendi jaar to i de wofiderVoÖe tewierheld vwi een AprlThöKel v eetsptegdd w a In dfe zee die voortdtirewd glhnii mhte Iegd Jane Ardbuckle zWfc ttmt oire te Btwv n Zii was noob bêd oefdl jioé b lji ow i sterven ZiJ was nocfe bedroeW wioh blij om been te gaian Zij zou sèsrv n meBja zi h tdl geleefd berustend In den wU van Qodi Annie zcide ziJ op oml dag towihet meisje diat tweevoudigi e n dochter voor iMiar WOB g w eö zich ovea haar h eenboog miyn John heeft Jo lang lirfgebad Wspt zal Ie dom sS ik heenga teiizij Je fKw ne n P indien ik Jefui vóór tnijn dood è man en Vfmnr kon zien ixm Ik nfjn egiea in vreda elirfMt TanMM jfc km voor een man een editgenoete zija sni Mt Iv astorvcn aotwoorddie he mé eeavoudlg Maar bet zou veer gaan leven Ajksle luMer Toen Ik jong was dfeu ik tós jij mjBar ik trouwde e a men die mij godur ade Ja eti opffeoht heeft liefgrfiad en tiKR ik zlki vrouw W8B en zijn kind op k le leg VriOi Ik dM hl de maft 8 die Q d voor mi beMemd lA Jtvhn eeft j geluie ot Iev b m gefaatf Een bUw enrenmkle bet 0 ê m v n bet Mdfliie en haar ogen werdsn owmefig in de auuobte kofante van dm VMrliMU oaii gtog di de ItelliBf op Htf naet aiehiteU alleen te £ ijn m te pefnzai over wat boren staatspeneioen Het laatste g4ng natuuriyk met een politiek debatje gepaard maar de geheele linkerzijde versterkt met de OhristHistorische leden en één antirevolutionair zoivden er voor dat het wetaontwerp ten minste behandeld zal worden Aangenomen cal t ook wel worden in de Kamer ma r In de b n d e r e T De Kamer heeft ook nog eenigen tyd besteed aan het onderwyzerwredden etje wnorover al zoo veel te doen is geweeet Men kent de ongelukkige geechiedenia een imtiatief ontwei uit d Kamer veriiooging minimumwedda Twi rt 26 wet op het L O met 100 oaitgetiomett door beide Kamers niet gesanctioneerd toen een vrU armeiyk regeeringsvooretel dat de helft zou kosten van het initiatief voorstel flteifcs oppositie hiertegen verdubbeling TMt de kosten van bet r ro rJngs ontwerp last not leavt een amendement Mnrchant om het oorsprookeluk voorstel uit de Kamer dat volgens den Mtnister te duur was om uitgevoerd te worden feiteiyk weer In de plaats van het negeeringsvoorstet te schuiven He £ ia wel een lydensyeediiedenJ v k Ata nood van onze onderw iersl We kunien er in ons volgend venrfdit op terug In een lange avondvergadering heeft dt Kamer Landbouw afgedaan Vlug werk maar alles wat de Distributie betreM w oitgeschakeU en kwntstraks by het groote levmimiddelenont werp aan de orde Daarvoor bewaren allen hunne krachten I Vp d tusftohen de Oentp l R mn dm Oskmiii Urn hmmprm Uk mn tussohen von KOhlniaiiii mn Trsisky Xm Brest Litoffsh Het optreden der Pooleehe troepen in Zuid Rusland f Kryienlio gevangen genoanen Oe strijd in Finland duuH voort Onlusten te Petrograd Soheiding tussohen Kerli en Staat in Rusland Oe suooesvolle oppositie in Zwitserland tegen devt burgerlijken dienstpiloht Hel