Goudsche Courant, woensdag 23 april 1919

1829 E n v rlil riiig j win Wfiissn oirer Fiumea O s Italiapnsohe ifvjÉ r4figing tp t zich terug Zal Japan voigailY Hat antwéfp vradeaverdrag wovdl Dinadaii aar fa Oiiltébhapa aiktararpan Da atvii S i da canununlatJn P a aohuldvraag I Presidfent Wil had iJerz kerd datiig iynde l egmsei i niilen berusten welke een A de oife e ei eSnjverfcing faoofdzi UJk ov bliceeran D t heeft hü gifbenhÉdaig gedaan 18 eeii of fideel © m i ed lilg over het lAuiv tdsche vraacatuk Ufc bm he ft hü er ni eeii d aAOjdacht ge tigi dat vr b t paalde ncherp tnlynde H beginselen zij wanrinee de v lkeai zich l3 grontisla en voor een bestendig vrem V o eorugd hebben De Vareenigdei Statm wünsc f ü idat Dión van deze beginselen nieta aaz vallen De oiKiérhavige verJ Iaring begint Met het K op d doorslaunciü bcteekenis der betrokken kwljsties engten inde zoo veel niogelük licht t wteai vallen op vrat aan TCreff niny daarvan i jastzit hoop i x liat de volgende iiiteenzettin ertoe zal bedragen om zich epn vaststajMid oordeel te vormen en om een bevredigeniU oplossing te vinden Toen Italië in t kri t i ad Il eed het dit iiop den grondslag van eem scherp omsehreven maar particuliere overeenkomst bekend als het ferdra van Londen Sindsdien hoeft de toestand en grondige verandering o dergaan Vele andcdre mogendhetten groot en klein Ön tien strijde getrokken zonder van 4fttp articuliereverdrag af te we ten Bet Oostenrijkwh Hongaarache rijlc to i de viJand van Europa en ten koste waarvan het verdrag van Londen zou worden nagekomen in geval van overwinning is uit ngevallen en bestaiat niet meer Bil dat ia niet t eenige De verschillende deelem van dat riik itwikkelen zich Italië en al diens iondgaaootcn Btemmen daar nu mee in t onafhankelyke staten en bondgenooten in den v rfkenbond niet met degenen die nog onlangs onze vüanden waren doch met Italië zelf en de rijken die in den grooten oorlog voor de vröheid naast Italië stom den Wy moetea hun vrüheid aoo goed als de ionze vestigen Ze zullen tot de klein © staten behooren waiarvan de bedangen vMi nu af even angstvallig als die der machtigste staten miUen worden gewaarborgd Bovendien is de oorlog geëindigd door Duitflchland een wapenatiktand en vrede voor te stellen die op eenige duideJük om Feuilleton Tabak I Vanaf 31 April lot en met 10 Mei zei worden OPGEKUIMD ongeveer 500 pond Tabak TURFMARKT M BOUO FRIESCHE HEERENBAAI V K G f 1 10 FHIESCH BAAI TROEF P TABAK RAADSHEEREN PRUIMTABAK COLUMBIA RECLAME TABAK COLUMBIA D BRAZIEL STELEN Prijien benedea alle concurrentie Tevena aat de OPRUIMING der Sjae SIGAREN ateeda door 1816 20 Carufl ntaakie veraoMde plajiiien lfi voelen van zijn tiieleie Zij Het W d door zijn haar gaan terwijl BtfiJirdo over de vSoleke helvlatxten Wnd hot prettijg him zoo gatle te slaan Zi r er zoo heeraohzuchtip uit alsof H zeker zou kuanen volbrenfeti wat M zich had vooir onomMi En werkelijk in hot de tnesinoii ille moertlljkjleden Iwhts b iohouweti sla df Bn tUe lobo o gdtotnen moeten wo leo dte ten laat je bet ver in tie worelit brongau En i us m zijn