Goudsche Courant, donderdag 3 juli 1919

VM m lll IK VEENDAMMER HYPOTHEEKBANK Jlapitaal f 1 000 000 Qeatopt f 208 900 Reserves f 170 000 HYPOTHEKEN Afgelost t 27 678 70 85 91 8 69 96 852 74 194 477 33 159 879 32 227 857 83 332 804 83 4 65 251 14 343 164 27 349 425 98 879 548 50 891 288 12 1 344 741 88 lo Pb è Wat is dat Neten in het haar V fffM j Wasch dadelijk Uw haarmelden haarvenocgcr LAX LAX verwijdert roos sto neten en alle onrein LAX bevordert den haaigtoei geeft glans en golving Het recht der moeder MT kei DiiUMb HUINE BöHLAU rertaaid door I r tE8B£LINK T ROeSUU Nadruk T bode 17 Waw zou zij iteeo wölea ttaarheeoi Det ia de vree voor ontelbere oogelukkigeo Waaa heea P ZiJ ouden ons mat bon droeve oaverBobllUge oegen aaualen alsof zij gewekt werden uU een zwaren droocn Waarheen Ja waarheen Waarheen Waarheen dan Wij weteq bet niet wij warde gedreven dat doet de eUeode Waarhém Van het gehik het toeval vaa vïieaideii en van de harten diet om begrijpen Aio het 0oed mot on meeodea worden wij eteed Ttrder weg S8 ev n In Ao eenzaam iMid die voor de i npea lgea eb verlatenen aKijd gereed W God weet waATlieenl Vraag aan bet dorre loof dat de wo te ht ecIstBtocrod voor sicb ui iBagt wearheeo hei wili Het geeft u prajie het zeiMe aniwoord Het wordt godrvven het laat zich drijven O gij Teretandiice meoseihenl Ieder ziat ht dea djobten ntfrel w WEln wij leven feobüi een valfla aas rap dea vxwtan daat aleolitif m sUm K B aaute opddbn Wm maigm Bienkl rilnhba d eeet one knadleek nlaa L I AXKSa Rotterdaa Verktilakn r bil de m M droflete GOUDA Anion Coopi S H Loon BOSKOOP O J Spiiker J G Mem Wed J Sprnijl L n A Blonk BERKBNWOUDE O den Hoed OOUDERAK P Deo J J Spekiiijder MOERCAPBLLE C Strijdhoni J Tol W Helder MOORDRECHT J J Gennep NIEUWBRKERK d USÏL P Geleiin O Verkeik REEUWIJK L Verweil C Veitaek SLUIPWIJK O Verweij C Verbeek WADDINXVEEN Arn T d Heijden C Tljeiernian ZWAMMERDAM J W Hnaereen 290S 80 Abonneert ü op dit Blad DENK IR AAN DELANTAARN MOETEM WEER BRANDEN € l f GOUDA KAAR EN FALEN NOOIT Door MB leerling ata het Ojrmouinm wordt met iofCAng y a den ttfeawea cur oi t Goade kost en inwoning OEZOCHT liefst mst toeiieht op bet w rk Brieren ondu no 2973 baretn Gondioba Coarant 12 B kwani TIMMERLIEDEN a vpaaacl Mti da STOOMTIMMBR au MEUBELFABRIEK DE CONCURENT Zich ta vervoegen bg J F DE WABT Bargunbaobt BergitMp 2 nette Boerendochters S natt H p n om tmmeoJIjk eeo biuilofi enlllf bij Ie wonen BrieTeo freoco Dader letter A Z een L VER IIOOIIN booMetenl Qoudeche Coureol aahelmhoudlaa nraalMnl 2Mo lo PIANOSTEMMEN Onderleteekende beeeell ilcli een voor hel taminaM ondaphoudan Plano eic Terief Toor etenimeD 12 meel f leer f 10 6 meel p jeer 16 4 meel p ieei S per keer ri SO 2918 12 I F i 1118 FüiÉri ZwnnlnraoMtr 4If Rotttrdam fliereo Riiliirs en Pruimers wie nu roor elnlf eld een fOlW Sl nr INriii Raak of nwift Pnilmtattk ll knopen kome neer den fronten nltvvrkoop TURFil IIKT t4 Prijeen beneden elle eoocorrenlie Kweliteien e ereodeerd O80S 10 Adverteert In dit Blad Ol Ol Ol hak Ik Jauk Da Walelaoh wetll edeponeerd belpt dlred eneeit huiduii te pulil ee Bscemea ronde lekken f 1 95 Proeaeieb f O BS N V Mij SANITAS Kon oed ek QOUUA Len e Tlen4ewe 11 10 DEN HAAO