Goudsche Courant, zaterdag 25 oktober 1919

BiiiPiiMüWWMiM i k re 4mI nm ti n lclit ét mmm MWneM nK JWWWTJfaRlMWrt WpriR Het logge lidha m ran éen C ntimlen Oezond heidsraad wordt o a verrormd bot een ad viseeresd coU e verbonden aan het defiar ament vaa Arbeid De henfie nir ia een beru mn een aJffe faeele reorganisatie óia de heer Scheurenog verder wil ultiitrw ien H Kensehte het toedicht op de scdioien de spoorwefTen de krankzinnigen onder He aftteeling VoUcd srAondheid te brengen opd t de bevonie ri laarvan in één hand ztU konten Ook de heeren de Jonge Marchaat en van R vefit Un drongen er op aan dat de a tmeene dieftst © r aal wonden uitgebreid De heer MareluDt droog er op aan dat de kleinere gtij jelkten gedwongen xut len worden oih een hyglènisehen tSeniit in te richten Mli ter AalbeiM h ft meecadeeki datveraehJIIende belawrtfte ontwierpen In vooiiwrelding z nM de wlj zlglng der wonilfgiwot fa reeda ver gevonden de onganii if i nm gemaetrtel e gezo dihetdadien sten liet in de bedoeling der reveenn r t rilwül tuaschei deai Minister van AKieid enzÜn ambtgeaoot van Onderwya overlegwordt gepleegd over d bevorderinig dwKinderhy ëK k Zonder fite imin werd het mtwerp e m gekeurd waiffna een twjntiigtal oaéwrpeit onder den hiper doorviogwu I BU de a I Ot mw t w e m ter ri eiring krUren I we de li e e tiuaestie tte nu etcenl k maar even em cTen hoek Inram jrinren hi vollen omvang teru Hot slot van de pariementadre week was een interpellatieWinkoop hy dienii aflwe aiffheid door dr van Raveetetfn gctfionden over het voorfchiren van den ataat van bc leg De interpeliant kwam itflfa met een mo tie doch de behandeling dawnut werd met diena goedvinden uibgeatehl tot de Regee ring haar voorstel dat nu met ipoed door een intenlepartementale commleaie wordt voorbereid b j de Kamer lal hebben mge diend en waarby een regeüoff lal worden voorgeatetd die in de pla t Ml tneden van den staat van beleg 4 November a komt de Kamer in de afUeelinAren voornamelijk voor de Indische begrooting en de verplichte leening U No vember begint de begroot Qigacampa ne die naar men hoopt vWr Keratmi xal afloopen Of het gelukken z J Mm welke er mw tfhidigTf dat hH vóór stemde AJleen de erolui onairen en de chrlstendtmocraat meenden ilch tegen deze hulp aan e wo zwaaï get ttKle atrtfcen te moeten verzetten Aangezien de BefMring iMdi een milhoen beschikbaar had gertelri waaidoor zU aU t i n ook in vol ve troi wdn dat lü de Kamer achter zioh had on het bu eti cht der Kamer was vooruitg oopen stel de heer Teetyatra op dit punt aHüd zeer gevoelig een motie voor t c en deèe Hchendmv welke motie l t r behandeld J t De predikanten m hidfirt beienarea desf wooi dft krijgen voor zoover xtj lHiloitractement genieten een duurted y la van ƒ 100 De minister had hiervoor 8H ton uit etwdt ken welke de Kamer a7 17 héék bewisZli na e in geanimeend debat ov r verfwodinJ van Kerft en St t keik en kkpftaliane o wat niet al i Ben pogingi van mr Oud otii njat aanallen ƒ lOolf te geven maar aan X 20 van hu4 R HatnOctomeiit V id aol2li verworpen ZATKRDAG 2 OCTOBER 1919 Tweede Blad TWEiEOK KAMBR LeT iti nildilflen VolluimBntttieJd Ka mtTSebouw T duurT Ooriogawiiuit twtasting Voorachotten a n Fruikr k DuurtïbUiiUg i n