Goudsche Courant, vrijdag 7 februari 1919

Nob iao®4 53 4aiir aiu Kedaotiet Trfefl bcero 545 Oa Iftiawe fiMBaantaraad Ër ifi n de eiigiu nasi nd Soutien ver gaderin van den GeMeorrteraad Jierhaalde lyk gesproken mt den ieuwnen Goudsrhem lüfld die can vaenideBaliBr uu even van de jiuste vn amtniffen d r bevolking inil deae guteertte in tegenKteHing met deni hmdiffoa Raadr dia gékMm 4 Tollens het b cente nwenliHiMMMtClM waiarvan d ulttt K r itatg mbt Hvd een beetd ffev ni van don geest rtte er ia de bevolkn ne IcefU De nieuwe Ba d ae op komst Luttele weken ichelden ae skebte van den dagj maarop de caïvdjdaat itellMi vooi deni Gwneenteraad moet plaats hebben de tweede DmsJag van A W t lua 8 Aprii as lai daarvoer Mfpiireaan Dan kunnen alle groepen der b tf wHriHy wifcng even aan huni wenachm teor de indteiMTfg dier ï jetwi ram candWaten die naai de op attin g van elld hunner m dan Getneenter ad behooren zittang te iwmen Het ga t er dan om eei gej heel nli uwm Baad te kiazMi wan 19 le dan daar de Itaiad van ihaoB nog slechtM siittiLng KeeA eti fl afNWw i faa p a en dan tni Ziin geiie H aftreidL Aan dften nieuwen Ge meenteriad die gedurende 4 khren lit ngï aal heblien om dan ynóerxt teWfen moe de bevtrfkMig ha belangen töavertrouwenj De Gemeenteraad aal cbaa beataaa uit xoo f Tele wregenwoordi eav tbr ike groep al het aantai atemawn naar evenredighei di dat doo eUue groep wordt létgebracht zaj ttiitwyaien Ieder kiezer toch zalt bU de temnidflvï voer dwn C ie entpraad i evenals 7uiks voor dAe van de Prov Staterv moet goRchjeden slecbtn op één dei candidaten iyn keuze mogen bepalen Die ket ze a in WKenstelling met het iiog i ngeei en le stelsel iiiPt dap t een keuze op den pe soon van diei oaiwbdaaft gedaan dan ivel oji de Ivsrt waarop di eWKbdnUkt is geplaatxi In de allereerste plaftts stenit de kiezer op de groep de pavtij m dAannkAci st be ist het aanïaJ Kteaiunen op elk tier cand dttten vrm de l at intgebracht aan w ien van hen de vootkeur wordt geeehanktav Ook dat echter H neg n gehe I en aJ juiet daar dot voorkeui dei cs3 Hdart ïi iveriiB wordt u tge drukt n de volgwde waarop de candi laten op de lijst z geplaihtet Hieruit vo gt duw oiunlddeJijk dek de Wawwreeni ng die de samai tf lljng der Hjst regelt daarop Hen invloed kan ujtoeftfien ja feHieliik kon be LES ANDRE Dan eur Mondainciin hun moderne dansen cinheiiella 3It Op andere tfjdm lfl de bij r ztob op toe baar de fawone breuken eo de rl lt ren an Europa to Ieer ii zoodat al dei tiid daar zou zijn Heater zonder achaam te baalh gelijkeu aou kunmeii ootmoetw Maar de ne ine van deo kaudt an den onder V IJzer m 4lles tot dtu oorapr og Hrug te broogpft Me het geioo la La ttlnecii proza al Ie ecolge trairo opvwdifigi slaakten Reiner s leaurcn tot zetr btjajoodate oor eik mt BJe KlettejrtiBïaandè dit waren het gelukW Ito fiu4i ea al dien tijd luflhtt da ptedilant en e rtelde zich xeU dat het niet rifooi rM tegenaver he kk tHt jaar Er u zeWr het kaAtole zijn 7U nweeton der haar alijkea verkaraaa Zij moast onigaan bkI gewone rodsjes tn haarmaidtren loeren ZIJ graeUe Imff en slank op ale een Jonce den cBe tuaeehen eao eote opwblet bovwi da Darrockvllet m efechooo aij aog nwffer bUef d mea baar jSJiei abntten th Directeur van het tevenamlOdeténbedt yf brengt ter algbmeene Kennia dtt nnmulfc soeptebletten Reffeeribgs eoeptabIHten e d tot een beperkte hoeveel hflid ve Ürljgbaar zïjh gesteld zonder boa bO de A Jnkeliers K de Jong Kleiweg Op t Jt in Hbogsteuat Pil Alb ein Marlrtj dtt voor d e artikelen de navolgend UeiAhandelprlJeen geldM Jtitblokjea 5 et per ituk l9DttiLlonblokj6i B et p itttk torp taM tti n Toor 4e berald i Tan me U troéntm of JtülemMnep lO et p vtuk vptgbletten voor dt beraidliif vim pikan t Mepen li et p r atak 7 n twf itm i Nn aott gmoi v B laaa ar D H ar an MotToow J REKEJCAN t WWlTD t i hiwhvi kano vaa da aboorta Tall h D Zooa DIRK Oooda e Pabruari 1 19 883 10 ALGEMEENS BEKENDMAKING InncmiitK van Bt liiwiV n ii tu Terlofganscrtk 1 Inj OT oLB aariiwlitijvlnff van den Minister vm Oorloc va Jl Janmri 1910 IVe Md