Goudsche Courant, dinsdag 12 februari 1918

1 0 13023 Redactie t Telef latere S45 Ung 1 Czernin Het Ui een rede in verzoenenden geest zoiudeï woorden Tan haat n eh van bodwdginifr geiyk Wilson met grooten nadruk deed uitiocnnen Dat h J en Ciemin elkander wel het dichtste naderen onder de strijdenden is ïeker trouwens tusaohensohen Amerike en Oostenr k heeft feltelUk nooit een noemenswaardig geschil bestaan Neen de groote slagboomen voor den TT d0 de oorzaken tot voortduring van den stri d moeten b de bondgenooten dezer fltaten wonden gesooht Nader tot den vrede zal ook dese rede ona daarom wel niet brengen maar het kan toch met anders dan heiizaam wericeil als in dezen toon wederagds openbare besprekingen over de oorlogsdoelemden worden gevoerd V Hertling s rede achtte Wilson niet zeer óuidel k Wilson stelde daarbij in het lioht dat als hti Hertling goed begrepen had deze alle bijzondere geschillen sledits door de ontniddelljjk daarby betrokken n wIWo uitgemaakt rien terwyi naar z n meening alle partyen in dezen oorlog moeten deelnemen aan do regeling van alle aangelegenheden die ep een of andere wijte daarmee in verband staan Wilson die Hertling min of meer verwijt onder invloed der militaire partij te staan vraagt dan ook of dese de Eijksdagreinlutie a vevgeten waarin toch immers ook ake ia van voorwaarden voor een algemeenen vrede niet van nationale uittH eiding of van overeenkomsten tassrfien den eenen staat en den anderen Van Graaf Czernin getuigt Wilson dat deïe de grondbe nselen van den vreide duidelijk voor ziclh ziet en deze ook niet schijnt tfl vertroebelen Dat Czernin niet verder ging dan hij deed schrijft Wilson toe aan diens bom nootsdiaip met Duitschlaiul een uitlating waarin men m Duitschlanni wel een Eo en tot het zaaien van tweedracfct zal leaen naar wü veronderateilen 0 dr zal men Wilson er wel over aanvallen dat hij nog eena herhaalt dat het gemeenBcAappelÖk belang van Europa vraaigt bevrediging van nationale adspiraties zelfs in Owmin s rijk Vorder houdt Wilson natuurlek vast aan de ontruiming en het herstel van België Feuilleton DB GELE AEGOD H RIDER HAOaxaD door wr Storm van Leeuwen Klerk de Reu Nedfuk verbodeo 3é Ik heb dat toch ma t liever niet zei Akn ematiff imar het kao ió elk gcVM g kwaodi om ie awakke nj van die hooge dnine te ontrieft Wenoeor trekken we vflBder 4 0vw em uur miajoor Ik al n t kaïm gewee t h b beste kaoo en g ohiköte roeier uitgeaocfet Opperhoofd Fanny geneund zoo dankbaar dat hg Ml meegaw Ooh kom i Dat i heel aaidig vam h n maar wat ik z en wou Jeekle Jt kan niet zfen eo wat zij hun gelief ooe apfjB noeenen Neen neen madoor dat komt in orde Ik ben verte4d dat atel z reiam wH KMhe Bonaa zij moeten vaaten even als Je VTom katboUeke familko dS © bij Yar y woo i Zii vange viach in de rll T m mteechieb aohietm zij wüd of dlk M neuflhoorns die zii lekker vinden om nj zoo vet De aonvoetdpr van de Ogula a Fahm genaamd nkt Fannv sooate Jeeki © Mm noem wa klaarblijkeö i een wo ven zijn woord want nog voor den J Kiken tijd v rsch hij op hetel M mei aett lange amK bemand met tw ftU filDk uitrfmdB wUdm Aen Ued 12 Pebr 8 uur 800 do Réunie Openb re Vergadering AM Goud Vriji Petn Bood 18 Febr T u n ro Ki uwe Sohoa bi 7o Ab Hmcim£ilt9rooireteiane 14 Febr Soc 4e Réunie 8 u V r v Yri1z HecvomAn VoordaoW Fiederik ven Beden 18 Febr Meawe Schouwburg 7 uur Syniphoiite oncert Utreehlech Stedelijk Ori e t 18 Februari Gebouw