Goudsche Courant, vrijdag 11 april 1919

Vó ór 1919 In 1919 Vrije lib 10 4 Unie lib 14 6 Vrijz dem 4 3 Christ hist 7 8 Anti rev 27 17 Roomsch Kath 10 17 S D A P 10 21 Communisten 2 Econ Bond 2 Middenst P 1 Alg Staatsp r 1 X Mevroow NOORDÜIJN KralinMchePlatlaan 8 Rtltar ini VKAAQT 1 of 16 Hei een eenvoudige 1643 8 Dienstbod die goed kan koken en werken TK KOOP 200 Heipalen van U tot 13 U diameter kop pont i k f 7 50 per stak ook bfl rcde lten Te bevragen bg SEBR NUHOFF te BmIi o 1642 12 11 iim w mm De sociaal democraten hebben in Zuid Holland een duchtig verlies aan stemmen geleden Die partij behaalde n l ca 20 000 temmen minder dan bij de Kamerverkiezingen vorig jaar De groep der revolutionairen heeft wel in den Haag een toename gekregen maar het platteland heeft die vermeerdering weer geneutraliseerd het totaal aantal stemmen is vrijwel aan 1918 gelijk gebleveiL Kunnen de vrijzinnig democraten een aanwinst van ca 1000 stemmen boeken de unie liberalen zijn een duizend stemmen achteruit gegaan terwijl de vrije liberalen op het zelfde punt zijn blijven staan De Economische Bond heeft ditmaal 5000 stemmen minder behaald dan in 1918 hetgeen Wel te wijten zal zijn aan het ontbreken van den naam Treub op de lijst die toen een geweldige trekkracht bleek te hebben De partij van den heer de Klerk met den weidschen naam van Algemeene Staatspartij betiteld heeft het zoover weten te brengen dat haar een rest zetel kon worden toegewezen De rechtsche partijen zijn met dikke cijfers uit de bus gekomen De christelijk historischen behaalden een winst van niet minder dan 6000 stemmen de roomsch katholleken en de antirevb lutionaircn elk ongeveer 4000 Ter vergelijking der cijfers laten wij hier het volgende staatje afdrukken van de steraniencijfers van 1918 en thans BQIMSNIiAMX eenivmat Ml OU land in tl pwiedeOetcbar 1N Oetober 1919 met lübaarlr vaa de mtm belenireductie de beecUkldnc eorlaiu fen orer A totaal lOO OOO ten vetten en oliën daareabonren kan buiten dit raataoen zonder eeailt beperidng van dweveetheid renael woeden aanceroerd Tevena zaJ voor de vetvoorsieninc ten onzeivt kunnen ba adlikt worden over de binneiriantlielie pnttiuetie van eladitvattan en raat plantaardige oliïn Door een ea ander is de Itinnniaadeche voertieninc inet oedkoepe vetten margarine bakolie op den voet van het normale verbruik voldoende gewaarborgd ook al neemt men in aanmerking dat een deel der iieachiiltlbaar kamend eolUn en vat ten circa 33 000 ten voer teeliniBeke doeleinden zal moeten wortten afgeataan jedoo ren de onutaadigheden van het oogenblik bügerclg reedl thans de brdiadlgin £ Tan de afwUkende bepalingen van de Botenv met het oog op de toekomat wordt die zelfs d eljeisdit De algemeene economiache vooruitsiehten toch nopen er toe reeds nu voorbereidingen t treffen voer een mogelükea dtvoer van boter met de noodige WHurborgen van eehtheid en kwaliteit Ten zeerste atd uu de afzet van het Nederiandadio product tegen loonende prijaen op de wereldmarkt moeililkheden ondervinden indien niet aan het buitenland duidelijk kenJwar ia gemaatkt dat de tydeiUke geaantïtiioiicerde ea buiten de bepaliiHren der Boterwet vallende bereiding van iiMnffaels van boter n niet van Itoeenelk afkontatlge atoffeo niat oUeen niet meer plaata viniH maar ook niet ineer plaate vinden Itan Dit viaaaek aal vaal ƒ 1 40 per pen Naar