Goudsche Courant, dinsdag 17 juni 1919

een Urït en ecMi kordaat ipetEicht gravin ëe Vjl k ey Iwelm e aan eenniebvataUon kaartjeei he knippen Baron Jtemce de RottmeitaSdt te inlotni oUaufltHir opgetredW I ie i ckige oMiman is iiog ceniobtUseeid maar g ttf t h i 4aa di rt verlof n iiij hoelt KU3M nfNtoe 1 k Mj do borengMuWKle DUtk dhappij vöOr do b ixtidAn van chautteiir aangcimHd D uir bij tijdens dca oorlog de zware i actit utoA ovesf gebMude e n ontfabaaodo wo en RtuwdOt en da maatochappii wflfafoiia de MtaUog eiC om per onecl iv rleg 4i Mt vnrd hij na e iii proeirft pro forma freÜ0 aaajtjHioineo met de aaateeKcnlng Zeer bakwaaim dadoiUk oaa werm te zetteo Zoo kreeg hij dan era hvm ta besturei de naaMdiapptJ bleok zin roof bumor t hebben want hij kreeg de Itjn PaHaQrBoursa In Paasy wonen ifi ineeBte loden der fainlUo Rothac LU op d beum vorgtadenjen zij hun öoineietijk fortuia Hot grappig waai état de baroncibautteur ï fI Tei da een paar in eo aohtar het stuarwiel vao zlja reuaaohüg voertuig g Hze 4Mi hot ouderlijlc huts In de tüo dti Fanborg 3aln ï Dor4 geleden tooegti paweeraD Door do epooi beéiodiig aa dior MtaIdng haoft James de RoCbfl ohf4d leohLs twee da en dienflt beJioeTea te doen Hij g ft zijn liulrukkon ailUu weor Ik hab WoetiBdag twee uren eau Dondeddag vijf uren geredwi En Ut ben er ceer blIJ moe Ik heb giMit enkele averij iA ongelukJ 4 ehlid Wei Iwn i eirg dooi elkaar gemhud door hc tiiüoa van de tODtor maar als je in Servië do vraciii anito tffc van don vüegflienat hebt beHtuuid dan wéét je wat ochudUen ia Ik zal vol idet b W Vi n te ztgt on dat i uit iiegeea IghM uffar bet baantje van Ohauff u Ufit gcAolJtciteerd Ëv uiiln deed U deOd ik het oj de stakiaj te doeu iiiLslukkea maar mkel ou altoen om de l atijHolie bevolking vaa itet te zijiD JUNNENILAND j HET BRUINBROOD Stachta küandecbe tarwe Nboi aeudoKdiDg van eon deziT dagen giemaakte optnarkkig dat mon hot er ul Ya tkringen no0 niot o or oeo9 was of de teahto iMKxIfliidgheid van hot bnuiao brood veroorzaakt wordt doOT de bijBMigiing van aanlappelpoeder of dat zij gtfweteu moet fcxtj en aan do toevocigSnK van flledUe InJaudaofao tan we deolt men aan de Tel deBk iidig zijdo niedo dat liodordaad h t laalKe ht 4 ge a4 in Er zijn n l tah ijke partijen inlafbisoiio larwe opgealaf elk dle hetzij tenge volge van hfit iiaMe W a fer In 11 4 vorig jaar hetzij door to Xit l 6wareil Van regcertngKnvegv néci meor In een toofita iid verkeerens dat r hm goed g evx ig meei van gemalen kan worden Ook aah hot Hijk Óraanhurcau k iJi thans Óiferluigri dat nM hal a rdappe pooder dooh de slechte InlAndcictie tarwe de afwijkende kwB Mteit vaji j M4 vaefA verooo zaakt Wai het aiainiïfc ielpoeder beueft vptneemt h t ia dat ook na 1 5 Jiüi wanneer de hutpjfh oudstoffon udt bot wilmee zullen verdwlj n ii voor do fabricage van ongHïuild niert hok c zeker percentage aardappedpoedor g brulkt zal woTim en w l ifl hoofdtaak omAu de VDonBdm ran product nog te groot Van de geflll eardon wa onlang wpI toe temmi g vt kr goni om hH artJti l ruMenon fu opg roenton ktdlen dk met 60 pCtA gedroogdp aairdiappeien vormongd word nog onder de benaming van soepgrocnion naar I iidt tohBand te zendni dooti te lage markenkoem HchijjH ooki liter een apaak in hK wiet g 8 okon te hebben On do export gaat lang zoo vlot niet al vorwaoht word Bpigifi 0 nü n ooiifl orzi van Amerikaaawohe palMitWoom en hep t oiw aa lappolpoediT alfi bil ïTondrtof voorj het brood duA nCet noodlg zoodot er voorkupig niets andem uA opzitten den het ardappclpoeder ook M 15 JuU In het bruine lirood te verwerkea iHot huidige droog en tiMuulnv iteein moet pohter zoodiBinig geparfoclionRard zijn ea de dooi het Rljkskantooff voor Aardappolverwerklhg ultgooofeade oontröle zM achorp doorgevoerd worden dat voor afwijkingen ia de kw UJteit van het aard ppelpoodw voortaan geen De HeJ weer TrQ 4 e Hel schtiot ovwral rr te tfjn Hst bo ligt ten minvte weer In de hoek winkels te koop net ala eenig weken ge ledn De politie heeft alle in beslag gino men xen lann aan da rechthebbenden te zuggegaven en de haela votaraad Is nu weer Zu halwBl Vri x Dem Bond De VrtJelmiigDemocTaat meldt dat mr J Limbung iDozen ia tot voondtter van den VHJzJnaug Dem Bond eti de heer W O A Koster tot onderroonitter Het floderwtii la de hiiU ea g dacbt iMtten De Nederlandachfi Verceniging tot b strödlBg der gesl twJekten hi t zich per adree gewwid tot den min t tr van OnderwUa Kunaten en W tensrhappen om te Uitoogen dat het voor een do Imatige bê trüdiiïg der geel acht i ii ekten vol atwkt iioodzak J4ik is dat iedere arte het berken nen en boKandeiteai dezer ilckien verstaat en om haar laedw c udt te Rpreken dat In de To t tot wydging vaa de wet op h t Hooger Onderwyi geen bepttlmgea voeilio men welke eoiiheid bnmsen in een wettelyke vaatastelbDf an hK anderwyi in de holden ealvhtisieklen aan de unlversltakten xoodat g iu niie vaUtaa geen tk l ntUen uitaiakea vtn he lewpian xooal dit in de wet tofe fgelln v yn het Hooger Onderw i ii vatügMegd Voorta is de vereenlguig ove t ii d lat het onderwijB In de teer detr bulH en geslacntMlikten ilechti dan doedtrefïent kan i n TOdr een daad werlqeiuka b l 1 u2 der gatUchiizielcta aJs VDlkailakt3 tui e tenige k nnia dexer zielrt n by h t aflegigen van het arta iexaman wordit g mot Adreasante Jr ogt er daarom op aao de aanhangige voorate lun in den aangegeven Bón te wtJsiK Q en spreekt t a slotte dra wenach uit dal Jr do ente i voor huid tn gflslftcbaKlaiD a aan ie cniversiteiten ook ook benoemJ cui an worden tbt lid van de commisaiies be aitt met het afnemen van het pndtti che avU tsumm Oorloga Muvcidr Pe diroctie van het Zeebad Schevenin gen ontving vui den Icustcommandant te Sebeveningen den ludtenant tw xee HoozendaaJ een omvangrijke op het strand aangeapoelde en