Bouw en Woofagtoealoht 2 uur Ondteretamjeoomnitoeh AmKozorg 24 F r 8 uur Gebouw iioordta Ullvoerfag Toopeefclub Thftlta Meurt Socieleil de Beuue Ooiuwt VoUubanii tegen Damkuiisbrulk w engeld tlldlf mot ontveaceB van ver miinimawaifi ik XMda nr Adverteert in dit BladI niJS Sn ti ADVEBTENT N S ioaamiimsusimii i mai i mm sis a Zoo de Heere wil en Zij leven bopen mijne Seliefde Ouden JOHANNES ANTHONIE ANDERS CO SUUE STEEHOUWER del 2Silea Fcbniari t buane 12 Jirlga EcMveraantglng It herileakra Huh dmihaar DtchUrtji ANNIGJE Goud 12 Pebnuri 19lS Biiileflievone ferpierlflg van AandeelhouUen der N V Protettandtch Qoudsohe Bagrafmléondarnamlng TC aouoa op DONOERDAa 21 FEBRUARI I91B dat nondi 8 uur Hatal DE ZALM De lleoda li t ter iQU e len kealore derVennoolKbep Crabethetrut 48 702 19 HET BBlTUUa Telen 1 ol hall Maart BOERENARBEIDER GEVRAAGD goed kunnende melken en metboerenbedrljr bekend Adrei A IfOOti meailaal fcl Gaada 01 8 Nieuwe Schou wburg WOENSDAG 31 FEBRUABI 1918 II Ï Het iotteriiinstli Tooniil DlRECim VAN EIJSDEN en TARTAUD 6a Voontellinif in bet Abonnement OROOT LACHSUCCES ONZE BETERE HELFT Nieuwite blijapel in 3 bedrijven van FiANZ Ahold en EitNiT Bach Mbrljveri van nDt Spaantchi VUtg T Aanvang 2 uur predai Bolrtfc oor H H Leden niel inteekcnareo f 3 3B Emr Toor Niel Udea f 3 B0 Ënirie voor de Galerij goowel voor Leden Ifl NiMLedan SO out Lotin voor de Ie bespreken plaalten op vertoon van couponi levena voor de Galen er lijn daarvoor dan felijktijdiil kaarten varkrijlbaar op M anda 7 Januari det avond 8 uur è 10 canta per plaati Alle entr eprijcen worden verfaoo d met S voor Auleurirecbteo 684 44 Boelhuisje Vlist NoUrll J KOEMAN te Haastrecht ui op WOENSOAO 13 FEBRUARI 1918 dei morgeni te 9V3 ureni aan de woning geleekend No 67 te VLIST Weatzllda ten venoeke na den Heer N W KASTEUJN om conUnt feld In het openbaar verkoopen Twintig Kalfkoeien 1 vaaril oe en pinken I Kanibrlkt i Blokwaipen i Eenpaarda graimachinc hoolmachlne arreilee en arretlkker a kralwagcn yroote en kleine chouw Boyw jii Melkgereeiisiliappiii ala t ktaiperien 5 wrlnKtobben lang boHea malk einni ni evenaar met ccfaalen en ffewlchten enz en eenlt 584 33 Meubilaire Goederen Voor de vcrkoopio aftenumtnerd la lien aSEN relacenlield tot lUllIng Mk JlenlieleDllI Goedkoopite en solledste adres voor Meubelen ali taleli Kaateii Buffetten Stoelen wat leer en pluche Veerenbedeullen Wallenen Satlinilefcen Theetafel Spletell SchlMerljen e nz en a 0 Speelaal adraa Yooeloadalnl mat hawellfkepfaaaan 20 KOMT ZIEN SIIIMSnuiia ItinliiiiullliiSclilikik RottaiHlam Mim Drie Balansen w a lier Nederlandw ba Bank ihaorMlecb loaaelicta en voorsiea van quinleneni Tan helfioakb ouden f 2 S0 Seheu b boekbeudef 1 S0 Beide door J C TER BRUGOBN Leeraar Boakboadan lOlt U Verkrijlbaar b L BOUCtlBR Oae Hees MIATRASSBN TE KOOP aaO ataka ttHPEMaOaHS ZCniUaMATRaaaEB n knaaa ar kB aar apotpriia kU 99 16 A BOUTER Langabaanttraat 41 Talaf 8880 RDAM Wenscht g $ floed uitgevoerd drukwerk iot billijkefl geef dan Uw orders aan i BRINKMAN MARKT 31 GOUDA Ge zult tevreden zijn Zuiggas Uililgas Pelroleooi u lenie iloreii Levering van Machinale Brandhontzagen Aanbevelend VEST 109 111 j VAN DUIN Abonnee rt U op dit Blad 1k héb nooit myn Haar verwaarloosd teilt daiedaiMv lli heb ICOKO voortdnrcad mdcrt 10 laar acbmlkt en aan haar Oebmlk heb Ik anync weelde vaa Glanscad Gof vend Ocnnd Haar ie tfanhcnl U kunt ook Unc Oesond Haar