De Veefcaadal ttog hebben tot op beden ITO i ren vleeseh aangevraagd De daitril uU eriode aal aermoaiWilk duren tot half Malj daan Tolgi bet setapcnvleeach en b varkenar l i n a rli EukKle der nwlate gamaaatsa He b vrorcn vleeKk halten aaagnraaad sy Amateniam Utraekt Kaarlaai Dm Haac Qroaingen Maaatrklkt Doadneht Uaowardeo Roermond 8aeek SdiMaai Bint hoven t BJUt Fr LaMin On BaUur Zaandam Arnhem Abaalo Apaldoan Hoorn Purmerend Enldiulaen Rotterdam beeft geen aanvrage gedaan B en W wijlen bet vleeaeh niet omdat h i da minder man er tocb niet smia fa baat IB Wanneer mil ia t bet blad de Rettardan eche veemarkt ala baaia van onie h aa rho Bvnngen kiezen meenen wlJ tiat de volcenda week minatena de betft van het andam voor de caiisuinptie noodige vee zal wordaa cakocht Waar thans ongeveer WO nindana waren aangevoerd kan men sldl idoa vooc atollen wanneer die aanvoer aiat sear atilk vermindert boe de prüaen luliail dllaa Het vleeaeh zal de gemeentn btnaaia om titfcirhen den 14en en 19en Aprü te wnr den ge lwtrlbueerd In Den Haac ataat reeds aangeplakt in bet abattoir dat aadsa 12en ileaer geen aiaciltvergvaniacaa insaf rundeian meer suMaB worden Tailsmll Hat ia in zeiceran ala te beCMraa mm het oog op de toekoniat vooal dat M dfatribuUeplan door de directie w kat D K op uHneniende wVie laiHiM ttt in praktuk kan werden gabneht Wwaiar dit iirel was geachied waa eaa slgaaaHa slachtveriKKl uitgevaardigd voor al da plaat aen die bevroren vieoach v aAi agaa O veopriiien zouden dan anel gedaald a4 M een peil dat ook voor den handel maar f wvaobt ie Sovendien was de mallpil dia eenigen tijd met ruet relaten hatgm aM t oog op de naaste tnekoatt vaa dat handel niet aiwewvnacht sou itja g aaesa t in tl weken ti ds waa men dan Tolfaaa da deskundigni door de diattibotla vaa t is ren vleeaeh heen eweaat De kwaliteit van het bevnaan vleaagh la naar men ona renekert prima De miad I kwnltteiten die naar de iilMliiililillinm warden vel zonden aljn niat ii evn nB dodi inceiouteu Dit geaouten vleaadt iradt w gedistribiMerd aan de gemeeatn voer ƒ Ui per K 3 Uraelear Kea Cnaiiii rsleile N het CorreH n lel l e uKau verneeo b tb W v t Ondenry iM i t6n ea VetetMCbapjMm met kwüw van 1 SejkeoAer ben nl Ie ttKMiT l het KoBitJiUik Coo T otku t Muaiek t WiravoiMt r lr Wi naar Ie UtrechL Johan Wa euar te Ltreda feinrea 1 NovBi 1S02 1 leerting de muzlclDschooI van Tooikltunat idaar Waar lan Wj tol op heden het lüriKliiimohan bekileedt Hl heelt oa Wj S de Lange In den Haag orgel en oonicapum Ie tudeM d heelt lu 1866 ilja dlplomaavorIwagen en is toen benoemd tot leeraar voor piano aan geaotnide mtuieloioliool iBïona tot ausl Wi het aiedeigk erkeat aUaai oader C Koenen Een paar Jaar Uier word hem bet oiulorwlia In de Bloorlo oii edn en al opwlgar van Bidiatd H l Ook heetl Wageaaar akih oof wn en jd onder leidinu g teia van B ron Berzofonberi te Bertijn roor oootrapujiA tn ooa MMitlt en vervolgonB zijn fummeii t Utrecht hervat Sedert liKM bekleedt WJ de plaate va Riohaid Hol ala dltcoteor der adbut te lltreolu Wederlaad lapin Tot loden van de Japlaeche oanaalsele dor Voroen tag tol varblMl i van kennis ffier Nedlsrlaad in don Vroomde zijn ateaog benoamd hr mr A C D da OmeH ykwvoonlttor va den Baad van Ned India Ie BkxmendaM jhr H Lon4 dtroolair van do Kon Ned Pdtro i m iMiJ te VGIraTenliJfe U Q Bbhadd direoteiüT