Goudsche Courant, zaterdag 13 april 1918

0 Stjdhuiaïtccil Rotterdam Algemeene Vergailaring van Aandeelhouders op MAANDAG 29 APRIL 1918 dss voormlddsgs 10 uur InHottlDEZALMttaouda Puolea TM behnadelinl li S a ter ioeei ten kantore der Vennootaohap Volden art 22 der Statuten kunnen de houderi van aandeelea aan toonder alleen van hun atcmrecbt gebruik maken indien zi uiter ll k op 24 April a a hunne aandeelen ten kan tore der Vennootacbnp hebben gedeponeerd 1430 24 DE DIRECTIE Oud Zilver tegen hoogen prija 1385 bi 11 Firma 0 C DE VOOUS Markt 8 Dr E J HAMBURGER ARTS Cpabethstpsiaf 4S heeft de praktijk hervat Spreekuur op werkdagen van 1 8 Bovendien voor kinderziekten op Donderdag van 11 12 op Woensdag en Zaterdag van 2 3 De deurwaarder J J P DEN BOER te Gouda Pluweeleniingel No 30 Telef 252 zal wegene vertrek ven Da J van Vt elaam te Qoude en anderen op VRIJDAG 19 APRIL 1918 V m 9 uur in de Sociëteit Oo Genoegen aan de Boelekade te Gouda puhilak aa om oontant uMd varkoopan E9ft netton goed onderhouden INBOEDEL en andere meubilaire goederen w o kastentafels spiegels ledikanten beddegoed porceleiD glas en aardewerk een brandkast eennationaal kssregiiter en ceoi e kleederenenz enz 1426 26 Kijkdag Donderdag 18 April van 9 12 en 2 4 uur Goederen kunnen worden ingebracht op Dinsdag 16 April waarvoor zich te vervoegen tol den makel r 1 van Dobtzig aan de Wijd straat te Gouda ZAAL KUNSTMINa Ondsrofflelsrsvsrsaniging Ons Bsisng UITVOERING ten bate vad bet Sanatonumfonds OP 20 APRIL Zij bleej arvoor sImu m keek CourUon II hem recht in de oogen ziende vast m kalm Toen naderde hij en liet de lioone vrouw liet beeld zien dal do ytmém nlel moohten aanschouwen ZIJ nkte ine een glimlach Toen bekeek zij na sleohlB aan hA4r getoonde schilderij m gletechorspleet diep als een il Brcnd waarin de maan achijut do klove mol iKnenaaroh licit vullend In den groena htigen tooverachtigen glalu stijgt Ue diepte een jonge vlouw omboog golM door een stroom goudaohtlgHrood l l g gegllneter dat tegBllJk met hel maanliohl het ala uit illver en ivoor ank als een bloem gevormde lichaam Is met vonken omgeeft 1 gletscherrronw drukt bare leden diobl en den lonkelenden w nj en boft het laat op dal de uitdrukking beeft van l P Jn prooi loerend rooldler In Fj r witte oogen gloeit onveiYadlglljke wgeerte te nemen wat rt met haar renj b heeft grtokl Het kan ook een Mkl Jamnwwd weenta itjn geweest uso 20 opgevoerd door da Ooudaoha Tooaaal veraaolgiog TBALIA met medewerking van eeo STRIJKJE Na afloop BAL PROGRAMMA S tevena bewija van toe nng Terkriltbaar i fO SO bi de aigerenwinkela vAN der Pobt van Vreuminobn bij A BouwuBKlTKR SpienngBiraat 127 en a avondaaan de laal 1 fO M 1423 30 HAASTRECHT AdvertentlEn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door ü SCHBBR HooasTBMT a e NIEUWE SCHOUWBURG Sodettflt ONS OENOEOEN Maandag 1B April ima HET HOFSTAD TOONEEL Directie COR VAN DER LUGT MEL8ERT Moosiéur Ie Directeur spel 8 1 het Tbaaterleven m 3 bedrijven door BETSY RANUCCI BECKMAN Aanvang 7 Va uur Sullei Prijieo der plaalKO I I uiMerkoeht II Loï f 1 7S Niet