Goudsche Courant, donderdag 17 juli 1919

KANTCMfOBRBCHT GOUDA Ullaprak VM H JnH 191 W M lr lln V Ki rt 1 1 2 Ah B H Goud t 0 60 Mbi iT Wetenr veeirrtovertredtag K 8 rawB raraet helcnichtigd W ï s orertreiling LeetpMrtw J a S fcuiKi P 6 3 Gooda 2 U d h C jA T U Jmüw A B zSl huliBi ide D bm dan ji M g Z vtebaizai idmi A T t Bleiewlik 16 au 80 d h c ï V J van B Beoowijlt ƒ 4 niba g d li i Weten A door alleen wcMMnil Betr twee Hm MfimiiKlNfil bun boven of benedenwooiiig met of ODder tfionderlgken opgaag Aanbiedingen worden ingewaoht onder Ho 3179 aan het Btueao Tan deOndiohe Ooarant 14 Natarlt CAMBIER MN NOOTEN ta muoji aal op WOENSDAG 6 AUGUSTUS a dat morgen elf uur in het Koffiebuia BLONE op het dorp RMiiwIJk pnMhik irarlraopm De Tolgende ukela jaren geledan nMOwgebaavda aa k goeden itaaf f ode oirroereflda peren No 1 Een WOONHUIS met goid beklante SMEDERIJ en Sohonr naby de B K Kerk teReenwijk B 69 on 70 Het pand is in eigen gebraik de verkoop heeft plaat vezen ziekte van den eigenaar en gebrek aan opvolger No 2 6 V jf WOONHUIZEN net Sohnren en Erven naait het vorige B 70a 70b 71 72 en 73 No 7Ï ia verhaard voor f 8 20 p ▼ de overige elk voor f 1 70 No 7 10 Vier peroeeleo BOUWTERREIN elk grool ongeveer 8 A 90 o A gelegen tegenover de vorige peroeelen No 11 U Vier WOONHUIZEN met Scharen en Erven a d Zwarten weg in polder Middelburg no 4 6 6 en 7 gemeente Boakoop Elk verhaard voor f 2 60 p w No 1 6 en 16 Twee perceelen BOUWTERREIN gelegen naait de vorige peroeelen De peroeelen zga alle werkdagen te beiiohtigen No 1 en 7 10 worden aanvaardea betaald 1 Nov a of aooveelvroeger al met eigenaar wordt overeengekomen j no 15 en 16 1 Oct a de overige pero zgn te aanvaarden bg den betaaldag der kooppenningen t Sept a 3172 60 Aardapiraltnvelling W NcderHemert bü Ohyben d Rietichoof o MAANDAO WOENSDAG en VRIJDAG van olken week namiddag 6 uur te Zalt Bommel dageIgk oh namiddag om 2 li uur SrMU URtNr HtoalMMttiri m MritilIngM Tt ZALT BOMMEL grtiU nnvair nnt fuu 3181 21 p j B RottoxWi idm We f rtKdi g Al BoliM v imatt Go ill i C M H QMuJa tuchtsci WW pro ft ld 1 Jiar 11 al Gouda ƒ 2 téiba 1 m tuchtecli J y g d M Goud ƒ 8 aub d ii H v d Gouda idem J S H GMdfc idii H h WKldiincvwm ƒ 1 hSTi Th J T d H Gouda ƒ l i l d t H K Oaiti idHii G Y nLiMem I 4 iH de m tMtaikJ Tn2 ha È d llL 1 Hul Tfödl ï u4e f w itjKb M lL ffl£Gi l ƒ l aülK 2 d 11 1 B jiaJöE t 0 1 I ui d k B iJoIk muil K i l Gouda f l mix 1 d ih i B Onii a ulw 6 d h vlr Oot dn n nechenum 2 raia i d lil en ƒ U ui 30 d 1 q d J G JKb jdom f wil 1 nu bclitH ool en ƒ iOtfraln 3 m WW aohA I jl VItteA Mim MnfmcM P M J G od fik jfifai ti L l4 S T £ lUittBrdÉm i m Hl B SelwW nlliaMi idemJi J nn ijlj Ain t rd in id J P Gotf ƒ 8 iii ik d h M T S Bod A vni idan f J WJ g Bot Ki in idani K iMv idim W S Qoudt idonJ il T WAS idem + W l StÜwljken ü Vf V Ho idreohi idaM Wogen orertrediug iwlwr en Rifiiill wet A Ie C Goudaj ƒ 1 lube 1 d h A J W B W dii i ean idem H Woerdw idem D de B ResuwifcIdem J C T i K Reeuw jk ƒ 2 ub t i il A O Zwunnerdam idem Q J Seeuwük Idem M J v a Bod graven idem G K lloortlwdi ƒ sub 1 d h Wegens owleugdeltjke karaemelk h H i Gouda ƒ 10 guba 20 d h Wegoni tiekdier loe laten atten 6 1 V Gouda ƒ 1 BiU 1 d h Sigaren Tabak en Sigarettenrookers Door aankoop van groota partgen in aUat gestrid zeer goedkoop kunnen Terkoopen zoo li t in uw eigen voordeel TURFMARKT 54 