Goudsche Courant, zaterdag 26 april 1919

Hi So iS9m fiDET i J ISH SM RedMdei Talefl IntMO 545 IS flt w t het sel haar Genade güaiISdnoAo hK heeft er meer van ot Je n adiTlJaverkerftgereedacliapebak aai Hm tarnt it luk 1 dat die batatga n tn fo iedcb zoo veraclirikkalijk wetea appalijk zijn dat da geheela plaata n oiid rgsi TOi gaan indku ik nlat rmö I Qg om de dingea ta haraellen hier een spijker alaaivle daar een gat torofe Was het een daüboor die Je Velfc of een anoeïmee Voor betgeoHk Ik er meefltat een open bij me Ik Weet bet niet groouuoedflr aal ïija poto wrijvende bel la mij wkelljk ook Tolkomen oaveiaelillllg fte n de twee bet waal Dat za3 Je leeren niei la verwaning Jft ann oto jon vrouwen te alaan zet hertBgiii tauge dnuubiagels lo haar êtefcond en ze een voer eeo tr uit llWlalu al nadat zQ ze oaodif bad J Wfc atuk riat tegen den muurteepU Wi fiet te jaauueT klop kkipjdat y nallg amoegena vowhaar Haastrecht Abonnementen en advertentlSn voor de GOODSCHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE COURANT worden te Baaitreoht aangenomen door 0BE n Axent Ja SCHEER HAASTRECHT II Voor He baitenRewoon v Ie bewijzen v D bflangMcllin t op 24 April ontv n en betuig ik Ung deznn weg mÖP inni 2pn dank daar op ai dere wjjae mg dit niet mugul k is N J SCHKLLINO 1878 10 45 April 1919 Net Kosthuis gevraagd Brievf n onder No 1873 BureauOoudiïolie Couraut 6 ZJt en Slaapkamer met Tolledig PENSION GEVRAAGD Brieven onder no 1374 bureau Goüduche Courant 8 Een leder roej t t zij groot of klein ia do ia hot fijn Paardanvleesch 50 centi Rundvleeseh 78 csnti ROOKVLEESCH 25 cent per ons Prima NAM 60 cent per k K B 1831 21 Aanbevelend A NI w d HEK OPRUIMIIIB lo Zaterdag 10 Mei ▼ a alle voorradig xijnde Rook P n Pruimtabak baotdan fabrleVtprija Ve dcr faat d op teiaaiDl der fllne Sigaren ateeda door WEER ONTVANGEN 1871 2 20000 pracht Sigaren twiliit cfibrïce rd n ri p overh rii k ovcriceiche tabak frooic iiffi wordt opgeruimd Toor 1 ovnt verder froote srachcidentwi4 vanaf BVj tol 10 ot p laai de lejteDhcid om pulk Sigaran of Tabak voor wemi gtié la la ko pen nfct voorbintaan zonder ar saK van la prufileTCn Wal bi una gekocht wofdl an mal naar rnoe en mochl zijn wordt gild tarug belaaid of kan worden omgeruild Turfmarkt 94 UITSLAG op het gczicbl even blnderlt k als trelijk Hel ii niet nooditf dal da uiolaj heliij op licl elaat hets i aan mond of tippan Uw e icht no £ lan far onisiari Koop dadeli k aan potje KlooaierbHlicm en be lri k hii rmede voorsichtif de leere plekken Binnen een paar da en kuni U er dan vanaf zijd De Kloosterbalsem hcipl ook umirkend bij klo van aan handen en Iipptn op n vonden doonjelofpen voelen ecsena baiirdworm en wordl lear Jrprezen bii wmierhitnden voctei Til etc en alt wr i fniiddel ii rhcumBti k verdui kinjen landepijn jichl licbiai verrckktogen ipil pi n In den mi atc Pnji per pot Bn pi m 20 ram 65 ceni van pi m ÜO fram f 1 50 van pi m 100 tram f 2 50 van pi m 250 fHm fS A lom