Goudsche Courant, donderdag 10 april 1919

Dirwtenr Cs i en l a gslaigtog Naar wij vsmsown komi de near J l Aammi voor op 4 aaMi v lkif roer directeur van da Usaasate ueiali is Dordrecbi zülMea kanJuoM HetaatiMMcretAiie tea Le cita Mn eie nuu toeMnuaa van den volgvutfett iDibuud Via eloö w ird e zijAe irordt om S nekl diU uwe pavtijgDOootw de bedleluvea van God en vooral hea dte lot den liuMMefitu otboodAua gomiktüMt beboorflD vepvoilcen l e h iii e vader Üenecuoius XV suieelu u drioc od oidbre te geven obx de bedieikiTeQ vaa tederea oaMeart le eortttc Ugea MaosooiicU ea r l te zullen u auuncox dfuik weten Op ditt teJNgram an woor4kl letiteerto oomiutaaairia voor bu teakodAOhe zaï ender nUx iuftlj Ja rcyevrluc ik imx in staat u m verzekeren dat du g loofwaanlice oron raarvan uw mdioteiegraxn gewaag u In dwaüng gebritobt tmeh Daar m KiuUnd eobeidu vaa Icork en aat ie logeioecdb wonu de godwokena aldaar ale wa panlouiere aaiigei nj id beeabouwd veiet op de bijAWdt re bejaoipitttUinc die u ten op itdite a een godiuÜcuM aftr dian daig legt aaeB da oiioUeiie kerk Eot na u ala abwuB eJi en kMterücb beMbouwde en dien u ortbodoz oownt luc Ijc a veTKekeren dat f ea mkel bedHfliaar van dezen ge lsdieast voor zijn gndediLHietige ovonjui ti eii eteden keelt wat ckegenon ouder beu Mrat die deelnenen aan sameozM erlbg togen de eoKletiegeerint legen de macèt der r beidier en boeren wiJ sijs bi debehandeJiD r die wij bun aangedaan hebben vait bet JHaodyyuim uit pEvtütn dat tii zioli moeten iKlcrwerpen aan desoUde wettep ala de aadere bupgem Gekt op den geest van eoUtiaritejt dien a ten opzinble der bediooaroi van der nfaodOKflu godsdieaat betoont kan ik tt mededeeten dat ooinetedijke rijkdonimeB door hen verzameld In de klooeterh zljli onUflikt èn dat te nidden vaii den emeeaen nood die ouder one beereefit teng velg der tegen on e riohte Inaatregeleit van de gieallleerde en geaMoeieerde moffenidbeden enkele dezer beétttftereB van den godédienet enorme hoeveclhedeD brajidetcHen fai het geJie m vorzBineld hadden en zoo on o volkflmafl aa daarvan veratoQcea hIeMea U rwktlet Mij dat het opperste faotM der rootoeoh katiiioheke kerk ooa dHngeod aneeki ten opzidhto vftn dporüiodox geeeoelijkhaid van houding tover anderen muf düt bewlje van be orgdhöM voor de o l at en gewordt ow op een oOgehUik dat oaan voUosTf edoe he bedrog ontdekt heeft waarmede de eaetellj AhHd de votkuRnaeraa heeft mlsjedd De vergulde en van edelet iien eohlt terende grarven die volgen den cIoktib heiligt oobcdfffeftljke reliquBa bevatten zij geopend en waar men vermoeAle de m Wijtoelep le zullen viüden van FUthon van Zeudneic van den heiligen Ml Irefank vap neie van pcrina Coo tMtiJn van MuPon van Hiohael enTheodttnte van S hafIui van KaJlnaln van de bl3Mh Vpp n JohaAnes en I béodbnis var SouzdBi n v n anderen zljoeenls tüt slof v igwie beenderen veel wmtten kiuanea lompep en teKg vrouweotoueen gevondeik Ik acht het noodzakelijk dH hekeoAto maten juiat omdet onze handelwijze len opzichte der geeeteJIJkheid u mishaagt Ik betreur dat de ontelbare irreedhedeo door de vijanden van h at RuBaiacbe v ik de T ec4io S4owak i de regeerin g a vaa Koltiijak Denikln en Feltjoera en door de partijen in Polen diè op het oOgenUik de overlund hebben onder hun leiders den fcalhojl en aftrwbuBBdhop ellen en wier agenten de voorveohtet van de zaak dee volks die tn hun handen vaUen wreede folteringen doen onder aan die voorta de uHgo ondene leden van OM Rooide Kruis In Polon vormooro bebben dM dit alles niet bet onderwerp uwer protesten ia geweest De menedie lijkheid vwr welke onjce voütarovolu Ie etrijA Is eveianln door u gfeHerbedl d en geen eikel woord Ia uk mr monAte heren inate gedcomeni BUlYlCNLAWlWCa MKIIWB DUITSCHLAKa In Beieren Dé revolutlonatre centrale raad kadt een verordejiiLng ultj evaardigd betrel wde do ckoelejjsatie der per len einde on brtddeUljk een be ut le maken met de Bocia4iMtle der pers wccdt de geheele Bel nMatie pers tnider sodaaJ en ecoooa sk tfMoictu geplaatst Dt geèeela directie en adaiialKnHle auutn eyeuemeon der openbaar toeeMiK De controHe wordt rechtsreeks door de bedrijteraden uitgjs oefend fiijsondere bf paljngen zullen ge troffen worden om meemngsuitJjfen wel ke Ln overeeastemming met de waarheid zijn te waarb rgen Tevens TOrdt alg meene Zondag sru t Toorgeeobreven Het Radenooncres Qlsteroob end wetd op het radencongres te Berlijn medegedeeld dat de regieering Ledebow niet zou vrij lafen Haar ant woord kwam daan a er éat zij zijn ottwhendbaapheid nJet kon eriennen Deie mededeeling wekte een geweld ipectkkol qp het oeogree De heele sitting wfts irouweos gÉar emvrgen weer zeer rumoerig I en voorzitter werd opgedragpn nieuwe pogfcfen te doen om Ledeboer vrij ie krijgen eau taak die hij aanvaardde De oorr v n de N R O schrijft De k dere met polilek besef en taraiïfwtjordoiykiheidtegevocl in de revolutionaire gro wn houdeA zich an vaHIgop den athtergrtmd om niet door ver adlge opmerkingen het vwiawwen der men te te verüezen in het poltieke leven Tan i iuudoblano schgnt feaoe poUuiv futuriuue Oe uxHiuuiigevenuo ricuüog Dit luii la ftaairoiii zwg UaaSe do aanvoerder d r oaaduiOMiHi o partij Oite kwoumsanuen tout u ae Oiagen die au gebeuren