Goudsche Courant, donderdag 5 september 1918

lanMfl GommiiIsH Éct Goiida Alle laargafM BEHALVE ZON EN FE ESTDAGEN iJwazQNoni iBPawMi m Bii nfUs mi m aaaai Df 4a vanpagiM W kM ia lat a lsa MdftnahWM M Redactie t Telef Intera S49 AdmiiUitwd t T tcf latere S3 MDuit Zd 1 i P i die de giManaehJIadwkmIatIa MNfeonamiaale Kwaia Dea tea a ila m kir kwam aas Mtscfe aMdar la auil la kat dorp en gaif bami tb de kufarU stek f ed raoeat nslHa aal to HiNkksL Van de SM inwnara ttakkan aaa to Oeat waarta de anderen venAalea liek Utdeaa twt ImbwdaiHM in tan kaMan Oaa wlgaodtB dag renSUm da DiMttliai kn u ga to iban la asnleaM wsMa p laaa i Mar afsUauir at Mn kakim k man oBtmMttaB lif Caaa taaan ia da atn tan M aant khaki 4at a aadvt 1 14 WfMl Aan het eprauMirfnal d r die ia vier dagan taia 1 feaauaao vwr ovenlen an 1 0M aaai wi awMaa 1 4 daaar i tn kroM Éanektta galaiardi aai d Lala Vufim da IWtRiitn ntSevm m laarn dé BugaMiM lieagta S a neagstaatl V H t maaktte da angaWiaa Mriae TocdaiiBtan De FnuiaAeii i A m a r l k na a tMB aia de Oise en d Aiaaa hu Opoisqcb faoUl aanzienlijke vordartiifaa v dan famaaht Oenei al UniriM ssMdnwt in da JMU Omaicf list paUlall o kat keoU tml e Imidan bt le teem oWwliata a n iiA talenntelllatw W bapnuwi Teak rrnwsdit hl dat da gaa atrdea au daflnUlaf sterker zullen bl a ea msttMtlfd la ataat zullen lUn aan Doltaelilaad kun vradaa voorwaarden voor te tcbr ven Haar DuitHdiland zal alle mogalijka maat regelen ta baait namen om a s i nunp te veriioeden Het js keel goed mcgalilk dat het dezen winter sal vooratellen Klaaa Lotliarlngen aan Frankrijk terug te gaven en Belgiü te banteUen als men bet vrij laat Rueland te ezvlioitaeran Tegen zulk een oplossing die de Prulaladia madit baar miHtainsnie oogenpt zou laten waar ac uwt Maurica Maunce besluit Door heen ta hnkan door de grendeUlnie van Drocourt heUian wU den vijand een iware ne ehag toagabracht en liein loer awate erbezen toega bracht be k yi alecbt kak llidan Maar w bobben nog niet SM voomaanu Bte noonielljke en iMkIsUike gaMta iu de HiiulenburgIlnie omgMmkken üat tan O van Moeuvres begint en zullas dat niet met succee gedaan hebben voor wil over ket SeuKekauul getrokken il n en Ooval genomen hebben Ala dit voUiraobt is knuaa wU nieuwe belangrilk g i eu tanlaasa varwachten Wil kunnen dan de aegalUkhakl aauuanan dat da onmiddellüke pUaaaa van en vijand ui bat gebied van da Olaa af naar het Noorden toe een verkorting vu tlln Unie In Vlaanderen beoogen om kat SensiekawuU te ktmnen houden en Douai te dekken en naar de Hlndenbuig linles voor Kamerijk en St Quentin en meer saar B ïl g F i Uen Tm t och af w t de reden kiu 4fjl ran den Toortffezettan Duitsehen tevag boiM Jnóeïiiid toen de Jtussisohe stoomwale vorMdur id terwffhep b er rebrefc aan ammunitie te z n In de oorlognbericJi tm van tiuiila reppen de Engelschen ook raji g v ngenen die erover klaagden dat zf ipeen voederf liBdden voor hun kanonnem Ea heA 19 ock wel mei cwaardiff dat dt atemmtng In Duitsdhland z66 schijnt beïnvloed te wopden dat met ïware ötraffea dredgd w onit tempen hen die iralsche genicibten