Goudsche Courant, zaterdag 21 september 1918

57e 1 A ru i $ Kedaotiei Tdaf Intero 545 A4iiiMitnti t Talaf Intaro 83 doen behandalea reinigen koelen pasteuriaesren terwijl tevens door middel van de bekende blochemieche reactie heel wat ileke maUf an het verkeer sal kunnen onttrokkwi orden Zoodoende sou de nood der tijden eene t gittnisehe melkoontróle mog lijk maken die in de tijden voor den o rio een onbeiviUiaar ideaal was DeneltozianiiiJiiMsyweliMeii Wie een jaar geleiien had durven voorBpeilen dat deaj komenden lyinter er tea onzent gebrefc zeu kom i aan melk boter an kaas zou met een sohouderophalen zün bewitwoord zoo ediröft een medewerker üWB Eeonom Berichten in dat blad Men kon aich eenvoudig niet voorstellen dat ons kfld het land vw melk em zuivel een tekort zou kumi n ontstaan Boteroveriechottea vaa om en èu de 40 millioen kilo kaasuitroeiien van rvim 80 miUioen geluk de jaren Xn6 en 1916 te zien gaven laten aich maar niet aoo in eene wegwerken Zelffl in 1917 kon er aan boter nog 26 000 ton en aan kaas zelfs 66 000 ton worden geëxporteerd niettegenstaande de vorming van sterke i eeerren voor binnenlandsch gebruik Stel nu hiertegenover dat de boterproductie in het melkjaar 1918 sledhtB óOOO ton heoger gerJtaimd wordt dan de uitvoer in 1917 en de kaaaproductle zelfs 10 000 toa lager dan de Uitvoer in het vorige jaar en het is u duidelijk dat ieder buitenstaan der over deze feiten verbyetend moet zyn En inderdaad g 9ieel verldaran kan men ze niet Het ie waar de sJac tlngen in 1917 deden maen yetseixp met vm aOO tWO è SBO OOO stuks inkrimpen maar die inkrimping be trof toch meest alleen wrak melkvee en jong vee ontkend kan ook niet dat door het ontbreken van krachtvoeder in den afgeloopen winter men dit voorjaar een elecbt gevoeden en duis tot ipro ctie niet bjjster geschikten veestapel aantrof doch daar etaat tsigeaaver dat een seeir gunstige Aprilmaand in ettelijke weken weer goedmaakt wat een heele winter bedorven had toegegeven moet ook dat de schaanschte aan tal an voedingsmiddelen leidde tot een ver hoogd melkgebruik alhoewel deze toeneming zeer is overschat maar alles en ajiee bü mekaar biedt toch nog geen hevr digeade vejiklaring voor een zoo buitengewone productievermindering ak dit jaar te aanschouwen heeft gegeven De cyfers van den burgerlyken stand van den veestapel ayn nog niet bekend ma eer vermoedelijk louden die enig nader uitsluiteel kunnen geven Kr is dit voorjaar een zóó ontzaglgke roep geweest over afslachting van vee in 1917 dat ieder veehou feuilleton nUMVH UIT 1 M UOllVfAlk iilr chijnt etu eoort sport la baecaan by tomiihge weuHoaeD om daWiJk opvolgers aan w wljsea looora ar ürgeag en vaoe ture Is ontsMiui Er ilja door de saue awldng van het aluuwe luiaieterie eauge vaoaturea ontstaan ea aaomunua weniwi aamen geDO md Uet dagbUd DeTeiegraaf ts daarin dpedWiieii Dat wist reeas vóór net Kabinet good en mtA gersed wSdi al te jvierteiten wjo burgemeeeter van deo liaag wie dlrecteu gen raai v a de oosi en lelegraal zou wojcdan Beide ber hteB werdaa onmiddellijk tegtJuffEeproken helgeeu ledersMi gemakkelijk oa dosn want bet la begrijpelijk dat er nog get naeOon de over geiVtcht wee