juog ten sonerpüte veroordetuOio Y Wainrum gt it tui ex Mimgt iodta van zijn par ij dMi r ttd zicti oa r den atroom U aubuiULea 7 Deceiide karakttez iouatie d die do leidcini dor meerderholdssuoiakaiea ou der den üorlog bebtwn getoond teffenover du fouten van hot oude bewiod loonea ln d eu tijd de o aaifUaukeuijlcen tegen de buiteiuportg becten der veeatoiijk oniwricb to orbtiüiLfadevoAkiiiig brger nog k het bij de aoaaununldiien tiüi lid a hunne parUj dfU veriui woordeUjk was vwr de waaiBoluTOing t co de plundurln eo te h raxuiJort ln de 1 orig week is door KijQ medeotjistuurdeffs v erlooet eiHi De onaibenkeiijka helpen echLor telkens me d plunderaars i bewaipeaeu Welwordi die bowapooLog natuurlijk anders bedoeld maar de er airmg hee t reeds lang geleerd waarop het tedkens weer uitloopL Het is met le loochenen dut de regeeru op het oo enbUk stemu op miiltai riete van het oude soart di nog even ruit en taotJoofl te werk giaan en dat ook Notike voor wien eenig beleod met Dverbodigi wvure do weraljdb chouwing schijnt Ie brauuen au en echten politle a g ent of ieWweècl van het vroegere btwind Mmt het is du ia BuUaditand zoo ver gekomen dat men aeehls de tcüa heeft tusiyohen e a geoinknde gewoldheenfitofaaipplj v n boven en de aJge meeue sabotage en dwingelandij van ba oeden ai naar RuasJseli voorbeeld Uetie duw geen i onder dat hier op ketoogen blik u tamelijk wanfiopïge stffinmuig beeischt Te UaagideahU Tgi De toeetand te Uetagflenburg is zeer dreigend Naar de VosslbOhe ZeitoiiHj mclok heèben de opatandedogen oadai ZIJ d tadei veri tten hadden een brug o eT de i lrte be e4 die zij in de lucht drekgen te laten vliegen ln de rlahting asi Hall leggtm zij whaiwea aan en moe tcu Zij BcH iumonnen hebben opigeeteld Alifti erwaofa e heden de eer te botsin gCTi met de regettlngstroepen Dinsdagavond heeft een froep opatandeliiogen getracht de citadel te herovareo m ar zij ia afgeslagen Öij de verscuUeudo sobietparüjen moeten reede 17 dooden gpvallen zijn OAateroctuend werd gemeJd dut de legee riftgstroepen Maagdeiibur Unnengietrokkcn zijn en de stad beïet heWaen Eritalge botsingen zijn da rbij uitgebleven Do be oo ing i van stakers worden noa gedujd maar de atakcrs zelf ziju zeer Te PuMseldorf u Ësaen Ha d algomeens stalking afgekondigd Da EkureBdffg De reKeering heeft na eea eonferenae met vercegeowoordlgers alt de kringen van Indusarieeleii en ai ei4ei besloten e a wetsontwerp tot Invoor ag van het begins van den aoht uHgan wetfkdaiginte Op voor Tan Clemenoeau IweftPreMdent Polncaré de tegen Cottio ullgesprdcen doodstraf veranderd in 10 jaar gevaoguitaBilaraf BOWBNLAND De Tweede Kaner op rsetfc Naar hei m pariementaire kringen verluidt zou de Kamer a a Viijdag met het oog op Paschen voor den t jd van 3 weken op reces graan Het Ugt aditer in de bedoeling om tijdens het recia 1 a twee dagen terug te komen om het ntwwp Ariwidswet Aalberae dat dan vemwadeUME b j de Kamer zal zün mgekomen ln de afdeellngen te behandekn De crisis aan HarüM pgalost Blr H BQlsmU Jr mlnlatar Zeer bmnenkort ii ds benomiing te twwachtsn T n mr H ByisTeld Jr advocaat te Amsterdam tot minister van marin D hear Mr Bljlrtald beveetigda aaa da Tel bat bancht Mngaande z aanstaande bMMttUaff tot UAiiatHr na Martea mik m de Staataoourant van heden Donderdafavod sou wontan afgekondigd en wel mat ingang van 17 decer Mr Hendrik fi lsv verd dan Slan Juni 18b te Amsterdam geboren an haaft dua thans den üti jaincen lasftud beraüct Z jn vader vai de bekende paeoagoog U B evald m Leren dtrect ir der aex eiormaarde Kweekschool voor Underw zora te Amsterdam van 1002 1905 door de anti rsrolutlonairen van Amsterdam Vt atgevaaiNUgd naar de X weéde Kamer Mr BuüDtraSd Stookt x n studiën aan de Vrye Uinversit d t te Amsterdam promoveerde op l HËfeèraniier 1908 op an proefsehnit Coöperatie en Socialisme an associeerde uch kort daarna met mt S de Vnea Czn den ttinanwoonligsn mmiatar t Kmancfên De meuwetoneUitfaidra trad de laatsta Ja ren in da antt ver party ogp den voorgnuid als Woordvoerder van de jongere richting die haar tegenzin in de autocratische partyleiding van dr Kuyper openlyk deed ken neo ijn ojptreden ter voorlaatate anti rev depatatenjvergadetinc ingt nog verach m het geheugen Mr BIjlreveld die tot nu toe de advocatenprakt k uitoefende bekleedde voorts de functie van kaatonrachter plaatsvaWanger secretaris van conumssanssen van het Chr dagblad Amsterdammer on Toondtter der diacome van de Gecreformaarde Kerk van Amsterdam Zuid Bh de laatste Statenverkuezanceo was mr B l0veld candidaat gesteld voor de Provbiciale Staten m Noord Holland venals thans voor den Amsterdwusdien gemeenteraad Vroowemke landmctent rome bet kadaster Men fichirüft san het HUd Het kndmeterschap vaa t kadaaar vordert zooveel phyai e inspanning dat vrouwen daarte n evenmm opgewassen zullen zljn als tegen het vemchteo van graaf of pojderwerk maar ndettemln zal vooortaan aan enkele vrouwelijke candtdaten gelegenheid worden gegeven wordemi om voor landmeter m opleidüijr te worden opgenomen t Gevolg Mil zyn dat ze wanneer ze voor plaatsmg in aanmerking komen of werkzaam gesteld worden m de groote steden waar niet zooveel van het physiek gevorderd wordt a ia de provincie of