predikanten Staat van Veel kritidik en geen midrielen ter bratrU ding lier ItKirte aWqa lourskteniieenle deJieer Snoeck Henjtemana de rede van den heer Sannee Rb aa n die kntlek halben wyal t ve l Telkens yeixlweon hoi debat over de duur t in do diepten der olitirft I heer Ü ünkoop öi rat lÜTi theonén ten bentp tl lardoor ie duurti natuurlijk oiunjddell k nlwont In één ojwioht had hU elÜk 4 Ee discu a e l jdt joföniete de motie wordt i ttiurfijk nvorr n en d Minister t in oitólei rang v jfer ÏMr jtilTi ub he tówat verito énd gev4rkt7iiM een ui téfüse n van de veriil dinsen op flna éM gOnM Tfir ia én v anderlnf van a ftmüatio van hoofd en Idlnfenarbckl Tot bl zekere hoogts Is dat gvlumLig mi ar tnlwusjevv ist fche knngen VpenE men affze vetwmei n bot een dwaas lt idy eeh niisdaad fop In El iitacUland geé ibeut iti liet dat de pjrofessoi lAinder v rdinnv i dan lie nn n die het lawral nutn afth on houd i Mni Mch t n M h er Sahiipsl oh tjn jlmimumfltisciie vrie i ftn beaig du ar eul op té weideen Oit H echt te werken egett die opmei inf Weci n3tuivlijk kia h g gTOrotesteerd maarfflfl heer Treub het ich Éet Uit hei vel t Min Dé aibead a ZOudfi welf de nadeebgl volgen daarvan ondervinden ala xjj leKlih£ wi eiti ne iien in de bed t v t H t ksiNta f bet g te verdwunen ni ent de fhee lf fTrettb maai h t gaat la aani aan De UAtwiikkehng van de vakopganisatie en de Mi ale besrorniin gen van de Regeenng vterken iat in Je hand Alleen w nneer ifelejiWheid bUlftvoor de particuliere onerjfie om nch te ontwik kelen hetlt de heer Treub tegen die ver riwiirang geen bezwaar De heer van der Wacrden schetste de be doelmg van de docialisatie met mooie i oor ien Eerlyk geragd is hH ons nog niet duideltjk Het ïchunt de bedoelmg een soort itaatsbcdryf met medezeg ngrsachap van alle betrokken arbeulers E aan moet vooral de onproductieve arbeid tegenffegïian wOT n Minieter van Usselsteyn heeft nog kort geantwoord Nieuws bracht hy met lï en itaatscommisflie om de z sociali satie te besttudeeren zal de Regeein niet instellen De heer Marchant doende een mo tie in een zoodanige commi 9ie aan de Re peering te vragen Deaie motie komt latei aan de orde De moUe Sannea en tie mwhe BTaat wer den natuurlijk vepwonien En dus weer het oude resultaat van deze discussie niJiil HetVred P tukT W t Ri M l e rUg wo rdiKer In B rl Br All man teTwI N ftt de ontrote de vr i es lrax t I To4 nmf de Kamer pi over hAt eigen ébmw De Regeorii at It vooT Vjjf UrchJtecten aten pJ te latanlv ontwerp Maar Ö t duuM den heeren teühng Z wHien nitiMe m un gebouw tMèr dan Ita lvan State wtitetten f De fcr ï i iiiya st f een imotievoor w diea i d een ttihuto te ge Ten f il De Minliibfïr reridaaide Ti ena oitte lie iteid M naarjeen tUdeH fc hls voor n Raad vik Statl te gt n ioekëlK Dies Vetblfjd trdU de heer Dreselihu zitJn motAt m eii nam de Kaïtjei het voomf el pan Over aiaidcoolif van gronden ten Noonrfen van hat Xoordzie klanflal werd zwaar gede i batteerd iEnkeld leden vonden den prM te hoog andere vtinden die billijk ƒ 62M per Hectare Is een Buffisant bedrag Jf Het weiiontwerp werd ten slotte aange nomen mcft 48 tegep 4 stemmen Vol gde opheffing de oorbgswmiiije lasting inejUingangr van i Januari 1919 Minister jie Vries wiens