te beaoeken en gy solt verbaa d zgo van kwaliteit en prijzen TABAK goede rooktabak vanaf 90 ot per pond SIGAREN pracht kwaliteit vanaf 4V2 et Voorradig alle gevraaj de EngeUcbe Sigaretten teven groote voorraad Sjag en Matje om igaretten te rollen Matje 4 et p tak Shag praohtkwaliteit voor pgp en Sigaretten merk Exoeliior overal f 2 per pond zoolang de voorraad trekt f 1 50 per pond Philip Troef zoolang de voorraad trekt 15 ot per half on Pracht kwaliteit Krnltabak 13 oentper half on SISO 80 worden epoedil en zeker eaeiea door de Slealpeitillei van Apotheker BOOM Priji per icon Tan 500 tabletten f 1 20 1000 tabletten i 2 Waar niet yerkrij baar wordt na ontvanjit van 1 40 o f 2 20 franco een flacon toegeaonden door Firma A M BOOM Arnhem Verkrii£bear Ie Qouda b ANTON GOOPS 3 3667 20 AdvortontUii ta abuBiiemMtcn Of dit blad wordea a iig iioam voor BerkeawMde Dorf dow A BOOM Berkenwouda VMT Btrkénweadc Ackterkoek deor 1 NmMEN iMBrsclii STOIWIIK V n der Menlen i GILIAD BIo dsui ereod middel neemt de ooraeek tu ▼ ele kwelen we BewIjseB voorkaadeo ven S306 20 Tibereulose ea Muf lijd 8 die door het ebralk volkomen leoeilnl TOaden Alle kwelen die beer ooraeek In hel bloed vinden worden nel groot oeeee er door beetreden Prije per fleech t 1 2S efkottetl Teu de Chtniioli Mtdlwli Mnlisb Aorart Ie WATERORAAPSMEER Verkrillbeer bl AMTON OOOI S IJDSTBi T HD H KAWASAN 25350 Muad piumteerd middel la co p nlijkc iroabclc of eduri e UriBclooiia 4 Prija f S 40 en I 1 80 N V MIJ SANiTA8 IoBiDkl k goedgekiird GOUOA UB e Tieadewel 11 DBN HAAQ Herderiaaeitr 9 II Adverteert in dit Blad i STENO DIICTYLO PONT SCHOOLI WESTHAVEN 51 Centraal turtau HOOIBRACHT I Tel QOUOA 197 LEIOEN AANVANG DER LESSEN Maandaa full voor alle vakken ea opleidingen DONDBRDAO 17 JULI en VRUDAO 18 JULI zirilca ao 1n ohl IJvlna n te Oouda plaat hebben vani 10 1 a4 TeSOe FllilEI n lEISTaPUATS iio tfHXHtllEK ii WtllEI Elictrisdie ticbt m MtJiÉHiÉs I ¥ AN mim Q OkMHla aM iai iii iia Wg verzoeken D da beliefd zich voor MAANDAQ 31 JULI t willen opgeven voor da leeaen PROSPECTUSSEN EN INLICHTINGEN GRATIS 8174 GRATIS PLAATSING BUEEEL 60 Vleesohhottwerij Kleiweg 36 ïiïiJ J 4 Ba EëlWTlhiwlHeH lt nd abaien tm lugata prija VET KvlfMiMTOh Rundirl esoh FILET en SCHIJF LAPPEN POLET en GEHAKT OESTERS per 5 OOI f 1 00 00 0 90 1 1 25 LAPPEN POLET p 5 en t 1 10 ROLLADE M ROSBIEF l 20 RIB o LENDE J i 20 FIJNE BIEFSTUK i 3 t im OMEHAAl f ji ƒ 2 el 2 d Y Tt RAUW VET 0 30 A ti Tel Bd M J VERZUL LANDBOUW Bet dure hooi Bleekzueht 0 gek ata dozcu keor ia hotnoeiMOU gtTK eest ukA het liooi eoa perceel waa r vro $eff aan MM3U ais twoliaod t lUO eiTd gewatukt gtn dik jaar voor 1000 tarwijl üe t votn e jaar I JOO op bracht Dil Ja eea voorbedd uit honderden dat overtuigend bewijet boa gek de aooilondpanhteKe ekaar maken tqr egen held voa verpachKiEigea en ook toe dik zo m hUA ooatanlieQf alttea al gevolg vsa do zeer iunge prgzGo die ze de laatste laron voor huni zuiveapnauaieten ea voor hun vee maeJiten JURGENS jfirrra Maar de wat uadliter denkeodea onder do veehoudore be dnneu nu toch akbsbet Hbid lan zamerlieud In te zien dat het dwaas io om zulke hooge pilzen voor een enkele enedo graa te betalen dat het heol per 1000 £ 0 vaak of 120110 kon terwijl het vMr den oorlog nooft eeff hoogere waarde bad dan 18035 PLANTENBOTER De t oereQ die een gemeoi l bedrijt beh ren hebben de ennonng