wel dat le enkel met bureauwerkzaamheden worden belast In het eerste geval ontnemen ze echter aan oudere mannelyke collega s de kans om mt de provancie te verhuizen nsar grootere steden waar betere gelegenheden z n om de londeren goede scholen te laten bezoeken en ln het tweede geval verkrygt bet ruk irarkkrachten die veel te duur betaald worden in verhouding tot hetgeen zal worden gepraesteerd Zoolang de vnorschnftwi omtrent totiatmg tot het examen niet gewqzigd zgn kiumen vrouwft candidaten niet worden geweerd at s jechter weerd worden is zoowel m t belanj van het r k als van de betrokkenen die op misschien een beri enkele mtzonddnng i a zelfs in gmwtere plaatsen nog met tegen de vermoeienissen van de veldwerkxaamheden zullen blgk a te zj opgewassen waarom het ten zeerste gewenscfat ia dat er alsnog een veriud tot deelneming wordt uitgevaardigd De veetelUng De Vee en Vieeachbandel schrift Hoewel de officiaele uitslav van de tusscheo 5 en 12 Maart j 1 seböuden veetelling nog juet bekend is beschikken we toch over voldoende gegevens welke aantoonen dat de grootte van den veestapel nogal mee valt Ook blijken de door de veehouders verstrdcte opgaven betreffende hun aantal stuks vee over het algemeen nogal betrouwbaar te z De door de ambtanaren van het Veeartsen jkimdig Staatoezlcht verrichte controle vóór tgdens en na de tellioc via de burgemeesters heeft daar seker veel toe bijgedragen JammcLr dat in vele gemeenten ondanks het verzoek van den Minister van Landbouw tellers waren be noemd die weiniff of totaal reen veekennis bexatan xooals vcddwachters dlatributiaambtenaren te Wat toch is liiervan het gevolg geweest Dat de specif iceenng van de verschillende soorten rundvee niet Juist ie Zoo moeten er verscheidene gemeenten z n waar Volgens de officieele teUing totaal gem vee u opgegeven wwt voor de vetweide of slaobtbank bestemd is terw I by de controleenng is gebiedden dat culk vee wel degelijk aanwezig was wat dus de schuld van den door den burgemt ster aan gewezen teller is B v iemand vtio vakkennis heeft vraagt m de eerste plaats Jioe weel nindeten voor de vetwedde of slacht bank bestemd x jn rubnekje en dan vervolgeas a mtik en drachtig vee afgewisseld b melk en drachtlf vee niet af gewisseld enz Jammer dus dat de volgorde niet anders genomen m dan was de specifleermg betrouwbaardeer geweest Uit en tn an r blijkt dus dat er heel wat meer guate koeien x Oa éaa opdeel zitfn oPgegeven Krijgen we en goeden wetdestand gelukkig higiat het weer zidi te beteren dan zitten we waarachiJnlUk ln t mid van den zomer weer bebooriyk in het slachtvee De schapen zijn erg gedund dit xal ook da teUIag urwtixen Fokker De ftportmdacteur van de Tel la op bet viiegkamp te Soeeterberg jra aost waar h j Fokker heeft xicn vlie rcn op een kleinen tweedekker voorsien van een 50 paards roteerenden gnomemotor en een kiemen tweedekker Het Mad vertelf rran Na den aanloop zweefde h t toestel ren vlak boven de heide en schoof toen op verbluffsnd snelle w se de ladtt in Het stfig vaanotaa van dsM nwAmt is Mmrou g ongeloeiflOlE en toen de vlieger boven da UoesterbergBche haide begon te msnoeuvreereu stonden onae vliegers toch werkeLyk geen vreemd iuigen in lucht eenvoudig perplex Soms hing het toestel als t ware aan zya schrob dan xwenkSe het m oDgeloofl korte bochten sn w m met en der vi u4i ets loodrecht naar da aude om daarna cirkeiand naar benadan t komen met atilataanden motor Vlak boven de aarde zette de vü g r dan weer den motor aan nadat op een gefeven oogenblik d Soaster bergmvischen werkeigk v n uU etksar waren gestoven en steeg vervolgens weer de lucht in om dan op een hoogte van 100 meter plotseling een looping the loop uit te voeren au een volgend oogenblik te laten zien hoe het toestel gewom doorvLoog terwyl de vlieger de bedienuigshandels had loigekiten In een onderhoud vertelde Fokker dat h m MIS iand wilde bleven en het Toom men heeft hier een flinke vUegtuicfabridc op te luchten en lach toe te leggen op het ontwerpen en fabriceeren van mwwe to stellen zoowel kleine apparaten met hchte motoren als verkeersmachmes zoo gn ot dat de tegenwoordife groote toestellen daar b j vergeleken klem zullen schijnen JWet de afmetingen der verkeersvliegtuigen Idus de heer Fokker zal het fl uuL als met zeeschepen Men zal hoe langer hoe grootcd machmes bouwen met steeds grooter capaciteit Maar daamaaat zal ik ook trachten kleine toestellen te ontwei pen voor kleiniere beurzen Uchta sporttoestelletjes met zoo genng moceMjke mo torcapadt t De Arbeidswet De n we Arbeidswet zal hoogstwaarsdhijnlijk deize week bij de Tweede Kamer worden ingediend Het btoscoopgevaar Vragen van den hee Ter HalL Als lid der Staatsoommiosie Bloacoopcov ar sond de heer Henn Ter Hall eendgren t d geleden op eigen mitiatief een formnller met 6 vnagren aan bloecoop exploitanten en enkele vooraanstaande mannen op kunsten tooneelgebied De ingekomen antwoorden lijn door don heer Ter Hall samengevat m een rapport dat de Staatscommissie in druk heeft öoetk verschynea ten behoeve van haar ledeck De gestalde vragen luiden als yoigt Ie Wat n de oorzaken van het bioscoopgevaar v 2a Moet het bioscoopbedriif m het algemeen vrq zgn of aan voorwaanlen gebonden In het