wis de opvolger sou zijn Het ilja bakte zeer fewlohtige lunodea M Qo Is te hopen a t ds nieuwe reifterlqg arnsllg zal overwegen wie ze op deze poitteo steil Voör deu post hopen en vertrouwen we dal hot OU elndeUjK eeoa een man van bnA vak itX zijn De ervaring mat de mttiftiren Fop eo too Oeuaau opgedaan is zeer ongunstig en terwijl eeo ezel xloh maar Mnmaal aao deozetldeD steen pleegl Ie tooien beek da HageeilDg hel reedd tweemaal gedaan pate zij thans a ze belan rUka etaat Mdrijven voor de ranle oiaal ia post en teleffraafkriogen wen chtiaan gaaroe den beer Vertfroeiea u t den Bosob up den vaoantcn zetel tien In ooevene dit mogelijk iil lijo weten wlJ nieC maar dit staat wel vast dat bet aeo vak man moet zIJq wil de dienst der poate rijen ea tele alle nUt nog dieper ió bet inoerae zinken Wie de opvolger van den beer van Karnebe4 c zal zijn Is oor een gewioatige raag Allerïei burgemeesters worden genoemi de Haarianscbe d Le wanier de UtredhtMhe de Aroorsfoort ohe an bog meer Wij nenartinireii er aaa liM ihet U Irfll op dee Sde wijze ging totdat onver wJKJhi de heer van Karnebeek versoheen die sieoh ambteiuuiLr op hst departein t van kolomn wss Met gemengtle voelons zag mau hem optreden t was een joixï broeirje onervaren In ttto genwentazakea Ik herinner mij eobter boe hlJ ila eerrita maal ait raadsvoorziter al dadelijk liet zien Ine goed hij op de booffe wa Hl dadelijk begreep men dat bij aiet ff markcdijk sou zijn Vele belangrijke zaken ziJQ tijdens slJD buTgomaeMerH p a gsdaan Ook wel eeos zaken waarmede wij oos heelemeal nlirt Aondoo veroeiUgen Uet laatflie oorrilel dat 3281 264 TEGEN GRIJS HAAR gebruikt men Fedora s Haarklearsel Perfect Q egarandeerd onscliadeliik Overal verkrijgbaar it f 0 75 en en f 1 26 per flacon 2773 30 Verkrijgbaar te Gouda bfl BALT A DE JONG Oosthaven 31 H P VAN WIJNGAARDEN 2614 26 Kleiweg 77 ANTON COOPS Markt nood een behoorlijk onderwijier over b en sooiwat al het goede dat Je au krijgen daarin zat bestaan dat Je de vrijheid heU te trappeleo op dit wankele oudu tooneel hlerf Maar stamelde lone 1 een goozeal gehild van onruM kwam in haar oorMt het pirotipectiw zei en Mr Uarlord Ik ken Mr Ua loid niet viel Uvinla Btarr aoherp in Maar bet oude proa pectus Is In elk geval een en al leugaa Het belooft een muaigte meer dan en ik oott zullen lien Wij zijn aUen vrijwel voor den gek gehoudon dat Ie een fett Diear wij kunoeo het alet hrfpon e terugiBCbc ppeo gee t nle Daarom vBitoa wij bet maar van deo beaten kani Op en helpen elkaar aoo goed wlJ kunnen door eameo toooeelen uit te werken De moed zonk lone In de soboeosn t maar zij berinoMde dob de paragraat over de oaiJvoHge toooaelbeetuurdera die aaa bet einde van don ourmie tijd zeknmet elkaar barrewarden In hun IJver om goede betrekkingen aan de gfproinoveerden van de Internationale Inrichting aan te bieden Bedeesd waagde zij het om em beUogrijke vraag te stellen over dit paat De oMéejeit lachtea allen kort 1 HSOM ea spotlend 1 V m 47 Do Do door haar binnenkoimet onderbroken los van professor Koacoe wwrd vervolgd on na een poosje werd de belangstelling van lone gewekt en aimifioerde het haatr te luisteren naar da waanzinnige klanken