hebbaa Beproef deac itUioda ca beftn vandug 0 naar Uw Apotheker Droslil of Kapper Itoop een neich KOKC van P a75 gebruik het 14 dagen looali voor gcachrcven ao kei dan op bel fferaebil een fufvffc Heldert Niet vetta vlotlatof bevordert den Haargroei VeratcHit dt hllcrcn i en doet dicnal ala een Tonlcum voor da Haar wertclB Voorkomt bet Splylen of UltvaUan Hoolditar en Rooa vcrdwyncn nadat men KOKO aeii paar keer gAfulkt heeft nen tprankelt bet ecnvoudli op htt Haar dan wryll en hel sacht In eena nedentaartBCba richting en boraiell bel ftink Wy MtllM fgu tfufua if Mmggtyks tlwligii un Ksks nur wy itn lalindaa rul M alt M Ziifvar QiieeialMtl ntr ké Haar gawi andir Prapanuil in hu vaaarM WAARSCnUWINQI UHaUkeNde preparaten werden dlkwrla nageMaaktt van bet krygan vm do eebto Këke bangl Iwt bwicm vaa Uw Hwir al Weiger alka ttaack dia U ale Kek wardt angatodaa dia niet daMalvk HaadalBBork Ben Vmiw ia Puinr 4a byltanvarpakUag draagt BchU 1C wardt aaelt tea varhaSt an wardt Malt varkaeht aandw eaae van eUa taltM verpakUng fl 0 7g fl 1 80 M ff 8 p r Raaoif Alleen Veriegenwoordlgerli IflJWaWuW P DCaaana matartfaw Veoi Priealaad Oroalnf n Dreatfce OveryMl wwna B aitiaBaaaaA a aak KOKO MAMPOO POEDERS ira w lMapniei waard twflctoortcn NatenDreog Kaap U ICoatf koopt P 0 1Mh per pak t iii mn MUM a tufa lUllZliSllkkMiiifii r VRAAOT UW WINKELIER Naau to WeraldlMPomvMto Meubel en Linoieumwas A S R A Hei beste artikel voor het wryven van meubelen efi Hnoleam Is vmmt ao dkoep p n vooP l ila p In het Kebralk dan de beste bus was Koopt één flesch A S R A en tt biyft niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en linoieumwas A S R A Waar niet verkt gbaar wende men zich tot onze HcM fddM aiheuciap voor fltouda en omstreken de firma 362 SO Borstpijnen en Benauwdlieden verdwenen verraaaend anel toen wij onten zoon Cornelifl de Abdfjairoop aven oo verklaardy de Heer P Lalleman tuinier te Apelioorn Ie Voimeertche weg 303 Hii leed aan een borataandocning hoealle veel en klaagde over pijnen in borat enxij Soma kon hij geen adem halen omdat zijn longen eenigazini aangedaan waren en de vaitzillende alijm hem benauwde Toen nieta helpen wilde heeft de Abdijairoop welke wij kochten bij den droglil I J Bieuwenga e Appeldoorn hem weder gauw getond en levenatuatig gemaakt De ABDIJSIROOP Hjmapiouand zHl nd horat lllland veelgeprezen bij aandoanlnB B der iuohtiie g n ali hoaal bronohlti influ nza kinfchomi en a lhma Prifi per flacon van pl m 230 r ni fl 25 van pl m 550 ram 2 25 vao pl m 1000 gram f 3 75 Alom T rkn ba r Eiacbtroodon band met onze handteakenina L 1 AKKER Rotterdam 672 84 L VAN DBR BKKK Qrossler In Koloniale waren OMMJDA Modevaksciiool voor Gouda en omliggende plaatsen Anngeiloten bl de vereenlglar voor Mode valu holen te a OravenlMKe Go dgekeard bg Kon Besl 26 Aug 11 No 45 Opleiding tot Coalumière OoupaHaa an Laaparaaa tok gilWDliiU mr ilgn iibralk li lurn HilU UIU n IIIIKIISA D Bchool ia verpUatat vaa Gouwe 109 naar Bouwe Itlf waar nc nleowa l erUB akunnen aanmelden OttméB V HEYZELENDOORN VERKRUGBAAR BU ALLE SOLIDE 412 58 HORLOGEMAKERS EN GOUDSMEDEN HAASTRECHT Advertentlïn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door J SCHEER HOoasTMAT a ta Singer Uit ééue woord zegt alles wannepr er sprake is van ÜTaaimac es AGENDA vant SINGERNaaimachines z ii een Eerste Klas Fabrikaat dat zich reed meer dan n halve eeuw voor alle