pos tie met meer veel lilden Ikan heeft hierb j een échecje geleden t hij a n zichxplf te wyten heeft Hét Wrzoek van mr de Geer om dit onbwei p uit te flteUen tot de behandeling van de belasting op den vermogensaan wa en de heffing in een opdat men dan het vraag sik in z n geheel kon overeten sloeg de Minieter van de hanj Hy w ke 7 n ont werp er nu reeds dorji hebben ronder uit I stel Maar de Kamn vo g n et groote meenderheid den b er de Geer 7 at ie O W belasbiiig althnns voo Io plg nig met is aügeechafi Bd het hierop volgende voorste dat beoogde op een voor beide landen voordeelige mamer aan FVankryk een cï t iet van 25 millioen te verschaffen voor den aankoop m ons land van benoot gdheden voor den wederopbouw van Noo d Fran ruk hefft DuitliéhJuMl en OoBbMU Iik had ondertee J kend kwiuh de beurt aan Bui inriie vw r de I groote Afrfefcming De miauteMH s die dit land ntbemaokte was o nmak dat dexe kweabie Wtger u blijven Lapen dan met hel oog op de verdere nydanirfla die de Op p Raad nog moet treffea o a het sJu ten van den vrede met Toïkue gewenscht wa Stipt op tUd 24 October den datum wnarop de verleende mtatel termun vfim af goloo en hiecft de Bulgaamd afvaaidiginir haaj opmerkingen bc reffeaiHe dt vTede voonwaardnn aan de gcailieenten oveilian digd De e opmerkingen be l an t gedrukte aflevernge i De eerste afleveiing bevat de Ofpraerk iwein m t betrekking bot den vo kenborf tot de twlitieke en rb idHbepiriin gen De tweede betreft de territoriale bt palingen waaiieffen de Bul iaarMhe drie grate protesteert voor wat betreft het af staan van Thracie en van Stroehimtza De derde betreft de militaire matitieme en I luchtvaai tbepalmgen benevens de voorwaarflen inet betrekking tot de kriig ge vungenen de sancties en de vergoedingen Daar de Opperste Raad gisteren met ver gaderd heeft zal hy in zijn vergadering van he len van deze c menkinffcn kemus ne men Hij zal binnen enkaie daff n zün ant woonl aan de Bulgaarsclte delegatie verzenden Het zal wet gaan al bi de vi edeeonder handelingen met Duitschland en Oostcnriik de vyand krygt gelegenheid Qn wenschen en bedenkingen Inenbaar t JffiluÊi maar t slot 18 dat hi de eenmftid atelde voor waanlen toch grootendeela ong wiJ moet accepteeren E Mv e not aan do RoemeenaoU rc eennFrond heeft de Hoemeeiuche r teermgi haai kant aan de conferentie een aulÜere noU gericht g a ffteekend J6 Ücto er dJe de eerste heeft goicruiat in dezepïta uil de Roemeensohe rwreermg hst ver ange dat ten einde den terugtocht der 1 Qloemeen che troetwn van Boedapest te jvergeonukitetyken zonder vei yl oen loyukHongaarsche politiemacht zal wonden XPor ifaniseerd en dat men ich beiivere de n geenng i nedncli te doe vervangen dooreen regeermg die alle HonKaaradhe partyt n vertegenwooniigt en uaariforgen van duurzaiMuheid verleent 1 legen bet laatste verlangen kan de Op perste Raad geen bezwaar hebben Men herinnert zich dat een paar maanden ge leden de entente heeft te kennen gegeven dat ze i Viednch met kon dulden op den Hongaarschen inimster presidents izete Pnetlrich heeft zich daarvan mets aaixre trokken eo is aan t hoofd iler regeennx gebleven Zal de entente nu een actie on demenien em hem te dwiniren ziJn porte feuille neer te legigen Mtsachien el