Litt U 1 moeten de verlof8 an erB van oe miUtie d teiulweer den landitonn 1 wa bet rea©nwp iMii 4 r k wapenon onder huniK bertHvUiw h l i wnde deu wa pen n Ejileveren IMr M of ado l llh Mat fm aMf een Smidshalfwas Ifcfu txtcnil mei bocnnonk ea IweHmlal al braiilM 17 ur bi tn A J HUI3MAN I Smid It 8iolwi k Xlonipiiiakersliiieclit of Boopder Ondarliarks modal vast werkLaan 2i cent boorsn 662 15 AanraeldinK bij P tah dbb Steen O 378 te Ridderkerk Behalve Zondag MiKWAMK MEUBELMAKERS m IMERLIEDEN 2 Da ryi iiwap a n met to beboorefl welke inoeten vmrden iffeleverd tï fBw ef kttroMiin twjoiiel baJMai dMtde en draHer ireweerrimn nion ldek8el karabfrLTi rykurevolver met foudraal voor Zoover etioffinde voorwerpen tot de uitrua tin r van den TerioffTwnfrer bthooren d korpbraalB en minderen moetan ook de overlge tot hniuw uitrtfttiHf behoorende blanke ttiajtón tftlev r n 1 Da uflfcvertjtt heeft plAata ten ov rBtaaa van de miBtairdf oVeifwid n de Ihf an tarie kazerne dajt JiJ1u ran 9 uur vjn tot 4 uur n m op de navoig nde d en n uren Uaanikii 10 en Dlnwiaff 11 Februari voor hut Drier namoR beffinn B ntoi de Jettera A teteamtftU Wt i dA 1 in DwidOTteff U Februari voer hen vricr muntn beghnen met dv letttra U ot etfi met Z tfOd3 14 ea Satetxlae 18 voor hen dieop da eerate 4 da cn veïhindenl t a feweeat Tlfilll OeVüt AaD aan da N V 3tooiiTniHKS en UKtnn rABBiiK t h VANUEiiaKLXK en Co Barfambaoht Dorp 6 5 13 TB KOOf l Em vijf roaden Hooiberg m UnnlH ii migi lügiilioiiBii t b TrtK n unda BoawmaDiwoniMKl bU J POÜW BtOBICrtDAAL WAU DISOSVEEK 682 10 IJsclub T BEIERSCHE De verXofganf ns syn verplicht beliou dtna ernsb v r4uodelnnfi op de aaaffesl v M tijdstjppm faunas wapnten in tft lera T aea rutt it aoa Mwllt d arb liao t kb lrje medabrenffeii Dtl éf rtn kan ini etMMicM io bMirntle ding ite Kieden 2iJ die op de boveinffeno nwle dagenhunw wapenj met inJeveren zullen In eengftriöïoen onder de wapenen wonden yeroepm otndat atanog tè doen Blijkt daarb dat zii aonder tebtige retien geen gevolg garen aoa den alg n enen oproep dan zullen ly worden jpeetraft en gedurende dien Bbnfifid hl dIefliHt wordMi ehouden 6 Atitgtzïnn het ten ntreng ste verboden is r Jkani uu i t i bezit te hebben mMten z d e tn het beut SÊÊ irran mo M n z jn dip mu mtie o i de bovenstaande t dstippcn niede inleveren Nalatigheid in deze stelt hem aan zeer ti en e beatrafflng bloot G Kla dtiu 9 Februari 1919 Da Bionfnnewter van Gouda ULBO J MUS antHbeneertatHbona mjlMEMEBSTER en VfKlltOUDRRS van GOUDA brengen ter algfliMeoe hennla I dat van tot en met 16 F ruan ek op d4 na oJ4gtftde bons van het Levensmid delenWkje de daarachter vermelde Regeenngeartikelen kunnen worden gekocht uit lAvensnikddetenboekJe D op bon Bo 148b 1 ons ryst 8 et 14 et p p ban ne 144b 1 ons gort d et 13 et p p bah IK l 7b 1 poDcl gec tapteinelk 30 et of ftesdi 38 et of op 2 bons no lB7b 3 bukjdt feci tajttemedk ft 48 et per busje bon m lB8b 2H on softer Melfs 16 et of 2 ona uücer btféoort n boa no lÓOb IS ona jam 16 et mt Uvenanuddelenhoekje E op Ixoa no 6 2 KG vèeiuuuxleppeten 11 et bon no 36 2 ons erwten BMi et bon no 161 I ona taptemelkpoedeir 15 et dat vor hmouderBGoooDx2 36crafwymf u dat TtKff houders van viachkaarten in een van de cnes H6 tot en met H9 Jl to en mét Jt op bon no 18 en voor houders vjn vischkaarten m een van de series Al tot en met Ay UI bot en met B9 Cl tot en met C9 Dl tot en met DO El tot en met E9 Fl tot en met ÏU Gl en G2 op bon no 17 van hun kaart verkrygbaar zal zyn op 8 FebruAn vM vanaf 10 uur v m i ons paarrienvleejch tegen ƒ 1 per K G uit been bfl de Jagers Nibbering v Vliet Helsloot RteltWd N Faa W KaaM A Kaars A Verbtauw V d Steen G Verrijl C Bnii nel Verhoef de Wit V d Kiat ComeHssen Spoor Blonic Teeuw en G Kaars Brakel V Leeuwen v d Sprong v d Kleijn v d Port Ligthart Sr Lugthart Jr Wolf Jr j III tat de aardappelen gort rij it en erwten vet H 4 dar znl eti 1 uitsluitend btj den winkelier die d betreffende bona heeft ofgeetempeld Gouda 7 reünaH Kim p ZATEMAB 8 FEMOARI Prijzen 130 f 15 f5 Aan i la bg Hat Beituar 681 15 BOS