lielde Sn hel hart wua Mi van dezen Eem zou dij 105 pelnria hij hall lot r en h I om zijn olgen gedaohlan erheHeren Ua hij wae niet van WW daarvoor een eerlijk lovensonder m l iltan n slui ie Hij zott eet reohte r im Imiien hij er het hootd f I hij verJtatrie al vrij wat J Ijn geeohrlften De uHgover van j J ar Sf are dal veeieisciiende iMtste korte novelle aan n m kent vnmht ntiiar U pCTIOUWDi F w J imf A M MRKELMCH VAN DU tPREHKEL 2 4 1819 1833 10 VWT l il II k GEVRAAGD ii ui Dagmels v B 7 i u 6 u AJiei M vr DUDOIC VAN HEEL V al luno S3 1125 I Net KOSTHUIS QKVRAAQO Brieven bnder No 1828 bareau GOUDSGHE COURANT Markt 31 Dim kapilaleo Uiklaar voor HYPOTHEKEN ea CREÜIETEN op billijke voorwuarden Voor inlichtingen wende man xlch lot C B EPKEX Admlniitraieur 0 c rb ak of lot dieni venenen woord igar J S DE VROOM ara B lk lool 171 GOUDA H83 12 Openbare Vrijwillige Verkooping Dn Deurwaarder J TAN IPEN BURQ te Schoonhoven zal op VrU dag 25 April 1 I9 s morgens elf ure nieuwe tijfï voor het Koffiehuis Tan W BAAS in t Beiorscfie g©meeute Stolwijlc ora contant ver koopen en gpoole paptl NIEUWE HOUTWAIIEII als SCHROOTEN PALEN BAL KEN LATTEN RIBBEN enz B Morgens voor dö verkooping te lien 1826 29 Engpos Endetail Zaamcioakenk Sponaan Owrallan Cocoawapkbopaiala CoooaatoHapa noalacha Baxatna 1397 iO enz enz T ANDERS Firma Wed P UITENDAAL Bezem en Borstelfabrikant Kleiwegstraat 1315 Gouda £ D ie l r roept t zg groot of k in in de ïs bot fijn Paardenvlrasch SO oent Rundvleesch 75 centi ROOKVLEESCH 25 cent per ons Prima HAM 50 oeni per K G 1831 21 Aanbevelend A M V d HEK Thermotabletten hoest t tegen nucaii bmciihiid I keclpijn to verkoudheid zijn wederom overel verkrli bear Dooi 50 ceal 1827 13 BHApolli l roJfatjJ Goedkoopste en soliedste adres voor Meubelen Ie TalaU Kuten BuHattaa Stoelaa mat laar aa pluche VeerankadstatWa Wolln aa 8ltl dakana Thaetalali Spla ali Schlldarllaa aas aa aïF Spaclul tdrae voor oa alnl Biat kBW im sl aaea KOMT ZIEN SINSirilirMli liniiliiiltuli ilikliiiMt Rottepdam TiLIM Adverteert hl dit Blad I J I il j i ii j e L n d b a u lAf F W doat UHf oardaal door van Hasselfnaoouds bekende tae I vbnilkaB PrUsva b a J B ooaoiirraatl AdrM I U BLOM UwalUan 36 o pnkhula N V KAASHANPEL MU Oaiuli 9U 24 Het Advertenti ebureau GoüDSCHE Courant MARKT ai i TELEF 82 BEZORGT DE PLAATSING VAN ADVERTENTIËN In alle Nederlaodsche en Buitenlandschc dag en weekbladen en andere per4 odieken zonder eénlge prijsverhooging IV Inzanding mn 4Mn afaotipltl ataacfa voldoanda Inlichtingen worden GRATIS verstrekt 1 lbiirfi vo tiiiep veor iM aw waMiefi en Hersl Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keiserstfraoht 15 Amsterdam l eliegraoht 30 CURATORIUM Mr A W Jaeomettt Oud Advoca tin Ned IndiC H J Caikoen BuiAn ew Lid God Stalen Burgeoieeeli r van Rdam en Scbool pvi n r J Oerrlt iOiid Re id Pl van Terneie Heart Polak Lid Bffite Katbei S Poitmus SchooJopzicDcr P J Raayniftkers Oud Secretari Gencraal der Rtjkaverz keria ibaok W N WloUrshoven G p Luit Rol O I L Amerafoorl Secrtlaris Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder ieidioc ven Ho bekende leerkrachten onder wie Job Boamaa Directeur eeeer Headela cbool IVlr Dr J Bijltea Directeur eeocr Tucht cbool Jhr Jan Fetth Journeliit Dr A A Fokker priveet doceat Univeraileil Dr A J M Oarleaone leereer H B S P H van Utretel ieerver Headeincfaooi Prof W C de Qraaff Heofieereer Universiteit IJtreci t Dr A Ilalberatadt oud leereer Gymneiium Dr J M Hoogvliet privaat doceDt Uaiveraileit Dr C Huysaian eeconetent en endere mennen van neam 20 leersere H B 8 7 Mr ia de Rej hlen 7 iat enieur 6 accountenta 3 artaeo enf orden door on neordaaiaeerd meer daa 4IH BCbrKtelllke curettaaea o m DEENSCHNOORSCH RUSSISCH MALEISCH LATIJN GRIBKSCH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIGKUNDE ELECTROTECHN TEEKENEN BOUWKUNDE ALQ ONTWIKK LOGICA RHETORIC BOEKHOUDEN HANDELSCORR ADMINISTRATIE BEDRIJFBKEC1 AMR ETAbAGF ORGANISATIE BEUgSTECHNIEK STENtXlRAFIE 8CHOONSCHRIJVEN NEDERLANDSen FRANSCH DUIT8CH ENOB1 8CH ITALIAANSCH SPAANSCH ZWEED9CH STUDIETBCHNIEKSTAATS WETENSCHAPPEN 8TATENORDE MUZIEKGESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK OEZONDHLEEK METH SPHBKEN GOEDE STIJL HANDSCHia ET VERBETERING VLUG EN GOED REKENEN FRSBBLEN 8LSJD Opleldlas per brief voor alle examens voor Ue ambten en bwroapen voorALLfi acte L O en iH G ALLC practl kdlploma e Siaataexamea Notariaat Mr In de Roi hten Oemeeote Admintitratle Actuacla Accouatnntii Onder wHser Hoawkondlg Opzichter ea teebenaar Opxicbter Waterstaat Bo drllfslelder SecretarlsRodactenr eax eax H73 150 Cursussen voor beginners eenigszlns gevorderden meergevordenden en vergevofderden Aangename methode Persoonlijk contact tus scheu docent en cursist Uitstekende correctie collectief en Individueel Billijke conditiën miaver ogenden kunnen van ons Studiefonds pro 4teereii Qoada re fr ton wie werkt slaagt Adviezen Inzake Baroepakeuxe Voor nadere inlichtitufen itragii mtm df i er tnte pntttt hrochtt een boekdeel Pan 144 pagina a 3i n verbindt tieh Memjpor tel ni U Per 1 MEI t i wordt VERn AATST de aiUtOnnoblalllantf i VaiHhnniPlnnaMIn aai Aufo OUu ffl ai ta Gouda van RIDDEH VAN CATSWEG 17 naar Crabethstlraat 62 64 at Hotal Uk TAnOH 0 iM m istlattn uto s dtaptilluL Rulnii msiliru gara Ti Ms afhsM tit hst kanran van mttaran sa rljwlaba Rapintll larlokting veiir illi mafkaii matN Bamiia depill OIIa n i TalifauimiinM Mljft 400 D Directaur A DE RAADTs FABIiÉ In NEKSTElFLiUTS m WaÉTIilGEll lo ttOTOItü Elect Jscbe LJcli en laGlitJnstallaties Af Vl N DUIN COk Gouilaj Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Wijdstraat en te Sohoonhovon bij A N VAN ZESSEN Tabak I I 1 O i 0 40 0 38 0 35 1 42V 0 25 0 22Vj 0 17 per bnlf M iia iii iM iMOETmTANDEhi gfof MN GR A A G Waarom Waarom blijft U too lang daor auklMlaa m t Uw verkoudheid all U er in aeapaardafvn Tan af ku t tlja roet 1320 29 24 Apo Ll ëH u CaM Vredebeai Al iiieon VetTgadering Goudlidhe ffiulteliersvweeni Dg tabletten hel nieuwe middel tegen hoest verkoudheid keel pijn e 2j April V4 u St JawAerk Confcrt A GapeJlekoiO r Rottordam 2ö April 2 uur Qéhoaw Bouw en Wo nlngtoozloht OoderstaJidawminlnlfl Ar