verspreiden UaAr er tijn toch vrel ttekm a die eroy wyien dat men ondanJoB ajlcs naar den vre de verlan it De AJ Dudtscfaen Wallen nu het drei t min te loopem de Terantwoordrtijkhoid voor d n oorlog van zich aibchtiiven rn hevrttn nu dat se hem met hebhen gewild Hel 3 rtJner Ta eblabt editer dat de ttwerea vxïortóurend op de vinders tikt geett het voltrende citaat uit een artikel van een der AlI uit6che leiders barop von Gf ieattel ia d October aflevwiqK 1916 van de Pmn tet DïieaiMi biM en tr Aia a tBchArs den raad gtgvrea een dreigenden oorlog met te ontwaken nuar de geboden kan te gehniilcen om bas de bestaande Ehiiio peeache immiing een dnd te maken dne maal dus hebben wiJ ala men bet zoo noe men wil tot cim oorlog geadviseerd In 1906 tegeii Frankr k in 1911 tegen Frankryk en Engeland en in 1912 tegen het ge hoele DriOToudig Verbiad Generaal v m GebawtteJ M t de Vor wïlrbs ia tweede voorzatter van den Al Ihiischen LBond Vroeger waren de Al DuitBchers althans met htm mond heele helden Bhiana zjn lii met hun waahc nge pogingen om zich er uit te draaien zelfa dat niet meer Ëen Engelach correspondent schrift De staaltjes viln idenwralisatie aaiar d Duatooho troepen wonden zeer gewoon Ut verneem dat Maandag U het SSste regiment infanterie xoaéer ddwrtoe hevel te hebfcen ontvangen terugtrok By een van de teigenaanvallen bg Mont St Quentin op U Zatendag kreeg een bataljon bevel een poging te doen om Holle te heroveren Het moet botweg geweigerd beftihen tot d n aan val bver te gaan De bevelvoerder tod het S twitaJJoin van LeliatraoBt 0 lONE MARCH Naat bel lel om Daarna nam hy dubter bU loge pka een beetje ashler haar zoadat hij het meiaie onliaantkt kon MIjrw gadeslaan terwijl zij wemte en net e a bundel Mavan in zijn hsad begin hij to dicteenu Er viel niet aan Ie twljls kn NaAanUl w a aeu groot zakenaan liet nmkwaaidigen eaavood en julathald nam bij zijn sneUe besluiten dia de b wondering van lone gewend aan baar vad gevoel van albankelljkh U van anderen wekte HIJ deelde zijn orders met zoo weinig woorden ais mogelijk waa mee Op dit oegenMlk wae hij juM heiig een fUtaal van zijn Stapel laala van a Weren WijsheM In New York teialohleo en vele vu de gedloleerde brieven bedden op dit plan b akkblg Hel dezatde ItesVatbeld en van groot zelfver Imuwen dklaasde hij zgn bevelen voor de zaken In Broadway ala voor die wel ke zleb onder zijn oogen afwIkbMen Ifr Shillaboer was wal moo In Aoattka noemt een magnelleeh man De Irreaakracht sdiijot bijzender sterk Ie zijn Uj manaen van zijn tjrpe met donkere huid eo gakniMe baren Door zijn i agaderen stuwde b roods bkiad met buKaogeirooe kracht De glana en de krul van sijn baar zouden in Ameelka s Zuidelijke Stalen onreohie eenige aohterdoeht tegen de zuiviuMd van aija bhied gewekt hebb GOUDERAK AdvertentlCn en abonnementen op dit iaUi Ivimieh Wmgenomen door L VLEGGEERT Qouderak I P 3ö Ltog moest oien lone March hebbeo ga eeelagen om op fe merkan boe vhigal o r bewegingen waren zy vereeoiitde 1 J bovalligtoeld van wiSdbr mei de door tnUnitag verkreg vaardig b ld en eenvoud In bewegtoT mi