laatste geval moet er keunng der films plaats hebben alleen voor kinderen of ook voor volwassenen de Wanneer keunng gewenscht ia moet dan de maatstaf z u of de films toelaatbaar ztjn of dat z ook geochikt z 4e Moet er evenveel en Central dua een Rt kfikeunnff komeA Zoo Ja moet deze beskflsend zi n of moet daamMst nog Gemeentel kie keunng blijven bestafm 6e Moet de RUks keuring ventueel geschieden door ambtanoren of door partiouliere oommisaidn De in dit rapport vermelde antwoorden op de gestelde vrairen resumeerende komt de heer Ter Hall o m tot de conclusie dat de meening n over de dne erste vragen het meest uiteenloopen Kr werd de meeviDg gewraagd van ongeveer 200 Woscoopexploitanten die wat vraag I betreft slch het meest houden aan het verkeerd systeem van mindenvaardige films etn onoordeelkiuwiig samenstellen vnn sommige films Bu vraag U trad het meest keuring voor kinderea op den voorgrond BQ vraag IIL verdeelde moh de meening over todaatbaarheid of geschiktheid vrywel gel kmatig De antwoorden op vraag IV en V komen eenvoudig neer op Rijkskeurmg onder meer terwijl aaJUtelling van Ryksami tenaren m het bu zonder wordt aanbevelen In één antwoord werd het wenschelljk geacht dat de ambtenaar zich eventueel xou doen Toorlachten door een oommissie ran bekwame menschen waaronder één of meer exploitanten voor technische adviezen CBISIS MAATREOEUQN Prijsverlaging van kMaardappekfl Naar vemomen wordt is door het Bijks Centrasl Adminwtratiekantoor voor de dUtrilHiti van levensmiddelen aan de gomaea tebesturen in overwegajc gegeven om in verband met het voornemen van den Minister vKa Landbouw om den klembandelspnln voor aard ipelea met ingang van 22 Apnl te veiUgen de distributie van de nog In de gemeenten voorradijra klei aardappelen zóó te regelen dat de gemeente voor financieel verlies gevr waaid wordt Prjjssn van veevoeder De minister van Landbouw maakt bekend dat veevoederartikelen welke m ds maand April worden toegewezen tegen de navolgende prijsan door de rcyeenng sollen worden afgdeveid Lijnkoeken f 87 A0 uü haver ƒ 2S i inl garst ƒ 2S DsH artUtdsn moeten door de regeennffsoommlssaniwKn worden getenrd boordof apoorrrij voor da opslagplaats eiu cluaiaf aak KEBSTE yAMBïH Voora J J O buoo van Vooral tot Voorst O o r l Q gr b e gi r o o 1 9 o g De heer van Kol s dap twijfeldo niet ot de Wïkerenbood sal er komen Vereterkdnc van het mHfeJdriame xou volgens apr den ondiArguiiff der volka reo beteekeiien Wtj moetea niet met ba WJJ Otlus spr wfllio verj ieliangen de kb ttrnajtionale maoht ons zsl opleggen jM Volkeireobondontwerp acAt xoorw fotrnp IJjke oDtwapenlnc niet ln sWjd net de naiionale vcUigheid Zou het n niet belacbeUjk w feo als wij zonder afwaohttta Oïwe bewa penlng g Mu vermeerdereny De Volkerenbond zal aite sUtaa moeten oifvattea De Minister van Oorktg de be Alting von Qeueau gelooft olet dM do varadnc vsn Bond a ichaJflnc d r Vealincen met zloh mee zal brengen Ds beer ÜX ai heelt tereofat igemerkt datn drU mogeCljkheden xijn ten aaDclsn nu den Vojtfionborid die om opdeden xaa de kumwn behalen We aullwi hiecen iioeten tusnohen een algemeeue weennacht tn een beperkte maoht als politleleger Maar die kewze ulien we pw later ku cn dom Wie kan zeggen w t ri eu beuren pft Voonhaods zal ons Imw lop eterkie moeten blij van Uit de vormmg van een dtaalsooainrisaie nuf otea ftict oonchideeren dat de mlideter van oojjog geen vsiMmliJode plannen heeft Nadat nog door enkele spr gerepllceen Sva werd de oorkigshegrooting aawenotoen met 24 tageo 2 Memmeo De ve ng wgjrootlng werd z h jaangenomen I Bij de beihandeling vah de Uarineb jpooUn herinneide de Uioisier van BIn noiJandMia Zaken aan de bebaodalfiwr van de be roo ing ïn de andere KamJ Naar apr meeojng kan van een lisni dat van de vloot geen s jrMke zHn en zal de Vooittwuw van de Jan Sumatra moeten plaats hebben De IBida ter no nt het onveraiUnvoordelijk deni bouw stop te zetten De moöe van BdqIh den kan de Regeeriog niet aanvaarden De besrooting van Marine werd daan met 33 tegen 2 wp TWEaa E KAHffiB Vergadering van 9 Apnl 1919 Voorz Mr D tVïck Indische Begrooting Aan de orde kwam de moti DFeeseIhui B betreifende de regeüug van het mijnwezen luidende 4Je iiamer van oordeel dat eenlwofdige des tunJii e Utuimg van aile zaken tot den nmnoouw betreküoluk ten spoedigete moet worden bevorderd en dat eeoe opiosainj m den zm van een Departement van het Mynwezen emetii moet worden overwogen noodigt den Aunisber mt stappen te Ooen om ue eentioofdige leidtn reeos dadelijk te verzekeren en de Kamer met den uitalag van en akundig onderzoek naar de wenscheiykheid van opnchting van zoodanig afsonderluk dopartement voUedi op dé hooifte te brengen Dese motie werd z h at aangeoonai l ij de aideeUog Votksgesoiidbeid be toogde do hoer de Muralt a K Ui voor de leprabeatrijdhig met genoeg g daan Hor Jt po dat de resujtaMn van de peHibestrijding nog oaoefVredl ead xijn bpr betooKjide net bei nc van ImUsoha epeciahielten ln deze Kamer Uo he r de Zeeuw a da p wees op de sdechte bealli van ondtrw zers ln Inddb fjpr diende een motie la om bo eailarls aia mUuoHun te btpaien i OO maximum I töO 7 de U ela e voor d hoo daki e f50 De heer Gerhard ada p besprak de erJioudin tuescheii het