Herderlnneilreel 9 OUDE WIJSHEIIX C TANDPASTA mu lEDEIILilllDSCI INDIÈ ir j6 pCL Geldleeniflff groot f 180 000 000 in Schuldbewijzen aan Toonder van f lOÖÖe f 300 en f 100 I Koers van uitgifte lOOVa pCi 06 Minister van KolonWn bsiloht dat Insokrljvlngen op i i latning kunnen worden Ingslatrerd op j i Vrijdag 4 Juli 1919 van dit voormiddagt S tot dat mmlddagt 4 uur te Jltnsf pdam Roltspdam on Gvawenhage ten kantoro aii de Nederlandtche Handel Maatschaiipy de Nederlandach Indliche Haedehbank de Nederlandachlndlache Eacimpto MaatachappQi alfisede van a de Amaterdamsche Bank 1 i de Bark Aaaoclalle WerUieim d Oonipertz 1834 en CredMftyer eenising 18J3 1 De Twentache Bank Hope é Co de Incaaao Bank I r Uppmann Roaenthal i Co R Meea ft Zoonen i i Pferaon ft Co de Rotterdamache BafikvereciHgiog Oebr Telxelra de Mattoa ca Vermeer ft Co t en Iff Kèderlandich Indig ten kantire van de Javaache Bank en de eerate drie bovenvermelde bankhiatellingen te BATAVIA en bare veatigtngen daar te lande Insobryvingsbiljetten an prospeottinan cijn bg alle boveoganoemda kantoren koatelooi verkrygbaar 2986 160 Ot stopling n zullen moeten getchleden op VRIJDAG 1 AUQUSTUS 19ie Voor verdere b zonderheden wordt verweven naar het prospectas Boek jaar PANDBEIEVEN Teroggenomenj In omloop Gesloten Oeplastat 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1918 1917 1918 2430 f 349 900 601 500 831 050 1 054 860 1 451 600 352 300 522 550 050 900 4 276 750 5 045 350 688 850 836 350 10 004 700 Pb a 100 f 21 350 78 150 105 150 91 8i0 145 400 T 234 6 i0 338 000 605 800 423 900 382 150 476 900 477 900 496 150 uiti 5 446 175 301 475 881 750 391525 494 500 1 168 200 1 526 550 1 0 I5 700 4 66 925 270 950 305 750 2 524 200 3 580 550 I en 4V 371 250 329 750 334 700 315 650 542150 1 135 350 1 508 250 1 134 150 649 760 1150 750 2 120 400 1 625 400 2 684 500 Qe fl BOSKOOPa AdvertcBtiSn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P A WKF4LER Zijdewee 72 Per doos 23 cent voldoende voor Liter hygiënisch hoofdwatet COHEN Co ARNHEM i SPECIAAL ADRES voor l itlarkiezen Zonneschermen Jaiouzieën RolluikeneTenten Dekkleedene Verteleawanrdla r vnnr OOUDA na OMaraEKENi iiiHeerli l 1filliSCI illEN WUOaTEAAT 21 t GOUDA Telolona No 3 i J Ji ii i i 1 I 1 II I LJOL i Maatschappij voor Scheepscredi eveatiid te ROTTERDAM Directeur Mr W A EUTüERS Truatee voor dePandbriefhoudera AXQEMEEN ADMINISTRATIE EN TBnSTKANTOOR te Rotterdani I UHgiflQ van 750aOOOa 5 2 pCka Pandbrievcii hl stukken van f IQOOe en f 500e if 1925 j afl rt ar va ay de inKhriiriitE op voornoemde f750000 t den koavB van 100 pCt op Dinsdag 8 WoensiJnli 1919 ven 9 4 nro b j de navolgendrikantoran JJDe Directie bericht r iwndbrleven openitelt dit eo DbnderdiiK 1 SCHEURLtER tÊ ZOONEM s Bank te Gouda HANDELS LAIIIpBOUWBANK kantoor Gfiuda binevena dciMn het prtnpictua v miïdè kant ren aliaar projppèottiiKa § ia ohriJvinBBbiljetten vorkrijgbaftr zija y I i I Maatsc iBpplJ odir 1 éepsliidlat A ie fabriek NUTRfciAJte zkermeer irden hettè Meifje boven IB aar gevraagd AJivan s aris f 7 5J0 weeke reiskosten worden viriioel Ilch persooj aaft tVmei Mi Filiaal NUTR ciA Ki weg 8 GOf irilERokMt 26 J nai 1919 f g25 HjllkUBBLBN TRObWKNIII Prechlije loliede