aI do Nei Indlaohe Handel hank te Ameterdam V ree iilliJ4lg inkoepeq ia Eaaelanil sMIsM mij in slaat waar ditaaixaen e ilie liewroolleotia la faiadawi in iMDm VOOR DUIE ifflii eo imUll BESLISSING over ingeleverde carididBteniyswi voor de stemming tcj verkiezing van de leden van den Gemeenteraad De Voorzitter van het hoofdstembureau in den kieskring I maakt bekend dat het hoofdstembureau ten raadhuize dier gemeente op 15 April 1919 des voormiddags 11 uur In een openbare zitting zat beslissen over de geldigheid der op 8 April 1919 voor bovengenoemde verkiezing ingeleverde lijsten en over de handhaving van de daarop voorkomende candidaten Gouda II April 1919 De Voorzitter voornoemd 1888 24 ULBO J MIJS MtUmó aolid it Mtmitft Pria twtklni ea aoape y Saharp oaanrraaraada prOsejia 8 ü BESLISSINO over Ingeleverde candidateniysten voor de stemming ter verkiezing van de leden van den Oemeenteraad De Voorzitter van het hoofdstembureau in den kieskring il maakt bekend dat het hoofdstembureau in de Avotfdschool voQt Ambachtsliedeqi ajn de Houtmansgracht alhier op 15 April 1919 des voormidijags 10 uur In een openbare ztttiag zal beslissen over je geldigheid der op 8 April 1919 voor bovengenoemde verkiezing ingeleverde lijsten en over de handhaving vtSi de daarop voorkomende candidaten Qouda 11 April 1919 Dip Voorzitter voornoemd 1639 2 J VAN OALEN Bandei met Fraakrük In de Goonmiaale voor den NetterlantladtKranadhen handel ja een regeling ettvffen v ke aplitat de werkzaamlioden der cominlaaie en ke der vennootschap ter bevonlerin van den Nederlandioh Franjcben bandoL He ecanmiaaie aal zich blijven badg bonden met het In veiblniüng brengen van Nederlandiiche keepers reap verkoopera met Franache verkoopers leip koopera i aarbu xail z tegenover de Franache belanghebbenden de natlonaUteit der betrok kenen en derzelver herkomat van het product wa ti rgen waarnaast aü alle verdeiv oweniwhte tnliciitingen zal blüven verattekken en alle soort gegevens veraamelen welke t eeniger t voor haar leden van bolaiiig zouden kunnen zijo Ook bluft bet de tsak dor commiaaia bil de betroklcen regeeringen te interveniearen voor algemeen ooimnercieele blangen ala varbetemg van douane en poattimeven opheffing van verkeer elenuneringen aas IJ De vennootachap eehtar bü varkerting door Manghebbenden genaamd Neder fmnach aal worden beiaat met bet zooveel mogelijk traobten te ondervangen van da voor den idividaeelen handekar onover komelüke moeiliïkheden welke voortsprui ten uit den chaotisch economiachen totistand in FranltriJk ivnar bet herstel van het normale eeonomiscfa leren venoSitidene Jaren een voonluiftid ingrijpen van regeerklgawe 1 ge zal vorderen kien centraliBeetend licbaam ala deze ven nootsohap zad daareiiioven van onschatbare waarde z n bU de bezorging van ttnnsportgeiegenheden en de regeling der door ila tiJdaoinatanttigSieden gevorderde eredietquaeetiea Ten alette zal de vennootachap t creëetan van beiangenttemeenaiiliappen berardana terwiji tegenover de toenemende concaaitratie van belangen welke zidi op Ik gebied On atlei wegen voordoen een even maclitige groepeering van belangheUieaden een g biedende eiach ia De conzmiaale on de Tamaotadup Killen dua naaaat gkaar blijven voortbestaan alk met baar eigen funetie ala boven omfi ire ven hetwelk m liet belang der leden en aaodcelhoudcn scAve la