ictf txtra a aan te Meden Voor liefhebbari 684 10 een fijne Sigaar iURFMARK T 54 UfilMEEIK mQMHUIIG lUlnemini van Rijkflwapenea van Verlofitan crg SI toye ifolare aanachrijvinc van den Mimat r van Oorlog van Si Januan 919 IVe Afd Utt IJ ló moeten de Ver of ngem van de Militie de Landweer den Landstorm en van het Reaerveper oneel rtjktnv jpfWMO onder hunne berust lig hebbende deie wapenen inl verei X 0e rfJtovBpwieai met toebehoopen welke moeten worden Ingeleverd z n geweer karabij n bajonet bajonetsche H dwg gwieamtm nioiid kael karabijnnem rykBrevolvw met fou ÜM l vbot zoover genoemde voorwarjjun tot da uJtrutinc van den veibf r hohooren de korporaala en BMk BÜttO MÈteSTER en WETHOUDERS van GOUDA brengeen ter alsemeene kennis dat voor Zaterdaff 8 en ZoikIbc 9 Februari gecti rantaoen melk op de kaart kam worden veratreJct wegens genngen aanvoer Gouda 7 Febmari 1919 miTMitMn moeten ook de n ng tut huniw uÜruBtmf b oorcnde blanke wa penen mleveren a £ Jnletwinv IMeA pUaAi ten overstaan Ta da miHtaïre oVMUeld op het Ge meiwtekttia KHf de navotcwide dttgen n urenc Maandag en Dlnadag 10 en U Februari dagblDka van 10 aar v m lot t m Tiech BÜÏUJEMËlESTEE on WETHOÜDEES van GOUDA brentftA ter algémeene ken nlf dat op 8 Februan a lt voor houders van vMchkaarten in een van de series 02 tot en met G9 op bon No 10 van hah kaart verkrijgbaar 2al yn pond vl h van 9 tot 11 uur vjn iai de botorUtó oAdèr Ket Stad hula Obuda 7 Febraari X 10 L Da verlofgangera z n verplicht b oud n emstve verhinderioc op da aan teven tijdstippen hunna wapeiMO ia ta leveren en zullen zoo mogeldk daarbtf Itun xakhoekje medebrengen De in levering kan detgewenacht in bii rtr kleecUnx gesohiedan 6 ZMi die op da boveag M md dagen huivne wapena niet inleveren niltcB in en garnizoen onder da wapeaeii wor da geroepen om dat atonog te doen BlUkt daarbU dat zb zonder geldige Brifineeiieo oproep dan luUen lü UaMtoBht T HEHKRT BOUWVIAKKEM Vit ft snTifle hoiiwmatftrmlfB aannenwr of fliuko loodjïiêter firtna mits geveitfgd in een dor stMiao van Zmd IloIUnd bestaat itox geUgaaheid aN tot aeo in oprichting zijnde fabriek M V vaaaen wio t ii uveDden ingevoerd groot afiet behbftni boieisarktkai Buitan ta ver wachtan roun dividend extra o fdeel al verkooper öl verbettiknr van het aKtikal Douloaanv amtram f 5000 ma iimimf lOOOO Uiivoatifa b i wen oud V 42 Alg Advert Bm gaaUOUMA O Auaiardau 67 40 liMlub yS TOLWIJK ERSLUiS MTÏliOAO ft FEBRUARI a s dc nmailddags 3 iMr Ringrijderij voor Paren m Kunstwoorw r prijaen InlecgeM f I voor heer en dtnie tllla naalddaga half la a P baaik UO 30 fillifl tt lEtSTELPUÜTS m WEHTIIIIIEII en MOTIIEli mmtHMO wan Ektfiselie Licht eo Kfachtinstallaties I VAN DUm Co CkMKla aa lor lll tlt 2705 24 I SWOOP waidl alMagepruna ais cao uitii mcadsliimoplossend en hoeststillend mlddet zoowelvoor kmderel volwisaeneMla oBden tmHtttik BepnxN bi reraeliil lendeaandoenin enderIuchtweeen Aangenaam ran iitl ili en heetltlli veiuchUnd Alom v lirlil l arl M ai llacsa 11 25 t 25 13 7S Eischt onie handlMkeiiae L I AkKLR Rotterdam Li dl llaanlloeft verkoud lieid heeschhcid keel 1 pijn catarrh bronchitil Ihnuenz asthnia Koopt dan zoo nra lijk net hMleo eennHcliABCM 9 yifkrtlltn r t G aai Anton Coops S H v Loon OaadMv hi F v Dam Ua M THunu U Ve i W adiDa A d H lcit Z hMla a t Wed i AIm kooa t A Blonk G J Spi kcr Wed J Spruiil Z w C P Roo 2377 50 Abonneert l op di Bind Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keizer r cht 15 Amatoréam Lelie racht 30 CURATORIUM Haarl Polak Lid R m KaniM S Postmua ScbooJopxienitr P J Raaymakars Oud 8 cfetarii QoD ra 1 a t Rilk rat caana baok W N Wlaurabovaa Q v Liii Kol O I L Amenfuort S criUn Mr A W Jacomaltl Oad Ad acl D Ned Ifldll n J Oatkaaa lie Lid M Suna nTt e in tu Edia booloinlan J Oorrlta Ood RMid DI vu T raal m SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN OadM Mdinfl ma 80 aolmeda Ivararachtaa oadar 1 Jok Boamaa 0 eci ir Mut H d lMct l Mn Dr J BHat n Dir i g nur Tuchuchook Jhr Jan Paltk JoonalM Dr A A Pokkar pn aal donal Unmnliell Dr A J M aarlaaaaa Imaar H B B