verkrijiibaar Eiaclit rooden ban mei onKcbaodleekeninC 1644 70 L 1 AKKER Rofardani GOUDERAK Advertentien en bonnementen op dit blad worden aangenomen door L VLEaUËËBT Gooderak WÏMHÉ Mittii Het Advertentiebureau van de JüüDscHE Courant MARKT 31 TELEF 82 BEZORQT DE PLAATSING VAN ADVERTENTIEN in alle Nederlaodiche en Buitenlandsche dag en weekbladen en aadere periodieken zonder eenige prijsverhoofinK BV InzAndlng vain n afschrift stseds voldoende Hilicbtinfcen worden GRATIS veratrekt VKKKKlJGBAAa IJ ALLE 8OLI0K I2 S2 BORLOflRMAKBai BN GOIJDawBDRN Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keizer§tfraoht 15 Amitordam LelieiSraoht 30 CURATORIUM Mr A W JacotncttI Oud Advocaat in Nad Indiè H J Calkoan Buitentew Lid Gad SiMcn Boriemaaiiar van Rdam ea Bcboolopsianer J QerritS Oud Rcaidenl van Tarnala Henri Pnl k Lid Berate Rainar 8 Poitmnt Schooiopalenar P J Raayniiikers Oud Sccreiarli Generaal der Ri ksveraekena abaak W N Wlnterfhoven Gap Luii Kol O I L Amerifoort Stcritani Ml SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN onder tejdint van So bekende reerkracktea onder Mt Job Bouniao Directeur eener Haadeliacbool Mr Dr J Bllltee Dlreoieur eener Tuchlachool Jhr Jan Petth Journallat Dr A A Pekker pri nat doceol Uoi eraileil Dr A J M Osrjeaane leeraar H B S P tl vae Oi Stal leeriar HaDdela cbool Prol W C de Qraafl HaD le raar Univerailetl Uired t Dr A Halboratadt oud leeraar Gym Daaium Dr J M floof vliet pH aat doceni Univeriiioit O r C Huyaman accona al en andere mennen van naam 20 leeraari H B 8 7 Mr In de Recbien 7 indenieDra 6 accouoiania 3 anaen ena eorden door oaa feortnaiaeerd neer dae 400 acbrlttellfbe cnraaaaca cm OEENSCH NOOR9CH RUSSISCH MALEISCH LATIJN GRIKKSCH E8PFRANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIGKUNDE ELECTRO TECHN TEEKENEN BOUWKUNDE ALG ONTWIKK LOGICA RHETORICA BOEKHOUDEN HANDKLSCORR ADMINISTRATIE BEDRIJFSRECLAME ETALAGE ORGANISATIE BRl BSTFCHNIEK STEN OORAFIE SCHOON HCH RIJVEN NPDFRLANDHrH PRANOCH uuirscH RNOPL8CH ITALIAANSCh 8PAANSCH rwFRoaCH STUDIETBCHNIgK STAATS WETENSCHAPPBN TATENORDE MUZIEKOFTH HARMONirLHER JOURNALISTIEK ORZONDH LEER METH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VPHBETERING VLOO EN GOED REKENEN FReBELEN BLbJD Upleldloc per b l f oor alle eaameaa voor alle arabtea ea beroepea voorAI LP actee LO en M ö ALLE practljkdlplonia Staauexamae Notariaat Mr la d Rechten Oemeeate AdnilBtetratla Actuarla AcaoneUeU Oeder itzer lowkdedU Opzlcbter ea teekenaar Opalcbier Waterataat Bedrilfalelder BecretarlaRedactanr aas eax S7S 150 Curauaaen voor hej nnera eeniii iizloe fevorderden meergevordenden en verijevorderdeo Aanïjenamc methode Peraoonlifk contact tuaachen docent en curalat Uitstekende corjiectie collectief en Individueel Billijke condltiën ifllnver openden kunnen van on Studlelonda pro lieeren Goede rr ItLten wie werkf alaajct Advlexen inzake Beroepakeuze Voor nadprm tnltchttn fn vrage nvn de tnternsMantê gralt hrochurt M ho