Goudsche Courant, zaterdag 19 april 1919

Op en Hknd iikantoor wordt voor apoedigfl ladienebtrediDg OXVRAAGD een 15 Brieven met aitvoenge gege na onder No 1811 a n het Bnreau van de GOUDSCHE COURANT Markt lil riik Hy vertndi gisteren met snuf Curzoo en hutggTnal MllAer naar Par 8 braaf uittreschoUlen door de Daily Ma l ea de Tu mes die h een veog gesreven had FeitdljV wa8 zun rede aUeen maar beiwncr k om zdn tiwiitt met I ord Nortbcliffe den knotenkoning Hg beecftireef kcen als een murantier met een zieiteltjka d heid die te hulp wilde KeiY € en wonttti aU een vesiofl er van de nmat chappy Men vraagt zich af waarom Uoyd Geoxsa zoo fel ttgen Nortiicliffe uït is gevallen Het antwoord hieroip ach t te ijn dat hU Nortliehffe verdenkt Lnlichtiiij n gegeven t he4 ben aan de ai g vaArdigdea die aan Lloyd Qeor ge hert oreigende tei gram over chadever goeduiffen gezonden hebben Do Times 8umt Lloyd George s xondeftdeginter als vredeagefvolmaohtigde met gtftige juisbheid op Z j gebruikt infinuaties als igeeetelijk vooi houd en miabnuk yan vertrouwen in ambtelt ke hoedaQi beid ten opzichte vaji z Jn toespelingen op onderhao dolingen met de boLsJewIki om een denkbeedd te geven van 4iet oivwaaidige geknoei wttantoe de geallieerden gekomen zyn De Duittfche minister van buitenlandsche zakc geicloft dat de berichten over de regelU van de Saaritw etie en de besotting van het R Jt land proefbajloas z jn om te kimnen kijken wat het Duitsche volk wel sou kunnen likken De bepalingen omtrent het Saargdbled zijn niets anders dan een gebrekkige mltjving Een vredesverdrag dat deze bepalingen inboudt zal h nooit onderteekenen wetend dath daarmede de opvatting van de heeie tegenwoordige re geering i eergreeft Nfatuuriyk heeft Franfcr k aanspraak op chadevergoedinir voor zijn vernielde mjjn n DuJtKliland is bereid en in staat deee schadevergoeding te gaven Indien in plaats van maohtapoht ci knappe zf enmannen dece kwe tie hadder te regeleai zoud£ii zij een weg vinden ooi Pmnkrfjk aan voldoende schadevergoeding te he n die tevens tot toenadering in pJaats van tot Wevende vervreemding tus nchen beide volken zou leiden De ontwapening van Duitachiand en z n Rtingrens aouden te draigen zijn ak ze op wederkeengheid berustten Onverdrage ijk u ecSitei © Pn © enzydig voortdurend beaettlngsreoht van I rankryk aangaande brug gienhoofüen en spoorweigfcnooppanten jn het Rijnland liet lemJcbealrt dat finandeele verpJichtingen aJitoe door bezetting kunnen worden gewaaitooi I is verouderd n met m overeen tfmminig met het zelrtwHchikklngBiwht deir volkeren De I iitBche regeearing houdt in elk geval vaat aan de noodaaikeHjkheid dat met het sJuiten van den vrede de reden voor bezet ting van DultBch g ebied door vüandelijke tro pen vervalt InmiddeU heeft de Raad v Vieren jiit fr inaakt AeA HelgoJand moet worden ont manteld en zoo veed mo Jk vemiWd De verechiUende mimwters van buitenJandadic zaken Oer geallieei den hebt en be eloten den afgevaardigden der 23 etaten die het voorlooplge vredesverdrag met DuiöWhlaijd onderteekenen te vragen zich te verigewtüsen en er den raad deelgenooi viin te maken hoeveel tyd er met het oog op de grondwet vermoedelyk over heen za gaan om hn vpwirag bekrachtigd te kr j gen Er H een comjte van le4egatieB voor df Joodecïie rechten by de vredenconferen tie opgericht weiks doel ihet te de bullge l jko en politieke reUitageHjfcheid te verkrijgen voor alle Jodm die deze rechten nog met bezitten het doen erkennen van de rechten dor naiianale minderfieden in Oost i uropa laar waar de Joden m di te inaeea Ie ven Hot comité inaakt een m biaonderhoden tredend memorandum voor de vredes conferentie gereed Preaident Wilson heeft ook wej eens een dmkken dag Eergisteren heeft hy de vol gende afvaandigingen en staatalteden in g ho r ontvangen de Chineeeche vredeedelegatie die de eiac hen van Ohma heeft voor gelegd in het bizonder t opzichte van het Shantung achlereiland vervolgens de Sy rwch Ohaldeeuwache delegatie dic een memorandum heeft overhandigd t ii gunst van de inMchtlng eener onafhank yke republiek een afvaardiging der Dalniatischa kust die een protoat heeft aangeboden te gen de bhans oor de Itallaansche legem be B tft linie hetgeen ala een achending van het zelfbaschikkingareciit der kleine naties gekenachetet wordt vervolgen markiefl Devogue die de eiadhen van het Frunache NationsJe Oongrea voorlegde betreffende de annexatie van het Rijndal en het Saarbek ken de heer Calender de ZwiteerseJie mi ni ter van buitenlandache zaken die over het aanvaardKi vap Geneve als zetel van den volkenbod beraadBlagen kwam dö damee Roae Scïmeiderman en Mary Anderaon de leidater van den toont van Amerikaansche vrouwen vakorganisaties die by den preaident aandrongen op ultgeAiroider rechten m or aUo vrouwen der werdd onder den vol kenbond voorts dk patriarch van Konstantinopel ihet hoofd der Orthodox Gnekuche Kerk die voor bescherming der kerk door de conferentie pleitte Fssad pasja goirver neur vai Albanië die yitor de onafhankelyUwid en de erkenning van AUiani een ïans brak ten slotte ïtfmver de voedaelre gelaar die verdag deed van