meubelen nienoe en e h nd llt koon el TaMl Sta latt Kl4 Spiegel ThHbfili lehlMirlIn Boekenkaiten SPEOMAL MONSTMAT ADIIES VOOR JOÜBELUI MET NIIWEI IJKOPL MIIEa H8 ov nhall nabt da ScMakada k TEIEFOON IliOO FIllllEX ei iElSTELPLIltTS van WEIXrOIGEII ee MOTOIEN AANLBO van Electrische Licht en Kraclitinstaliaties dn VAN DUIN Co Oktuda m 24 Advertentiën en abonnementen op dit blad warden aangenomen voor BerkenwaudeDorp door Dividend uitstaande A BOOM Barkenwoude voor Berkenwonde Achterhoek door f 418 496 30 634 002 61 918 899 87 1 117 947 54 452 568 22 382 910 39 576 655 56 217 104 42 4 340 865 156 262 389 176 688 590 678 321 502 55 10 557 310 67 95 l 1 12 13 I WOMEN leiericbi STOLWIIL SANGÜINOSE zuiver plantaardig tonleum is een OD eëveoaarde bron ▼ kracht en ener io toof ieder die geeiteiarbeid l vernchien beeh on erflchUlit Tan welken aard De SANGÜINOSE verfaooct de werkkracht van den feionden menich en r h au alle overtrcrmoeidcD eo uit apntiea de verloren enuwkracht teruf SANGÜINOSE wordt verkoeht lo groene fliicona van ruim 300 ftr inhoud SANGÜINOSE koM p r flacon f2 2S 6 fl f 12 50 12 fl 24 WACHT U VOOR NAMAAK Vcrkrijcbaar bij d mectte apotheken e ocd drofiitao 2803 30 VAN DAM Co Oc Ricme p aat 2c 4 Deo Hia MTMO I JoU Ü t aar CaM Het BchMttberAe Ale VargoderJof Ctoudec WloMUi TweediffliiK 4 JuU 8 UI BtauTo Knfa Vwfeandoursuo E H B 0 andw IMlac van Dr Hamburfn Si Juli 3 sur Oabonir Bauw aa Va BokMM Toiodua vtj arafM Wie aatobeiB aoMarUii vanakiUJIdMdM na aa wa k aMH afaaaa Éa vw n yaB MOUak Dnktatl A Umua BMm MOM 58e Jaargang Noa 14040 0onder4 g 3 Juli JOia COlIRAOTa 3 ïTi© u w s © aa aaa v r ©3d tieTDletdL voox a o d st © xl paaa Btx©lc©3a t VE RSCHIJNy D AGELIJKS j ïXAItI BEHALVE 20N EN FEESTDAGEN rtaalif mI far waak M aaat awt w4aeaüa i It annl wfar d lNM iac tm ImM fi k l ai II MtZ itaiBUad 4 J t aanaaiwiMi aaa a Bafwaï KiBKt II OOUIUmf da a ilk aaniaa I a Matrdna liakamBdatat laaMarikrik i ABeNNUHMTSPBUSi r kwartaal SJ pw Fnu jtx poat fw kwartaal 1 S ia bil na agwbaaJ dMi b nW iail l al aa ADVaWteTMlPRU Wa GmiU 1 la ƒ tJ Bai rwilwar èjS Vaa i fdtflM Ika m ar SJi A4 ai aatW hadaallf MB tarnaA AéHttMlA I kal Caltifl M J t l akaat la tat da LataraWMli I jOooda aa daa ba aJa hr la ei JsTpap kwartaal lStl r wMk 2T wat aianl jmt ï £ m MARKT131 GOUDA Aêm mH0 iTU iobUoU Biii IbMm 82 ftedactiii lilef Intero 541 nhar het scbip van W iUeSjuirden wergebraoht die ze ondea e k d Ete deier wet ontwaariMib waa ran b lang roer het nemen Vaji Muu xeg en roor de niMUrtlng der spoorweg Hat twieeda was da gewichtige Indian B l Dit was de eerste maal in de gea bfede nis der V S dat h t aUlUioefd een wet 4p aea ondeirtedcende Ut U hierom moge l$k wijl de Gecnge WiuUngton all Ame Irikaaaach grondgebdwi wtwAt bènhoowd Th Woiff noamit ta het Bert TagebUtt Wilson een potitieken kwakzalver en h j verdedigt dit vannds onder meer m t een beroep op de rede welke WlUon l 2 ecenvber 1917 na de oorlogaver uring aan Ooa tenriikRonganje gehouden heeft Wanneer zei Wilson in dezen oortog bet Recht als sohQiderediter en vredestiiehter wordt ingeeteld zal het ooi eindelük vrij staan iete te doen wat nog nooit gebeurri is Dan zullen w j Amerikanen met terzijdeatfdling van alle