Goudsche Courant, vrijdag 30 mei 1919

t mmmmfgm VEENDAMMER HYROTHEEKBANKr K ayHa al t i OtlO 000 B wrtort f 2IW S00 Rvsepves f I7O O0O HoooereBjierstlioo INSOHRIJVINO van nl MIW Pllnavn op Zaterdas 31 Mti Woensdag 4 Juni a 8 ran 2 4 uar in het SchoolgebouwGoode Me 1919 2305 25 De Directeur dr S S HOOGSTKA HYPOTHEKEir Afgelost 27 678 70 85 9i 6 96 852 74 194 477 88 189 87 92 237 857 83 392 804 83 4K 251 14 3 J 164 27 349 426 98 879 548 50 891 288 12 1 34H 74I 88 lo Pb A JitkofflstroorHeereDRookers ZATUtDAO 24 HE la beconnen da rfgahaela UITVERKOOP van alia resteaHnde Siiaran Tabak en SigaaaUen van den grooten uitvaricoep van TURFMARKT B4 £ em prijzen zullen we thans noteeren Ua Celaeta 8Mi ot Bupoca 8M et Regini Kundi BM et Vonitenlandea 8 ct Lo Maj r 7K cL La Bupoca geruigd 7M ct fwat 7 ct Pïenuo eu et Ilka 64 et Alank fust gr x te aigaar 6 ct Javaantje aWi ct Marct la ct TABAK Frieacbe Heerenbaai 1 8 KG ct Troe 86 ct P Tabak 30 ct RaadsHeeren 26 ct per half on van trobr Philips Oolumbaa kwaliteit C SO ct Reclame iabak 20 ct en Braajelatelen 9 cent per latlf X n8 SIGARETTEN The Ansacki 92 ct Whist 87H ct Liberty 90 ct Bndge 66 ct oulatto 42M ct N V B Iste klaa 85 ct Copper 14 ct Couvet 10 ct Felun 32H ct X nto it ct Glon 6 ct Grand Oairle 20 ct llnz l gelscJie sigaretten Tlie lliree Qaitle 28 ct CJapstaji 23 ct Chef Wlup 23 ct ÖoW Ftoke 23 ct Playïia 18 ct Splendo Ï7 en 66 ct Plimte 14 ct Verder nog 60 iterschillende merken voorradlir Oaipani van s morgiflf 7 tet s ivonA B latardigl tat 11 uur Zondags aslatao XI Heinelvaarlid K geopencL a Mljftbardt s taMettm I l n I Bloedarmoede TUgpijo blceke ctllUk eur MiJDfeardt a StaaJlabletteo MHMi Ia doosea vmaul TO 90 Zenuwactitlglieiil pelooilMid Mlf k NltV ZMUMJtbUtlM MBflM Koker 60 Gal en slijm Rednotie i Talef Intero 54S LsMoi i bUit n Zij o bloedsmvcread regelen dea aioeljant Dooi SO ct naar wy reeds betoocden vAor d g e e 1 e e r d e n z lf hoogst otnsewenscht rgo zuüien lyde tegenvoorJ fl niet van de handwuzen Oolc andere en gezogihebbende bladen denJcen er s o over I e New Yatk un heeft een telegram mt Parye watmn wordt beitoogd dat de geftUieerden wat beginnen te verslappen in hun eisdi om gewi wgziging m het verdrag toe te staan Het ia raogelyk dat de iiiellige lUfUatLnigcn van de Engelsche ar beiderawereld aan Lloyd Gearge hebbon doen gevoelen dat eenige conceseieB nioodzakelijk z n Het zou thans mogeluk wezen dat er w yzigmg van beteefcenis woadt gebracht in d eonomischeen ceUfl in de milataire paragrafen van het verdrag Ook het blad van de Ëofelsche arbea deiv de Damly Heraild verneemt ui t Parijs iai ei hoe langer hoe nunder neigang be fltaat om Brocdorff Santzau finale nota met een ultuioatauu te beantwoorden Het verwacht ew t Jdperli van verdere onderhandeUngen De over ujging neemt toe dat een henuening volstrekt noadzak Iyk is Een lid van de Bntsche delegatie verklaarde dat hjat volkerenverboiid kajis op succes had als mm het troictaat gewyaigd kKm kirggen Er looïwn aelfs geruchten dat leden van de Bntsche delegatie ontaloig zouden nemen als er geen belangiijke wyzi pngen in t trac aot komen Dat maait ook dat de groote Vier huiverig zijn To r Btellige b e s 11 SBingen l oarbij komt nog wat andera Ut Versailles