méirmmSSSm Geen partQzucht meer iKieioht allen eensgazind de Stelwijkepslaische Vleescfahsl tot het doen van Uw inkoopen op vlee chwarengebied Pi ard nvlecseh f 0 50 RunilvjBeuili f 0 75 Roqkvlwseh en Prima Ha n mophukdl eaneda i Per ons 29 cent W Vi POIHl 5ft cent Aanbevelend 1489 22 Uw dw dn A M V da HEK 1918 311200 14580 20303 9073 22219 57184 55175 91253 7915 10099 2910 1919 287197 14261 19307 10002 28857 61177 59607 71772 7975 4720 3586 totaal Vrije lib Unie lib Vrljz dem Christ hist Antl rev Rootnsch Kath S D A P Communisten Econ bond Middenstandsp Ooedkoopate eo oliedtte dreg voor Meubelen d Talala Kanten Baflettaa g oalon niet leer ea plmhe Veeren liadsteUea WoUen en Satllndekeu Ttaeetafall Splacpli Sehlldertien ea ena MK Speciaal adree voor leotélal mat ka ell k plaanaa ICOMT ZIBN ÜMMtnwmiiTHliliiiiHIiiklih En nieawe pelitMIte parti Oiateraiwd Ia te Rdtterdani en vergadorbff gehouden van petflonen die IndcnHnm htMien beiullii met de oprioh tlDg ttQ een Toepapartlj omvaltaadede m r tiitutleotueeJó werkers ai tanloorbaüenden haoddarolzijar liandetaigeiitcn iwpeoteiurs amb eiiarm en a utea van verzekerin maataichappijea bouwkun lilgopnlcfateng teelieuaare wlukelbedleiiden Aki vw oopi hooMé i upi Iedea verdun irekoaen de hoeren O Nieburgi bandelfagenti J Meli kantoorbedieiide oud aecretairt van de onderaldeelUig Ittitterda van Mevcuriua J P Eaaer aooountant J Joogeieen handeParcizi ger J Bonman hanoelabedi ldei B Kohier handelebediende en B da Swaan bandclaaigei t Reeloten werd dat dece beeren hunne luiiclie onmlalellijk weder Ier beaoliiililting zullen tellen vin 4e aitij ala da aldeelingeu geveamd zijn Aar de eprtcixlnig van Se aH eiUig n Verder weiden er nog benoemd eomnüBalegi voor propacanda en vooc amen lolliiw van ataiuten en reglement Het oonoopitprograoi z l hot hooafceetuuj tpeeili n aan de vwgaderliiig ter beliandellng voorlegden Het afzonderlijk optrekken der verschillende groepen bij deze Statenstembus heeft een geheel anderen uitslag tengevolge gehad an het gezamenlijk strijden bij de vorige Statenverkiezing Dit blijkt ten duidelijkste uit het volgend staatje Mi TWEEDK KAMrat JW MAAC BESLISSINO over ingeleverde cmdtdateniqsten voor de stemming ter verkiezing van de leden van den Oemeenteraad De Voorzitter van het Hoofdstembureau in den kieskring lil maakt bekend dat het hoofdstembureau in het gymnastieklokaal der Eerste Burgerschool voor Meisjes ter zijde van de ondcrwijzerswoning in het Regentesseplantsoen alhier op 15 April 1919 des voormiddags 11 uur In een openbare zitting zal beslissen over de geldigheid der op 8 April 1919 voor bovengenoemde verkiezing ingeleverde lijsten en over de handhaving van de daarop voorkomende candidaten Qouda 11 April 1919 De Voorzitter voornoemd 1640 27 H KNUTTEL Varaadering van 10 Aivil Vooraitier Ir D F ook De hoer van Bereatejr r i verM lot bel beudea vaa aaiila I rpeUale over de legelaic van de U nenaobipperij Aangenomen werden de weMoa bnireltende de onteigening vobr ring van verkeeietoeatandan zijde van Amsterdam voor oen geeaa renatation met havan ia VatergraalMBaer 011 t oor vevTuiisii van het Noordsea kanaal luaaelien hei atoempontveer te Val anii en de aolieidit me hei atadwwatar van Aniaterdani Voorts de wijzigiafder pofterljei telegrafie en telelooie Mfrge ing voor den aankoop van een oo pleei gebouwen te Anpteidini