P tl raa O at Leraar Haadel ehool Prot W C da Oraafl HaefiMraar Unlvenilad Uirod t Dr A llalharatada oud leereer Gyn aaelkB Dr J M ftVMffVllat priraal daceal Uateereilelt D r C HfiyMaan eccoun teai w eoderv wMecs eeo aaem 20 laerea H B S 1 Mee m d Rachwa 7 iaeaalwire a eceounleMe S eruea eaa afdea door oaa B eaaawiierd aa or daa 4Sa aakrIttailHH aa a aiiaaa a a deenbch noorbrh rusii h malei sch LATIJN GRIFKtCH EBPFRANT WimiUNDE SCHFIKUNDC NArUURRIINDE WERKTUIORUMM electhA TECMN TEERENF N BtnjWKUNDt ALO ONTWIRC LOGICA RHKTORICA BOEKHOUDEN HANUELiCORR ADMINIITRATII BEORIJFMnCbAMC ETALAGE OROANMAn BFURSTECHMIEK STENOGRAFIE SCH MmMlMH N NEDCRLANMCH PRAN8CH OUITBTH ENCFtlCn ITALIAANBCH fAANtCH ZWEEOIOU TUDIETECHNIEK TAATS WFTEMBCHAPPEN STATPNORDE MU IEKGESCH HARMONULEER JOURNALIBTraR CFZONDM LEER HETH SPRflRBN OMHW STIJL HANDSCHRIFT VERBETERING VUJQ EN OUBO REKENEN BUJD O ldlaf aar krlaf vo r alfa aiaiaaaa t r all amHtan a haaaaaaa vaarALLE acta Ué a M O AIX ar M MMa Ba a BlaaUaaaaiaa Natarlaat Mr la da acbftaa Qaiaaaa la Aia alatratla Actaarla Accaaaaaaaa Ondar rtlaar BMWkaadIt OiKtafetar aa ta kaaaar OrUakUr Watarataat BadrlllaMdar tacraUrla adactasr aaa aas 173 ISO Curauaaan voor beelnnera cenlKnhia K v r lenten meentevordendaii en ver evorderden Aaneenime ethode Peraoonllik contact twachen docent en curain Ultatekende correctie oöllectlaf en Indlvtdufaal Bil1i ke condltlBn m nver oeutdee kunnen van ona Studlatead protlteeren Qoede r Itaton wie werkt aUaict AdTl ea tozake Bcroopakeme Voor nadert nUeht Wftm Wd iwn iff tn r va r graU9 hrochmr M 144 pMf n Unn m nmdt nek kmrdoor M m 4a NIEUWE SCHQU WBURB WOENSDAO 12 FEBRUARI 1 19 Het Hofstad Tooneel Directie Cor van der tugt Metaeit 6e Voonlellioif In hal Aboiuienont MIJN EN DIJN Spef VBO eerzucht ea ijdelheid la een deftige itid door JO VAN AMMERS KULLER R ii i Coa vaH du U t Mauwt Aanvang 7 t mir preclesa Batr voor H H Ledeo ale loieckcaireD en Vreemdelm en Loge en Sulles 2 M Balcen f I 8 © per persoon Niet Ledea bobbea behstve op de Galerij cfl UMgang ÜMUét voor de Galeii soowel veot Led n mU NiU Leden 50 o dI Kjiirten verkrijgbaar op den dag der voor tiellint van 9 12 en 2 4 uur ea dei ronda aan het bureau Lollflg w de te beBprekm plaaUen op veneon ran cowpe o DinadaK U Februan doa av ad S mu 10 ccata pir plaai Voor ae Galerij kan niet beeproken word Alle enlr epriiMo wordw Vfrjjoo d H elS voor Auteur ie htea 65B 4S TOUH HfiE P ASSIa NIEUWE SCHOUWBURG Zondao 9 Februari 1919 om 8 uur SchlUervntfo Oab r t en Variété Voorst lllng met een geheel voor ht r nog nooit vertoond Vler idatJid iroiiramm i D r LION OASSi Eig van Sohouwbur loge JMhM gahaal Nlauw ooi SotMiae Tableau dp i a Troupe LIONELL de Voiendammer pr tm k r Miss AIR SCOTTI de muzikale pop ar US VAN ABWSCHOT M België grooiBie komiek en Eerste komiek van Vanéerf Flota Amiterdao ta zijn modern rapaittiire 9AN0RO O PARTNFRIN Orijtmal l rod ie Ig M ENNY MARX8 Ttaaiformaiie daaaeuae fi NORA SWAAB m Neerlanda Eerste en meeit bcichaafde voofdraohihumonsie nel een voor Gouda l hcel stenw repenoLre Mc CÏLINE VAN LEhUWEN de HolUndi be Nacfa legaal meer vogel daa meoich Nieuw Hieuw M uw SfT JOHN HUDSON Wl Hei r adscl der iwiniig ic eeuw Hit daggasprsk vin Amitirdini Rottirdam wi Dm Hiag Prezen der plaatsen Log o aUlUs f 1 90 Udaa f l tl Baleon f 1 2S Uden II OaUrij lOtSO Alles verhoogd met S o auleursrechien Plaatibeapreking op Zondag 9 Februari ran I0 12 en van 2 4 uur i f O 10 extra per plaats Voor details ite Srooic biljeucn AANVANG 8 UURa PlaMsbesprtbint aanbevolen 649 60 1 Pijnlijke prooien huid inlarheo Jen ea Gebruik fUROL 6S7 7 r Adverteert in dit BUi JkOaWOA 7 lebr Bl uw Kruis 8 uur Cumia I UBO II Fokruaal S nur Nlouw Salwollkul Catior t en V n lé DaM 10 Fabniarl fcdkKi dea aroada 8 Bll rl m RaarwolllwaBi So U hebniari uur Nlen Sol bura fe Abonniirooütevaorsiellliig Uu tAdtoooMl 11 I W Soo OjB Oinocftn Kun 8 a i orlra lt vMid El i aiL n F r 8 aiw Oabaaw B iw ninglooaldil OndenHaad a oon rn l a aU Armeaaorg STOI irUK e Faknnat 2 mir na J o a r IMM4 TCnMkea w t VI XIM nw