kiUtii itan 144 rmovnaê Sifn v hindt neh ht doof M mtU Advaplam m cfit ad l otvmm ROKO een zuivere Ntldere en nictrvette vloeistof bevordert den baargroeL versterkt IdlcreQ cd hair woritb vomiomt Hat splitten en ultvaftcn Koafdzecr en roos ve iw jnen nadat men KOKO een uar malan heeft gcbfuikt men sprenkelt cnvsit dig KOKO op het tuai dan wij tB n btt Mflhl In ne rwairtschfe richtinf en borstelt Buk Verwaarloos ooit Uw Ho rl Wij stelkn geen dwaze of onmQgdl ke ebchan aan KOK OKO maar wtj ze Kcq en houdan vol dat g cn andfr preparaat KOKU 4l et n zuiver genee ml3d l voor bat H ar iao evenaren WAARSGHUWINGI Let op onderstaand HandtUmerk voorkomende op elke Besch KOKO wurjt nooM to rAatfer wm gelde buitenvcrpakklng nKt Hiodaisiocrk Mckodit P r U a f 1 06 klains 020 mlMH 3 80 flrooU f lesch KOKO Sluapoo Poft4en f 0 U par p kk VattrUfbur bQ Apoibaktn Ika l tra ta CaffuNuhkaa Ul iisrr Veikiiigbaar to Gouda bij A ON COOPS WijdBtraat en te Schoonhovep bQ A N VAN ZESSÉÏ MASTER SCHOEN POLISH Poetat ilechta eenmaal Uwe schotnen met MASTER POLISH en U verlanïl feen andere MASTER POLISH vaadt Het leder en maakt het waterdlctit MASTER POLISH aeft niet alleen een dlepswarten maar ook een blljvenden flana MASTER POLISH Is hel oude bekende nierk van Ooco quailtelL Oroote dea Kleine doos 0 80 Overal verkrijgbaar GRATIS AANBOD Ba aart 4 iié f éocalaa a wltr van M kfatii af M cranta 4ooi i nita a aa M H 4 m lilASVtR PM IiUI AftniTUU VOOR aN SMBS AMSTËIiriAM J C BOLDOOT AMSTteoAM Heesddieid Kéelpifn lUO AGiBMDA zyn weder overal verkrijgbaar NV GABA BAZEL FILIAAL HILV£RSUM o 25 April 1 n St Jawdtork Oewait A Oepeltïkoor Rottardaoi April 2 uur Oebouw Bouw o lüa ralebt ODderataadBOommlaala Ar mensorg Apnl ii in 8 uur Ver adariai va ji Kaaier vaa Arbeid voor de Bouwbadnl veu in Arti Legi BefeeH venoeken wij erageH tS l raadadeelhi te mogea ooteaagaa vaaier gaderingeD oeaccrten veraiakaliJklMdm eiiz om daae la onse agaada ta w □ Mklaa DnkkarU M l aMB OSe Jfaongangi Zateriag M Apvil fOlft emmm wmm BEHALVE 20N EN FEESTDAGEN V ERSOHIJNT DAGELIJKS Cjj f r iTf iar slii i hg rm laapar SMkMt o da narjaglaa N han U per vaat M kwartaal ƒ iM mat ti lieH t wMaa dagalIJka aaagiaemaa aaa oas Bannu MASST M OOUIM dan boakliiiiilai a ds pasawitsna PBUS VU Ooada a atstaaltaa liil 11n II t tnii rla i lk ngatdiaar U Va kdtiB Qswia m m isiiikilagi wgrtd Ufc ika ragsi las f M A d ta rt s tH a vaa pnfeUaks laiMiliJlIk 1 ÖM ani pdr tsgal A4nr 4iia te bat Tatwd wsmi 10 ttwtag dia A 1 Cn li 1 yr È TtÊU laiMa M mm Bureau MARKT 31 GODOA im VREDESCONFERENTIE m mMimcrbcatul twee M d i m twee bVroegialt wiet Htsl geen patiliafc Meur draa wter eflilg Mt ia ea vramv aaMaat tt iRllen voor tm ftlat m deze candidaatgtemng blijkt dat behoudens titt enItetE ultzDiidïrfaig de caadidatenlijsten dragen een poimelc cachet Elke iioütiekc parlij heeft z liiit Dat ligt a k a heal ia de llja vu het stelsel M evanndige vertegeawoordicisg M in de Kieswet ia bcttehmnd