hmshoudelyk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SIITGEB NAATMACSI HS kunt U krijgen in al onze winkels DIE MM AM DIT w ÏÏITHAlirCrBOIlD KANZENimr SmeEB Maatsehappye Dapata alom QOUDA Eldweg 5 m 56e Jaargang Woensdag 13 Februari 1918 lïTie cL ws exa i d v ert©3 xtieTDlsu 3 voorQ o a d e © aa Oascustxelkceaa BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN UBDEOBBUNOBNi 1 4 t la UB alk tfé am t M Op e norpadna H koofn Qewma KhrartentHki a Imnosden nedetedintea b eoatnet tot mw imilaiiit den prUa n ta Mtm m nain mrdu lanknal aa r plaataniaria VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNEHENTSFRUSt per kwartaal 1 50 per week 12 ceM met Zondagablad ttt kwartaal ƒ 2 15 per week 17 cent ovcra waar da betwrglag per looper geecblodt riWKO p poBt per kwartaal L90 met Jondagablad I SS Aboaiienienten worden dag l ks aangenonen aan ona bunau HABKT 11 GOUDA bij oaze acenten den boekhandel en de po tkantoren ADVEBTENTIEPRlfS Uit Gouda en o istreken beboorenda tot denbezorgkring 1 S recela 0 8O ellie regel meer ƒ 0 16 v an bnitsn Gouda en den bezorgknog l IS regele ƒ 05 elke regel meer ƒ 0 1a Adver enti n vaa irahUeke rermakeiykheden 10 cent per regel AdTarteDtUa kuBaa mmlta Ing wen de a door delaien A hmteatlabunau en oa a A 4eB Admiaiatrade t Tel l Intcro 83 Bureau t MARK ai GOUDA Een niauwe rede wan Wilaoii De verhoudingen in het Ooaten De agitatie der Polenclub In Ooatenrijii Wat zal Roemenië doen 7 Nieuwe draatiacha maatregeien der Boiajewiiii Detoealaad in Finland De Engelaché troonrede in het taeken van den oorlog Geen burgerlijlie dienatpiiolit in Zaritaeriand ONS OVERZICHT PresHont Wil keeft yam Het Congwe een rede gehouden welike ala een antwoord gekit op de Jengate verklaringen van Hert e n bevredigende oploaabtg tn de nut den Balkan definitief heratekl m lUn In Rusland dtuirt de anarchie voort vooral te Petrograd en Moskou moet de toestand kritiek zyn Dit atlas belet de belsjewlki intuaachen niet met hun drastiadie maatiragelon voort te gaan Zoo wordt over da nationaUseenng der handelsvloot thans de volgende mededeelmg gepubliceerdï Alle eepsonüememingen die aan naamlooM vennootschappen handel af irma s of groote ondernemers behooren worden door een decreet vim den vtdktraad tot nationaal eigendom verklaard Voorts wordt oen ontwerp deereflt owr d ïcoirfiscatJe van do maatachJ4 peiyke kapitalen der vro g re particuliere banken geqpubliceerd Daardoor worden allo kapitalen geheol gecosfiseeerd en oen de Volksbank der Republiek overhandigd De faank oandeelen worden geannuleerd en iedere dividendbetaling houdt eenvoud op Onder den naam Volkocommissoriaat voor Financiën wordt nu een financieel ooUege gevormd In FinloMl blijft de tooatend eveneons ellendig De strijd doF Witte Garden weidt bornidlen verswaard door etn gchrric aan wapens en munitie geiyk een te Stookhohn aangekon en Flnsohe deputatie meedeelde Deze ofgevaenligden dringen dan ook aan op hulp van Zweden leo men Pinlaod tonminete niet wil lat n ondetiaw In Engel and is het parlemmt vieder door den Konii en Koningin met hot goInvikeli ceTemotrieel geopend De troonrede door den koning uitgesproken houdt aJleen rekening met hot voortzetten van dui oorlog welke zooala de koning tekle thans in een kntie stadium Is getreden waardoor meer dan ooit inspanning aller krochten wordt vereiste Ook hier is dus doorvochten tot de overwinnli brt perooi Van véleeheklene cijden zijn in BelglS zelf reeds stennnm