Uden 2 25 Bakoa I f 1 25 Niet leden f 1 50 H II uit verkocht Gtüenj voor Ledea ea Niet leden f O 50 Alle prifieB verboo d nuel 10 U voor tuteurt rechten Plwtibeaprekinl bi lolin Zaterdag 13 April dai avondi 8 uur k 10 cli pcr plaati Rairten voor zoover noi voorhanden ver krijgbaar bi den Heer J OUDERKERK Sigireamajaiiin Korte Ti ndewe 10 1380 42 BV Baaoakari uit Sobovahovaa D tut aheDlilgenda plaataao kunnan ao mat dan laatatao train van 10 15 vartrekkan Maatschappij tot Nut vaD t Algemeen Departement GOUDA te geven door den Heer A A DE VRIES Kapitein bij drn Generalcn Staf te Breda op DINSDAa 16 APRIL 1918 de avonds ts 8 uur In ds Sociëteit DE RÉUNIE Oosthi¥ n ONDEKWERPi DeMactnnieke Opera Die Zauberflóte TOOVERFLUIT k Vrijeo toetantf hebben de Leden en hunne huiagenooten uitgeionderd dienstboden Entree voor niat leden f l Voor leerlingen Gymnaiiuni en H B S wier oudera of verzorgen een Leden xijn f O 80 limede de Leden van den Bond van Handelt n Kantoorbedienden voor ooverra da ruimt bat toalaat Bovendien zijn voor de tribune een miit ba parkt aantal ifaarlen ilOCta verkrimbaar voor On en minvermogenden ten huize van den Heer J V D JaQt Hoogitraal 15 alhier en wel allalnltand op Maandag 15 April 1918 ven middag 12 tot inamiddafa 3 uur NB De coninbutiQ voor het lidmaatichap bc draagt f 4 50 De Secretarii C J M KROON 1352 46 RUWIELMAGAZIJN J HULLEMAN LANOE TIENDEWEO 5 GOUDA Telefoon 350 Voorradig een ruime sorteering 989 25 Burflars K N R Hlnna Novai Opal Rijwielen met eerste klas banden EMAILLEEREN en VERMKKELEN Schoonmaken van R wlelen REPAREEREN Sportartikelen Ter leen gevraagd f 1000 voor nivuMi ttmmr winvtgsvand badrijf onder leiding vin 6 bekende eccounlenu raa t SretU prospeotue 1 1401 10 Bufiau lot PubllclUlt nn Wittntchippolljli NUu i Kalzingncht tM Amihnlim on V Ba NI tegen nader overeen Ie komen voorwaarden 10 Ik m Brieven onder no 1427 Bureau GOUDSCHECOURANT 8 TE KOOP OEVRAAOD Telephodnnet Gouda Aangesloten I 1 28 13 Tel No 574 OEBR BOEKAMP Kriilmalenj Goud N Gouwe 2 Tel No S7S C V KRIMPEN Gouwe H6 Tel No 576 L OOMPER3 v KLOETEN L Groenendeal 82 Tel No 577 P M DERCKSEN Berjen IJfendoornperk 7 UIT DE HAND TE KOOP Een Terrein met opstallen gelegen Kanaalstraat aan de Nieuwe Vaart strekkende van de Nieuwe Vaart tot de Winterdiik en gedeeltelijk tuingrond groot plm OSOO M Te bevragen bi j H VAN DEN END Gouwe 218 1432 30 GROOTE SORTEERING J HOUTMAN BOSMA OOSTHAVEH 30 TEL 569 Onderlinge Lompen en Metalenhandel STOOFSTBKQ 2 3 4 Talal ttOS Betaalt voor oud papier en papierafval steeds reuzenppllzen STOFZUIGERS electrisch en met handbeweging ook te huur f 2 SO per kamer Huur spanramen 75 cent pep dag 1435 Tijdig te bestellen 52 J H KROM ZOON TELEFOON 333 tWIJDSTRAAT 37 NlkTISIIIllE BAKKYEIIEEIIIGIIIG Kapitaal en Reaerwen f 8 900 000 Kantoor GOUDA EFFECTEN COUPONS INCASSEERINBEN SAPKDKPOSIT HANDELSCREDIETEN REKENING COURANT CHEQUES OC BINNEN EN BUITENUND DBPOSITO S BEWARINB VAN FONDSEN REISCREDIETBRIEVEN Kantoor goopMid v n 9 9 uur Zatardag van 9 1 uur BERICHTa V t Bij ikte den 19en Februari 1918 ten oTenlaan ▼ in