den loop der ievenam ddelenvoorziening van Duitechlan I e Ooirtenrüik en de voontitter der Armeen ache nationale delegatie vergezeld van den voorzitter van de afvaardiging der Anneen adhe republiek In ICatika jji De rdaenregeering m Hongarfie heeft w n eataM tige bronnen beneWM de sanatoria hotels n pensions m op ibaiar bezvt overgenomen In Bngdand is d RomiKhe kwestd ter aprake gekomen In antwoord op Nanato s voorstel tn Rus land aan voedsei te hüpen onder oexieht van aan neutrale commlBsie van Noron mtf marken en Zwitseiiand hebben Wütm CUmencewi Lloyd George en Orlando geantwoord ten zeemte daannee te z n ingenomen Indien de overtieid in RuHland evOKeer tot medewetlcing bereid Is I n men de struu keiblokken uit den weg ruimen mfthr alle vUandeiykheden moete ophouden Dan wil len ZIJ het plan van harte eteunen Een gedelegeerde van de Vredeacwife rentte da Amenkaajuche genraaJ Smith is namens den Raad van Vier Woensdag te I uxembi rg gekomen om te zegg n dat de vredesconferentie verzoekt elk politiek of economisch referendum in Luxemburg t o t a de ondertepkeningdervre despreiiminairen uit te telle n De Kamer heeft dit goedgeUeurd IxHld i ubert Cecil heeft In het I agerhum uiteengezet i oe de commisKie voor den volkenbond het ontwerp der overeenkomst heeft openbaar gemaakt met het doel een beraadslagring en oordeelvelling te verzeke ren Hy wae tihans in staat te verklaren dut de resultaten den ingeslagen weg ten volle gei€oh vaardigd hebbeen De Inatiek IS zeer veelvuldig geweest en over het ge heel reel bemoedigen De overeenkomflt over de arbeadavoorwaarden rai een deel van de organisatie van den votkonbond vormen De volkenbond al met sie hts een bon i van geallieerden wor ien Cecil heeft twee bUeenkoniiftai gepresideerd vaarm 15 neutrale staten waren vertegenw o ird gd De houding van de vertegen rji ig ei s der neutrale mogendheden i uibermnte welwillend Bovendien heeft Spanje tn definitieve niededeeling gezon en da het beieid s zich by den volken bond a 1 te alutten zoodra het dit land Vöiooil ofd wordt iulks te doen Cecil hoopt dat de overetnkomst bepalingen 7al be t ten De bond moet m oen a 8 herfst in wer king treden Zoodra de opganisatie gereed n de mbtenaien benoemd en de gebouwen voltooid zyn zul en de werkzaamheden te Cienevc aanvangen In zyn hoedanigheid vün eer len gedelegeerde der Britsehe com niiHSie tbi voorbeiei ing dar plannen stelt Cecil er piys op de hy ommigen m Engeland bestiiande meei mg te beetryden als zowlen bepa Ude door l rankryk gedane voorste 11 een eenigKZUifl koele onbvangB + hebben gevonden Hiermede heeft CeciJ de amende entc betreffende het cetmraJiseeren der intpinationdle bewapening en het stich ten vaiÉ een nfergedlheerden staf op het oog ♦ De It U che regec ng ie door troepen van de Haltische landweer die van het front naar ibau tenigkeerden omver ge woipi n Dt I ettische tt nister preaident is naar de cngelsche coinimesie gevlucht De tniniistei m binnenlandsche zaken die zeer eöctiona r i werd gevangen genomen Om trpnt htt lot der anidere regeeringspersonen kan möl worden meleKodeeld f ngplache troepen zyn naar Wm uu é ro wlen en hebben de oorloga aventiezet De commiHtue ter beveiliging der nationa Ie frontroepen heeft een proclamatie afge kondigïl voigeïiB welke ze gedwongen was ie ministers mt hun aunbten te ontzetten oïiidat htt miniBterie de groepen dei bevolking stelselmatig ophitate en matelooase belastingen oplegde Het wa4de zoo min in lemokrRtiBche trant regeeien als het bols je woBine krachtig beatryden De Letten en Hdlten in het algemeen konden in die om i tandighe len nietJtan het bolajewistische juk worden bevryo De LngölSche admiraal heeft den kunmiandant der fielten in ge hoof ontvangen Op de vraag van den ad miraal wat de Batten denken te doen als e minister president het huis der Engelsche miasie waarm hy toevlucht heeft ge zocht verlaat om aan boord van een Fn gel h whip te gaan antwoordden de Balten hem dan te mtllen gevangen nemen De ngelfbhe schijnen alch daarbuiten te willen houden Majoor Keane leider der Elngflsehe misaie meldde zich Woensdag by den ohef van den I uit cheii ataf Deze verklaarde dat het op den weg deer Duitsciie troepen ligt tOjfen het bolsjewisme met voor de oude regeering te tryden De verdrijving van de regeering zou als eon Letjand alleen aangaande zaak woni R behandeld nirrTBNLJSVMOff Niiiowa DUITtCa LASIX In n r It 1 w ij Iv F ich h orjt g nrrosteijd Diiwdwgtttond deeldt di voU wgevohiiach liifdi Smih Oc lir HUI fonoraal MJirkir l Mi on t¥yh uu At dal m rt nwoordigor dl r BnnwwIjkMnln j cgrwing ttooiiwlag U MfingdiiJMirg zouden aankon en Hij pr zoolit hl I 1inn nnikï ni dtr ri oenng rofpin oo mogdijk tigtu Iwuden Üe n mal Murkir verklaard dat hij de ver g MiwoordigpfH d r BmiiRwijkBoaie r ee mg nl it meer kon ontvaiigipii Dr aniUB wljkwhi rpg Hirlijg kon de vJorw aardia dit hl op he T hv rllksri erlfig t MWI n 1 P voMroi ken had te n lm ia h in oii vangBt nemen 7il iiW Mui rïdi onvoorwaardcüjk o tr ge en 1 deu nadii vóór he bmneorukken VOO de troepen ia BruMitfijk vluubue de vrougere Buriijoeobe politfe re ideoi £ ich horu HHi an tk oornaajustt lekkrs van de HnmmrijlEeohe oonaii u üAten lieer Mcii ppij por vlieguiig Uil de atAd jUei liigtulg w echter l J Hoiziuiiidte loc eeL HKodiaMliiig g dfwongen en biNlborn vfttd duor d rti ert i pnroepeii fMPrebtet rd hx pri iwdeui AUrgfH Uil aodere Iparta uttiit dirs aren t Mueio fdelrtLaotiiliiper auto gt luobi 7ii ondKw uuoa Van de opi iit arp gdMuwen wAait in j laHta lan d roodi weer do zwartwlt roodc vJa 0 iioraai Mfirkor heet e a proclamatieuil i vaardagd aarlu hij m ovivepostemiiiii iiit 1 dm wentfob der rijkhrci0e ringdl oorirMkl ige BniuswykHdhe gr geering vour ai vjeU verklaart t lluugesevat Naar geuteld wordk te Kuoga de uu or ddiuar vaa Llebkne Jil eu Rosa Lu eiii urg n i Ui fi ojgeu tijd goledeu gevia gt n genoiueii M q tro htip bij de VTij u L u troepen aan de ooi e4ijke grene aan iitt jwooew ti g n dtu luoordeoaar zad u 1 Hpoedlg l ogiiniieu PftANUtUK U lik o 11 f 11 r k a u o n n e n 1 rol Haiu enlKS gt r hoefi in tea ouderhoud Maarhij ook die bu uh it ng van PanjH ill hf voorjaar 1918 Ier prakel waiii daarover een eo ander medaged i 1d In het gdieeJ nHM i n er ongeveer 6 wan kOiiionnin op PaniH in bl en ge Hclioti en w l van o i kaïldiar van H 1 26 cJM 1 hi xu dt trra n cli n du II I juiwhoid vafiflgnstdld Htt katlhlütir van Jl c M wa oni taau düir het utljaroii van de uutgfwohoteu ka onwn van 1 c M Dip kunonnon scho I II ik dw nid eou tandtvaéVtigt oRvatle un t Int Mrocitn in d lengte werd V I krcgi n door v orandiring vae de gewi 1 iKladiii llt IftaitHie lev nB om de kanoitiiin oovul iilogplijir t Bperfn l i wering l r ïrnnwfcilKn dal 7ij d i m kanoiiii n door gewchutvunr in 1 e tuig boimï n oudc n heW en veainu d iH nitt luini J r iiwlardaad g em u diiT vimrnond n door ha viiandeliikt uur od maar m h t ni i st be sJuuiigd l ar nttRfn id ttn 1 anoi oor oen oti UidiRi I pringer m d Jfu 1 onbruikbaar g wonl II Hl t I ranMclto gi rfiii tvtuur dat f l d V rdirag nd Iwino n wiTd afgeK tl lag lurtNmui van dm aunvaogaf in afgemi enMi an wr gord zoodnt rr l i d lird iaa dif d Fran h af aiv f ni w a groot aantal Ijedle mn manMiappLii g wonil werden Hoewil dt IraiiH ai ri vde 1 oiidiTden ncho tu va 7ws B kalühr oji dt M rdragen I ka toiuir y iirdt ii 21 1 n © r tooh geen ff t ojt hc inat riotl giBkomwi Bij II Ir loei zim alle viirdragtaide kaloiii tl I idig jii iiifih i H gt l rac it I r t gi jkii Jüp twtliIin gl lag iij r lp it twod len zuj len van RiigW I dn II Uu 1P wIrh uri FM i bh Tftflci H M h K iiig ill ov riM nstHitHiilng metd i laWiscl H toea aiid dlcfiipr naaj Par I oil I I Kviii duur d r kanonrKntiHlJii n I K ii idd ki alwtujid an dt rM g 81 1 itoiiölpllnig liij repj lol het iiH dflpuii an Parij bedroog 119 RM dl afwiand du in werkolijkhMd met het kfliioii vat 21 o M Ih Ixr ik btdroeg V 11 I K Mi 111 I dt kanonnen van 21 en 21 M h r twiiM gelukt Ik ook kanon I 1 van gpootfr ka i1lM r e M to torwirutenii iixit xn tiracht Aau50KM d V oorb riilditigtii u ar g daarvoor at getrofft n Md ootlamgo vtv dragende ka noiiiH II 70U iiKMi den 111 staat z jn om v i f ai grlB N 7 bij Calais dö Thpoiii ti iwliltig Ml Ixinden te beöchii ton zonder daai ji van z e uit gcbinderfl ti Worden 11 I 11 i K haa r d h e r I ef d P 11 1 arijH Ifl onlangs iii man iii heek idiw gernoincn wegoiH 4 en kwaett ver band hondtnd met de haaidtil In auto a H I iH til man van ongo ecr 50 jaar laidrit gWiiftfti Il iop i d politie z ch I d J oogiK trfldilfL tt tollen van zijn iiidi Kioott 7i op lete tot voorhet ig nMtk iirtg cn diuistore zaoE Is In dl II 701111 r ven 1 15 huiijde Lan dm ei 11 n7najiii gt Pgen hiilH aan den Aooii aii I t hoRth an Ramboiiil Mei liiigr t iHS tKiipo07 n braolit uj korte bozo k n aan dit Imis p i ik mfl wa hij 1 1 züon Uizook door n andero vrouw V ig v M an de7p vTWiwen ie iiooit I mïfH r l tfugg l n Eén van haar Cé h hl lu aoo ift in lanaaH van rtl i fi V nhi I 11 on men weel dat zij U 0 0 fnnl hij haar IrtiiiJk had opgienom I In h I gotitel zijn er vier vrou w i Tworloofl vtïxtwenen ia het penza 111 huls Lcyw ht Ie hrfiben De Sur ndag door die Karopr a u iLg e n o men Dl Kam r liw Uondïrdag het wetaontw rp be refiiide don S urigen w kdag aangi itoiiu n Utvt hervomdng wofdt vol tirokkm door Vit o ereeiwfrteoiniing tu lini werkgfVcrH n werknHnere cm oor d itntgcakMuid van Ito partijen den loop der de 4ten verklaarde Al b rt flliomata sociali tiF eli aUgevaardigde n voormalig minleter van bewapening V iiiOft voor worden gewaakt dat de aanneminp d r hervorming met tot ten rinindering der productte k dl Indien iHi dfji arbeid volgens oii iw metIiL n met tfii inodcro mecbanisme wil orgo niseeren kan meo nle teffelUkertljd een grootere inteoeitteM an den arti ld en een laq ereu M4 eU0èuur eiadteu Het mate rioel moet db worden gewijzigd ovenató de orfoanlMdemeÖioden en er moeten ubwdakractiteD worden gipvonden Op vooratel van Arlat le Briuid voor maüg mimttter pree dent heelt de Kamer een artlkil ng nomeiif hetw Ik bepaak dai d t V vrndoderlng Tftn afbeideuten geeu aanleiding kon zija tot een vormladerJng der locNit n Briand degide de volgeado er klaringen ai