KlBdin ta mo c n ontraalM T ïadarlnjan eoocmtao rannakaHlkaadaa daaa daa la anaa aomla ta r fel rl ha DtoWmU A BRINKMAN ZOON OOUBA Zaterdag 8 Feliruari IftlA mimm mmm 7 ooar Q oMcL eaa OaaOaötxelceaaa BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN iNaazoNiiaM iiai imuNeaM t i rwala tvm afta m aar Ma OV da TMi a tea M li Tir rvA TiorA MD J vdL ttartaao ts e blei VERSCHIJNT DAGELIJKS Qavwa adwtaadMa aa iagaaoadta ifiJiiHifi k Adaaitaatlia kuaaaa innlaa dalana Ailw rt a ak faaa i ana A iM Baream MARfcy 31 GQUDAa AdnwiMMtiei T t f latwo 83 II lil m u mmmmmmmmmmmmmm i ii uaa Daust uua arMw m l U uxiti i M tviijao wi vorwttf iMg an Ki aubrfdla auio d hl tseuontuwtuu wpuMb be Ji haul wat msok tf V ëf Ui V M bOk tuut UWmMI ABÜNNHlHIMWMtAarW kMUtwil ƒ£ par aet l M mat ïoDdasAür Hf k iM aM f fctar jR m m Uemt malt v üiöjaekHjn ikiB Zij ofi dit piuit iija UruuMJ agn b oeMMr v krfLn Uk a A M i ja UaaiwoMua aMk a 4l4 u rMA a iaii a aia aiWn ia tari 0 i M t a ZakX 0Mu Mtt4 M i ajMw M 4LA Mat aau 4i iar awA as tm tmn w MM t iiuiuonAM t uawuur ea uuat hei 4 iMt wat t aa i uue Ld Ie üLM ia iMi auXjaa nu Is vtMjf ae ooMojaaAeMioa utl i vofUAiteiij M iiH a Mkix wija jouüa a i er óaa Ld I dat vm a jLrs reUnxen Ai i gewfttuau d n de ji idpuf te iweut UMdt OeaA uoa W Luk ue pt Cfai Mt ouH w u V nat cUtfeoetlili iir aoip MtM zu ia v A dat T n a ajat ju AuiAU Oueb kl AtLZUUkl t A 1 taitf fli 1 aM lawiuttft a uctita u uiktfMiu fc u fw ouottJ de GQuiAnU s b t itioirMe aar zoo 0 ed ais o n Uivi n a aeuiMn ua eerü i6iiu de it AM di p ver iibWitkUVUt 00 zuUto zij vurwiiU n uk iMtt tM dur die Op jMtóafliideB a Siju ieder TareuAdl meuKil Ua iM nj i afc 1M4 onBiotyeiija la fwwa iai oui wuut Wi jau tOMX au dal aiet uat fevai mew la 16 ae Atirdlgiwkt van in ofK paeai ar wew al ito ojoDUaia la dus uaadtlua alj Jij KuiMt huv AiJaa da tvio van tot ueOui id uUMtueod gaidflpu ia bet f juau ukeeie voocueLl dd a aaa bd lkiu a t toaj p veruouiaeo ld HA jucuaj au i JAj larji e dat er vuider a n oet itanji aha vuruoodeu zou kuna ea zija la t htovei rooie deal van de lediiA l 4 coud ttaa uöBT jaacl jCd a u idk ii wodn epn h u K d ovdr de tueawatuic van de oo po faUie wx raen daaniit vouolual a gl oa iunx Xtf dec nuw a dwUua d iMia vi oid im Wauueer wy hx d aait e a op den Aipor bwiki n aitH h t w wat aodera uk Uat MdeawuuUiba v ik a uu fleomaal te ko aa te lL a t f ott K e iMdA be nvio ton door theor tn W iioeer er geen direot voordawl a n verbaiJen U kan de frauia i h e le Kata wel ivtiiJi bbijven Dt itAok ttait uuuu da ar rli laart hu on tM Ul i dM bet zou ia ea met aniaia Om iu j eeoa op Konal MA Al en teatig te komen la wa aaiu aan voo at Aii4 j luet oijgewooüd door deze vaia nirf Lf guorganujeard weet dat ef d m aen pj ilek aanwoEtg la dat aüermlnw daar varwao t zaa worieu In dea goe en tijd w a be ff a ze daaanikeld dat een Hl au o s an rijtuJifea voor dan öohouwburg vaKOti oai Bo e ldlea net men er zeor v 1 waarvau men zoo op bet o 0 wel durft a ea itat zij niet op e n kwarj b a tt ea te zien wauaeer zij Uhjaan ii t m a dit gedeelte ran het publjan van do aaA vwci0ea of dan sohiet er niet veel orer BoventUen Is w niet eeia bood groote opkomst als men aUloht Z3U Ter Kwihton BIJ de voM e irg ao d Faa t w u a er eleehia ÜOS Oek ta dl tobt H eoU het IdeAllaaaa vaa ba Matuur a n ie beaaM pavtan Het ovse aaoaadaatvll i te letike Iets olU zien en aan die zware Htukken hoeft bet maluie Het er laigiui ojo 0Ckecle en zeer goeie kunataan aUea te brengen btij kt ook en mla nk king De btfï vaa tot X6Sa trakt mtfffdaa palen wie er onder da r im Ttfiitfln het aUerMotit voop aa madaeaM n aamnoiriiingi knnca Dc e dU eote itaiU ka aBMdQdfiial MHnal Tli I 4nt imrJaalan i4h apin a é waaraan we3 eens wat meer a aad n e M masi ifovéBn ii iw4iDi4mi dam t ifewoonl jk ge MMalt Het Ha oader de vrïjadmrige gree pm Toarai wn lïusandei efedite gewoonte dat am de ki6eT rfietuym t Heel woinïgs baÜangAtclUns wordt betoond en dat heeli voel w idt töBveirteoirwd aan de goede lor i gen Tan ds b wtuiwn de grosÉe beianggidiluv opeafaaait