Goudsche Courant, vrijdag 8 november 1918

Zaterdag O November 1918 57e Jaargang No 13847 KOaTELOOS Vé DIRBCTEUIl WO iMt UIVENBMID DELENBEDRIJF brengt ter ladgKanecne keoois dat aanstaande moodere binne n één maand vóór 4o bevQUIiig op verUx van hekdeabetfroV he ija Ten den j ena fhecv ol de vorioakiuitfhge en op vertoon van bet trouvrboieflg ten kMitore van bel Ijevensmiidolunbwlrijf eett bon voor een aluk ioiletsoep kimnen afbaUi ot doen tdhalen Oowto 8 KoVeitiber 191 De Directetir voornoemd P L OILLieSEN GOUM 3 ie a xrs © an cL v exterxt VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNBMBNTSPBUS par kwartiuü 2 per week 16 c nt met Zondagsblad p r kwartaal ƒ 2 90 par week 22 nt overal waar de boxorgioff per looper geschiedt Fnnco ptnr poat per kwartaal f 2 50 mat Zondagsblad ƒ 3 40 AbonMmenten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT SI GOUDA bfl omw agenten den boekhandel en de postkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en onwtrekan behoorende tot dan bezoivkring 1 6 ragala ƒ 1 05 alka ragal meer ƒ 0 20 Van buiten Gouda an den bazorgkring X 6 ragds ƒ 1 30 alke regel meer ƒ 0 25 Attrertantiën van publieke Termakalijkhedon 12 cent per regal GOlRANTe voor Q o üLd a erx Oaaa strelceiöe BEHALVE ZON ÉN FEESTDAGEN Oflilirlraiiwd LKONAED VBLLBMAN BN LEONOEA HBEMINA BOOT ilyeri Qouda Huwelij luToltreklLiDC 21 November 1918 D lw 20 3943 14 Geen oniviagdeg A D DE JONO Raam A DE JONO Raam W OROENEWEO Raam 3947 70 Administratie I Telaf lotaro 83 RdUotiet Telef Intero 545 Heden ovefleed na een korte oage teldbeid ia den ouderdom van ruim 13 jeir oate Heva Zoon Broer Rlelo OQa a Neef Anten Maria vm Dantzig Uil aller naam BD VAN DANTZIG Kru erlMn 30 8 Nov 1918 3945 IS In da rogeorlii4 olte Cefl triiffein wij nog maar H oradi80h een ailellljken titel Mi Hot gering i i het peroentnge daaQVan In te Tweede Kamnr en van He eü ntnkllers zijn er al tobts een paar die v n oudadel lijk go uiliii atkomatig zijn De tijd dat Ifl Voorzitter van do Tweede Kamer aeci idellljta WO is ai weer voorbij Zalfa Ihtefi OW aoeiaoldemooraat dc en leM al etai be et Hot gaat met a i unotUa ak m t de hulzen op de Firtnw r ciht Ktl hebben den tijd van glorie gt A en zijn lUi vo r andéron bestemd Zooakv nu In Ma der grooU woonUuIaen op graubl h voiksWMuael een ondeMak Nkvlt on ipar FabriL JtEiiiiensolifln wordt g a ja d Z yy hcef t ook moni rogeeriiigaaet alga Mlft voor den alelilijkën heer en hc 3t rbiiigi zus of zoo deae D oH alles speot Ui op d reilliHUla van veol inTlo d 1 laat z ch be rijpce i o I g denMratlseeiing heeft had snal om zioh ronJ gei rMMn In oiue atad o i nat H aeda verder 0 m altijd da fiwda rlcmtfnK uitgaat daatrmee zullm wtj oaa op deze plaats niet bezlghoudtVk De Ba volgcfi e v a voor onze aCw zijn achtar v e plaatiea treltend en daarop vUwij 4echis even wijzen eel oadtwkk n ff doe 1 vif Iwanea maar bij da alg meane opruiming ook wal idtn wordt Weggenomen dat op ilobieJCcaa ainVfkkoiijkheld hid zal wel nLemsadool kenflt Vtwr de geett VNa den tijd la onTarbldtlelljW HAQENAAB stryd om macbt ea iivv4oed en geen boogeren zin had dan was het de hel Daarom zocht men er dw andere betedi nis in geloofde men dat hij de dageraad sou wer den van een nteowen tUd Wordt hij dat We weten en zien nog nieta wart er wotden Bad uit den obooa doe zich van RueLand uit naar het Westen toa iiitbreidit maar wel zien we dat een andere tyd en oen andere geest zioh zoeken baan te braken Kedaens en koningen verdwijnen nieit om pUnatB te maken voor een republiek als de Amiemikaansohe of de Fransche dda tooh in wezen van een keizerrijk of koninkrijk maar weimg venpdhttlen maar voor staten wiaarin werkielgk bet volk rechtstreeks het gezag in banden neemt en de hoogste maoht gaat uitoefenen Hoever dia bew eging zich zal uartbrcoden zal de toekomst oniB toonen Tbans beeft na het Rus aJisciie keizerrijk dat in tal van voSksstaten uiteenvd d