BelipeM veraoeJiett wij geregeld tijdlf ii ede looliï g te moge ontvaogec vaa vergaderingen concertea vermaiteüj Wieden eas om deae Id onz ogeiida te var ne4den Eleolrtwbe Drokki rl i Mfhtt 08c JiuM gafi c Doatierdaif 4 AMI VERSOHIJMT DAGELIJKS xttdL bl Ldt V oox 3 o a d au xa OrrxwtxaJfceaaL BEHALVE ON EN FEESTDAGEN ABONM MENTSPBUSi p kwartMd ƒ 1Mb wedt M aaal m taietMti pm leoyar ee iiadi INWZONDaN mDBDULBMWl Oti d voorpaflaa M hef Semme a ii a i aMMarilaiaa kd eeaidaa prOs Greote lattats ia raadai wetdas k ae k i d aaar rlaataenasta Ailreitetttilki knanaii imtlea latesoadMi ikwc tiiiB k k i nt raa aelMa Baekhi AdvenUntMxataMiK ea oaaa Ageaiaa 4 nerts M5 au nt ƒ pei ktvutaal ƒ S 50 per iraek 27 cknt ovelW mar da t t I Franoo per poet per kwartaal ƒ 9 10 met ZondacsUad ƒ 4 Abonoementen werden da elüks aanKOnöawa iHuiraèa Bovsoa HARKT It OOUDAi bjj onze Bcanten den boekhandei en da paatkaatorsn I ADVERTKMTIBFBUS V t Qouda eo einatreksa tiekoai Bds tat dta keaoiiferiix i 1 e regele ƒ 1 05 elke recel eer ƒ 0 20 Van buiten Gbuda aa den boaorKkrIafl 1 6 raaels ƒ 14 0 elke recel meer ƒ 0 2S Adverteatijn vu póbUeke vennêkauS beden 12 eaat per re el A tvertenti n iB het Zaterd wBaaat 20 H tiiil aiétt pril Redaotiei Talef Intwc 345 AOmimUamtim i Talef lot ro 82 Bureau l AR KT 31 GObDA en FraiAiuk hun ond te ksnh g gestasd niur i bevat zal dü8 eerst den Tolgwden DE VREDESCONIFERENTIE dag 20 deoer worden overhandigd WaarKht nI4 xulten do officleeie voor loopisé TXednvoorwaarden a o de pera wordm teeg nc en w awn eet sQ den Duit Kh rs wenten oT rtiaiidi d Ondertuaachen poogt men in Hoogarye m Rusland de Bolsjewietlecbe beweging de baas te wordoi Volgens een dr adloei iMriebt uit War au il ffeaemal HaUer ta Wanekou aangelDoniine De Foelaehe oaVoierie iMoft Wilaa imwmen andere troepen hebben Nvwo GncMc en Baranowiteji beeet De bolsjewiki vlucht ten in puilek De Roemeniër i n n den loop van dao diV van Dmadaig op de lyn Nagy KarolyBoros Jenö staah gebleven en slechts In het Theia dal tot Nlagy Zorlenci doorgadron De Fineche generale ataf deelt mee dat het weetsltfka dlotrict van Olencti de bevoUung tege de boUjewüd in opstand ie gekomen en vele dorpen zljn bevröd Reuter vavnaeint uit Orodt dat de Sifaeriaidie troepen na vinnige strijd de stad Ixbevlsk alamede Bogoeslaw hebben vermeesteri In Saparm heUben de Siberiache troepen 1 000 gevangenen temaakt en een pantsartrein ue kotnoonen een ontzaglijke hocveriheid l eew middeUw en ander materiaal verovent Het Siberiaebe lever voedert xefevierend over bet g eheeje front en het roode leger flat in paniek verkeert en volkomen ontnwedicd is poogt tevergeefs tegmetand te biedM Te Omsk b een Aaoaieefie afdeelfaig uit Archangel aang oinen De Russische strljdkracht i in hei dfstriet van de Petajora hebben in aaimeowerkfqg met de Siberische troepen h t gebied aan de samenvloeiing van de Isma en Petajora van bolsjewiki gemiverd Deae trek ken haosUg teniffe Het blad dat aJlem nst is ingeniomen met do Boiajewiki ivenleliging is de Daily Herald het blad van de Engelsche arbedders Het sehrijift boven