seUauehtige oanapraiDon xelfs aan den kant van den overwinnaar den vrede gpondveeten op groot moedigheid en gerechtigheid Wö zyn het aan ons ze f verschuldigd te verklaren dat wy geenatinB Oos enrijk wenachen te v rzmakkea of te verandearen Het gaat ons Toets aan w t het met a n Industrieel en zijn politaiek lerven wil doen On houding tegenover one en ona doel met Duitschiaad ia van denzelfden aard Wy zyn geen onrecht teg iover Duitschlaiul geen inmenging in zyn büinenlandech SAOgelegenheid van plan Het een zoowei i het ander zoo den wij volkomen onverttwlihaar raUaren met de beginseden naar weilke wU leven en die mj Healig verldaard hebben zoolang wy aU natie bestaan Geen vertegenwoorddging eener natie met zelfbestuur zal het wagen de openhare meemng te verachten door aan te sturen op zelfzuchtige verdra gen en compromiaBen nooala op t Weener Congres geelotea zijn e De Sngelsche pers is bom op Smuts om zi critiek op het verdrag De Times stelt hem Botha tot vooH eeld StUzwygen en wflze terughouding hetibea dikwijls meegewerkt aan hei opbouwen vaa de rei utatie vian generaal Botha HiJ gaat vandaag nibar ZoidAfnka tofl ug na een neer stil besoek m niemand hier noch in Zuïd Afrika tal een minderen dunk van hem hebben oondat hy wïdnlg gezegd heeft Vele van Smuts beste vrienden hebben dan ook de tegenstelling in dit opzicht moe ten opmerken tusachen hem ea Botha Het moge een bruik zyn van de hedendaagr sehe staatsmanskunst om te zeggen w men denkt als de geest over iemand vaardig wordt maar dat heeft xyn duideiyke nadeelen Intuflfichen gooit Btftba roet iïi t ten door te verklaaen dat hy t heelwnaaJ met Smuts eens Is het overige b rredteiL zal worden door haft uitroeien van de eantra reroluilo die mê ann gen iMJde van de Ibaias wwtK De arbaitlersklaiiH van Uongwi e lal rnsK d grootste aargto den atryd oprattea tegen d groep na JuUa AndmMy m da dietauiur van bet prvlateriaat nü kraobUgw vit den burgenwriog dien de eontta rerclutia heeft vgeroeptfi ta vooraehyn tr den Dm einde ittbMl en al met da oontra r rslatie t te rekiiMB hat land economuKb te cTgao erea en bet SovM l tttür t TW ses nlijken heeft da r4 Mr ada raad t dttfaa otfUaitieven tap bealotMi Hoe vernuftig aoounige m n e4ien m mtM voiksveilegenwvMrdigers lcunn n liirn bewees de Belgische heer Pepm afgevaar dJgde voor de Borinage welke aan zyn ra gcerlng de volgende vraag heeft gerieht De vrede is zoo pas geteekend Het la ma pilechtlg oogenblik Noort in de gew hiedeB a la er een belangrykar tractaat geweeat Ken eeuw geleden b den v J van Nepodaon beeft men op een heuvel te Wateriee a eeuw in uittartende hmiding ofigeiiebtt waarvan de muil naar iueA Zuiden is gericht Ter harinnermg aan het pae geteelnnd tractaM en wegens de bevrydmg ven oaa land waarvoor F ankrijk zoo edelnwadig zijn bloed heeft vergoten vraag ik dat de regeering besluite dat de leeuw van Waterloo omgodraaiid en zifn muil naar bei Noorden gewend aal worden Bc twijfel niet of onze edalnuHdige bondgenooten allien dit gebaar ala een bewijs van vrieadechap en dankbaarheid op prya staUen Dw de ulttartende houding tegen onat Al het nu maar by die leeuw Wyft Inumga we er niets tegen hriiiien Haar iete anders Je of d fyngwodige Fnuudien