eeT Zjf n werkt Het jonge meC et aade te doen dan d re i omenheU Eowt wanneer HMat haec door een fcikke straat Sf k T V ten voUe dui T Xn beTegT z t nwrgenpoet feg nog precies w Jf J gegooid na mot den wij nger van Aen Beadre o de ruw te zUa opengshaald En nu volgden de e eohwpe oogen van Mr Shillabeer h pi ate Inwun om vaardig en met ende hand oidö In den obaoe e Bept 8 utU Blauwa Ejuk AUeeling aood Vertabdctanua EHBO 10 Bept nm 8 uur Verg van de Kamer vab Afh d voor de Bouwbedrijveia ia 16 s 2 lu Öalbou Bonw en oiilli toaaIolLt OndaiWawiwommklda Ap fWMakai wD lamaU tldic ta tÜtMMcaa na var gadaringan na om daaa Aam sfen anails la m g ai Mi roe in den obaoe te zS het te kien bWk rfoe hll 2f ï m7 QaetrUcbe DraWkeri A BJtlHidilAN ft ZOON QOtn A fWm nrtm t HiFitMiii De ikt in ah dëte Khool nitlCi n Aanvartgen i De DIrccieur B E SPIJKER At i um imujiiiAiu 1 iitt i WITTE BFOSCOOP VANAF VRIJDAQ Moeder lOOfl RPUE iMftf Markwaardiger grootiohvr kmitt film U U r t0r fad mot alatTartooad Aunng dtr VooriMIIngin Zondag 4 8 8 uur Zaterdag 7 8 uur 58 Onriga dagan TVs 3051 Belangrijk FtDOiU s Hurklevrsel Perfect gegarandeerd zonder Bohadelijkft beitanddeelan kleurt grijs of rood hoofdhaar of baard dadelijk ZWART BRUIN of BLOND geweneohte kleur melden het laat met af het haar wordt niet vet Frys per flacon met gebrniksaanwdimg f 1 25 en f O 75 8063 30 Verkrijgbaar te Oouda bnBALT A DE JONG Oosthaven 31 H P VAN WIJNGAARDEN 2514 25 meiweg 77 ANTON COOPS Markt VerKOrqt waiw dMiJoot varkmn hu hur apocdig die uchia gUna en Botving wdk Ko wclvcraorid hoofd kciimirkcnLAX trwi d ialof naun fooa en onrein n U onmiibMt vmi cheotfunda kindaroiv LAX Md n4adM A pm4m U 1 wMtmJ Elacht Cilnitbaod inM on lwiidt cke aiD L I AKKER Roiterdin 3053 30 BOSKOOP A verientltn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P A wmi R Zydeweg72 No 4 Ranli c S T Op alk dar bans Bfandètaffan Buiten ain tt van hat banbeakja vaar fMn Il vanaf hadan varkrljgbaar SO éluks TAHbrlkötten I 0 70 pil 80 Stuks bif da andlFttianda handalaara tw A VAN DER LAAN NIauwa Havinl P VERMÉIJ Oreanawag D VERMEIJ Raam 30M 40 1 fat firandsfoffeH Cdlfitftissie Disiridi douffa telt vanaf hodén beschikbaar voor da groepen é C en D HUISBRAND 2S Jo m lel li loiwÉüt aaflful m éi Dece 2nllen vorden ventrekt vo r de gem eentö OOUDA IA ËrMolén i f 8 40 par H L van 75 K O == 1 aanhald Kaahalkelan i 3 86 7B K O = 1 é rulnfiaïanbrlkatian i 3 70 100 K O = 1 aanltWd Voor de gemeenten Haaitrecht 1 oordreoht Stolwljk en Reeuwijk worden deae prijzen met f O 30 por eenheK verhoogd Do hoeveelheden van elk dezer 1 randstoffen zullen te onzen kantore zoo gehjk mogelijt worden verdeeld nkar rato van den aanwezigen voorraad bij de handelaren In verband hiermede worden belanghebbenden nitgenoodigd op i betrekkelgke bemlta rten groene aarten ni rt in t vullen de OOPtder gewanichte brandstoffen doe 1 alléén te zetten 25 van het mHtoegewezen kwantum en deze daarna cImIcI II Ic a in de bu8 te doen te onzen kantore Oosthaven 3 3039 80 N B Wtóneer met de door on tiegowezen oorden geen genoegen wordt genomen zullen