waarin een vao de melsjae iu t iiot touwaohtij haar een zekea en Uütcugewoon atompzlnnilgen h kl smeekte haar te vergeven terwijl die Spartaansche jongteling in streng kloaeteke en kalme houding tegen een geschilderden eohooreteenmoiite feunde Zijn elleboog gleed daarvan voortdurend ai terwijl zijn edele ongenaakbaarheid en zijn vaarditgo geslotenheid bij het oogeniblik sterker werden Bet trof lone iti t algemeen hoeveel meer de mekjee la staat waren zich zelf te vergeten en elch in haar rol te vorplaaytsen dan de mannen die zonder tfitzonderingi liepen en spraken alsof zij door een verborgen uurwerk werdep gedreven Toch dach zij niet zonderen heimelijke huivering van angst aao oe zij zoU mifiachleii binnen enkele minuten geroepen kon wordett de oritÜBohe oo n van haar med tudenien bet hoo d tebie Abonnementen en advertentiën voor de GOUDSCHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE COURANT worden te Haastrecht aangenomen door onzen Agent J SCHEER te HAASTRECHT CORRIE CATS en M 8TORR Qoudi PluweelaniiDtel 53 AiDMerdan Jtcob v Csinp Bilrut 130 3280 Algtmuiu h nnitetvi i Nfieuwe Schouwburg aOUDA Reoril lleiierliDilseli fooDeelgezelitliap DINSDAa 24 SCrriMBER mj Aanvang 7 4 uur praolaa laolita één aakaia opvoaring am ROOIE SIEN Htt Bicuwtt luccaHluk ▼ M SPRBB in 6 bedril ▼ □ m t iaa ea diot VerdeeUni der bedrijven Ie BlDRur Op de O Z Achterbur wa te A dnm 2e 4e en 6e Bbdiuf Ten baixe ren Bremen 3e Bbdkijf In bet deaebuii op deo Scbie damichen dijk te R dcH 5e BBDRur Het Cabaret io den Haa Klflm déooratlBn ohltt r n4 a monta rd Coetuuma tiq ANDRÊ HELSLOOT Kapwark van JOHAN MEfJER Iidereen ziDgi bel lisd m Db Biaiis Prljzan éar plaataan Itallaa an Loge nlat ladan f J Icdan f I SO Balcoa alet laden f 1 35 laden f Qalerll f 0 40 Varhoorl mat 10 i Autaanracktan Niamtod venuime het earita bedrijt DONKER AMSTERDAM AANVANG 7 = UUR PRECIES Orkest onder leiding van den heer J VAN DER GLAS P Plaitibaipraklog op den dal dar ootilellm van 1Q 12 aa 2 4 uur in de Socleleit OntGanoe en 3308 S7 1769 15 Een kleine Pil kan dikwijl een gekeele omkeer in Uw geitsl bewerken De Laxeerpillen ran Apotheker Boom uivaren het bloed Terdrijven overlolli al en tlijin en bevorderen een goeden itoelian Men zie echter bij amkoop a uwkeuri £ loe dat U de ecbtc pillen krti t Elk dooije moet voorsien lijn vaa de handleekealnf Firma A M Boom Prijfl per dooife 25 en 50 et Verkrijgbaar ia de meeite Apotheken en DrogiitwinkeU te Gouda bij ANTON COOPS 3 Dl YsreeDiQttig van BetasghebbesdeQ bij de ZuiderzeivlttGliDril lloklH 107 Amstapdam Levert esouien Gepelde Garnalen onder controle der Zuiderzeeviich controle Verecnijing onder Rijkstoexicbt in pakketten van 5 en 10 Ko aan panicuUeren i 1 90 per Ko aaontv ▼ poitw indienniet bi plaattclijke winkelier verkrijlbaar Winlielicr gelieve prijaopgave aan tevragen Licht gezouten garnalen zijn 6 dagen zwaar gezoutea 6 maanden ge gerendeerd houdbaar 3125 20 in divcFH maten verkrijgbaar bij de 2670 10 HnileMrneniiflg AfiRICULTIIRIl arnamalkaloot 82 la QOUO Is Uw maag van streek Uw tong bwlagen Uw eetlust slecht Lijdt gij aan maagpijnen indigeBtie een drukking op de miagi opgeblazenheid het zanr