ook de oude DonaU morkarchie zi cqigekiet ia verschillende staten waartuaschen voor den kei ser konlng geen iriaatB mter aphijiit te zijn en het heebb reeds fliat ook i i Bulgarije Waar pas koning li ndinbnd de kïxxHi aan z n aoon overdroeg de reipubüiek is uitgeroepen Wie volgt r thans 7 Zal het Bedenen oiijn zooate gasteren wend bericht Of zat heden of morgen de DuBÉBche Koioerstroon ineenetorten 7 De Dudtsche bladen achrüwan daarover opertiyk terwyl de sooialis ten oriAmwiotiden den eoach van skcizer a aftreding teöen JuM dien invloed van de aociolóstiische jwirtijen g eeft haar een oiigenaaidiige beteekenis en mmxlrt de veranderingen tot iets meer no4 dan het aioebten van een tox en een enkele vijziging van ataatevonm fiet gansche openbare leven zal onder den invloed van deze beweging raken en wde weet welke geweldige venanderiangen we nog beleven Die verandeidngen xuUen xdch dan blükbaar het eerst in Oost en Midden Ehjpopa voltrekken Want al bestaat de beweging onge tiwijfeM ook in de Entente landen althans in F r krijk en Italië het schijnt dat de regeenHgen dier staten die nog krachtig zijn izich wel teigen haar weridng zullen keeren En het is zeker eigenaardig dat deze sibaten die de democratie heetten teverdedógen wiaarerihiJDÜük tegen den uitersten ecmoeratdsehen stroom die uit Ooet Euroj 9 komt de verdediging van de bestaande toestanden op idcih indien nemen 0 hun dit echter blijvend zal gelukken is de vraag Ook in Engeland en zeifs in Amerika werkt deze nieuwe geeet die een mjuwen tyd tracht te scheppen en de volkeren vrij van cdken dwang wnl samen brengen tot Dit nummer bestaat uit twee bladen en twee bijvoegsels Eepste Blad Een Nieuwe Geboorte Het Ls moedLijk in dcoe dagen z n laandadit bij iet lamdeirs te b ail fi dan bjj da geweldige geÜMurtenieean die bezig zijn het aaoficiiün van de wereld to verandercin W hcftjben ongetwijffdd de ilftatate vier BTen grootache dinigen b d eefid en gebeurtendsaen men plaete grypen die van wereldhiiStioriBcitie beteékenifl zijn Maar thans ecbijniteerst hudelijJr de geesit toit udtdrukking te geraken te mdddon vaax deze oorlogsgebeuBtteoiasen in de voUcen groeide en voor een deet wei aan di en oorUjg ztjn ontataon ot aUhanB zijn sneileai gn ei te dan E i had iDe gewddfuge wereldoorl ioopt op een cdiDd en v kiunnen reeds zaen w eflke rerandopitigen hij in de grensen der landen en Sn de macAitareiOwudüigien der Staten zai tewegg brengen Muair ran hoeveel beteekenis dit we lkiiit ook moge woiden voor heit leven der weredd Iwlangrijker todh voor b t gpooi cultuurlenrea der meoscbheiid is w at er werkt en giet en tot uitdtukkinig tracht te kofnen buibtien ófi bemadslagittgen en besldssdngen van veidheeraA en diplomaten E hiervan zien we de laaiteite weken steeds duidelijkmde uitwerking terwijl tiet waiarschijndijk lijDnt dat in de komende uraken en tnaanden deoa uiitiwierking nog verder en vastar om zioh heen zal grepen en veranderingen zal brengen die zoo ze uitei4i k niet nveer inViloed schijnen te oefenen bocli ddeper ingrijpen In het leven dan Toieohiuivingien in de machtsverbouddngen Het Levensverzekering Genootschap PRÜDENTIA opgericht in 1863 te Arntiem VRAAGT voor Gouda n omsUsken 891i l 19 een actief Agent niet voor beatftftnd Agentichap en niot voor VoIkareriekeriQ en Voorloopige toölftge f 25 par maand plas Agenten proviiie Aanbiedingen met triiBoo biievtn aan de Direotie lreDghr i niicb bereid TE EOOP AANBEBODENi per TBt o per Keuliche inmaikpot EaDdelsoDderneiiDii MMEi 3871 10 Ku K lk Ii ot 2 Oa iU Ot fflIIKaIrt tlschan dtr nttntt fieaeraal UaUetene de aciurljTaT van de mUUaira kBooiekaB Ift da Mlanva wieaH woord niet zonder gesog la wi dia ook 1q oaitfaklng ls met het hoog raUitatr gecag in ii ankrljk heelt vroegnr biJ veraohlUende gelegenheden beaadigda besobouwingen gageven over de milltaira gebaurtenisaen Zoo la bat ook van balong te welen wat hij ttuma nu