hiervoor g n ancl l worden ventrekt iiiilpiiwoDiiliÉ of Heerenhuis te huiii gevraagd mmn t éz f BÖO per jaar Brieven met voliedi e bmachtijvidtf onder No 3033 Té huur góvraagd ëën Woonhuis ïiaapppijs f 300 4 h f 3do Sei Jiiari Brieven onder No 3032 dütetiu Go id 6 Gooranti 30 i I i unt m i n 1 V i f jr vebkrugbjlak bm alle OLIOK 412 SS HOKLOaKMAISaS en OOUDSuAtOtN VRAAGT UWWINKeLIEft nmtiw a Wet ifcidBifci nw Éw wa ia NlÈubel en Linoleamwas A S R A Via en linoleum Iji Idttp In het gebruk net turiiie aaikel vcior het wrgvi dan de hWie Vn wak KdiQpt éénifem A JS R A én u blp hl b Mdèn ktBndkén S an de vloeibare meubel en lln eumwas A S R A Vv r niet ver frqgD IHir c li tot onze HooMdaoS fio ij tfipjrjlgpr 0 4euCMi en omstreken de firma 362 60 L VAN Inc drosaler in Koloniale waren OOUO AkivamM i m tflt mild Het AdIrèfMfetNiresni ii Dil GoUlisÉ ClHHlHlt isr TELBF 82 MASKT 31 bntorlt de plaatiini van AbVï llMtlËN in allk Nederland he en Énltenlandaohe da en weekbladed etf andere periodieken zonder eeni e priia4driidlo M ÈÊT msMbrtdléiH Vmf ün f kSAMlt MMKAs vofdoamifta feaUMftntM worèen mUftI VMftlvMrtk Bürëaü föt tuWieitêit Tim Aisaterdam K6 z a radtt ÜfS n ft CnWtM BilMlilaW Lm Qadl ttilia twieMeiter van Edam ail Scliacloinilaiiar J Oarrltl Oud Kaaldaat van l eroala Lid Eanta Katear S Poitmus 3choo1 liWUr P 4 Raaymakars Oud Sacratarii W N Wliltaralioveii Gep Luii Kol O I L Amerifoort StcrtUirit kÜ SCHRirmiJKB CURSUSSEN iliaq onder wie Joh Bonman Directeur an Direaeur eener Tuchnchool Jhr Jan privaat dodent UntTenitelt Dr A J M Qaital teernr Handeli chool Prof W C recht Dr A nalberftadt oud leeraar Qjm Ipcemt Unlveniteit Dr C Huyaman accoun lóTeraara H B S 7 Mn In de Rechten 7 worden doer om eor anlaeerd naar dan ónder bidlod yu 0 el£ ll H U Hi l ar ffandalaUóo Mr gr J Btll Itk Jotiniltht li r A A Fokt Oarlaaaoa leeraar H B S P If vi da Oraaff Hoo leeriar Univeriiteit aatlam Dr J M Hoozvilat privaat taal en andere mannen Tan naam in enieuri 6 aqcountanti 3 artten ena 40O ecbrlftalllka cnrstusan om STUDIfiTECHNlEK MOZieSotóCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK dEZONDH LEER METH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFTVERBETERING VLUG EN GOED REKENEN FRiB LttN SLÜD DEENSCH NOORSCH RUSSISdH MALEISGH LATIJN GRIEKS H ESPERA JT6 WISKUI ÖE SCHEIK iNtlE NATUU ifUMDE WERKT JIGKUNDE ELECTR 3 TECHN TEEKE EN BOUWK liiDE aLG ONTWIKiC LOGICA RHETOEICA BOEKHOUDEN HANDELSCORR ADMINISTRATIE BEDRIJFSRECLAME ETALAGE ORGANISATIE BEURSTECHNIEK STENOGRAFIE SGHOONSCHRIJVEN NEDERLANDSen PRANSCH DUITSCH 8NGELSCH ITALIAANBCH SPAANSCH iwEEDSCH vom al a Jilltan an aroapan voo ƒ O aMInz par brlaf voor alia lanjav ALLE actan 1 0 an M O ALLB pfactihaiiloaa f SiaaUaxaman NoUrUat Me In da Rachtan Oamaante AdialkEilraUa Aetuarli Accoïntanta OndarWlliar Bon kundli OpiIcbUr a ekinur OpilAtar Watantaat BadHJIalaldar SaeraUriaRadaetaar an au S7S ISO Curadasèn v6or beginnen ejn gazln gevorderden hieergevordenden en vergevorderden J Aangename methode Perioonlijk contact ttufchen docent en cursist Uitstekende correctie collectief en