gedemonteerde m u t€3i gscihenke Het projectdd ïs als blarende herinnering aan het feit dat zoo menigmaal schink en ontsteltenia door dergelijke gevaarlljlce voorwerpen te Scheveningeo werd vttröorxaakt op het terras op het voHiatuk achter de muziekkiosk geplaatat J P de Kat AngeUno t De Tielflche Crt meldt da da J He Kat Angelino te Dedl Donderdag ber cbt ontving dat z jn soon alfl controlour op Celebes werkzaam bij een oproer der inlanders om het leven is gekomen De heer J P de Kat Angelino was nis controleur geplaatst In de otkdetiafdeeling ToliT Af van Meoado Zvltserlaiid Een rechtMredcache verUnding HoUand Naar vwtnomen wordt worden er van Holjandache z de stajupen gedaan om binnenkort evenals voor den oorlog weder om te geraken tot een rechtstreeksche Bpoorverbijiddng van Amsterdam en Rotter dam naar B £el via Duitachland Het ligt in de bedoeling voorloopig wokel fcs £ èn trein te doen loopMi en dui nog alleen gedurende de zomermaaDden Tweede Kamer Ingetrokken Ontwerp Door d n Miiidste van Landbouw ia ingetrokken het wetsontwerp houdende bepaliingen betreffmdo heit slachten van dieren AardAppden voor België De redacteur yan do Mabd te Brusael aeriat Naar wij vernemen voert do BeU a i e regeerlng op iet oogeobdik reeds ondeHiAibdelingen voor üe aankoop van groote par tijen aardapfkeden in Nederland Ztj doet zuilks om elke apeculaUe en prija rijvt ff in aardai pel i tei n te gaan Tiende Communistisch Jaarcongres De agenda vo r het 10e jaareongree der Conununietiache Fiantiij dat 28 ua 29 dezer te Groningen gehouden zal worden ver meldt onder de vooratellen erai van het pa tijbuituur tO t het houden van oen b euikomat van alle Baada en Statenleden der Gomtnunasitiaehe Party op Zondag 6 Juli ta Aoneterdam O m hebben de afdeeliqgen Deventer en Enachedé voMwteilen aan de orde gesteld tot bot doen van stappen om tOit nauwere aaneeosluiting te genaken met andere revotuitinoire partijen In zaka het Bodcn ateJael wordt een raBolutie voorgeaield waaraan de volgende zaomeden zijn ontleend De proletarische rc pobliek moet door oiTganiaaüe orpgebouwd worden uit de Baden van de A riMden in aJle bedrijven zoowrt dua op alk gebied van induatrie en handel als bij land a rbeiders küeine boeren en via sobers De Conunui tiaehe Partij erkent aU voomaamate atrüdnüddel da actie der mas aa d w z in de eerstie plaata massaie Btakiingen en verwerpt ovdrlgene geen enkel EPtrydimdd dat kan dienen ia den str d voor de verovering van de politieke macht Ton Qtte steunt de Comnuinistfache FttiiU m t alje kracht den arbeid tot het voirmen van Soldate Raden t n einde leger en vloojt ooibetrouwbaar te maken voor het kapitalisme Uit hot Jaarverslag dat de agenda vergezelt biyikt dat Of 1 April de partij 1799 loden t Ade verdeeld over 49 afde ngen De Burgemeester va Haarlem Gdatermiddag ia de nieuwbenoemde bur gomeester de hoer C Maarschalk te voren burgemeesber van ILaog aan de Zaan 09 de gebruikelijke wijze gevnatalleerd Uchamelijke ontwikkeling In het leger VarscheiMi is hi v lag dw commlaslf in zake de UchamelUJk Opvoedibg in het leger ingeel eld bü beschikking van den minietor van Oorlog van 17 December IWT De opdracht der commissie waa o nat egaaa de grondslagen waarop de opleiding op heit gebied van Ueham tn ontwikkeling in het leger lal moeten barastel b te onderxoelcën of en hoe aansloiting ware to varkrytaii aan hetgeen in de burgennaatachAppQ wvrdt onderwezen en wol veTplIcht geduTCpde den leerplichtigen leef tyd Eoomede eadoididit daantarena m Uama e indien de vporvtellen goatt in een riehtiog welke afwQkt van tut bevtaanda daATvan d ndtodgaak mus te toonia ca un te geveii hoe de daantit voortvloaieibda be zwaren kunnen worden ondervangen De oonuiua de beeitaande mt een aantal officieren waarvan ais voorzitter otptrad J Burger toenmalig commandant der 11e dlvirüt gieneraai majoor van den generalen Btaf tiuHia commandant van heit veldleger IS tot da volgende conclnaie gduMnen lo het legerbeatunr is door de zeer f rings rwultajten van het verplichts en ottverpUckte onderwas in Uduuunsoafsuingen vóór den dienstpUehtlciaa Wtyd vrtj in d keuze vui bat to kiezen vtelsel So Als systeem van ojtleiding voor de hygiënische oefeningen dient te worden aangenomen hcft zoogenaamde Zwoedsche stoU sel m TOOT de praotische en sportieve oefeningen bat stêlaeï onder de practlsehs oefenji EeB in het rapport bohandeld So Teneinde tegemoet t kooien aan heit gebrek aan ibetnicteurs is het noodig op 1 S tember aJ en zoo mog ijk eerder eu cursus te doCn aacmrangen ter opleidlcg van 24 leerlingen 4 H t is noodlg zoo spoedig mogelijk te doen aamanatellea de belóiopte kandleidicg ala bedoeld op bladzijde 18 van het rap port en voor het overige onderwijs In te voeren de 3andledding voor do gyntnas tiek ten dienste van de zeonacht door den kapitein P Hubert van Blyenburnh Het bestoamde VotM whrift voor de gymnastische oefeningen Ie en lie ieci dient te vervallen Voor de siMntieve oefendngen dienen te worden gevolgd de rei els vastgesteld doi f K dendie BportJbon te i in Nederland 5o De imiohting der gymnaajielüoka len in d vN diillende garnizoenen moet werden herzien en aangevuld 60 De algemeene leiding van het omderwijs In lichaamsoefeningen moet komen aan een nieuw in de oiganiaatie op te nemen inspecteur der Mchamdyke ontwikkeling in Het leger 7o Het is noodig dat met spoed wordt ber hand genomen de voorbereiding van den bouw eener nieuwe militaire gymnastlekschool waartoe op de eeratvolgende begrootdng gelden waren aan te vragen IXe be taande tijdens de mobilisatie als kazernement gebmiJcte dieoj ats geheel ongeschikt voor het doel te vervallen In den ti d dat nog niet over een goed in gerichte milibaire gyimnaaÜekschool wordt Mischikt is hot uiterst wenschelijk in over leg te treden met den miniaier van Marine