wo rdt gemeJd dat het nationale cowaié van de Confederation générale du travail de algemaene bond van Pranwhej arbaidarB nogmaals het vredesprobleem be aproken heeft Ket nam te slotte met algeineene artemmen en 2 Manco s een motie aan waann de hooduig vbq den bond tegenover het Tredeeverdrag wordt vaatgesteid De motie protesteert allereerst te en t ge Maagzaur igwater opnipiD geen ctruit ilecht piiivwlerwg mnk f t Ma ilablett KokM 60 ct Koorts binoaBkooTta Malaria koud nlliacaa kiaMDM Hlialwdfa Kooru lablewT Êmt Kokei U al Rheumatiek kch koude en pijn in de ledematen apiar en gewrichtspijn influcnaa ntaaiehtspi eji kiap n SANAPEIUN lablelun mm Koket 60 ct Hoofdpijn MUah rdI s Hoofdpijn tabletten Koker 45 en 80 cl L t bij koop op deo naam van den fabrikant A HIJNHARDT Pbarmac Pabrlak ZEUT Bij Apotb en all DreCist n Te Oo d Aaton Coop Wljda 19 S lK Wr i A N V esaen I losk Wed I apnsil J F I Verkade Waddlaa A d Helde Moo dr kt J T Geanep Blolwak B Nataijl 2353 61 Openbare Yertooping e t OUDA op DINSDAG 10 JUNI 1910 avonds 7 uui in het Hotel Di lALM aan de Markt ten ovei staan Tan Notaria J Koaman van aas 39 Haastrecht Abonnementen en adverteitüt vooi de GOÜDSCHE COURANT ei de HAASTRECHTSCHE COURANT wolden te Haastrecht aangenomen dooi onzen Agent J SCtUEERr te HAASTRECHT Van der Mcidan a GaUD Bloedamnraad aiuU 1 a d ele kwalen weg Bewiiaen Totirbaaden an Het recht der moeden naaf bei Cuhaoh na HSLËNË BdBLAU vertuM dMr h p wBesETJNï v aoasuM CNadnik v H Hfla 3306 30 Tuberculose eu Maagüjibn die doM het gebruik volbooienlaaesinAwndw Alle kwalen die baar ooraaak ia hu bloed iadaa worden met groot succca r door twattml Mji pet leach I 1 25 afkomstig ra d CkMrtMh IMiMin MMteri Jtutnf u WATBUMAikFUWEB rnirr riraar gou 18 Hoe uw wiend vroeg OhrteÜDe IlM Mk hei zenpen zeide ij aar J Is hu MoaJa gij ew neen Hde FuiU levwaUg wet alH ik L m hot geheel niet eoo Jmatm d t hij njot komt Vf dMk hij genainna ze woonion braohtM dropfheid op P Fuhke gela t T Ik ztni hem z w buitef B woan graag u hebben voo gjateld Voor njijn briafwuMijag nwt hemzoa t m van 9r ot viowde l ij gtmmtu U vTouw AhroDsee füouuhte Wel Ut het u dan niet mogelijk bean r te halm Maar ËMw Fuike Umu wwkeöjk ont w d wae bllj kbaar alleen gekomen w z jn birt liioM te geveo Men tprai t w jUe p Pyj beUngrteitli verder over dit oodw Hij komt uit ï ulk hl9od van de nol Miteit te Jana m t die w jdm richt i i zi tot oevMur AJ M e HIJ 2 Jiral uur Hxt On O LKlt vef aderllïf ii Jiin 2 aur Geïw i w Boaw co Wfr ninlRIooMli Ontte i wnat i uuma iW A m nzorg K B la vennallBii yrtf janglrtt BH tnWwlwftiar t m n onCranfen raawl 9 4erlngeir oomertn TWTm elijl t ear eav é ze hi anvg aaifAt t ▼ tmMaa ElMMdaahai GnUWIj TUINBOUW l 8 l uMnMKiw bet o 4jnel oigHiv Hu teu noAtirlMuctiHnoii Lulnuouvirr mi set A vwoÉtow 1 blowumeo die lu dU au4 t i plBiuea tt t Ujiuud bobbm IMui tuuiMO wA m noodzMkt racrk iv ui bi ttüeta wtL dt BjlUndr AmerJU Iijn die oibs beo ift doeu u de t aoodl io goultuau 1a Aatworpac p i Ciuunume m lum woiaoa ft u cwC a J n Uju au ma trtu AttHuLacheu duuM £ daite üAV a uUt uittKMakl hl bt bf Keud etuaakt dai do Uuuurd Non ïofk dm4 itoUenki o Aotwwjpiaa Ml afl w Loanea dM vwwUiw gerogM ds liii n Q Kotuctkiu door fiolMpm van