het niet wat onbeleefd wUen vinden als bet beetft zyn staart naar bea uitsteekt Wanneer nu de stand van dse leeuw zoo eens bleef en men alleen de utttartende houding venanderde door den koff zoo te veranderen dat bet dier 1 glimlacht r De Daily Telegraffe verneemt uit Kopenhagen dat volgens bericht uit Heiaingtm de toestand aan de Kviaeische gretts lwotii4 enutig ie De bojjiiemki bereiden bMtÜaar een kwtrte offensief t r n Fi laad Voor en eonoentreeren veortdurand troegMta Mj de grens Er ataan titans 2B000 man rond Wiboig en nwn vemvoedt dat daar de hoofdaanval zal worden ondenom n die door de Fmeche militaire autori Miten ieder uur wordt verwacht De KussLsche eontnutrevolutlonatre generaal Denikin heeft de stad CSiariwC op de Boilsjewiki veroverd en duizend gevange nen gemaakt Qbai xxf ia de tweede stad in de Oekrajina Er worden hebben wy re i heriuaideItJk betoogd veel onware berichten over de Boljjcwiiki in Rualand en Hongary verspreid Zoo verklaren nu het Hongaarsche gezabitschap en da ItaiUaanache miUtaira eammiaaie de dagt adbarlchten betrtffeoda de massamoorden in Boedapest wor oniuiat Kaïpttein Haggard de ctHnmandant van de Donauflottlèlje geaUieerden t Belgrado Imd aan BeU Kun een telegram ge Bonden waarin hy de overtuiging uitsprak dat de Uongaarscha regeering de familie van de matroaen en offficjeren dJe by de jongste n ntery gevangen genoemen lyn volgens de begdnaèlea van menscheiykheid eg beschaving zou behandelen Kun antwoordde dat dit natuurlijk lou geachiedui alleen al omdat de moreeto opvattingen der regeering haar verbieden het voorbeeld dier bandieten U volgen dia hun kanonnen en machinegeweren nohtten op hulzen wtoonn zich vrouwen en kinderen hervonden BeJa Kun heetft een nda gthoadea Hy zei daarin a a Ju4iu Andraasy Ia tot nu nlat In het oa baar opgetreden tegen ons Msdr uH berichten int de ententeJanden biykt dat deoe oude b Eende van de Honga trcche orbisadert de zwarte greaT zich op den achtergTXHid kUiar hmidt om zoo spoedig nKigcH k Julius Karolyi op zy te schuiven en ze f op den voorgrond te treien want hij te de ware aanvoerder van de tegenrevolutie nu Tisza dood Is Indira deze zou leven zou de keus der conTa revaiutionaaren ongetwijfeld op hem ziin gevallen De naam JuUus Andraasy beteekent de sterlute reactie en daartegen over kunnen wy slechts den weg van het rad cal Bocialrame kiezen 6f wel Hongarije daal tot den graad eener kolome uf Dit zou beteekenen dat Hcngarru a arbeiders de hSeft van hun met moeisamen frbeid ver diende inkomen aan de Entente als ourlogK belaitdiog eoudcn moeten afstaan Ik l en van meeiung dat bet roode leger ofKhoon het In het midden zyne overwin uing meest terugkeeven sjjn revolutionaire fatrydvaardiglMiid atl befaMden welke voor B Mapfatiging jan ët Verdrag Da nationale vlrgadopi eg Hapwattlag vaa diplo iHii iakë batr Mi gan Wn oia Da maaiiing IvaÉ fat t DéiBolsJ4 ikiJ f Eaa rada vaa 0ala 1 I k I m 0N OVERZICHT tfl men onal d zich aool TM nfet teekenden Zy rekenden daarbij op dea rdoe ituÖen Vaahineto hél verdrM vM Ifoedketotd ofj h t ou Wyzi t oa otin Ijet ztxi spoedifc iiiog öluk defij itief t beiraohtigen Z4 Edrft Um tachlanj en de drie nUKffeiulhiedeai Her geallieerdatt de g ecLkeU