daaatentelcgers geheel de overhand haUwn zegt over de elaoheu die de entente uCt militair oogpunt atelien moet Aan dit onderwerp la zijn kiToniek In de Tenpa gewijd onder dan titel J e ba aafcanla van de overwinning Dio beteekenls komt voor generaal Mallelerre berop neer dat Dultaohland van den geheelen linker nijnoevi r vardwljnon moet en dot er ook voor getorgil moet worden dat het dan Rijn niet waar vooi militaire doeleinden overaobrljden kan GcnM oal MaUeterre begint met ta zeggen dat men thans werkelijk vaa ovarwiliuiing kan aprekm Ifaar dia verwlBiiing ia door de geaNleardrn tot nu toe behaald op hun eigen grond bulten het Duiteche grondgebied zoodat de geallieerden alleen het harde lot der vijaodalijke Invasie gekend heUtea ta h Duit Witte Bioscoop H ton en volgende dagen Attractie Programma O groote Nordisktilm III l g Eg MHWgWI I I 11111 gl DeZigeunerprinses De oonlog die thans op een eind loopt is van beide zijden onder allerlei scihoone leueen gevoerd In hoeverre deze leuzen werkel k uóitdrukikiiing gaven aan de bedoeling der regeeiingen zuilen nüaachien de eenatvolgende weken lieeaien Maar zeker ia dalt de volken Langnuneoftuuid deeen oortag wd degelijk zi gaan beBchouwcn aüs een verlOBfiingeBtri d Onwdlilekearig greeip men naar een hoovviat te midden van de algemeene vettniertóging De drang naar xelfbebotid dot aHes oveiiheeraebiend inatinct in al wat leeft deed ioh ook bder gelden Zonder addh daarvan voUoomcm bewuat te zjjn BocQït men naar een uJUnamst uit deze zea van hiaflrt en eUende die de menschhaid te verzwelgen dreagde Wanneer dit alke verge cb geleden werd wanneer deze gjgantlMie strijd niets aadero beteeküide dan een Enorm mooi filmspel in 5 deelen 3943 30 WOENSDAOMIODAO 2 UUR Kiiiihr M FamHwvoaretBlIiBO Een oud spreekwoord i Ee£t Voorkomen ii beter den enexen Dooi v n tijd tot tijd een k twee Lcxeerpillen van Apotheker Boom te nemen voorkomt men dat vertchillende onzuivere itoffen zich in het Iichaem VHtietten Deze pillen zuiveren tiet bloed ver wijdereo overtollige fel en lijm en bevorderen een goeden itoclgang Men lette echter goed op det men de echte pillen ontvangt Elk dooaja noet voorzien zija ven de handteekenïnf Firma A M Boou Priji per dooije 25 en 50 cent Verkrijgbaar la de mecile Apotheken en Drogiitwinkcla U Qouda bi ANTON COOPS De pas aan alkaar varbonden geltw on liept n naar huls Toen slj Audlagr Stri et U loegen gaf lone den arm vaa K th een druk Ik weet sel zij dat hei niet voor oen meisje paKt Maar na Ik al hat overige heb moeten doen bat hotma au Jo over Je dwaze multenlsfeea heb moeten heenhelpen je beb moeten aanmoedi g n met een boa wortela voor Je a UK aIi bij nu ala bij het dlfo dat zoo vriettiH 1ijk veel van wortela houM In eea UDord dat je hebt gemaakt dat tk Jo moest ragen kan tk ja even goed vj fLgitn wnameer je zou wMlan trouwen UliTbij sloeg zij haar handen metapotueiiden ernst In elkaar K 4ih Hoft ord vervolgde zij terwijl Kij bc D met een wereld van on d ugd In haar oogen aaiAaak noemden dag en tk zad den rtng konpe ï Ik t dfit Ik ook dat lat moeten doen alH hiit or van kofnen aal Wel Kelth l zoudt zoa n kleur krijgm dat Je zoodr Je de deur van dm winkel l ad Rfopend weer toudt veniwljncn o Ja zoudt hoeljmaal vergeten waarvoor Ja aart gi komm Ea la de man vroeg Wat la er an uw enat mijnheer z u Je meer dan waarschijnlijk antwoordi n Voff een ntulver vlAiïbakeal Don zou ik Je daarna meetca opHhiltea terwijl ik met d predikant spreken anders zou Je tAer weg ilJn als Ik terug kwam en It zou Je ntel meer inden Feuilleton En de rose pracht der gaarde lïviai vergeeki op vochtig © aarde KelU dat üs treurig en dal tog wel nu Ik dat heele eind ben gekomen om je te ontmoeten zei zij met een glimlach naar hem opziende r Zal Ik je eena vertellen dat Ik vandaag niets droevig tn Go heele cliepping heb kunnen vinden Toen Kelth naar haar keek schrok hij verbaasd em verbijsterd terug