den onderjeteekeuden U noUni verleden ii opgorloht ds Naamloozs Vsnnootscliap GmiUsrlj leo bihoeie nn mllllalrs CsdIIdss gevestigd te Gouda De akte ii in haar geheel geplaatst m bel Bijvoegsel lol de Nederlsndsche Slactscourant van Dinsdag 9 April 1918 no 82 W J VAN GRUTINGNotarisBergen op Zoom H29 19 N V to Aanneming van Werken voorlUMH I NEDERHORSTtaeOUDA TtLCFOOKiHJ lfr m iVvMi i Openbare VeÉopino ten overstaan van NoUrU R W H PITLO ta Gouda in het Hot L DE ZALM aande Markt aldaar op MAANDAG 39 APRIL 1918 des avooda ta 7 wtr van de vo gend te Gouda gelegen onroerende goederen No 1 Een huis met Erf gelegen aan de Grocnendaal No SO groot 1 69 A No 2 Een huis met Erf gelegen een de Wilhelmlneitraat No 19 groo 44 c a Verhuurd tegen 11 50 per week en No 3 Een huis met Erf gelegen aan de Vierde Kade no 50 groot 1 20 A Verhuurd tegen 1 1 10 per week Aanvaarding en betaling op 15 Juni 1918 Te bezichtigen de twee laatste werkdagen voor den dag der veiling en op dien dag tel kens van 10 12 en van 2 4 uur 1436 35 Nadere inlichtingen geeff genoemde Notaris Aromatische Staaltinctuur Haemoferrin Haematogen 1437 BIJ 15 Fa Weijer Hoefhamer A P o T H E EK OÖUWE 135 TEL 37 STOLWIJK AdvertentiËn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L VERDOORN Stolwljk EERLOOS J C SIBBES Hoogstraat 7 Gouda 1438 Telefoon 423 35 eitMTESOIITEERINa Tricot Goederen Blllllk ppl z n o J3671 57e Jaargttiig laandaj4 15 April 1 I8 GOUDSCHE COÜRAIVT ie cL vT s eaa aA d V ©rt©3 a tieTolsud Tr9or G o ctd a earx Oï stx©Ibc©3a VERS CHUNT DAGELIJKS iJ BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN HlDtDBELINOBNi I ftfh IJt eHu regel me Mt Op fe Toor Bgiiui 60 luoiian I Gewone adnrtentlën en Ingeionden mededeeUntea bV eoatraet tet nar ge riuaeirden prijs Gnx te lettere en raadea worden jenkend naar plaatsrvimta AdTertentlin kuniun wetden lagetonian diwr tuMohentomst nu aalieda delaren AdTertentleoureaoz en onsé Agantliv ABONNEMENTSPBUSl p r kwiilul IM pgr wtek 12 cral inet Zoada bMper kwai aal ƒ 2 15 p melc 17 cof ov ni r de beiorging per locper sensUedtmmco per post per kmrtaal ƒ 1 m l 2oniIaxabliKl ƒ 2 55 AhHuMmenten mrdea di IQki lanienoaien aan oiu bureau HABKT 11 OauOA UI en atenten tien beeUiandel 4 tkantoron 3 ADTERTENTIEPRIJSi Uit Gouii en o utreken belmiVHle tot den bewrgfiuix 14 nweli ƒ O 80 elke rejel meerif 0 1J if n l ult Gouda an d n beiorikiing 1 nfela ƒ 015 elke regel meer ƒ OIV A4T t entUIn t tu puMieke nnaJteigklieUn 10 nt per regel H T Redactie i Tel f Intero m Administratie I Telef In c 82 atti ai ÜE OfORLOtS Da brief wan kaiKer KM l Jla iiia i8 jplioht Ar Ierland Het rappart dar erache lianv tlè De Ooatzae iandan jlragen am gaaii nexeerd te warden I De etr d op t Wa te ijk front Bureau MARKT Sl GOUDA ITT vonden in d Naftlöiwll ten allfe zmdelyke Uniontfften en 5 v4n de 7 verthgenwoordi g rs der Ariaeldérspartlj Ein volledige o ereensteamning tbch Iwn dooj d bezwaH I der mannen vatt Ulster niej worden be fuiatm wiischt u ehinaal geen zelfbo TjHeit oven eff Ierland daarentegen ov rd werd H En elsch bericht van gieteriivond