Pinjder parierhewteiv hebben gekreffan aal worden Vvergelaan tot de uitwasseünari der Wtificatiiefl afVltrachtiffinKen BUt Oder fttAten zi een afgevaardigde aanwuzen die een inklaring zeJ overbrengen Waarin wordt sreconetateerd dat het verdrag op Wffebna fijÉe wjjze ia bekrachtigd De b mikaraist waarin de uïbwiMeling dezer vencIanLngwi zal plaats hebbeo aal te Pariis f oideai grehoud j Het pi wB erbaaI zal het beelu t bevatten dat tbet verdrag oomdddelUjk in wwloing treeojt Het zal v oor drie der geallieerde mogendheden gemakkelük zgn spoedig de parlementaiira goedkeuring te krjjïfen Indien Itaüê welks iiouding afhankel k la ran de oplosalng v n moeiluke vraagstukken in gebreke bl ft zial Japan óngetwüfeld even anel te werk gaan aia Frankruk CD EnTelaod Men meent dat de door de geallieerden genomen nmatresrelen de Duitsche NatdoTiaie Vergadering evenals de PruflBiBcite en Beieoiacho parlementen dJe den afstand van gebied moetem goedkeuren zal doen beeluiten tot and haadelen Indien de verwachtingen worden verwezenlijkt zal bet verdrag binnen enkele wedoen in werking treden Dan eerst kan de oiUtruiminig be inaen Na de ratificatie zal de kwestie van den gewezen Keizer dadelMk te berde komen Dultflchland moet ook alle atukken overgeven noodig voor de procedure en inüchtjncen van aUerlei aard Het moet de per Bonen uitleveren die beschuldigd worden vaJX oorlogsnósdrüven o a de officieren die verantwooiTdeluk zum voor de verwoeatdng enz van l in nt Axdenne en Leuven Op miLitaar g bied moet Dultechland da ijk beginnen met een aantal maatrege ea dde wü bortelinge reeds beepraken In geval Duitsohland nalatig bl ft zoud a dwangmaatreg 4en gehrulkt worden al5 de handhaving of de hemieuwang van de blokkade de m t u£tlevering van de krijigsgerangenen of de of margch van het hezettingaJeger van een milhoen man dat in het bezette gebied aan den B n hgt Bitagader aanvalletn uit de ludt re ftka 4etfl men oanlm moAÜ IdipJd Men wie t dat de CaunMoen het venbrngr ftew i5 h moreelen t un van den Senaat i Waahdng ton We znH en binnenkort zien in hoeverre die rekening iiat was want Wilson zou Mfiaodag ïué te Hiolx en aankomeo Denkel k zal de preaddent zioh dan dadel k naar Waabingttm begeven om den hem wachteiHea arbeid t aanvaarden Waa schv lÜk zal sajn eerste offfloeéU daad een iredev erine in het Congrea zjjn In IkiitechLand zet m n er begr peUQker wye ook haaet aohter In een geoneenschappel ke veirgciderinc beraadslaagden güsteren de rijksminiaters en de leden van het Pnuaische kabtnet over de b iiondetbeden betreffende de raibificatie H t is aan te nemen d t de Neitionale Vergadering nog vóór If Jum de avereenkoanst zal goedkeuren Daarenboven zal de NatioiuLlie Vergadering zich moeten bezl lhouden met een groot aantal afzonderiyke regelingen die in verband Staan met de uitvoering van de verdrag wpalóngea B v de regeling van pnvaatrechtol i k sn vermogenerechtc pce vraagstukken in de geËdedeo dk moeten warden afgestaan De Natinnale Vergiadering gaat Wedonar verlaten Ven OcU er bot December zullen de Bittingen te Berlyn bed d worden De nieuwe algemeene Terkie£ing en zuUen in Januari plaats vinden De groote heffing op het vermogen zal naar schatting 70 tot 80 m ilHoên