sioh awoonluk eerR wannaei dw teuBiungadav dam iia la dat epiMit s te éa TtVenaige kiaaas mvk aalf moeten verbeteren wJIen a a eh niet sbee hiut aü ï aegfffeigsdiap wer de te tt ellens candiKtettn liwtï OTttawwen Wannwr de candidaten y t eenmaal gereed te dan e daar aaj mets jneer te veranderen en heeft de loeier aMoen te stemmen waaxtoe h i krachtans de wet wvndt rerpUcht Wu vwadea ui het gjatevavocid m d ti Raad axpmlaane aiaiMduiff om hierop mat een enkel woeord te wijcen en em allen duei krh tot b Awi a ctMug hIeUen van hatr welk dei kiftavereenlging op te Dit iumwNE e iMliiltfireeblwleni CM IwOfr OfV MKSMBa ito Blad uHuAja van eaa K aobu puTa AuMtM iijK Wüf 4 van Ua mi to t an tn4 a d jen i if tui ia varg ilj a 4E van hiA Mait Mriti ai loar hut un Ai eikd pjoUoü i 40 gOsuHÊi m Mba wofut uuffut v Man AU Moi aaggMO dut wi umc oaiuut j i A tV suig Oa oo aUnA ai dun aiaLaak u4 ft AM HM uJkMi loea bet ja eea tA d d oatt iu i c vaa U NdUor AudA o O a ti OA lu do Ourstu pMMri hvt a VOj a4M ie zan vao hüt uituiijvoa van daa tij euo uew kwe ia bet oodenParp m tlIo jei a uKKeu gewaeot ia ue algwIoaLH enea a aiotii vriUtfd iB dJiff n aU a da k e vecuatOnn Imq r jka ia u v La mu iati oN g jo ao ol mi t M Our da opfva guvoetue antwoordüe nat awi duTgetijfe uiHteUinti eta gotid bait lo drot ui Mr ilut op dit oogyujjliK zoov i gma wordt 0 vr a d voor den tM dut Uj uloctM nakoea aieun t Vi iutaa o aan li tfraJtugta alA di e £ r zijn tg aog vedeo jie uec gixa gjeie matbjua vwdae d t at Aaat mjor a auda ftika aa ft vat aau Uieert Wamawr lU eUaot dat dott moA Zij bilt ti H aayd ire r in er ousiiJVi vaa oti aaungen zien terug te kx f o Eu we vieMo tUu de veTuo jg i daa i j p aati toint bo dmukiu op dod de lAtdODiIa d e ia aMim9rk ng kumt om uk deaa bewt ta Kel in ren au de optra a at unati Op uia mini r oetaJkB zlJ dub al aa d ar nn hebb zij geaa z n üav ndloj bij vela kafucaaMiuohbfla p J oaa la dec e gtoavvoocdiffeti tijd Je luüt om ImjOptde e beWeani neer fftnag AUe kMkiiuaan van weiiladlgiatJd kia a er ovt r aa tA raa vereealsagun lEkn vale Lajio wtg aan vnn huQ lijaej loder kon zleht b anjpea dot dk Oet gaval Ie ttiot aU aa lijn d i tijden sicebt maar hit vojnjitilolil 1 nlflC veel bstar D belaetlnsea vonrjl lut len aiaela zwaarder worJan een hetU ig uieeoH Wijlt drei ea eo dan jn ar oeg oQr vela andore omatundi Ld n dia bec weinig a3 UoKi e Ijk maken om a aa d ze ol le maitucuappelljkgoeie ia e lng I itounen Allea moei an d n btaat la bj veicn de leuse En Julat door ie naohrf ten daarvan zijn veiea a govlirikt Ali ea ap een koopje ze n de M n n Kun aan AÜea € ► de a rporal Zoo la na eeanaaJ de oer tHol aadsahe ittd HeilaAH I HAIJENAAR ta natte c OCOGLX IdeaUame Ia aan otooae zaak an roor u uai r la bat IdMutema tan da eaa itirijta n tvw raa naartijae hoatv IdeuliaBM tooh leo aa ft T i t it zijn aauir lam Ma van atKaar Daa ral Oka nee aaa ap oea vii daaar d tg h t luantje aa Kunat aan Alien Kzeu Klunst aaaalaa ia zooais ta bagrupen valt ékt van die vele veroeaitjiacieu die akh t t tnJt K steld heuroen om de kuAst ook te b ei fpjn aan hea djo niet over zooveel god besofajkkon dit zij maur nactt daa oobouw borg kunnen g an ata zij d a In 1 at aeoben Men kont bat doel van d t aooai TcreenlJIngvo wel to atA kijit ze vaarBouiijokjk raa aabÜ mat li de BMoat aMdea zijn zij Tanabenoa Oiaig al men aen klaeel karakter aan bt ir A het heet dat Mer ftiar zija Vüffmvoptnd vaneeolglng moet atouaan ea d t di nt ngevotge aan zeer velen die bat idindar bunnen miasen seun worJt Virlaid De prakClj k ta cAbtor wel l s and ra De ra nltnum conttibwUo bedraagt Rt oe t oiaar draagkracht Ie ve o grai Hat b etuuff ooa tateerde eeliter riels me rmal a dat de ledni bul gewooc beecAieldv ziio to bat HB b i un vaa h n draaffhraebt Zoa Bl JNB ILANa De Fin ncie le Overeenkematen met het boitealaad Ia bot oianwe nummer van Xn en UU voer wijdt ir V B u ïi i W ichera een boMpro il ig atn de f naAcla Ij ovexajn konwtMi met bet bul tfn and Hij wtjat er o a op dot da hooge prijzen w av Cei wlj in Amerika koapen nkt