d4M li a 3Mt ocdAiL beoooJu U t l0 bevuilt la bat bvUiMt vaa 1 tiDyortMun bet r vea a de Luuorduine bml te uioadi gim tnr ljl hei afMabavolonBU bmx11 i i nitJ 1 logger tm Iiju to bevoapdtwbea dia getoODd heeft door het bollou vau btuiou pOffig hooiKfi vr ahlM bat ouderM t t d Iteu ta WiUw habboB IndfWdaad la dezw da wt het aer tii üchi vau de CimanlUuA de Ajigioaht Lau la Holt nlaiu aaoHalMuuML SCmEPVAARTBERICHTEN HaUbvotea AntboD Tutrok 25 U ui OardUf uar N AnHTika Aau ldt van Rottardajn HMX Baltunore voar 24 Mai tcoiIKi Prawlepcut Fnaia tmi Ajiyterdam aaar Buecja Ay re TOer 24 Mei voorbji Dovar HollaadAa van Bu no Ayrea naar Am stordam vertrok 19 hUi van Rm de Janeiro J4a van Naaaau vui Anuterdam naar Barry voer 24 Mei voorbij Dover UaaadDk van Botterdam naar New Orleona vertrok 20 Dj van Booca Grande Modioen van Rotterdam naar tivw York voer jiS Hel worbil Oxfordneea DelfUnd van Aanaterdam naar Buenoa Ayrei vertmk 21 H aa Pvemambuco Fiiiaia va Ajnateirdam naar Buenoi Ayrea vertrok 25 Mei van Bonjogne KinVoan vair Batavia naar Amsterdam vofl 22 Mei voorbij Pwim MaaalaKi vertrok 20 Md van Buenos Ayrea aajtr Anvterdam Nieinv AmateRlam kwam 25 Mei van New York te RoMerdam aan Patmelw vertrok 17 M van Batavia MW Amatardan RiadjBM van Botterdam naar Java kwan 25 IM te Londen aan Sjfeee Mto van Rotterdam naar Barry TOW 2 MX merbij Oxfanlnen ZljMils van Retterdam naar Savasnali ve i t mk 20 Mei vajl Newport New3 ta Gauda alu 10 ana de Heeienatriuit no U4 tot en met 162 AUa bu de i eck verhuurd no 162 voor ƒ 2 25 de overige votn ƒ 2 een aan de Vrouwenste no 2 verhuurd by de week vo i ƒ 1 85 een aan den Groenewey no 81 verhuurd bu de week voor ƒ 1 75 een aan de Geuzenstraat no 9 verhuurd bij de week voor ƒ 1 60 en 2 aan de Komijnsteeg no 55 en 67 verhuurd by de week no 55 voor ƒ 1 65 en no 67 vooi ƒ 1 80 14 eed r bu notities Nadere inlich tingen geeft Notaris Koeraun te HiEWtreeht ROTT LLöYD UaalMaa lutMia paaa 25 Met Dorer Sttaebeado tr a paai 25 M Dover KjON SED STOOMb HU Hebe vertrok 17 Mai van Anaterdam naar Mumblea ObKwi van AiM i di aaae Port Talbot peak 2 Met e u aa Uaud Titan vaatnk 27 Mel vaa AaMterdan naur STOOKV liU OOBAAM Saapadea van Bataeia naaa A iatei4aK amvMide 21 Mai ta Suia Tnatalaa va Nw Yorii naar Batwia Mtrah 18 Mei van Kaapatad UOUJkKD AMXRIILLXUN Ainat ldtjk vM BaltiBo near Rottevdaan paa 26 Mel 2 u nam SeiUy MaaadUk arriveerde 22 Mei van Roterdam to New Orlaana LAST VAN ADVERTENTRN DIENSTBODE Voor TERSTOND GEVRAAGD in een kiein geiin 2 22 15 eennÉeDienstiioile goed Icannende koken en netjes werken Mevrouw JAC OVERMANS Elui Orooawgkaohekade S ROTTERDAM iersebpiliiliiDUiaar TOOI HYPOTHEKEN n CREDIETEN op blllifke voorwMirteB Voor lAlUMagen weode mn Bieb lot G B ErKSS AdnlaiMraicar ta 0 Btarb ek of tot dim T rta Bwoordi er J S DE VROOM I ITI OOVOA 1483 12 Öftbnnkt d AWijtabfatten voor de maag De Abdijt bletten worden door allen die Be keanetr zenr preven om hnnne BmNvaen afdoende werkmg bi maaKovgvnutklwn lila mafegp Or nuHigkrami t ket Eagras Eadatail Isuiir opt pt igttB miMe49kbMd bactwatw etc Hevft Ueen maagjiwa l gea Mt danUw maag door gmrageld saeiken maalujd twee Dwrallan Ooaoa wapkboi ataia Ooooaatoflapa noalaoha aiasaina 1897 SO enz enz T JINDKRSp