zlJn barichtea uit Hongarije 4 e Hengaairsche Sovjetrapubliek vecht om haar bestaan tegen den EoemeeniMhen inval De Hongaren zijn volkomen overrompeld zij hadden de saMüng van generaal Smuts opgevat aU a k bewijs dat d gealliaerden vrede met b i wilden Nu worden ze zonder een woord vaa waarschuwing overvallen Voor dezen nieuwen oorlog tegen HongOr rye dien oüoe Jingoperi reeds lang met veel misbaar heeft geëiseht is geen enkele verontschuldiging te vinden Hbt is een poging met voorbedachten rade om de foclaliatische republiek Hongary e te worgen De Hongaarflche sovjetregeerlng heeft Ue io gin r op geen eidcele wjjie uitgelekt zU blyven Zfl hebben er echter op gewecen dat h verdrag Flume aaa Kroatië to k eMl en dat indien het verdrag tn uitvoer firat gebracht dese bcpaliag VMU e fn4 üt mxi moet worden genomen D 4Ws a k r J Witoim Üi het blfaoDcter duKran veront Waardig Is ontdat de UaUaua getracht habbeai het voor te stellen dat Jmpmi als piedeoriderteekeaaar van de LondenadM fiectarati van tüam aou s de Mriiansclw gedragal tpe volgen ƒ De NavwiTJjoriE WorkJi bewt telegrammfe uit LondcA waarin uitvoerig wordt nttg frald ovei dc groote antatemoning die v Italië bMuiat tegen Engeland i Amerike Dat Japan vvoroeinens vpx zffn de Ita liaansche É dragBlljn te voSgcn tyict nog niet zoo nwaarschljntUk De egrr i van de Daily Te zegt althpis de Jmpansehe regeoring ia zmr ontevredin evw de regeling idie dea Biaad van Vier ten opitchte van KJantaijaQ wU niakwn beeft geen loeningen ongeldig verktiuirj ea geen builen andech eigendom Jn Itilog genomen Zy heeft naar onse cor r ee p o nd wit getuigt beoadigd en nMt goed gavolg de nijverheid op Mcialielwchen leest gesahoeid Nu vf bt sij voor haar balangea te ap een der meeat reaetJeaaiw reg e ari ag in Europa Het raDvert van de oiwuieeia voor de veractwoordelükheid werd pinsdag onder de Irsien der delegatiee uitgereikt i t is vief hoofdstukken verdeeld nJeuw i ataat n zajten van i cht en biiL lykh d zullen t voorschtjn iroepen Op Aexie ib naeteoi ia de trede met Duitsehknd nii slechts ontifoïp maar ook onder woorden gebracht WW moeten d zelfde beginseden voor de vei wiing vun de géSKjhHIen in de rtaten die itwspronkelvk het Ooflt nrök h HongaaÉKhe rgk samenstMijen en in de Öalkan Hta toepassen als we in den vrede met Duftschland hebben toegepast D beginfl ieTi woijden met nadruk voorop te d toen het initiatief voor den vrede werSjgenomen De he4le bouw van den vrede flioet daarop benisten Indien ze óp Fiume worden 1 e repftst moet deze stad ten uitgang en ingang strekken van den handel niet van Italië maar van de landen ten N en N W viui die haren Hong arye Behemcm Roemenië eii de staten der nieuwe SïuidSlavhRhe groep Uet Piume aian Italië toe te kennen zou men den indruk maken dat wü Jnoedwitlig de haven waarvan al die landen in hoofdzaak afhankelijk zijn wat dm iri ttng naar de MiddeÜandsche Zee betreft in het bezLt d r mogendheden te hebben gesteld waarvan Be niet volkomen ded üitmaaJrte en waarvam de souvereiniteit 2iOo ze tJaar zou worden gevestigd van zelf een vreemden njefc inheemschen