meldt hierover Na verscheidene uren van verwoedan strijd hod nnaclit en vanmorgen I in den omtrelf van Neuve Ëgli e bleveqonze troepen in t bezit van het don O het dorp daiwn en morgen in Dultschahanden is ov gegain ZuHW jk v jn Baiileul wenl VieurfJB e r u 1 n oor de Dultsohers genomenTusflchen defte plaats en Nieuwe KerkcJwoed len tharis dq voofnaaj iste gevecht n yoort I Op liet SoJïime front bleefidelartillerio nlactie Tegenaknvall n brac tlpi de Fra ihohen Ju het Uizit van llan j ard Verd irjfluurdgn op i1j frontdeel p iielvjke InfaJterie eëhtci met afwlaijpeiid succesvoort I m De httoMaail lacht blyft i ls w zien yKior hal yogeabluk dus gecöwcntreér Cfp het nocnidel M deel van het iftnvalsfroht Anment ère lifet daar nu al eer inJdejn ruig deöp4rtfl Jie trogpenj de Wontru ilSïn opgenscilijnlük I met de fltrekklïig om jich waaiervomnig uit te breiden Noordn est waarts naar ét z jde van B a 1 1 1 u 1 en Zulttwestwaart l ki de vlakte vaïi de ys I ie Daardoor zullen de Britten ookjaan den Zuidkant van het slagveld rtiocterl buigen om hot verband met verloren De blaiffln die conetateeren dat het hier een ernai en strijd geldt gewagen ter loops Teem van het ingnjpen der Fran Bchen op i pn hnkeiwlcugcl der Engelachen nfemtiien leraoh börgeifvoor de ii ii P lemü IH beginsel wiBixiSi lefrs ie parlemönt ften klcn Senaat rii sment aan met naar tilBttsche nunderheid rdigin in het R jlu El irby beaJoten dat dit t edtaan uit twee hui 64 IWeri en het La jONloVEHljicHT De brief van Ke a r Marl door Ciémeticeau gfpufcliceeiVi if ver ai r t il t aantal prhtoHcrs vmJ liüi 1 i5h uanvftl op Vjiijdagttvowl op Plftfij draa j 2y Mümi m 72 giwon pn 1 IP h taan val op Lon oi Duit ibü luciUrichüpen li ll on VrjIJdag iv ond H n lu h aai aj omlurnoiiUïn op d 0 tt iljkt UI MidlaJtddii trl Uu van hu f gduid jl it dor InctitiMit ptn zijo U i llintnlnn I luiw ngüdrongtn in hciibou jJ 11 i e j rief van keizer Karl is in den vorm pocfals wy dien geciteerd hebb dootl pnns Sixtus zelf aan ée staaitsleitders getopnd Buitendien kunnen twee vrienden vin den puns de autoriteit v n den brief BtAyzenin het byionder hij die de en vaii dei vprinsheeft ontvangen ter copleermg j Van de Tranache bladen weet de e 111 PftriAlen nog n ee te deelen dkt de Fransjgine regeenng onmid U k nadat de brief Walir m den persoon van den pifemier was t hand gesiield zioh haastte h n ter kenniis vbn de u eallieerden te biengen ter wyl lats naar aanleiding daarvan zelfs een inte g©aLlieerd € conferentie zou heWïen plaats od Mes jschynt nu te willen pogen aldus dit bifliÖ de aansprakelykheid voor den befaanidéjn bnef op de schouders van zekere leden der keizerlyke famihc te schuiven Al die pogmgen zullen e ter tevergeefs zijn want d tekst bestaat en tegen de feiten iB niet ie vechten Nu kunnen wy weei afwachten wat de Ooatenr jksche regeenng op haai beurt zal meedeelen Men za op deze wyze nog wel eeniigen tyd kunnen doorgaan Een warnet van leugens meent ge ach dat komt jneer voor m de dij lomatie naar meo zegtl Het Bn che Lagerhuis beeft de wet op den dienstplicht ook voor