Goudsche Courant, woensdag 28 augustus 1918

den boetenid welk deel tot boter enkaaa moet worden verwerkt en in hoeverre de afgeroomde melk voor vetanoe Ifaaa of oor veeen vark nsrvoedlng is te beatemmm dan wel voor oondenseectag meeatal met bebulp van eulk m mot kana op uitvoer De vorgiatijkende cijfers in dea brief van den Minister zijn dan ook weder van te aigemeeoe streddong om tot vaate gervolgtrekking te leiden X at zooole de Minister scbrljft igeaoor denseerde melk een waardevol ruiJndddd kan zijn la niet te weerspreken maar evenmin dat de etenmiing onder de bevolking zeer nadeelig wordt beïnvloed doordien uüumer openlijk en duidelijk wordt bekend genaakt welke ioderdaad gelijk waaadlge vootdeelea de volk huiehouding egonover den uitvoer verwerft 2Un dit voortaan geschladen dan zou zulks meer dan iets andere büdra ontot gerufltpteülng en vertrouwen Ten slotte dnngt de burgemeeeter erop aan dat er to b vooral meer eenheid moge komen tuseohen Mmlater en gameentebcBtu ur Hij wijst er op dat wel Is waar mot vefftegenwoonUgerfl van gemeentebesturen vroeger door de oommlseie en nu door den chef der aid Cristazaken nu en dan bljeentoomsten worden gehouden over de dlstnfautle maatr lettt geslecht door een toestand eooals die op eoQ bopaajd oogeid lik is geworden maar dat nunm over het beleid in meer algemeenen zin overleg inet ledm van plaat selijke besturen als zoodanig Is gevoerd Ware dit geaohled ware hun aanwezig held niet enkiel voor hot reeds gebMen feit ingeroepen maar van den aanr wig af voor de maatregelen vm voortbrea ging van InTOer se uitvoer van oogiatInzamelfng oogsa ésclilkkJt g ena dan eöu daoruU een vertrouwen ijn geboren dat in de geme iten door hare bestuurders op do burgïers had kunneq sijn overgabraicbt dan bad het beleid van land en etad en dorp in waarbeld é kunnen ijn goweeöt ot zegen der bevolking Want dit worde wel bedacht de gemeentobeeturwi zijn de hoofdBuiIen waarop dit groote gebouw van verzorgingebeleid steunt Het zijn hun arbeid en hun doorzii welke voor de goede uitvoering f unlsbaar zlJD ij Ziju het tot wie de Ingezotenen komen met hun kladiten a die van feilen vexzulmen en v keerdheden In do eerste plaate de gevolgen ondervladen Mocht in een nlettw tijdiperic van de stoffelijk © verzoigtng der natie eeo besluit de burgetneeater oKdc In dfterlcshUng een nieuwe hja wcKrden gevolgd dan zal daartoe aftker lUet tevergeefs een hero op do gemeentebeeturen on de burgomeeatere ge tan worden dan zal eon beter voonutzloht irich openen en een toeetand van wederzijdst en stam en onderling vertrouw vanwlf geboren werden van het bepaaklo Uj artlksl 2 aenaeSdT en artikel d eerste lid der voreoiveniMide Verordening met dlan verstaode dat op Vrijdag des nwnIdllagH te 9 uur met hut bakken van brood en op Zaterdag dv voormiddag te 7 uu mei het vervoer daarvan langs den t teobarea weg talmogtm wotdeo begpnnen en zuUts In verband aait de o 81 AlWiatai e k Ie houden feeetelijkbeden Gouda deo 8 Augueloa 1918 Burgemeestor on ITetboudors roeni ULBO J UIJ9 De Secfetaiis M VAN D ai VEUB VaraecTttbata De BUBa MitlLdrrKK dor Qe Mente GOUDA brengt ter algemeene kennis i 1 de aflcrvoring en het vervoer van oocafigrooduoteo rïjst en kofltedoppen be nevens elkouaohlUen i vniMden laetttllzoadeiiog vao die putljen gedekt Awr een vervoerbewijs aigegoveo door het Rljkskaatoor voor Veevoeder te s Oravenhage Partijen cacaodoppen voor zoover deze blijkens adTessaarina atgelevenl e vervoord worden ter bercÉding als thBe o kofbeeurrogaot waarvan de filirikant ia Ingesohreven ingevolge de beeoiikiiing van 19 Februari 1918 BO 7 en wdke gedekt zijn door een vorvoabewijs aigegevon door het Rijkekootot voor Thee en KolQe te Amsterdam Het vervoor van kuvUzaad b verboden tenzij het vervoer gedekt Is dooreen vorvoerbewijs hetwelk onder daarbij to stellen voorwaarden kon worden afgegeven door do RegeerlngsooDimlseailaaen voor de Rijksgraoovonameling De allevering en bet vervoer vanmelasse is verboden tflooij toMtenu ngtot vervoer en afleveiing ia verletsid doorhet BIjkskanloor voer Suiker Gouda den 8 Augustus 1918 De Burgemeester voornoemd ULBO J HIJS a temacb is te Maassluis ingebroken m het gemeentelijk di tributjiebureau waarbij ontvreemd zijn naar schaUuig bOO witte üroodloaarten der M ate pemode en 15 Ib OOU witte bioodkaarten der bb te iilutó m boute puriode Ook zijn ontvreemd naar soh aitt ig öOOO vetkaorteo der late perlodo benevens wiseelbons van 10 en 6 gram Vervolgen zijn ontvreemd 2 boeeen met aloutois wolkg sleutels op allo deuren voq geiwtiiid dïstribuuiebuiioau paseeo XNefstal irft raUefKhepeit De distrlbutiedienst te Botterdam ontdekte Zateriletj restanten bloem In een achip uggeudo ïo do Open Rijstuin De sohippor uüt Krimpt a ti IJ werd gearreateerd Deze bettende In den nacht vaiu Don dctfdBg op Vrijdag bloem te hebben geïadon oud r Dubbtïldam Deze bloem bleek afi4omstig van het roliefsohip Rlen saus Dieu waaruit door verbreking der zegalq 30 tüaon goaflolen waren ta verband hiermede zgn aangehoudm do bootwerkers van ioijenöord J B j T od J K die deze bloe B dennadht van Vrijdag op Zaterdag naoiTGroat AmmeTs bacUlieo doen vervoeren waar de ge heele partij verkocht waa ZateAlag on Zondag hebben daarop twee recliercheurs oen onderzoek ingesteld te ïroo4rAmmer8 Streefkerk Ottoland Am merwiol en Ögudrtaam Daarbij aijn vaa de 36 balen M terugs ovondon verstopt ondor rietatapeis hooischelven spaweneo bij een boer tusSKdieu een dubbelen zolder De bloem wae verkocht i f 2d0 Por De bootwairkws zijn teï beBöMcking geatold van den ofüder van Juetlüe te Dor HocibfkbedeB faU een onderaoeh De luepoctenr van poHÜo te Zandvoort hoejt aen bet Hbld medegedc liJ dat twee rijksdooinnueeen in opdracht van dan Ihitg emeo0ter on bot tievensmiddolenbureau verSchJBwido hotels controleeren