indruk moet maken noch ofeteenkomstfg het handels delsen nüverireidsleven van de streken zyn die de haven moet dienen Daarom zon der twijfel werd Fiume niet opgen o m e n Inhet verdrag van Londen maar voorgoed aan de K r o at sn toegewezen Na deze verklaring hcisben de Italiaan sche vertegenwoordigers vergaderd Daarna heicft Orlando de Italiaansche premier laten bekend maken dat hy morgen Parijs verlaat eji naar Italië terugkeeren zal Lloyd George en Clemenceau hebben nog getracht een of andere rtgeling te treffen WHson schijnt in élk geval zyn verklaring op eigen verantwoordelijkheid te hebben afgelegd Reuter verneemt dat Lloyd George Orlando heeft aangeraden eenige van zijn eischen te laten vervallen indien de Italianen echter op hxm reehtan staan zullen volgens het verdrag van Londen Brittannië Omtrent de eerste vraag die ge tMd was nA op v ie de verantwoordelijkheid voor den oorlog moet worden geladen kwant ae commissie tot de conclusie dat de vollo verantw 9 iieimtl eto voor den odrlog up Doitsciilund en Oottenr k Hongarlje ruit Maarschalk Foch heeft aan de Dultacbe regeering laten weten dat de Duitsche gedelegeerden kunnen vertrekken wanneer zy daartoe bereid zyn De Duitsche regeering wordt verzocht het tijdstip v n hun vertrek zoo spoedig mogeïUk mede te deeleo Hun reis in het geallieerde gebied wordt zóó geregeld dat zlj a avonds in VerBailIea aankomen en zich rustig kunnrti inatalleeren de Duitsche gedelegeerden zillen over elke vrijheid van bewegen tot hetjvemillm hunner opdracht besthikken eveneen hebben zlJ volkomen vrjjh jd voor de telegrafiaehe en telefonische ffirbfntfing niet hun regeering Voorts kunnen zy tiians reeds hun conwnissie van drie leden naar Vorsaillea zemien om het verblijf vwor te bereiden In verband daarmede verneemt Wolff dat de delegatie Maandag vertrekt Naar het Berliner Tageblatt meldt zal de Duitsche vredesaJVasrdiglng in het ga heel uit 80 personen bestaan Behalve de zes onderhandelaars zullen er zeven vertegenwoordigers van buitenlandsche zaken m twee vertegenwoordigers van de overige betrokken ministeries van den gwieralen staf de admiTElltwit en de wapenstilstandseommiasie zijn Voorts vertegenwoordigers van het bureau voor vredesonderhandelingen seerfltsa iBSflgi toiken bureau personeel wwr den iwlichtinffendienst Het peaw neel van den telegraafdienst zal den 28en April in een Mctra trriu over Keulen naar Versail les vertrekken Een later bericht uit Parlja vo er nog blJ dat de gcdelegeemlai per e tra trein van Spa naar Versailles rulUm wonten gebracht waar alles in gereedheid is gebiwht om hen in den avond van 28 dea r te ontvangen Het vérörag dat de vredeapreiimi Op de tweede vrtac die als voL ft gesteld was iH er m I n leop van dan v Htoct t feiten gepler rt die tegen de wetten n f bniikB vM deu oorlog jndralfielien tctwordt de rommiboie dat haar V punten va JdJiKuliiig ng warden voer fe avd cie alle s beno ng tt van de wetten on gebiuikiB n den oo lo i inhouden De e cheaoinwenkn bedreven tonder verortiehjl iiging v n nll tuire neodaaak Hieruit vloilt voort iht te ocatraU