opgedaaai dal ze met meel Qi teoeuea en hakvruohtaa p u wat geWif stroo lliun vee in ittt tekenden etaat kunnen houden en daarom doen Ihao nu vooral do bietenveldaa er zoo goed voor komen te etaan velie onder hen ail niet lan per niee aan top djuven van de hooiprijzetl KTSUe miM Ook lao anderon wag firaohUn do boa reu mot gemeni l bedrijf althans in d streken met Uoliten giroai op een voor deebge maaier aan goed wintervner la komen In dto atroien wordt vrij nügfr meen a voorjaar in de rogge eeradeU gezaaid een viiu btoenH plant die voor den oorlog aleod nadat do r w het vekl geruimd had in haar geheel werd oniargepioogd ogidat d bodem rijker aan stikótol eo hnimusvormeade atot ea eou warden In do oorloimaren I men er eobtoi hier ea daar reeda tH overgogaao ooi In Bepiembor al daa rar eila veelal 30 A 85 oM lang H boveoaardaohe dealen maaien ea davj van hooi ts maken Wal ia tat la üapte 1 bor als de oacfaten al coe laa worded eeuigaaine bezwaarlijk gebleken ont na do vrij veel vooht hoktande planloal loof te wmneu maar met beittulp vaanutere lo k In niet te aratta uagaHlIO uitstellend gelukt en do boeren dIepM ven op dit gebied genomen hebben VIMI zoader uitcta ering over de TOednrwa de van seradeitahooi ear tevreden D In vurige jaren gegoroi voorbeelden allen dit janr den ooit vwd navoigfDg vindon bij boeren dde mere gtwhoal den moeten tuopeni e flparen daafdoae gnolo beikagen uit en ale de ssedella atoppaia mei e ooderaardKhodeekai worden oodergepioasd proBleoren do aU r todi nog voldoende dajv het vooral om do wortale te doen ia wantaan it stof boraUeaao kn Bdi ee Ah iMbbasel wikkeld DONDERDAG 17 JUU 1919 STAD8BDITIE Bemeenteraad van Gouda Zitting M WJitaa 4 Juli 1M9 Voorzitter De BargemeeSterifUlbo J Mijs l e g fi eli Vn l t TEGENWOORDIG de heeren Hoffman Bokhoven Dercksen vander Kee Vingerling van der Want Donker van der Torren de Jong v nVeen Jongenburger van Galen Spit IjBselstun Kolijn Mui lwijk vanISlJk Broekhuizen en Knuttel Mededeelingen Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd N a het Raadsbesluit van den 23 Mei 1919 tot wijziging van de Gemeentebegrooting dienst 1919 In verbandjaarwedderegeling van jperarpn aanhet Gymnasium No 1J91 b het Raadsbesluit vaa den 3 Mei 1919 tot wuziging van d Gemeentebegrooting dienst 1919 in verbandsuBsidieverleemng aan de Centrale Commis e tot uitzending van Nederilandsche kintleiïn Inaar buiten No 892 c het 4el aanvulUngskohie de i plaatselijkejdircct jbelastifig naar het inkorien aienst 1918 lUstgesteld 1 door Hen Raad in jjnne vergadering vanlS Juüil j l N x j79 l d het Prilmitief WJ ier der plaatselijke air te belasting asA het inkomen dienst 1919 yStstgeiteM docir d n naad in zyne vtoaHelmg van isi Juni 3 1 Np 781 1 Gedeputeerde Staten hebben gehandhaafd de aanslagen iS de pl aatselijke directe belasting naai het inkomen dienst 1918 van J IVan Gent N Mogendorft A Mogendorff J Mogendorff en I Mogendorff en verminderd die van L GJ H van HoerdeSr B Stemfeld en tS Schenk No 635 Jf Deze mededeelingesi worden voor kennisgeving aangencÉien De VOOtvi 1 ITER Bi een vroegere vergadering is aan B fn W de Vraag gesteld of de kolenclausule die in dp contracten met de grOOte verbruike s is opgenomen niet te hoog was Na r aanleiding van die vraag hebben B en W toegezegd een onderzoek te zullen instellen Zij hebben dat gedaan en hebben daarvoor het advies gevraagd