Zij zijn voorzien vm een behoorlijke macfat ing om woningen binnen te treden Dn gezel achap vm oen agent van poütie naar Ho tel I Ocean gegaan waar men onlaotgs dw arutomoliaeil met vleeBoh die awigebouden werd bezigt vond te lossea De ambtenaren on de aigent vonden de keukendeur ongeeloten en toen zij op herhaald bellebgsen antwoord krogen zijn zy naar binnen gegaaoi Halverwege de gang kwam de hOrtelhouder de hoer H half gekleed hun tcgeiDoeit Hij maakte zich zoer d¥iftlg om dat ze met wilden voWoen aan zijn ver ioofc om even to waohteaj Dit lantete meenden de ambtenatren niet e kuinnoni toestaan orodat dan eventueel aanwezig vleesoh zou kunnen worden veratopt H greep een der aanbtoaatron aep wierp hem op den grond 1 pafcte daarop ook do anderen aan Do agent trok toen zijn gunucifitok Nadat het érieb l genoodzaakt waa door de achterdeur de wijk te nemen motdd hiet zich even later aan de voordeur aaai Zoo dor verzet werden ziJ toen toegelaten ZIJ snulil elden toen alles door maar vonden geen viooach Do hotelhouder geeft do volgende lezing van hiet gebeurde De amNd iaren aijn aoblier Ing oomen on hebben de deur geforceerd hoewel er een bon stond daü daar op dit uur geen toegang wan Zé zelden aan een dienstbode dat ze me neer woneohten te spreken omdat zij Iwlezoekdng kwamen dhen £ r was haaet bij Do hotelhouder lag te rusïen en kwam ongekleed te voorschijn Hij maakte de op I morktng dat de iDgang aan de Toqrzijde was en dat luj 6 mmut noodig Bad om zioh to Weedfta De ambtenarein weigerden en wMden niet heengaan Na driemaal verzocht 1 hebben om heen te gaan asel de heer H dat zoo t dan met goedaOhik ging t maar kwaadschiks moest Hij hee t I don ambtenaren in de borat gegrepen en ben de donr uitgeduwd Daarop afijn ze weer btanengodrongen en de lieor H hjoorde eeni dor ambtenaren igien Silaao Daarqp kroeg hIj drje klappen en een der arabtenarep sprong boven op hem HIJ lieeft lien toen weer de deur uitgewerkt en die gealoton Daarop hebban de ambtenaren zicit aan de voorzijde van het hotel aangemeld en hebben het huls doorzocht zond f iets te vfewlen De BUBGEHEKsriER der Gemeente GOUDA breoj ter aig Hueene kennis dat bet verveer en dl aileveilo van bessensap met ets eikactgiebalte vao minder dan pCl verboden is dat de novoigende moxlnuunprijsen voor bessensap met een eatraot gebolle van 7 pOt en meer zijn vaal peeteld i Grootbandetprljs 0 8 perlA llaMh 10 28 pei H Uasab banoa station van bestemming epoor boot ot laatste voer Klelnliaadelplllsi 10 0 petl t lloiehi 10 30 per Ji Keaohi dol als staangeld voor de Resaohen door den verkooper teu bootste in rekening mag worden gebracht een bedrag vaolö cent welk bedrag bij anoo teruggave moet woxdeu goreetltuoerdl dol do maiiuaimldelnhandelprljzen en Ier geen voorwaarde mogen worden verhoogd noch voor verpakking nodilTocr thuisbezorgen noch voor vraebt noeb voer eenige andere door den verkooper te verritoMen wtffkzaoniheid dot het niet geoorloold is aan den verkoop eenige bijzondere voorwaarde te verbinden met name die van bel Ujkoopen vao eenig ander axilkel Oauda don 8 Augustus 1918 De Burgemeester TOomoeaMl ULBO J MUS Gedroogde aaldappalen De BUBQBlIIlËeTEB der fieeieeate GOUDA brengt ter algMhoene kenilia dat bet vwvoer van gedroogde aordap pelen en van alle producten door het drogen of op aodere wijze verduuzaametk vao aardojppeien verkregoD is verbodenj dat het verbod hiervoor gnoand niet vao toepaeaing is op het vervoer vin gedroogde aardappelen ol plednoten daarvan gedekt door een vervoeriiewijs aan te vragen bij bet bureao Landbouw van de Aideeiing Clislaltksn vao bet Departement van Landbouir NIjvirbeU a Bandel Gouda don 8 Anguahu 1918 Do Burgemeester voomoead ULBO J MI Ja Openbaia kemdsgevlng BUKGElMElSrEB en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algeBtaae keonls i dai de Seorelarie en het kantoor van den Gomeento outvanger op Zaterdag 81 Augustus 1918 voor het pubiitk zullta gesloteo zij o Gouda den 8 Angwtue l Burgemeester on fethoudors voorn ULBO 1 HIJS Do Secrctarip U VAN DEK VEUR H t Omtrent het vcarongelukken van hetBelgisofa dtooniaofaip aaoonler dat met eon lading tpCMo van Nenr Yoik naar Kotterdam onderw waa voor de Bejgiflcha BvUetoonuntoale waarbfj zee opvarenden verdrookw zUn nog de volgende bijzonderbeden bedcend giewordea Het stoomaohdp bevond zldb dwara van Rttvaer binnen de driendjl 0renB toen een mijn onder het voorsohlp tot omtplofflng kwam DadeUJk stopte de machine dooh een tweede mijn ontplofte onder het aMsdiipa vervolgens nog tweo onder het aohterscblp en een vijfde aohtar het roer liet atoomeohlp vloog onódddel lijk In br nd en zonk na ongeveer vljfen twintig mÜHiten Onder het uitaetten van de booten kenterde de bakboordaboot met het noodlottig gevolg dat de ze toilttendcn verdrondien De ovOTlge opvartpdien werden opgepikt door den Nooreoben torpedojager 1VoU welke hen te Baugasund aan land bracht £ én wan moaet zwaar 0 wond naar bel zlekeoMs worden overgebracht de anderen waren meer of miodBr gekwetst Allen haddra hun bezittlngMi bij de afaeeparamp verloren V kort op elkander volgende ootplotlingen wljaen er op dat bet sobi waareehlJnUJk over em uit een mijneiweld wecüsedrevea mijnwkabd is govaren eoodat de bewering dat loadrijvende mijnen geeo groot gevaar opleveren idet steekhoudend blijkt te Eijn tiet la Antwerpen thuisbebooreod stoomaoUp bad een Inhoiud van 6200 ton BMJNGDK BttBIOHTBN KnoeierlHw Br acliijnen knoeHerijen te hebbm planus eebiaii mat de levenstiniddoloQ welke naa de lamd tormers dïe te Oldonzaad hunne oofeningqn hebben gehoudeo aijn verstrekt Toen nanieUjk voor eenige dagen do lasten welke de verschillende militaire goe deren inhielden zouden worden jt erzonden en aoo het statwn aJdaar werden aangehouden liloek dat In deze kisten verstopt daten een 