ryken en an bood genoo tn ca Lhlvkren en Turken den oorlog v jlgens bs boarseh en onwettlife methoden hebben gevoerd Ue ommssie Als g v lg van kaar ondoraoek aaar da verantwoordelijkheid voor de oorlocamisdaden set da commisae in het derde hoofda stuk van haar rapport uiteen dat men na jormgen moet doen naar en straf moet opleggen aan allen die tot de vijandelijke strijdkrachten behoorden en zich aan oor logamisdiuien hebt en schuldig gemaakt met inbegrip van de generale staven en alle andere persoonlijkheden hoe hoog geplaatst 3tj H k mogen zijn De keizer die tweemaal als medeplichtige aan deze misdaden is genoemd zou dui gerechtelijk kunnen worden vervolgd Immers zegt het rapport al is het moeilük een vervolging wt ena politieke miedaden in te stelten het vetd blijft vrlJ wat betreft da iraedaden tegen het openbare recht waar mede de ochandingen van de oorlogagebruiken vereenzelvigd worden De commiaEne kondigt de vorming van een interaationaal gerechtshof awi dat Hoog Gereehtabof zal wordan genoemd om aan procedure ad hoc te volgen hetgeen overigens de vorming van nattonai krijgaraden niet uitsluit Ten aanzlMi van de vraag of staatshoofden voor h t Hoog Gerachtshof kunnen orden gebracht moaktea Japan n d Vereenigde Staten bezwaren Japan is van wlj zotiden Üau na MD weefa zuchtie Halter onwillekeurig niettegenstaande haar goedicn rftod ja zoo ip Md tfidy Ntd sdale op hei kasteel wa ntoedit hij er heen gaan e i haar aillea vertellen Hij dacht er get noogeobli k over mei zijn vader te preken Hij hoMt aioh vooi jwWMuen van hcni filett meer aan te n ien Indien het liü sueelijk wa indk n er genoe nvannoHjkkeld In htts wae zou hij zich t fiH WGig bajKfli voor Heirter en rfoh Indien zijffi groomoe vrlendefijk WeHi U zijn doHi te botar Wlo wweo zij d t zij de gaveo dw go en zouden afailaan Maar mot dat al wa hij ijet van plan eeuouttelow tnensok te zija en an l inand ai tP bamgno En Hester zou zijn hulp zi in Zij zo iden gelukkig kjnnnen zijl zel athJMMe zij niet me r dtin tucf katnen en een keulken zooiAb de Ruiks o J ld wae O dat zou verrukkfljijk zijnl riep Hester mei een k elit snïkjo by do gedacjit Het goroel vx Or altijd met CaruB alleen gelaten to worden was nog nooit zofl ateric tot hMr fekoinen De gedachie AffA baar h t van Hrfelijke vreeze be arnun om zijn heks Ik liaa niet meer levan coo r Canta 1 Je hebt muaiit dat ik ja mo MkiTeeg k zal doea eooaa ja sast Wanneer ik het zog 3aiiii laat Ik bet eeist aKa Rawie rs n Of zoii het nL 4 kunnaB alH Hevvle het niet foed vindt Hij hee zoovei 4 voor raiLJ ftMiaan ea h j heeft t loo eenzaam Kn z J Ie het doen wanneer ik bet zefl aiff Hewia het HptA vtnidt I iv dat zal Ik zei Hester met een v4 r1eg t aa loc je evonale een aaneloQ de bai r t het koude nat Oeleeikend ge e d e oveiy k verd I riep Canta tboar MgfAiarend kassend H00FD8TUK XlaVI waart bezig je klaar te maken yaot kaïmteilorl Ik ben op weg naar Londen ik ben vnu Knodlddou gekomen met hvt dot t u te epreikeat zei de jonge man Mi te i pre einl herhaalde de pretUkaAt en dkn idecrf de plaats h i i ictA bïftnen bracht