l abineKSeidler ontslag ge relgoml De Aalandseilandoii dé fronten geen rijarigfaig ONS OTMtUOKE I at Tro door geinls uw vredneverlan do kcMn i mogi Htbelh Van veej mvloeil op hH verdt r vwioop der widerhandnUng ui thane dl e v r od e zim WO ke noar wm teu aoo jutst binnfiniomendl ei ronl meldt t u s wchen do Oekraino en de Ceniralen is e Iotea Dat dNse vfeilc weroenkonwt niet ZuidRusland etx f rijk korenlaiw het moreel dor Mld iKHaïen zal v 3 terken lljiK geen twi fl eA voor die üolBJewlkiregeo ring te iWrogirad is dtt igetwijleld oen anii tlgiH viTZwakking liaror ponltie J n ilechts ia de aanfluiting van tillxTiö en Riwjilnnd waarvan e ti telpgranj gt wa gf zal eenige oonqH Ba e voor dit vorll s kunnen worden gevonden Wat do houding èer Bok4 e wikl regeering beiroA veol liebben zy zHt btdorvon door hot doe wol naar uwjn woorden naar niet naar mijn dewlin op silch van toepawrfng te doen zijiu We Ijerlnnere n ajeolibt aan de verbittering dlc zij daardoor in eig n land ook ondt r du Ockrafcers en Finnen bobben geweki alwuede dtoCT hun optreden tegenover dto ConelUuoiiite In bun Btrijd teg a dl Ockrat nero thans ook dkoor dm Ftfots ii toenen ÉaOOmnO h eAm ztj aI emdBet auc cwvof op De Poleni die na di overwinning der moxUnaJlbtlacAe omrwentetln en de onarotüe in het Uu twüsolie leger eigen legioenen vormden noinai aanvankdljk een onzijdi houding In Inzake Rusland 9 blnnenlandsehe poUfiek Toen eoht t dw Bolije wlkl i Krj Imko hun onderwerp ng nan de Wlode Garde eibobten zijn zij eindelijk in openlijk vt rzc giekoïnen eu lounen zij de aotle der Oekraüner Zeift verlulftdat zii tban mie d verovermg van MohlW dat van alle verbind ngiea waa aïga wden en waar zl h hi hooldkwartiw der Bol fr jewiki iM vond Krjlenko heblK n g vangen gnKsnen Ook Suiolnisk waarheen een dpel dier In Mfrfdhf vwüagm Hn ftd ohe troepen waa gevlucht zou door de Polen o netnt ziju gtnouKii t rwijj Klef do tad der zg Bolsjewiki Rada door het partl leeen van dw tozekktn aa de zijde der Oefcrainer van harktrf dierio Bolisjewnci verdreven weder in Ot krolnsche bttïidien is De regeorlq Bgcbouwen het station en het araenaal zijn door Inn bezet Dat de OAralnert door de e ooverwachte hulp van versiahilloiuli zijden sooveel krachtiger enover d Bofejewlkl zijn komen te ataan zal d vrade van dit staat recbterlljk nog ona ge wkend gebied met óe Centrale van nw er belang dnen zijn fr Ia reodB vro er op gi rAaapt iA dot een eveutueiei to4i stand konwn van oen vrede n t dlw üekraiïM ewf iiltlnwitHia Ovw Aj hervatte bewprcklugeu to BrestLitófsk elnt Wolff we r loiige t ogiMiu nwn Vott KilIJmftiin hwft ten ull ioerlge uitwtraftiing g c wi over vM vaiwlitt ti h erammni nU Rusland waanwrUreu Trotzky cwv MkH oadieï oefc toezegdp deze op zijQ beurt prot it erdb roet klom t ien de geoicganleeevdo oanipogne in de perfi dier Centralen die ten IhkI hwft Kustland oor d o vertragtoy ia d ondlorhan de Iirigen