van protest opgegaan tegen de zelfatandig vetidaring van Vlaanderen De ganeenteraden van Bniesel en Antweipen hebben near thuis wordt gemeld een protesbnotie aangenemen De Manchester Guardln schrijft naar aanleiding van deee xrifstandlgheidsfrerklaring op 20 Jan door den Raad van Vlaanderen Wat is dat voor eon Road Het hoofdartikel besohrijft dan de otlchting van den Raad in Februari 1917 en zegt dat hü na door Bethmann HoUweg te zyn erkend en gesteund zich wydde aan de ontwflckehng van de Vlosmsche beweging die er vdór den oori al was en aan het aanwakkeren van het Duitschgeiinde partleuloriame in hot gehied dat de provinclea Antwerpen Limburg Oost en Weot Vloonde ren alsmede de dlatr n Braeod fB Laurem omvet in Dttltaohlml Mlen de eeeieUetes der mlndertieid d prapavead ofwUtHi op da kook terwijl de meerdariiekls oeiaUetm en vnjcinnigen daar koet en ae V tich te genover etaon maar men lioa nonwelUlu aannemen dat de Duitsebe rogeering erop uit Is om Boo ver te gaan ven de V1 aliigen volslagen van d Walen te adwUhm Von Bissing heeft zelf ffsatfd det DuMeAlai l de Vlamingen noott galMel onifluHfcelijk moet makte Neer alios wat er In ZwMeerUed reeds te doen is geweest over een otrinrerp betreffende den burgeriijken dlenetplkht Il het opmerkaiyk thans in een ofiH te eemmuniqué uit Bern te leoen det tm VÊéÊ raad zich niimner met een derfoiyic og weip beeft bezig gehouden doeh Hm wordt vervolgt dwt alles wat ten opzichte van dit ontweip edoen is boperkt btyft tot voorbereldendee eiMd uitgevoerd deer om Metle eea M miUteire departement Volgens dit comtiMaiqua eU Itee mee voondon dot een voUeónde v e iaaeewlorfan van de productie vericrogen kan wordee zonder dat de bargeriljke dienstplleht wordt ui evoerd op voorwaarde althans dat bet volk ten volte den enwt ven den tooftend begrijpt en de autorititten vt BomwJtt huo pogingen steunt Een diplomatieke teragtodit dm met om onAwerp dat bij de wbeMers sooeeri owtstemming heeft verwekt Een ketn4ge rttraite en een aucees voor do ortrtldort ring m den toertand tuaacfaen de Centralen en Rusland met kan worden gesproken Men acht het daarom noodxalnlijk Trotsky t brengen tot bindende afspraken Een vrede die geen vrede is kan slechts tot nlmiwe moeiiykheden aanleiding geven terw I hii wenscht dat Polen zal bestaan uit al de onbetwistbaar Poolsciie volken De beginselen waarvan men voor den algemeenen vrede heeft uit te gaan vat hij dan aldus amen ten eerste dat eUc punt van een definitieve overeenkomst moet steunen op de innerlijke rechtraardig heid ran dit bijzondere geval en op dusdanige regelingen als het meest geschikt zyn m een blijvenden vrede te brengen Ten tweede dat naties en gebieden niet van het eene r k naar het andere kunfle gekaatst worden alsof zii niet meer waren dan de inaset van een spel doch dat in de derde plaats elke gebiedsregeling bü dezen oorlog betroliken moet getroffen worden in het belang en ten goede van de betrokken bevolkingen en niet beschouwd moeten worden als een deei van een simpele regeling of een compromis van eischen van oïwlerling wedijverende staten In de vierde plaata dat aan alle goed omlijnde natifmale aE iratiea zooveel voldoening kan worden gegeven als mogelijk is Over n algemeenen vrede gegrorulveBt op dergelijke beginselen meent Wilson kan onderhandeld worden Zoolang zulk een vrede evenwel niet la verzekerd zei den strijd moeten voortduren Slechte in de militaire en