To Parys verluidt dat de Opperste RaaKi Geor ge Clerk neer Boedapest Iheeft gezonden met mstnictiea die m t de v en chen van de Roemeensohe regeenng strooken Het voorbehoud van de Aanenkaansche Senaatscommiseie op het vredeeverdraf van Veraaille dat aanvaidieltik v jf Kunten om vatte heeft zich uitgebreid tot tien b a hngen waarop reserve wordt genuMito De con H8 ie ml ook van beperking der Artnerdiaanwrfie bevoegdihaden om over S atoeng te beslissen niets hooren en ver zet zich t gen een door anderen voonre schreven ontwapemng I Volgens inlichtingen verstrekt aan de Petit Panelen is de Servische rageerlng nu bereid den vrede van Saint Germain te tee kenen maar onder eenig voorbdioud Tegetykertdd dat de o erste raad een Terwiji men in Amerika nog twist over de vraag of en m hoeverre het verdrag met Duitèchland ongewyxigd moet worden aan vaardt gevoelt men hier dagelljlks do WEER THUIS Dooi OLGA WOHLBRüCK IGeautcpiaeenie vertaling uit het Duit h Vervolg van het Weekblad XVI mniï f IT K vertrouwen in jonge doktoren en vmd het ook met gepast ZZ 1 i li werkelflk heel aange 80U willen opnemen Hu 18 op 2 ch elf met kwaad voegde Herman er aan toe die soma voelde dat uiten die van de hare afweek mreixlerhcid bewonderde haar praktiKhen n haar moed die met zooala btf hem nu en im in woede zieh toonde mair in het ó rtt M imeisje rokken een lang gejKh toen haar verteld werd dat zd hir E f isBen Cill troostte haar dat zg nu twee aardige ion hÓuSfl ha uden noud n ah zï altiid hef en rustig waren Kar t 7 = op elkaar geklemde tanden l r l eenvoudige SriSi L ï = huilden le jea en de oudste snikte m SI T fMlooi heeft gisteren hetlZil V het Paleis ons in ptïï aSrm e S Émm Ll ui l M hedenI htar Vr 1 het fone blonde yfinl dr voor ÏLl ST eer bang Ite s a m J r HJ was zeer minzaam ëCS id f i l e hti m r ifïil T i e post viir weTl P H l inatalSTr l eiehapen lal e Sr ± fT orven lou tonden JerVp irk en SS Ïk £Ïfi SSer rn ijïS een paar vnendelljkheden zeide ieder be handelde ooals hu het vroeger zyne vrouw deed lan ging ieder bevredigd heen en had het gevoel dat de majoor in het bad alles zou wyzigen om juist haar ter wille te z jn Aan tafel ontwikkelde de majoor meer uitvoerig zx n programma en besloot met een ge te die iets van die van een Jongleur had Ja met tact kon men duizenden uit den grond halen duizenden en het is zeer eenvoudig heel eenvoudig Herman was aan tafel even stil als zijn vader en evenals zyn vader ontweek hy den blik van Emmi Z u wist mets meer van zyn meeningen voelde slechts onbestemd dat haar stiefzoon onder gelijken ruk leef de als haar eigen man dat hu zich slechts noodgedrongen voegde naar de schikkingen die Cilli had getroffen Maar Cilli zeide op zekeren dag toen zu alleen met haar zuster was Wees bl dat ik de zaak m handen heb genomen Toen Herman voor het eerst hoorde dat juUie zijn geld in het bad had crestoken was hy tot allea in staat Hu dreigde met een aanklacht deurwaarders de iemel weet wati Het heeft my heel wat gekost hem te kal meeren Aan den anderen kant moest ik ook aari papa denken Het heeft m menigen slapeloozen nacht gekost voordat ik duidelyk wist hoe het t best zou zyn De positie hier trok papa aan en zoodoende verzette hg zich niet tegen myn