Goudsche Courant, vrijdag 9 mei 1919

OEMENODE BERICHTEN go belang elllnc van de xijde der ledfln zou het bestuur welkom ilj IMafital Door dl politie zijn aangfhoudeci als verdaebt van dleiNiaJ van kopersn ea loodert voorwerpen ten nsdoele der Eaaraenfaliritk en C 3ö J tweeioogens van 17 iaar losse wonkfledcn wonende arhler rroc e verbaflJ Is iegtn hen op gemaakt en do ges olen voorwerpea tiA len fa be lag Lnomon worden Goada wagM rilaMal mMwKi cmngmiMtrtf ider tot tww dn nm M TelegnilscKWeerbéHckt H ig t êUM vu t HapuwuU Lm t 772 2 IlMHMdlt I WtmtcMnt Zinldn tot nmUtJ Oart liikt tot MotoroBgctiik T Hakten ted een motorwielrüdar bat ongeluk den 20 angen De koning aan ts ryKten mat liat treungc gevolg dat uSh onnuddell k dood ter aard stortU Aan het achanhoofd had hy alaebts aen kisine wonde Buttm verttHtwooniiUykhtftd isr B ii J DUirSCULAND U a li k 1 i t b k 11 o c II l o 11 Luxemburg Uü II l nieidt vóür dtii krlj ruad Hii M korpH Holii r BChiilkir der gaf u ti iurio i liet gtshuS fugonutn tig udo itg n p rsonin wien do dj xt door gi llpl ii uiii dr K 1 lolikimht to lit uUM iUjua Lujioiiibui ten laM4 uor li gvltgd U verftiltwoo si baddon zich de hu am i Kuugc en acht o l lcl ren U bi k ii d I inijiii zi oa Ik heb óórlu lio iuliu op po tt gOHtiiaii OU ik er iiiini dat I Uluknitlit wtrd orwaehl Ik KflK 7 vr fcebtton p Liel kiiechl omSat luj iiiij do Jdjdw l ij ern staking bij wijzo uu bctooguii in d tahrio van bleimuH waar K met moe wou etafcpn met if ri n ul r Imd b lriigl Ir onMiml io n ruiioer Rsn dim uit giiiifj an lioi hotivl Ik kuain naar bui t I 0111 tl zien wat ir aan dt uiaiilnaö ik ZHg io n 1 ii t rtnfCht Ik viett mot u ik liftii 11 o tweo Hlaigen int den gMc rkolf nh toogtbrftthi ooi nitt waar k huln 11 golroU n In uiwc cn k uam i o n luxiniburg tm r bulten Ik onlMak ill yulk au woi de tocai ik haar zng w giiis di htaking an deutijdfi Ik we t lil I if il Til of twee slagtn iwot dtn g W rkolf l h gogooft Ken Duitscher met een pak effeclen etteren te ffmttrswijik gepakt © en DuliacheT mit ééü arm die in hot bezit bbik te zijn van oen revoher vylen valfcho Jeutflis en ea pak olteoten l r wtuude van tea iidiiste een iuÜuonl Daar dt man geon enK lL rnla ie w m op to given in met SAnnenu lijk kon maken dat men met etn ooHijke zaak te dotu nad OU hij vandaag voor een oltcler van jiiHtkitio te utptien word4 n gcleiiO toen de trtin goed on wel in bewoging wtt vroeg hij naar do rodradc Do gircns wttofat oniOtro ilcJf r lltt hein gaan DoUbur i werd 7of gvuIdig gei lo en De Dui j4Qlicr sloeg lie privaatraenipje stuk en si ong uit den trein Door aan do noodrem to trokjcen bractit de Rergeant geieldcr dtn trdn tot aiaan De passa4p rs la den trein agtfn na een g welJigo Jacht in bedeKt lorrein den uütbreker h el in de verte oinriiiigd door zijn achtarvolgara Bij ward geloeid woggevoard J Manheer de Radaeteur VartesQ m s vp enige ruimt in uw veelgWezen blad M t verwonuennc heh ik gisteren Don derdagnuddag geawi dat er ondanks bet baalu der N Ü en K B afd t uda om dan vryen Daodardsgmiddag in voeren er nog zoovele kappers en barbiers geoipend waren die SMh addus onttrokken aan dit besluit Msnuen van die afd als bujtanstaan der wan uw vak heb ik de terkte uwer orgameaUe bewondeid Uw bcaluit dwong respect af van aUa mansoben Ten ersta van de str rs voor acht of tienungen werkdag ten tweed van i d r dl wwet wat het wankslvak is in voor pu scaeel ka voor klein patroon ho dat aan vak Is waar m de eerste plaats verkorting van arbetdiduur ontbreken Intuscben m n hulde aan die ksppera en bariuers walks hun cotlega s getrotseent hebUn tn hat besluit gatwndhdkald U dankwKl MUnhaer d Redacteur voer d Mrieeode plaataruimt teeken Ik A D Uit het feit dat wij dit inuuwten tukplaateen moet de geachte lender niet aftelden dat w bet da uinee eens stjn Ia elkgeval had men ook het puUdek dat niet 1iMO dag in den kapperswinkel komt beboorlijk kunnen waarschmven Bad BUROERUJKE STAND I OUDEWATER Cteran JdiuiH JModiu i ma 1 SiKwk m J M TU d i HwT 1 OwlKkn Coranli JohuM d Wit S JMT Ro Kapt H jur Kfat i rai Tr K pp 1 HAASTRECHT HadeouMcven ia lUtr ovarladn mtj K Uittenboogmaid Door baar overl jd n vvrllcat de Nuts Naau en Breuchool een uitnemende leerkracht die door b t bastiiur m leerUngen ten zeerste gemuHt zal worden om haar ca pacateitm en uHnemendan omgang met de knnderan AUVKITKNTUN Getrouwd by volm aht LOUIS OREVENOOED en SUOUKJE VISSER die mede n meiii wedersydsohefsmiUe ban hertelgkea denk betaigen voor de vele bewysen van beUngstelling bg huD fauweJgk ondervoDdeo Sao Paolo OUDEWATER De heer W J F Thler beaft lioh hier gevestigd als arts Door hem Is de praet k van wijlen zyn vader Ds T A M Thler overgeaooMn SPORT Progranime vow Zondag U tei W v t IB Dordrecbt b V V S Qooiritl C ffiwt 2 A HUver utt C Ö E Kan ploejtó ap van Nederland Amsterdam A I Be Quiok D veiter Qo Ah adN A C Kan pioenswedstrljd Vest 3e kl groep A Gouda DOO floheWsréciitw CT W Dekking W d8 Tijd n om don Oïyropia Beker 1 uur Olympla I Qulck