annexlonistischc party in Duitachland blijkt Wilson nog do vijanden van den vrede te zien En waarlijk de Homiwrgsche fanfare van hel2er Wilhelm waar hy uitroept wij willen vrede mits vooraf de Dmtsdie overwinning wordt erkend kan deze meening allerwege slechts versterken Amerika wil er niet in toestemmen aldus Wilson te leven in een wereld geregeerd door intrige n geweld Er moet een nieuwe betere en voor alles eeh rechtvaaidige wereldorde komen Amerika heeft daartoe mede de wapens opgevat en het zal deae niet neerleggen aleer zulks Wreikt zal zijn Maar voegde Wilson er ten besluite aan toe de macht der Ver Staten is voor geen natie of volk een bedreiging Zij zal nooit worden gebruikt voor een aanval of uitbreiding van gebied Ook op de Rus isohe d nobilisatie vertrouwen enkele bladen nog niet al te zeer Eigenaardig j dan ook wel het Wolffbe richt volgens hetwelk Krylenko wiens beweeode gevangennwning door Poolsche troepen niet is bevestigd te zMnen met Florovski in een draadloos bericht aan alle RuEudsche soldaten mededeekle dat bevel was gegeven tot de demobiUaatie en de oorlog geëindigd was doch welk bericht drie uur liUer door een nieuw bevel van Florovsfci zou zijn achteitiaald waarin deze gelastte met de verspreiding der vorengaande mediMeeling op te houden In de Donau monarohie vaar het verlangen naar vrede zich steeds veel sterkeropenbaarde dan in Duitsehland Js menhoc voller gestemd en WMdt ollerwege door het uitsteken der viseren en hat houden van dankdiensten ui ig gegeven aand vreugde over de rust die itk het Oosten isweergekeerd 4 Vee de fronten vallee gi beuriykheden te metden Dat ook daar niet alle partyen weii tevreden gestemd zyn biykt wel uit het feit dat wegens het toewoegen van het land van Cholm feitelijk PooUdh gebied aan het gebied van den nieuwen Oekralnischen staat de Polenclub than de betrokkingen met de Oostenryksche regewrang heeft verbrokeei De regeering ziet zich daardoor geplaatst tegenover een aanee ealoten Tseehiwïh Poolach Zuid Slaviach bloc hetgeen tot nieuwe parlementalnrA meeilVkheden aanleiding moet geven RriTBNI AiVnNI H IVIBI Wa DVrrscHLAKa BrdodkaerKabrteken DuiCudie biadpo m dee det de breodvoorzilcnlng ven Barlt bi In yevaer ifl ractrt is dtwr een hreodkOArtvervalHüblng op groote soheol Vrte bokkerlin wi rdxm n H brooc aartm overstroomd De vootniBonMt drukkerij was te Bl kJ Idge voKtlgd er werden voor eea weken breed kaarten tegehjk gedrukt voor do 8e ook van 191 zoita 40 000 htke Rueelaobhe foadeea In bet oenvultbigNa ordrag met de Oe krft ne U ook het belang oJthooe ven de nitraln houdwa vnn Ru i d ibe fandaen betracht I r xat een nadert reg llng wordt n getrofftm aangaande de medeveraot woordi lljkhetd vaa de Oettreino voor de itaataKhuMen van bet oude Huilend FmANKRUK Franiehe eoeieliiteik Pa B md TiB oelalU4ieeh rereenigingea vu FarQg en i Ook de bladen der Entente hebben er trouwens al dadeiyk op gewezen dat door dö vastgestelde gren4 epaling met de Oekraïne dit land feHeiyk gebied der Centralen heeft gekregen dat Poolsoh is Zü wysien daarbij op het gevaar voor Polen voor een insluitii tasschen DoitschOos tenrijksdie protectoraten En hoe staat het nu met Roemenië 7 Naar het Berliner Tegeblatt mededeelt eisdite de Vierbond van de Roemeensche regeering te Jassy dat ze in ondeihandeling zou treden en gaf haar tot Woensdagavond t mede te deelen of ze al of niet daartoe bereid is Het blad ontkent echter