Het kenxqericeade dezer wet ia t Kij bet resultaat te van ecu wer kelijke flamenwerklng tufibohen de werk gever en werlAiomea oiganUaiIcH Het mng lufet vocrkomm dat 4iet beginsel deifr vfel door het feit dat eenigo patruor a d f zich tolsotmatflg bulten de orgaifsta tieti boudeo mergen geoohoadtn wordit Wij treden een J erk van nltgelrwdw en fllrengt eoc alp hervnrmtngtm in en ik acht zulk uiat nugielijk zoadlDr de ge Rladlge ov enfltcnwnling der werfeneinjrsen erkgovereorganiaatlee Tngenov er dofi aJgeaneerfen bood van arMdtrs 70U Ik een algemeenon bond van p troonfl willen zien dio hot sainen Htol Iiimntr bt langen onder d oogen zoiidiQ zien tn de proddiefo zouden or gaiiiweeren Do sociale Bamemwtïrking moei roo 11 HgeJH eid mogt Ii 1 k zij n De wet waarover de Kamer Dinedng zal stemmen is ten gahikJrtgft aiap in dezo rtobttng M M ailgemeeiie stemmen nam de Kamer hf vv ontw +p aan ENGSLANa Hot levnn in Londen ir iiri van Wermcöktrkcn die brieven lit oivdpii schrijft aan de Tei zegt fn Mn daarv an tti 11 voor dtn eorsiien morgen van en j aKbcgonnen htiiahoiidon op een nog onbekende en alleen bij avond g iene Hat étagt In oen niemw land twwijl d dieniHl od er nog niet te e morgena om 8 uiur Fen man vervult dan gewoonlijk delaak van duvedHtoejager dat be eekent hij je h iiKu gonn uitgrtïOndLn ai roeg om ota iiuor den inwindagtsi im neoh to tvcpover 1 III udtir geval mt dat op eon ont ht kon g liiken Ik hei et tijd ia Anwri a gpwooiid en vind lie daarom iii etri pirg om et n l akkor wnnkei blnmnle loop n n Hn heel brood tn 7efi cadet 1 knopen in e in een tapöh to laltn vcrdwiinon Ihee m u silaan on dir wuivcr wam de is op de bon en diio iMmneytsfi ontibraiken me nog en Inip iiKlk tie veroneo iii want een molk 1 oei niOBHfltn we myg met oen iasMt van gtn en p kji margarine In don luüter 7ak vaiii imjn overjas to steken wantn timrlwter is niog op le bon on hf ge hi tl tl voltooien ir et oen pot jnaa mela de dun ik vooraiohWg voo m ui draag n es eieren waarvan er daarvoor ben j 1 iiinn ondfcnJcfl aik voorzorgien nogi d ri g J neusd thu leikomen It htnt zeer tevreden ain je tibuJb het water at kokend vmdt m het zamgivoor uitzicht van j o©dig een kop thee ff n ich 1 ro maag tn ate je dan na een kwBiUittf aan oen kourig gedekte otttbijt f 1 zH dan bob je etin govoel diatjo j plitflittn ate man voor do ears e drie weken al holtt gedaan We zlttfn kalan aan de ktfiirig gedekte ontlnjltafe m wtfllen don eor ten hap In den mond Rteken al een algrijs ijk © gil die het midden Jioodt tusechen een kreet vam en aan do geallieerden ultge levirde locomotief en dten van een var kt n dat zioh voeit opensnijden dloor het hui jaagl ftevolgd door een tweeden h m ni i odif u keid 0ot don eereten geen gTiiu onritrdoet We kijken mekaar aan We heWxsngeen varken en ook geen iocomotnef tonmln flU die lu n ipt op het lijstje vaiaden nboedol maar de kreet kUnkt bijna tait Imar haalt een dwarsdie sh oep ver on O trommelvJieaen Ik leg het stukj i lyrootl weeff neer zit sprakolooft Wanneer in i huia ipïiainld een doodbkreet slaaki gi je gieiwooniijk eetua kijken wat daar van eigenlijk de beaoeling kam zijn k loop door tSón gang en door zea kamers kijk onder do badkuip en vier beddfh ackter en gordijnt en In vijl k Hien Fr U niets ZeUa nJet onder hel torniu h m de keuken dat afeoeft Mot een zwarten aeus £ 91 maar matig twistgesleid zitten we weer aan de keu rlg gedekte ontbiit afel en vertollea eU k ar julB t dat het iets ahs trommelvUe 1 drog moet zijn geweewt als de nood kritt Opnieuw khinkt dStmoal nf eïgrij liiker en met meer aandrang Of ichoon ik vajgo vermoedefcs krijg datheit spookt ga ik tooh ben je alaman verpllcht woct op wderzoet uit We hadden d i noodkreet zedr duidelijk in de gang geiiooidi DJo wordt weer aan een nieuw onildeczoek oaderworpen We ontdekken niet he b overal doodstil A H we weer aaji de bo enonwcdireven ontbijttafel ztUom thans beeleniaal niet geruffigeateld gaat de kreet opnieuw We hooren het thane dukielijk in de keuken Mijn wodcrhpjft wedt op een p pa al Ik bob een flauwe notte dat het een aap kan zijn van de girootere soort en neem oor do zt erheld mijn wandelstok uil den standasnl Ht doe een ontdekkingnreif In de kwrfcwi beb nooit geweten tlat Ce keuken zooveel aanreohtbankrjM Jlïottenkaeten en pannen rijk la eek weer mi n neue onder de kachel en ben van plan geweldig uit mijn HwmeBir te wor den ndat er geem aa no di een papegaai IS on wij ODB eUee verbeelden meeten Ih de noodkreet opeww vink boven mlin hoold klJnkt juist wanneer Ik weg gedoken ken onder een keukentUai Oevolg een buil i d pUk wMr nljn I flüruln zit ra ew vu mtln vwi Ik meen zekeg te weten dat Ifc lg vlooJote docb weet poaiiieJ dat Uc u wreef Boven de tafel bij liet jfe nrMfc eu aaJi den muur ontdek ik Ji i werpig iiltsteJGel Ait den vortii h M van een fluit De is ttet bcnrecr ft Ja i t het ding Ik tr 4 da fiQ er uit Uaas eraia tenug DofldliHbe a Ik blaas nbg ecm Tot Ik geeq büis meer het 1 qg er mijn oor iah eenwüis als die van bet gnt Maar meteenUi het éifig me koud In het oor Ik viotk In hel Engeteoh omlaagl Niemand viatki terug