Individueel BniIJke cdndltlïn IMinver genden kunnen v A óns Studiefonds profitéeren Qoede re Itatóo wie werkt slaagt Adviezen inzUte Beroepskeuze 1 Voor noten inltchUrlgm vrage MH b itU Hêinle fratu brochure een ioucétel van Ui pafina a Men verbindt ttch hierdoor tot ntela tlardlijvfgheid AttBNDA Ih a vin d m cit voorkomende iiektea MJt Tiait koite i i cl4xe kwaal echter te beatrijded De Uaicerpiltea vin Apotheker Boom bevorderen een goeden stoelfmË xuiVeren het bloed Éa Verwijderen overtollige atoffen mt het lichaiirt AllUen ftcbt in caloten dooijea methendtecke ning A M boom Pri S per doosje 25 en 50 et Verkrljgbiar In de mfl t Apotheken en Droglat Wlnlieli te Gouda bij aNTON COOPS 1904 iS tl J QoedkoopsteenaoHedateadrea voor Meubelen alt TUlib Kastal Bollattn auUah batUar a tMfacba Vaaraa ba litinai WHi aa utI idakau Thaatalals aplafals iaiMMlaa XOMt ZIEN Uivuiittli irdaüiniLUK e tmm Vrijdag 6 September 11H8 60118GHË JOÜRMT 3sTi© u ws VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONlOiaNTaFauSi par fcwul al ÏM par waafc U eaal mat Zaa4aahla isrkvartaal ƒ 1 U par aak IT ead oaan aar da bawiili pw loopar laanblailf jyanoa pat paat pat kwartaal flM nat lotittMai UW Abannaoaata woida Iaa l ka aa n ë an o en a aai oaa bnnHi MABn 11 aOUD i b o afantan daa boakbaadal aa da pa IkanloHiL ADTaBTINTiaeBIJai mi Oaoda aeatrakaa bafeaonada lal iliabaaorikilK I t i aU raje aOa ml icaar ttM fa bottaa Oaoda aa da bMantilici 1 1 tacals tui earn levl mem aiU A4MiaaUk f a aAIMa fsnaakaiakMaa eaalaatnaaL DE O ORLOG Wat hapert ai in het Duitaoha lagap Hinden bnrg an Lwiiendorff aan het aaorda Vonratailan tbt aan wapenatilatand f i BOOaOOO Amerilianen Rapraaailleaa in Ruaiand De Taaritaa warmoord f Duilibaat warniatiainga ONS OVBBBICHI Bureau MARKT 31 GOUDAa biutMtluid flbatan iMrt komen t atUB tuf Indénbwd dit voorvtel tiet er 100 op oog niet kwaad oit Het Is echter de of de g ülie6K en nu 4e bonljea vert yn valt rusten soUen wiltan weten n OU niet in hun nadwl zyn want Ameril gaat gestadig voort met het Isrereo v 1 aoldftten Het aantal dat op den dien Astu av oe geeameniyke fronten met Inlx gnp van Bi ni g cond n iru ia c 1 1 600 000 man te bvtm fin men w men ite onder AamSk f weeg bezig nieuwe soklatMi in schrtfneL De Engelach bladen lyn niet ffefltim voor e n vergeiyk in de keld Ml bet 37e peeenre wiglnient infanterie meldde naar den regimentastaf Onze ogen ar tiHene vuurt voortdurend in onze eigea looï raven en ne snt geen nobtie van ouw luchtscinen Ata gerolg van dexe onaohtzaamheid is de atemming onder de maiu B thi4 peB zeer verhltt i De rnamien z a waahooig en verUeven aUe vertrouwen AI dlit hlUft voorbdureM sullen de gvrolge zün dat da stelling bU den volgenden aanrval genomen wordt Wat dan ook jttvt m gochiedde Een besoefcer van de Leapziger Mes vertelde dat men e avonds in de café lie deren zingt tegen den oorlog en ook aan de vermaAnle Duitoohe diacipline hapert een en tder Zoo gebeurde het te Lei zig dat 800 soldaten die twee dagen v rlof hadden een week onder water bleven In plaata van een flinke atmf te krjjgen warden