door de fitralende schoonheid van haar gelaat den glimlach d e op haar Hp u waa en het Ucht dat ia baar oogea straalde Dt zekerheid dal zij den man dien j aefhad gelukkig gjng maken sprak uit feder woord elke daad Zij deed een s prong etje van vreugde en met de t weging van éeu v oolijkeo makker dte de sombere etemAHog van een vrieod zoo graag zou wegnemen greep zij Impulsief zijn un J£om laten Tij een eind gaan wandelen zei zij En soo voerde zij hem regelrecht door het paidc En de grijze LondensNihe lucht dSjheen belder voor haar uit terwijl ij llap mtlk aen i igeruUnd ea onbezorgd weaenQe eeneen zij Weet je wel dat Ik uit ging om je te Eoeken Ilaakt Je dat niet een beetile ijdeir Of vind Je t dat allemaai je toekomt omdat Je ziek bent geweest P auivaard bet cel hij amattg als het vrlendelijkata ea ibAttemidete wat mij ooit In Drijn laven la te beurt gevallemi Zijb Mik matte rsfltig In baar donkero en alralende oogen on fookcdend oM irondeiiiield lONE MARCH s TortuU aar f WOMKOKVAI BOtm ID al fal in tien loop dir jam Tol boil dor miitelilioid is oildokl Btboorl Fddtra i haarbirsliUer Tot I m liil Mi do aaodaolil Irikl Do sebrik É daoios dool ODislollen lamor boor haar Tormlod roD gaal Eohoorl gÉkkig lol I voriodoo Fidora loeli Inifoori dil kiaad nu ao Baar was Keith aindslijk peinzend BtODd hü naar en groep bladerlooae beomen t kijken I HU bitd een noattéboek en een potlood In de hand ea Icnewlat hij ab gBwoonlIjk iljn gedachten nedraclireel Ik sTon duTToi wedden da Ik w WM het notlUobOi vu aal beh ion IS lij Wj zicbaelf en 4 nlM okklng In haar oogon was da rbll Irlaoh en stralend ala een jong mel e dal alcb gelukkig Toelt In hal hewnaliljn vanhaar BchoonJield en bokoocllJMield KeUh merkte ha r nlel op voor al vlak naast hem stond en haar handHoht op Eljn schonder legde Laat mli eens alen ie i j Ver Ka mag tk leien Ctepe dfam lade tel Dat beleelient Emi ieg4 ta de haal nfat waaif Doe het hoek toeh niet dtcMI En lone tea eiTslnld deie regel I Nanvlliks zijn de admehtre Uaadnn San ToMragen knop eatwAn de na att wiiden naken 1 BlM 4nikD trtte knkny GOUDERAK AdrertenIWn en abannementen Iop dit blad worden aangenofflen door L VLEeOEEKT Qouderak KENNISGEVING BURGEMEESTER m WETHOUDERS raa QaUDA brengen ter aigeaiMM lunnis njiWlft RsAdsbeclu t rm 6 N v n I M ingetrokken arükel 6 der Voorwaarden betretlende de levering vwi g C iDMn at lwl DO 71 van ISDfi II de aiub I bedoelde Intreiüc ot 1 Jaiouari ilteo ixiJten werkizLg tü iHiJTOD MiEien vao hen die den 5en No Tembea VHH reeds op de beitnaode tVoorwftird D tot lerering van B voren aa ge lotaa dan wel dkenovereenJuMiieii q laAlj poaoemdesi idatum tumsduitiog hadden vepzooht Gouda 7 November 19lS Dargeinea9t en Wc t ders voomoaind ULBO J UIJB l e S cr arls M VAN DER VEUR BECHXSZAJCBN D BMoM la de ttftmremiM ta BotterdaBL Uet Uoog MilltAlr Oereofauhof te Utroelit Terocin eelde L H oud 25 j oa goboren te Rotterdam en J L oud 24 jareo cfcoren te KotterdMOt beideo mtUclen daat der irfaoterie iedor totv jf tieo jwen gevan nisatta met vervoljonvwklarkig van den loiUtalren dteost wog uu a oord op den uaolitwaker Johaoi van d r Voorde kt de r nr iui8e te Kotteiivo in den nacbt vaa 17 op 18 October 1917 epleeffd KiioeierJ en op het kantoor der Léderrereeniftng t e voormalige chel vau hot kaaloor der Ledervereenlging te a ravenhage T M Bm die cloh ootuildig had gemaaict aau knocierijen en verduisteringen lol enge ajnenlljk bedrag van ongieveer f 2000 w d heden door de reÉohtbank te s Gravenhage veroordeeld tot 3 maaudeii gevangenieiBtratf ▲ oviiarrjBN UiN KOeTELOOS B a n taaan rinaifcoBf BURGiaiEESn EH ea WETHOUDERS van GOUDA UqdogMi ter ail g iDeeiie keciola I dai op éa vo lgiendo bons van l etLeviensmiddel jiiboekije op de daarbij töooemen da en do daaracliiUsr vermelde Ktgc rio0Muiti cedeo kunnaa wowlen gekocht op 9 en U Nov nber kiop bon No 34 b oma havermou 2 ocnt X ot por pond v D 11 