van Prof Volmer hoogleeraar iii de bedrijfsleer aan de Tech nischc Hoogeschool te DeMt die in een rapport door hem uitgebracht tol de conclusie komt dat op dit oogenblik geen termen ïvjn tot vcilaging van die kolenclauaulo De electricitc tsverbiuikers die van een ander oordeel waren hebben hunnerzyds eveneens een deskundige aangewezen die ook een rapport heeit uitgebracht waarbij bij tot een tegenovergestelde conclusie komt Naar aanleiding van een en ander is door B en W een vergadering belegd waarin ook aanwezig was Prof Volmer alsmede de Commissie voor de Lichtfabrieken en waarin den deskundige van de zijde van de cmtractanten de gelegenheid is gegeven het door hem ingenomen standpunt te verduidelijken en nader toe te lichten De besprekingen in die vergadering gevoerd hebben noch de meerderheid van het college van B en W noch de Commissie voor de Lichtfabrieken overtuigd dat op dit oogenblik termen aanwezig zijn om tot verlaging van de kolenclausule over te gaan Ik stel er prijs op hiervan aan den Raad mededeeling te doen Van het door Prof Volmer uitgebrachte rapport zal een exemplaar voor de Raadsleden ter visie worden gelegd dan kunnen ziJ zich in den tijd die tusschen deze en de volgende Raadsvergadering verloopt nader van de kwestie op de hoogte stellen en kan in de volgende vergadering desgewenscht gelegenheid gegeven worden vragen te stellen met betrekking tot dit punt De heer KOLIJN M d V Uit den aard der zaak is het rapport van Prof Volmer zeker van groote beteekenis bij de beoordeeling van deze kwestie Bc zou in verband daarmede gaarne zien dat de Raadsleden dat rapport thuis gezonden kregen Er s mij van terzijde medegedeeld dat de Raadsleden ook het rapport van de andere partij thuis zullen krijgen Gi zult toestemmen dat als zulk een rapport alleen ter visie ligt het voor de Raadsleden bezwaarlijk is het in extenso in zich op te nemen en daarom vraag ik of het mogelijk zou zijn dat de Raadsleden dat rapport van Prof Volmer thuis gezonden kregen De VOORZITTER Wij zullen hopen dat er van dat rapport zooveel exemplaren zijn dat ieder der Raadsleden er een thuis kan krijgen Deze mededeeling wordt voor kennisgeving aangenomen Ingekomen Een adres van de vereeniglng Gouda Vooruit betreffende het nemen van maatregelen ter bevordering van het vreemdelingenverkeer No 824 Dit adres luidt Gouda 26 Juni 1919 AandW RiXid der gemeenteGouda Edelachtbare Heeren Ge t met venjchuldigtjen eerbiedte kennen de vereeniging GoudaVooruit dat zij dit voorjaar 4 gesmeed ijzeren bloembakken aan deGemeente heeft aangeboden om die aan de electrische lantaarnpalen opde Markt en hei Stationsplein te bevestigen dat zfl hiermede heeft getobnd bu t willen dragen tot de zoonoodzakelijke verfraaiing onzer Gemeente rédep waarom zij U verzoekt Uwe aiQidacht vooral te willenvestigen ojfcdie maatregelen die kunnen strekk tot veraangenamen vanhet verblóit van vreemdelingen inGouda jHetwelf doende i I IJSSKL DE SCllEPPER Vooi z P C DE VOOIJtS Secretaris De VO RZITra E De Heeren hebin zek r met ifistemming gezien at die bloembakken aan de electrihe lantaarnpalen ziJn aangebracht stelf voor aan de Vereeniglng daaroor den dank def Gemeente te brenlen I l l AI4U8 besloten Een Wres van de afdèeljng Gouda n deu Nederlnndatïhen Bond vaniWerkli en in openbai diensten enbedrijven houdende verzoek omspoediMinvoering van pen acht urendag