7 teil kazen kof e suiker een zeer giroot aaintAl pakken boter en nog versdillkiade ajndero artikelen De kisten waren bestemd voor Den Haag Voor den meeatbledende In de N Arnb Crt kan men de volgende adfverteiitie tezen To huur aangelwdcn een zeer mooi on der otf boveohufis voor gazim zonder kindoreu gelegen netton stand huurpnjs f mo per jaar voor men meestbled nde Sterfgevallen in een VInehtatUngenkamp Men meldt uit Nunepect aan de Maaslj De laatste dagen doen zjch In het vluch tollngenkiamp aiihior verechSlland © sfcrigevallen voor nadat de lijders geltlaagd hebben over buikkrampen Onder do bewonoiw van het kamp heorsclite reeds otige niatheid aangezien gemo if € ld werd dat de dekte de zoozeer gievireesd btoeddlar rbee zou zijn De doctoren bevestigden dW oclilter niet Tweede geheime seepfabriek te Kieavfr AmeteL GiH ennl Wag la volgens de Tel door oen ln pecceur van de dJStrlbu4le een zeepfabrwtk ontdekt In een groote sdhuur op een boerrdonj van den heer J W K ie BiifjanveWert tbij Amsterdam Alle mogeJgkü ingrediënten voor do aeepfabrloage wonkn angetrotton zooala kookkctelB va ten inet vet oliën enz Eerst moofit deze gehebïte brlek gievestlgd geweest 7ijn In © en fcleHnere schuur van don heer V D K in de onmiddel lijko nal ijheld dooh deze Inriohttog bleek e kteln zoodeende werd de zaak ul broil en overgebracTït naar voormeld peroeel Reeds lang ha41 men vermoeden doch stoedö hohl m do fabrikanten het sdiljnt oen heel complot to zijn bun fabrleage weten gob m te houden De poiilie hee t aHe m beslag genomen en met twee wagens met paordraï vervoerd naoT do gemeontelijke opsiai laata Diefstal van Engelich gondgeU In rien naoht van Zondag op Maandag zijn uit do woning van d i heer J Biïsson woiidnde Plet Heunmraat ta Den HIaag 528 gouden Engelsohe poirien gestolen TanlKialMi Zondag i9 aan het z g atttle ataod ta Sclievenin on bij het baden In zee verdronde Engelacho borporael Kittchen De man v BS plot clbng verdwenen en de dokter die te hulp geroepen weid oordeelde dat hij vermoedelijk Is gestikt doordien een IflunMgïbk hem ïn do keel tó geeoiboten Het lijk van den mKltair b naar het boa pitaal aan den Tapijtweg overg A raoht I Galdeoa en rUkMUaldere De DeKl aijn giafcren aangjehonden de koopmam M D de w keller J v d K on de kapper J v W die samen 1900 aan guldens en rijkedawildeie In hun l ezit hadden die zij per tram naar Ihn maag wiTldon brengen ï on huize an don kapper v ff eiin nog 200 givldoDH gevonden Het gekl Is In hmiBig gonomon en het driala4 la gwerbsiiseord firn orgaaiaatla van beUatingbetalara Uen achrijft uit Amateidaniaaahet Vad i Het aantal partijen schijnt nog diet gnot genoeg te zijn Zijn wij goed ing lobt dan zal zeer spoedig een groote organlaatie op pdlUek en eoononboli ge bted tot Mand komen met zetel te JÜn st nhun die den w deohen naam draagt van Bobd van BelaeUngbetalata In Weeden krinej speotaal bij de O W elrs maar oak onder oude gesetien borger0 en niet het mlnet onder de tidddenstalkers wenadit men oppoeitlo tevoerm tegen het flnandeel belefd der laatste darett Hen meent dat te veel lieden op deh Staat teren en dat nooh dt Bijka noch de Prttrloclale noob de Gemeenteautoriteiten voldoende rekening lioudeDmaC de belangen der belastinevbetalers De bond van Be astin94 etalei lou in eenta plaata mtnigtutd wtll a belraob De opricbten van den Bond van Be iaafJngbetftlera wlUen e n ver booging der OWbela tlng tegengaan Het beitoodlgde aid OU men witlen vinden door verkop van eedffo Veai Zndiaobe Handan SmokkelwhepctL iRiJkfffiimittienaTon faebbeq naK iJ ManstHcht In ho kanaal oen schip aangcbooden dat onder mn lodii kaikmergell een dubbelen tjodom bad wafljln voor een aaitólenlijko waarde aan schooneD msnufacturen on andora OTiokkwIwaer verborgen was Sclap en lading Hijin In beshig genomen Bij do vieltatie van h A DiiUache sleep whSp VcroVnïgnng 60 te Hanaweert ontdfllcten do douanen 2 kfetjes Kwfttl en tileuwo Mot dHingr t uklcent welke aan boord waroD verstopt om frauduleus naar Bet giö te worden tiftgevoerd Do efoalcren zijn in bef4ag genomen do soltipperdcnecht zal naat Middelburg wcr den overgebracht weoBT De Spoitfeeste van M Aog en 1 ept In oiuMuiting ep ons beitcht van gis leren kunnen wij tluuw mededeolen dat van hel IJ ook ingeschreven lleett voor de 2000 M de bekende reeoid aweunef van Slllhout en de bekende Bohlander Voor bel watersplingea sohreel van hst IJ In e katapioen Beraslag en Boutboom Verder kunnen wij mededeelcn dat niet do Engeletibe Geïilenieerden uit den Hao do tegoupariij V Olympie zullen vor men bet hoold der Intcrnpering Generaal Onoen wss zoo vriendelijk ook nu weer zyjri to enin ig voor dezen wed strijd te weigeren Het schijnt vrijwel on mogelijk oen Engtlaoh ol Belgisch geïnterneerden elftal in Goud te latoa komen geaien de vele poglawi roede vraegar m bet werk gesield door het beatnur van BMfjesi Men moMt uit Schiedam t Twee Jmigens belden 11 faar oud van wie reeds hekend U dM zij een gouden hor offeketllng hebben geatolen en btbraak g le l In bet nanfoor van de firma Ben tnO Untei onla oitgianodlcd il ii t on M uoodig ook nkele kMtue BiMndaeUudeo moeten alcfa nctaUo na r de aJcouweau orhaode becuMku van blUlfidMU Ob bons diu nur d c mM vaa d viar op 12 Fa bnuui door preudcnt WUfosi fefonmlMr de ateUlnveDf dM Mede IffemeeD ioatMnnüiW hebben gwottla Ande ritAtMJ komun ercoitueel tueeoiMn d pezttfM self woKlen bavuld De Staateoomnüaateu£ltork BimMMLAflllM DaMMtagSL Do aaiaria voonteJlea der btaatacommie sie itork hebben do VereonigiaK vauDi ruoteoren on Cooiiolewn Wj f to T aaaleidinc gegeven een bcoohure toverëpreldoo waarin wordt botAogdt hoe het hoogere penmueei bij Postertjon en Ity iogr e etolHfiimattg door de oommlsaleÜtork i achteruilgecet c Bonmen op een Nederlandadi bavaJUagavaartuig Do opBtoaiies