Van Knockdon Ja zfl Cania Ik wandelde naar Msniaive om een paard te inrijgen iMiiroa n ed ik inaar ti Ik ga Heeter trouwt en ik ben feitomen om u te ra gffn of it het goed viwH CaïWM zei do hew Bonrowtnon zl o IwMidefi op heffende hoe dikwijls heb ik je 14 gri idet twew onvereenlgljare vklarlageti l een zin te g rulk i Ind4ea je neHter gatt trouwen cooals je zoader eenly norbedoud mij verklaaTt te siitttn doo dan dleot h © nnrgeiiB toeinijn eoatfiMnlng te vragen zalfe al badik het recht zuHt em toeeteoimin f te geven o te weiferen O ja riep Oarua voot wlw dose flaeaa weggMorpen was jhet komt r vow diester op aan Zij zefft dat e mij rdet wit trenwen tsmzij u uw toeeteminmg get t Uw raiaiaringen rIJn onvereenltfbaar der dam aoH zet de heer Roarownian r ti ga zitten Car en ïk cal het ie Iwwijien In de ew t © pjaa r Maar mag ik zei dez voorrvai©nde jengt n do niet den geherien we n hij ftw w nacht M HiMtor had erborg©n wofdeii gohoudeo voor de zen a voratandiflea CIHDERELLA 1 R OBoaBBrr Xm bel Bchobeli venaaU 4aer P WKMEL lNK VA ROanW Nadruk Terke aa Jltsrter Iwïate bij traefatta rfoh om te koere maar de liand In sijn haar hieU ba starfg Ik wj je wM zogges lk luiatrtT ik wal Maar laat iSpreek dan Het i niet eerlijk Hmiot Ik kan uei zeggen vfni fk te sefll m heb als lik zoo zit Maar het kont niet op aan a je het niet wi liooren Wat zijn er vandaag voel laaaneren op de Hlg de iierdera lijn zeker rgowaaitnetWokoraenl hij 2lJ Jjoop he n met J herdei rfep HenIer plaag mo niet Cafni Ze mpgauw wat je wlhW zogj En het kan je afet fwhelen hot te hoeren V J dat kan het mij wel daar De e vwaapAe AnMMAy In zijn altudeerkainor met hel veaaMr opea o Mtieea bet id over oeyiwen Id den avwd wa He was ee verv k lijke dag g w r a o t on het taatate reodvan de ooderfftaa zon b e nag tasfr de h Ta t U ven KeÖ honflen Een laente roa m iel hing ervw de rWer nel tot indipi overiteanda w av hij kwan over d aonriboM waaAei van de DemxA wenden Em ioage maa die har had gerwèee tra OHe tuttt lg MJ bem Mnnen Wel ranx D rwih Ttef df predi Wit K n beek neerfaMeiide Wat do J4 émf Ik dwbt Alt Je In Londm Cards niet langer tegenipahoadea wond dö tioh om zondar zioh van do heidefltru k op te helfen Hij ftnloWe iw voor Heater Twee kamww en een keuken preveWe zij tpiïkeBis weer tot zichzelf Ofcl De beleekenla vas dat la duietc r tc rDe verbd er kan de feiten niechts weergeven CarHs veelde tot de tijd gftkomen waa het ijzftr te anwden tanrijl het heet wan Maar Heat r vln rera woeWen overmoe Mg la Caras kraUen en Cants wenten dingen dalAalljt g ninkt dte dlkwijU Uefate zei hij zaoht JbeÜeo Je het wilf wagien wanrom zouden wedan wachten Ik kan wwrken m het anil goed oor nrij zijn als Ut bet doan moet Trouw mtj in dtt iMtjaaT dan nflemwe het te soioen tn Londn gedoreade den winter uitveebten Ben je hcmg kleine fierterT iat iQgiha 0 Been Ik ben niert béng ï bnd alfïHogd e eatvat ra o een len In de Moet ik wepgflan tot t je geleerd hebt HiU betar llel te koUwe f Wreode Cane hfj wl t we beter Hestor slaato een korte kreet half zneht haU siük m elofl r werkto eHJk luur