Doe het raam eeiM opea rudt mijn Flmt ïij zoa Yes z d nua V rlendolijk Nou het ts mooi Ho much zegt hij goedig Hoeveel melk moet e htJAen wi ik aan mijn vrouw Deze heeft dbsölhaar antwoord klaar Drie tiende Ute natiuirtijk wamt wo zijn met ooa drletten pas uit Holland weet u I k roep het bevel omlaag ftiaar de man l egrijpt het niet Ik reken hetsm om m ten ËogeiecSie maat en roep A pint pleBBoI Allright zeg Oanan 7 t uw kan maar op do kft en hij Ujnj et 1 kleine l ft tot vl k voor tailjsneo Fig iuliik vectoouw Ik het niet Zon fa t net aike topparij als in HoUart zijn mtt den tlende Uter Maar de M t zakt pn ik zie den man uit een grooten ei mer gappen Ik ben brutaal dedc daar 7il meer m en roep omla g kuift niiflRoluen tw e pint kntgen we zijaeen huihhoiiidc van 1 1 o n 1 Ye lemt de man tn flohept méért Ik kijk eena naar iin vrouw en dan naar den maa cm laag liij 8 bepaa ki gokf Ik doe oï ik l t oo t ben en roep ïEaak er maar vfor van Yee roept de man eo diept netr Hot loopt werkelijk de Hpulgvted uil 7l n alle melkmaimen hier gek ge wordtn of 7i n 6i NederlandBche onder danen 111 Holland het aileen Ik kijk etne oiin1a o óe men at werkelijk staat Hij etaat er en Aeptt I n k roop Maak ar v ij van t gaal n t m moeite door e zwaai oHt n anden kan De lift gtiat weer op en af d man sohept t Als ik zee roe h kt 11 i ee ns naor bovea ol ik wel h t Innaai wijs tian wel afelagw beul n acU het voor vandaajg voldoende Vraag Tioevael hot ï Maar de man i al w g W welen mm dat haj pas aan het oinrlo van do m aind oin goM komt We taan voor t n bad meik drftkken 7e bil plokken terwtjl Ve In kot melken bottrland aan den Ametet In geen dïie maanden het aohtereinde van onwoi tong kondeji bov oohtLgen Aan ta 1 kcn w e sprakolooe naar dorooi Fe er Op drijU Meteen woSr eennoodkreet want ik hel zorgvliUdlg de lliitt weer ui het gat geWtopt Ik w t niu pcecieö waar Ik hton moetgp f ttn sOhop tegen de tajol wTr iaic IszMl fMrfmif het raam open denk weereei melkman te zien Een gtoiohtsgrijnet II o aan roejit van oiniaag PortsrIIk lien door dt me lk m 7eer goed huni ur en roep Pleebed lo roeetyeial How do yüu do Sfcr antwoordt hijleuk Ik l eïi de portier van het hwialAllright en wat wou je Wat woou htW en Totpt hij terug antbratfiot U fitftnkool Hè nthradet tf sl inkool Mr berlïftaJt fti kaJm g woonste zaak van de wereld MBt t on geaicht of Ik in Holland hiSi t ikooJ gedaan heb roep Jk omlaag Anthraoiet èn steenkool I En kijk eeo wai voor effect dit op den man kanbsbben Allright zegt hij zet uw emmertmaar op de liift Ln lieelt u geen lul Ik kijk de keuken eens rond 0 ar geenVuil ie ontdek een emmor met deeenllthoud daar aohter gelaien door de gistere i vertrokken vonge bfwonere sohulfdtr op de h t roet een koienbak en Iweekolenemmera rfe het aakje zakken Bene len gekomen boor ik den porüw mopprren Den sloutt ook roept hij Welkt eiIetuteV Dl i van het kolenhok ► maar geen moflt laten b niemand je te kiezen geeft tupM un anthracïet en eteenkool en nwn er f en practtatohe II Ten kent voor dtriehoog wonende correspondenten van dagbladen Niemand fluit meer het Ued Ie Oftl Wel bel on haU tien de bmM trekt hMT hMutoolMeiMn oM dekt wer tafel laijfi ken Ik het Bus zetffl eeu koOenJtok ook in koaijn eön zwarten eleutel lig gen wat zou bewijzen dat die bij ihet kolenhok hoort en wero hem omlaagi Afe de noodkreet vijf minuten daarna ièr gaat m ik 4 nt Ik speed nu loOh fteiimaal voor diei rfbode een Bo Icnwpolde oprijzen waar fn Hollai zk twüo faaiilliee twee weken lang bij moeten warmen als het g ed vzoor IF hijwh do kolenJbaikken en ernmem vands lift el 7e ketrig op hun plaats blsook do Vuilnisbak netgee zpnder morsen ou rieuN hoe gauw je daar handlgMd van krijgt ala de loonca nog wat opgaan word ik hier dienstbode ondersoek dan met een gebaar van lieÖEOOïIng 0 dt fluit wel goed in de Uaaopijp zit jp w nooit wat vootr malle dingwi e nog op zal brongen en j 4f oikbijten voJ niij zeer pro Eng tech gestemd oadaiikfi koude Üx Waar ben je HoÜM der voor geworden ze Je r eï Po th ima fl maar reen moflt laten ett eiM gov ÊmaeoA a B rij den vutlflteentmer al Jeefif koienwiuneffa al volziel en igeat zlo een van de gekneusde t ren b ütken die Lk Woei ig gehaaldheb Dan ben lk flnene weer pro HoUandscb ottdft pra Etiartie lUten mHk en kolen weelde Maar s oikldifa die kolflemet Blafroom t I I Da B l J wiki mi btdrelg ngk I de dagbladen wehte uli Huslond naar lociibolin ov erkM amen staat de volgetH de meaedeeUeg tfet ziet er in Mo l u lioptHoo uil Deigeliik woffden owicbultiige burgers er iiood V eiroordt okl en het vonn oltroK Uu Alle wiokeils zijn gefloten haodol en mdufvrie ziju genu neerd üeen tabritAk werkt meer IX eUciuie i vereohrikkelijk vooral onder de arbeidere Om te idunnen teven luoet een Iniis boliden ui vier peröonen btttaandt da gt jks lOÜDO roobets uitgeven Deer de roebel vóór d n oorlog oiige vtei 2 gulden Hfltiandach Of vier Irance waard waa moet men op l oog i i l k te Moti ou mrllionnAir zijn wH men niet van honger omkoaneul pit gevear bedreigt de geiioeBt wereW Ons allen I De liovjet rcgeering haar inaoiit w 1 leaidt