Hfra 16 November e k op i bon No 25 b 1 one erwlen 2H tm 11 per poad bon No 32 b 2 K G oenttaidaf peUB 11 en cd bU oonige wlnkeüers zoolBng de voormad strekt 2 K G klekie vceiofi mlappako 7 ot boa No 90 ft 1 verpakte ïbocoincLeiaa 12H OL pi 1 OïlVK tóifc ohoooladereep 12 ot bon Na 97 ft 2 i ons suüter Melis No 1 lö et of 2 ofia BulkJër bij bon No 98 a 1 oiia hui houdvai 11 et van 11 t m 23 November e k op bon No 99 a 2 oiis kaae vwi ftcu v o de voorradige Boorton op 11 November ban No 100 a 0 1 L ToNie iiKtk 2 oU No 97 b Q 1 No dSb 0 1 op 12 Novemb bon No Mb 0 1 U volle melk 2 et qp 13 Nofli ember bon vdAb m 2 CL Op 14 Noïwabar bon Tolie malk 2 cL xp aö November boo No 99 b OA L vom DWdk 2 et op 16 November bon No lOOb 0 1 L TOlliB miedk 2 el op 17 November bon No 101 a O l L voUb metic 2 et op 9 Noveraber bon No 102 a 0 2 L tapte ot kamiemelk 7 et p L lU et op U November bon No lOS a 0 2 L tapte of kaniomeLk 7 et p L 1 ot r l2 November bon No 104 a 0 2 L d karnemelk 7 et p L Ik ot op 12 November ixm No lO ai aJB h tapte t lutmemelk 7 et p L 1 et qp 18 Nov mber ban No 102 b 0 3 L tapte of kanwiDeUc 7 et p L IH ot 0 U November bon No lOS b QJi L tapte rf karnemelk 7 et p L 1 ot op 16 November bon No 104 b 0 2 L lapte of komenielk 7 et p L U et op 16 Novembor bon No 105 b 0 2 Ltqvt et kamemelk 7 et p L Ik et op 17 Navmrber bon No 106 K 0 2 h tapteof kamemeUc 7 et p L Ui et dat de aardapt alen haransout nerwten v krljgbaar auUen zijn tfitBloUmdbij dam wink lar die de beb Heoda booeheeft afoeatempeld dat de geldighfildaduur van bonNo 83 b v or auiker varlan0d U a l November elo dat voor boudero van viaobkaaMenIn e n vsn d serlea A t A 9 B 1 t m B 2 verktriJffbaKT aal zijn 2on8 vAeeaali Kalfavleesch zal verkrijgibaarcljn bij BtookBrakei C Bruijnel Ö Bruijneil CoimeUssea vwL Creveld de Haan Heteioot IToTilla Janawi de Jong A Raasa JLiepeit Schapen vleeech bij C Kahr nW Klattra ruodVleesoh van dtr Kiat 1 van dar Kleijn Vi 4aA nadar bons zuUen woittin aanglewea ii voor den aankoop van aasdni pelen i art VI dat anders dan op bon g een mte ol kwnamelk meer 0Ble veid mag woarian Qw a Novtfnber 1918 BtiqgtfoeeBter en Watfaoudersvoornoemd I ÜLBO J MUS m VA NB TÊOSi Brandstoffen tomniissie District EODDIl Zy dle in September geen gebrulli hebben Icunnen nialten van de geleKwiheld tot het belionien van turfbrilietten op bon 4 en 5 van het iMMibOMkla voop bi andatoffen bult n pantsoan worden in de gelegenheid gesteld op bedoelde bons 4 en 5 elk 25 stuks aanmaaklurf Hawepstroo è f 0 42 per 25 stuks te Icoopen Deze turven zijn uitsluitend te beltonen zoolang de voorraad strekt by D VERMIJ Raa Verder is op bon 6 van dat bonboekje bQ de o s handelaren te bekomen zoolang de voorraad strekt 50 stuks aanmaakturf CLuohtballen è f O B A pep 50 sfukZ Namea der handelaren D VERMIJ Raam B PERDIJK Kamemeiksloot Wed P VERMH Qroeneweg A V d LAAN Nieuwe Haven De Amepikaansche Tandpasta welke Unden mond en keelholte E geheel desiafeoteepf is I DENTOMINTH 1 4Mi M b r AWT OOOPS I IU gl l aOUD 3925 40 LUurytevoMliP votf funufiPfll B ureau tot Publiciteit van T etenschappelijk Nieuws Keis erstfraoht 153 Amsterdam Leliegracht 30 CURATORIUM Mr L W JaeomattI Oud Advocaet in Ncd lDdiS H J Calkoan Buitengew Lid Ged Sutea Buriemeetter van Edam en Etchoolopiieoer J Oarrlts Ood Reildent van Ternata Henri Polak Lid Eerate Kamer 8 Poatmua Scboolopzieoer P J Raaymakera Oud Secretarii Generaal der Riikaverzekeringabank W N WInterahoven Gep Luit Kol 0 1 L Amersfoort Stcrtlartt Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leldln T o 8o bek nd I erknchtcn onder wl Joh Boanun Directeur Mn r H nd lucliool Mr Dr J Bl M n Directeur eeoer Tucht chool Jhr JaB Peltll JouruHit Dr A A Fokker p iT t doc nt UniT r ilell Dr A J M OwlMnu lMr r H B S P H V Ol t l ljer r H ndel chool Prol W C da ÓruH Hoolle rur U iy rill il Utrecht Dr A H lber t dt ou i eet r Gym U 1UDI D 3 M