dat aan dezen eisch den vorm zou zyn gegeven van een ultimatum welke een bedreiging in zich sluit Kolommen zou ön thans met de verschillende perscommentaren over de toestanden in het Oosten zijn te vullen Algemeen biykt wel dat m i het er in de Duiteche kringen over eens is dat van een feiteiyke verande Reeds meer dan eens Is gezinspeeld op een vrede met Boeinenië waaibij dit land de Dobroedsja aan Bulgarije zou afstaan en zioh schadeloos zou stellen door de toevoeging van Besearabié Ook de Bulgaarsche goaant Hizow te Beriyn deed nog dezer dagen in een interview een dergeiyke oplossing aan de hand waardoor volgens hem dat dit voUc hoo nionetPravhlig ook in hun maailer vaa levon toch fc hun hart goed en vriendelijk wa Zij ooedm op ttienaeben omdat bet eeuwen en eeuwen hun gt woonie vpa geweeet nmor lodlfYi er fenu Irmonl tot tien gekomen waa die hun eoi tieteren weg gow zen had g kwMe hij vost dat ze Aim gaarne gitwolgd zouden ii6t ben Zij wart n In elk gnval ivioedlg CQ oprecht went zeM toon e van fmn Mrote vree voor dm blanke bekomen waren vervulden ze toch bun Mi4t0 zooêsx nwrren Zedto eene tom Alan ongewapend waa gaan wandi lm en aangevallen w rd door een grooten zweren otilont t ormiden de Ogula e ni t hunne itperen Op h t beegt loa vn joegen btt weg een hulpbetoon lal een Vmi hm het leven ktmti n want het wooste Her bad hm gegrepen en gedood oo glng n de dagen voorMj taogtsaam de river oproelefid i Alangebniikt dezt gcti genbf ld om van J ekle wedi r le UnenicD in de Aslkitael l t4 woomH de bij al tjcgonmen wa owM hij IvugeUud had verlaten Het wae gem énekketufce teak went Jeelcie dto r la on vijltïeii laar gewwat wa voejde zLoh niet heü oefeer op soii D ge punten en e bedOen geen boeken Toob fufpjo bij bet al aardig te mr kra boew 4 emigNiee otottercnd want hij leerde via notuie u ook door z i opvonUng emaittu vretndo tol n en vond iu ife aal kia t ra van andere Alrlkaenech tongxaira die bij kmde Op den vljlilaa ém ven boe tocht op de rivier kwomef zij eao aen xijliüc dia van hnt noorden kwen en die zU nu neM eten volgen om het tand voo Aalki i berelken Pok alrooni wee nenw ea traag cu allein 1ü t en dear wat wijtter alw hij door br ed j moevameu atrooowte diw htt vUiim vaa dt doOTtooht ely vu toe ulterat uoel lijk iiioaiftm ek wtm 1 Aoo igt osond dat etiii4ge van de Ogule e hevige koortstn krtgen waarvan Alaa hen genas door groott hoev elhedsa kialfto wonL gt ukkig had hij sljn raedloijnkiatle nog giemt Die gfiieelng w d beweren nadat de aanvoerder hed Toorgeofkl om mè maar over boord la we rp n ol te hef mocrae te lotro atrvven nu za toch On hniiklMiar waren en de uitwerking woe dat het gthxrf aan de tooverkrachl van di n blonkm men van nu af aan bij ben onwrUcboar votft stond n inderdüad oe n de arme Ogule e naer bnn op ole n godht id die ziëili verbeten we bovati tot dun volgenden moigen Hei ontbrak hun bier ia t gohetl nlft aan voedst i want daar er overvloed van wild was behoedde Alon sleohta een paar honderd yards te loopen om een dikke eland een antilope rf een bob e itiietcn dk in bun oubek idhe4d niet sehlctwapena hem onbevreesd naderden oJitaoteo rlnooeroajen m buKetö waren ea ook en groote kudden g4raKen kon men tuaschen de iKXimen zien wandelen doch daar zij nu niet op iacht wai n en bun kruitvoorrOod nit4 Z öer groot meer waB üe ia ze die beeeten moor m t rui t De O0ihrToéeT9 bleven fai de e e stfnondTïg want zlt ki gien