I a uur HorcuM 1 D F C I O H Het programma gepubliceerd in onic Med voor 11 Mei vervah en luidt thans TOP I OVB elftal Q8V8 TOP S De staking der landbouwers De afdeellngen Schecmida Weaterlse Meeden Oostwold Midwolde Nieuwwolda van den Chnstelijken Landarbetdsbond hebben aanvaard het aanbod van den Chnst Wericgeversbond om voor 10 maanden vijf c Dt en voor twee luaandsn 7 Mi cent vcrhoogsng van het uurloon ta geven Voor het oogstwerk wordt 16 loon meer gegeven I 9 Hei 1919 2081 16 Uoada Hiermede betaigen iwe on barteIgke dunk Tan de Tele blUken Tan belangtttelling ondervonden bg de geboorte van onaen soon W SIBBE8 9 H A blBBES VAM DsiunK MARKTBERICHTEN Brievenimokkelar Eendgien t id geleden heeft de directeur van he Huiu van Bewanng aan de Weteringadhans te Amsterdam vermoeden gekreg dat gedetineerden op oea ot andere wyze bneven buiten de innohting wisten t krijgen Hy nam de centrale recharcha in den arm en een der inspecteun die oen onderzoek loatelde aUuWde er in het raadsel op te lossen Et werd ventenkang gekoesteid tegen den hulpbewaker I4 en gastere toen hy het Hude van Bewanng verliet werd hi aangehouden en getoualleeS Tn zyn bezit weroen zeven bneven gerondan alle wonleni de nBgnen der geadresseerden die op de envelopipe stonden wiaren bynamen Meestal waren het beruclite penMmen Aan d hand hiervan ziad men tradbten af ta Uddrai wie der giedetaneerden de brieven geschrsvwi ihehben en wie den huli ïewaker hel d n omgiekooht Kr weid goed voor betaald Skroala L trouwens bakende Codp Tulnlersver nifli ig Gouda B Omstreken GraenisnTséMng Kropala ƒ 9 SO 2e wrt ƒ 1 S 1 0 kropsia veUsn ƒ 0 40 0 81 per 100 stalls sssnaaie S ƒ 7 60 19 per 100 KG rabarber ƒ 8 40 14 per 100 boa rabarber ƒ 12 per 100 K G rad a 6 bO M per 100 bos bloemkool ƒ 20 6 f per 100 stuks peen ƒ 16 10 2310 per 100 bos raapstelen ƒ 1 210 per too bos ierwi ƒ 1870 1460 per 100 stuks Ia aanilulUol op ease Iv iHatU vtaS Mil i I bMoigea wij onna hanalljkaa duk ia h 1 bii d eaa d n b r N ZIJDERLAAN aa J OUENT voor buaa J BUROEK M BURGBKBuiiLiNioouSiolwljk 9 Mal 1919 ION KUNST naiilseeneailMgsbws BURGEMEESTER u WETROÜDUW der gemeaoto GOUDA brangaa ter aOg De Haagsche Schoawburg N ar de N Ot verneemt heeft de schouw burg ommiasie In haar vergadering van 8 Mei besloten den se uwburg met te ver huren aan een gezelachap uit Elherfeld nooh aan een contUitMtie voor een Italiaansche opera dooh de 83 avonden van de Fnanaoha Opera te geven aan de Nationale Opera en fi overige vondan voor Nader landsohe tooneedgeadacbappen i en te hou den Ëeu definitiera regeUng met de N O IS nog met tot stand gekome en de verdeelflng der vrye avonden tussehen de tooneelgeoelsohappen heeft nog met plaats gehad I dat op de navolgmde bons Tan bMUvenwniddelenboekje op biJgeDoamd dkg de daauraditer vermelde RegMringMurtdkelan Inionen wcaxUn gekocdit Van 11 t m 17 Mei 1919 opi Bon No 128 2 KQ veenau appeln 11 oent Bon No 124 2H ons capueUners llH k Bon l p 126 zoolang de voorraad atraU 2 ona Amerikaanach apek 40 cent Bon No 119 1 ons RlJM 8 cut 1 Md per pond Ben No 1 van d aavdappalkaart SM M suflur Mali I 21 e t e SH b btjwntak Van 11 t m U Mti f Bon No 12 IH ona kaaa van md dw vooaradig oorten dat riJM verfcrljgbur ili itln uMM tend b j dan wlnkeUw dl Ben Ne 119 heeft afgaiatsnipaU dat nader nog aa bM n4 wnim aongvwezen voor den aankoop van aardap Gouda 9 Mei 1911 ONZE ORAASLiSZE lEMST HMaalwMrd BSRLUN 9 Mei De EMentunegwdh d i g iven dan DuatMhao edelefMtden 1 dagen om het ontw rp v wlrag te beatudeaT ren en bet sohnftelyjc aniwoord in te di Staking ia de kleedingindustris Gisteren ia ta Middelburg een staking ujt gebroken onder Jhet peraoneel van het atelier van het nwwtelmagnzyn de Duif omvattende 60 naaisters georganaseerd m de Ohnstelyike en KathiJaeke bonden De eisoh IS betere onderlinge verhoudingen der loo nen en 50 prooeat veriMoging De directie wil 26 geven Tegenvoonlelln BERLUN 9 Mm DuitwiUand ui akaluk tegenvoorateiiUn den Wtjeen de gealldeerden ke af dan blijft hun nieU anders over dan den gedwongen vrede door geweld te bereticen Op dezen ioop van zaken rekenen de ooanmumetiMbe elementen die de Duitacb obaea en d aanMnvlMLttf met het Ruawche bolajewiame tot Man4 wallen brengen In beslag genonaaL BERLIJN 9 Hei In varband metsehaarscjit aan laolan heeft de rijlokelen comaniease alle kolenvoorraden bU yfnoaenen soheepvaartondemenüngen infbealiW la ten nemen en het pwKinenverltoar doorstooonbooten verboden V Tengevolg daarvan lal waurKbli Mngroot aantel erMnen ontslagen moeteaiworden j SCHEEPVAARTBERICHTEN KON NED STOOMBOOT MU Eutarpe flmvem e 8 M u wan Gotihenbiin te AiwtenUm Irene veji N rw Port n Oran pajawerde 3 Md Gibraltar Tellus vertrok 8 Mei van Amatenüun naar Port Talbot MU NEDERLAND Ainib vertrok 8 Mei van Anyterdam naar CenUÏ ROTT IXOYD IiuMibnde van Batavia naar Rotterdam arriveerde e Apnll te Gibraltar KON HOLL LLOYD Frwia arriveerde 8 Mei van Buenos Aires drthmUm STADSNIEUWS Ü uLÜA y Mei U19 Afd Gouda van Mercurius De aideetiog