openbaar en lif bijzonder oodeffwijs Spr droüi wn oi tweeërlei soort school t e M iUjiJeter van Kolonita meende dat de geheele kwesijle door dan uitdorwijscraod tn etudie genomen dient I wojrden De vergiadenn werd daarop verdaagd tot hedenmiddag 1 uur Gü anitDB B sumrtmi Plaata naken in de gevangenis Naar aauleidBog van een Interview nei uiiOöter iHoeoMierk schrijlt een redasae r ujgfsenïbtenaar aoji het HbU l oor de werkzaamheden dev ooaMnissIe voor de evawaie gmgen er tot heden p i week op een enioale uitsondarln na 10 deüneerdc nasir elders ln hoofdsaak naar eenhulzen 1 en wei ö uit de sitirafgovaDgenfB en 6 uit het huis van bewarJiig llhane is er een maatregel genomen dat er ook 6 per week uit de Vinje maaiBOhapplj kunnen worden gebransporceerd zoodat zij elndeUjlc bun vonnis geeoECKuieerd zien Twee ajvonden worden er telkens 12 menschen opgeI roepeq om toot het onderzoek voor de comkui e te vensobijnen elk krwaftier een anderl Een sununiar rapport wordt opgemaakt en den O v J geaondeo Oonipronkeibjk werd de vrees giekoe terd dat men de uitooodigiinc eftvoudl0 ter zijde zou laggien dat de betroüdEea penBonen er Sen brui la zouden zl hen ln handen te krljgkoo Daarts noirer werd de opinde veidedugd de gtsohikten komen zeker blij al ze sullen xijn dat er ten lotte tooh een eind ge Mk kt wordt aan den voor ben zoo oogewiasea toestand waardoor ze maar al te vaak naar bepaülde betrekkinigea niet konden of lAii Mett dingen En die zonder meer wegblijven toonen daardoor reeds hun mindere geeohlkheid voor Veenhuizen I indien aUe gaat xooals ln de eerste week dan leert de praotijk dat d flaat ste opinie de juiets ia van de 34 xljo V 4 Ik 2 3 pCt ni venM enen waaronder bij de reelaseeering bekend vooraf als ulterwt slap Uj de eoumisale sadi gednidl ivan kwam berieht van rerMnderisff ln S op zee l m brt bot 8 aUem uit deuoeerttlj 1 1 vermoedelijk overleden H öö ij pCt Itwamen dus en werden allen geaohikt bevonden Ze wareu u enomen met dezen maatregel geen wonder waar het voitfutAen gpH van Ër is ixt srower voordeal aan verbonden er waren er die vroegen oL é zoo giauw mogelijk jfonden worden geiranspoTLeerd anaeren hoopten 0 £ mtetet tot een tijd dat ze zonder veel ongeriel ban ttra kondw uitutteo Uoogistwaanwhijmijk zal de O v J met U in weosfiiien rekw niB kunneu houden te mè waar er mwt 6 xijn die dagelijks weg wiidtUL Uad bet onderzoek nu olel plaats gehad dan had de Ö v J daar hy van d i toesiaiid der betroUenes onmogelijk op do hoogte kon zijn in den biinde rondgetaot met meer laiiB cfp een onj luluigen dan op een guiisdgen epl Het volgendö ovorzioht der 14 gevallen moge een en ander uadeff toeUohlan zondef verder connneatfiar I w rU 4 winters m de brandstolen ov ri 8iw géén vast werk kan due bestna wea 2 4 en 10 yenfieiwa hun brood hoofdzakelijk op de groenleuinarlit vageu opxeoding na den Xomer 3 beeft ziju seizoenarbeid gjaat dusfiet llefet na September is binnen zeer kort weri ooe vóórluj st nteuwB zoekt lekeüi tuj graagi met Kljtt verleden af dus direct transpon wil wegene famUltbezock lietst hier blijven 9 bootwerker hoe eerder hij ziju i maanden er p heeft zUteo hoe beter en U zijn koe i er de verhuiadnikte komt aan hun past het derhalve beter it don zomer 9 18 bouwvakaTQ oader aai enoiDen om zeker werk tot ln November hoopt op uitstel tot Deoemberr II Is wenkjooe hoe eer de straf eropzit hoe beter hoopt daarna gemakkelijkier een v aeteabaas te kuoaen krijgen IS is ouder de wapenen moeder Krijgt een uhtkeerLitg tot zijn diensttijd ie a £geioopen dan opeiultingi het meoetgoflcttkt voor hy opttieuw in de burgerDiaatsctiappij een plaats zoekt M ie nu zonder werk v rzoekt xoo tfpoedig mog jk te wordm opge£ 4iden Op de geschetste wijze gjaan er dus fn Jie vervolg 16 naar eldei plaata rna end voor anderen elKe week dat ie 2 i0 ia de vier maanden Zooder duren bouw van een noodgovangeniB wordt la dien tijd een even groot aantal opgenilmd als anders na dfen Ifouw ineens Is dit systeem hierom niet reeds te vei kiezen bov en het andeie En hoeveel te laaer dan waar er de boven beeobreraia voordeden aaa verbonden zijn 1 De aleohnl en de grie Wil lezen in het Maandblad tegen de Verralschingen Waar allerwegen en ook hier te lande terecht getracht wordt het alcoholmisbruik tes te gaan aiditen w het mteresaant de meenjng weer te geven ven autontelten op medisch gebied m het buitenland en wel apeciaai m verband met de bestrijding van dien nwuwen geenel der menschheid ai d zoozeer gevreesde gnep In een oomuniqué aan de ïhrëning Stantei merkt de beroemde geneeskundige Sdr hmea Cantlie op dat de nieuwe uitbreiding Kt de groep samenvalt met de verandering iv weersgesteldheid en dat zq van groeten Omvang is I e mteiBt persoonl e voorsorgsmaatregelen z jn noodzskelyk De ziekte tast terneergeslagen en uitgeputte meu chen zeer snel aan 4lc nou wenscben aldus schrift hhf i een hud protest te laten hoeren tegen de beperking van den alcoholverkoop M L bestaat ar eHechts één waardevol middel tegen de gnep en dat is de alcohol Evenals ik zelf h ben vele medici bij de behandeling alcohol als een der krachtigste geneesmiddelen voorffeschreven Toch is dexe in Engeland idet voldoende te krijgen In 187 t sdireven d dokters te