êagifitp wn flinke porde vle ach waarop zij zev r verzot waren al vaa hcÉ dan ge m niienaoheaavieesch en de aenvoerdw Fahnl deilde aon Atan niiede dat e behalve op ffewt dag n met gi noegisL bet eten van raenachen zouden willen afwennen ak zo Ae tooverkunM I e2aton oov wild to dooden Hij votTgde H blj da ze al hoti gajiw e oodteaakt zouden zi onv daartoe o er to gaan of te vpiriwHigeren want in dat gedeelte van t land waren elecbt z er wi inig nveneohen overgeWe ven ou op eten en aan groenten hadJen zij een hekei keiBovendien hielden z geen vee behalve oen nkete voor de melk dat waa geen gewoooto bij liua Ktam Aten reedde beni aan om hun kuddbo to van earder en zkh toe te leggen op bet verbouwen van koren en de roeoachm a et ruM Ie laten want oo oprak Ui plechtig d eene hond zal de nadere niet opett m n04 h de i 0D h Bljn eigen koAle De oonvomler antwoordde det r veel wawa wa in be e n hij oeldB en dot hij weer met ofja ondwhoorlgm zou ba preiun iki werke4i wHdekte Akn lot zijn groote verbazing dat Jeekle wel d r Bprimgejid wierp hy zioh voor Ala en kuMe ziju voet n eveinal hij den vorig i dag gedêan had en hield een litn redevoering Kleine De r fa door het meeree weaoverlfHW seiir enaaogenaan daar In dtt noMoLjnargi tijde moow aan laad geen enkel ge hikt pkkje koudtv vinden om e oeehls 10 MlapLvi en dan 4b de kano noeotüm Ofernachten waer ze vreAMlijt geplaegJ wwtU n door da antakletua m voortdaresd lagtivaar warm door eon li opeaeMe tewonkw aaD vBiten doHr ftne dUtenetehm dl Mirtwk lu graolA folele efJötldee Bovenae wijl daar geae wder wUflebemei iUgi n wa moeKtOB ij w i vendeze beesten kflfwi en vwder ven vli bals zij dlo konAm vaogen ol th wUdav eU dfo ze aotn olct eae kond e kokt n bij gehrek eoe brMidsior Dit woe voOT de Oguie e gem beeweer iÊ oIsa ze reuw eveoole Jeekle wagMMT hUgee den boofw beft Werit vwvel a Booua wier evefibecM hij D t goed geöprokm riep Jeeki © uit Zit graagi hodön In zijn donkerbefld aclioenen likken van blmken Iteer Hii zegt u zijn HcKT en groote toovenaar die zijn laven geiredl en al de geheimpn kenl van Kl ii © Bon diei velm zijn m niet uitgesproken worden Hij zegt bij voor u stearveei tweKWMWi per dag als noodlg ifl ett aitijd voortgaan te a4erv o nvorgen ea volgendt aar Hij zegi hij u veüig zal brengtm bij Aslkj en voor uw g no gen zal hij 1 h rft hij nog zoo n iKmger ia geen nMiand ecc meoscli eten of nog wd langer Nu moeten wij gaan l I n zij gingen de rivier Kataena op Ahm n Jeekie In een deltlge houtfiilg Wj den aolitereteven van de kano OIldl r em atdak van stokken vervaor d en met gnu zodcn bedekt Het leek htvi oen zeer weeildöri manifir van relaen na ém harden arbeid en de ervaringen hi bc woud IliiT en daar was er em stroomverffiuiImg waaa de kano langManii ntoeet dtoorgoaieppt worden maar de rivier was brc d en het landschep aan dtn Of ve zecrBohoon en had wei kts van een I ng edsöh park Bovendien leek de geiweld land reek totaal onbewoond behoive door koppels wild vop ailerloi eoortan hetgeen waarftchvpli wa toe te echrijven aan den eetlust dor Ogula e Deo gebóeliji deg ten zIj in de ka BO voortgeettlwd door de kracboge rotJerH die gedurwde n ebeelen twsht Mjqb i Mond tiendeden en maar zwijgenddoorwerkfew want zi waren doodsbang j voor den blanken man vooral nu ze wis I ten dat hU de beroemde Uod met sich idroeg Toeo het wveod werd le dea zeIe bo oot aeaden oevsr en kaï o W j t gebed hiidt uwB W beweerde