Gouda van den Nat Bond van Haddels en Kantoorbedieodan Merounus houdt op Vrydag 16 Mei des avonds half negen een ledenvergadering in bet Schaakbord WIU Bioscoop H d n ONOVERTROPPBN PRACHT PROGRAMMA mal a B bllaoiidct sira Hoordaummcr Rijh vaa ARnMaadiag 1 Prachtig van Spel £ lA di bij Ma imlar in 4 gcBauten aal blijven I Eerste Volksconcert Het Stedeiyk Mumekkorps onder directie van den heer Joh G Arentz geeft op Zondag 11 Mn des maddags 4 uur in bet Houtmansplantfloen het eerste volksooncert Het prograanina Ltudt Marsoh Het Vaderland M Kley Ouverture Une rondo de Nuit A Moekau Valse de fleur A Roeien Fantnaie La Maaeotta Ed Audran Hulde aan den vrede Marsch P Jvan Abeelen Ouverture Dans le Bruyere A Ciovaert Valse Flottoa L olesteanu FantaMto Ouülauma Tall G Roaslm Na 1 2 8 6 0 7 eerste uitvoering RECHTZAKEN Rechtbank le Rotterdam De 28 Jange wemoeser D F te Capelle aan den IJesel heeft gisteren terecht gestaan ter zajEe Van meineed Op 30 Decemlier zou bekl van den rtjkscotilnoleur C v d Keaden gekocht hebben twee zaJiken oocoemeel van 60 K G elk tegen ƒ 11 per zak twee zakken palmpitmeel van hetzelfde gewicht en denxeliden pr negen zakken gentmneel van 60 K G elk tegen ƒ 14 per zak e 610 K G bieten tegen ƒ 81 60 Vermtgsu lou bij op 2 Ja nuan 1917 nig eenige hoeveelheden meel gekodvt hebixii tegen ƒ 18 Al die goederen wareQ aaaweo geweest In een huia èn een rfiuur weelke bcJd met Ingang van 1917 fan Van der Kenden had overgenomen Bekl had tater geweigerd Van der Kenden het bedrag dat h j dezen verschutd gd sou ziJn te betaten Hij grondde dese welgertng op de bewering dat hu nooit iets van Van der Kaaden zou hebben gekocht Oedagveard te betalen wee bekl bleven weigeren Van der Kaaden had toen de ar romllseeraentarechtbenk aldaar verzocht bekl dui bealisaenden eed te mogen opdra gen en bl vonms van 20 Februan 1918 bad de rechtbank bedd dien eed opgelegd In de openbare tereciitaitting van 10 April 1918 had beid ale beklaagde üi een burgerrechtelijk geding alzoo m een geval waar m een wettelijk voarschnft aan een verkla nng onder eede necbtagwroigen vwbindt den bMlMflendeQ eed afgelgd en zou by derhalve aangenomen dat zijn onHcentenlavan den koop een leugen ww fnonde bng perwonlut opsettelilk en In trSd metde wautieid een v lKlie wklaring ondereede hebben Bfg le d De reditbuk hoorde eolg getuigen waarna het O H waargmomm door mr Hermans het ten laste gelegde niet b zen achtend vrijepraak re ulrecrd Mr G A Diepenhorst optredend als ver dediger aloot zich aan bij bM re iMtelr D Rechtbank veroordedd J T n C T H jMr taiu ta XERSTIIVOy LAATSTB BKRIOBTEIS De Frisla Het se Frieda i vanmorgen te Amsttrdam aangekomm mM 160 Duitsob krUga gevengenai dJe naar Smmauilk zijn overgebradbt Saolimcnlaelapel ia 6 dMl n v a d r0 d Pr il h lirflv ra MEKCATON HBEVIL 2088 In d HooIdiolLa 30 Mil OA V DBSLVS De glaafabriek U CapeUe a d Usssl De Gerrubauner GlaabOtt Wwke d grootote Buropeescb flMscbm m glaS fabridi heeft de HoUaodsche Flencbenfa hnA te Capall a d UtMl gekoebt voor ƒ 188 O00 AANVANO 8 UUR behalve Z terd f en Zondag Hat Nut In de gnmaravond door den Voorzitter den heer H Teepe gepresideerde vor gadaring van he departement Pouda tot Nut van t Algemeen werden de op 10 Mei te Rotterdam te houden dlstrloaver gadeirlng en de op 28 Med te Amaterdam te houden algetneene vergadering bespre ken De heer C J Mi Krooo werd tot Bfg vaardigda naar beldq vergaderingen benoemd Aan den aurHfcis ih alovd werk werd een sul sidie van f 75 toee okend Aan den Volksbond werd f 200 aan de aid Goiftla van den Kinderbond r2 subsidie verleend r rekemngW en ïrantwoordlng der Spaar era htilpbank werd met een woord van dank aan seOretaTl oomant Banssen en accountant vastgesteld In plaaa van de aftredenden warden gekoeoni do heerea D Hoogendijk A C Coatjn en F Mijn im Ftn In d vacature ör IJsendiJlc werd de heer U A J Kortenoever gekozen Het depamement zmX zooveii mog ijkde i uitvoering bevorderen van de laalarbei derswet AJs een bewijs van betengst l ling werd een aandeel vaa r25 genomen De gomeeni ouwmeeet r gai daarop en kei Inliobtinffen over volkstuintjes De varsadarlos wm aleabit beiooiit eeftl De BRANDSTOFFEN COMMISSIE Distriet QOUDA maakt bekend dat op heden worden verzonden de b lte kaarten voor de ZOMBRRANTSOKNKN dat ijii de rantsoenen voor defenen die niet op fai koken Op een dex r kaarten kan worden beiteld 2 H L COKES tegen den prijs van f 2 05 per il L De kaarten kunnen worden becorgd of per poat verxondc aan het bureau der Commiiüe OpSTHAVEN 3 De Directeur der BranditoffenCommiiai STADHOUDER 208 70 En iterwijl DuatedhUuul da van Ghiiia Mxtiwanifen Bdhadcvei oedin en voor den Itakser opstend Umff moet gevïii i er geen teeken dat ü bereid rijn dezelfd tkud vun tfcrodiiUg hatd en edelmoedigheul 3e eB oivaeen bondgenoot in h t Verre Oo§ten te verrichten Het dagblad van le Encel Ache Arbeuierepar t u neemt iteUing tegenover de o n m a ige eieclhen HM zegt Men 20U een wereld maken die vxwr de democPatoe veilig wm Zij ia