huwelijk Herman zou my echter nooit hebben gekregen m dien 1 u een schandaal had geprovoceerd Buitendien trekt my deze positie veel meei aan dan die van boerin eenei kleine land hoeve Feitelyk is alles naar wensch gegaan Zelfs Clara over wie ik my bezorgd maakte was op deze mamer onder dak te brengen pn Doris leert een groot huishouden kennen Je moet haar fliak in de huishouding m wyden Mieke want tk heb voorloopig nog maatschappclyke plichten die ik in het belang er zaak met mag veronaehtxamen en waaraan jelui heUuu in het geheel met hebt gedacht Emmi ghmlaehte met eeiuge bitteriieid Maar zid begfwarde aieh geen moeite Doris in het huishouden m te wyden Een twe le Cilh Practisch aaagelag l n met een helder auebter verstand Hw doet zy hatr vreeg QUi Heel goed werfieltfk heel goed gaf Bmmi oprecht toe Het gebeurde dat Emmi door een ver koudheid veriKheidan dagen het bed moest houden 2jj was zenuwachtig bezorgd hoe het ingewikkelde huishouden zonder haar zou gaan Maar CUli die tweemaal daags een half uurtje by haar kwam verzekerde haar dat het uitstekend liep Cons had dien dag self a een eign MMdwB taart op taftl ftbnuOit m dntUcM tooiM dtt die welke Emmi Zondags van den banketbak ker placht te laten halen en veel be ter Dat doet my pleizier Ik had in het ge heel niet gedacht dat ze al zooveel kon Cüli legde de kussens voor Ëmmi goed Nu moet je je een beetje ontzien Mieke Al die opwmding heeft je echt aangepakt Dr Angresz vond ook toen w j over je spraken dat je flink de baden moet gebrul ken en in de zon liggen want dat je er heel slecht uitzag Ëmmi schudde het hoofd Dat lykt maar zoo CiIli Ik voel my heel goed Werkelijk morgen sta ik op en neem mifn plichten weer op my Dons lachte dat men al baar schitterend witte kleine tandjes zag Neen neen nu geef ik de eleutelu niet meer tver En lachend verliet zy de kamer waarby de sleutels aan ftaar sleutelring vroolyk rinkelden Toen Enun de eerste nuual haar groote huiskamer bmnentrad die nu als gemeen schappelykf eetkamer dienst deed vond zy de plaatsen aan tafel veranderd Cilli presideerde en had haar plaats in genomen en op de plaats van Otto Wiedermann zat de majoor aan de beide leng tezyden der tafel zaten aan don cenen kant Herman tuuehen zyn ben hoonzusters en aan den anderen Fmmi en haar man maar tus8 hen hen de drie klein meisjes Ik BcIoof Mieke dat hot zoo het meest practische is zeide Ciili en schepte de soep op Iiiinmi bleef eerst even voor haar stoel staan Krampachtig omvatten laar fi ne blanke vmgers de lei oinfi Van haar man zag xy nu slechts den gebugon rug en het grijze haar Zii hoopte dat hiJ haar zou aankeken tocdnukken Hy venuerde lieh niet Langzaam aette zy xlcH up haar atuel neer Papa riep CiJli over tafel geef ilieke toch een slok rooden wjn Zij is nog heel rwak Maar natuurlyk Je glas Mickel Of beter gezegd hy had in het geheel geen systeem Fn bovendien was die eenvoudige boekhou Iing voor zulk een bedrijf niet vol doende Daarvoor was de Amctikaanadie geschikt zoals zij het op de handelsschool had geleerd Ook mochten de brieven tegen woordig eigenlyk met uit de hand geschre ven zijn wat voor indruk maakte dat Hij moest haar de brieven op le schryfmachi ne dtctceren Otte Wiedermann had nog nooit gedic