Het oaolaJ elaohtotfers vafl de onloetea l0 D09 niet békoai doch niea aeeatftao dat iMt gi ot is daar er bgUas een krart müjioen tneoeobw aan h€M i deelgenomen Te Sibji heeft liet giepeupel eeuaaiK vaJ 200 wiolule iMluv De tronen faebbea ten sloiUe a a de vaoonie eeuetsr de eroaatct Oe 17eo An bebbeo dttebftndnrdioijnverken lUt den JtfineobeHDolJQ een bijeearkonasrt gehouden en geölsdit dat doprlje van de rijst zou worden vorfflioderd De mUawarkeffi dedeo eco aaavaJ op de stad on de poUtiebureaiU na eveohtoa die dea ehoeJen nacht duurden waren 60 pctraonea gedood Do onlusten a a thane op het eSiuut Kioeejoe op eboudan en al loe la na niatlff SPAJÏJE Stakersopstootjes Te BaroaU M hebben etaker die een alfeipeene etaldnc trachtten te vacooraaken de ffeodanDee met sleenen gegpoid Deze MMeo teqgevolge waarvan 86 mMjKdien werden gfiéood ol gewtfnd DÜIT8CHLANR Do tekte der kelseiriin De toaBtand van de keizerin gaai ver der zeer oed vooruit De zlektercAiaoh nr aelen zijn verminderd zoodat de tordereuitcUte van geneoakun berjebtei orarbodfg is Naar het Oorr Bureau SpioDiiage De peTbev lkebbev van land ense macht beeft het verblgf in het geheolo m staat van beleg verklaarde eUedvan het Kuk ontaegd aw de Belgen Finns lag 29 joAT bierbrouwer geboren te Bouohautfl en wonende to Vliaainge Ma4hiüu Wilholm Schotten 22 Jaar rijwl hereteller geboren te Antverp i en wonende te Uiddolburg en aan den Ne dertandeciiett fabriekMiteider Izaak X lehre 29 ioor geboren te Vllaein pen en wonende te Oo t en Weet Bouburg I eze uitzetting etaat In verband met hd geval ran splonnage dat aan het licht is gekomen bij den Inval van do pollUe in de woning van Schotten op 14 Juni jl Behalve deze peraonen werden toen en later aog nieerdereö j eaneeteerd B ar ua eenlgen tijd verden ze weder op vrJjo voeten geaieid daar blijkbaar geen termen aanwezig waren voor een gerechtelijke verrolgbSB Stonntro pen P SeheapTaart en de Oor De MinlBter van Oorlog heeft bepaald kt hot onderaoheidlngateaken voorflformtio en ook verworven kan worden door d leldcir viull d centralen cursua en de lmlp4netruoleure van de bljz idere oureuesen zoolang zij bU die curouaaen werksaam aija Logger vrUgelatm VUegdemonstratie Op Dinsdag 10 Septetmbeir zal er eene niUitailre vUegdemooatratie boven de Zuiderzee worden gehouden De bekende DronunedorlBtoren te Ënkhuizon zal voor dit doel alle observaticpoet worden gebruikt Bij goed weer zal a oohtends van 8 tot 12 uur worden gevlogen bij minder guaatlg weer alleen van 11 tot 12 Te DeltüH la glateren de Katwijker zelllogger Vooruit KW 161 Bdii O V d Plu hloneogakotaen velk tuig tijdens de thulerela op den 1 Uaart Jl aangiatrofieu is in bet versp de goUed en daarom opgebracht naa Cuxhttven waar het na aen veirblUlvii 2S weken weer to vrijgelaten KeaDulbsci wwhbnl P heeft het naar Delfzijl ge sleept De logger die 26 Februari J I van Katwijk vertrok cal de terugrel0 tdonendoor vooi EOttea Om aS HAATBBOELBN fieroorr dings Conunisai b Bij besoitikking van den Minieter van Oorlog zijn de heeren mr L Ltetaert Peerbolte voorzitter en de heeren P v Hook mr J C A Everwiju en J F Graadt van Roggen leden In verband met de ontOjiodlng van de bevoorradingaoonuoissle oervd ontheven van de hun opgedragen taak onder dnnkbetuig voor de wijze waaiop zij liah daaivan hebben gekweten Verfaooging van den katfsvleeKhprys Naar do Tel vernewnt moet de nieuwe matdmum verkoopprijs voor kalfsvlececè in een dergelijke ongiuistii verhoudlD Btaan bot den inkoopaprija dien de slagers moeten betalen dat men o van regeerlngswcge er toe bereid sou zijn den pas geatelden maxlnnun rerkoc prijs alweer te heralen en d aea evente brengen van f2 op 2 76 per S Burgemeester Zimmerman en Minuter van Landbouw De Buig eeeter van Botterdam do heer ZHmmerman heeft aan Minister Poethuma een scbrijven geoonden in antwoord op hot schrijven van den Ululated Ia de eerste phuUs wijst de burgemeeBter M op dat de beoonleeling van den Minlflter ov wijze waarop hiJ de vrouwen uit do lwrgarij te woord atond naar zijn meening niet julat is BINNENLAND Het Hij mij vwaund aldus de heer 2ikumennan dat Ik mij na een ongieveer 20Jatlge vervulling van mijn ambt in ataat acht zelf te bepalen hoe ik Ingezetenen te wooad heb te taan die ziohln bun nood tot mij wenOeo olot als tot eon ambtenaar maar als W een bestuurder vflu wlon het vojk In de stedra ran ouds hulp en voorapnak verwacht De Uinleter zal be dan oo fft de heer Zimmerman verder ten goede moeten houden dat hij ook voortaan eigen lozioht vol ia zijn aanraking mot de burgen der etad als die buigun Inloxnmer en ontbering tot faeln komen Tot het zakelijk deel komende gelooft hu wat de aardappelen betreft dat men zich door het antwoord vin den Unlater eVen weinig bevredigd lal govoeUn als na zoo menig levensmlddeleQdebat tn de Tweede Kamer Na uitvoerig de bezwaran ao naalsolt eengeaet te hebben Tethougt hlJ er zich ten slotte in dat eenlgen tijd na zijn brief verbetering In den toestand la ge komMi Wat bet ooubsaseeren van melk betreft bUjft de burgemeentef na de feiten nogmaals uitvoerig uiteengezet te faeUwn dra udtvo r ais een gevolg van vroegere te gröoie oondeoseeriog betreuren en acht voor ÖB volkavoeding ran het grootste belang vraag welk deel der pelkprodue vtwr direct varbralk moei ww kera aw de Weatveat hebben Zatetdagrvond weder iogebrokcn bi het kaakwr van de ftrnu Wenneker en Co aan de Schie ZiJ zijn daartoe over een dak goklommt op oen Unnenplaats waar zij eefi voowlagbanier vonden dien zij ge brtdilden om deuren te verbreken Van 6 tot 8 uur zijn ij daarmede bezig geweeat Uit et iesBooAar stalen zij I 32 aan cen ten die zij gedeeltelijk acttiter een boom veuMtoptüW Imo gulden hebbra zU versnoept de xeat heeft de politie toTugge vonden Bij gebrek a n bewaarp Mt blijven deze jeugdige