mark opbrengen Het weteontwerp hierop betrekking hebbend zei eorat m den herfst in behandeling komen Nog wordt met betreldking tot deze belaating ntedegedeeld dat men kan betalen in oor logsleening de Sci t te BLin KNLANI SCH NlüXJWa H0N6ABUB Onder de Commune De diplomatoeke betrekkinK n tusechen Duitfichland en Frankrijk zullen hervat worden dadeiyk na de ratdfioetw door Duitachland Men hoeft echter van Pn nsche zü de te kennen gegeven dat men geen gezant doch slechte een zaal eLastig de naar Berlijn zal uitzenden Als reden hiervoor wordt opigegeven de onsekerhead van de toeataoden In de hoofdatad Toen de Geopge Washington 876 mijlen van Brest verwijderd wae kwam het traneportschip Great Northern het tegen met verscheidene wet ontwerpea welke Iemand die hei UQgal lecbt beeft getroHen en He door den oorr van da N R a to fioedapc t w mkgen A et n vrijgelaten g jze aar rllo voort eA 1 1 het Honaaatw ie Sven et U eersij Ittibit irnaiD vertelde hcoi 1d den a4 t van 22 op 29 April ver whenen in mijn wonlivtr aoliatea ran lies poode leger elk mnt eau geweer revolveiT en twee bantlfr naiea bewapend OOI hu aaoe iug te doem Zij ronden aJtt namen mij in weerwil daarvan g vangen en vtvoor uolden mij zelf niet van de tiujnenr TseheU te nemen Ook werdmtj Feuilleton ovtT zicfti gekregen haar hooge zaobte geetalte hield zij aohtetooe wat naar voren haar aJtijd goed gekapt blodd 90Ivend baar waa nu maKr onvereclülltg wat opgostokea Zij oohrok t lkeiDs al de deur openging bij elk geruieoh liJ bkHM 1 In Jcna verkeerde men In toaia onrust over Ohriflflne Mathilde Swon en j a mevrouw Ma junke blf en mevrouw Ahreiwee in dfe oogenbtikken onverbkideiijk ter zijde Up arme uit het geluk verdr v M blozende vrouwt etond rwMoo tusBcft u baar én haar schoonzoon en haar doolhlar Olja en wist geen raad Zij wasilu een vogel die door dea etormwïnd uit he nest was gepUngerd Vreemd waelia haw teraoede Zij fa oiete dan haw ueet gokewl van de gebeele wijde wereld niete dan haar neet allen die daar lUr en uitvlogen tod sij zoo lef gehad en zij wasl zoo geiukliiy met ben gewecet En ut allee weg aato dan neemde mcnechenl Olga ion haar wa ook zoo Iels vreemds en wat zij eent gedureille het geluk had bewondetd Olgi e zerkerfaei in alle dingen dd ooberispelljkbetd inde tiuiehouding de elefpaatie de volmaakthoifi aller dingen in de riUa bij itet allee werd bet haar nu MO Utter imarteIijk te moede aUee t de zich zoo vreemd om haar hart ala een Ijseren rfa flaar t h iis baar oeJa man haar arm kind van wi zij niet wtat wwheen het zich bad begeven dit wae haar wereld waarin zij beoelaamdi en verlegen leeMe in bennneiing m ai en zorg De kalme golokklge nwvrouw Ahreneee die haar levenlang geen teed had gekend die vredig en vrij en troftwh aan bet hootd van haar buMiouden bid smtaan die niets mooiers oletj beter kmi éta lachen kODden zoo onecfauldlg kijlim Lbriaiine waa uU den kring dor l r i den gestreken was wftjgenraagd ilJ keken nn rcedti over baar been AnstieoUw wa naar Finland larugtewnden Hen wmi bang gaweeM dM itJ in haar wUde in heeMtappen stappen allen nai omdat bet wel del recbto wq moet zijn Waar een wordt neergcAra it trappen allen er op Waao la het dboker w mU gevoobteo woelt ea