Hoogvliet prly t doceat Unlveijiieii Dr C Hiiyaniin ccouuumi en udnre muinen t o n m 20 leer r H B S 7 Mr in de Rechten 7 inlenleun 6 ccoununt S rtien en worden door om jeor ui eerd meer daa 400 icbrliUUIk crniaaaan o m DEBNSCH NOORBCH RUSSISCH MALEISCH LATIJN ORIEKSCH BBFBRANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIGKUNDE BLECTRO TECHN TREKENEN BOUWKUNDE ALG ONTWIKK LOGICA RHBTORICA BOEKHOUOBN HANDELSCORR ADMINISTRATIE BBDRIJPSRECLAME ETALAGE OROANISATIB BEURSTECHNIEK STENOGRAFIE 8CHOONSCHRIJVEN NBOERLANOSCH FRANBCH DUITSCH ENGELSCH ITALIAANSCH BPAANBCH ZWEEOSCH STUDIETECHNIBKSTAATS WETENSCHAPPEN STATENORDE MUZIBKGBSCH HARMONIBLEER JOURNALISTIEK GBZONDH LBBR METH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VERBETERING VLUG EN GOED REKENEN PRtBELBN SLSJD Oploldinz per briel voor eUe examen voer alle amkUa e beroepen voorALLE acteÏLO en MC ALLEpractllkdiploma SUaUoiamed NoUrlaat Mr In le ReebtMi Oemeente AdmlnlitraUe ActnarU AcconntanU Onder wUier Bonwkimdlt OpilebUr en Uekenaar Opïlchter Waterrtaat Bedrl l lel4er SeeretarliRedacteor en en 1 Canmtea yaot beginners eenigszins gevorderden mMrgevor denden en vergevorderden Aangename metbode Per oonlijk contact tusschen docent en cursist Uitstekende correctie collectief en Individueel BUIlJke conditliin minver agenden kunnen van ons Studlefonda profiteeren Ooede re Itaten wie werkt slaagt Adviezen inzake Beroepskeuze 7oor naden itUichtingm vrage mm dé intertstanie gniu iroehun am iMfaiasI uon U4 pagina Usn verUndt tieh hierdoor tot nieU Adiv i l aa i l In dN Blad BOSKOOP AdvertentiCn en abonnementer op dit blad worden aangenomen door P A WELLER ZiJdeweg72 SANGUINOSE Vinum SaagulnoBum in vacuo Beslist beste middel tegen Bloedarmoede en Zenuwc wakte San uinoM ia een zuiver plantaardigtonicum en een degelijk veraterkinga middel voor zwakken n heritellendcn Het wordt met vrucht toegepaal bij bloedarmen bij zenuwhoofdpijn en zenuwzwakte bij jonge moeder bij klteracfatige kinderea bij faeratellenden van typheuae koortaen en in alle die gevallenwaar de normale bloedvorming geledenheeh Zij werkt degelijk en geleidelijk en zonder achadelijke bijwerking DeSanguinoae ia het middel voor allegevallen van uitputting en algemeeneveralappingatoeauaden Priji per fleach met gebruikaaanwél ntff 2 25 6 fl f 12 50 12 fl 24 Verkrijgbaar bij Apolhekera en Dro cn 3675 35 VAN DAM A Co De Riemeratraat 2c 4 Den Haag Te Gouda bij Anton Coopa Wijditraat 29 Schoonhoven N A v Zeaaen Ha astre cht Abonnementen en advertentlEn voor de G0UD80HE OOUHANT en de HAA8TRECHTSCHE COURANT worden to Haastrecht aangenomen door onzen Agent J SCHEER te HAASTRECHT IEDER atelt prijs op een alerlijk hoofd met haar Velen zijn helaai oiat de gelukkige bezittera daarvan ea die roepen wij toe Sm c GEBRUIKT BAKELAAR S HAARWATER Het beate middel tegen 11 baar icktea Goedkoopste en solledsteadres voor Meubelen Taleli Kaaten Bntletten Stoelen met leer ea plache VeerenbedateUen Wellenen Satlindekeu Theetalela Spletels Sehllderllen e n en a O SpMdaal adr Tea oaS I laut k w Uik plau 20 KOMT ZIKN iUHRIIUTUI MMhÉHMiaMli na Rotterdanii Van der Meulen s ONIX atkomatig van de ChemUoh Medlaoh Maat aohappU Aarora te Watergraafameer ia het middel dat na gebruik van 3 bHiajet ieder li der aan Gal en Niersteen volkomen geneeat Bealiat onacbadelijk en zonder pijn Prijaper bniaie f 2 50 Verkrijgbaar te Gouda bi ANTON CXX P8 Wijdatraat 335 15 AQKNDA I 11 Nov 8 uur Soo d Riunle Letdof met Mchtbealdteoi Aid Gouda Ëarsta Hulp bii On ie4ukkan 25 Nov 2 mir OnóeratamlianpnMMiaiia Armenzorg Gebouir voor Bouv n WeningloezliAit msL tm 4m üh hl MM MiMda Is ym Eiecblaofao DmUDerij A BRINEUAN ZOON QOUDA l INGEZONDEN MEDEDEEUNGBNi 1 Ml racaU ƒ 1 65 Ika regel me r O Op da voorpagina 60 ho 4 er Gewone advertentiën en IngaKondan mededealini bij oontraet tot mm caerdon priJa Groote lattera an randea worden berekaackd naar plaatiruimta Advertentiën