Hongkong bU an x r rastige griepepi demla alcohol voor 1 ae kregen dsarmee mdsrdaad de sidd ln hoofdzaak onder de Imifl Hier in I ond n schreef ik onlangs een m ner patiënten aleoiit voor HU bracht t recept b den apoUieker maar desa mo at sijn toevlucht nemen tot een café Toen Ik dit hoorde heb ik ernstig gepKit st erd Qc ben naar een aantal apotliekan in Mi West Bod gegaan en geen van hen allen kon al cohol kr ren Dit is dunkt my een ergerU ke misstand Het 1 een kwestie van dood of leven Gn pl jders moeten hun portie aloohol hebben Daardoor sullen manschsnlevms behouden worden en w j kunnen daar op met terk genoeg den nadruk leggen nu r naar wy vreezen een nisuwe epidonie Toor de deur staat De Evemng Standard voegt hieraan to Wti ziJn het Volkomen eeiw met Sir James CantLie Ook wy veroordaelen de beUchelgke en gevaarUjke beperkende bc a ïen waaronder het gefaeele publiek ï dt Wij zouden er echter aan toe wUlen voegen Jrt de schade 1 het gevaar voomamelök t ln het dwaselijk tegengaan van het mmJg gebruik van nüo dranken die abx ol Mratten door de onwetendheid en fana e van personen die door den geheeld onthouderswaaiain xjjn beaeten De aorme ttneeskracht van zuiveren belegen cognac te whisky ügt voor een groot xoo niet het deel in do samenstdleade aethers esters die zulke dranken bevatten en enkel in den alcohol als xoodamg De ïo g van cognac in uiteivte gevallen heel vaak een kw sti van leven of dood if aterfgena godowndo Iwt baaUan van de fanatitiw bspai wnde bepalingen is t wijten aan de moeimklMid en vaak da onmogelijkhald om aolirara alaataoUwudtnda artl keten te krygen 10 wlge werkdag ln het kappersbadrUf Naar de Mabd verneemt zal op de rstvolgende vergadering van den Ned Barbieiw bieiw n JCappersboud een voorstel woixlsn gedaan om te konMn tot ea lO uiigcn wtfkdag De salons zouden dan als volgt ge q end zyn Maandag Dinsdag Woensdag en Vrydag van 8 tot IJ en van 6 tot 8 uur Donderdag van S tot 3 uur waarna vr e middag voor het peraoneal Zaterdag van 8 tot 8 en van 4 tot 10 uur De Plasnolaa Naar da Brov Geld en Nünu Crt v rneemt is er een kapverbod gelegd op de prachtige boswhen op den Jausberg onder den PLasmolen De vnenden van natuur sdMon zullen zich hierover ongetwijfeld BraaSstlchtiog Qteteraivoiid Ih brand ontstaan in da woning van de verplaegjrter C V aan de Nieuwe Zaagmoleustraat te Rotterdam Du brandweer had liet vuur goedig gcblusdht leen bleek eohuer dat een boek een hobfdkuasen en een kast met petpo euni overgoten waren Men bracht Ut in verband met het jeü dat de verplee £ t r zich eerst sedert eeulge dagen tegen brand verzekerd had tot een bedrag van flfiOO Op vermoeden ïaabrandsfieltiing IS do verpleegster aansahonden Van 1 Apnl o ie do distiflbude van regeer iuigskaikeleren voOr zieken en zwak ken opgeheven STAMIHiatrWS UOUDA 10 AprU X919 Da Statanverkiezing KIESKRING GOUDA Het ia door den groeten omnrang van den provancialcn kieekiiiig Gouda nog met mogelijk in ons blad van heden een gedetailleerde uitslag te geren van de gisteren gehouden stemmingen Giateravond waren by het hoofdstembureau ingokomen de uitslagen van 30 gemeenten de overtgen kwamen hedenmorgwi tuBschen 10 en 11 uur binnen IV en eerst kon worden voortgemaakt met de tellong der stemmencijfen van de verschillende candidaten teneande daaruit de offideelen uitslag voor het boofstemhureau te doen opmaken De kieswet bepaalt dat het baoCdatun bureau daags na den stemmingsdag te 2 uur byeeokomt om dien uibriag vaet te stellen Zulks vres hier onmogelijk Wij xijn echter wel in staat haer da Btemmen fffe te doen volgen vedke lit Gouda in de z ea stemdistricten te namen op elk der candidaten ziJn uitgebracht Dexe x n aldus LUST I V D totaal 204 geldige stemm L Uitgebracht werden op Hr J Limburg Scheveningen 184 Mr S J L van Aalten Rotterdam 10 Mr W Frandcen sGravenhage 4 H W B v n Itallie van Embden Leiden 4 Jhr Mr £ A van Beresteyn Schevemngen 16 Mr L N Boodenburg sGravenhage 2 Dr A van Kaalte Dordrecht 6 J Kortland Schoonhoven 2 K Sytsma Lelden 3 J J Schep Fapakop 2 Bem Boognerdt Knmpen a d Lek 1 Mr J van Dpooge Dordrecht 1 L Vleggeert Gouderak 4 D Meulenberg Rotterdam 1 Mr Dr C W van der Pot Bzn Ledden 1 J J Comdiseen Waddlnxveen 6 G van Lange Waddinxyeen 7 C Houtman Schiedam 2 LUSr II Uberala Uma to mü 812 geldage stemmen Uitgebracht werden op Dr T Beekenkamp Ooudeittk S66 P M Koater Boskoop 12 J Beyen Bodegraven 7 J L V Eyk Gouda 242 F A van dar Torlwn Wnddinxveen 87 W J den Hertog Alphen a d Rijn 4 Jhr Mr W Tb C van Doom s Gravenhage 154 LUST III S D A P Totaal 0M géU dige stemmen Uitgebracht weiden op P J B H SdUoeeer Rottmdam S66 A Roetman Capelle a d Usel 3 P de Vos Gouda 91 K B van Staal Rotterdam S G J van der Veen Rotterdam 7 XJJST IV Econom Bood totaal 62 gatdige stemmen Uitgebracht werden op A C V dter Azn s Gravenhage 23 H A van Sandick s Gravttihage S Mevr E W Wynaendts Prancken Dysermck s Gravenhage 8 M H W A van Rossum de Chattel Leiden 4 S A Maas Schiedam 1 J M Veldhuyxen van Zanten Lisse 4 J Th L Withof Keus Alphen a d RQn 8 J J Tuijnenhurg MuUs Mtterdam 1 LUST V VrU LÜbeimle Party totaal 6S geldige stemmen Uitgeliracht wenden op J J A Montiin Gouda 87 J G Hupkaa Gouda 15 Prof Mr A C ViM r van Us