coneentrecrefi met liet oog op en oonamiiUBtisidho wtfreidrovokitie heelt te dien eande een mlnlsteT benoemd een In ternataonnlen oonuoiiBBarls Du7e Xtmms saris i etm Zwitser Moor gtaaemii Hij ia en vntnd tn Len n Trotzky en inoV die hij vóór dt revolutie gedu fcndie hun verblijt In Zwitserland keef loeren kennen Hii heeft oube ooede po litieke en tioanci ele volmai lei doel der RuetEMiSCho l olelt w ten ta roodotiide tJuidelijk omschr von Niet levrtMlnn hot ongielilkk e Ru and ïn oen Iriotdlbad te hebben gedomptld zullen zij thans Itiproeven het vuur aan de vioir lioeken van de wort ld to doen ont IffBiiden Wii uUon daar kan men zeker aii zijn iet dt gestoltu imliofoienfben tn propaganda z4en ifioken op ruimer flrhftflJ dan ooit Mei Ijobiilp van bank büj 4ten en gMveld al de mindadiger bei de di zloh tot t en sov etrogeering Il tf opgeworpen beproeven de behchaa die werfld uiV 1 ikea r t doen patten woaiH etnigeu van haar hand angers on tnngw tien T iffeiUtOfen wi BficJiton op ti blazen Do poging weHfce men aal onjrternMnen wordt er etn in Jtrooten f tt j i alen wij op verweer bedeieiK zijn De WliHijfw K en liefrhen m Hiipland op geheven tip vrijheid van dnikipers de vrijheid van veirgadOTlng de vrijheid van Vereeniging le vrjjheld van gedachte De arme Rimaen hebben nog maar al leen vrijheid om van honger om t j kom n Fn doar inalken zij gWaiilk van BVINSNLANa Officieele opemng Wllhelmiba KMaaL Op Maandag 8 deaor aal het Wilkel mitm kanaal officieel worden geopend met ten hoüttoolit van Ooaterhout naar In burg Hit gesehmk der Zeeuwsch vrouwen en meiajee aan Prinses Ji una ilei gcHoluiu aan I nn oB JuJiana op haar tiend n verjaardag door de Zeeuw Hc vrouwen en kndflren aan te bic don zal iyeiAaAa vlA IVee zaiodoekjes aji Sluiöohe kaat een goudonarmband vön Zeeiuwflohe knoopjei t en gouden bro oho met het eeuwst he wapen 2eeuw sche bloust knoop ee In goud eon gouden knipje een zUvoren bonbonanère iXi all vvrvai in oen MiHefe klnderlataieltje waar van d luadjeB bekleed zijn me rood bruin fluweel De namen en wapeoervan afle gemt en u eveina de namen van de Itidleters der inzamelingen 7ulien worden opgenomen m een ledoren ailbuin dat vor Btrd zal wordtn met afbortdsoe Inkleu ren van de Zeeiiwscbe kleederdraohteo en inoi vair9c3iiJIenfle aquarellen en motmmen tei Imstoriflohe gebeurtenibewi en lana sc h i pen uit Zeeland Wi anchawing He bestuur van De Nederl DagbHd pcre wawHohuwt het puWiek voor een adverienle j yn zeker SlgarenverzdidkulH Emrekft D v d Berg traat 134 te Nij megw S Prins een lioekJiandelaar in deze lfde stad die aan t vitn daglb aden oipdraoht gal voor bed pJaa 00 der annonce blijkt met te Numegien govüftügd tra bestaat altenvaajnQh jriljkAt in hot geheel niet GBMBNGDfi BERICHTEN Het allemieuwflte Geloaen in een van do Haagjaohe bladen Gevraagd een bekwame werk Itn nenrawd Loon 400 per fl r IjAatve wa lgald en bk eld gemeente sunder poUtiek Wt dorado bestaat in Ov ry i nj Mar w Wed ï jn daar voor de Gemeenteraads t oiezing 9cht lyeten ingeleverd doch van de acht zyn slechts tiwee politieke Hjsten J n OieistelykHistonsche en één S D o d w z één orthottoxconserva J an de olderwebwhe luu en oen wm J tiie meer toot die njeuwheden vuuH mm tm 4i ae onrig get T a en belK hm hua ewiiHrtutwnr te daAan niet en faut overtudgmg in zake gemeentebeleid o g meene politiek maar aan kun woon ta In pJaabs van door pottbeke kjearereenigu g zita de l jeUn kkgediend door 1 Groep kiezers DorpJlarkelo 2e groep kieaera ElxenHertke e groc i kiezers Stohkum 4e gro kiecera Sèokkumerbroek be groep kieoen Kerspel Goor 6e groe kieMiiB ken Goor ElaeneriMioek Op al d Ee itjflten staan heed vertroixw tjk LiberalcD ClhriatelvkHlstorischea Vrit Deonocraün en R Kathoti kflit naaet en door I 4 i pditiak k maar raorigbdd wieiaukunt goed mit enoar t i bie on een ll fhebbence zegt de Harlwlo er Hbld Vermoord I J hetr T A wonende op do iSiuiH tt E ndlioveu is hednmaolit halJéén in zijne woiiiuc doodg e choteu Zijn vrouw en otu Inwonend koetgaager ziju gear resteerd SÏAMQWMWS ÖOLDA 19 Apnl 1 19 Kerkconcert Htt geinen koor A Oapeila to Rot terdain waarvan de he r C J Nogarede directenir 1 kooit hter Vrijdag a e met medowtrking van mevrouw M v d MeeT Oderfi uit Den Haag en deo heer J H li 8i aandwman vaji hier in io t Jan etn fcerkconcert geven I d TKemicti van dagklflir n krijgeo wlj de ovfTtuli ing dat het genoisiiide koor oW r een goeden indruk heef t gemaakt De Emmabloem A H Maandag 2e Paaeohdsgi zullen Hli evtnalH in aile andore piiaateenvnn onh land vrfi ud ijku jongde tlaiQee do Btrattn dooigean om htt welbefeendt Em niabloi nipj waarvan de opbrengist ten goede komt aan de tiiberoulo tvbe0trijding te V trkoopi n D zeer tfrecii t oo gtwreewde riekte ia in dl aig loopt o oorlogejaren aaomerke tijk boeg iiome De ongnmetlgu lovtnsoni Madidighed n d4 de htJiameiij ko weer alandis kraf hl ovt r t gehetl aanzLeoiiijk heelf vtrzwakt 7j n daaraan medi É hul dig hn al Ia ir m de tot Hiand n Zi4f gt lukklg tenng verleterVng gikomen di volg n dom Aioh nog lan tn ti d gs lden frfn kraoliOgt bt itri ding van de lu btirCiLOHt Ih dfli