boetjee vrij rondloopen Piefstal ran bloem To Wofmerveer zgn een Ötai peraooea aange udon verdanht van dlQtetail vao een tat baaJti e regeermg jitoem en een aajizleivlijke hocveelbdü lijnolie t nadoelc van de 4xii Bloemfflidaol enJjaaOi a olie esn meeUabneken De Tijd en de Vlijt om de Noord I e ataogehoudenen zijn oochtwahers ea arbeid s van de firma als irtodepfiichtiige worden nrog ctokele op 1 koapen kefttingbandelAate gezodht In beidag genomen In versohilleode pakhuizen en voemen te Rotterdam ziju in beajag genomen 2600 KQ koolzuren potasoh 8000 doaijn atidcken toUetifeep en lOOOO K fl bitterzout Smokkelorgaaiaatle Boerdarll afgebnul Bij hot onweer van gisteren fe do bl ksom tot tweemaal toe geslagen In de boerderlj vim den heer D Swakman D aan de Voert nabij de bVanaohman te Bergen N H De boerderij brandde geheel af wasÉrbij ook het pas geborgen hooi 76 wagens oen oen pariu gerst een prooi der vlammen werden Door de zware regens bleven twee nabij gelegen sOhureq behouden Vetozekeitog k de schade Nu de loiUtaare wielrljders In den HaarlemmermMirpQldor patmpuilleeren en tradi ten dm mivoer te beiémmerea hebben ook do amokkelaara dlo ld dorpen aandewMtzijdo wonen een wlelrlJdorsdiienBt b geBteM die zóó Is iagerloht dat voorrijders de ronden der militairen ocmtrokerm Zoo dra ze daarvan oip de hoogte zijn wwdt dit medegedeeld aan de kornudtea die dan met den moesten 0poed graan vlee ch ao koae halen om ze voor goedeO prlje elders te vericoopen Proteatvergaderbig van vroaveoi Vii nwoge den Nederlandschen Bond van Veehandelaren wordt gemeld De ulHsiluüting van den veehandel door de redering heeft de vrouw i van de bro odolooze veehandeliaiivs en gtroselers ta wapen geroepen Wa de NederluidacÜM Bowl van Veehandelair aUea In het werk heeft eiËt told den vefibamdd opgenomen te verkrijgen In het buftdlge systeem van de rogeering moohten om van dte pogUigwi baten Op mdttatief van mevrouw L GoudamltBonlianiina te Rotterdam heeft ziolh een voorkooplg vrouwencomlté gevormd dat Woensdag 4 September In Hotel Del Europo te Utrecht naar eerste vergadering zal houden ten einde te trachten verbeter og lm den toestand te brengen Do heer P Teuniesen Jr algeme ae oretarie van den Noderlandechen Bond Vsq Veehradidelaren ta Amsterdam ts ultgmieo digd deze vergadering te lelden Een goede vangst De polldie heeitt Maanda ddag op het Centraailslation s Amstt am een goede vangst gedaan Een heer die terwfjl de trein op be punt van verlrekkem etond door onbekende gedienstigen m de coupé werd geholpen bemerkte plotseling dat met deze belnilpzame lieileQ uit den binoetusak van ziju jfae was vezUwenen een portefeuille iinhoudendo een bed O ta bankpapier ter waarde van f 24iXI De poIitJo slaagde er In vao twee wegvluchtende uMuintia er oen op het perron e aresteereni op wieo bij nader onderzoek op oen g ermg bedraig na het gostoiene werd gevonden Do medeplichtige WIS onder de menigte ongemorkt te ve d wijnen OndersteuningsgeUflo PETERSBURG 20 Aug Naar bet Russische blad iswestija meldt hebben de jageeringdn der Ententeataten beatotaa de koeten voor onderhoud van de RusiEriftche ge zaatschapp uit den tsarentijd op zloh te nemen Het onderateumingsg aan deze gezanten zal uttbetaaid w dea onder beding dat ziJ de Ruaslaohe Sovjetr eetlog aiet eurk men Helkveaboader De Bood van Melkveehouder ta Rotterdun hield glateren een algeone e vergadering weer 60 afdeelJngen vertegenwoordigd waren De voorzitter de heer A N Vaandr gep inoerade m zgn openingsrwoprd den toestand der melkvoebouders wel iets verbeterd dank zij het betere predor De tweede snee gras viel mee en door Inkuilen hooft men gelegenb gehad de wuterproviaie te vermeerderen Verder beE irnk hij de pulprogeilng en oefende critlek uit op de Bteia Hij meende dat de melkveehouders 6 i behandeling als door de In den laatsten tijd genoftien maatregelen aan den dag ia gekomen niet verdiend hebbeo Daarvoor ie te loyaal am de voeds oor iening madegiewerkt De hear Jao Biamond Tzn uit Bleiawijk heeft daarop een ioletding gehuwden over het va eggen van de melkveehouders aan üijn afnemer waarna de heer 9 de Jong Jzn uit Hoi van Delft de ma tmumprijzen der MustrlemeKc beaprak bi verband mot den aoheurpBoht Het resultaat van de hierop gevolgde besprekii rcfli wae de aannwning van de volgende motie De Bond van Meikveehoudera enz verkHoart dat zijn leden volkomen ber zijn mede te werkt tot le üig vwo den melk en vetnood dat dit echter dieen mogelijk zal zijn als bun geon onrecht wordt aangedaan Booete dit gesohledde door de reed genomen on de voorbereidende maatr ge4 0 dat zij volkomen kunnen waarborsen t tUa te zuHen onthouden van oveTSchrljataR der maxlmumprgzen en dus geen noodelooae vrijheidsbeperking teuivnen aanvaarden dat niet lüieen de vet maar ook do oonsumptteaneUcroorriening aUertreaiigst zal wonden ato de IndosMcnielfcers f tn ba I at MtfOOgeiij clieU met herkrijgeo docc ge ga omisuniptionwlk UIÏ ANDBBE GEMEENTEN Bij den Kaad éit gemeeaAe Friezenreen iUb door het Taduimh Bureau Noé eu üffonka te Amatwlaia jannen iagediend voor eeoi Itobt eit kr obttaetalJatie dier g eeoto wawraot de koeten op f 406 000 zgn goraamd De Kaad beeloM eronwOl de InstaUaUe met voor rekening der gemeente te nemen maar voor een te aticfaten ooöperaUe vraarvoor ier Un een oooxulsalo verd beno nd B en W vao Leeuwarden hebben bij den nunlsteff van Landjwuw aangedrongen op beepoedIglUic vao de rundvleeacbdle trlbutie en vel tegoi zoodanige prijKon dat het Tleeecb ook voor de niindersegoedon berflikbaax ie B en W van Zutphen mUen den Baad vooi met do Bljkapootspaarbonlt te Ainslerdanl tol dekking van orlKsuUga ven een tii pCI leeniug aan te gaan van t 66 000 tegen een koers vaa 9 pCt waarvan de aüoeeing zal geeohieden In 6 jaren en wei f 60 000 over 1919 I7a000 over 1920 