z 40 genade aangeiMnncin Het M ook wel teefcenend dat Ijudendorff en Hindenihurg xich dezer dagen hebbeu laten interviewen Zy hebben echter wet geeogd wat het Doitsche voIIe genmt a tellen Hindenburg zei over het Weatfront geen woord Hy praatte er ï tteriyk omheen en had het over de andere fronten e van geen betee kenifl z n met betreUdng tot den eand Btryd En ten alotte komt de rykakanselier aan het Heerwihais verklaren dat het geiyke kiesrecht m Pruuen r loomen moet om dat h t behoud van de kroon en dynastie er van afhangt Dit duidt toeh ook op een merkwaardige stemming in het hannenland Gewagei van de verwoesting door dt Duitschen bff bun terugtocht MBfarüM schryft d Tlmef De tyd is ryp om DuitwdilMid ms m aan het verstand te Imsuten dat men h Is het van plan la by d n terugtocht do j rankryk en België iedere stad en l let dorp met den grond geiyk te maken ee rechtmatige straf zal oiUeggen als e n maal de geallieerden op Dnlti echea grond staan De J aUy Mail zegt dleaaugaooder J e cekerheld van de ov r winning geeft den geallieerden een wa pen in de hand hetwelk thans reeds tot ge bruik gereed moet wy nien gehouden I a wapen ia het vaate voornemen hetwrik dui deiyk ook Duitachland moet worden kenbaar gflBnaokt dat da moedwillige verwoea ting in Fronkryk onmnmydeiyk dtmr stren mtBMtiUw tal woaióm aatroft ia d a vteva4 ar wwMM aw i i n m n vorm van verwoesting in decelfde mate Duitsche eigendommen In Duitschland zal men xtiA haasten dif uitlatingen aan het volk mee te deelen ea er aan toe te voegen Nu moet Je t zelï weten Wanneer Je den vyand niet weet tf keeren weet Je wat otw te wachten etaat Het taai verdedigde front der Duitsoher aan het Noordeilkanaal en de Vesle is ten slotte onder den dnïk der Franechen beswskeii op beide genoemde fronten zyn de DuitBchers in vollen aftocht en de Fnuiflchen naderen Chauny en de Aiane Vele dorpen werden by den snellen Franechen opmarsch barryd de buit en het aantal gevangenen moeten aonzieniyk zyn Meer dan bondend Franeehe dorpelingen zyn in de dorpen Ecourt St Quentin en Bumancourt halfweg tusaohen Douai en Meeuvres bevryd Voor t meerendeel echynen zy tich Uchameiyk wel te bevln den ofschoon zy zeer schamel gekleed waren zy verklaren dat zy niet slecht behandeld werden maar hun Ieren was erg eentonig wegens bet veHxKl bun dorp te ver Laten Degenen die op het bevel van een Dmtsch officier om mede terug te trekken geen acht hadden gealagen verborgen zich Een oorreipondent van de Tgd nduijft merkwiunlice dinffm uit Duitachlsiid Hil Oek m knagen waar men aan de verdedigende kracht van Duitsohland nog vele jaren lang niet zou wanhopen ik deel deae me ung ontveinst men zich echter met dat de immer sterker georganiaeende i orlogfiwil der Entente landien het zij het dan ten koate van een gedeeUelj ken eigen ndfltiganc inderdaad 3p de vermetiging van Duitaohlamd eou laten aankomen Er verluidt dan ook dat by de Jongste mtmoe tng der bdde kekers i bet groote hoofdkwartier niet uWaluitend d Fiwlaebe kweotie en de ptaktyk van en nwvar bsodge nooUfihap tuMcfaen DuHacUand en Oostenruk i n