Isr land aangenomen Er was een amendement mgedienid om de invoennig u t te stellen tot een lersch par lement zelf den lienatplicht had goedge keurd doch dit voorstel verworpen Wel hebben Bonar Law en de lerache minister Duke verklaard dat reeds een ontwerp wet ten aanzien van het zelfbestuur van Ierland in voorbereiding was en dat dit zoo spoedig mogelyk by het parlement zal worden ingediend DenzeJfden dag dat het dienstplicht nt werp voor Ierland werd aangenomen het geen dus nu opnieuw den stryd tusschen Groot Bnttannie en Ierland dreigt te doen ontbranden verscheen spel van het nood lot het rapport der lersche Conventie waart ii voor t eerst m de geschiedenis een igronrifllaig wm gelegd voor een lerache overeenkomet Uit een verslag van den Voorzitter der lersohe Conventie aan Lojrd George ge ncht blijkt dat een meerdei heid werd ge Uok Bfitiioh vordragend schrt Ziediiai m ¥ kort het antioorduit Weenen 1 Dat de keii er aan z in zwAg r nniSixtufl in het voorj i r van 1917 een briefgeschreven heeft v ir niet ontkend maai hot was een zuai ier xinl jk n en particulieren bnef zod M ltlflaiid de officieeleWeensdhe meded Hn j In dezen bnef zoo stiat er werd het Belgrische vraagstuk i i het geheel niet aan geroerd en over Flzai Lothariniyen sleoh s het voleemde gezegid lik zou myn goheelen persooniyken in vloed ten gunste van de Fransche ainspra ken betreffende £ lza4 I ottianngen hebben aangewend indieri deze aAnsprakenj recht vaardig waren dotoh zy zyn het niet De verklaring eindigt dan met een nieuwe uitdaging aan het adres van ClémenceauaWua I Op den in den pekenden vonn door den Fmnadien nnniBtter president vermelden tweeden brief van Keizer Karel waann 7 11 veriolaard zou hebben het met z jn mi tóflter ééns te ïyn kotnt de jongat Pran MJhe bekendmaJtmg begrïjpelykerw ae niet tenig A n ïïansehe z de klaarbl eiiyk niet mrt een antwoord verlegen heeft men on middellijk een roeuwe officieele verklaring gepuiblicepnd Daarm wordt nu o m ge Mgd De inhoml van het origineele stuk waar van do text is gepubliceerd door de Fran Bdie regeenng werd m tegenwoordigheid van Jules Caonbon den secretaris genemal van het departement van Buiten andsohe 7akcn merfegedeeki en vervolgens wend het door den minieter naar den president der repobhek verzonden die er met toe stemming van den prina een copie van heeft genomen en deze aan den voorzitter van döi ministerraad deed toekomen Met Rlbot zelf heeft de prma zjch onderhouden in ter me die absoluut geen wn zouden hebben g ad jndien de text met precies zoo luid de als die door de Fransche regeenng is gepubliceerd Zou eenige bespreiking mogelijk zyn ge weest en zou de president der republiek den prins voor de tweede maal höbben ontv n gen wanneer het bewuste stuk een aantaa ting van onze rechten beffatte in pjaata van een versterfcing er van iftrfmel 200 f eti Éde tarieven kwestlf is mek doowiMhfc conceaeiedMtotseen vo oopi j king gekomen jffiooÊang de beslis 1 niet IS gevaller beraat de hejffiren acohnzen bij v mI de o ren ie schatkist igemoet geikonwdie vreeosen ïdstelsel van tarieiven