Firma Wed P UITENDAAU Bcieni en Borstelfabrikant KUiwsgatTMt 13lS Gouda Abdijtabletien vaar da maao 10 te aenmi 2218 44 De AbdytaUatten koeta overal f 1 36 per do a Ewckt onw kaïHitaekeninK L 1 AKMER RoMmiMn JB A4Terte rt ia dit Blad Boekjaar Teruggenoroeni PANDBRIETEN Qeplaatat Gesloten In omloop 1906 1907 1908 190 1910 1911 1912 1918 1914 1915 1916 1917 I91S 2430 87IÜ60 3 9 750 384 700 315 6S0 542 150 11358o0 1 508 2o0 1 134 160 649 760 loO 7oO 120 400 1 625 400 e ft f 21 3a0 78150 105 150 91 8tO 146 400 234 6o0 338 000 605 800 423 900 382 150 476 900 477 900 4 150 uiti 5 f 446 176 301 475 381 750 391 520 494 m 1 158 200 1528550 1 O 15 700 4 66 925 270 960 305760 2 524 200 3 580 550 I en 4V f 349 900601800 601800 83L0Ö0 83L0Ö01 054 86 © 451 600 952300 522 550 050 900 276 750 045 350 688850 836 350 10 004 700 I Pb d 100 Hedenavond en morgen zullen de inrichtingen op HEI TERREIN BOELEKADE voor het laatst zijn geopend JaniJir tSM CiiBilUTSdllll Hopende op een druk bezoek sooalt vooiheeo De ptreetie J W JANVIER I AJv rf rt In dit Blad lelaDpjk leriÉ voor PaaÉÉÉIareii en Mëm Voor de PAARDENMARKTEN te PvUaraboeh op 31 MEI en op IIJUNI te Numansdorp Buiteniluis zal de N V VEETRANSPORT Kapt A OOMS vaa GOUDA vertrekken met de StooailM ol 2 uur en verdere tusichen felejen plaatsen van Putterahoek om I uur op 11 Juoi voor Numanadorp Buiteosluis een uur vroeger van Gouda verder als boven Aanbevelend 2406M N V Veetransport Oudewater MBUaELBM TROUWENIII PrsclMig Kiliode meubelen nieuwe en £ hands te koop ali Ttfall Stoalsn Kaïtfil Sslaitlt Thaatatali SciilMarlJin Boakankailin UlttrattafiTs Tviiiianoou Biditallaii Wallan Oakana Satijn Dikani Laaninalin laariautulli ani Rautnkoopjai 111 20 8PECI L ORES VaaR JONGELUI MET HÜWCLIJKSPLaHIIEII SIMOWTRMT 441 Bevinliula nabil da SekMada TELEFOON ItlW Het Advertentiebureau van de GOÜDSCHE COÜRJNT MARKT 31 TELEF 82 BEZORGT DE PLAATSINO VAN ADVERTENTIËN ia alle Nederlandsche en Buitenlandache dagw en weekbladen en andere periodielnB londer eenige priJavcrhooKiac par Incandlna van n afaohrlft ataada va €laafi la InHcbtiatcen worden GRATIS venttekt no 14018 Vrijéi r tO Mti turn GOÜDSCHE ÖMIMIVT iTie Oa Tw s earx uÊ d r xt®aatl©TDl©w 3 ttoox Gto ulcL aa Oï otxelc©3a BEHALVE ON EN FEESTDAGEN VERSCHIJNT D AGEUJKS IMiBWnWIWN o da TaaapadiM a haa Sawoaa adTe n l l a aa eeerdn pr a Onota Mlia aa ABONNEMENTSntUS par kwai4aal ƒ 2 M w waak 20 ceM l i g ada kia l per kwartaal 1 M par waak 27 cMl oraal wau da bvaiiiac pat loopar aaahlvlt Fraaoo p i post par kwartaal t S 10 met rt B iM o Aboaaemaiiteil woman dacalljlla aaaaaaxinn aan ooa Buraaai HARST tl OOVIM bU OHM ataa den boekliBiKlal ea da paat kan toratt ADVEBTXKTIEPBUSi Uit Gouda ao omatrekaa ttelnonnila tat das bw r krjf t 1 BMtelB 1 S alkeriKalmaer OJO Vaa bulten Gouda ta dan baaoiKkrinc l ra ela IJO elkerecalmaar 0 2S Aitrart ti n Tan puUiaka Taimakaltik heden ItH Mt t re el Adiratenf t la het Zatardacnummer 20 toaalac op dis prDa 1 AdvmtaaNMai AdminiMxatü t ToM Ihmm 82 Bureau MARKT 31 GOlüDA De Vredesvoorwaarden Qaen uHimatum Verd r enderhandvliiigei D Pr awo tie arbeïcters tegen het Vredesvardrag Da Fransche vlaot Bolajewisten Da Eaten nainaii Palief In Balpii Caanafsobeurlafl van hat Rijnland