besproken maar ook eeft nieuw middel 091 elndeiyk tot den Ifng bege fA m vrede te geraken Daar echter n nieuw rechti Btnekfich vredesvoontet van G itmle xyde niet meer wel mogeiyk m na zooveel mlftlukkmgen op dat gehied moet eer ematif een voorstel tot wapenstilstand of voor bedde partyen aanaMulbiw voorwaatv den ovorwogen ztffl Dtt vootirtel aou eertt by het begin vanh t aa winterseizoen worden gedè4M lo weder alle krugcFvemchÜngen hWKft stilgelegd e de zoogenaamde vÜfde w ater in de loopgmven dreigt te beginneifc Indien het daa aan de Dtutech Ooeteni sche strydkrachten gelukt zou zyn op een bepaald front gedeelte ewi wkca succes te behalen dajÈ voor een beter prestige van het uit te brengen voorstelt noodzakeiylE wordt geoordeeld sou bedoeld voorstel niet meer op zich late wachten Het zou xonder het hooghartig gebaar met hetwelk het eerate Duitsche vredesvoorstel gepaard ging een ernstig vingerwüxing bevatten naar de orfieratelbare schade die alle oorlogvoerenden eoudfm lyden indien de kr g weer een jaar zou worden voortgezet m nieuwe koetbar landstreken van Euroj zoo verwoesten N uitd nikkel yke heihaUng van het verdedigende karakter der Dultsche krygsvemchtmgen zou worden vMBig eteld dat ty dena het wintev kwartier t r trouw lUke ee klng a vov den worden gevoerd over al 1 vraagstukken welke tot den oorlog in betrekking staan Instemming met een door de Cen tralen te geven zeer imdme opvatting va den volkerenbond in hooM zaak bevattend het denkbeeld van Grey zou de hoofdvoorwaarde tot een vergeiyk zyn tegeiyk ou in het voorstel tot den wapenatilatand de be reuflieid syn vervait om aan België on voorwaardelgk zyn zelfstandigheid te laten de aangerichte verwoee tingen uit een internationaal fonds te bestrijden het delibereeren over de omtniiming van de NooTdFranscfte gebieden ter uitwisseling met de Dulteche kolo men de inleiding der beBpi kingen om de ElzasLotharingsche quaea1 1 e zoodanig op te lossen dat zy geen angel achterlaat in het eergevoel der Fran che natie mits ook aan Duitechland zekere koloniale en andere etfneeesiee worden ge dwui en eindeiyk herziening van den vrede te Brest Litoifsk F iiillaion © loppoD in de papiartnaad wierp De koocdagevlngen u brievw had zij gesor ieerd de eereto gevouwtta de laateteglad ben kunnen zeft n maar Tiet foirTÜ wl aan haar werk J overwinning m het hole Shillabeer ü d vijl mlnut r i a Hin tfï P P raam ïemi ta vetnAking gebn ht dojr c eitó Teer n Ondertussehen luid loua kelljke vlu re methode v n w T Sj 1 JTf hMrwcrk Zou de Entente e n wapenetilstamï onder zulke voorwaarden weigeren dan xou ÏKiittscbiaind zoowel m bet binnen als in het haar oodarvrager Niet een zei lone met een zweera van droeflieid den bdk neaislaande 8 B OLOOKBTT vsrtaaU deer WESBEL MK JVAM BOeBUU fiadrak vtibadan Terwijl lij Sfirak daoht lij aaa eenaan wien ZIJ indien bet noodlc niet tusaobeu belde was gekomen dezen aeam had kun non geven gever uu met bet potlood boven bet pa papfar w 4 en4 SbiU b e Xn re re ce o eeoige oogenblikk pflnaend terwijl i j do iwdenA papK iia b ri bield EenakUpa u j de naiaohe en woeale