Wair de Kiccmt spre t van lijsten van cmdidflcn in pigals van candidaten waar de toewijzing van de zetels geschiedt aan de lijsten daar ligt het voor de hand is het een onafwijsbare elsch dat er groepen worden gevormd van gelijkgezinden personen van één geestesrichting om de candtdatenlijsten saaien te steileh Was onder de oude Kieswet de poHh eIte saamhoorighekl voor de samenstelling der camfidatenltjsten zeer aanbevelenswaardig teneinde de zekerheid te verkrijgen dat de gesteldis candidaten konden worden gerekend tfebegin seleu te dienen die door de kiezers die hen stelden werden gehuUligd onder de nieuwe icieswaf is dit een eiach gewottien omdat de kiezer in de allereerste plaats stemt op de lijst van candidaten waarbij rHn stem pas in de tweede plaats geldt voor den candidaat zijner keuze De praktijk der Kieswet wijst uit dat de stemmen uit gabracM andidaaMio 4 va een lijst b v in uitzonderlngrsgevallen niet dezen ten goede komen doch aan een anderen candidaat van die lijst Daaruit blijkt wel dat de op één lijst gestelde candidaten moeten zijn gelijkgezinden candidaten wier politieke overtuiging gaal in één richting opdat zich niet de mogelijkheid Jian voordoen dat van één lijst worden gekozen j ersonun die in principieel opzicht tegenover elkaar staan Staat hiermede vast dat het noodzakelijk is dat de candidatenlijsten dragen een politiek cachet dan ts daarmede tevens gezegd dat elke lijst die wordt ingediend zonder dat lekening is gehouqen met de geestesrichting der daarop gestelde candidaten medewerkt tot verstoring van hel begrip van evenredige vertegenwoordiging dat in de Kieswet is vastgelegd In een volgende beschouwing zullen wi hterup nader ingaan War ttallaamaoh aullaa mI amav fawiahaara i ie üm Can galial wi vaHIrog m I J 9mT O aMJ lagaai Haaaarlja Wklte foasate LMri mwmr 4m llasaisoha la liit a ONS ovBRacirr C r c Oimé Il kmiii liiisNrkiiaiiii Pas tijit de Statenvertciezingen achter den rug of nieuwe verkiezingen thana voor dé gemeenteradea vragen iè aaitdaclit Binnea enkele weken zullen in alle gt neenien dea lands de verkiezingen pluts hel ben die voor de eerstvolgende vier jaren zuilen bepalen de samen stcHinf van de gemeenteraden gekoRn Mlgens liet algemeen kiesreclit en ittjr Het Stelsel van evenredige vertegemroordiging De Jongste verkiezingen voor de ProHdCiafe Staten hebben doen zien dat dl nieuwe wijze van verkiezing geheel andere resultaten geeft dan die welke geKhiedde onder de oude wet toen er nog geen algemeen kierecht bestand W de meerderheidsbeslissing alle stemmen die niet op de verkozen can djditen waren uitgebracht van nul en tletretwaBrde deed zijn Aan die onrWetijkheid is een einde gekomen Kdere stem telt mee Het feit dat onder hét stelsel van evenredige vertegenwoordiging verschillende nieuwe groepen zijn ontslaan en elke groep afzonderlijk is opgetreden voor eigen catufcdaten heeft mede tengevolge gehad dat een geheel andere samenstel ling der Statencolleges