Da ievansmiddeien ONS OVEIttMHT WamwBP te eallaeerden de tegewvoorBteUcn d r Duitsched vaxt d hand wiifm ontstaat een coniiict want de Duitdchers hebben verkla M dat zij de oorapronkeluke voorstedlen m teekonen Ben cxinfLict is tet Wie h tt kM u ml nA dav ét ifirtiMlin wa de pMvuwM S4MMH1 ma h k PnlatMh itMl lehMil H I I taukit ikk aw ba h vMnwdaihMUia M mlgiwi artaM U wa bel W V S m t larwMlt acblÉii ot v te t al ww4t bwtatft Da biÉanUHi owrhiiilaperianMi 1 varpiieht tev ia deiwn dia da Maa aaa dan hM MnmdHPtAJlK waeliB Mi aMt ée vattaMlknpte vaa dB neb op t tPiiia 0 w deae aaak la ta bet Pmlitoaba Hala luuterdM pMWWAl fcUMM MTMBfèlM vtbden 1 0i titmtMi0ifi a luUeu la deAvauu de P T attuMtOUiea die iBelMai wocrit vrii ruia kt en dear eeu zeer graat aaaM ti 04q u wardt afffMMt Oak de Pkoe dAi Me wead vr geluuden Bm puMMt zal aau tW4t Icanteu van bet pletn wogta plaatH iit mex WaambiJflUJk aal de Oardt r ubbe tne d eerewa dit vonoea hm uitweoiifie verfuwmg wordt viH aa h palelH na e racht 20 1 g a lag Nuli Ml zullen M htt r oJte vmaofieta vaa Eiranticht on geallieerde rogimimteu die ia lut uur iju gewemt rondom he Mtaodbefld van Ledeiwijk TV op de oour dbiiiiiLiur worden gegroepe vd lenaiette ui hin pabfiek tot hu park worden td gtWen waAT de beroemde wiaterwwrkw dn 11 dag zullen pelea revolutionaire optreden èn Franache matrozen te Seböatopoi hat Tolgwde made heinihowlen van de onderhandelingen te Ver aiUe8 en het tejn rnnale onvoldoende uittreksel van het vredesverdrag dat aan de pera werd ter hand ge teld De op het oogenhlik bekiende voorwaarden kom geeniszons overeen i et de we aJ pn der arte dcTs Vervolgens gaat de nwtlw op ie bj zonderheden in en formuleert dan 10 punten tegen het verdrag In de 10 punten wordt verkiaaid dat het veri g lo een loochenang van Mi zetfbestemni ng rech is So gebeden op Terkapite wt e annexeert 3o de verplkhtfanren te pemorer de samenleving der nati verioochend 4 tot het cmée syBteem van bondgenoots mppen terugkeerrt o oLgemeene ont Trapening onmogelijk ma ct 6d op koton ial gebted de oude poUüek voortzet 7o dat elk ntenui tLona d financieel systeem entbreekt 80 dat er geen intematioitaal en econwri h orgaléBme is ingesteld 9o dat hel verdmg o econoimischen oorlog en de bl ktenle veortzet 10 dat een werkelijk mterDatóoBale arbeddagroaïdwet g m t wordt Het verdrag wekt meuwe haat en revancheKedachten en laat kiemen voor nwnwe conflicteii in leren d miii tem tirm $ e vaarlijk zgn ala in 1914 ISet natumale comité varlangt t slotte iierzienang van he t TredesTerd r a g en verklaart dat de arbedderskloa e van PranfcrÖk tronw aan de beginselen vwn ee wede van TnJh Mi r tigfc id vast b sk èen ie otn zoowel d or nationale aetM alfl door aa m wiwwidng nnvt arHeidera in andave Unden in die n it ng te ïTwtflB dat er M ww vTode onder de v lkwn en een stabuie wenidovganwitie tot f ta d iGNHt De delegatie van de Fratwdw vakvereenigangen zal dut standinint op het internationale vakvereenupngscoOtgrea te Amsterdam verte nwoordagwi Öe Matin vetnewnt uit Toulon dat het Fransche Zwante Zee eatauler welfcs mansduppen te Sebutopckl gedaelteluk gemuit en zooda vL an ejiauhen hebben t Toulon IS a d nn n De commandant viceadmiraal Amet ia door d n ouiüster