Voongegaan wofdl met de bebandattn der I AdvaiientlCR en ajiannementen op dit blad torden Mngenoman voor BerlHmweadeBorp door k BOOM Betkaiiwoude vqqr BerJieaiHonde Acliterhoeli aor i HNMCI BmrKki SmWH lw Qok oo worden all U ilacbti den voorzorg neemt eieteld na eiken maaltijd twee Abdijtabletlen in te nemen De Abdljlablelten ai apeciatll maakt voor zwakke magoa en ze helpen uit tekend bil msfe plin mugkramp eta drukketid ovooi op tie mMt oprispingen liet ziiiir InillÏOBtl onpuselllklieid etc De AliiHjtaliietten voor de maag koeten bij alle droJiMen en apoIheker 1125 pe doo en diar heeft U dan voor eruimen lad enoej aan Biicfat onae handnekental 1S42 40 L I AKKfiR Rottemam 82 82 De meerderheid in de Staten van Zuid Holland blijft aan de rechterzijde al is het dan maar met een paar stemmen De stand is thans 42 rechts 40 links Zeeland Uitgebracht in totaal 46755 stemmen Daarvan verkregen Vri z Democraten 3161 st 3 z Vri Liberalen 1873 st 2z S D A P 4851 st 4z Unie Liberalen 9702 st Oz Communisten 503 sL g z Christ Historischen 4282 st 4 z Gerei Staatspartij 2438 st 2z Anti Revolutionairen 11113 st I O z Katholieken 8832 st 8z Gekozen Vrijzbinlg Dcfflocraten J G van Niftrik Jr J Welleman en J Adriaanse Vrij Llberalen Jhr mr E A O de Casembroot en J D Viruly S D A P O F Lindeyer L Ouderdljk mevr G B Duiker Blekkink en P A Perrels Unle Llberalen F J Sprenger W Kakebeeke W Moelker A van der Weijde J W van Oeveren P Erasmus D H van Zuijen R Q E Nolson en Ph J Dixhoorn Christelljk Hlstorischen W van Oeveren H J van den Ouden H F Lantsheer en F L Hensel Oeral Staatspartij F Dekker Azn en C Hartoog AnH Revolutloaairen j H Blum A A de Veer O van de Putte H f E Oerlach van St Joostland A Timmerman J van Alten M J Verhorst D Mulder C P Vogelaar mr P Dieleman KaihoUeken R G van Nieuwkuyk mr J H M Streger J W Vienings A A E Hendiikse P F Fruytier E B Dumoleyn F J L van Waesbergheen J A Rompu In de oude Staten van Zeeland was de verhouding als volgt 2 vrij liberalen 16 Unie liberalen I vrijz democraat 8 RoomschKothotie ken 14 anti revolutionairen I Christelijk Historische totaal 42 leden De laak Arta vaa i aew fc I een epedaaj daartoe belepda vergadering heeft de llfliuiüache Raad hit door de oommlalBle ultgebraobte lepport In zake hei te koop aanbieden aan de gemeente van bet hotel De Qoud a Zwaan door het VUmAIU mr P Art beliaitiEld Na urenlange d eot aflie de vat aderlng duurde van 7 tot UIS unir heelt 4e Baad zoider hooUelllke otemmlng een mdtie aangenomen n e aangenomen waarin de Raad ab zijn oordeel uitapreekt dat door kat Raalalid mr P li Aria onvoonioMlc en onbedaoboaan la giihindeid door 4a wijse waarop hij gemeend heelt liet bo el De f3 udca Zwaan san de gemeente te moeien aanbieden ondat daardoor bet vcnnoeden kon oalstaaa dat genoemd Baadiüd uit den koop van genoemd belet door de gen eei e nerdeel kon trekken en gaat over kil da orde vaa den dag Indtaohe befrootinit De heer Oerbard d a p veaaebt voor i LO en llttI L O een In eMsw inplaalB van een adjanct napecteur De Utniwter van Xaienita blijft Nooralanofl een aSJunot lnspeotntr aanbeveienawaairdig aoblen Het am ndetaent De Zeeuw om de aalartwen van do Europoeaobe endarwijaers te variio ett wordt doer den mtidaier ontraden oo bel lat at li ea de advtlecen vaa de luKaefae rageeviaf ea dec VeHiaraad Uel vooralel lm atemmlbc