enWrijen Zaterdagmiddag No 724 JfT Dit adres luidt dUi vMgt Goula 25 Juni 1919 Aan den Raad der gemeente Gouda Edelachtbare Heeren Geeft met verschuldigtlen eerbied te kennen de afdeeling Gouda van den Nederlandschen Bond van Werklieden in Openbare Diensten en Bedreven dat d d 7 Maart door Uwen Raad besloten is de invoering van den achturendag en vrijen Zaterdagmiddag uit te stellen tot uiterlijk 1 Januari 1920 dat dit besluit zeer veel ontstemming heeft verwekt onder het personeel te meer daar andere gemeenten in deze voorgegaan zijn en door den Minister is te kennen gegeven dat niet behoeft te worden gewacht tot de wettelijke regeling dat het ontwerp wet sedert is verschenen waaruit duidelijk blijkt wat de Regeering noodig en wenschelijk acht Reden dat adressanten Uwen Raad beleefd doch zeer dringend verzoekt met de invoering van den achturendag en vrijen Zaterdagmiddag niet langer te wachten doch deze op een zoo kort mogelijke tei mijn te doen geschieden t Welk doende enz J DE JONG Voorzitter C DEN HAAG Secretaris Zal ter visie gelegd worden Twee adressen van den Nederlandschen Federatieven Bond van Personeel in openbaren dienst houdende verzoek om aan het gemeentelijk personeel een loonsverhooging en eene vacantieregeling met toeslag te verleenen No 838 Zullen ter visie geleed worden Een adres van i et onderwijzend personeel van de Openbare Bewaarscholen houdende verzoek tot salarisherziening no 838 Zal gesteki worden in handen van B en W om daarmede rekening te houden bij de onderhanden zijnde nieuwe salarisregelüi Een adres van den Amanuensis Van het Burgerlijk Armbestuur J Hoppener houdende verzoek tot saiarislie ziening No 838 De VOORZITTER Ten opzichte in dit verzoek moet ik mededeelen dat het sal iris van den amanuensis lilj het Bur ferliik Aimhentuur wordt betaald uit de begrooting van die instelling Het bestuur rpg lt b nnen de grenzen van de begiwt ng zijn salaris Dat veizock is hier d is niet op zyn plaats en ik stel daaro n voor adressant medo te deelen d tt hij zich te d or zake tot het Burgarlijk Armbestuur heeft te wenden Aldus besloten De suppletoire begrooting dienst 191 van het Vereenigd Wees en Aolomoesenierahuia No 822 is voor heden aan de orde gesteld Du rekening van ontvangsten en uitgaven voor den dienst 1918 van het Vereenigd Wees en Aelemoegeniershuis No 641 1 Zsl worden gesteld in handen van d daartoe benoemde Raadscommissie van onderzoek Een adres van den onderwijzer aan de school voor voortgezet lager onderwijs A M Kroon houdende verzoek han eervol ontslag als zoodanig te verleenen met ingang van 1 S tember e k No 842 i e VOORZITTER Ik stel namens B 1 en W VOO dit ontslag dienovereenkomstig tfe verleenen I Aldus besloten en s hrnven van de Commissie va Toezichtfop de Stedelijke Zwemihnchting iiiake de door den heer Muulwijk li de Raadsvergadering vtuj 13 Junliij l gehouden interpellatie Nd 7 ® i vouda 80 Juni 1919 i Ckimmksie van Toezicht op de eiDke SHsminrichting liele en het stenografisch verslag der intèrpe tie van den heer P D Muqlwijk M ouden in Uwe vorige zitting f a xen opzichte van een ergerlijk feitAjiat zich volgens interpellant bu de zwemfeesten van het vong jaar zou hebben voorgedaan van oordeel dat die zwemfeesten getuigp ook het antwoord van Uwei vooifzittei aan intetpellant niet kunnen worden beschouwd buiten verbanli pet de gemeentelijke zweminrichtinsi kennis