veirantwWïrdie ij te 8t en Doamft dieed Trotaky dow twee Busslschf rfgevaerdigdtn belde Pb en in t Uiurslsirtli en Dultsoh Si öota vooricwo waarin de o beidw argevaardügdem git de eenige hofvoegdte vettegftiwodrdsgw van P dm noemaden af tó ng d T hul igo I oolsdie organen ea chtea en orWt k + verdien tt gwi dte ontwikkeling van I oien s onafliaiikoIijklwiJi zooal dt ze tol diuüivcr waji gifleidl I lt ga aanlö d1ngl lot € i nieuw d BpHui Aangezien Trt y half eit lieif do v rantwoordell held van deze aoba e wee nverkte v KfihlnHun op dlat hij tnoedt wei erwï MOigw verklaring Ie aanvaardden dilet met bU voorljaat voor e x rfrieieclo vt vklaring dat hevle ddegalle gold Hl i vrooadie dat het gipdwld der voorzitters vat die bondgenootachappt lijke delegatie door f 4tt n al dww op oen erg liarde pptwi zal worden ge l ld en hij hertioa dat IBlnk ook ematigo twijfel moet outetaan dvee teU aj qjjm d zi de der i nselitcl e Sb ega te wee l i i l hefc ern nren UJtaatVuiu dv ond rimndiedingen hier niet öueoen Jöa eindo t voereni Du heer lV ti iky anlwoordido dat hij m t betrekking tot de btkende wlIAiltlngCTi wsirop to Wgcnpartlj zlöh beroept Inzlohlen ï het oor 1 vaa d in zijn dt l Öe vertfg nwoordigpndift Pol i builengewoon genrichtlg aokt voor het stsndpunt dat s9i n dciegotio In diedw kweettes zal innemen aait ueor tairist von Ktlbtinann stoot daarop de zitting met de opmeuking dat overeienkoawüg do wenschen der Kusalsolie afvaardiging in da V rfgiendo zltlibg de rösulWHen van den to dusver Vf rrichten anbaiWI in aWralmvetllog ti wordwi besproken Dat het ongeduld bi de Gen ïoteo over een derg itjk v loop oer iderb Qdeiln gen Btijgimde la blijkt ook uit ïe versohlK lende Mnmiitdeüngien Zoo sohriift dl ni in of moer rffioleuze Nordd Allgon Ztg onder het opschrift De nieuw plioae van onderhandelingen te BreBt een artikel woarbi o a wordt gezegd dot de Duitaiobo dip4on ulen t t dusver ntei het nneaete gaduld n de raeaMo te gVRiioetko mendheld de iHuterhaadeUi ui 4 Trotsky hebben gevoerd moer dait db Kuseen dit ftitt gewaftrdk erd hebben Geen vecdero phraaea 2illl i db Centralen er toe bewegen aloh mei de voorst fiwi vwn Trotnfcy onttwnt de ontrulötlng der bezette gAAf den e verecnigin zoodat vordore oemprondsBea niet meer dwntl aar Hj wn er wou vooTgevfiJliiL uiMciiea baar tuile en haarzeU Ikj dscbt aa al ds jaren waarin 7ij een tediuis had evondeii in deze nedörtge wMiing on aan de teedeie en e ivoO e zorgi van John en ümi vrewiid gejoel van dt anoed i vertowgen naar hen bekroop haar En hoe het ij het wft voor haw g n verbazing toon zij zich onifivwdde h€W op de h Hwg t 3A m gies nde 4u hij Ynm van hato had gevoigdL Isab l firoon i bij taiMe t i zij ltei1 bedaa Gt om baar ahveziglMM te verklaren Da weet Ik antwoordde bljj Kt kom van huist ZIj bl0v n naabi e kaar Ioo K n to dat zij op een plek kwam waar een beffdmtiB kltxA WOB waar de roao dutnrooejee bloeim Daar bknw