wijze dia beu 5 800 was ala bU zaer diep nadacht te ge baar uil U fa eai Engeleobe i Ik ben een Anwrlkaanaobe antwoord de lone Olachoon nooit gaua d de ter ren on strepeiibnnler demoDstretlef t © zwaaien ontkonde zij ook nook haar naUoniUIIeU en die VHi haar vader Jtanr u heeft geen Auerlkaaaiiob ao Mn ai Mr ShUlabeei D is evonmln noodlg als een Pngelsob te hebben Ik wwd hooUaakelijk t p rijs opgsvoed vwvolgle looe 1 uwl Ie de begeerte onderdmkkend oti een op merking te maken over mans oliten ütapnak Xee t uw vader aoff was de vol geule vnag Ja zei lone omalllg hij Is op t ootKnblik in Amerika Zij vro ziob verbaasd al el het de gewoonte van Engelsohe werkgeve was tam ondBrgeaoUkte op deze wijze uil t booren V Iweit 4us naar ft nrondantel een EotraWng ol vrijde aaa de i aUde van dan Atkali l i Oo a i ravelgde pjoabt luutr dan t aeggeo dat hij nog QOoit zoo n soede klerk bad gekad m dal bet boa beel vra zorg zou hebben be apaard Indlea zij ffadurende de laffeodat hu bet Wel owv de troepen voardo aan bet boold dei iutanlaiiee zou hebben ge Bij haar btaneakomen had Mr SUJIa beer attlh In een lagen atoel neergevlijd over een der annen zijn been verpend terwijl bij zijn Aieuwe eecreteresse gade sloeg Bij bed bet voordeel door zeer veaaobHlende drijfveerea fa beirf ülg gebraobt ta vorden bjj woe een eigenaar dig men Ml van goedo on booze hartsloablni nu eene gedreven door eejUlJke dam weer door mindw brave moMoren tenrill al zijn gevoelew aleeds irerdon ovorheerecfat door zijn groote en aaamaïgende zeUanobt Naar hijzdf evoou vaa te zaga en telde Sljn firma maar eun U de Stapelplaati van s Womldt Ijshald bad eleobte beperkte veebt hij Naifaaiilel abUIabeer bezat ze onbeperki Vmo boe met baar vlugge boradUgMd van een ZXana de Wel omliep om hem de brieven te overhandigen die zij bad genuigmbikl niette haar blik koel onder aoekead op haar werkgever Er laggoen opwUjke alknarlng In haar bUk toob De grnMe man zweeg een oofeobtik Daarop liep hij naar den haard enaohop te gedachteloos een stuk kool met zijD teen we lona was op t punt te zeggen dat hij op deze wijze t leer van zijQ laaafi sou sobroeieo maar niet Beker van ziju atemmlngl bebeeracbie zij zicb Mei een plotaeUnge tiewogliig wend de hij zich naar haar om en zei lic boop juffrouw Uarob dat u binnenkort aan deze zijde van den Atlantlsoben Oceaan ook TTleoden zult vinden Hij bleef bij haar stoel staan onzeker een penhouder tuaecbon zijn dikke on handde i ingers di oie te De deur naar het naasaggeod kantoortokaal ging voor zichtig open ea daar verscheen bet hoofd van H Chadfcid Eaton Bij giUhlaoble leen hij zag hoe zijn meeater daaratond Door bet een of ander aobenea de z nuwen van Ur ahillalieer geprikkeld Ie worden Bij dra ide ziob eenaUaps om aoodat zijn buk op lijn parUenllMen klerk viel Ala een gordijn viel zijn gUmlaoti neer Ik daobt b aoo Ur Eaton atame land Ruk oltt riep Ur SUIIabeet woaat met buitei woon kraohtig geluid En vegigevaagd als een blad door denatono van oogeuMgen van zijn meeeiar verdween bet hoold SblUabeer liep naar de dauT v a aideeksg F en draaUe eaaiaa