teneÏTide een zoo groot mogelijk aantal leertingen c r landmacht te doen opleiden door den legenwoordagen directeur der gymnastdelc en achermschool der Kon Marine te Wiill n ord 80 In de VredeiMrgsnisatiën worden genomen v f subalterne officieren leiders van h t onderwiJfl in lichaamsoefcndngen Deze officieren te verdeolen als volgt 1 by elk dar diviaieetaven en 1 bij den in DM taur jkr vesting Artillerie deze laatste tevens be ffi md voor do lending bij het regi ment genietroepen 9o Op de opdeadingnnTiditingen wondt eoji grootere pLaaibs dan tot dusver Inge ruintd aan h t onderwtfa In d Uch amsoefeningen lOo De instructie Ln Hchaamaoefeoingwi aan do opleidiDgisinrichtiiigen tot officier moet geschieden door officieren llo In de cdjtdexamenprogramma e der opleidingsinrichtingen tot officier disnt als eisch te worden opgenomen d at de oandi daat geheel geschikt is voor do instructie in lichaianiBoefeningen aan recruten 12o In het programma voor he t examen voor den rang van setvcant majoor inatrue teuT moet de edsch dat de candidaat gymnoeitiiekonderwijzer zü weder worden ge ateld Beperking van d i arbeldsdnnr De Aig Ned Bond van Handels en Kontooi bedlèiaden heeft adressen aan de Tw ede Kamer goionden waarin wordt bepleit in de At beidswet voor de winkelbedienden de volgiAde wijslgingen aan te brengen lie dat de bedienden rechtstreeks in de wet worden opgenomen en hun aH eidfi en rusttijden ndat wordsn vastgesteld b j algemeenen maatregel van beatuur te dat voor de winkelbedienden alanog wordt oipgeCMMnen de maximale arbeixisdag van 8 uur en maximale weikweek van 45 UOT 3e dat de onofgébrokien rusttijd van 11 uur wordt uitgcbipaid to 13 uur 4e da t het verbod van Zondagaarbedd ook voor de voliwassen personen wordt vast fl ateld 5e di bij handhaving van den Zon dagSBiiïedd de w eeUJkscho rusttijd vaa 32 uur in elk geval wordt uiligebreid tot 17 uur Oe dot de over raricvergunningen belangrijk worden Ingeperkt 7e da t de bedingen der wet ook van toepeaaing zullen zijn op filiaalhouders winkelchefs e d Se dat la beqpaUngen der wet ook van toepasang i jn oip bloed en aanverwantfA en pupillen 9e tat ten lotte atowg wordt geno men een bepoliing betreffende de sluiting van alle winkels des nanviddags ten 7 ure Voor de handelereizigers wordt gevraagd lo ewrbod van arttekl na des avonds 6 uur 2o verlMd van art edd op Zaterdag en Zon dag 3o eeai jaariijiksche vacantrie van 12 achtereenvolgttnde werkdagen 4o dat deze voorwaarden gelden voor atlen die gs du9 ende ten minste drie dagen per week als reiriger aibéid verriehten Adr bepleit voor de kantoorbediesides Ie dat de Zondogsai Mid op de kaïtforen wordt verboden 2o dat de Zaterdagm d dogaluiting zooder enige beperking wordt g MüMlhaafd soodat daarvan niet bjj algenwem m ojtragel van bestuur aal worden aügeiwekans Doch vmguaniag voor artxfci op Zondagmiddag wwdt verieend 3 dat de arbeid ojf de kontortsi ten 6 ure namiddag aal eóodigwi 4e dat do beperkende bepoüogen ook van toepaalng zullen zun op procuratnehouders cbefa de bureau 5e dat overwarkvergunningen en afwj cingen ten zeerste worden ingeperict 6e dat een betere bepaling worat getroffisn betreffende het volgen van lessen door jeugiüga kanitooriMdienden zoodat hot vak ad rwijs overdag kon worden gsnrolgd GEMBENTEPBOGBAH DEB UBEBALfi UNIE Het Gemeenteprogram zooals dit ia d algemeene vergadering der Liberale Umo op Zaterdag 14 Juni Üa vostgeoteld luódt ln zijn gdMd ais volgt Inleiding De Unie labenüe Comeentopolttiek treef t nAU bevonlering der belangen van de bevolking in haar geheel eu verzet xich teg en iedere klaasa poUtidc zy houdt rekening met hetgeen leeft in de maatachappy 1 met de nieuwe verhouding en welke zich in het volluleven vor men en wil de bntwildceling daarvan lang ordelijken weg gelead zien Zy wenecht dat van de gemeeaten eev voortdurende drang uit op de Begeering ter verkrüging van een betere regehng van de fmanciaele verhouding tusschan Buk en Gomeente en iter beëindiging van de door het Rgk gevo e noodlottige afschuivingapolitiek Zjj wil de financdeele veittouding tius schen BiJk en G meenten z66 geregeld zien dat zonder prijsgeving van de gemeentelyké autonomie de gomeente uit s Bijks kas een ruime bijdrage ontvangt in allo uitgaven welke aan de gemeenten ala uLU vloeised van ri wetten worden opgelegd en in de uitgaven van algemeui beatuur onderwijs politie openbare gezondheid v pleging van krankzinnigen en armwezen Zij acht h noodig dot de gemeenten laandringen op wettelijke regeling der ruil verkaveling en herziening van de ontedgeningswet en dat de gemeenten krachtig medewerken tot uitvoering van de Landarbeiderswet Par 1 B vc r dering van algemeene welvaart Bet strerren der gemeente zÜ gericht op verhooging der algemeene welvaart waartoe in het bijzonder behoort het scheppen van de voorwaarden waanmder handel nijverheid n landbouw zich vrijelijk kunn i ontwikkelen Middelen hiertoe kunnen o m zijn zorg voor goede verkeersmiddelen aanleg en verbetering van land on waterwegen zorg voor totstandkoming van spoor en tramverbindmgen wegneoning van alles wat het verkeer belemmert opheffing van tollen beschikbaorsieLling van gunstig gelegen terreinen voor veetiging van bedrijven van krachten en krachtwer4ctuig en inzondedieiid door bovordering der aLOctrificatie voor hamdcJo ia kkBtri i q loadb Mlwdo il l i den onder genuückelijke voorwaarden aanleg van inrichtingen in het belang van handel en induatrie inatelLing van veilii ren voor land en tuinbouwpTxrducten bevonlering van vreemdelingenverkeer Par 2 Financiën en Bedrijven Of den voorgrond sta een beleidvol fnancieel bdieor Aan directe bedaatingen ia de voorkeur te geven boven indirecte Men trachte dopr het vormen van reser ves udt de gewone middedeo bet sluiten van geldleaning voor geregeld