kunnen worden IngMondan door tuaaoheokranit Tan wliede BoaUüuitolaren Advertantiabureaux an onxa Agenten Bureau MARKT 31 GOUDA een nieuwe gemeensdhap waarin alle nationale engenbaiat en alle klaasenbegensitelUingen sulikni h iben afgedaan Uaar da machten van het beihoud tijai vwnW daar in da AngeUaksoBcihe landen nog neer sterk En deze sterlate opent de mogeiyidieid van nieuwen strijd wareneer de atrijd van het oogenbhk zai izijtn uitgewchten Geen opwekkend voorudtziabt dus Maar a lle geboiorten brengen bareneweeën Toch veilheugt men zich daaro ver dat een nieuw menisoh in de wereld is gokomen De groote dingen die aanstikande zijn ki nnftii afflean in groote beroemig en doorveel atr tot eiand kxmien Maar een gixwideel van die berooróng ie zeiker al doorleden We staan thans middein in da barensweeënen hebben ons ondanks zoortti diende nleed te verïieugen over het nieuwe dat k men gaat Laten we hopvn doit de ergsbastuiptrekknngcn der crime voorbij yn Maar vooral ook Laten we ons gereed houden om het nieuwe te ontvangen K aob i3H wonder iei wört id gououiiid ewi buibOiiiUkg die aan inour kiuni Lii ukkijn tan deel ia jovaALcin Zel haalt een dioMer ai bnon on Dot ld de aohotonsto Qraoht die leoMUkt aan kaïa acibouwieik Vaa WtAteir en geboomt van bfufinnn van gebouWiea Die idot zou wijken voor atm gr van d AmJbelaadlt ludlen zlj was volinaek t en al baar hu seQ had De dlobtar booipte dat spoedig de belle zljdun zouden zljo vol gebouwd opdat het publ ti g m zien boe da lijk da Haeotf vurnioert ga volck en maobt IiuitTtiÜ wW nd de i chio op de Pboso Ifraoiii unr aiueesters advooaKon en pi kaniun ti i l eu er lun wonlhgen 0t hiHl MUUKVION UIT MG 11U WAS CCOCXLV 111 Het loude sXil raranhage mue e n geiu Ot ijic stadje giewecet xijn Knus woour da votöa biJ ejkiaar ia de amabe nraRiiati dio op éxi ootjeinbllk onooglijke sieccje leelen Toen later wat bteedi ï wegen werden anin iciejjl war n er dia m pOt tUscha oiïtroorki geraakten over zooveel sJwon i örttOrttMi werden ograven die lti4 wee oen naaraüg zgn dich ègot id Uet Ifl n galuk voor dezen ti dat onz vooir ou lerd w tarpaAten waren Ttiatis hebbfO wij er dit voordeel van dat er tenminata enx oliQ breede straten zijn aekomen Maandag Vrijdag en In net klein ZaU rlajMivoiMia ls er markt la den Hajg eel hciEifti bat niet om het lijf en w e oen9 een kijkje neemt komt al gauw tol do Ontdekking dat twtelijk op een pUv t ebiM SAaJleljes ma bel ganscho marktbednjl een oude rommelue oda ls Het komt dan Lgenjlijk h ier op meer dat uit da voitiBwiJkeci op handkarrea eea ma sar m iiiel ea uuscihot van goedt ron naar de Pr nae acht ord t tüsieapt om d iar tbabooU gtwtoid te worde voor een iets beter pu bliek don gewend is de volkswijken te fre ui LteeTen Het doel van dit soort markt ia twijfel tohlUg Ze behoort meer beadhouwdi te worden aiM eon niet tijdig uitgeroeid ovw clw c vl h oude tijden dan ala een noodzaketijk iVork eranMldel In dezen tijd H6 fj zeiUs zonde van die pradtAi gracbt gedempte gracht nataiurlijk die een voorta e QiiJk6 woon i rii t bou zijn maar nu veraohrlkkeUjk wordt bedbrven door bet gerommel vMk de niarkït Praoh dge beOTeohuizen staalWürt maar zij zijn af e verlaten door de oorapnnibelijke eigenaars on worden nu gebruikt voof aller Wt d elemden zeUs ViOor pakhula De Priastïgractit la vroeger wet eens het Thans ls bit er een vervafllen boei friicht ls nu do breeds verkeorsweK de vioikawijkea un dus weiniij lijk ala wooiiBtxaot Hec la trouwcna opukirttelijk feU dat overal Iq do s mojiaiDmitLle heopunhuizftn worden tou De N O T heeitt or licel w In bo llj gonoiiMsi en bohailve ijezu I ïöel Wat banreiv oen onderdak geticl l la do oude heerdohuiizen Op det KneaV riüjl is zeifa het huis van van Hoi di waar hij bat herstel van HjÜand AMHikilo n lelJde gel Qpad erd eparlttment wauf aer t PoaJiuma l thauj Vim IJssJjttyn d dlstribuUe het batiovd van Nelertaod beraamt an UddL Waar