oprispingen Abdijtabletten voor de maag kannen U er van afhelpen Vttrkrijgbaar bij de meeste drogisten en apothekers h i 1 25 per doos Een boekje Maagkwaleo wordt U op ventoek gaarne gratli toegexondcn door L I Akkar Rottardam ROTTERDAM Hoogstraat n 327 333 Engelsche Heerenhoeden en Petten Advertentlin en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BerkenwondeOorp door A BOOM Berkenwouda NIauwsta modellan voor Berkenwoude Achterhoek door I NDOMEN Beiersché SIQLWIIK CAREL KROPMAN Kleiweg GOUDA VRAAGT UWWINKELIER Nauip de Wereldbepoemde Meubel en Linoleumwas A S R A Het be te artikel voor het wrijven van meubelen en linoleum Is vaal ao oopar an voordaalla het gebruik dan de beste bus was Koopt één flesch A S R A en u blqtt niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel ep linoleumwas A S R A Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot onze HoofddapMhoudap voor Qouda en omstreken de flrma 362 50 L VAN OKU BKKK Grossier In Koloniale waren OOUDA Haastrecht Modevakseheol voor Gonda en omliggende plaatsen Aaagaalotaa bU da vareealglBt voor Moda vakaekolaa to a Omvaabago Goedgekeord bq Kon Be 1 26 Aug 11 No 45 Oplaiding tol Oostumièpa Ooupeuse en Leefapes M munMl iw iUm iHnit tl Inni niBI IllUt ii HIIKIKK Da School 11 Tarplaaul TU Ooawa 109 aaar Bnaara Itl vaai aleh alanwa leeilioienkaaaea aaaataldaa DIr Damet v HEYZELENDOORN 4 ste 4 Adverteert in dit Blada MORGEN verkrijgbaar SCHOL D Waltz Karnemelksloot 141 Openbare YeÉopino ta aOUDA op DONDERDAGEN 19 en 26 SEPTEMBER 1918 des vooimiddaga 11 aren nieuwe tijd in bet Koffiahuia HARMONIE aan de Marlet ton overstaan vian den te Haaatredit geweotigden Notaris d KOKMAN van No 1 Een onlangts nieuw gebouwd WOONHUIS genaamd VELDZICHT F 62 verdere betimmerinig enK aan den Boerendam in Vettebrook te REEUWUK groot 11 aren 45 centdaren No 2 Een perceel GROND in den Gravekoopdchen polder te REEUWIJK groot 20 90 aren IMt perceel is in erfpacht uit e eTen aan S en J Koster te Beeuwyk teigen een Jaar tijksche canon van ƒ 26 No 3 Eenige perceelen RIETLAND RUIGTLAND en WATER liggende op Lang Gravekoop to REEUWUK groot 9 55 75 hectaren Watérrente per jaar ƒ 68 81 3103 47 No 4 Een perceel VEENPLAS met de daarin gelegen Riet Ruigt en Teelakkers op het blok Nieuwenbrook te REEUWIJK groot 3 92 64 H A Waterrente per jaar ƒ 20 47 Breeder bij biljetten Nadere inlichtingen geeft Notaria Koeman voornoemd Verkrijgbaar bU d DrakkeriJ BRINKM N A ZOON Markt 31 GOUDA VERKLARINIiEII VAN KAASPRODUCENTEH betrtffenda aen vatgebalte van de kaas van mlnstans 45 a 50 stuks In omslaE 3S eant franco per post I O Stf W Bij 1000 enk latii mat Sina m bedrukt Goedkoopste en solledste adres voor Meubelen li Tafala Kaaien BnHetton Stoelaa mat leer en plncbe Veeronbedatellen Wollenen Satllndekeoa TbaetateU Splatela SobUderllen ena anx V Speeiaei adnl Toar a el l mat kawelijk plaaau 20 KOUT ZIEN lllinUT44l InuUliiiiniiMli Ml RoHtirdatm MI2NI Drinkt SINALCO al oho vrl Heerlijk verfrisschend BIttrIct ytrtoganwoerdigar Bouda 8 aROENENDUK Linga Tlondaaog M iS Talafoon 678 3040 24 M Sept 8 uur Zaal Concordia Westhaven Uitvoering Zangvereen Gouda Se t uur Gebouw Bouw en ffolUngtoezicht