is verkregen dan die welUe er voor dien bestond Wanneer wij de oude samenstelling der Stattn van Zuid Holland vergelijicen met die welke de jongste stembus heeft opgeleverd dart blijkt dat tegenover de onder de oude groepeering gekozen 28 vrijzinnige leden 10 vrije Hbcralen 14 unie liberalen en 4 vrijzinnig democratenj thans staan 4 frije liberalen S unie liberalen 3 vrij zinnigdemocraten 2 leden Econ Bond I lid Middenstandspartij en I lid def Alg vStaatspart De sociaalde mocraien die in meerdere oude districten geen meerderheid konden behalen waardoor vele hunner stemmen te loor giagen hebben thah mede dank zij aha kiezersaanwas door het algemeen Weswtht 21 zttefs gekregen tegenover 10 hl de omJe Stattn De antirevolu ttbmrafren die ohder de oude regelinar in Zuid Holland hebben geprofiteerd van hun samengaan met de RoomschKalAolieken die Hun steeds krachtig hebben gesteund hebben bij den nieuwen toestand 10 zetels moeten inboeten zij ztta vaa 27 op 17 leden gekomen de Roonsch Katlioliekefl kregen sf I bi has aaatal li van 10 op 17 vaaruil Om ds julsts TsAoudhig dia ar gekomsa is tuaseben Itslië en Wilson te kunnen beoordeelen dient men er rekening mee t houden dat de voorstelling der Itaiiaoen dat de verklaring Tan Wilson hen was orervallen terwijl de ondsthsadehngso nog aso den gaaf waren n sU dus slis hoop op esn overeenkonst Tamletlgdo olijlilst ts De pcnmenschen te f u Js wisten reeds Maandag dat ds verklsrlng bestond en dat nj elk oogenbllk zoo kauwn worden gsirabticeerd zoodit msn Ttfl mag sstnsmea dat hl dergelijke omstoadlithedsB gesa vsn de leden van den Raad Tan Tieren rr onbekend mee kan zUn geweest Toen faad zich Orlando nog niet uit dien Raad teruggatroklcen Ctémencssn en Lloyd Gsorgs wsrsn sr zeisr mee op de hoogte sa aH warsn hst niet alteen eens met tien inhoud msar ook met het bezluii het te publiceeren naar ds oorr Tsn de N R CL meent te weten In elk geval neemt men het TSrtrsk niet si ts trsgiseh op en getoott msn dat Orlsa do wel wSer terug ml komsn Daar Is san geldlga isden nor Want ds Italiaansehs bladen sn het Itsllsansebs volk doen nu nel beef krijgshaftig msar als hst er op aankonvt uillen zU zi nog wal rsa bedenken Men is in ItaliS 1 sRsrlsi eV zlcht van de vrienden sfhaakelfjk Zoo la b v ds economische afdaeling dar Itsliaansdie commisajc welks sr vooznawe mk op uit ia de overige Gsallisciiisa ts overtuigen van Italls s ajjprads h shoefts aan steenkool niet tsruggekeenl En vermoedslük sultsa ds ltslianen zich geen 1 te stouts Toorststhig ma ken van ds geestdrift waarmsds ds varbruikers van stesakool In Engélsnd sn Frankrijk ds voortzetting vaa de raatsoeneering zullen sanTaariiMi ais deze uitslui tend geschiedt ten bate van sen volk welks vertegenwoordigers be vredssconfersntie den rug hebben toegaliesrd omdat dezs hen niet de eenlgis rechters ia hun sigsa sask wou btsn sta Os lUln Vsiksa ast ta Tsrtsttaa dat gieote mtjnhestiieen la ds Vsaaaalgd Staten met ItaM sar ds