voor de derro cratie met voiUg gemaakt De waponatiiat nd wae geteekend op zekere beloften en TOiDdnteniwen ZU worden gebroken Elke belofte is gebroken Pe belofte dje gedaan werden a i ise mannea toen ® iv ep op hen gedaan l erd om dienat te nemen met gevaar voor hun edgen lev n hun medemeoschen te slaohten de beloften die gedaan werden aan onï vrouwen toen er een berpep op ha r wenl gedaan oan hun mannen en zoona te geven de beloften wuarop wiJ Duitschland bewogen de wapens neer te leigigen Er blijft geen eer over voor iemand onzeren wat in de overwmnlng zonder eer Wilson k venriaffen Hij begon me t de verlcondigirg van hoK ge idealen hij dwong andere mo gendiheden deze idealen m het openbaar te aanvaarden maar in hot geheim hebben zij hem verslagen Hy heeft op de voornaamste punten een veTg el ik gesloten en daar door zijn de onderdeelen in itbt gedrang gekomen WiJ hadden ons vcrtrouwej in Vi ilaoji gesteld Wy geloofden in hwn Wtj we ten niet welke redenen hü gehad lieefit om af te men va n open verdragen in het openbaar tot band grfcomen en daarvoor de rastere hedmelijikheid van Parys in de plaats te atollen Wat w weten is dat h van het oogenblik af dat htj dit eerste van i Jn veertien punten liet varen hÜ metter daad 11 prijs gaf Op vele plaaitscn waar er volgeng zijjj beginselen een Volksatemming moest z n wordt geen volkaatem mmg toegelaten of wordt zü uitgesteld Het mviitaarletne wxxndt overnl bestendigd behalve in Dmtsohland Het oude gedoe met de atrateg sdic grenen en de militaire waarborgen begint weer De sterkste en rykete mogendheden kotnen uit den oorlog rteïteer en rjker dan ooit in alle mogelijk ïlèden van econohusohe expansie en dwin gelandy I e kleine anties worden verdrukt of genogeend öe ManeftseBtei rt ardian vindt de opliwsAnff van de fcweetie Flzaa Lathannjren Sleeewijk en zeJfö van SaJesuë jaiwt maar men kan beswaariyk bevteren zegt het blad dait de vo r het Saar dal getroffen regeling vooptreffelmk i Het ia een vry slecht an ingewikkeld oomqxronHfi dat ajlleen kan itrekken een womle plek open te houden Eeft man1f Bt dor Bftgelache Arbeiders party nakt amm ige gedeelten van het vredesnferdrag ale in Stt A met Wilaon s ver Uannfeen Het riadrt O a dat rekening worde gehouden met de beihoeften vaïi het Durt e ie voUc i j het vorderen van vergoeding oen algcaneene beperking van bewapeningen alsmxede vodksstemming in E lzasLotharangen Malmédy en andere gebiedeö van de Duitsohe grens I raneche b 1 ade n j u i e h e n Figaro Matin en Tetit Panaien zyn het erQtvör eens het wasvoor Frankryk een schoone dag Het kan tevreden z jn Homme Libre achryft Als men de bepalingen efcuk voor stuk leest zal men be Tken dat niets vergeten n van aard o i LJ ver tevugen en hetgeen de wet behoedïaaimhead zoomede de geerten van alle nabiefi die van Duut chUmi slaohtoffer zyn geweest in ervulljng ou kunnen toen gaan Aldu s is het verdrag dat ovei eemge dagen onherroepelijk zal zyn want het zal aldu w orden vastgesteld daar in geen twijfel aan Pei suittreköds van Amerikaansche bladen hebben on nog met bereikt Reuter xeint alleen dat de ocihtendUaden vinden dat DuitBchiand door de voorwaarden van het verdrag ten eenenmale tot machtelooe h id 18 gedoesnd en dat het zyn verdiende loon heeft Ten aanzien van de Diutsohe kolon en heefH de Raad van I ne het volgende besloten Wat Togoland en Ka iaroen betreft lul len tranknjk en i ngeiand een gemeen Bdhaippelt k voiorstel aangaande hun toekomst aan den Volkerenbond doen toeko men Wat de overige koionien aangaat zyn de mandaten ais volgt toegewezen DuitachOo0t Afrika aan Engeland Duitach Zuid Woat AfmJoa aan de uéd Afnkaansche Unie de Duitsohe S moa ealanden aan N Zeedand de andere Diutsche eilanden in de Srblle Zuidzee ten Zuiden van den equator tor aan AuBtraHie met uitzondenng van Neura waarvan het mandaat aan de Enge aohen m geigeven de Duitsohe eilanden in do Still Zuidzee ten Noorden van den aequator aan Japan De Hongaaniche Radenrepubliek heeft teneinde verder bloedveivieten te vooxkomen parlementairen naar de tegenover het roode leger staande Roeen en gexon den tentunde te vragen op welke voorwaarden wapensttlatond goaloten kan worden De gestelde voorwaarden waren echter zoo zwaar dat van Hongaarsofae zijde Slechts één antWKWid mog k was Vech en tot het uitorate tNGBBONDBN QOMDSCHE BURGERWACHT Man steune het wettig Qezag en slults zich uiMIJ de Burgerwacht Bureau KLClWKB 94 20B2 10 BUllldNLANUSüU MIUHWS kinderen een zuiver veelvoud ¥ 80 me 18 of meer ovactreft Weer uéme amendementan betxeiCen o a de vargoeding va het Rük aan de gemeenten en nan de besturen der byzondere Miholen het wachtgeld het p Mloen den dlenatt id enz OudernljzerssaUrlMMa Ue heer BuJt n heeft op het wetsontwerp tot wyzjging van de wet tot regeling van het lagdr onderwys eenige amendementen die op het volgande neerkomen Gehüwdea n ongehuwden moeten in het grondsaJaiis gelykelyk worden behandeld In betrekkiing tot den kinderbystag werkt de claaeeAoatie tegen de bedoe ng