terugkomende werken zooveel mogelijk te voorkomen Bij heffing van een directe belasting naar het inkomen worde zoo sterk als binnen de grenzen van de wcjt jdoate vinden progresede toegepast en worde rekening ge houden met de grootte van het gezin De aflossing van geidleeningen worde geregeld in Veiliand met den duur van de saken waarvoor geleend wordt Ondernemingen of inrichtingen van openbaar belang welke een monopoliatiscfa karakter dragen dienen b j voorkeur van gemeentewege te worden geëxploiteerd Elk gemeentei edrüf woirde afzonderlijk en op commercLeele wijze belheerd Maar daarnaast Btreve men naar sameuwericLDg van de bedrijven en dleoaten ter voorko ming van oimoodige kosten Het maken van winst mag niet op den voorgrond staan Doft de bedrijven een bijdrage betalen voor hun aandeel in de algemeehe looaten van beheer en voor het gebruik van ondergrond of openbaren weg ia te billijken De genieente ver c re ch waar noodig den eigeodom der gronden die vermoedelijk in de toeAxmiat voor attodauitbreiding noodig zullen zijn De wenacheSijkhedd van de instelling van een grondbedrijf worde overwogen De gemeenten geven hare gronden b4j voorkeur slechts in er ncht uit Par 3 Onderwijs Vooraiening genoegzaam en deugdeiUjk cq enibaAr lager en waar mogedijk is middelbaar en gymnasiaal onderwiJB blijft een eerste plicht Hierbij worde zorg gedragen dat allen zooveel mogelijk de gelegei eid vinden het onderwijs te genieten dat voor de nttwikkeUng van hun aanleg de gunstige voor waarden biedIL In gemeenten waar geen inrichUngen voor middelbaar onderwijs besta verleene de gemeente zoo noodig steun om den leerlingen bet bezoeken van dergelijke onderwijsinetelliiigen in andere geaneenten moge te maken Herhalings handel en vakonderwüs voor jongens en mcdsjes behoort van gemeentewege te worden verstrekt of ge steund voor meosiee worde ook goed kooken huishoudonderwijs Ingericht De gemeente Borge dat voldoende grlegenlheid beata tot het ontvangen van veorbereidsnd lager onderwija Voor lMriii L dis vegans Iuuim ge ringe verstandeljjlfie ontwikkeling of buKu iLcham yke ai geesteiyke eigenschsj en op de gewone Boholen na op hun plaats ztja behooren speciale scholen of klassen t wer den opgericht Aan de lichamelijlos opvoeding der J tt u door gyn w iaat idr spet en sport worde alle aandacht geachonkuL D schoolgelKmwen moeten behalve aaa de etschen der hygiëne ook voldoeu aaa redelijke edschen van schoonheidazin Waar het particulier initiatief ndet bü machte Uijkt voedang en kleeding te var atrekken aan de schoolkindeNn die ba hoevei word het van gemeentewege door subsidie daartoe in staat geateld Oat breekt het partiouUer iniatLef zoo treff d gemeente zelf de noodige voorziening Waar noodig en mogelijk behooren schoolbadMi spealtuinen en q eeLplaatflen te worden in gnicht of geaiteund en het uitaendan avn vacantaekolonies zoomede het organiaeena VOO schoolreósjes te worden bevorderd Konderea van on en mlnvermogendt ouden die van vo ioendien aanlog biyk g ven behooren kosteloos of tegen vermindtnl achóolgeld op alie gemeentriyke of door ds gemeente geaubaidieerde inrichtingen vaa onderwijs te woeden toegelaten en daaibjj noodóge leermiddelen koabaloos ta mt vangen Eïr worde een 7e leerjaar voor de scholen voor L O ingmoerd ln afwachting van uitbreidi van den leerplichtigea leeftijd In afwachting van een herziening vanart 21 der wet op het Lager Onderwjji worde den klasae onderwijzer invloed den giaog van hc onderwijs verleend Verplichte schoolvengederingen kulunn daartoe middel zijn De arbeid van man en vrouw worde f lijkeljjk gesalarieerd De gehuwde vrouw vabfi wat beBO v baarheid betreft ndet achtergesteld W n bij de ong iuwde Er wonde geeitre d naar een redalijkt b eirking van het aantiü leerlingen per P r 4 Volkeontwlkkellng De gemeente werke behalve door middel van onderwijs ook op andere wiJze kraehtig mede san de bevordering van algi meene ontwikkeling beschaving en adtoonheddsziin en atelle in een commissie vaa tdvaee in zake benoepekeuze Zij bevordere de oprichting en iosUad houding van openbare leeaziüan bUbUothk ken en musea Zij stelle zooveel mogelijk kosteloei of tegen een billijken huurprijs terretnen voor de beoefening van sport en spel beschik baar Zy werke mede tojt bevordering vaa toonkunst van den volkszang en van voQesfeesten Zü stichte of steune bureaux ter venttiralu king van koetelooze voorlichting aan on en minvermogenden omtrent de toepassliig van wetten en verordemncen Par 5 Volksgezondheid Dl gemeene verstvekke goed drinkwater zoige by gebreke van provinciale voorziening voor een doeüreffenden keuringisdien van le venamuldelen en een goeden reinigingidienet wake tegen vervuiling van open water zoige voor een goede afwatening en onderhoude of steune bad en zweminriditingen zÜ tref£e in hot alg noe i msatrcg len om te voorkomen dat levensmiddriaa in ondeugdeiyken toestand in de eoDMtm tie worden gebracht Voor een wel ngerichte gesofudWi incLuaiei ontsme iiDgiBdieDst worde sofV Jf 1 dragen In alle gemeenten worde het M9 knmdig toezicht in de scholen biJ vooAsDt aan schoolartsen opgedragen De gemeente zorge voor voldoend kenhuisvetrplev ng stLchte of ateune ew organiseerde wijkverplegang n houds kwaliteiten voor afzondering van besmettdS zieken beschikbaar De g neente bevoidsre moederschapsmorg en zuigeiingïO Zy wyde haar bijzondere aandacht aan de bestji diuig dar tuberculose De gemeente vtrleene zooveel mogaui medewerking tot böötxyding van het drankmisbruik en het rootoon door kinderea Zy beperke door spoedige beechikbawstoUang van hulp zooveel mogelijk de gevolgen van mgevallen De gemeente bevomlere dat in voldo wi mate algemeene en apeciaüstiache genoeikundige hulp kan woiden verstrdct Openbare alachthuisen met koelinnchlfflgen zQn wenschélük Pot 6 Volkahuievesting