OmlenrtaiidsooiaidMl Ai menzo Sept n m 8 uur Vergadering van daKamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven In Arti Legi Oct Concordia Westhaven Feeetavonid tooneelvereeniglng annoDle B le fd TwrHMkn wfl gwigald tydlf mededaeUiiff ta mofa atranctt van t gadatiBgem wnusarton Tamutkalflttadn ns om daat du bi fOM a da ta far BlectriMhe Drufckeitf A HBINKIUN ft KOOM GOÜBM o 13805 Zaterdag 21 September II IH wmmmmm VERSCHIJNT DAGELIJKS Aj T BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN nioizoNinm lOHmDaniiNSBMi w t Op da moi aflaa W K kooaan ABONIOMlNnPBUSl paf feaarbnl tM fm waak U eaat mat Zoa ri la4 far kaartaai XM par aak U aaat oakni waar da ktaoniaf par loopaa gaaeUadk Fnaaa pat poat par kwaitnal fLIt mat fcadaanblad IIM Gaaana adaartaatlia aa lafiaoadaa aiadlaaMmaa M daa pi a QiaeM latMn aa raadaa waaiaa ralMd aaar AbomMBtaton rnndaa dacoKika aa aacaMa aaa oaa bataaai MABST il SOniM by oDia aaaalaa daa liiiafchaniW do pa tkaatoaaa AOTUrnomaPBUSi nit Oaoda aa aoatntaa bakoaraada tat daalMol krla l l ntala i M alka n al maai U t aa bnitaa Oaada aa dan boaarfkliaai 1 1 racnla t M alka n al BMar i li iAMaatUa aaa ailMI a aatwakaHtkailaa U Im a n i l M tmt I Adaa t laa Ufc kHai Waia AiliiilaaUii Bureau MARKT 31 GOUDAa DU nnimiiar baataat ait twae Uadta t rfabricage ttt berteni fl wf al boteijro ductie in het melkjaar m tot b T 86 000 ton kunnen etijgen wat wellicht een vet rantaoen tad 125 gram mogelUk aou ma ken Scherpe meUtranteoenMring siedaar de oveiheid in eens gei laatst voor een nieuwe aee van nimmer vermoede moeilükhedenp die onopdoflbaar eohijne tetoy de melkvoonsiening in voor ons laiul altfliaiu ge heel nieuwe banen wordt geleld Tot nu toe was de g Een bQ d melkvoorziemi oo Ut ieder handelaar elfstandig bij den bow élk koopt en daar mee oo goed of kwaad ide het gaat a jn IdanteQ vooniet Wie g t gekocht heeft is goed af wie te weinig heeft klopt aan om z regeerïngiindk Dp dexe wijze eoharrelt men rond Dan Cgeloopen winter bad men in cokele gioe rteden een achyn bare meikiantsoeaeeriog tot eco bepaald uur kon het publiek een beperkte hoeveel beid melk bakomen oA dat uur wae er vrye melk bewdtilBbaar waarvftor de rantBoeneeringsbepalingen niet golden Het vermoeden dat faet den komenden winter op deeelfde w jce sal toegaan heeft op dit oogenblik al bü dn handel een ware jacht op melk doen onbrtaan een ieder probeert ich voldoende elk te verzekeren en tibAUs reede biedt men den boeren 6 ji 7 et per L meer dan den itmudmun rüs dien de Minister a a l gelie tt vast te stellen De gevolgtrekking ie ih ideliik de handelaar die zich aan den nukimiuuprijs houdt krijgt geen melk Ma K Eeer ligt een andere genrolgtrekJdng voor de hand dat de handelaar die boven imaxhnumprija kocht óAk weer bovesi maximmnprijs verikoopen z U en dus ook het publiek géén melk zal krijgwi tenzÜ het meer dan den ma ximumprya wil betalen Op deze wyae zal het een ieder die zich aan de oveiheidsbe palingen niet stoort mogelyk zyn indien althans zyn beurs het toelaat voldoende melk en dus botervet te bekomen tot schade der uiterst kritieke vetpositie in het alg s meen Tweeërlei eisch billijke venieeling der