den de rijke bewoners bltjvitn Ilot ara iewenBcht dat dit aena werl gegaan WeltBwaar verrijzen er iila en d B Ai groote Villa maar de oud v ri aren zij niet in grootte IL inodeflw parki Zorgvliet b a i htal wat vlila a zlüQ verrijzen maar daar woont niel Ui de eare e pt at ifo oude aio Vcet eer ti kit de ul a modema rijk dom it ar heen MissohlMi trekken de oud adellijke e4 acbien z dh moiir op be ptMlehmd terug omdat het loven In de atedoii voor hen zijn aontrekkelij kho d vrij wnl tieeifi vorlorea Zij apolen nli meer ib rol k besturen van land trii iad Zij hebben niet moor dat aau Alon i o hunne v oornaamate bezigheid bot beotfiMicn vaa la üktintroptile vian alleriel vormen worüt naiiwt ij is niear ala een deugd erkend VrodA r groepoetden zij zich om bet Hot aii lejfden zij in bet gouden zonlicht dat tin de Kroon alt raalde Mair ook dit la vooj ljij Het Boi is gaen intajrei ronl daet mi ii van de residentie bet glotit erur a In do groote massa en dus U oon dif aurdig tield er aF Dan bleef er noi bet loger dat door zijn v 4e goud en v l si erren een bekoring had Ook dot U atg loopoii ook daar la het gt aoeg n af Eea zeer giroot deel van het Ntid rlaiid ocibe volik ziet bet leger met een oog aaa in de tijd dat een mooi uilijedoaip sabelromiiielende oavalerieVlider eea attraotda vrm ie 01 loniï voorbij Zoo blij ft er nets anders owr dan maar rustig terug te trekk n naar het platteland waar de heer ïa4 Huts moer aanzie he t dan in da st id M h je de Abdjy vergeten en denk je nift mew aan wat gtateren gebeurd is zii hij toen plote ng de verandering in haar h n opviel Allee behalve één ding eta dat je hebt gezegd r antwoordde zij vroolijk bijna uildagend En wat was dat Keiö sprak ernstig Zijn wereld hing af van haar antwoord Nu sioda ik je ken heb je maar eea ding gezegd dat de modte waard was geaegd te worden Overlgjens mowl ik alleen al do Ueve dingen zeggen Was OT ooit zoo n domoie onnoozele Redth aar dlerbaarl voegde zij er In haar hart bij Ione Indien Ik mijzelf maar awügezins waardig vond begon Keith Iferford met zijn epe cmstlgo etem tot hij opeens een geluld boonle dat hem deed ophouden lone neuriede zacht onder het voomloopen Hij richtte ztsh op John Anderson mijn John Toen wij elkaar voor t eerst ontmoetten De vlugge bevallige tonen stroomden zacht en vloeiend liefelijk als het gekweel van een merel door de heele melodie van het Öchotsche wijsje Je lokken waren swart als van dan Je mooie voorho rfcl Ëeofitlapa veranderde de vijs Nu klonk het Heb je mijo SyMa hlar voorbij ilenk Hnen f De oogen van lona schenen naar beni op tac eii domr laar wimpafai baan dW donker op haar bleeke wangen rustten Haair warme vingera lagen op atjn arm ni do gruze Novenduereohemering srioot zich reeds zonder dat zij het bemerkten om ben been Uaar twwijl hij lul tGirde opende zich rondom de verlegen en aarzdende ziel van KeÜh Harlord een ruimere en wanfiere horizon Hlj keek neer on toen hij eenmaat eun bhk op haar bod geslagen kon hij zijn oi gen niet meer afwenden van de stralende lief deblij beid In het gelaat van het jonge nieioje Toen hield zij op met ringen en zei hul zingend als in een recitatief loiii Mat chl lone Marchl Zocht zong zij ol of zij zich welbekende woorden herinnerde Ti bob je lief 4k heb je Bef geliftd vam het eerste oogenbHk dat Ik jez ig Met gt eel niijn hart heb Ik je Hef on toch zal je bet nooit weten Ik zalbi t je nooit zeggen Wie beu Ik dat Ikje jonge leven met een achaduw zou beroeren O JOU iteiiB I riep Keith plotseling eindelijk begrijpande terwijl de barrl ee van zijn beklenmdng braken als hiTffltlraden Zij waren Wijven atoan onder de groote Ontbladerde oimsn voor ilj terugkeerd n naar de huiajes bij de hokkm vanhot paik Kelth Harlord zou nooit meero n oncooaeje bloed Eljn Hij nam hetIsje snel in zijn armMi trok Aarnaar zich toe en Mn oogenbHk warrslde de werekt van hen weg In ziedendegolven t L 4 OU jV u l l