vecfa £ ieder mede de sohuldbewuflt oir baar sohooaaooaBaar haar woeiC verHnge aW CJurfrttoT J aaneprrak tobde U en zowler bel te wagen met wld ook opeobaiilg ta a Hreken zonder te i ien wat haar vwvulde en lij leed onAtttoa alle wiwUe die haar omringde een bekiagenffwaAnlg levmaedert den dood van baar man en eedart den dood v a ChL lne ZIJ doretzoUs niet ander overt haar te epreken dan over een dood wanneer Ij aaroeo waa met haar atd oonsoon en mevrouw Maiuiéte en UatUhki zij dorat niet aodors en met vreemde meneobm noest ii nu ovcrurfiinig over haar spreken van een reis een bloedverwant 100 late zij wiM zeU olet oed waL Zoo ooeM bet Hc4 zag er verward alt in baar arm hoofd en baw bait bnic difcwijb rux verdriet Als een vnewlijk oofdeel ai een doodMOKdeel ug tlJ het over OErMne liggen en geen menaoti kon dit oordeel veranderen het lag nu eenmaal ouverHUdeiljki op baar SIJ beh efde zVeh ffleohte de Wikflten voor te stellen onder wier ban zij leefde dwr wa geen erbarmen dear wee geen irfwijken van datgeoswat Ij wlld daar wae ailea ale vauataal n onbndgcaam Ja en al die oogenOls het doodsoordeel met zieti drogen koodea tmlacben heej onMbiddlg en beüeett zou kunnen verraden Zij bad naelkW voos bet bed van Dwvrouw Ahrensee g ogen em mevtonir Ahzwaee bid baar hevig boovM anOtkaa zoo in bet kiMMn zoo vcrfaotgen naflkl op naobt ZU leohts over Uevrouw i wa r ia he Ahreosee eiken na toegefiulnterd wwuw moa sp ed nur on arm kiul gaan ik meogaanl Annueobka bad mevrouw Ahrenaee e r zenuwaob ig geniaakt met baan aaeliitrfijk snikken en door de woorden dte sIJ sprak Annuaehka bad aam baar getr Jtin h itan een pfant dia ij tdt en grond wfi le rukken Ja AnMteahica b recp slat hoe de maneoben alsl planten v flt tgro loor QUH ohenvre i en votiroordi n eu gewoontea door welten en red en inei lüngeo vaster worden geAo t ef aan d planie door den grond Dat hegresf AnnuKhka aI ZIJ zag tao mr rovir Ah NMee volkomen van tree isaa en bt gre pp niet aarom iH kon bujvca 7IJ behoelde aiedhta te loopen t sou lU dt r aMat C w Ma wMe weende oek en doodb k n om Met naar tiel kind kiüd bad zij Als een een koodrd om den ha40 heeft dan trekt ioder er aan Het zal we een loffelijk werk zijn £ ïp meex oip loe I Slechts meedoen opdat menf niet vaa den veti raakt wanrlangis allen zloh in het duister voortbewe oa want at het meorendeel doet da heeft nut dat ia het uaret Opgepast dat men nief terzijde van dm weg komt vXMfal idet ande nlii ea dan de aoileren I Van haar laagste loevhiohlBoarl ie zij door een brutalen blik een brutale vraag verdreven door don doodbuiigetf om ooiitekt om aan haar zwftgar overgi eiverd lu worden door ew aenuwadittgeii angst die baar fiaig noch oaobt nut lait die haar ateedtf weer vooirtdkijft opiaagL Zij wU niet la handen van de h en vallen 6 we wej sleede we r weg ï Zoo was ij nu weer gevfluoht als tn oen kocfffe=tdToom 2ij wUde naar Blankeohaln een klein uePt waarvan zij nleta meer wlat dan den naamt voorei tdet blijven imar ij Tvael In geen gevall Eerst had zij een rijtuig wUlen nemeo maar dat koette looveel dat waa zoo moeilijk te bewerkHtelUgen Ea niemand raooet weten waarbaen zij was gegaan geen meowob TM Ia eeozaaniheld wttde ij tVMtttatiet ooTiraUdeUiU