beschikbare vetvoorraden en sparen dier T ïorraden moet er de orarheid toe brengen op dit punt in te gryipen En nu schynt het niet mogelyk deze zaak te regelen tenzy door een algeheele verbreking van den gewonen gang van zaken Evenals by zoovele andere artikelen reeds het geval is zal ook by de melk de overheid als koopster moeten optreden en wel in dier voege dat de voor de oonsumptie benoodigde melk uu de stedelijke oveiheid geleverd wordt die de melk dan weer aan den hand verdeelt al naar gelang iedere klantenaantal Uitvoerbaar zal zoodanige regeling slechte zijn indien de overheid nauwkeurig weet hoeveel melk wordt aangevoerd en daartoe ie weer noo Ug dat de melkaanvoer geceutraliaeerd wordt op een of meer plaatsen éox atad De boer brengt de melk dan niet meer recht streeks bij den elijter maar op de centrale leveringapiaata unmeletelle diatributie kantoor melkinrichting waar de vetxie ling onder de handelaren plaats vindt Het suiplua der melk kan verbeterd word i 1 de boter aan de aQr ii ene vetreserve worden toegevoegd terwijl d vervaardigde karnemelk weer gelijktijdig verdeekl kan worden Het is niet te ontkennen dat zoodanige regeling tal van bemvuen bü de uitvoering tkal ontmoeten maar desmettemin sohijat zij onafwijsbaar Zij wordt geeiaciht zoowel door de noodzakelijkheid de majumiunpr len te doen naleven als uit een oogvunt van billijke veideeliag van het voedael Z zal in den waren zin des woords tot vetbespaI ring bijdiagen tot nog toe hield de handel steeds eenig onrerechot van melk dat op ge brekkige wijze verkamd werd thans zijn alte ovetwchotten bij voorbaat verzameld en de verbotering daarvan kan op de meest economische wijse geschiedOL Deoce boter i komt bij de al emeene vetreserve tot nu toe ging de door de honderdsn slijters in esn groote stad gekamde boter voor die reserve verloren zq diende voor aigan gebruik van dsn slijter of werd tot woakezpr aen ver kocht Ook uit anderen hoofde biedt de centralisatie van aanvoer voordeelen Met het stijgen der melkprijzen toch ging i epaard een hand over hand toenemende melkvervaleching De handel stond voor zoover het kwaad bij den leveraaoier school daartegen machteloos elke klacht to A over de kwali teit bracht het gevaar met sich dat de boer naar een anderen afnemer ging de overheid stond machteloos omdat het een onbagon nen weik wae dagelijks bij de honderden slijters monsters ta nemen Bij invoering van centralisatie behoeven slechts monsters op de aanvoerplaatsen genomen te worden om gemakkelijk alle veehouders te controleeren het gevaar voor vervalsching door den handel wordt veel geringer ontdat de verbruiker weet dat elke levering boven het rantsoen slechts verkregen kon worden door de melk te vervalschen Een wellicht nog grooter voordeel biedt d omstandigheid dat de gemeente thane de gelegenheid krijgt de melk hygiénieeh te Eepste Blad der de aohrik n iist hart nwat gMiagaa s fii n hy hala over kop aan het aanfokken moet ztJn g i f iets waartoe het vertwd om fcuiflkalveren te slachten niet weinig zal hebben bijgedrag Aan dien opfok alsme de aan het moiten van slachtkalveren dat véél te loonend was aal wel veel melk zün vermorat tot schade van