lassrh SM sta kolen sen verdtsg gsalstsa tshksa sp graad wascssa vaar giaiiJsisa ld te sBgeroer 75 procent der heels bsbos ts Tan ttaKë aaa Jtalea tas wsrdaa sssr ili Pa Hrijaen hltaaa ader da asatisangsa saa Tosr lanar aaar ttalll a aaaataitjaf k msnds Bhrs u sat h s stseaksM Het is alst oasanllg ds vsrsehlllaada aas ningen te hoorea over het UisldsnL Ds Ha hasnaehe hiadsa sün wssdsnd sn s j sshil dsu u valsrlsi tasaasidsa Uat GtosBala d Italia sskrüfti Wat ar ts Fartjs gsksait is a i casisrsehtlg WK s a saètaf osaiMgd dat hst Amsrikaaascha Talk hst ssrdset vaa stja pieaidant rsr dsaa ss n ga l a g s n ka lii alst deslt Het Itsllssosalas tsUi bssshikt sar da aslddslsa om sish ts desa isapaetssasai sla het weet dat hst hl s a rsefct ia ladlsa da vrsdescenlsrantis meant hua swpü tliu gsa Jegeas oas niet te hosvsa nsksaas aiost Itallii aatwoordea mat kat dsriss J n da sa wü suUsa hst sstf spkasppsa Ds Corriars dltslia hsriaaart dsa WHsen hst rsaht a ssIfbssoUMdag dsr salksn kssft s t gskoaid l gaL Na sAtsr hst Tsifc na Maass alt slg hsasaglag kssM basifc tsn Hsh nat ItaU ta vasssalgai t Thadt Wllaoa dat dH nsht tsganassr da Xi a M ntnt geldt Het Its li ss n ss hs valk Tsrtronvi hMusssfasB B g stssds op hst rsohtrsaidlglialds fcssdf Tsa hak Ka p a ls sh Si fkaassks sa rsMr al TSa hsl AnaaihaMsshs lalfc De Epeea sehrlfft Ds JUlssr hssfl afgedaan msar sr bestaat aog ssa imhi dis mseat op slja eat oesr hst lat der aaika reu ts kunnan bssl l sssa Da Ua Nsalanals ssgt WUssa hsrfl k hst valkeabeadsoatwerp ds Msansissr dosa aMs dis sMs lamangfaig vsa daa bsnl ia Amsrka uitsluit Voorts kssft h ds ga liJkheM dsr rsssaa nlst willen arinaasn Is kit soms gesn ImperialiemeT Ds tfjd Is ernstig masr nists zal den eenstemmIgeB wil van bet ItaliaajMebo voft kunnen wssrstsevin ItsUt ksat gasa vrsss osk sis hst aag lassr aisst ItMss asl hst sïa TC tos Oe illslae van deze StaIcnslembMs doet zien dat al heafl een radicale otnzetting van rechhl naar Hnks niet plaats gehad de nfenwe samenstelling tocti danig versehilt met de Oude D t verschil in samenstelling een splitsing in de groepen van rechts en van links zal zich ook bij de gemeenteraadsverkiezingen openbaren Toch zou bet onjuist zijn vergelijkingea te raaken tusschen de resultaten dia dt Statenstembus heeft opgeleverd en die weHce de gemeenteraadsverkiezingen zullen geven Bij de Statenverkiezingen toch z n het In hoofdzaak vrijwel politieke overwegingen geweest die den uilslag hebben bepaald al is aan het persoonlijke element zeker de aandacht geschonken hetgeen is gebleken uit de vele persaonlpe stemmen die op de caadidalen der vrijzinnige groepen zijn uilgebiacU Bij de verkiezingen voor den gameenteraad komt echter naast h t politieke karalrter dat de gestelde eandidatttur draa i zeer slerk de persoon van den candidaat op den voorgrond e canifldaten voor de gemeenteraden iijir begin dezer maand gesteld Vsrdsr woidt it Bonis gwisld dat ssa ladruhmkksaals bstssghw