ndoom Leiden 5 Dr A Flate Rotterdam 8 LIJST VI PUttelandap r totaal 12 geldl stemnMo Uitgel raoht werden p A Braat Hekelingen 8 A M van Dorxser HsUevoetsluis 1 J RDiaarsdam Bodegraven S J Michielen Zwanunezdam 1 LUST VII De Klerk arty ttftaal 20 geldige stemBMOb Uatjgebracht weiden op D de Klerk Rotterdam 18 Mevr Dr Gh A van Manen Den Haag 2 LUST VIU Christ Hist PartU totMl 82 geldige stemman Uitgebraciht werdsn op P J Bmnt RIetrekl 69 W Los Alphen n d Bga 3i C L w Wl Jn ira d Schoonhorsn 8 D J da Qfar Dw Haag I J Schokking Laidaa X Q Smgtabarfx Waddinicveen 9 B J Gamtefa Bottar w 6 J R Sooeck Henkstnana Dtn Baag 1 LUSr IX Roomsch Kath Stsatipartl totaal 1262 gekbge atemman Uitgebracht watden ojf Jhr Mr L E M von Fia pM din HMg 1228 W B van Uaflaad Den Haag I P A Th van der We jden Nieuwkoop 2 F A Moerei Oudewater 8 Dr A C A Half man Gouda 28 A C van Bvlnl Qmda 1 C J p P Hsodrika WondM 1 L H J WD Well Zegmart 2 LUST X Chr Sooiala faitjÜ totaal Itt gddige stemoMiL Uitgebracht werdan ajf E A Keuchsoiua Den Ha 162 J J Geltx Den Haag 2 A i Bottevaal Dan Haag 1 N Hafland SUkbuvasr 1 A pai d Jr Gouda 10 D fi Mkhon dan Haag 1 F Rietveld Gouda 7 B van dar Brug Goada9 LUST Xt KofflakulAonitorsltfat totaal W geldige atammen Ultgshradbt wvidan lojfi A F Petars Rotterdam 42 R J Keepmalner RoMenUm 1 H Spoor Rottardiin 1 H de Graaf Dordrecht 1 A A CoUenteur Rotterdam 1 Th Brans Rotterdam 4 LUST XII Communiatiseha Partij totaal 154 geldige stenimen Uitgebracht werden op L C H de Viaser D B Haag 141 B Colthof den Haag 1 P C den Ouden Botterdam 2 Merrr J Woldft xa der Pttil den Haag 3 Dr J A N Knuttel Laidea 8 M V d Werf Den Haag 1 W Wdda Dn Haag 1 MeJ A G Fltlo Lalden 2 LUST XIU Antiiw Hxta totaal lOM geldige stemmen Uutgebracht werden op Mr V H Butgein Boskoop 870 R U Jongenburger Gouda 91 J van Galen Gouda 66 Mr G van Baren Schiedam 6 H A Schreuder Schoonhoven 4 Mr Dr H W Hory Looeduinan 1 W Fera Uiden 1 Mr B A van de Velde Waasenaar 2 L den Hoed Delft 1 P van der Pots Rotter dam 1 J Scheer Zoet nDe r 8 C van Muiswuik i Mzn Zwanunordstt 8 H A van der Hoeren DordraeliC Het aantal udtgefaradita tnumea b droeg in StenvUatnct I 884 van mnraarda 48 Stemdiatrict II 941 van onwaarde 49 Stemdietriot III 888 van omraarda 46 Stemdirtnct IV B83 van onwaarde 60 Sterodiatnct V 772 van snwaarde 88 Stemdistnt VI 866 van oawaazde 46 Zie verder Laatcta Berichtan Verhooging tarisren Horhaaa s leatldit Het Coirl g ran Keg entim van bat Hodman a QesdGlk heeKt aan B m W medegdde id dot de tarieven Boovel voor de betalingen per taar als fOor de Inkoop aoumien te laag sljn en noodr akdijk e e verboog zndlen dienen te ondetijiaan waar zij sinda de oprMULaif van bet gahicjit steedh op hetae e petf xijn gebleven terwijl de uitgaven weUe daarl enover staan met oaigoresr 100 pCt zijn gi tr geu B en ff meenen dat aan h verlangen v an Regentm behoott te wolden votdaa door een verhooging v a éj tarieven nyt 00 pOt B en W fltcdlen den Raad voor denoodige wijziglagen in het Beglement voor het Hothnans Qeetlobt aa te breogenen te bepelen het volgende De verpleglD osten waaronder dekoateu van kleed ng niet zijn begrepm b dragen laarUJka f 2 50 of f 376 al naargelang de dames viAór of na 1 Januari 191 in het gesticht werden opgenomen 7II worden vooruit betasld ln twee gelijke termijnen op 16 Januari en 16 Juli De verpleie n oatMi knnnen ook ln eens worden betaald op den volgenden voet op iO jorigen leeftyd ƒ 6160 60 41 6098 42 6015 43 5032 60 44 5868 46 5800 60 46 6762 60 47 6648 48 5535 49 6416 60 6298 51 6223 62 6108 f 68 4968 64 4886 60 t 56 4792 60 60 4653 67 4615 58 4372 60 69 H 4226 60 60 4080 61 M 8970 60 62 8865 68 8712JS0 64 3696 60 65 8460 87 S217JH 68 8076 9 2980 60 70 tt imi 2842 60 71 m 1 2708 n rt 2672 60 78 2437 60 ti 2882 60 75 221230 78 2188 77 2020 60 78 1912 60 79 1807 80 80 1 0 booaann leeftyd 1710 egaiHi pkMts tebrek bmmI da raoaosle da opvoerlnc van MM door het blijven ïlr vai da opvoerlngc iioüetadi looneel ot Waanekavlii De ouminisMtfU van poUile aarMhuw de Ingezetenen voor maiwohaA die met bedelbrieven de huixea iikt pan nhet geld voor eigen profijt aaoveudeo Vfltaknop lm i aUd Leo Uouwenaar aendt ooa een ingazouden sUtk waarin h segt naar aanrliutAug van ons atukje ln Ael blad ran Umwligpvond de oiNuerJOtSlB Te wUlen uiokun daf Winkoop werd begiroet net de noorden lAhW gaat die am erl4p Daar gaat die opruier Pak htfn jongens eojE eaa Ala b v rolteet worden iiwegooid of relieljea varoorzMkt dan krijgen hiervoor de revoliitk nairen 4s flubuld Mav dsae konden bet Diiwdagavoud niet gedaan hebben wut xlj wareu llconaal trouw op de vetgadecti b VVJjukoop Ln tooh werd r tegen de ruitm gegooid en een reUeije veroos zaaku De aiUk ravokitlonairen hebben hler von de aobuld Het wmn voomameiljk d H K van het patronaat en ook van bet H K JaUCfir lehuls en nog meer va dat eooit personen OW De heer D HL wonende aan hetRljneveld ootvkDg verleden week em dreigbrief om op een aangewesen plaaii aan het UoudlBcihe irijpad f 360 neder te le gen zoo hieraan niet werd voidaanaou hij hiervan de nadeeUge gevolgen ondervinden lUosdegnaoht is door onbekend gfttleveo personen geiraobt xijae weniag m brand te eken De toei weed eohter ontde£t maar