m Indien deze m de wet gehandhaafd blijft acht do heer Bulten het noodog ten opzichte der kuoideityfilaigen de klasae indeeling der emoenten met toe te paseen Het bedrag van den kinderisyetag dient dan nnnsteos op ƒ 80 gesteid te worden De heer Bulten meent dat voer het balang van het onderwys alle akten met uitzondering van die voor het schryven hetaald en do middelbare bevoegdheden hooger bataaid behoonen te worden en legt dit beg nsel in dit BMRulement vast BINNtNLAND ZoowtA de wumngtoes tand alsmede de omstandtgheid dat met verhoogtngen wegens dienstt d of wogens behaalde akten de huurpnjs abyigt kunnen het naar de meenjjtg van den hoer Bulten wenaoh k miken dat de beide partyen in zake de won ng tot elkaar staan m vrye niet b d wet ge rogelde verhouding Het ontwerp De Visaer en de gemeenten Amendementen tot verhofgmg der minima enz Op het wetsontwerp tot wyzaging va de wet tot regeling van het lager onderwijs zyn door het Kamerlid Oasendorp c een reeks an endementen voorgesteld Onder meer wordt daarby voorgesteld om artikel 2öbii aSa volgt te lezen I e jaarwedde bedraagt voor den onder wyzer ui het bezat van de akte bedoeld in arUkel 7 onder a ten minste a by minder dan 2 dtenatjnren ƒ 1200 b by ii en meer doch minder dan 4 dienstjaren ƒ 1400 c by 4 en meer doch minder dan 6 dtenatjaien ƒ 1600 d by 6 en meer doch minder dan 8 dienstjaren ƒ 1800 e by 8 en meer doch minder dan 10 dienstjaren ƒ 2000 f by 10 en meer doch minder don 12 dienst IJ en ƒ 2200 g hg 12 en meer dodi niinder dan 14 dierstjare ƒ 24 0 h by 14 en meer doch mindei dai 16 Iienntiaren ƒ 2600 1 b en meer dienstjaren f 2800 D voorstellei B zyn van oordeel dit iiet onde v sbelang eis ht Ikandhav ag v n de bt oogiheid der gemeentebesturei m hoo geip bedragen toe te kennen lan de vvot e s ht By het aanvaarden van dit beg nse kun er zeke e clasaific i r Jer geine irte veivallen Verder ane y een ve i II n talaneenng al naar n i e on durvtüi ei gehu wd of ongehuwd is verkeerd Het vooi gestelde amendement heeft ten doed pe wettedyk nummum voor alle on denvijzors vast te sollen Waar eohter de gemeentel esturen niet verplicht kunnen Op waohtgedd gestelde onderwyzers met 20 en meer dienstjaren verkeeren in de bgzondere moeolykheid dat voor hen het verkryge j van een andere levenspositie meer bozwoarlyk ia dan voor jongere menschtn Uit dien hoofde reeds is het toelegden van een wacht geid tot bet volle bedrag der jaai wédde aan genoemde onderwyzers nuar het gevoelen van den voorzitter hoogst ge wonscht Voor deze onderwyzers op wachtgeld jfl toeleggung van kinderby slagen om dezelfde redenen aan te bevelen als voor onderwyzers in octseven dienat Paketten van I rankrijk naar Nederland Het traabche vee consulaat te Amsterdam heeft medegedeeld dat voortaan de pakketten van trankrijk naai ons land niet meei over Engeland behi even te worden geex pedieeid maar door bemiddeling van de Havre Stoomvaat Maatachappy verte genjwoordagei Jor sen en Co te Havre reohtstieefcs naar Rotterdam zullen worden verscheept VolkKbond tegen Drankmisbruik De 45sne idgemeene vergadering van Volksbond tegen Drankmiisbruik zal op 10 Hertogen Juli a s worden gehouden te boscn Knoeier by den gemeentelijken woningbouw 7 li ni en tü t geleden werden in den jBmeenteraad van Velsen klachten geuit over ondeugdelyken bouw van de woningen voor de woningbouwvereemging Patnmomum waaidoor buitemnunen reeds zouden acheu ren e gebreken vóór de voi gguj J is aan het liuht zou i jS gek en Het ge worden met hun alansreg nge bovejwAst p F T JÜ f t+ 1 1 i i t r r i ® n Raaxiaoommassue welke sedert ook uitgenoodigd wend een onderzoek in te stellen naar beweende knoeieryon by de woningen der Woniingi ou wvereemgang Velsen borgen Voorts UioTdt oji voorgesteld om m nrt 26 quater te bepalen Le dat de jaarwed den der onderwyTiers die in het bezit zyn van de dkte bedoeld in art 77 onder b ƒ 200 meer bedraagt dan die onderwyzers in het bezit der akte 77a 2e dat de jaarwedden der onderwyzers worden verhoogd wegens het bezit van akten welke voor he noeinbaaihoid vereoficht worden en dat deze vorhoogirtg voor elke veceischte akte ƒ 100 bedraagt Verder wordt voongeffteld otn in art 26 quinquoes te beipalen le dat de jaarwedde voor den onderwijner aan het hoofd eener sdhool gepiiaatst ƒ 300 meer bedraagt dan dae van de onderwijzer m het beait der akte vermeld in art 77 onder b en 2e dat op de jaarwedde van het hoofd eener uchooi zoolang hy Jn het genot van vr e woning 06 een bedrag van 10 ten honderd in mindering wordt gebnaoht aan geachatte huurwaarde De op deze wyze te vennin deren b xuldiging wordt ateeds tot een t entaJ van guldens naar boven afgerond Een ander amendeanent beoogt om te bepalen dat wanneer by gemeentevenordemngen de sailansaen der openbare onderwïjzers hocuger wowien gestrfd dan de ml nima genoeand in artikel 26bia tot 26 qmn qiues deze vertioogingen dan ook worden toegekend aan de onderwijzers der bijzondere scholen in die gemeente bedoeld b j artoked 59 en deze