Is gsiwadsa ta gsn het siaaitat van Wilsoa Alls staadsa namen deel aan den i teeht die door ds strstea trok Ds kslkSBs waian TSrsIsrd sa asm slis hukna w s ppsr d w ds aatloa sta gp a a Op hst Catsna pMa sa kst C luÉkas tal van sadgsdlaadaa tsssptk Wanneer wij erts bepalen tol de gemeente Gouda dan blijkt al direct datvele leden va n den huldigen Raad geendeel van den nieuwen Raad zullen uitmaken Er zijn er onder ben die omhun leeftijd of gezondheidsredenengeen herkiezing wenschen er zijn erook die raeenen dat zij hun plaats beter aan anderen kunnen overlaten Voor die ojjen plaatsen zijn tal vannieawe candidaten naar voren gekomen onder wie er ongetwijfeld zijn die door de kiezers zullen worden uitverkoren Da ds bavolktag sp Er zijn zeven candidateniysten ingediend n i door de Uaia Liaeralen de Vrifziniug Deinocraten de SociaalDe raecratea de Roomsch KathoHeken de AMi RevatutioiMJren de ChristclijkSocialen en door een groep kiezers dat FaHHIetofli gebeeri Het ia Ekel Torpbkihan nlatr God vdèoede het ri v Oanis uü ht dUfst van zijn hart Stemt e vader toe Ik heb het ben aiat gfrupH zal Carufi onmiddellijk en wat meer aagt ik denk er niet ver bet ham Ie vra gwi Haar Oenade Uet akea op dea giaad vaüan hamer spijkers en bsor Reken dan op my beete joDgeB riep zij wa£iit totdat ik desan draadnagel uit mijn mond neam vaordst ge mi kiut Daarl dasri dsarl Bel is aatuurUJfc mijn kleine Heater O jou dwaaa zergalooaa jonge Ik zal Je stiaka gaduoht de las lezen Wie KM het aoders kunnen zUn zei de jongeflog mlnschteui Dat k M Jkn Cfteiwjrnd viJMg pond zr Ide zij druk niet zoo zwaar tegen mijn lickarzljde waar kldoe diaadoageb ziUen voor de leiboomao Vees zoo goed je gevoelens te beAwtngeo eo tebe denken dat Ik geen ooreet draag Jaly boeh niet te blosen Carue je zult meer dingen leeren mellerttjd met den adgemeenon omvang die kei ongerwija neeoit Houd Je ondertuBHÉien kalm Sta me bij met drilborett troost mij met elzen want Ut ben giek vtt Itetde en mkutasrs Carw tt zal je moeten waatsehuwea voor euertiiedl id Hal b vooral oi epoet k tig iiitHkiH Tsa dea onderdom Ea a n4 na wasr Je tt dUn UJdbel htf hitbt jnisskl ssa kleine HsaMrf Als Je al niet gehwiwd beat en mij het nieuwe tracht mee te deelen dan vergis ik mu VDSIalljIis ea bea Ik saliMsiii gestold Is ds kt i badiJ MtiJke kaks daar om des hosk wt H tiesÉi acMie ssa beam totdat de asda saa dea dtai ls sen paMit sis esa oorworm saaats megpy net siser osa eens asiaisle B tkai aar waren er leekeaea rsa regenMMIg weer op KeMer s gelast en al kou endir geen Toorweodnel van dedsnr werden geliaaM ZIJ hsd hem ean dozijn keer aan den horbon ztsn vamsfty eo en even dfrwljts wsa zij tol dsoatdikMIng gdkomio dal bet steohii esn rooruikmi lgieode rols wss o esn gidsend aehssp Fredes om aU nu kwam Baaier hbs nen ea wierp skih hopeloos op bed SU soikte on vrij uH es toen UtgÊf ast vurwljttagm a wijze Iraseo lot haat kssm barstts Dj tos O je ksal bsa al zoosls Ik haa kea ds