boter en kaaqproductie Daarnaast is ook de aanfot van varkens met kracht ter hand graomen wat vele boeren de ondemHUE terug deed eiachen die ndeiB tot magere kaaa werd verwerkt Hoe groot de imrloed van d o factoren is geweest kan men bü gebrek aan offieiede gegerena over den otand van den veestapel viel vermoeden dodh niet in cgfens vastleggen Hoe de verklaring mu ook zü het ie en blyft een feit dat d $ overvloed van m boter en kaas der i rige jaren in eens ia omgeelagea in annoe en we dezen ivinter op groote ontbering ook in dit opzicht ml len hebben te reken i Angstwekkend ia daarbij vooral de botervooTzienii omdat die een onderdeel ia geworden van de vetvoorzienlng als zoodanig In begin Juli heeft Minister Poaftuma eea oveneicht gegeven van de toenmalige vetpositie neemt men de toen gegevai cijfers al £ grondslag dan rullen er ni aog een groote 10 000 ton grondstoffen voor de mangarine f bricage iz n terwyi daaxnaaat nog zal kunnen be schikt worden over een reserve van een 6000 k 60O0 ion boter Rékeat men tot 1 Mei op een boterproductie vaa verdere 10 000 ton dan zi eè we van nu aan totaan Mei over een goede 25 000 ton vetten kunnen beschikken waaruit resulteert een vetrantBoen van circa e i ons per week hierbü is er rekening mee gehouden dat er ook nog een paar duizend ton slachtvetten zullen ingelevend worden Dit yetrantöoen nu is 90 wanhopig klein dat ieder zal probeeren het an den eeai of anderen vorm aan te vullen De eendge we tige wijze daartoe i tot dusver gelegen in een verhooging van het melkgebruik Wordt dit gebruik niet gelimiteerd dan is daarvan een nieuwe daling der boterproductie het gevolg wat wederom zou nopen het vetrantaoen nogmaals te verlagen Het ligt voor de hand dat de Eegeeriwg ailea zal beproeven wat in haar vermogen is oan dit te voorkomen en de eenige weg daartoe is wel de invoering van een uiterst scherpen vorm van melkranbaoeneering Te eer zal y hiertoe oveigaan omdat die rantaoeneering ook de eenige mogelijkheid biedt het vetrantsoen boven 1 one te houden immers djoor zooveel mogelUk melk voor bo den linge die ateilig een groot ooatraet vormde met het slordog ledaageohe blonde en goede uiieplijk van haar ouderen la inrichiiUigi Indien ge wilt zal ik u nu rondleiden on de listen en foRperljen van deo ouden Groen Brü vorklajen lei ecu donker zwaar gebouwd meisje dat aangö8t oken werd door haaj gezellinnen als Smwuwklokje Rogers maar wier aajunatlg ende bouddng en doordrlngiemle zwarte oogen er verre van waren aaa dat ne rige lentebloenipje te doen denken Ga niet met haar mee juürcwrw March O hoe la uw voornaam Wij kunnen elkaar in dit verblijf van don dood niet den ganoohen dag juffrouw noemen Zonae Wat een aardige naam la het uw ioop of tooneelnaam Werkelijk Kom laet u alot door Sneeuwklokje Rogers roDdleideo Alles wat ti veriangit l met u in een rustig boekje te kruipen eh La dy Macbeth over u uU te gieten i Maar zei lone vroolijk dat kan ik ook doen zoo goed ala de beate Ik zou eenvoudig Led Macbeth weer over haar teruggieten Maar ge ziet er In het geheet niet voor de rol uit mij Ueve eo Ik wel bracht Soeeuwklc je in het midden ij zijt veel te alank en je neue Nu dan uit