van manne dnngend naar Panjs ontboden Het mulutaiire bericht va do RuMische Sovjet republieik van 18 Men deelt op grond van mtlatiLngien van ooggetuigen over het Me wmawiff dat btt r tmirtiiafciiiie aaar lut mg oi aaa In BJitwoord a f aen vrami m het huiA be re£fesde de Munenwarkmc dar geaJiMasrdaa om e doeilraCfoula ooatrole te oe£enaa op den wemidvoorraad en da vraag naar levaoiaxuddelen met he otiff op de tag imootdige pruwtufung en een mogeluk tekort zoi Hobanttt dat alia lavennuddaUllkwMtUN waren gecHiiralueerd aa va b leui daar veriagaoiwoordagers der gaaüiear dan ÜJi vaddaarda wwarti dai da A iiy Ofta lu xva mitaanood om in daua lagd uümg UUnONLANUSCU KIIEKW Op Paaachzondag heschen de Pranaohe krujjwa roode vlaggen De matroxen roei den in bootea die met roode doeken en bloemen versierd waren oiHiftr hot tingen va revolutionaire liederen naar de kurt Amu land gokcnmi vecreeoigd n z zich met de aii4 aiderB en trokken onder het geroep van Jjeve het Bolsiewume naar het vakvereenigiajjagebouw Ben patrouille CnekBche matroze opende daar het vuur met het gevolg dat er 12 nwancben gedofid en 14 gewond werden Ben Franse officier die den leader dea oproerige Pranschen een vaanded w lde ontrukken werd door een schot u t de nwndgtó getroffen Hierop loete een afdeeling Fraiwch aoldaten op berel van een luitenant e salvo De vaandeldrager stortte doodelflk gwtrofffen neer Onder den mdmk van dieaa dood doodden Fnmeebe iH ldaWn hun Mtanant en aloton zich met verschillleBde revolutJonaJTO offlcHtren b j de betoogeni aan MOILANIk in Canada olgrtw bwlebuiu die de rtKtvTkijt k Wuiutpt onkvauflft U da bole jt wliit ciH ttakuift dttiftf ijsaf om In elKiiiur t zakkiD Bijna alle ulnkeb ziju wuT ypui t n M IweB haroeomt zijogewuuim ang De OMont l van de vak vere nj0ug a iwMtr de bmffflrij overga t uwt r tt tielrltvjcr vM aale die Ier iKM bikkiti i vaa hrt owitó oit de bur fHTj er ieM zijn 2or voor een goed Il Hoel vervoer v e wnMen eo alicm atwuoien vMui de braadwedt worden daar d vriJ llUee poUte bewaoJO In een lirigfltt m iOUi ui gt le ea vrijwd igera mrak 111 d kaüwrne door g4 neraai KJt b ii fft iijii ofüoierp a gerlobt liiAiiMHihcn wktHH men drt de tjoiajewl tkiHlie eituomiten te Wia iipeg ztob voor 1 1 1 klk f 4 dr t II I u de otde niet vorlituord litbi en l vtTklartng b lOtwahten If viKlfu II de volgeade aanhaJh uit li van ilv orgaiun van d rtakar Jlet nu IH wM tW vnurfelietlmi lM b 4i tedo a 01 If lUèmJig K vAnaen h niet e duuidoiu r Ua l ayM hein IM laAtaa AiiH uMr UHMiai aaar da z M Voegt u lij dl uM MeaMff aiub ea tenÉttwi loi Ie Kttttuuf iuMraaoHu iiK lil dl nijiKÜKi iit ai Al b eria waar dwawUwi UcMMiEi lMn xijOs laac betbotajt wibMut ukJi tmmdii maer g W UtlaHttoc vaa V r e a tU U n f In vYfbanI nvt bfi nieuwe wi toMitwerp ol bojMTking ran hei M tnaa tonKn van vree md oMngwi wwtKrvan do an ke pnvljaa b haiMUIh poecl in fiet La rhuiri zal I giaii4 n hwft d mlnlMer aa blaaao t aa J i p h i ttkm em oatvrwp van eau ka Maar waar la rltp Itij uji oeua uit Ui U tooli heL Ifontt gebiH nnriiaMwii git tüj hotikrt tamte titfwichL u de voarwernaBi Eent iMt m ien nacht gangen de Fransehe soldaien vitem in de avond voor de cntrai urg van S b rtop i hepm PrwMuh aokiatien doer de ated n