sUea gosd wu zou hU al hier zijn gswssM Iets vreeselijke moet er sbeurd tijn Ik wast du btt zoo Is Z i niet kle dslhsl niet zoo is Hst Is keel wreed vsB is irrwlji je In Js hsri weet sntkkan o zos lata desd fcU vroeger aooltl Jllj nmd ia een poel gevsllen slja i HeHsy Beatiw traehleode daorsAsM op Is wekkes en hsar ér dsraaehtUvaa iMSr gsdrsg te does baiea Br sÜBsr oni op ds hside e dli HMldlsp zijn O Usia Usstsr hsd daas varMas cres vsa Jak bij dea asaa piprepsa den js dat heuaeti Ik west dst klj mei lUa veel sr ta Is gsksaasa pmsUs Is sa slak Ma bosasd Mlaipilia aqa OIMDCRELLJI Op mijn Nu Cams Ik zal je ditmaal vergeven Hel IS slet a sisièt sts Ifc vrois s l e en Isssptt Je bent losh gi j sellel lj k je meades e zosa Anse Solist asrhe4 je je klsise worden aauflfVV allen dow wneato He temgkeenn van de een 01 aalere mditeUjte bnueerij Cbni Darrodi daar valt mij w In Je laaeeM nial ep bet kaneel Vnr ben Je gi w aial ArtwooN nlj onmidOelIJk Lieve greotaaetar Ik bea gekomen aai e vertelleo dat Ik ga trouwen X £ n dan er uitzien als een doodidioord k leb sdhasdellfkar HH was sarsn oor toea Omat vsa NoMsMs vMissk ém sagsa van slja gresHseedff i i siaa l i sn la s jn sak een wissel vaa id liiiaai graato getastalFlUi Ij hal zkdi ask eea trssi sMpas d Mgaaigead vaa X toRl m een bitetje vwir det l snjn l actaergeMen dstbe een Beete Wallles heb Srbel meeenmmm Word bM kwaa ket helpt je oietoL Ml idl bsar In goedm sisai terne eaden Ik ga BeatR tnrawen Qeetpilj je aapa en ben op le bndiell Jemoet b i i A i n l ar slja do twsedkweek la fi tartm jas ft de derde Trees ik e IsdMs ais IMI idtt Mdiraksn Uw Jsras iliMi hs gp de Rtt Vla Beaaaastaaa een ougirtuksdgni morgen doorgelimtt Om SOM nor keek zij reedinssr tem uK Off hoon Hng m bsweigea Ip on veiwtsnd haar zeide dat hij ar met vser negen nar kon zijn Z j liep èr bmkndng sater wel hondenl kfaas i n nefw Op dat uur was ar oog e teebea van hem te bespeurea Zij wm efa aan een vreugdetoos onlUJt aadsr fieiiw k a iMa atsa an mWs ast O aeaa giaslje zei Cara lovendlg HastaMiHJIi slat A heb u noodig om er mq meée te helpea ali een gteie oad liavetlqgv JOmt waaklte Ik op HoevealP rroag ét harwgin imr XMd la ket iM grooije ten lMte niat hoaMmkelijk Ik Seb o nxia g om mi bij te elaaa ap de bnnloft Ik be ijp het een geadit vrouw van aidMharen le jd en aaozlenlfjken tand haar tf awvordigheid La reeda een aai iaig veor goed gedrag Je beat aan hifl veriMerde kastoor gekotnea mijn Jongen Vraag het liever aan Je ooo Nkldiedale Dat la meer in zijn lijn de aobosakiM tt TCtdtM en een mUierech egeleetde Mhr m orde De peiaonen la eeee hersteM terwijl men wachtl Ilasr Genade had bet n et vergeven dal zlJ geheel bidton st de ooderhandehngea b sl i ega uJ e den kalasnoer geboudaa aai U doel het doa gndljef at weid amecdlelid gesproken op wat zijn Uoed verwant z a anit soelao son noemde Maérn wagk daar bewaar Ik mijn drilbm Vsaaiit Ik tm ararijlde belotie aOig mest Js Iwas dl aa saggB io