genomen hebbende van de verklaringen van het badpersoneel dat tijdens d feesten in de inrichting toezicht gehouden heeft welke verklaringen alle lenpang Imden dat i de inr chting igdPn enkel ergerlijk feit is voorgevallen spreekt de verwachting uit dat intei pellant de door hem in Uwe bedoelde vergadering gesproken wtwrden voor zoover zfl geacht kunnen worden de gemeentelijke inrichting te betreffen zal herroepen De C ommis ie voornoemd Dr R K BROEKMEIJER Voorz v KkANhwöüRG Secretaris Aan den Raad der gemeente Gouda De VOORZITTER Jk stel namens B en W voor oit schrijven voor de Raadsleden ter visie te leggen De beraadslaging wordt geopend De heer MUIJLWUK M d V Naar aanleiding van hel verzoek van de Commissie van Toezicht op de StedeluKe Zweminrichting moet ik opmerken dat er hier niets te herroepen valt In het eerste gedeelte van het stenogram is blijkbaar iets uitgevallen maar verderop blijkt uit het stenogram dat ik gesproken heb van het gerucht betreffende het gebeurde bil het zwemfeest Daar dus zwart op wit staat dat ik het gebeurde besprak naar aanleiding van een gerucht valt er dus niets te herroepen Het verblijdt mij echter dat hel onderzoek uitgemaakt heeft dat bedoelde geschiedenis niet in ie zweminrichting afgespeeld is of biJ het zwemfeest Als een geachte Commiisie van Toezicht ala deze verklaart Jat het onderzocht is dan wil ik dat zeor gaime aannemen Jk heb geen reden om er aan te twijfelen ilr kan miJ slecht er ow r verblijden De heer KNUTTEL M d V Het doet mij genoegen t at de heer Muijlwyk hier in den Raad medcde ilt dat hetgeen ij in de vorige vergadering medegedeeld heeft slechts een ge rucht geweest is maar dan zou ik hem willen vei zoeken om in het vervolg wanneer hiJ weder een interpellatie houdt vooral wanneer het belieft een zoo belangrijke interpellatie die zoo diep indringt in de gevoelens van de groote meerderheid van het Goudsche publiek om de zaak to onderaoeken eer hij dergelijke vraag tot den Voorzitter richt l uat dit een les voor hem ziJn om in hel vervolg daaraan te denken De heer MULILWIJK Ik kan mij niet nederleggen bü het door den heer Knuttel gesprokene Ik heb gesproken van een gerucht en nu is hel al te gek dat wij als wü een gerucht hooren omtrent een stedelijke inrichting dat hier niec als ztwdanig ter sprake zouden mogen brengen Ik zie niet in welk bezwaar daartegen bestaat In I et stenografisch verslag st f t zwart op wit dat het gerucht door mij genoemd is Dus ik kan niet instemmen met wal de heer Knuttel in het midden gebracht heeft De VOORZITTER Ik erken in het stenogram wordt uitdrukkelijk melding gemaakt van een gerucht maar de heer Muijlwuk heeft toch als het war vmi dat gerucht gebruik gemaakt en in deie vergattaring ia xeker eenigermate de inilruk gewekt het moge dan ten onrechte iijn dat hy dat geiucht als juist meende te moeten aannemen In zoover heeft er miaverstand bestaan Het doet mij genoegen dat de heer Mujjlwijk aanneemt de verklaringen welke hier zun afgelegd zoodat alle blaam die mogeluk nog op de Zweminrichting had mogen rustsn in elk geval door zijna mededeeling hier nader is weggenomen De beraadslaging wordt gesloten en het voorstel van li en W zonder hoofdelijke stemming aangenomen ben voorstel van Burgemeester en Wethouders houdende aanbeveling ter benoeming van den Gomeente Secretans No 64IS23 Een voorstel va Burgemeester en Wethouders