gemeente streve m 11 ïi f Btiaande middelen naar verbetering t v dkBhuisv€ bin Het ia hare taak te vonleren dat voor alle lagen der 1 JJJ in verhouding tot hare draagkracht b iyk woongeilegemhead aanwezig ia Zö ï vuile die tiaak door gebruik te maken van de voegdheden haar door de Woningwet IJgeven oan bastaaade mJastanden op ta fen door zorg te dragen dat ter voW ning in de verschillende behoeften toMoPde geschikte terreinen beschikbasr zja door haar bouwverordening z66 ia richten dat miMtandan ook uit een lpunt van stedenechoon worden voorkonM doch geen oonoodige belemmering voor o aanbouw wordt geschapen door het bevorderen van den nw van gezonde woningen voor P ua Inkomen ow wkere grens niet overschrijo door het verleenen van voorachoMenaan 1chamen als bedoeld in de WonlngwrtJJ zoo de omBtandigheden vorderen wj worangen beneden den koetenden V den vertuwid door het verieeoW ▼ dregen in de deewege verschuldigda w iitett door 100 noodig den bouw danige woftfam Ook in gemeenten met minder dan 10 000 inwoners streve men naar vaststelling o periodiek herdeoing van een uitbieidioga 6 door beitt maken n oudeifaouden van een go de wosdivRtatistiek n hst oprtcbten van een wondngbeun De geaneente zoige voor n goed inge richte brattdwesr Par 7 Voeriiening ten behee we van sociaal onzeifstan dig en Da gemeente zorge met inkachtneming van de bedoeling van den Byksjwetgever voor voldoenden onderstand vuo armen in overeenatemmlng met den plaatseiyken levenastandaarl In die gevallen waarin de bcihoaftdge door bijstand udt een tijdeiyken toestand van ïuilpbe oevendheld kan worden opgeheven ondersteune de ge meente in den geeet van art 29 van de Armenwet met milde hand I 8 Bestrydittg van wer k e 1 o o s h e id Ten ednde de uitwibaeling van vraag naar en aanbod van arbeids krachten te bespoedig a onderhoude de gemeente een arbeidsbeurs welke haar beroiddelitig kosteloos vei4eent Deze arb nbeurs worde beheerd door een bestuur bestaande uit een geiyk aantal werkgevera en werknemers onder een voorzitter die noch wericgevar no wetknemer is De gemeente werke met aanun in zake de bestryding der geldeiyke gevolgen ven onvrywilUge werkloosheid Zy trede toe tot de regeling opgenomen in het Werkloosheddabesluit 1917 PnxkcUeve werkverschaffing ter bestryding van w r keloosheid verdient steede aanbeveling Par 9 De gemeente als werkgeefste r In de lechtsposiitde van mannen en vrouwen In dienst der gemeente worde geen onderscheid gemaak tegenover geiyke verplichtingen behoonen geiyke rechten te staan De gemeente beihartige de belangen o veraekere de reohtspositae van de by haar tn dienst zynde ambteoiaren e werklieden door het vaattatelien van oen reglement Daarin behooren bepalingen te worden opgenom omtrent aanstelling arbeddstyd verlowen loon bevordering straf scbeddagerecht otutslag ultkeering by ziekte uitkeering aan weduwen ven tydeiijke ambtenaren en werklieden en aan den ouder of de ouders van de overledene die van deaen de kostwinner Is geweest Het is noodxakelyk de belanghebbenden ook door hunne organisaties te hooren by h ontwerpen ven dergeiyke bepatingen en met hen op dezdf de wyze geregeld overleg te plegeh over hunne rechtspositie en arbeidsvoorwaarden In bestreken van aanbestedingen van gemeeffltewerken worden bepalingen wrenomen omtrent minimunvloon en maximumarbeidstijd en omtrent de uitlceering van loon door den aannemer aan den werkman biJ verhindering van laatstgenoenyie om te ewrekn door omstandigheden van zyn wil onafhanilNUjk Slotbepalingen 7 gemeenten welke sommige punten van dit program niet of tA zelfstandig tot uitvoering kunnen brengen streve men naar samenwerking mot aaidere gemeenten ten einde te trachten gezamenlijk tot stand te brengen wat alleen ndet kan worden verkregen Luchtvaart Owerden Oceaan De Bng lac e kapitdin Alaott lx van ZöJterdia op Zondag in let meer dan reohtQ hjn en zondei tusMchenüjcbMibe da llng op het water van Nowfmmdlaod nfltiT Ierland ovnr don Oceaan gevlogen Hlj beiter goelaagil d ini awkey n heefl de Uean met 5000 pond vaui de Daily Mail verdl nd DesSïf tooht telt die der Am rikan 4 e eerst naar de Afton n vleigen en vandaar naar ï ngeland o er itFiken in do oobaduw Hot Vioker toestul Unddet bij mi t waardoor de vooreteven een Jodjo Inden grond boorde en h t toestel libht btticliadlgd woivIh KaïJJidln Aloock was Ietwat doof dosr den ischok van de lantUng rn Uiiteruuit ilrown was e n beetje veffwuft Maat beiden waren opgowekt JH waren onderweg s eeda in dichten i uJt en niotr gen geweest Somtij de vlogen ZIJ op wn hoogte van elf dulxend fbet sonnn ook maar een voet of Öen toven do oppervlakte ƒ In Cfïk geeprelc met een man van de Daily Mail heeét kapitein Alcock ge ze Wij hebben oen vreoselijfee reis gehad Hert Sa een wonder dat wij het tot bin gebracht he4 ben WIJ hebbes naiiVeliJkfi de zon da maan en de sterren gaaien Uren lang hebben wij e i van dese gezien De ndst was buitengewoon dikj en bijwijlen waren wij gedwongen tot 300 voet twven de zee te dalen Vier uur lang was het vliegtuig bededut met een ijedcorst van bovroren naite sneeuw Dan weer ma de rtés zoo dik dart mijn snelheldemetcr niet werkteen enkele seconden waA de toeataod zeer verontnuatend Wij buitelden kopje 8ek Df Ik en beo hreven een zeer stelle spiraal Wij Duakt i een paw koddige toeren ln de hi ht en ik had geen benul waar de horizon was De wind wm gunstig n al door Zuidwest Wij zetden op NewfounAkaïd dak wij den to ln ze tien uur zouden doen maar hadden nooit gedacht flat wIJ het zouden doen nog anderhalf uur voor wij land ol iet dat er op leek zagen Onze vemikklng toen wij da twee eilanden 4ea Westen ven CHiden zagen sp groot De menat ien w en niet wie wij waren toen wij aan land kwamen eo daohten dat wijl verkanaere waren die oaar Aloock uitkeken Wij hebben