fehHMlltweKl Het ameodemen GeHiard beoogendever hoogJig der b oldtgiu en van de inlandache ondt rwljzera ontraadde de Miniatar eveneens liet voeretel werd verworpen niet 97 tegen 31 atenmen Ken vooratelZadelhol betredende aabrls rerliooa i voer Inlandaebe anaea aaraadde de UMaier bet ward daanop eek lerworpan met 86 tegen 21 atenaaen De heer d Murall u I bmiaMte pn Je erbeterlog votv iu eaivm en aa dere wateistaalaambienarea en dto aaa op u vocriag de arfcadewerken te Soarabaja en in de Sol irallet De beer Haazevoat r k dioi aan op MradiHse eaploiUUIe vaa da dtamann eUen op Bt neo met bei oafap mogeUJïe exploitatie in k t balail vas le Naderlanthaiba dlbmangaljTerfceidl De beer Selbeurar a r dtwg san op kraohiite biairijdbig van kat opitun ebrulc De vergadeiing weid daaavp vaadtagl lol beden 1 uur WITTE BIOSCOOP Bultingewson Eitra Programma ie nAomt Oadaadeauraile Ingevolge de wet van 21 Maart ISIS Stbld las aal naar men weet voortaan de ouderdomareote bedragen S guldea par week m plaata van 2 gulden indien man en vrouw beiden rente genietao 6 guldw per week inptaata van 3 Daar de verhooging terugwerkende kracht heeft van 1 Januari J i werd in de nfge kiepen week aan hen die reeds op dien tnm in bet genot der rente waren een bedrac van dertfaa guUm antra nitbetaaM i i ihiir Spal na tarnit an gragtkald In e aetan Ifaar de beroemdo Opa Romtn l t Toonialsptl Een ieder die nu we r MU wa Prubi film wil Ki n iet dexe w k OMr de Witte BioKOop Een were kuoitfiloa met tellooie PrecblopoimaD ven ea meaur le die lier bewonderin ifdwinil Pracbiig via tpel boelend ven Inhoud 1674 en prachtile coetuum 40 Steeds overal vertoortd voor uitverkochte zalen Deie week elle rin eD 10 ot boo er Goede VrQdapesloten jmkti gbaat 1234 Mlalater B laTeM De Staatacourant van gtateravoml bent de benoeminc an rar H BiHaraH tot alniater van Jtarine onder gtlliktydlge aar voUe onthiTfinc van ket behair ti interim Btmenlandaehe Zaken jkr mr Oh Kaya lie Beerentmiuck CBrSIS MAATBEnELBN RtJkakantoor voer aeep T eB bet eind van Maart waa aao bat peraoneel van het Rgkakantnor veer saep aaniegginc gedaan dat kat eatalaf an la verband daatvne d a twee m aa n dt m axtra a larU uitbetaald zou tariJtK nt oatala U deaer dagea eer ingetrekkan bat parse oeel ia thana per wedt aaatooonan Inj It IriÉi Intr Ung van de wet baadeada kepaliagea atwükenle vaa de Betanrat Onie vetpoaiti De Uniater van Laadboor haaff asa wetaontwarp Ingediend Btrekkende emr te gaan tot Intrekking van de wet van I Inni 1918 St l No sm houdende bepalingen afwüiende van die der Belanvet De nood zakelilMieid die tet de totatandkommg van le wet gdeld beeft la tbaas vervallen verklaart de Hiniater in de toeliehting Sedert de laatste weken lUn n 1 de Toorultaiebten voor den aamreer van grondatoffen voor le margarinefabridna gereadriUk mati ger gewerdea soedat oak aoadar m BirlB van boter en niet van meBi afkomstige vet ten In de baboefte aaa idet te dnie vetten al kunnen worden veonHa Reeda ün belangrilke parttien plantaaidiie vetten ea eMn alanede diail k vat apak van ee r ee aanaenanl tanr ktaeMana een net de gaüUaetda mogsadkadea geriotea ver AOKMOA Salker vaar de aHverkeM GelUk man weet waa ntiena bepaliac van den miniatar van landboow fabrikan ten die aoiker venrarkan de verpllebting opgelegd aan bepaald pet aaeehailna in da suiker te nHogen Naar