tol aankoop vungrond te Bodegraven ten behoeve derkabellegging van electriciteitsleveding aldaar door de Gemeente Lichtfabrieken No 65 792 Een voorstel van de C ommi sie voor de SlrafVerordeningen totwijziging der Ugepeene Politie Verordening No 7Z2 Een vooistel van Burgemeeater on Wethouders houdende aanbe ling ter benoeming van den GeneeshWr Directeur van het van ItersonZiekenhuia No 661613 18 Een voor stel vin Burgemeester en Wethouders inzake de geneeskundige aimenzorg No 67 470 Een voorstel van Burgemeester en Wethouders houdende aanbevëlin ter benoeming van een lid vande Commissie van Schoolverzuim R No 681501 Een voorstel van Burgemeester en Wethouderé tot opheffing vanhet tijdelijk Levenmiddelenbëdrijf R No 69 733 Een voorstel van BurgemeesIer en Wethouders tot goedkeuringder rekening van inkomsten en uitgaven van den Reinigingsdienst overhet jaar 1918 R No 70 841 Een voorstel van Burgemeester en Wethouders tot verkop vangemeentegrond aan C SlegV R No 71 852 Een vooistel van Burgemeester en Wethouders tot verhuur vangemeentegrond aan J K Lissendoip R No 72 762 Vier voorstellen van Burgemeester en Wethouders tot wfliigingder Geineentebegrooting voor dendienst van 1918 en van 1919 De VOORZluER De wijzigingen speciaal die welke hi r in de begrooting 1918 worden voorgesteld zijn noodig om te kunnen overgaan tot het opmaken van oe rekoning over het afgeloopen dienstjaar waarvoor de tijd langzamerhand is aangebroken Ik zou daarom waar het slechts wijzigingen van formeelen aard geldt den Raad willen vragen die wijzigingen in deze vergadering te liehandelen Aldua bealoten Dezo voorstellon worden ïonder beraadslaging en zonder htwfdelijke stemming aangenomen Verder zijn ingekomen De geloofsbrieven va de nieuw gekozen leden van den Raad De VOOUZIITER Volgens het Reglement van Orde worden die geloofsbrieven staande ue vergadering onderzocht oor een daarvoor aan te wuzen commissie waarvoor ik met goedvinden van ueu Raad zou willen uitnoodigen de heeren Spit Jongenburg ir en Donker Ik zal de vergadering lijdelijk schorsen De Secretaris z U den heeren wel de ntxKlige inlichtingen verschaffen De vergadering wordt geschorst en na eenigen tijo hervat De VoOKzJUTER Ik verzoek de omxnissie van r nderzotsk rapport uit te br ngen De héw DONKER M d V Aan mij is de yereertnde taak opgedragen om voi slag over het onderzoek uit t brengen Ik kan namens de Commissie mededeelen dal alle geloofsbrieven in orde zijn bevonden namei van de heeren I van der Want P J Koljjn N A van der Ree Dr A C A Hoffman J van Galen H Knuttel A J IJsselslijn P D Muijlwijk W Sanders F L J Lafeber J P de Heus W van Hoorn A C van Berkel J G Potharst R van der Brug J C Rietveld C H Koemans J Oudshoorn L Oiverhand De Ommiasie adviseert derhalve al die heeren als leden van den Riwd toe te laten Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het advies der Commissie besloten De VOORZITTER Ik dank de Commissie van ondenoek voor de omvangrijke taak door haar verricht Alvorens tot de behandeling van de agenda over te gaan wanach ik namens B en VV het volgentla voorstel in zake Dr de Voogt te doen Dit voorstel ontbreekt Vindt de Raad iroed dit vooretal onmiddelluk in behandeling te nemen Aldus beetotea Het voorstel van B en W wordt zonder beraadslaging en zonder h Mdelijke stemming aangenomen Aan de orde De beaoemiag vaa daa 8 retaiia dac Gaeaaente