geen koude U ontbering geladen behalve wanne r wij over Aam rani ikehen en de Mtte soaeuw öbs geoldit cwmUo De vhuibt heeft bewezen dat de vUoglocttg over den Ooeaatv ukvoerbasr is Diaar ik ben van meendr dat hij niet met oen vliegtuig otf waiervljcgtui maar met een vUo ioot gecbson moet worden Wij haddtm volop rwerve aan bzendstof over on heM en maar tweederden van onzen vVxnvaod gebrujUct Het f HMte gehelkn van den toobt over dea Oceaan is dat moa den Vlekeremo tor op de gewone snelheid van 90 mijl 145 K M Inatett ffij hadden hem op 186 E M kunnen stellea iiiaar hebben dat een oogenbUk gedaan De gunstlgo wind stelde ens ecbter ln alaat gemiddeld met een sne lheid ven 120 mijl 192 K M te vUegeïi De oeeaamdaeht Oiotrent Vldtere Niniyr RoUe bemand door kapitein J Aicodc bestuurder en Arthur Wbitten Brown waarnemer we ko overf den Ooeean lija gevlogen en vervaardigd ln de vUegtulgenlabrlek van Viotcers Ltd te Weybrldge bij Londen wortlen de volgende bijzonderheden medegedeeld Drae videgmachine kan 12 paasagters behahe de beatuuniera vervoeren welke la coii for4al elo armstoelen gezeten de reis kuimon meemakrai De maxlnKun sneUieidi welke dit vUegtuig bereiken kan met haar twe Rolls Royce motoren van 350paardokrachti olk is 17 KJd per uur D honsinetanks kunnen 3927 IHer bev vit in terwijl 237 liter olie meegevoerd ton worden Met deze brandstof en olie kan Migeveer 3860 K U zonder onderbreking worden afgeleg De breedtn VKo het toefttet W 30 4 M A s lengte bedraagt 13 ML Hf itTfl bij oodere dienst selni uit Waehington AA 19 dexer In dn Kamer van Afscevaarrdigden ts it n inotlo aaaig nom4 n waarbij Wllnongemaohligd wortH do eercmedafUe vaiy het on0r i te vnrlelcnea aan Aloodc en Brown en him de bewondering van bot Conxirc ter l etiiic n voor de stoutmoedige liioht over den Ooeaan SCHEEPVAARTKmCHTEN MIJ NEDBBLiAND Au boiL A dam naar Philadelphia 13 Tuni van Las Palmae Culciuta ö Juni v Hang n 4i Bontbay Jnai Pz Coen Bataivla n A dam 12 Tiini van La PaUnas houjAnd ameb ika l un Poddiijk 15 Tuni v R dbm n liaa sna SommHsdiJk Java n New York 9 Juni van Kaapstad i oN NED snrooMBOorr Maj Hflip cj 8 Juni V Swanfloa n Catania Ir F Calamata n A dam 7 JuiU v Gibraltar nOTTERDAlJSOIlE IJ YD Aawi li dam a BAtai ia ft Juni te Colombo KON HOLL LIjOtD MnAslaiid B Alrei n A dlam 12 Juni van Lbr Palman De route der Zeeland Tc iM iginDTO gis oren voert doro it6der mailbootpn dor maaitiaoluiippij Zeeland van Vllsi ngen zeer dicht lang da Bedgiisohe 1 unt e V aarborgjt dit de kOTt e overtooiitf van kust tot kust Goederen wor den thans wederom ln eüte boeveelhold ter wzf ndJng aan fonoraen aiMm E BBRICHTEN De moord op het knaapje Van Leeuwen Onder ontzaglijk groote beJaui aitelHng ie glnlcren op de OosterbegraatpliaetH te Amflterdajn ce gedenkzuil onthuldi op het graf vain het onianfls vermoorde kuaap e D rk van I euwen In oen algeknotte witmarmeren iill zijn dej volgmde woorden gebeiteld ilJ er ruiHt onze geliefde jongete zoon en hrofKicT Dixk van Leeuwen gebor m 24 Mei 1006 overleden 10 Mei ldl9 die door eenj vrereetijke mb odaad van zijn ouders ifi wegs nomen Bdastfng ootdiiiklng Het orgaan Oemoente Fin publiceert eest cdroulodre door zekeren heer N de Jr vorzekeTingBagent en leeraar ln siaatbulahoudfcunde te Dordroobt aanvarDvogende Hodoa rondgezonden waaritt hij bun wijst op een geoorloold mi bij de weL erkend niHldel om den dnik der belastingen wat te ton peren Dat middot bestaat daarift dat zij voor een levensverzekering een kapKaaL van bijv honderdduizend gulden in eeoeetorteQ waardoor zij hun vermogen met dat bedrag verminderen zoodat zij er geen vormogenflijelasting over behoeven te betalen en evenmin over de rente inkomaten belasting De vorze iev4ngsn aalsehapp j Ia zeUsi bereid om als men Mechtï 6000 ol rSOOO stort de polls onn ddeüljk ta beleeoing te nemen tot do overige i M 000 of f92 000 Daarva h moet mtm du wel 5 pet rente d lm doch die kaa men hij de berekening van zijn Inkomuivoor de belasting in mindering brengen Op dezelfde wijze kan men ook voor sljakin deren een verzekel lng tegen koopsom sluiten waudoor men alweer meer belasting bespaart alsmede later suooessf rech Het blad Gemeente Fin meent dal hieruit de noodzakelijkheid blijkt om de al te vijgevtge bepaltogen kt deb aKlogwetgeving met betrd bi tot de teven veirzekeriog te berclen TnwwsB tal ds iMiMnrtsde Chih Tot oog toe konden atOeon Bsnn ke persoora wa OMQ In ds h o ogsr Btogen der industrie o iM parmaoenle ln ro kiotie krijgen van het bestuur der Industrieeie Club to Amstordam In etMi door bijna hoadardl penioncu bozoohto ledeurergaderiog van é Industrloedet Club w s VriJdagN dOfl wer gebotuien is op voor tol vui den hoer Ch K n BolSBevaio mst nrweUica de meecderheid besloten oodaoka het advies van het bestuur om voortaan ook aan M ouwen die werktaoia i jn faiboO gor lodusiti Ml betrekklDfen daas Mrftdiiotle te verleenen Aardige gewaarweNlBf Zalwdi vond wandelde dr W uit Laren op den EwnneMserweg toen twee Hetsersl hem paaaeeideu Een butaur aam den doktw plotsetieg den Koed af en ging er mee van doort Deze manier van hoedeodMstil wontt tn dief reken meer toagepasi VsrdroalHiu DesoT da en Is ttf hoogl aü de pia Rt 4 waar de Dless ultmonilt in de Maas c a zeaiaxig kind van een aidaar ttsgendien Hchlpper te water geraakt n verdronken Drie kinderen speekten op bf4 dek tot de vader ben naar beneden riep twe kwaoMn aanstonds Toen de BcMpper nogmaals om hst andere rl verklaarde de aan bet roer staande kneoht dat Kei aveneeos oaar benadan was gegaan alwaar ullee werd afgezocht doch niet gevonltea Meeneode dat heO klad ongemerkt te watór was gtwallen Ie men gsm dregtgoB eqhter tevergeefs Oen volgpndea morgen vond de vader het tijkje mei het hoofd boven t water ollstskefid t eneea krib in d nvior Motor 4Wtdak