100 000 over 1921 160 000 over 1922 en 1 25 000 over nAINBMI UV ÖODDA 28 Ang 1918 fichool voor voortgezet lager onderwlja Bursemeester en Wetboudcirs maiLen bekend da4 vpor de toetaUng van leerlingen op de school voor voortgezet lager onder wij e hoold de heer J J Boogendoorn vao 2 telt en met 7 September getegeDheld tot insohrgving zal z n aan de school op de Houtmansgracht Belsnighcbboiulan kjmneö zjch daartoe ook aanmelden by de heeren vptn Kersen Heij van Dijk en Krutaheer hooiden der scholen voor Q L O ncB 1 4 De aehoo la bwtemd voor jongens on meines die een gowone lagere school flomrloopen hebben De 86 broodkaart De directeur vao het Bijkadtantoor voor Brood maakt bekeend dat de brooilkatirt van et OSe tijdvak geldig Is van 80 Aug tot en met 6 September t Aan de Stedelijke Uuztófflchool te Zwolle dlreolBur de heer A C Wllleumier la benoemd tot leerJireB in piano koor en solozang Mej Mien Brinkman Adhier lackt in Zidd EoUaiid De opening der laofat o i klean wlldia voor dit jaar In do provlnde Zuid Holland va tgeeteid Zaterdag 31 Augustus met zonsopgang Vao die opening Is ult0ezottderd de uitoefening v n het jaohtbedrlji ronaeH in am 16 lett e der Jaobtwet De korte jaobl mag dagoiilks en de lango jacht siochle des Woensdags Vrijdag en Zaterdags worden uUgjeoeiend 0 bovengleiMeinde bepalingen zijn uitzonderingen geoiaakt ten aanzien van het lu ZuidHolland gelegen deel der Btelhng van het HoUandsch Diepen bet Volkerak nabij de linie van OoU ensplaat en ten amuslen van het gebied der Nieuwe üoUandache Wat llnte Do Lovenamidddenvoorziaiing Men zendt ons het rolgend rarslag van de vergaJeruig vao de Coinmissio van Advies voor de 1 ovenkiniiddold ivoorzieningi In bet tweede kffarraal van z n beetaan werden door hot Levensmiddelonbedriif ova da mlgnide aitUwlan aangekocbt en giedlstnbuoenl 7000 Kja n da IkwI 18000 K G g le klool 2000 EjG Witt kool 8603 KJG niurkool 7500 SM man 30016 K G peeo 46600 K O knolrapen 1460776 K G aardappelen 60709 K G poulvrucMoi 6000 SM haver mout 24660 K G boter 9460 K G melange A 2680 SM melaiwe B 6613 K G moimaal marganoe 21196 K G kaas Gouda 20 plus 270 kisten h Tó aeep 481 maodon evisch 793 stuks nuobtora kalveren 16060 K G bak en braadvot 87660 K G rc ennga bloem 92860 SM Ngeariiigwneel 1072 ku tan Zuiderzeeboldaog 9017 stuks eieren Het nadeelig saldo over dit tijdsverloop heelt bedragen ƒ 39717 88 Onder de lut gaalpostflo vloden we ojt vermeld dat het 1 10 vao het nadeehg pttsvetechil beeft bedragan 22129 Gjd 691 i et voor de aard agppelenvoorzieoing werd uiiigegeven ƒ 6260 78 voor den verbouw van voedingflgeweseen vao gemeentewege ƒ 6017 30 en wor goedkoope cAm f 1224 40 WiJ doen liier sleebis een paar grffien uit liet door deo Directeur ypgenuakt venlag vsn het bedr f om eanigeiilie een beeld te geven van de koeten en van de weiiouuunliaden eito uit de dMtantie er de G raeeite vwrMoaitD De grootste zorg baaii etaada bet niet tijdig aaoinmen der te dietittnHiien Toorraden Het IS reeds mesigiaari vooigeltomen dat artilKlen werden toegengd van hooger iMod en ingèrolge die toeMVgingen in de kranten weiden gepubhceerd als op de bon nsn verkrtjgtiaiu tenvgl men dan op bet befM tïdet door stagnatie io het Ter war jM Io itaat was de arblt on te dwWboeersn Het gevolg is dan steeds dat ziek TeradiiUcnde menschen aaar bet Waag IkIioiiw apoeden om te kooien klagen Menigmaal WDidt er dan ecu demonstratie op tnv gent aleof de oveilwld veiMljk aehnldig is aan pUebtnerzniml Zoo nu en dao doet zich w een gelegeo iwid voor dat men vao een andere gemeente die een beetje beter in liaar Tooraden alt paitU kao letnan Het gtfeende moet eittar Uter weder worden vemfeeod wat wederom voeren kan tot groote stagnatie Hat Uer geneavide erarei beatt Uiaos in vele gtaeeotHi Uuite met de aaidej en De aaorcer van dit roedingsmiddol is m de leatete tijden eer onregelmatig in ver bead mat dan beperistan tl nenloop en de onstpÊSf vao de meuwe op de latere soor ten aanüiiiieten Goneentëo die op een gegeven ttjdstip met over dw noodigen voorraad beschik kent leeneo van andere gemeeoten die van dit artikel beter aijo voorzien o £ requixeeien de doorgevoerde voorraden weliu voor an dere gemecoMi zijn tieetemd Ook Gouda beeCt reeds moeten leenen van Hottendam waar men beter in de aard apïieien bleek te zitten dan deze gemeente Het geleende zal echter te zuner t id terug moeten worden gegeveUi zoodat een stag natie nog steeds als een swaaid vao I o moclee den gemeeotenaren boven het hoofd hangt Uitemte lolmglieid ia dan ook aan te bevelen weot wat m aodere gemeenten geaoUedt dat men 2 i 3 dagen zonder aard afpateo zal smeten zitten kao ook hier gebeuren Ëen vraag die zich voordoet in deee aan voedael schaoieche tijden is weerom de Centrale ICeuken geen opgang heelt gemaakt Het eten was tocJi goed en met te duur Io hoofdzaak is de ooraaok te vmden daarin dat men do porties slecht te gen a ifte van bons kon bekomen Dit ia echter met te ondervangen immere boe zou de Keuken zelf aan de noodige artikelen kunoen komen zoo z niet over bene be schikte Io de meeste steden ia gdileken dat de oorzaak vao het met slagen van de Centrale Keuken doorm ie te zoeken De viscbdistribube gaat nog steeds laet dezellde misère gepaard Het grootste beawaar waaimede de verstrekking van dit artikel heeft te kampen is en bluft de oo geregelde aanvoer io dit ichit hebben de groote steden veel voor ia de aanvoer vrtiwel geregeld Deamettegenetaaode laat ook daar de regekng veel te wenacben over Overwogen wordt de viflch vao gemeente wege te laten afhalen uit de plaate vanwaar ze van hooger haod wordt ter beschikking gesteld Onregelmatigheden kmmen den aHhaoe jast het verroer niet meer plaats vinden Btj de diotilbutie van cbocoladereepen hebben de gevulde reepen aanieiding ge ven tot vele klaehten