lammer gmwtgf dedaders mUcwaouen De tmmermaa J L alhier liet dese week zijn rijw el onbeheerd staan hlJ iH ne woning in de Dorpsstraat loeohlj zijne iiets weer wttde getiruikaD waa deze verdwenen Naar wij vernemen xsi te deaw paatse eene Chr tt UX 0 obool worden opgo richt Door de potllle te DlnadK arrestanM m naar het hula van bnva ring te Rotterdam orvargebraobt A v L dd venaobi Jende anken op xijn hes Nuk had en tijden de mnhlMsge aaar buieotaad was vertrekksai By mtm wwl o wurvu 2 i Tu oMTMii liMOo ataaiMn zijn ia vol ord to rol UjHI 1 X lljtt II lis Ui 11163 Ujw IV 1 luw V l lUM VI 1 Uj Vil 11J Vni IS Ui IX 6 1U X 1 ii XI 1 lUM XII a isi XIII U8 Bij d gtitovuieu nifltlfillii op DiiiMlax jl iljo alUar nw iljowu i levwd Uc ou daUn lijB p d uILnvclatii lialre lijM 1 U Qtm Mki lAr J V d Vlw 3 N A Moutilai H Krun 6 Q Sn LooDvoli KliJlolloLai lijs 1 C Bw ev tkr 2 Ë Bowe ttr L A V birljli 4 B T d B ai e Tk A vu Dijla 6 Til RiSMwd Uberklen ilJn 1 O Baumu i Do l roo Vir S P aioluiB ittr J 4 A M Balskar i F C dm HtUm lir Viijrfsiiif Dwimiliea igii 1 1 Kmnui Jr thr 1 1 ScbMr D d vu tl Ai ra k rear Taltoudai vu dacea mh Md dac awMai ToCD d iWMiowtovMwadM loh DlM dag DM iMt pwteMuoor b VM o vu dur door dwdan buD pawiow ootvia gen vans ar velan dU oitt wjhmi dM bedm faun peoaloaa mat 1 1 variioofd KM DaarliiJ Icvui ooi dat imt v rfaoofiijf vaa uruawwkud luMibl m UH 1 Jwuait il loodM irai4 iilHiiMnH lUÏ ol Ma cehuwin Itt Imau H a ïooc vMn M witlHH t r BIJ da Marsn faboodu Maaml Toor da Prov BUeii alUac wardis iii elM ihl die ldJ mmaiM ao wai op I UJ t 1 V D B 96 UJat II U U 114 Ujat III S D A P 2 UJal IV Eo board 8 UJM V V L UJat VI Plat tal bood t UJ VII d Klwk 1 Ujal VIII dar BIM 10 lIJM IX R K U7 lljil X Clr MO Ulat XI EoOdiiilo houdwa 1 lljit XII S D P 4 UM XIII AaUHtor M MARKTBfCBICHTEN OOCDA 10 Aprt IM KAAS Geea warow BCrrHR Rad uaiToor Haadd vhic Goabolar f 1 80 8 00 VEEaiABKT MalkTM sad aovair BandM ma laOO SM Mafm Tvkaoa l ni 4llk uimwr hnM Baaw Itio 0 00 p haU K O al uavow h aa a l HMg f4 p t v VoHo lupM walalc Mnaraar ataW tmc 140 u NMMan kdran 9 9 la uavoar faatdal Onw ll M fak kalvuM IX W EtIEKKN Rad urnnm kuM vla p 1 100 Molu tl ld INOBMNDaN t BnUm vr mhMonUU$lilmd imr JiaL tmx MaM akaa Mmt Hk oKhmtaud itnitit da k faamaRUi Tontemt rartaat ik ntt Tk Yoikakin gkoamr Bud r ma ZatnUf U Maart JXt 4 liMr Bttakr Md d natc Ato Joitsao di d Iwol Tariaat U par wMk vwxÜMMi nio4ik wat neat kt daa ia tta man hobbasT Bot apnrt naaat dat hM oia woloporooda kaaap awot tfa OMMr do jquokor lafdo or doa oadmk op dat d tomiddoldo JoofOB dlo tkaw da aekool vwlaot miadar praetJaoko tm Blo baut alocbtor looft oadald lilkoron alordlio rookrUft ooo f obrokkiffor rokoaaar il eaa 40 Jur Oiodon Ea dit ia morwU u M fait dat mmtoanw poodM womptnM wor doa om Man 1 i lt a t oi i to i iki i n Tot tavuig TOB itfa iwanriac kaald do kaar Buaby tal w tiotliabboiiila aatoiMattaa ua dio M aUas hlomar oaaa waiaa dat a do lo oro aoboot doorioopaa ta kakkai do omiddoU oAolior JoafOB iliji tot aiata praeMaek fooakikt k BK Hkl dit tan doolo p T o k a aliK tob kal m a Mak dat liiiagaiiaMiul o a koJaB uak otrtt OB taak all MaaU talalar aHgowooaa ia an kioila ymtaimtmt ta loodt aa aBl Zos a pnottaeha M Oloekmanl Zondaa tkaorotlocko Hot laiadon nri aa tW a a ook moataa kokaMHBi Wir aokaa daa WaU n aU d B BtaaaiB aWitt Dr S KOOOnXA Oouda IIM U 480 8TaaTS L0TCRU üo KL Tnkkb tob DoMlai4a 10 ApA ƒ IMOs No INU PrtfaaB mi tO 100 244 Mi 944 9M UM 1 M tM MM 2111 2727 272a 8017 8296 MM MM 8N48 74 USI 4iU 4822 4471 4871 8018 8Mt M18 Sdtt 8880 80 SeO S 7 8 28 M wei 7008 7842 7788 8t0 SNl UT HM 8280 VOD 241 9424 9748 9784 108 1 lOM 109M 11048 11110 U407 U4tl 11 18 IIMI 12010 12878 12 8S 12 44 12878 U8M UUO 18 84 18748 1M78 18 8 140M t41M 14UI 14422 14 78 14810 1 484 U 2 M8M MM 181 1 18248 vm 1 8 18708 1870 1 881 17122 17779 1788 18180 188 2 t848 t88M 19079 19829 194U U81A198M 89008 IMM Vori o lOat ao 470 mat B t UI VtmaatH iVa 1818 IJLAT8TB BBBIOnrBN StttravarkJasiatf Zuid HoUud De uitalag vM da leren Is nog niet van Ue ontvangen Voorlooplg dank i dan verMaxl dienat van de Ned I i volgende cijlera poblktafaa kringen Rottëidan daa ifang f den tezimen In deze drie kriagu iQn la oltgeliraclit 165708 ateflBnao ara TIM Ueza i4 n verdeeM ala volgt AnHRevoIntioaalre Party RoomadiKatk SlutapartU Cbriat Hlat Unie PlattclUMiqiuty racWl Soc Den Arb VwMk Liberate Unie VryUbende PvlU Platlelaad8pafty Unka ms EcaaomlSGbe Bood 3583 ChristeHlk Sodate Partd 1 Vf z Oemocr Bood 6543 Communiatiaclie PattU 8 4 Algemeeoe Staatapud 1434 De racktsohe partyn te tMaa kregen In deze kringen 47 van totaal aantal iiitgebnelite Da ROME 10 April Uk Napau a4t a iM d M aaa alauwa iikliaMIlH yaa da Vaaaadoa pUali kad Da l A NaMmlIHiB NEW ïWBt 10 Ayrll Do Nooi4imep wa aaor PlymaMfc koa 4a IMeZ wallMolt lan aaa booiA D odaddTraa PARIJS 10 April OaMraat ia k a i van do vorantvootdalllkkaid la nas lat oviraonotammlac daSaa aaMttjBUJt sal B 4 ii ton vaiwoldiH iMta daa a kaiiar InatMIaai Teiegrafllsch Weerberiekt Hoopi alaod 780 9 t Mustrickl I a CTt aad 742 9 lo StooMiakB VararaokUng lot daa Tel aBda daa Uatl woMtujko totmldvtotalukowM radoallotttk boandkl walnlt tk mm OB lalldo iMBpaailaw