veilioogingen dan ten laste komen van de gemeentekas Een amendementen wensciht bepan d te Edcni in art 24 der wet tot regeling van het lager onderwije le dat het aanibal onderwijzers behalve Hét hoofd der aohooil ten minste 1 be draagt zoodra het aantal sohoolgaande kin deren meer dan 24 is 2e zoodra het aan tal schoolgaande kinderen meer dan 60 is en dat Indien een scihool meer dan 60 leer langen telt minsteM één onderwijzer op elk deiügtal leeriigen aan de school moet ver bonden zUn ea daarenboivesi nog een ondervijter meer soodra het getal bo dgaanda In de lUadsaittang van ömsdag vroeg de heer Netsoher het woord om als voorzitter vam genoemde comaraaaae mededeeling te doen van de concluiSJes waartoe men na beeindiigiiLg en opetelling van het rapport waa gekomen De voormtter wilde h n evenwel het woord met verleenen Bij de rondvraag kwam de heer Netscher weder op de zaak terug en deelde mede dat de vyf cüuoluaies aeer beawarende omstandoighoden vooasoanonige betrokken personen bevatten Spr zou het daarom mede namens de andere leden toejuichen al deze peraonen het recht kregen woh te verdedo gen wacu by spoed gewenscht was De voorzitter weigerde opmeuw ieze ziaak bot bespreking m openbare zittang toe te laten omdat de zac voor het college nieuw e de wetóiouder voor openbare wer kcn bovendien afwezig was Naar het Hbid verneemt is het rapport nog denzalfden avond in besloten zitting ter sprake gebradht Bnevenposterij De hoeren De Zeeuw c s hehfcen op het veteontwerp tot wyziging en aanvulling der wet tot regeling der hnevenpostery oen amendement vooTigeartield strekkende om te bepalen dat het port voor briefkaarten bedraagt 3 cent m plaiats van 5 cent zooaJld de Regeering voorstelt en voor brieven van een gewicht van niet meer dan 20 gram 5 cent 6 1 met 7 cenrt aooata de Regeenng voorstelt De broodpriJsverhooglng De heer van den Tempel Ud van de Tweede Kmmr heeft n ar aanleiding van het uatvoenge bl aar officieuze commu nmiqué betreffende een voorgenomen broodpr jarverhoogong dat dezer dagen in de pers Ls ogngenomen de volgende vragen ger chit tot den Mdmster van Landbouw Op welke vr xe is de kostprys van de Regeenngatoloam aan Regeering van ƒ 44 70 per 100 K G berakend en Is boenwre t n aawaslge Toamhden of Ux enda contracten op dien kostprijs van iavload 2 Wat ia de koetprya van de bloem wel de thana uit het bustenUuid wordt aangevowd 8 Welke offera aouden veimoadalijk an de sohaitkiat worden gevergd waniuMr de RsgeeringsUoem thans zou wonden vsrsfcr kit tegen den pa welken de bUwm ver maedel In den na iiner aoa de Rsgeenng oal kosten 4 Acht de minister het met oen groot nadeel voor ons eoonomlsch leven dat in afw kung van de tot dusver gevolgde gedragsl n In deze ovwgangstyd de prys van het wuttebrood aal worden opgevoend tot een bedrag hoc r dan overeenkomt mot den prys van de bloem ooai deze volgens de verwachting van de Regeenng ui den nazomer zal zyn en is de Minister bereid de voongenomen pryBverbsogmgen te schorten tot na de behandeling ia de Staten Genenaal van wetsontwerp 389 sup pleboire Landbouwbegrootang Voor besobakbaarstelbng van levensmiddelen 7 De teruggebrachte prezen der veenkoloniale aardappelen Handhaving der geldende bepabngetu Up d rim n an hd Kamarlid Duv 1 ai r van iwlwl lK trtti iide b ttuuidng en pri tii aii de aardappoloji dSe In Noord nijsil Il i uld Drente woirden g ei oel l 11 Uo tcii Nu aaiL liet eindo an het s i otu bljkt waarvoor een garanli prjR vaa lOjti 1X11 UX KG Iwtaald zou wOrloo dii dr aardappf len niet oor dlr et ge bru k noodjg zijn wordin d ze ongüsor ttH rl an den erbou iier flt iomon oor Ij rij7ou all oor fabr kfiaai iiivpe ieij t t oMei niaii ijndo f5 w r aardajiijjol n voor drogioaijein en f 4 voor aardapjio l loor aHrOiippclni nlfabri k n flaaiit euoem h ijm in dil i y pri IS Ix paald op 4 W per H ll KG oodflt tweederde beo ökoiid is K r 5 per 100 K G e i derde 6K 1 f I xir lÜÜ KG Tevenfl wordt aan ill rlwiiweifl het7Rfdn liewaarioon botmld o v den gnheelen refleir oorraad ooH h ilM oor ronkelijk ultMuilond was vat i CAind oor de aardappeleai na or iiiig voos dirert gebruik ga oilUkt Fimg ewwnitiee le wijziging ia de vroeg r g iHwUJtp afspraken is net gebracht t i ur w dl onderga e endo Rn plan ill d gfetanfioprijzen dïo door zijn amhtfi org nfffr oor dm oogat 191 iyW voos r u itii i if iaa diai i oleu rj u a stgiiRteild ing De bedreiging tegen het Deventer Dagblad ingetrokken Ui gurmzoenecoininandösU an De enl r il joor an K nuthot hc U gi tw n den lioüfdr d leijr vaiy het l c eotiir Dag I lad iiH dfg vUM ld dat bij op instructie in hoogir luuul iju bwdirejging jnt op h Itiiig aa dat blad bij opnuiiing van zei or mgïwoiideii stukken had iugUrok Hi liI MÖ £fi Jüa blejl naar de oe £ gg ng aoi den inluidt r van Oor I j g s dtin waarnemend oo z tter van dui jotunaliHtonkring den hotr D Hana g dafln recd weder ovetrgogaan tot het u nnHn aii dergelijke stukken lx 1 ooldrtxiaoteuir npi ui het onderhoud n t den commandant d hoop uutd U di t Uil