deze werden daarom zoo spoedig uwgelyk opgeruimd Sedert Uaandag 28 Aiwustua wiózden de niet ge vulde reepan alecbts op bons bee rbiM wa r gesteld voor bet pubbek Deze maatregel Is genomen om het zaogenaamde faometeien tegen te gaan Nog werd geidoogd dat bij Torseliillalde winkele te weinig ze v Tooitoodeo vu Ooimak hiervan was eendeels dat de op niet a gemoldEelijk over de veredullende winJEeliers ia te verdeelen als andere artikelen De zeep nJ komt m fueten aan en om nu ledere winkelier preciee het voor hem be noodigde kwantum te vwecboffen zon in sommige gevallen een gedeelte van het fust moeten wierden uit reikt Dit lanrt voor het distributiebedrijf echter te groote beaweren op Daarom werden sleehte ronde hoeveelheden naar luwe schattu aan de winkebeie ten verkoop aangeboden Vele hunog kwamen om die reden te kort toen het inblidi z o bonnaCjes kmun inwisselen JSen andere oorzaak van dit te kort is dat de zeep aan de fabrieken gloeiend in de nog nieuwe vaatjes werd gegoten Ëen groot gedeelte v n den iiAoud werd doordoor geabsorbeerd geen van de vaatjes hield dos fatj bet aanbreken meer bet gèbeele kwu turn io Er werd door bet dietnbutiebedr lf dat io de alleezins begrupel ke veronderetelluig verkeerde dat ieder vaatje de volle hoeveel beid inlueld dus een te groot kwantum op ledere bon veretrekt Bij de volgende verstrekking zal met oen en ander rekening worden getwnden er zal dan waaredmni k slechte ± IH ons worden gedistribueerd Ieder zal dan echter het zijoe kunnen krvgen en er zuilen niet meer zooals b deze eerste verstrekkiog men Bchen zun die tevergeefs de heele stad hebben aflgeloopen om huo portie zoop WADDEUXVIEKN D V J vao Lokbomt heelt bedankt voor het beroep bij de Ned Horv Kerk alhier bosemp Belastmg waarde Io 1824 De schout van Boskoop bfffiohtte in 1S24 aan den Ontvanger der Begialratis te Gouda dat in deee Gemeente van Ibtö zielen de middelbare waarde dar laoderljop bedroeg a wetlaod 1360 per bunder b Tuioiaud f400 per bunder c Boechland f260 per bunder Do aanslag voor do grpndbelastlng bedroeg voor a 7 50 b je JO o 8 60 8EBUWUK De heer C van Staveren eleetr teohn ingenlonr alhier is belast met het booden van toezicht op het vmlehlen derwerkzaambedoD bij het aanleggen van het electrtdteitsnet in do gemeente KENNISGEVINOEN Ontlierfhig vererdenlng lel het tsgwglin van aachtailieid bi braodhakkerüaik De BURaSMEESTER en TËTHOirDEBS van GOUDA Gelet Of het bepaalde Uj artUid 6 tweede lid der Vorordeniiig lel bel Ie gengaan van naobtarbeld In hroodbaitkerijen in de Gemeente Qooda brengen ter aigameene kennis dal zij voor den naehi van Vrijdag 80 Augustus op Zoterdogl 81 Angnstas 1913 enlliaduig verleeneo aan alle binnen do Oemeeote gevestigde broodbakketlleD u M xem umi ihm i s h imu imn 169M mm tNt2 iMM wm m mm4 i e iMTi itm 1M14 i6n t gu ma 168M lem iTOM 171M niM tTun itsm 1724 112M nm iTau nta mst i7a83 l7 Sa 17M4 17 87 17M 171U 17714 177U 17788 177M 1780 178H 178 4 178U 17 U 18M4 18277 1840 18414 18488 1844 18804 18U1 1884 18888 18880 18881 18808 18848 18881 18818 18M 18 8 1800 1 1 4 Uüig 1M 2 18S78 18488 18888 18860 18868 18880 1 707 1 788 19788 1886 188 7 1 41 U 4 1 88 1 74 80088 8008 1078 80084 80884 2082 20472 20488 20808 80862 80682 20877 20686 20818 20886 20848 80734 20788 20780 20868 2088 M 28 20 88 20867 ülymplh Tbsns aal gatnoM weiden eoi goed ie klae elital te latei komen HJjtKXBBBIOHXaei Het pngramnia voor ds volksepeleo Is tn de Comitd vergadering van glMeravond vostgeelekl en zal ails volgt geregeld zijn bUidambwedioop en 60 U banboopen voor jongens van i4 ib jaar tonroMeo voor j agena van 12 16 jror sakioopen v er jougeoa van 10 lt jaar ballenwodloop voor meutes van 10 13 jaar ter varraoglBg van do wedloop met eieren wegene eierschaareobte en turiropen voor uelaiBa van 1315 jaar Dit zal ZaterdognikldK 4 uur plaats hebben op de Harkt De beer U Uuderkark waa zoo welwillend hiervan de iekliug op zlcb te nemen en zal da r bij geesristselli worden door leden van de Qjminaatiofcveroeii gliig Biioelslois onder den dlreoteur dou hoor Boot Wsgens gebrek aan levensiniddelen zijn thans VcarsoUillaudü gKUlprljzeu uilgolooli NlOUWERKKitK a d IJ IX 27 Ao Conperatlovo TulolaniwveUIng Nleuwerkerk a d IJsel en Uovtreken Ëug komknuiluers I Ï6U 8 2o art I b SO T 60 kjojio lialvü iomkonimoTs f 6 650 p r iüO steL 1 2 4 wagenaars 1 15 00 priuaeaeeboouiu I 16 70 apllskool I 4 50 atuiuainsoasaboitnen 13 20 27 stom dito I lu 0l 26 p 100 K peen I 7 9 90 per 100 bos 718 per 100 K G Kheiuisobo speckboonan I 16 10 36 jironkbooueo I 2 90 26 anijboooen I 7 60 27 tonialen I 8U 2i wt 129 oivou e IM 18 11 wMa kml 18 7 per 100 K Q Men ziet aldus dot do leesten op epoclief gebied een groot suoees beloven te worden Eobtsr wUlmi wij onmUidellUk Ueraoo toevoegen dat dit suocce beel wat mind zou zijn m m i a w ht an wel bullen Clen naar men ons verzekiffde Indien Comité nlst de uitstekende en geheel wdwlllenle medewerkiog bed gehad van ons tegenwoordig Qoudsöhe garnizoen het WtelrljdotedepOt Taaikal wij leien in de OUIo Ueitedeelingen van den N V B dal 2 spelers van W F0 cen ernstige berieplng hebben gdmgfiU wegooe onbehoorlijk optreden tegen een aotieidereohterDat kan geen kwaad I ONZE DRAAOLOOZE MEWT UiemotiSHM Biulm veranIwoorMvlilmi hr Btd De imotc aUf 1b het W teik Kinderlijk ministarUel In den Haarleuaiwnneerpoider heelt de Uinleler van Ittidbouw militairen geploalsi tegen het wegmodelen van den aardappel peleo ipaaaoog Voor do andere plaotHo vraag hij aan de Burgemeorteis de holp der Qe meentepolitio Zl sabijnan au bat uiulaMrie i te beseffen dat die hulp nibll 1 io Elk groot laodbouwdorp als Waddtneivees Uaaeiewoude Zevenhulient Benthalzen enz heelt een of twee aootf oude ütvoade veldwactiteisi 2o Die haUben bat loe druk netkode diensten vooral door ds dlaWbl8 