zij Maan Zi leundw tegtii etn rotsblok en lufcar oogen H iarm geridit op de 3 Z4 tvaa heel tenger en eer en haor jM buiti ngeivöOn HeifwMg inet Iets droetgnieödge lïat baar petti zeer bijzonder ft mjn i Hij wa flink tn tvk an de zHte iW had zijn wang gfibfu ttd n zi i oogvn waren e eii brute to g iT€n daar waar de zw ze bad gefcaet Msttr ook a geiMMODd droevig 2 zwegen m wijle Tanto ie ai goed Jobn 2pi Annio Zij zai bet mU long inew omI w Dal zie ik ook Kh ij n ï zullen bjij en Tante beeft met nïïj gesproken Joba ze AKiJt CU iHHtr 0Bm ktonk olAof ze v n verre kwam Indkn M hMr gelukkiger lil maken zoovla lij aagt dl ben Ik bareid en sal Ik mdla beet doen een iter eulraiiii oon Trotfk zeu tenge ulgu bobben Wduu de eorflvolfeodB dagen zullen over Iwt verder verkx dw ODdcrbandi€ogon te Brcet Uto6ik niiiuw Uelit verifpnidcn Wij kunnen aog voor vreeuKh wnraMingtn kooKO te stMU Zooola we ug a heeft de tweaipalt tuabuben Ki edtn en Al aeje draw laoMe er too gebradtt onafboiuk ijk op te tredou Uit subijnt nX dat v e Joug n UOsakkttti uob tut U boL ewiki voeévu aangetrokken Uun aantal wordi op 40 ÜUÜ giMcbat Naar gonoM woitft hodidtn de troepen vau Altxejef DtnMdagavoadi reeds verocbeidtvu ütuioua tang den poorHiff vtnovcrd en diwtengevvlge rvdeu du treluen van Mosukou niet verder don tot Voronuzo op do gireikti van bet malltalro kooakkeugeïtieU OÏboluM u diw berlolMMi nog nlit bevwtitid zijn dolti Bt het in d e trekun dor Donaob keaftkfcan doa upideuw te btwtm In KI ui 01 ud woirdt vooral uairijTauaeréiorri nog verblttwrd gwvocUeu tiuMoiieji wedL raijd9L ti groote troepunafdt ingen der witte en roodu gard irvveottten bij Tornea verUe peD ten guiutte der VV l te Uar de t ZweodaoJie rioltepfn due lia onderdanen diT IjiMidinaviecibt rijlteu uk Finland moeUn oitbalen tüu mrt 4 17 pawiegier t aan Iwcrdt vertrakken Te P e t r o g r a d zelf Aireu du tmgeregeldJioAi voort Ook gisteren ca erglHti ren werdvn weer winkettf gvftlunderd Uij IkI zacb hieruit onfiwlkkeleodei vuurgevectit tdsLsclM n niUltoiren en plund aara werden ecnigu tientallen metuKuien udood of gewoodi l e buiiwoeklngin heblMm ven ofdtM ltng i Qlda n ertoe gi racbt ook tn het legtttdi Kniw vau don iHfeuNcdicn geklit oKfatar btuui te dlriugen Na protwt v au dle en getsant heeft Trötaky c loed wezfu over het gebeurde beiuigi De Bolii wlki bebbeu ilch tiitm ook dm t c a taud van kerkelyKe zijde op den ImIIb gnboatd door bun b ult wa rb J du abbelfühig van Kerk en aat In JUtalond nUgPTocfMm word Wt dieoreei jepaojt dat er voÜuauRO vrijheid ooi bestaan voor het uitoeleoen van eiken fadttdienat De rMU gieutw 0 wordt afgvaiulHUIi va door aan plwühnigw v erafk rBig vervangen U rLgdstroeren der hiiwclijkm u gelworten Cop dk burgf rli e a oriteiiten over vwpHolite gödadient tooden IjM wordt opgHkjven Uem kerkelijke en godedtenstlgo g oot e iapp n genb een bijzwidwe ohten of oudeTiiEeanIng von den Btoat ot beaUten