oonlzou oefenen op dé bwtepolitiek Of het bU de tegei mannen die een eigen raïljport hebben uitfl e bracht nu toèh binnenkort eens tot een zelf bestuur Voor leWand zat kiomen Het is mogelyk dat Ulater zich dan afzydig zal houden IW I r m lif tal MacplitrHOiiH aniwoor in t tiagkrlvilH ommni hw vti drai0onAg r QmiiuMli it dat guMohut wor t vtr MioiMpi dat IJIU KM vur dradgS over Ie fiscale winjbelastingen liet ïlyksdeparte I beuwmd is vbor fooi i dm voor aan het bezwaar een gescheiden ideelilen invloed andsche handels fnting der Ulster Jüu o p tjcl ilngi lor vordr A84iadfl kanon noa uitgevonden De corr pond iot van Uavas J j bit j traryitlK ig r deelt iwlo dat d stand litafH der ï rl IXiitMche vordraguide ka iiuuu n iiiHn $ Win4li f en zeer nauwkeu rig IS vWt wteld op l ÜU medr ten N W van t epy pn aonnajs Len Uuitache duikboot op 1 Afrika sWestkust I i Omolitl wordt uil Washington raodugc dteld dat oon UmitHche ondt r eilioot van ii t giw tM ie typt op to A ir 1 tr hoogt vak lonrovla Liberia vdrschtHU tn lair het ftiatlun voor draadloos t tchgra fi M iiiil ankt rde annzlenlijku schad ivutrl aaigierUht D omlcrzei ïoot rlrfitto Een Wolff beridht uit Berlyn meldt dat de vereenigde landraad van Lijfland Estland Riga en Oesel in het üfo te Ki a onder groote geestdrift men ïvSmt hiërh j op de bron eenstemmihg het bealurt nam den Duitschen keizer te verzoeken Lyfland en Fstland blyverwl omiei militaire bescher mmg te houden deze landen by ie beslissende totatand koming van de afscheiding van Rusland krachtig te ondersteunen en den wensch uit ft spreken dat uit Lyfland Estland Koerland de voor deze geb eden gelegen eilanden en de stad Riga eén onverdeelde aaneengesloten monarchia ttsche constitutioneel e rtaat met een ge meenHchappelyke grondwet en bestuur zal worden gevormd welke dan bij het Duit he Ryk m een personeele unie onder den Koning van Pruisen gevoegd zal worden Men zou zoo z gen dat de gezamenlti ke Oostzee landen zich zelf wensdhen te annexeeren bi DuïtschlandI t Hjkt verras send inderdaad Het Duitsche middagbenchfc gisteren meldt dat de Cngtekche st mtgen ten Z W van Wulveigfliem zijn genomen waar na Nieuwe Kerke Neuve Eghae noordelyk van Bailleul stormendeidiand ver haar kanon o h t kabflstalion totn etn stooin chii in zicht kwan dat dt haven Ingai vobrhj otr De onderzot boot ver 11 1 d klist om latbl it luakuu op dit sloüiiischlp en kuerd nlf t Urag GEMENGD OORLOGSNIEUWS l e Loonara jetor pod oerd f Fugelsclie dienstweigeraars V r j gö3 t e ld In de F Ogelsclie wot op den dlonstpUoht niet di V lk uu ter ui breikling van l t Kg r aan ff onk U laar d oor ftpronktjjkt Is ion bipaüng gtraiakt dü iianiion dii werkeljk t g n dtn dl nst licit gtw ttiubczwarti titbbon er van i jgowtild zuilen wordtn V bcffcli ütlng van Parijs Hij de lH sell ting vnn I m j i ii grill aat van ht vtrlrapnd gwchit op 1 kraant rouweiihos ltaaI niiddon la een zaal wuar twiiitig jongt moedtrw v r l d w rden hMngikonun n onbtJichTijftl jk toonotl v olgde RChrijft do ParljsctK corresponduit dir N It Ct Kreten van anMU t en angut to gen op vroiHon