o dat politietoezicht onoiogielijk la 3o Zulke dorpen hebben zodveel allgaogawegw dat do enkele vekhraahttr daarop niet kon letten 40 De veUiwaehier Is de viisnd van boerenraadelodoD en boereOfingaaelenea zoodat het moelljjk Is voor hem om In dezo smokkelaKalree op te treden in t kort de aaoscbrijving Ie een bewije dat de Haagsoho heeren vao bel ptattetand niele aiweteai H Dnllack LegeriMriekl Bl itlUiJN 23 Aug Ulllcieel Li ugroepen kroonprins Huppreoht en von Boelut Bij Langemaxk en benoorden de Lore werden piaaleolijke vUaudeUjke aonvoUea afgeslagefi aiao aTaara uiTUiu e U TrakUag vaa Woeatdv 28 Aagnalaa ƒ 26 0081 aa 18188 ƒ 60881 ne 18884 ƒ 2080 ao 88 ƒ l0 0t no 122R ƒ 4001 no 918 ƒ 2001000 274 808 ƒ 100 soa 883 860 1988 8116 7 6 9111 Pr zeavuƒ46 17 34 127 210 226 268 288 299 392 439 484 846 667 899 786 798 887 892 936 948 68 1029 1100 1119 1141 1142 1236 1260 1272 1319 1360 1388 1379 1408 1414 1420 1427 1442 1462 149 1668 165 1868 1886 1707 1708 1728 1747 1776 1778 1788 1818 1880 1893 1899 1986 2086 2044 2200 2280 2884 2346 2 50 2870 2876 2472 2473 2488 887 2068 209Ï 2700 2829 2891 280 2 04 288 SII16 3019 3043 3063 3078 8097 8099 8128 3191 3460 8482 3687 8801 8810 8824 8886 3691 3703 3749 3784 8827 8888 8828 8948 4004 4024 4141 4162 4187 4184 4241 4277 4357 4378 4392 4464 4487 4662 4674 4678 4884 4768 4777 4822 4868 4866 4842 4880 4914 4968 4 71 4982 4888 4888 6084 611 6206 6207 6888 6807 6819 6344 6847 6370 6881 6481 6440 6607 6610 6620 6680 6782 6751 6798 5802 6811 6888 5882 8071 8072 6078 8097 6126 8161 8166 8198 8272 8282 8288 8882 8868 8489 8 18 6838 8472 8708 6712 781 8798 884 8888 8 8 7044 7062 7088 7142 7172 7212 7377 7888 7401 7418 742 7442 7488 7482 7648 7 80 78 4 771 7832 7862 8008 8022 8048 8064 8106 8180 8187 8280 824 8808 8882 8404 8418 8468 460 8631 8660 8624 8736 8748 8766 9066 9135 9139 9170 9173 9183 228 9242 888 9358 9416 9433 9470 9602 686 8687 8486 8777 9813 0820 8 10088 lOOU UO 10118 10119 10141 10147 10817 10400 10424 10670 10578 10679 10821 10431 10424 10728 10797 10801 10822 10870 10002 10904 10847 10969 10980 11044 11068 1U08 11U7 1U64 U198 11214 11220 112 1 UM 11841 U8M 11448 114M 11 4 116 U4 11 60 lltll 11817 11882 11898 11906 11944 11840 12049 12121 12188 12 t 12220 12288 12292 12314 12348 12867 12870 1288 12404 12681 18674 12660 12498 12788 12781 1277 12848 12 h 12884 12994 18086 184 6 18148 a 18811 13398 18569 18447 18467 18729 1876 18884 18881 13890 18 78 14088 144ni 14088 14092 14109 14113 14211 14812 14880 14888 14401 14418 14441 14644 141 0 14 M 14676 14694 14804 14839 14788 14787 14Ï44 t4 47 14888 16013 18028 1S 8 16118 1612 16184 16178 16884 18276 IRM 16468 15671 16800 16764 Het leger van fenertal no Boioarwas Interen weer in ean twooi geveolu gewtkkekl Hel zwaartepunt der llk iiUohe aaovallea was griegeo lts Zuiduo van de Soarpe Door een mama ineet van tanks Imgelsebe en Caoadoaoeke fitfanterie tiaohUe de vijand aan bolde zijden van den gzoolen atraatweg Arrae Jambtat opnieuw doof te brdtso Onae if da Unie Pelvse ooiteltlk van Ifanahjr ëroiaUles strijdende troepen bealaande uit Pommeraelie Wea rulsIMle Hesstsche NaoaauMfet n lUaaaaiaebe latfawitsn hebben in den vroegen morgen den atool vao den gnreUIg ovarmaahHpn vtjand in verbitterden strijd debt ten ocaltBvall Pelvoa bij Vls tn Artots en CnMgaaopgevangen Door samenwerking met Wwtembergsohe balallkina deden rtl de laden nairtMHag met hamisavde kxaabl eiMlernomen vtjandelijke aanvaHen mMnkkan Ook de meennolon herbaalde slamaanvallen vao den vijand tegen Bolry Nolro Dame en naordooiili Ujk van CroMUes gericht werden gebroken De vljead beatt tMeren leer zware verllsaeo giMai Vele tanks werden door ons gaaebnlsn enze mljneowerpers vauilt de vooialelt niei vsmietlgd BaHerijeo van het reaor veveldarllllerle reginieo oo 36 vudrdea bij Vis op open terrein voor onie kibnlerl orijdend op korten atslaad ia do dichte vUandeUjke linies De strijd verbrelikle zkh tegen den middag ook op dan nooidcflljksn oever van de Soarpe en naar hot uiden tol voorbij Uory De herhaalde aauvaUoi vin des riload warden Uer ifgiahigen Aan belde zijden van Bapaune was de kraalt van den vijandelij ken aanval der dan de vorige dagen De Engelsohen de aan belde zijdes van de Mad bij verrassli door arülierlo voorbereide stormaoovallen ondernameo waarbij geen taoka dlanol daden werden overaj teruggeslageo Ten noordoo van de Soonae eodernaaistt de Engeiscben heftige aanvollea t ea onte nieuwe linies tuesolien Fiers eo Oirlu WU alo eo deoe al en beaelteu Fle en Longueval wader waar de vUand voortiijgaand wae blnoeafMNngan Ten zuiden vmi de domme mlalnhlnn de rlaat selijke vijandelijke aasvallan Tuaeohen ds Sonane en de Otee hebban wij ooae llnicB aan den vijaad galaten de puinbeopan van CbautaHs en Sojre zgn ham eonda alrijd oracgaantan Door onzen aoooaavoilta ln ni inl s 4e vijand sedarl 20 AagoMip gadmngn agn aaut allen op dit punt te staken Daardoor werd de uitvoering onzer bewe iw die ID den laaHlsn oaobtwaf dea vallooid zonder botalnfen au eUlk l Maabsn de Olae en de AlaM bbel de strUd lol kMae Iniaaleri neeblea Legeigroap nütacits kreonprlw Aaade Vesla deden Hsdilaidairaseiis tnaaiHiw daaic zij het kraeUlt Ingrijpeik tameyn aanvoerder oberMtt BOlcfcl een aainal der Amerikanen t en BacoAot nitslbkkan Badeosche tro ien bu st mui dan Fk mtlte In bet dol der Veels Btj faaids eii erneinli en Ifdsa de Aatetikaoan avare viaMezai en Uelsn ilj near dan O jge vangeneo In onze laudea tl de Aigonnsn aidai bij aoMamille aanvaUen Ita DE LANDBOUWCOMMISSIE tt STOLWUK graft hiermede aan balangheblnntlm kraiiis dat aanvragen voor ttroo vergunning voar hat rooiin vin aardappoltn zaaizaadirans on vorvoorbawQzan voor granen on poulvmehton ti vorkrUgen zUn U don SoeriUris H k SCHIPPER Stolwijk 2 70 88 DE uunBoinraomiiniE