den weg Sarrey Slddonsl riep een klein levendig meisje met vroolijkq eifxa Ga jij de menechen niet over de geheele plaats moorden eo snijden I Er uit vervloekte eehuMek of ik ui wal tiuoUtfht aeep voor je balen Wat beu ik blij dat Ik niet over het gsheelo tooneel behoef te weeoenl Ik wordt een soubrette ja werkelijk Jn ela geval mijn hevel En ik beu In het geheel geen genie Daar is Lavinia Ötirr zij Is er oen ala hot zoo wilt Wel zij kan het aiphabeth opzeggen om een ateon te doen wewen cl zeUtt eeo tooueeUlrectourl Kom Lavinia doe het nu voor outtl O jal riep loae opgewonden door haar vreonde omgeving ik kan aiij uet voorstellen wat je bedoelt Waarop juffrouw Starr die door de bereidnvillige armen van baar medelaerllii gen op hot podium wsh geheven d ctoeleii en tafeta begon aan te spreken op en zlelroorendeo en bartveiWhouaendea toon M gebruikte zij al ohts lo baar gewore volgorde de letters van bet aitphabeth toch begon lone een heel huiselijke tragedlo te Yerrijaen uH don dwazen onzin en voor dat zij de letteor z voor deo derJ ü koer had bereikt had I vioU Starr hel luidruchtig groepje mei iios tot eeo totwoi vei wonderd tUzwijgen gebracht Ër ie geen ander laalsie In de sobosl dia dat kan do4 n fluisterde Sneeuwk kje lAaar Ur Sweel boudt niet van Lavinia eo geeft haar nooit anders dan de gerlngelo dlooatt odeorol o ie eadedwM te liirakteirs te vertolken waarin zij fr belachelijk uitziet Bwtel weel niet te geven en te nemen in leder govai Is hij zoo slim geweaet ons allen In te palDMii en oiw geld ie bemaohfigen too maar voor niemendal Uaax wat Ier wereld bezielt je om peedea aan hel Mnd vanden termijn t ktfnen wannen r tsmauver lONE MARCH Naar hei cdwuali Ma r voor het opgenbllk werd haar die berproeving geepaard De les was bijna voorbij on aan het eind kwamen de meisjee 11 1 naair lone en mot do hartelijkste bereildiwilllghcld boden zij aan haar er door te boipen 8 R ÜLOCKETT vartaald don VESSEL INK V AN R0S8U1I IMmk vartwdn IntUjseohen richtte Mr Ho Mïoe eenige zeer scherpe slotopmerkingen tot Ca jonge maonen voordat hij vertrok Zijn tedocliing wus blijkbaar te zt en daf zij allen wel uit hout geenedeu Icondea zijn en met een gtezlcbt van stopvorf zoo weu nig kom hij gebruik maken van hun ledematen of gelaatetrekken om aandoening uit te drukken Indien er een gjroin hersenefl In deze geheele klaseo verdeeld Ie dan wil lu wil Ik mijn hoed opetenl waa aijn elot cm toen de triftlge kleine profeeeor de deur chtsloeg Voidt Er wat een ve4 outal zou je hdt ben zei © en der m joe Neen be ia een schande tk wÜ geen wooid tegen hem zeggffli Dé kleine Koscoe Is de eenige fateoenlijke man In deze plaats Er la vandaag hier een niwiWe man donker en vreeseJijk knap maar Bweei heeft hwn in plaats ouden Wobbl gh Caveadbh Ingedeeld bij bet fiobermen en Shakespeare Het kan zijn dat hij een buU ewone held is in bet verklaren van den beroemden William ntaatr ik twijfel er aam of hij bet Inwendige van eon echwiwburg kent als hij er eea ziel Toen de meisjee op lone toetraden om met haar te praten verlieten de jonge mannen eeo voor een ielwat ongnarne de fcamw on wierpen gretige blikken naartde bevallige Ci ar van nieuwe le0