nepen Uva bet BeUjwiame en het SoeialisiM zIj droegen reode reHn AiK lie vre L gpio kend wordu ien amimrtéUL aa b t JoonMt la ttMK gaaa prMen mM daa wobMeet die Ml hot P il fci t Vanulitfe W varbond i m l ft U Aevuait d ol row ge1 tl K r l 0111 d aaal lg ttia g wfc luuv I liounMii U iu iii i Hij ODitvtn en I iiN igeoi t ow ftipo w w t LA beaeende ii imitaaal ui niet pe lumI verlaad wordaa daw dit btbr cbMab id laakta z i kuaaoo wfiiadM Xiimn miiitt er 0 dea pM kenioec en JMiUd iv jifm idt d 8 eawtie wavdeo i e et Kdl kr AoUi n iww giaete tRÏm gÊÊp amtm vPtarAm wn in hocé wv vann bM4naile 1 11 g woau piaaUu 0 mi f en en inai feil MTum lakitn owwviMkt wtlKe voov de lijvM wibyAM bec t d ia t rwi t de weeU dt i wHanvp tiat T n éiw rii w it iag hmW 1 km al uurliii gi oatm ia uit uu u o n Muk brt kwiU A van V ailML Ht w mn lumt aehooa umi ré h t bwie liM rtVw v in A La w Jk lOen draadloofi eel£g ram dtt uut C MgwUn via Bo dapwt nêimx We e ia gtitomm meldt dat 400 Fnuwcih Mkiatcn wegens bolsjewistische gemndhend door kolcmiale troepen moesten irorden ontwapend en buiten genveenficha BHt de odnie gebracbt De Bolsjewiki hAbb i Pskttf vwloren Dit belanffr ke punt aan het Ekuandache front Iifi door de Esten genomen Hot bencht dat d Belgische regeermg op het punt te een meuwe mobihsatie uit te schrijven iB ongegrond MassOn de minister van oorlog Heefrt gezegd VolstreW nieraaind van onie soldaten die met veriof j al weer worden opgeniepen Met of zon ier aoldi zij hlyve in den staat waarin z zijn Sledits dde van de uaèversiteoten k eran naar htm eenlieden tarvg maar ook dai u Itchts voor korten tf d De reden van dat becJuit ia dat dei aoldo ten van reerdeeiea party hebben getnkkm due de and aw categeneën niet hebban genoten iMok dat eieran en oaderofftcMTen oMdar hin zyn waarMs w dnqg iKl briMefk hl4bw De Beailiiaaehe üaóm bnvttM de v lg n d waan UivnMg die ÓMff alle rÖkaraimtivm ftaierteelnui m Vo4 reTw bvtnauwbaiw beeichtev bestaat hcit nladttdaipe plan de pnviacie R nland tMkt en Ml£Btandi rapublieli uit te ro pen Volgens de grondwet ia d previnde RigaiataA en owbrdMl vm den Praiaisdun FeiuUeton Iftgoii hij wae ifi de war van vriug d loPH bij iiuj aii inoagwi reedl ver teldt dAt zijn bo hjx hier geémmen was Hoe kan de hmU Eer zo de Aialbil dr vriendschap voor deam man hebben opg vat Onbogrijpaiijk I r cen VMoad zi ggra vba mijn i uhka Matfiide zeade Ahrensee Gij kant ham nici HU dout zleh aadore voor dau hij iH ritj ii verleji eo on oiU eJioilp i ÜH hiiidiTt m 7iddt Chri Üna Unt z u j or via neggeu zelde Malhilde loc nd bIh wij ziU fuiikanuit 21 t b ton Ker hierheen bÜMlien WH jo kü werk ijk tea ploizuire vaa tiihkfl d on zekip Cïiilsllae varbaaad ZuJim Wij het doen vroeg ij aaa baar vader Ala i ui iu t hebbpn ja Vra b mvlen m hist oude pakbnia maar naar Fubk bu zal n zija tonv zliteu ol roept anclo s bij aal jelui wei boaren HOOFDSTLK VI ivtnt uwe dochUw gugp dif tiü omlo manden ulIfrM hniTHrfaad hwWnd lit lia Id iiliks 4tonnde ir op aan ffwiriijk rtpp hij daac ij do din grj irij hp oii er dadelijk la rond te od n Il richlte feu groott oltaos Mn kU khwen vleien ondw zijn ijvenge fe rw uil wido bundtl Een versleten h iidi KitiuKfljt M op den girond l uhks r uit I H op en Itekeek