iiot gnbuirde zal hebben gii trd dJil h t ntt aangaat di piire opdcirgtlilk wijZ als dooji htva i geHchud te hojogen n en nog mlinder haar irl K t rdig l recrutcn to be handden lel R E G A T A 1 1 iLet eerecoiuil der Reilamie on Gra iLstIi Vrijeid lentoonsleUing t Amaler Ui I houden he4 ben zitting genomen 7 txc prol mr P J Aalberee minia I r on ArI tid L Siincmfl leider derrt reldbil llotlieek l p GraVenhagt jlir II I K van Michtclen van deHaa r 1 uirgiiiiiee itit der gemeente bio en N II Vi L TeJlogew hurgemeeeter lil ViiMfffdam I xc dr J Th dt 1 imïus1 ir an Ünderwija Kun j 1 II Hc4era o app n pfo mr M W I 11 ui ld der T eedo Kamer tehGrntnhago prot mr dr IA Ver ani i lioogCee raar te Delft Z Exc H an I rifls steijn ndnister Tan Land louw ij rlieid en Handel CRISIS MAATREQELEN Distributlriiantoor bouwlndustrle De Minister van Landbouw heeft aangawezen als comnuesie bedoeld lu art 1 der statuten van de Vereenigiftg Impoprt en Di Jtributicfcanitioor voor de NederI Broo w industrie ter vervanging van de voormaliige Nyvettteu oominiaBie den heer L Knappert mej mr B A Marie de Groot en den heer W H J van Vloten inspectie crisisperMwetL De Miniater van Landbouw heeft lo me ingang van 1 Jund opgeheven de jdeiyke afdeeSing Inspectie Cnsaspersoneel ra eervol ontslag verleend aan dra beer L J Sdheitema gen onaj der art b d sis iup van het criaifipetaoneel en de cbef der nfd Inspectie Cnisispenoneel onder dankbetui ging Toor d door hem ala xoodanig mn zen diensten De af ftkkeling der warknam heden van d afd Inspectie Crialspanoneel opgedragen aaa den leader der afd Inspac tie Cnaiaiaken van z n Departament Kalisaep De Minister van Landbouw N veiheid Handel heeft aan de ganwentebesturen madegedeeLd dat na 81 Mei van R kvwege geen harde kaliaeep meer mX worden be ac kb ar gectadd Voor het extra rantsoen kalioeep gelden deoelfde b almgen n deaelfde pilzen aU voor hat extra rantsoen der vorige penods Vlas De Minister van Landbouw heeft bepaald dat door het Rijkakantoor voor Vlas na 1 Juffu a 8 geen ni t machinaal bew t k nesch vlas meer aal voorden m ontvimgat genoman Haver en evens De muniBter van Landbouw heeft haver en evene afSgwoerd van de Hjst der producten welke ingevodge beschikking van S Dee ldl8 door de burgameesters moeten woraen in bezat genomen voor zoover deze producten niet vrywiUig aan de regeenngscoomiisaanasen belaat met de R ksgnaanuuamaliiDg of hunne gemachtigden of enige andere door den mandater voornoemd aan ts wyizen autont at werden afgelevenU De nunwlier heeft voorts ingetrokksn de by zyne besdhokkmgen van 9 Dec 1918 voor haver en evene uotgoloofde pryxen uuixlmiumpryzen voor den kleinhandel en vastge stelde diBtmbutLerogebng het by ziJnc besdhakking van Dec 1918 vaatgeatelde vervoervethod voor haver en zijne brachikking van 2 Januari 1919 houdende vaststelling eener zaamzaadregehng voor aoovarrs x J op haver en evene van toepaseing was Voorts zyn ingetrokllen de bescMldcing van zyn amhtevooiwanger van 22 Aug 1918 houdende een vervoerverbod van enge dorscihe granen zaden en peulvruchten an eene beperking yan den verkoop van ge waaae te velde voor zoover zuiks nog n et geaohiedde Ook zyn ingetrokken met uitsondering van zyne besohikking van 18 Nov 1918 hou dende de distrihuateregeling voor goedkoop ziooUeder alle zyn nog van kracht zynde besohikkjngen en die van zyn amibtsvoorganger betreffende huiden leder en looi stoffen Vet De nunitfter ven Landhouw heeft a a voerd van de l t van goederen aangewezen krachtens art 1 der Diatributiewet 1916 de ankelen margarine melange A en B en vaistgeateld met denzetSden datum o m een maximumprijs voor normaal nmrganne in den kleinhandel van ƒ 1 per K G verhoogd met 10 t ent per K G voor normaail marg pine bereid onder raibbanaai toezicht De ratttsooien der regeeringsgoederen De hoeveelheid van 20 Mei 17 Juni De manaetier vuui Landbouw heeft bepaald dart m het tydvak van 20 Mei tot en met 17 Jund 1919 van de hieronder vermelde regeenngsgoederen ge i hoogere dan de daarnevens aangegeven rantsoenen zullen mog worden verstrekt Rye H KG per hoofd Peulrvrudhten 1 K G bruine boenen per hoofid Aardappelen 20 KXj per hoofd Suakei 14 KX3 per hoofd Kindermeel kinderen tot jaar O 6 K G peT hoofd V n i6 tot 2 Jaar 1 2 K G per hoofd Maaoena kinderen ö i per hoofd Van H tot 2 jaar O 6 K G per hoofid VermacelUi en macaroni 100 K G per 100 inwoners per 8 weken iezouten spek 08 KG per Roofd Harde kahaseerp O 2 K G per hoofd metryk toeslag plus óf O 1 6f 0 2 óf 03 KG naar keuze van de ifemeente per hoofd zon der rykatoerilag StCt TWEEDE KAMER orgadeiring van 6 Med Voorz Mr O Fook Viin do orde kwam hot op naikea vande nyinnatlti x or een raadsheer in deaHoo ge ilaad tw 1 De oord raoht zal aan de Koouigin wordt Il aang etwden door den werd daarna met de slgo mum beschouwingen over het vooretel Ktfltrthant l c heer Rink ui riobit een woord m welkom aan de as vrouwen kiezers Spr oon aleerde dal een rawkwaardige lr u ing in de publieke opinJe Is waar te nemen