bo fer ja dan die welke aan da aadare atnian n 11 1ffHafflFWI WW T nih wfvir op mot mi tiro Ae er mt n n end ai benfttend wae tedruK ma KtMi op de njHtigir dooden die op boi i n mijt vwrwijd fl di bUliu kerkhol lu gen Holder lu ater naar mij Ik zal allee io r oens berbalcci te begümeo met on veer drie aeuwan na de gthoorUt a briatua had men do algemeene aanvaar Ikig van het chrirtendom door het volk vnn bet e beachaafde keizerrijk Na r evtoi ianj UJdpOTk stuiten wij op he vfrbrekm dor oude ordo van z ken li iu aavMtde nanw het ba n van hei fiu didi fkhvl in de tw uie en zijn hoogte pimt n de d llende Een lioogtepttW Ia j ea orawmteöng pre eitdo IloaUv 1 atok van den predikaat draaide nu iiktl veordubbnlda fSMlheid IIoud je moud kleine beka 1 rle p hij laat mij geen tijd eea woord tt 7 ggim Fen hoogtepunt U een oKMraate liDg zooais Ik je apoedlg zal bewijaen Do top n de boobi waar deae stok twRht dalen het pnnt jan veran dixring zoonle men z hi kaauo la ieti hfH it e vnver I recht oen oiaweaiti itiCge oaomd te wordHn ala e n ophelfta an orolaas zooaJe de FrawoSie OrowentHlag Bovendien vettegeoroer lcde de deitVaide eeuw hrt boogtepuat 4a v aok bet l ndal atelael en van de benmre k e man wit lijt g J De predikant werd pfeteHlog tot la bat hinawliiiil wenka bacakead A atiJfm voi0 oM bot vooriMHi v DiU aok mU om zija mtMiafoU ptkdUe hii iQlu tauiB gf iocm I HHiiiruitfea tHoode MI buUaoiaudurH vtkor da amgeUJke pnjziu ta ver ojpta Nlieurte rerdarinjatm 09 de OeaeeaoLoafUHn worden tubs au a aa iOMpea geuLJelijk wordaa tK a0aj aK ea aaer la dl mae vaf rfaj a nvo er eniM uttvourtiiduVtiaM taiaa dooiviihe bon da naodigo gtoaiH jo War SMVor deaa aiihaiis bei ba ailMaBcb j bniiïc to bffvrn g mi vor aa o itiwud evenDilo eeo tüi uiwoude vuur da a aicoopcni ia bat bititeajuid gwt n Alajn uit lorkoopen van de Indeihe Jitatta nullen zeer betangrtjka Tego ma Ijt laaun 9toa voortvlWaa Bat ijMd oMg eotM wndoB of dese valdoeada mM atja oor da toepenJe uu vaai eo de tti tukt dwt ook niet dwlooeeUU éii u land vrij s wodig oou balangrijk dal lUoer In den oorlog vetftra Bn b JceJaaa mqIw m41oh zal m eten a blanu B lijk ia dit niet indien daatdoor de oude welvaart ca tevreJonbeld weler Eoodcoi MruvififllMi wet Indien bij vttjwel iüik M J tdon toawand onze aauAco pen Jta teweeg brenjtaa T rraagin onzer baifcB landai aaliaa door Wnnao land dbeSk a iloaato Epgelaod hetwelk tot duaveiw Hteeda do b iikier rat den int rnatk w btndol ia geweest zal et ha moffi ks boproevon zijn valuta w tdor to no mal eoreii bitinen du udpunteti en de Tiwatfury Ktohequi r Bonda krijg n dado r PMt gimeuge speouIiUeve loaiy optaa g 2 cvtóogde aAioatag bi fr e n reobidrak9 he pilaataiac daa r Uoiul bnpa pMi vr sekar nwicUjk zat mai i In tmbml met de belangrijke b tallaBnn wnk Je ptyeering nog gedareo e ynruim n I A m het buitenland zal moetia d ea mnM liet den sohrijvor e er Wffl b lijk t or dol deae Booda d M T de tiegKirkig behoa Ion woplen Afgazi daarvan rt ijnt ab mtunivA oawaorMliijalUk dit da mar riog acbttklMUl e4 a o pP mefla a mti e a looptijd van ten hooi te 5 a r l t vrU beianstrijke bedragen In dooponnartt zij kimnen plaatsen Op d ze groiden meent de heer Vw Bu l g fficSe a te mo Ktt butwlj felea of juM la db oooa a e van de Memorie vaa TD lchtlnr du de voorwa wnien waT mder d myM lan voratrv ict zijn vermoedelijk m de br nran lat de voor da nninoferlnf ba t orlflde orediBtao a el zinder verl a vr TOTia cuaD n woRlen Tot baratcfl k ianer val tt zijn de Qevwooleaplan thane btilkbaar tama bpreiil ona iro e lewrlrgvi la doen behalve dan wnllTht van a l aé fl wrfko na hl venr rk t a n wcckr voor uitvoer beitemd zoudrn ii a van baar doakeru oegtn u iA starmoob aga m bijt tsuglMtdi ovenaUf du zen dia at ix an puiyeawn walkbaiiMi to voar achIjQ kemt dat dM ptvd ieaat deed be D als hlJ aaa haar Mkoaiet daaht Uaar ateeda wa jMt iwg dttw zoawr au daal Want de aocaar U moM Ja d fétiti van Panwsh D n wa het waar alfl de wiaaar raai4 U la nd zlJ an Zoo vw m k de jarw totdat Heatora mbtl€ode gebeertnNg niAeida He CTfniifl kwam