hei nadenkend MM flfl Cen Ik we kt bot g tHVl nM z Me M of dit wvl werkelik bnt ooae in Ik dlwM dat hetgeen raiNlea WFenp om dra raad had K r ke srija vrtend ladTMirt aan Daar tMm flMHOben tn ffijn stdflij stroo gebaM idt ffl vflrHt n mand vercoeete H h en bumtai komen te vxMJmctltjn eca ptrtr heri n met atuldten er uit ean zout vat Éwep k 7pi n zonder ot r een v9t ward It liifen roi l tonw n God zeUe FntAff w t heeft M n mrniaeh ak idet voor zijn leven Qoadigf Het rootc in de kMner naar voohUft stof Neen maar 4 je den rommel voar hf t meeg€ racbt Al i je wlat dw mijr hart aan dfa oude dlnC u baoct ala of je het kon befi ijpea dKde oute irul ebeel mij even dierbaar ia ak mijna t oortelaodl Jat dai bot eigealijk laiin ccd e vare avboact laai lal Hat au derhjk huia n aaaat Fuhka H ak dit unUr tw M b grip dat hljomtreoC het geboortelaod m het oulaslijk buia iMd b Wenhoa uit Si t ukl met h whip gfr LU Jma riip MaMiiide Ja dan zou ik h n toob moeton kaonaa f Uw vni Bt K r niet WMf y Ker i w de 11 Wifli met f paar v Vfileteu bo kea ta v M aata yipfi je do bukibaaMt ibtpbi bu ten zlchrell 1h een xwiitt oin aao te e fn alle baM iinat bij UtJ Ag kaknm uXtit wearovir oen liafteaHtlr mmmkmttf aprtkinl Noen al lil ia aiet Iê beert j Jodwtked teluteal Nateuv Ujk K vl Fubka kM4b v b4atccA NiKn Tooii oieil CMteokt Fikhkü b woalood jwirrrH o wm gutxi i in Mai 0 ixA Dmm He bül rirp bJj orverjetiliklg JCer bal baM wM ij ixatumi Het Jodeoaad Om Hooff l d Hea i M ia k hMiÉljke roode kanter heb je hot mij vogagi ie kimt denkaa bw ik heb dal undoato aofi iiU baatbw hond IA krligan i wat 4mét apiwd beea bU 4 B afgegeVBtt Hihka aloefl de ki éaa iiiHiliMlïa Q hromde aangedaan in iMfc aü Wie Sa bet dl aMP aakNeit Ondv 4a DmÜri Kor Asowflky Hat riap jufiouw Malhüde de Ventt Do ruko student Stelig heb ik m hmn at k ord Mijn vrleodhi beeft nil over heot geeobrevcit llij modt op etn ontzöttewd ai ot n voet leven Twee WpMUdea Iwi die 1 uw vnend f Ja mijn rM d l mijfl sohoolvcneod i dp Petfltf iiihnfl en siraaUW van trote JÓMs voejde hij er bij also hij leCen Acbzeir aprak ik eioof dot Uj slak iri lil spreekt niet hij is zoo mM JHhX w ooh heei mftPiowaairdlg hem hmt te oDJjfiooten zalde Mathildu I E UatM 0 za lüet i oopiMetwi aei utcvHHm Ahr naefi P m FuUu aaaüj kend Is er vQOir mii iet9 t dawr vro f I a hl d p itv wdlg d handen wrijveod ttrwijl hij u ar mljaheer Ahrennee ueeu Neen waarde zoojaiag uw vri id Hti Inte totMB had F s Fuhka zijaviloid waar OKeawiiL HU lia4 tie dw vaart Ott Wpond aa wae aaraelend Unoiin ttawn alwt het aW tam zijn eigen U ar waa Ko had do jaa ullgel o Ik ïK blj h t opoi riMM m lam op de Jool vuil Fuhk JR real je jef roc Fuhto opiija utgiama plaagt man er Ik hf je rommel veer je meega laacht leUa Kar loBdar Tea da etoel af te liijkia it moot ge gehMi vrjg ïijtt Nf Qa maar ik sMl tooh üjA evnko uKn hooMO Hy beeft zaken e dMo dinéEpn te re 84ea J ia b MMe Hebt Ü da pal H hH mr Am Iter wiu wa U M k XriiMt mtmm WWl m vw don d u zcdüe mijnheer Al r i ee 4 di n hij eens mtats te doen moobt h ien vLTgMt dm n eiy dat ik in t èeelsMo beslag op u le ViB bo Fubkt U zijt hMl gotd ftulwoordde hij üuigMua booir wetv w verfcok Toen hij vortroyten ww zeide Aim e Jm pede jwCtn wild Msyaaood j