wil v e reeme a is deze bepakng epfehavoi en kuann nu fa brikanten dto aeast M pet ontvingen thana 75 pet van htuk vefbmik aan euiker oaar 191 10 Aprt 6 u r Soo de Riurf Nat Genootnkap D o Ow rta a 24 April 2 uut GWbeBw Beow a W DlixtHltoiii OadMaadamanM Al HECRCN ROOKERS EM PRUIMERS t beilïK in uw eigen belang eli u iJAaren bak en ilgarelten koopt in den grootMI vHwsrkoop TlIRrMARET 54 Rembrandt van Riin fabrlceal Boele Kampen wlnkelpriji 12 nu 87 Finoi 7Vi llka 7 Union 6 Javaanljei 6 o la S j ci allei pracht kwaliteit Rookialnk ratuf f 2 50 lot fS par pood Voor priiiBMn Mira a 40 cl p r balC MM EngeUche il reiien voofradlg 1SS £ 10 GEHCNCDE BEKtanDM Voer 1 ZS M apgdckl Zatanla vervoegde aieb ten kaatera dar Limburgache Bank te Uaastriebt aakara O een Duitacdier iqMnacbtir te Doaafeank Sir anruilmg van 100 000 Mark dn bl vaar eenigen t id op dae baak depenaanla Veor dase 100 000 Malt arvdea dm laaai f 3S 00O uitbetaald Dit aahaaa bam adatar niet genoeg want bil liii aaii da daS a dere banken eea beogere haan inad Mk taaU taaUDe lan vroe tarn cf k d lOMO mark kon gaan eruaitei o aaa aadm Saakiaatelik daar tsr at la kstnaa bM ook K teataatam Jlesk atada tim haatt i w i i n i m m I PU BOSKOOP AdvoFtentite m Dpiiiieinenten op dit blMl Eordw aangMoiMn door P A WEU Zijdeweg72 IJ jat Op U April keaü kat beviataa visaaali In Te Amateniam hdMan da v or richt ontvangaB dat tigaaade Maaadac 14 Apnl geen alaektvOTgnasiafan voor runderen meo vailaand mliaa wantaa babalve voer ritueel tsiindk ia vnitaad mat kat ia diatributie biancen van bet Adverteert in dit Blad baden in da eaialve Mda maanden isl kmi aan vudn aaa naart VtHgut dia om mmmmmmmmmmm BEKENDMAKING ZATBRDAO ia April OPENIKO ran ons TaË en Sjpeipp JE MW Markt hoek Groenendjial Wi nemen hiermede de vn hcid uwe B ndacbt te veltijen op oese flilta mapkan Sia i n SiaBpetten zoomede op onze prima Dort Varlna s Poptorioo n blanks Kpultakban Wi Teitijeo in bet bijzonder de aandicht op oiu ppimp l lvar Ppulmtsbbaa Pirma A H 4 WMTBNaURO Stoomtabak aa SfMraa abriaki LEIDEM Opleriokt 1841 FIUALEN LEIDIN Nieuw Rijn 8 Haerlemueratrnnt boek Tarffliarkt aOVOK Harkt kook Tultaatkt 16 M FlBillEX M HEBSTELPLUTS nn WERKTtTII H en MATINiE AAMLBO vmn iklmk M en XracMiistallttJes J VAN DIUN C a Gouda t Vhonnoorl I op dil Blact kVOORl PhetJ Tl KOKO een luivere heldere en nlet vette vWlitof U bevordert den haargroei versterkt klieren en l aar B wortels voorkomt het splitten en uitvallen Y Hoofdzeer en roos verdwijnen nadat men ROKO Lr een paar malen heeft gebruikt men tprenkclt eenvow B dig KOKO op het haar dan wrijft men bet ucht n io oederwaartsch tlchtlofi en borstelt fll k ja VcrwaarloQi nooit Uw Haar TI Wij itelten geen dwaze of ontnogetljke eischen aan li KOKO maar wij zeggca ep houden vol dat eeen D ander preparaat KOKO ala een zuIvM geBwamldtW n vo r bet Haar kan ev nvcn I IJ U AARSCHUWINGI Let op onderstaand Handelsmerk voorkomende op Il elke atigh KOKO wordt nooit los zónder verie U gelde bultenverpakkin met Handelsmerk verkocht P r y a I OS klalni 2 20 midden 3 90 groote flasch U KOKO Sbaaipoa Powlan f 0 1S pet p kje VMhi hH W etkilMM Di btm m tuêm HANDCL3ME8It Vflrkiijghaar to ioii la bij ANTON COOPS Wrjditraat en U Sohootthovfln by A N VAi ZJÉPSEN 13 SODISGIIE COUIÜT VRIJDAG 11 APRIL 1919 Tweede Blada De yitslapen der Statenrerkiezingeii