meer tlan ooU noodlg Maar diaaTvoor lö ook heel veel geld noodlg Hi gaat hier om ttn volk H lang in den ruilniwlcn zin van het woord DaftTO m vewligen wij tr iW g tcitf allen nntinik op dat 1 t4to opl reng t der blotmpies itn gioede komt aan alle ver eenlgiij en vobY tubwouloB Jie trijtflag die Mj dt centrale vcreenlgimg Ijn aango lolen Waar het dii gaan om tvn oo twnHtl gi i n nooiUgi zaak tlaar weJcken wij m har ojt lot het gevui van t en nrfl dl rui 1 e bijdrage Het liedrag van nu niott dat van antltff jart n oivertri fen Daar wtrke ieder toe me Wit metveei kan nasBen o fcre zi n diiiJl böt ie maar wie eenlgHViiiH daartoe In staat Is geve meer want er ia veel zeer veel gotó nood vrïl de he trijdingder ziekte doelIn ffend worden fjovoerd Bond van Nedertandsche Onderwtlzers p de laatst go ioudi n huiahoudeBijke VLrgadermg van d adtaing Ooutkv i bO V an liov enat sioeui de organisatit tk eMe de vooryiit V mee dat de afdeeUng op hel oogenblik 1 leden teil walk aaiBtal waar Rchijiiiljk nog cat toenemen De afdeeMng zal traclMen oük ie kdnderen van do gewone lagere oholen die do vorlg tetnire VOOD tellinden van Kdienbacks jMjppen sp 1 met kondt n hijwon 1 aktnog len blijden middag te besorgen Zlj mocht daarbij den eteun ondervinden van den wtihoiid r van ondtrwijn te ïouda den heer KiwilttI Na nog li iandeling van enkeAe hui houtlekike zaken wei w één der leden op het ingeaon ï n whrljveu v dr 3 S Hoogfltra in de plaaBselijke bladen ott de re+wiitaten van het ondenrije ia En geland met htri vrageofe op ohrl t of dit Ofk lu ons land viel op te merken De afdeelng be loot dr B 9 H xi Bitra te verzoeken op ten buiAljoudehike vwgadO ring zijn meening pmlrtnt re iullUUen van voor 40 jaar en im nadt r ti wtHeo to Iteht n Hekeaingea Oevaeente Ucktfakriefeen 1918 B en W bieden den H ad ter gioedkeu ring aan de tor voldoening v n hét bepaaldo b j artüc 8 der Vorordeoing op het l heer der O neento Llofatlabrleksn door de rommleife van bijstand in het beheeir dier abrieken aan bea Ingezondn baJanson en wlnat en vefHesrekenln Btt van iteoe liodrij en over het jaw 1915 veqgozeld van de verdere bij ftRnoenidar tikel voorgeschreven l eeobelden en voorzien van wne verklaring van den de kimdlge dat de balansen en winst an vert lei rekendngen aoooord zijn bevonden met dt boeken en verdere gegevenDu rekening diw Iectrki ie B aferlek lolt zooalA rp l m medegedeeld met eena saldo van f 2691 tS de gemeente fTerd In het algeloftpe jaar door dit Vdrijf op dea voat van bet bepsAkle bij artikel 90 der Ver ordenlsg irageiw nwMmtb voor kabHW dingen In straten en wegen betaald eea betfrag van 7720 De afechrijvlna bedMM fat towal tOUKkVI irwili Tf i M iJikubut aiUmwCMi wm eM dt tm te Uotve der fidurieiL aanfeg ue UUiwulu gvn aan den jwueenLe uatv anger werd a gwlrecea een sonr Van 24iM AaugMUca nu de ttale atschrijvuc net totaal der v rpUoUa a toewngiu uvertr cal uwevolgu het bepaeide bij Kaadabe alult van Jt JtMl ma No M doorden tvaed moeten worden bepeekl of bet meer dere xljnde etn wmu ren fi7J0 S7 zal H orden gebealgd voor een buitengewone afioaelng den wel al bedrijtHkapiUuU door de fabriek in ka zei worden gettouOen Waw de rekeptof van ket li Ktrijl iriuii met een nadelig eaUo edvkncren B en W tot het laatste K n ioUe luerktMi U ea H jogi op Ut op de lialan van de ktectrbiO e tentrali op I December UlfideposI s ue r eu K wi raddeltni belangrijk hooger ta gtraaiud dan in andere leren in vwtMUid ni i den groeten yoorraad olie dl tfaana op dt fabrit aajiw ozlg m voor het vul teit der traiudgirmatwreik Dl r kenli der Oaefabnek tduit met ten voordoellg aaWo van t Jt hJ ISi Du afsühr ij vingen van dit bedrijf Mleptn In totaal f 20600 terwijl aan vsr plK hto aflofiMingta wegene en zijnen behoeve aangiegane gtelAeenlngeii aan de Crtinoente wtwd liotaaW f 2 t60 en bui tt ndi ii aan aJloe ng op de Holiuldl we g iiH den afstand Van het tirrtim aan fe t l f 1000 IH retributie wegens fiot hebben van bu ileidlngen in straten en wegin be droeg overeenkomstig de bepalingen der Ve r rdenJni 114422 84 ooirt 4 vereiAoht migi eeuige nadt re toeIchtmg de pont windt op iiiaga7ijnarti keen der telnat ol bedrijIsrakenlng vau dczi afdeeling der UohtfaJirleken De bataiii wa ndo di r ventchVlende la het ma gazijn aanw vziS e goederen eu loetnimen len werd opnltuw gesoh In overeen sltnming mtt dt thans giHd nue hoogere prij tn wiMhailve dece poftt op etn aan rktilijk hooger bedrag iitoent worden uiigetrokktn P in W stellen thans vtMr de twlan 1 tn vrWW en verlb erektnliigen dtr Gt n et nto I itkfabrieken over h laar PHH got l It keuren en te bepailpii dat htt oordtvilig v irechll tiiwochi ri het totaal dir aAtedirij vingen en dnt d r allosslngt n tb Eilectriwohe C entraJt in 1918 zlJn dt een bedrag van f1720 37 door deze afdeeling Aiv Oemeente Liohlfabrieken ni t al worden gWirulkt voor h t tloen van eent Iniiitengewone afloemoig doch door haar ails bedrijfskapllael in kae cal wor don gtJio den a Prlnaen verjaardag Tl r gelegenheid van den verjaardag van 7 K H PrinH Hendrik waaien dt v ag gen van do openbare goltouwen en heeft vanmorgen hei oarlWon