Maandflgpiiddag ln de gMneeote De Me wn ewi berijder van am motorrijwiel H arop een dame aobterop zat ln botetog gatcou en met een afito De dame werd opgenomen met drie beentracturen de berijder had een l ekkeabrauk erostlge verwiondingea aa het hOoM en banden In bedenknlljken toestand werden depatiÈWcn naar Utrec vervoerd STADSNIEUWS GOUDA 17 Juni 1919 Bondswateriuvaa Wy leaen in de Kampioen De drinkwotervoofiisning aan boord ia voor den watertoeriét een factor vaa batang In verscheidene pHaotsen langs ds rivieren veroorzaakt het ittnenun van water groot c ponthoud wyi man het op sry groo ten afstand van de ligplaats van het vaar tuig moet halen En dMr waar Mdlngwater onUireekt en men of de pomp ia aangawezen wordt men somalVan het kastje naar den muur gestuwd om elnd iyk een gelegenheid te vinden waar drinkwater ia t e verkrygen dat aan redeiyks eischea v d doet Deze overwegingen hebben d n Bond aaaleadJng gegeven de drinkwatwoondening ten beikoeve van den watertoeriat op te n men in de bemoeiingen van de afdeeUng voor het watertoeriams E3n zoo werd de eerste Bondswatetkraan geploatMt aa di iachthavea van de Amstelgarage tegenjver Scholtenbrug te Amsterdam can wstarto risten in de gelegtilheid te stellen hun voorraad drihkw ater aan te vullen Deoer dagen Is te Gouda door de ijverige medeweridng van onzen woiterconsol den heer D W Westeitaan van Hoansbssgen een bondswaterkraan ta gebruik gesteld Deee waterkraan is geplaatst aan den Turffiingel by hst aehutsïuisia aan het Moordreebtsche Veriaat en te hericennen aan een bord in de hondrirtaMen met de woorden BondswoteriEraan De helft der aanlei4u ten werd door den Bond betaald benevens een slang om het innemen van water fMnaUN k ts maken De andere helft b tMÜde de gemeoaite Gouda Moge de kraan aan velen goede diensAsn bewy n Naar Rettwdaii overgahradit Alhier is Ia de Wolaatasg aoagshotulsB M K vwdocht van hst sadenmisdryf ge noomd in art 246 W v S Hy wordt naar hcft Huia van Bcwariag ts Botterdam ovsrgetracht OOUDERAK D a Ooveirte Jr predtkaW bij de Ned Kerk tev Dttoltod Ie beroe en tot predikaat bij de Ned Herv Gemeentf alhier OUDEWATER Vielan aehyaen nog niet t wetsn dai thans weer r nala vrasger de gewMie wettelijke bepalingen voor hst vsorliehtao van hun IBots geldn ZoDdagavond werden door da gemeentepoUtia aUt miodsr dan 11 p roeess tt v rbsal opfMiaakt wtgsodi fiat licht Ds hesr B K B kal alhier la bsnosmdtot oDdsrwtfser aan ds 1 B m frsa k ool voor JenfaoB ta Gouda STOLWUK Qenesateraad In de flstercntniddag gdMuden vatvadering van den gemsenteraod waren met den voorzkter dan bser J E Inalnk alle Inden preaeM De beer Van Boown rljkeinatMOtew van den wonkigboaw Den Haag was aanweziig en werd welkam grtietteb IngduwMtt wM het fneanteverslBif rw miM en een Miree van da liobtoo minM s wu de i 1U0 UÜU ts vorittocsD met f ltö 0U0 i e feKMwsortoveu vaa de nteuwtfakoaaa raadatiMkn zijn owWsoobt door de Meeren liomi uurk an Krulji m all MlviHe rai tot toelacLng q cto geMoeeoea lie be r mi mK veu kreeg dluurop nat Kocnt J j Bit eedigen bj l ge x a een ivlaclU te lM Ua oittV4u pen v n d g xvndliohkoonuuLiHle over dne C i i lu B tjlyij K gct a woning konden krUgslu Nu lèjl de Hbouicwet vsn VH dat de gcn eivtfn moeten voorzien Inttten er w n ngji brek 1m ei bleken te StolwIJk 146 wofüngeu te lijn waarvan nkotf dubbel bewoond wareh Naderhand ki bleuien A ds woiincaood sksb sprekend i4 gaan demoaitreece In de laatMe aren nu i de i srtlouliore woningboitw stop gezet looh 1 bevobLlng toegttomaa au dos bestaai er l rooto wonioffwodi ook op het plattel uin im waar het pirttouUec laitlstie acbt f rbLgft moet op andere wijze ln den nood wwden voefêlen an rijkawege wordt dk auiakkoll k gouiaakt ook tJs de geme wte het wura r liaod neevutt Het itijk geeft vcor chot met afloMuig van 0 ot 76 jaar de lenle oet 1 niet hoog De huur U ecfitsr itie hoojtf en daaiom jnoet zoolang ie HUur op dit peil blijft en i drag bijgoKtort worden Het Hljk oeetot uurvan voor zijn rekeoing de gemn o e woei dragen Voor de geaneente Komt dSi ue ir op f30 k itö per i sr Zijn die uitgaven gereditvaatuliï i faagil ofr en hij mevtkt van wei want eriijn toch ook tn btolwtjk wooAnf VX dlo zouden moeten verdwijiMn on de oitga tf is een algeuieen belang voor dv geineaotr wanoeer wij eon algemeens maat tl t geuten en reke ng houdcii dAt er womng ni nioete zijm voor do vosttglag an nieuwe geainnen dau zouden er e i U tal woningen utoeteo zijn lU bctei k ni voor de gcdiieeale een uUgaoif yan f t K 00 Deee gemeente hoe t ifAt grond ln IwtaT beolt dus het kan niet geoiakkelfjker Hpr drong er steek op aan tluiwofklnigbouw tiv hand Ie neiueo £ r moot ten beboorlljlce huur worden geiYimagd zoodat niet dageen dAe na in sloobtste woningen zijul d reot ln A nieuwe komen doch dat er een opsKliutMng plaats hee t De risico Is betrekkelijk gering Men Bou als men bai was voor wanbetalo een borgtocht kunnen eiaohai De Vqokft tiev danfete Ott heer Van Boeven De heer ZU4 rUan Informeerde naar den huuiprijiB waarop do hoer Van Itooved aniwoonUe dat Zaltboinmel f tU OOO noodig had voor U womtngen dlt f i oO doen Zevenlwizon heeH er 12 van 1 3 2 Moercapelle b van 1 S In DIrkslaud ia eet HMH t tukmiora waar e wening een tuin litteft van SHn 4 300 Vlerk M De heer Dekker vrtJile UeVer inetweiiitig wot ngpu be iaaeik In groot steden was heit oog veel e jpeV boweerdo Apr 1 De V o o r s voadh dat dÜ gean redtm woH oin bet Uer ooé zoo te laten blijven en de heer Van Booven mI dal de gfflneemteraadftleden kraclUeas hun taak aW overhetdia per o a ge n toe ttuukn roocbt4 i bestenultgen A4 ln Wjd zijn met t wonbigwet Man latn b v mst 10 wonlogen be flnnen Um beBloot hot laad va h t burgerlijk lijkarmbeetuuT ln eripaoht to vragwi Wan de huiurd4 ra betreft besloot men eenkeuie te doeui on borgsLeLUogF