met blo d bc iukt vtr Il ten haar bixl on vluchtten ondanb haar j pijnen d gangen In D lij kon n dtzviaar gewonden verkctren in oen jam cirlljken o atand X Volgens l Il gra i ich i ar i v lier lniitJil w mdlt O lol htt a l eonora dal m 1 ngtlond llgigend onlangn U goreipil r trd tn onder F iigpl cho vlag gelira ht tjdeiw de vaart g tori etl ord U gnwon k mil 1 1 h ft d rwxltrj Stoom aart Maatsihajpij I oonora 1 llotUnhiinnog g un I xlenhHÜig hi rvan ontvangt n b a n d 1 n a V 1 s o h i s i vaart Naar virl ildt Ls Viiuroka voo rnennjiR di rt 1 I i w lk vau Aiiwrika naar ocan llnavll var a U lialifa wi diy te ondtr ikm Ut IXonrtolii S4 llel g Olav li ft iiall ax r fxLs aangt daan aop BUXTENLA NDSCH NIEUWS DUITSCHLANa De voeduilvuorzitiilng In dl l egroolingMCoiiimlw4ie van liet Hull van AfgtvaawiigHii Virklaarde de staatiJ 4tcr lars voor de lovoimmlddelenvooTzlo 1 Ltwiora in M t brulo 1156 tun in I ton netto en i giebouvtü lu UI Feuilleton dus trr do gittschervrouw nog nitt ge z I daar w j h t g nocgen hebben ons m uwe Lügeiiwoordagheid te bevinden Ook nu aloog Courden in hol gieheU gt n acht op Un voornamen heer en ging Tot ni itoe heb Ik de gletsch er vrouw nog niel gczion En al was het zoo Ik bezit een talisman legen booze gees ten Gij bedoelt db kunst Mijn kunst Toen de man die een glatsohwmenaoh on een Alptiibo r was dit 7 id zog hj T prachtig uil op tn top oen kunstt naart H m mis In de oogen zlei do ani Moordrie di gravin NeeiL de gltl chervrouw van Monte dcihi Diqgra ia krijgt u nle Glimiacl nd luisterde gi af Oberndorff naar di tmy dio zich blijKbaarop ver ren afstanerop oen eenzaam eiland waan don Eensklaps iHet porlret van uw vrouw Ik wanwch het levensgroot Over de opvatting kunnen wIj later sprtken Ik btn gewoon mijn elg en opvatUng te lebben Mijn hoogiaehting fioeveel elttingoa zult gij noodig hebbon Ik schUder geen portretten Ook niet dat mijner vrouw Ook dat niet Glj wordt door den beer Slva Courtien tlgvw aêa U Te f Ik woord dat destijds In het lioogo at 11 r in da Via Marguka werd gewpro kil htrinntrdc zich do wclioom vro iw hedtn En zj hori nerde z ch haar ge wftftrwording bij dbt bezoek Iets al ton fillll vcTl azug een sülle vrmgik vr igilo ook hierover dat de heer Sivo ourtien haar afgewezen had Hij vond il t net ein noodig zirh to veronilachul dig n Want hot was geen vorontsohuldl ging topn Nj zeidi Ik kan slechts boeren en boorlnoenbchitderen voilk van Maloja Graal 01 oriidorff vervolgde me4 zlju maltcn glimlach don lach vfw den coa inopoliituwiieii bonvivant Ln duiVLlinmo met prachtig haar die ov arme niannrn h t harti l toe d uitzuigen In eder geval is Malra h Mara geen boarin Wat wiHt gij van Malra k Maja ik zilde u toch dat de wereld Sivo ourtiin kent dus kont zij ook de jonge dam itto bij uw geücliledenls behoort De gravin keek den kunstenaar aan ZiJ zag hoe zijn oogen lichtten nu in zijn zid Ij het noemen van dezen wel luldeiulfn a uwennaam door de pn mond i In oroerli g werd gebracht ala door etn ntnnn Malra h Mara balioori tot mija geAchiie dons En de menaciwn weten dat Daar o er praten