IgendouttKn AUe goaderen dk in buu Unit zijn wonden lot vnlkoeiyaMliin verktoard De ubsMAoB vaojckm Btaitiveor godbidicutfdgo doeMndoi adMuede da faonorarto der geostelilcen worden bi ekoudwi Op deze afltotKÖgtag peageerdin dekerkedi ge tnden tam Jlj l levendig De potriaroli van Moekou wprak zt lA dt groota k erkeiijko ImwivUm over de Itolalewlkl uit ZofldkuK U trokkm utt alle kerken P Ii4b priK Mm di oieb mat vianénta en kraoeen tt n loMo olJm voM het AhxandiT Vewokt klooMter vcTzameMdni voor een groeten zoewfienst ilit aantal deelnanfr wordt op lOu ODO g Dbat Da parotttrtbetooglngi die vivl Indruk maakte werd dipor de ie q r j nM vemloord Ia Zwlleerlaiaid la het g awa dor arbejdlars eei wfaMi liedaard omdoi deregeiYÜig besloten heelt de g h b wet op d i burgerlijken ddmHtplieht nog e a te Iwrzltin Dat ia de derde kmr m teekent wei bet gewlcAt van bet arbeidorsvenet legn die wet VooroJ d Öendnele voert Mió protewit aan legtn 4 Invoering van Hen iHirgerlljken dlenstpllolit In elk n vorm ook verlangt zy de vonnteg van Maidhutvu oonMi B In het I r CeiiM gdfT zijn de colleflpa tf éer H tlntlle in Zlirieli Hem m Ba l Zij vragen wat M plotstmnge t roepen Óet laa brlgodiP kon rediivoardlgiu zij aohU n dit een uIltBj ieii At arbelJerw Do toaitaud U du n gwpannen Men vevwaolit dot de regieertngi de Mherpe kanten van bet ontwerp aal aMjten en men lot een vergelijk zai k nMi Het Zweedaobe Po4kiken pubUceert e o Interview mtt Tnoéiy waarto dez v rk4a ft dat in brt jaar 1907 eca geh ni erdragf uM heil Ku Jand en DuUach laad g lo en i waarin l ult hland hel raeht van ftu lanJ rkent de AbwiAn Handen Ie vtT t Tk Ti 1 wH hior di verzekering dat het e n thjH lwUg oi irt den von bwu Hoor gelost verbleekte en boor fflb laoh wnauw lB om bwr nMod H a wa Uodto wil dat Frmk zon verdrinken John II 4 wa zijn lot niki tijd wae gekomen Maar er wa wo goiO oia moonl ia oiijti ba rt Annle Ik haotle bem oovdac ie t m Mt van hem Weid Ben Ik In Godo oog geen moordraaor Ik gMlool niet w t je zegt Jobn Jij dlei het klebisUi bee rt of v tje g en kwaad zou Al b t ontzettende tan en DMHit vervult je nog zei xij en er lag geen verwiit hl baarateni t rank heeft atij l gewgd dot wU Qoofl sMa en vrouw somlen wördtn onxk d zee hen eer t zou nFnietir In al4 het waar I dW er zulk een gtdaotite In Je bart waa don la Joa g n g Htj kent ziet het hort John AWbuoiile wendde tich a Zwoor ging ziJD ïtoTH op eu nmx twwijl een te k de voefatlghdd zB t dwt dkt ea la zijn oogen kwoiu Anni zH hij n der God becA je deze wo ni tegen mQ doen ëpnktn Dit U be erote vredige oogenbl At Ik had irindt dl n vreeMUjfcea naoht U a4 Je je ievm met het nijfko Lim verecnigen dan htd Ik vóórdU ik oierf je waardif Ml al O mU Ik ben nwnr een an mei ie dat aJcte wwt ca 6m1 PoHknookl wor t wat Jij bent wl ij terwijl dj haar liami mei liv omed n da teednrlietdi 4 r vrouw op zijn onn legda Koor Iaat on terug gosm naofftante Jine