de nationale He dertn over de Wad doen klinken A mbaehtMekeoL Donderdag had in do Ainbochliiacliool de jaarl1 ki4dii piromoile plaatx het ttontuur ttn lid d T cofiiini r le van toezlcfat dl rtotuur tn let roren waren daarbij tegt n woortMg De voorziWtr de hetvr 1 J Mij iiien orOttrde It gehtniirtenbiB n weke 4n het a g Hloopen jaar oor de obool vaa e lang waren o a lit t ov erlijdt o van den etrling v d liurg uH Scboonbov n tn dt n leeraar Sw anenJuurg in wiwifl plaaitw de heer Urandw weaxl benoemd Jlt t btwt iTir kon overgaan tot verbett ring van don Haiari nigellugttar leeraren to bf tniitn nitn dtn cureu 1920 zal on dtrwlj worden gegtvpn In enkele vak ken van htt I O D yioalzakelijkh ii hum van t gebit ken Hot voornemen be waat Mn aurtiviH te ogentn voor maehi nlflttn I1 n groot aantal 1 erliiigt n n aiet i a voorwaard lijk ovtrgegnan onder de Mil tM t Uiig n dtr weodo klaeee zijit er tiHt voor de tweede maal voorwaardelijk oArgaan de eenite ktae heet zich iK ler gtdragin Daarin njn dan ook vl r prijken lotgiikend De letrling v d Woll echijnt een bc t Wij kreeg voor zijn getk ag een phiim lieire intit dat de imvolkfiig der school konii iiJt de l uIleng moen en tMi er dus weing jongenn uU Gouda gebruik van maken Voor een dee4 ligt tlU aan U Hchaarache iitedewerktog xan de patroon Spr liooiM dM het nog üt i zoo V er zou komen tkt de laatsien alleen 1 er llngrni der iichool aaiunemeu Hierop wi rd n do dlpkwn ereikt en d IV ertrtitkende leertmg eVHk e pro ken D ri 4inlr iLlng was aldu Eeiwte prijM D I v d Woli 8hied III gereodBühap Co nbii pe er J A Doiigt Imans ïmi d I leekengerdodecliap Orlltonpaw pr Pweede prij A Baar Smed I f I 8 Bonter Tim 11 I Hlok Pott 11 P V d H11I Sn pd I H V A Waal Bnied I ir Vnjk Tim 1 illei gereed pt iappen Derde Prije A P Boiint Meub f I I J r V Bijk ffnied 1 I If de Mol Tinaii I T W OrevTPWBtuk Me b I I L Ardon Sme I I v d VH t rtiiidtT ten der teerlingen bracht namens zijn edateertingen een woord van dank aan bef ttwr diredflur en Jeeraren der school De vtmrzitter tiaokte directeur en leeraren voor hun toewijding Ten otte l e t de heer Teepe lid der ComrallMite van Toezicht zijn vreugde geuit MH n bk e der Rchool en de voorts bezuur 21 T Rl r SlHknln AaMe blad 1 v n liet Advertentiên Sn M KNIEfiEN h raaaoHOAO Haden overlMd plotMliog oass Held Moeder en ZtiaMr dt Wtd T OE BRUIN DEN OUDEN ia d a oudardoB irtlu 7B jsran P OERE KNoor B D BOERE StruntrkMiiUk J DEN OUDEN n fsnilie aroenewag SO 1S09 18 PJSUISSE met een speciaal Progranuna icf letegenheid vu de DUIZEIISTE TOonUUiDg aann hij lammwcrkt mei 1815 80 JAN HEMSING Vele medewerkenden waaronder LOLa CORNERO Voor Pr Ma etc la U WIJatMa P Hoesten i en verkoudheid Neem bl kHleaearfea kooei en verkoudheid voor U mK ea Uwe kinderea Nievwe Sckivwiiiri Geyii ANBA BONBONS MAANDAO 21 APRIL ISft 2t Piitohdag S uur lereUslail Froirainiiia Dir J C M DEKKERS Optraden vaa Olaw Frlok Wataa Mnaikalo Biceainck H IlfriMk Populaire HumorUi Mrs Ls il as Parlneri Iltaiioniil B en Gadichlcnlesen 0 ptafii Brvfilw en Partia r 8 aaatloac l Perllloua Trapeiisi EouibbrUi Act Hl B Deae helpen ipoedti m l voorkom l daa det de hoeet en koudeticb op de bortt vMtxeilea wm mm Dooi 50 eo 90 ci Gebruik echter bij verouderdaa hoeal broachltis eadefdoniiboeei berst en luchtpiipeendoenlnlen leep ttorenden boeatprllikel almede voor Uwe kiadereo bij kiakboeet ibjin hoeet n veeMitteaden boMt ANGASIROOP Deae iiroop aulvert de loa eB vea l men welke ilch In de dieper lucfaiwe en hebben veet eiel werkt teer veraechteod hüe l l lle d illjin oploieead en beepoedigt de eaes a Per Éecon f 1 50 S 8 iAlS Pebr A MIJNHARDT ZKIST Mimi CbaoleuM ï vois AInx hrmu4 o Partner Kampioen Kuniiwl lri deri 1806 Prat Paaltaa 40 Myelerieut GoocbeUar Eitra gelaiagcerd BUPP ALO BILL Da QahalMalHalo Oowhny Looft 1000 gulden uit uu ieder die eijn krechiverrichtlogea evenaart Had reedt tweemaal de eer op te ireden voor H M de KooinCm Prijxen der plaatteo Stallei n Loge f IM Uden t 1 Bilcon f 1 Leden f O 76 Gelerij Q M PUeiibeiprekiag op den dag der voor afetting ven 10 12 m 2 4 our filj Apotb en Drogletea TeOeade AntoaCeoH Wljdetr 39 Seheoafcovea A N v leeeea eafcoap Wed I Bprulli J F Verkedei WeJdIntwn A d Helde Msartfreelil J v QcaDep WMhrWk B Netellt 1773 40 DroflleleHlJMRKT e l UROL n WONDBALSUM V k bur Ml S H VAN LOON iS k movn M Om GOUDERAK STROBm h l b M waao pmldci l Advertentlfn en abonnementeii op dit blad worden aangenomen door L VLE6GEEBT Gouderak voor Stroo en Panamahoeden V rk i b iif bil n 2 12 ANTON COOPS DROGIST WUDSTRAAT 29 Tuberculosebestrijding 2 Paaschdag verkoop van de Emmabloem De Eerste Electrische Goudsche IJsco lïE ESKIMO zal met IMKI a i beginnen met secr elegante üiwaientjei te rijden voor de verkoop Tan prima VANILLB ROOMJ8 Voor bovenbedoelde Uioo worden METTE HIEHSOflEH gswraagd voor de bcdicnint J A VERHOEFF Oonfisaur HOOQSTRIIAT c Opaast hat eMOBISBI tiH De Goedkoope WinkeF In PRIJS het LaAGST In KWALITEIT het BESTE NIKUWSTB BIODKLtBN KLEIWEG No 1 HOEK TURFMARKT Gordijnen stoomen Staon wi CiMmltelM WmihirlJ T De QiH ote Zwaan tt AdveHeeri m clH l J