te vragen voor de betaling d T buur Do heer nuumMa te K ukknxreca de g fl i eole ATahito M tal utet het ontwerpi n word n btdaeti Men ging dsoirop naar het b k eldeHtuk grond Uggendo aan den B4dijikf nv roohM latog Aed BoveoKerk eg bier zullen 10 13 huiseu komm b t kan ook dat tiet Htukla grond aan de overstjd er bij genouxm wordt zoodat er b v op hei MnA Htuk sai op het andere vlerbul aen konwik WADDINXVEEN Maandagmiddag had de zager l Srbeeft werkzaam ln do meubetfabriek van dwi heer KempkeRi bet ongeluk zkh met ew oirkotzaag in drie tngen en do duimt zagei Na ln ito fabriek verbonden Ie zijn i hij tater door dr Paul ln behandeling genomen MARKTBERICHTEN GieeMsBveUiM N iEUfrLKKBRK ad IJ86CL 16 Juni Co Uftwatieve Tuiobouwve Ung NUftwerkeric a d I IsboI en OuMruken Eng komkuianKwn f 13 10 3e soort 110 70 kleine halve komkoomiers f 6 blosmkool 21 lO 27 fiO 2e soorl 8 70 17 nUsChot 1 60 6 90 sla f 1 8 60 2e aoori fO 0 alleef i er 100 peen fd 60 U rabarber 7 30 10 10 a aletien f 0 80 atted per 00 bo aardbeien f 17 p r 100 pond Aangevoerd UMI kroppen sla 9060 stuks bloemkool Ie soort 3W6 ld 2e soort 6314 bossen psen Kssswsrfct BODfiGKAVËK V7 Jnnl AanfMMid 180 wagiensi waaronder Tfi Rijkianerii ts zammi 7766 stuke wegende 46 31B KG ttetaald werd voor OowlBdie kaoa 17 fTS miraWe kwal r70 173 Rljfanerk 1 70 f OiZE OIUADLOOZE QIEiST HET UrrSTSL TBBLENGDI PABUS 1 Juol De termijn Unoea welke de Duitaobers moeten Uktwesfdsn V ét nptfslid vrsdMvoorwaarêm b verlengd met twee diffen HIJ looi fhans dtiM al up JA Jotd te lovea uur dea avond CLdMENCiiUutl AtHfKlUWN PARIJS IT fuut voor Amerika Cl msM eau i i tot de i vaasohs arbeid ril ldsrst dat h aga f fti dsn loodra da f da geteeksnd is on die conf armtla haar truk gsdudigd hosft Da rsgestnog heeft m t grosiends tetevredHibeui ts stellen wat scherp la ds jfiiiMMi dibattsa in tia ItMUr tet iitfuc komt Tor gsleganhoid van het houden vaa aen InterpsllaUa betreffooda d to D aan staands müawerkersstokliit 1 da rsgesriag voor een vai geopaard door sn bleofes 21 stemmsB l a linköraUde ia gehsal tifan Odmooceau n al wat r Msfd ia om toge moetkoming jsgeos Dultsehlandi is Dist geachikt om z n popuLarLiMt te hanrihavsn De reg ering doet de laatst twa dagen al het mogeltjke om de stakingarellstjea t kidmevren oim ze te verscbulv i tot na ds ondeJTbsckenmg vt het verdrag AUs econoitUsche sa milKOLre raoirtrsgalen aijn genomsn ala de DuiUchera wetgsran te tsekeoan Maar all gaaUxeerdeu hopen ao baddM dat sa Builen teskonen Zalfa Fnufcriik heeft nist veel vertrouwen in de moailükhsid die alch aal voordoon waansar l tutachlaiid h k veiükt ÖB BS01M8ELBN VAK WI 40NI PARUS 1 Jutd Het satweord van de gaalliearden vp ds tegwavoondsUitt der Dultsohs is Maandagmiddag t V Mdllts zonder eenoge plechtigheid ovarhaiylifld Dit had plaatéi door dan sacrstoriJugeMnud dar conferentie Het bevat aan brief van ClAmenceou xilteenzettend dot d voorwaarden arlkt tya vat M ds WIbmuchs princlütea en en wi ji ad dat militaire an economische maatrsgeUn genoman aiJn voor t geval DuitachldÉd Si l iokwt li eo uiU stel of bedsnktUd van aenren dageng is toe Esq tweede gedrukt stuk gsaffc antwoord op de tagenvoorstallen Dan alolta is er één enkel exemplaar dat met roode inkt de verbeteringen aag ft den oonmuwnkalijksa tsltst Tegen de BoUjewlU I ONDËN 17 StuA Ik Uolslngforifaan dr Daily MMl De vMting KroonHtad Miaat In brand Vereohtliloi e toriou he beii da wWe vl g bMli4 Ook van oven halsJ wMiiiohe oorlogHOchepeu Ba op w g ztjn utn sioh ajii het ËnmMi antatfeHt ovtv fif govni 4t dni Mtt vlag M4 NAA t BERUJN BERLUN 17 Juni Naaf alt Veraaillaa wordt gemsld sou graaf Broekdoxff Saoizou na atév a Ê0 dar atukkan diraeli af reUen met de u patis naar Waimar waar hij vanmiddag wordt verwacht De aodem vre de ag e dalagewdh lullan naar Itert n nivmt eaaige eonmidsiftesan b v n in Versoües Beads gadumida d leaa wordt een ooiivang gemaakt m t ld varUling dar ia onvongot gaaooMp atulu kan OSFA GENOMEN HELSINGFOR 17 Juni D Bol J wiU hebben na een di adaagsehsn skg Oof a g nomen Oefa is eau botangryk spootirsg knooppunt R tl UAATSTE BEKICBTEN Nederland en DHltsdiUad Naar het Kbld maldt hebban dt g aa x aocieerdcn Nederiand varsocht bfj ni fc ondertealMnuig door Duitachland van bat vredesverdrag mede ts werken tc au aoo nomisch boycot vaa Duitcchlaad door en rolltomen verbod van allen inw r uH an uitvoer naar benavana aUan doorvoor of r n naar Duitachland t btotl neart ta wvtan dat onia ngaó ring sn vtt mmi aa iroord hoeft gÉpnit Naar huis Volgens officieel bericht auUcn 1 Aug 1919 tenzU er door niet tM etun van den vrede een toeetand mocht ontstaan dl dit onraadzaam zou maken en behoudena andere onvoondene omattuulLghadeD mat onbepaald klein veriof worden gesondan de dienstpUehtigen joarklaase 1918 Be in hot tydvak 14 18 Jon 1918 ingelöfd yn by de rsgimenten inltanterie de Oranadiars en Jagers inbegrepan en bU hat corps pon bonniars Voorta die in htf tUdvok 4 g Maart 1918 zlJn Ingel fd by de regiment Q vestir artillerie corps pantserartlUari b corps torpeduaten Verder zullen behoudans bovengenoemd voorbehoud zeer waarachiJDlyk 1 Oct 1919 met onbepaald klein ver lof worden gezonden de dienatplichtlgan dar lichting 1918 die in h t tydvak 8 U AptU iJn IngeiyM by de gani en in h tydvak 14 Hti 191S aya iiwaiyM Mf ds n im n tan InflRaterto GnowUafs a Htm lal gre efc TfIci riifisch W erht richt Verwa£iiati lot dm vdtgnidiHi dag tfweet zwakke verasMlerUJke wlnl Ueht beiwolkt droog warm wei BUROERUJKE STAND OOU0A OLHORKN 13 Juni lüitoahu s t H tor HoMt n E It tm Aüsen Öftt ie HetiTï V J van der Sbvre en T Pl k 1 Juni Anna Harmina MaMa A v J Q van aehalk an J II RoridoB fllnanJ Uariua z v den Held en J J van Vaan OVERLEIffSgt H JonL Onmato VatkWj 7 i arH J zwberst J 15 lunj Beraavdwi vaa Loon 47 J