N M 51i De VOORZITTER Mag ik vragen of iemand ter zake van do ingediende aankwveling nog het woord verlangt tot het vragen van inlichtingen omtrent de aanbevolenen Zoo ja dan zou aangezien in den regel dergelijke inlichtingen van meer vertrouwelijken aard zun het overweging verdienen de inlichtingen Ie verstrakken in besloten vergadering Wordt door niemand het woord verlangd Zoo niet dan kunnen wü tot stemming overgaan Mag ik de heeren Jongenburger Muulwyk en Hoffman verzoeken het stembureau te vormen Worden uitgebracht 18 stemmen waarvan 18 op den heer G J J Pot en 5 op den heer mr di A Fontein terwijl 1 stembriefje in blanco ia looilat benoemd is de heer G J J Pot De VOORZITTER De heer Pot zal met ziin benoeming in kennl gesteld worden Er tal door B en W op aangedrongen worden dat hij zoo spoedig mogelijk in functie trede Aan de orde De benoeming vaa dan Ganaaaliaer Diraet ur van het Van Iteraon ZiekMaliuia Na t IH l De VOORZITTER Ik mag aannemen dat de aanbeveling voor ileie benoeming tol eenige bespreking danleiding zal geven ik zal daarom tijdelijk de deuren sluiten De heer VAN DER WANT M d V Er is niets van bekend dat iemand een geheime zitting verlangt De VOORZITTER Ik heb vemomen dat een bespreking van de aanbeveling gewenscht zou worden Wenscht men die De heer BROEKHUIZEN M de V Ik wensch een vergadering met gesloten deuren De VOORZITTER Dan sUl ik voor tijdelijk de deuren te sluiten Aldus besloten De openbare vergadering gaat over in eene met gesloten deuren en wordt na eenigen tud hervat Worden uitgebracht 19 stemmen waai van 8 op den heer A H J Hlntzen 7 op den heer P C Cleyndert Jr en 4 op den heef W V G Kiqipenburg De VOORZITTER Aangezien niemand de volstrekte meerderheitl van stemmen op zich vereenigd heeft zal volgens het Reglement van Oi de ten tweede vrije stemming moeten plaats hebben Bij deze tweede vrüe stemming verkrijgen de heeren A H J Hintien 8 P C Cleyndert Jr 7 en W V G Kappenburg 4 stemmen De VOORZITTER Aangezien wederom niemand de volstrekte meerderheid van stemmen op zich vereenigd heeft moet volgens het Reglement van Orde een herstemming plaats hebben tusschen de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben synde de hebren llinlzen en Cleyndert Worden uitgebracht 18 stemmen waarvan 9 op ieder van de hoeren P C Cleyndert Jr en A H J Hintzen terwijl l stembriefje in blanco is De VOORZITTER Aangezien bö deze herslemming de beide aanb volenen gelijk aantal stemmen verkregen hebben zal volgens het Reglement van Orde de beslissing b j het lol plaats moeten hebben Mag ik tien heer de Jong als oudate lid van den Raad in jaren verzoeken het lot te trekken u k ting wordt benoemd de heer P C CLEYNDtKT Jr De VOORZITTER Ik bedank de heeren van het slembureau voor tien verleenden bustand De heer BROEKHUIZEN JJ de V Men zal begrijpen dat if hier over dit onderwerp nog even het woord vraag waar ik mij zoo langen tijd geïnteresseerd heb voor de reorganisatie van hel ziekenhuis Dat wjj hier een directeur krijgen die het vertrouwen bezit van de artsen in de stad en van het publiek is van het grootste belang Hel besluit van den Raad dat de doktoren in de stad niet meer in het ziekenhuis zullen mogen practiteeren zal volgens die doktoren een groot nadeel voor hel ziekenhuis zijn want zu zeggen dat zij dan hun patiënten naar andere plaatsen sturen Zal dan toch de directeur van het