op een ig teMelndc van Jani Hes mm b mMda a nMtde fredlkan uitgegaan Htj had epn femeeo telid i beiodwM hoegvr op 4 Gkwair befk het afatje en hij namen d 0 ei ner die daarvoor met opzet te het rl Tiert e waren aeOgebiaoht zij Bttuptenon der s VorMnreiul gepiaet als eenpaarploe gtra In laitere jaren faertnncrdo de lieer Borrowman bet zich lUkwIjln dat zij do etelUivr aan het besparen warm dat sfTooto oniirenWlngen tot een cyclue behoerdm en haar tijdperitem hadHen ev n nU ectlpBen en eb vtraaderlngi deraardd zqp red teerA hij Hester had nafeurSJk niet v Mtedoen mt de Terklaring van do theorie noch met da ontwlkkeltag er tan Daar zorgde do predlkajit zelf vöor Maar tij krldaeer de leder ondw de opperde honderd gepwte te tenfWarpIngMi m vood zwakke punten In de tljdrckMlijtf van den predl kant bij iedere vendbif van het pad grten bettaKv Aen reelCH oairwvateHn u tj weiWR de eeni dlngra tm de we reld die waard waren dat men er aan daebt aa so1 ftk w op ket geMé ran rijn bHtaeg ve n a a neiaf bet rtn zk omlaac In de w ftaadrA en begaf zleh bttla w ate daakende dat bot van verre ge roepon wae Terwijl de aahnpwi op ver wljdwde veld onrer hnn Bciioud maar de herdereHjoden uMzngin bij liet hoom TOO die BtormacbOiBe stflm E e heer Borrowawa haA htt over een lijdtMsrk van dde bondwd jaren daar d l ht bwtt pastp M de feto n mw genome nomenatnurWjk jo tan niet verwaohWa dei dlo dlngPG geaiSAeden al bet prm gen iBn een granaat Nflwi zei Hpftter ondeutfetid manr do mceflte uwer jpum fa het g be l nie ar Dat b een iiardtlooeo tog nwwpii Valkamen waardeloos rie j do heer Borrowmon uit BoMer Ik vnrljaaa aa nvTT je Tagienover een groote en haer Ufkp waarJiPid ale deie paa oaXttaga omdekt co duidelijk vtTklaurd kunt gij nIetF dan zulke onbeduidende tegiqiwwpingen fctellen als dw bijv do raa che OniVewtflBïie niet f rede op den d 0af drlo fiqnder jaar oa de Hervomdiv kwam Hester Sflpling je bent aaa matigcttd wlchtt De predlkaw frc p zija atok bij dan knop m zwaaide bom raad alaot hij eaa s De t vetand Is datrdonr mlnd r flihate dan fohiiirtrter thwa het gpv a Ba wHTviil a b atiideering v n onze lian e Mt hatf lnaatMilana la voor d P gn lintt din oo BooHlc ala I kl1r bt h M 4n oan e Iwwfelqpo l lek wil zU dfvf e iieile u t tt lnir van onze biAf anr at siilioA vxMr wWIWit honct onAangwaina vorraBsingco beepaard blijven B ii ii i i iji L i a j j üBgs ap it hooM van e n jongtn luan grae dieleta lager aan de andere £ ijdt ruadgitcerMt verdiept la een bOik In aijn po inj om zk voor dit onhetl te brhoe dm trad hij eeol iaKla ly fliff op dtena rooloed J P BHELIW VAK BOflaUK KMnk nii Hoe maalct u het mIJnboLT BorrowFi ciep de Jongellog oog abikkelijk oj Hpi4n e de en zijn hand uift l ad vTAt bent u mij vergeten U ploehtbeel vriendelijk voor mij te rijn en meolg iiiaa vaeeo i ewerk voor o iJ te maken Pel Cania Dorrochl riep de predl kont hartelijk wm deed zoo langwefr hlijvm Je hent aan de hoo i hool genemt on heb naar tk hoop een soe fiivJ ffiiad roedegebrachtl Zoo dat 1 tjwt Ofoehoon Je heer van Darroohbent zal een bei je e4eerdheid je geen kwaad lom Wie dU ta Dit U nuj kleine melaje Ik grioof dat Je haar VToe 5er bebl ir kend de kleine Hf tfr Stirling van Arlfrfamd EooaU zij behoorde tö weaen ImHen die maar Ik mort ndj zelf bedwingim en de chrUtjfiJke bannt rtlgheW die Ik predik Io praktijk lraoht ti Ie brMnieo Tocih vervloekte de Heer de ttaiig van den begtone af aan Op haar buJk zal ze gaant Dtt fawt4e M hij mwhter ah in gopeüH Tenrijt hij prak merkte de predikant dn Cêrm DarroPh He 4nr nauwlettend op Q Hij hield het everblijbvl vaa den Toen zij den wee barelkt haddm die A IjfwleJ waa Hij had JuUt idtada to jWJ taoga het baakja twwljl het kwartier 0Y r daa Ua i daeht en öwwrt waa 4 yraOVant la het vaft a rand ran zijn etrooboad In zijn knkerhand terwijl Uj ee oofrabflk de i cb In de zUne Weid ataad rimnKt Hij wa aeo overatap 1 torbaiid na bat mtd v aU lawkaUjk over de hMvHfettJff ga oa è ai adoiende TwMbaldatM Bij nuB itfn g lijJi Ma la 1 1 Tuw van zlJa faHM Btf bad alkai order de bad fau bVw ea