zij Do inenschon weten met hoe weinig Ik mij otn hen bekcHa uifr Maar wie den naam OHjner vrien di 1 anders ultapreekt dan met IlIJ zweeg als vond hij het onwaar dig verder te spreken met dezen voorna m m beer met wlen hij nieta gtfoeen had En fatj wilde nleta gemeen hebb i Miei d zo voomano vrouw die het haaf 11 il oogen van zijri gl lachtrvrouw van Monle dilla Disgrazia had m wl r por Int lilj AM mot tui rtolul Ieren Waarom had hij haar ook In zijn atdier toogela lou hn dat hij door do toovermachi v au liaar Uik gngjcpen was ei haar lijn schil dorIJ had getoondl Al wa hil ook slechte hAAr Nu lioo dt hij haar zeggen Vili vernajinen nltU dan goeds van het Jonge nioUje Zij moet een merkwaanHg groülBch aangelegd schepstl rijn Heeft zij haar doel liereikti Vat vwMtant gij onder haar doel Voor do MBlojokindi nn een school io lichten 7iJ i ondtrwij iriM op MaJoja ZIJ ollrtn t allew wat zij v il Zij zou bor gun kunfen verzottiu omdat zij hel golovl M to beefi Oiihlat zij voor u lijfde kooittarl dacht d gravin plotselmg hpftlgon atketr te gen dat g oolsch aan leg vreemde milsjo gevoelend Mt buitengewone hoffelijkheid nam grwf I Ob rmlorif afsohi id van den Engadlner zondir he a eohtir de hand t geveik Zijn vronw deeil dal wel Een oogenbilk ruelte baar SBiialk zllvtrglja bandftchoende ari tocratiBChe haud in de hand va Mvo ourtKin dl was als het morkteeken van d n mam aa den aard van dm man oer oud bftfgras en ruwe aard van den boa d r berggpn Wvidt TtfTolfld De Gletschervrouve Naw bet Dultaeb van RICHARD VOeZ met autoideatle bewerkt door J P WESSEa INK VAN BOSSUM Nadruk verboden Wie is dit sombere wezen Wiei Een vrouw De vrouw 7lj vroe hem en hij antwoordde liaar net gHl mpU stem ailsof de derde hen nitt moclit iiooreiii Euieklaps bemerkien bcidei dat zj zaoht bijna fluisterend spraken Courüen verbleekte zdde luid en mot eenu stem waarin als met moeite onderdrukte toorn klonk Gij wilt weten wie dat is De let echervrourw Wij Engadinere hebben onae elgön geesten Onao natuur Is er vol van Zij zijn vreesolijk on don nienachen vij andig c ena fl ome natuur he ia Dat wil zpggen on e gieeateo zijn slechts ver derfelljk oor de zwakken Dit bier ia de gktscliervTouw van Monte dt lla Dtrgra zia in mijn geboortelwwJ Maloja l inoet namelijk wtU n dat Ik van Maloja btn Dus een etecliermensob een Aipenboer Graaf Oberndorff beweerde Sivo Conrtien Is een bekende naam en de wereld spreekt over hwn onder acht Ie slaan op den bc lijken heer steeds de gravin aanziende filoclits tot haar sprekende vervolgde Couxtlon De giletBcliervrouw van Monte della Disgrazia ie van al on e geesten de erg 8te omdat zij d e vrouw la Zij Is een dulvelii De man die baar eoniaaal ziet heeft niet eerder ruflt voordai hij In haar armen den dood vindt 71j stormt om hoo uit de gle schcr8pl et weirpt haar glan£end haar als een etrik om ijnliafe drinkit zijn bloed zuigit he m de ziel uit jufoht zoodot de gjetaoher barst en breekt de eeuwige sneeuw scheurt de bergtop beeft Ik Ke u een duirelini ZoooU ge edfl treUemd juist h bt ge ze d d rtomr OT iig iis hebt gij ot k