op Woenedag 9 April v Zuid Holland De totaal uitslag van de stemming voor de leden van de Provinciale Staten van Zuid Holland is aldus Uitgebracht zijn 287 080 geldige stemmen Ant R v Partij 6II83st 17 z R Kath Staatspartij 59607 st 17 z Chr Hist Unie 28853 st 8z Soc Dem Arb Partij 71773 st 21 z Liberale Unie 19307 st 6z Vrij Liberale Parti 14201st 4z Middenstandsparti 3586 sL I z Econ Bond 4618 st 2z Vrijz Dem Bond 10000 st 3 z Comjiiunistische Parlij 7976st 2z Algem Staatspartij 2081 st I z Platteland partij links I342st g z Platteland partij rtchts 1096 St g z Chr Sociale Partij l397sLg z Gekozen ijn Van de Antirevolutionaire Partij J Schouten H Diemer O A Diepenhorst P Rijsdijk C M van Houweling F Fernhout W Warnaar W Pera mr V H Rutgers R U Jongenburgcr H de Wilde J van der Loo mr O van Baren mr H V Hovy J Boumati A R van Nes Cz en W Stans Sr Van de Roomsch Kath Staatspartij F L D Nivard H W D HellebreIters H O M van der Vijver mr E J j van der Heijden C D Wesseling H j Borghols H C Silvius W C J J baron van Voorst tot Voorst C J L van der Meer J H M Halvers jhr mr L F M von Fisenne W B van Liefland P A Th van der Weijden mr M J C M Kolkman W Mooyraan O J van Marrewijk en mr J F J Kolkman Van de Christelijk Hlstorlache Unie B J Qerretson J van Vessem mr J Schokking P J Brunt W O van Eek en jhr mr D J de Geer is driemaal gekozen te s Gravenhage Delft en DordrechtRidderkerk Het Centraal Stembureau zal daarom bij loting bepalen welke twee leden van de candidaten B van Eesteren W den Duik Jacz en C J Karreman gekozen zijn Van de Soc Dem Aili Partij J ter Laan A B de Zeeuw B 1 van Stapele H W C Stolle mei S Groeneweg A W Heykoop H Mol J Brautigam J H Voet Y O van derVeen mevr A Albarda Bruis W Drees mr H J Nieboer L Buurman mr D A van Eek P J B H Schlos er J H A Schaper P de Bruin J H F van Zadelhoff J A Bergraeijeren K R van Staal Van de Liberale Unie A J ten Hope mr A C Crena deJongh dr T Beekenkamp M van derHout mr A A Moll L P van denBlink Van de Vrij Uberale Partij Dr A Plate A Deking prof mr A C Visser van Ijzendoorn en J Vlielander Van de Middenstandspartij A F Peter Van den Economlschen Bood A C Volker Az en R A van San dick Van den Vrijz Democr Bond Mr J Limburg mr S J L van Aaltcn Jr mr W Francken Van de Communtotlsctae Partij L L H de Visser en B Colthof Van de Algemeene Staatspartij D de Klerk Uit den bovenstaanden uitslag blijkt dat ook ditmaal de kiezers vrij slecht zijn opgekomen al is er stemplicht Wat Gouda zelf aangaat is er in dat opzicht niet zoo n groot verschil te ontdekken met den tijd toen de kiezers npg niet gedwongen waren ter stembus te gaan Het schijnt dat velen die zich anders de moeite getroosten ora van elders naar hier té komen of een reisdag daarvoor verzetten de stemming nu niet zóó belangrijk hebben gevonden om daarvoor te blijven Het blijkt ook uit de talrijke biljetten van onwaarde dat vele kiezers in de veellieid van candidaten het spoor bijster i jn geworden De uitslag wijst uit dat onder de kiezers in meerderheid over de geheele Knie een strooming is om meer rechts te houden Wat de linkergroepen aan S aat daar is eenige verschuiving naar e uitersten merkbaar terwijl ook de groep der vrijzinnig democraten thans en versterking heeft gekregen die olijkba ar komt van die kiezers die een vorig maal hun hart aan de s d a p nebben verpand