ten gunate vsai vrouwen kieflreclrt Het vrouwenkieerecht Isopwsg on n emaiid kan het meer togonbouden De laatste tegenstand isi overwonnen iti den loop an en onder den invlosd an de oorlogSQaren Tot nu toe zag men t ea het vrou wenkimrecht op omdat men vreesde voor on er tandigc keuze door gemta aan In ZKOht en er aring maar de wereld heelt ervaren dat onder het bestuur van mannen eeo oo log is uitgebroken en4H flM heelt geduurd die de wörflW rampen ellende heeft gebracht mUIlosDen InrouT heeft gedomp en de bescbavag t eeav seihtstult hesit gtbnobt Klien zoo zU spe lic ksfiltaJlsmede dolnifd an den oorlog is wis heu l dat Jan m hH loven geroepen loch zdtor oiet de vrouwm Hadden de vrouwen uie4 di uko iii i dan ergiev geKuudc ifWr not t r is daar voor oim uuinaiu g i f l W lall r vast tokiam p n au ecia monopolie dat zoo we tixlg 2 en hoüd g raoit aan de mtiihOkihelj jjovtnditn lui bcn do vro w deze Iaat flli jaren gHooud buuten Jut huidgezin i nbaatzu sli o inodeTPerketers ie wdlen £ ijn aii dt ntwnien in hot Iwlang tt lo geiiieen tOhep iij h J btnj den dienetpiioht aanvaar 1 op en nabij de slagvelden Hol gaat tochniet aan nlians lot de vrouwen ta ziggpn keeir ter i b tot uw aplouo tiult Aan o boweglng die zich over do g hetl nftekl vtrtoont is het te aankon datfttt w ttwn4frorp mot zooveel instenuulug is AMntntfaa De argumenten tot bepSFKing iau het vrouwenkieerocht zijn reejHo er wüftnem bij den strijd om het aJgemten kWwrecht Weciits op grond van leoltijd ot goliuwdtn Srtaat zou mon nog uuper klugtn kuim i bepleittn maar spi zOu wil eens willen zien betoogd op weiücu groad men den leeftijd diudoklesb voe d boid dei HUlen WIJ hrt vrouweakJoareobt geven dan ULOOt liet zijn het algemeen vrouwen kiesrecht LenmaaJ aaa onouicn dat het fitaa öb6laog de med werking der vrouw eiso xt zijn er geen redenen tot beper king van het vrouv emlleerecht aan te voeren e oiumn als die rojeneo bij het BiannemkMwrctht hebben gegoHöea Min moet thans het vrouwenkiesrecht óf mei mvoeroD ó algemeen vrouwenkl wreoht geven De heer van Schalk rk was van meemng dat dei r k vrouwen onver so UIg zijn voor hot vTouwenki recht Toch wil spr zijn stem ge en aan het oailwf rp en medewerken om het arbeidsveld van de De heor K r u v t chr soc acht deMWohikkeJljkheid van reohtei en liftke tenaanzien van Jiol vrouwenkiM recht yoortgekoiiitn uit angst voor de revolutionaire om vvikl t ing Sipi zlat dat in en bogrypt dat het een vwdiepmg van de revolutionaire actie zal ten giovolgc heibbeni en vorhooglng van do fpvolutioinaire gedachten De sympa f tjhie van recht is een wonderüjk oppor mn nu Mot tal vian cKaten licht hij dit toe lot voor korten tijd waren al de partijen Ier rechterzijde ir krod iïig t gen Pas in he4j laatste half jaar ziju ztj gedd aaid Daajna richt hij zich tot d S D A r die ook nlL t uit revoluluonai r a tie het vrouwenkJeerecht begeert luaair om prtclt s dezellde redenen als de reohiorzijdo Spr verlangt dit luearocht als nlddei voori de rtvoJiUio en al zoo drtug 1b zijn jwrtij d etnigo ührlstoIjke partij geweest die dut wUde De he T Dei IV i ld e ar ettldo zich op hotzejfdfl aiajidpunt an doa heer van Hijnbttfgeii Lr blijfi nog genoeg aan te voeren tegen h vrouwenkt isreeht Het aig juecino k e reoht zooaJ dil thaiie ho htaat ie oen kwade boom tn hot vtou w eiikieerecht is e ni kwade vruoht aan dien boom He vrouwenkiesrecht acht hij UI strgd uH dt natuur en den aso eg vftu de vrouw Hij Vre sij dai bil mvoe ring leohls die vrouwen diM zullen no incn aan den poiitiekon strijd die er den lijd voor hebben Dus nipt de huLnooe der die £ eiielijK het ineeMt bilaog heb ben bij de zaak Naar zijn oordeel ver langt do Noderlandoohe vrouir aii naar bet kieereobt Het wordt haar thans op gedroDgen Hij ontkent dat de vrouwen aUrk vraagstuKken andeire onbetar zul U n afdoen Len anti reVoluCiouaire wouw zal altijd anderb bltjven duiken dan de sociaiiiHttschc vrouw pteclea gelijk dat veritohil tusBCihenj de mannen bestwt Spr is daarom legen dit OOtwerp Het wilde vrouwen we ttwj n van baar natuurlijke taaJv om liaar te plsatseu op het maatschappeJijk g ied Dasr Is spr t en e 1 wU Iiij verandereo en verbeteren In de po iiii i van de vrouw maar by wil du bereiken laug d n weg der opvoeding en niet door hét stembiljet Dü heer Bakker ah vwklaarde zlcb vóór he4 ontworp omdat hij niette S n de meeniag der maesa wil ingaan ijn bt nselen staan hem daarby niet in dw weg Hij g ooft t de mêderwer king van de vrouw zeer vele goede ge volgen zal hebban HIJ denkt o a aan de bestrijding aii do draiAzonde De heer van de Laar Or Soo va dedigde het kiesrecht voor do vrou ven dat hjj ecu kleine aaak noetnt op grond van zijn boginealonL Hij betoogde dat de anti revolutk aaire beginse ioQ zich er ook niet tegen verzettsn De beer Sffeenk a r al vWr fcet ontwerp stemmen oaSSsi hij ln ottlogisch acht het aodsvo ki€erech te onthöuden wanneer het pMöAeve A verl end Dp vorgftêwlng werd daarop verdaagd tot heden 1 uur mm i ® Vï l Z i M m 1 t4ji J4 w