teerd H j stelde tamelijk go Ie brieven als h op zGn penhouder kauwde en tienmaal m een zin de pen in den inktkoker doopte Maar dicteeren Hy schudde zelf het hoofd toen Clara hem het proefstuk voorlaa Mibschien wordt het den volgenden keer beter zeide Clara met een zekere goedhar tigheid Maar het werd met eter Dit ge compliceerde meuwe apparaat bracht hem m de war en wekte zijn toom op De duivel hale al die dwaae kuasten Opgeschreven opget d beslait Ver dien maar eerst zooveel geld als Ui lender dat ding verdiend heb Clara hield een lange t Mpraak Het kwam niet op het geldveidienan aas In hat koopmansbedrUf veel meer op de jmate boekhouding De eerste indruk was vaak besliszond wekte of verjoeg alliB vertrouwen Het kasboek van een koopman is zyn uithangbord Zy herhaade wat zy b den aanvanj van eiken cursus van het hoofd der handelMchool had te hooren gekregen en gaS het weer op denzelfden e nigszms theo retischcn toon Domme gansl zeide Otto Wiedermann en liet het dochtertje van den majoor verbluft staan Maar tegen den avond kwam Cilli sprak over allerhande dingen en zeitie eindelijk dat papa Wiedermann zich met zoo mocht laten f aan Dien toon waren ze niet ge woon Clara was geheel ontlaan by haar boven gekomen en weigerde verder met hem te werken Dat ging toch niet ZU had een uitstekend examen afgeteijtl en was m zekeren zin een autoriteit in haar vak Ztj kon dan ook overal een goe j betaalde betrekking vinden maar dan zouden z ge dwongen zijn voor veel geld vre de hulp te nemen en het was toch in beider beliüig dat men geen vreemde mensohen in de in gewikkelde verhouding betrok Van dat oogenblik af voerde Claim het opperbevel In het kantoor Wiedermann voerdo Ifchts uit wat ziJ hem voorschreef HU schikte zich aehlkte xi h in alles maar Lmmi nocht niet wcteo hoe hij sich voelde Ztl meest bltfven K l Mven dat zUn wi wet wFas dat z b müht MrtduaT le ZU alleen moest den eevMed v or ham slet ve rUw e n moest aan aUn kaeht aan nQn otociteit atoovaiL Ga gthwwiii hifc Noen Wtedermaan noch zjjn vnmw zou hebben kunnen zeggen hoe alles zich had toege lragen zy hadden nog hun kamem in bet PaIels en aten aoet de anderan Otto Wiederraann zat op zijn oude plaats op het kan toor en zfjn schoonzuster Clara reikte hem nu en dan ook een geschrift tje een rekening of een raming van onkosten die hij moest nazien Uu U alleen hield de bonkM za tfttÊÊm wu vomdml mU ttOBIIIOHEWI BO HDRECHT OOU DA OBOIIIM0EII Gestopt K apitaal ff 2 5 00 000 OPENT REKENINÖ COURANT Mi r REKTEVERGOEDINÖ INCASSEERT OP BINNEN EN BUITENLAND VERLEENT HANDELSCREDIETEN OP BILLIJKE VOORWAARDEN VERZILVERT VREEMDE MÜNT8PECIÊN EN COUPONS BELAST ZICH MET AAN EN VERKOOP VAN EFFECTEN GEEFT i o SPAARKASBOEKJES UIT NEEMT GELDEN i DEPOSITO SAFE DEPOSrr 586 50 Grand Bazar de la Paix Warenhuis SPUISTRAAT t o Passage DEN HAAG Herfst Winter seizoen 1919 Grootste en meest uitgebreide l euze in Zijden Wollen en Fluweelen Stoften Voerings Flanel wit en geicieupdl Rokfflanellen RATINE S voor Ochtendjaponnen IIX NX 4494 100 Voopdaallg ppl s n FlIilEI M lEISTEirum m EIITUIIEI h MITIIEN JUUiLBO van Uiclii litht BD Wnitajlatiu Motorbootdienst Gonda Rotterdam W M EL8H0UT Tal 47 Oouw 1869 20 O O U D A mr mar IranpwiM to tor r mllrn toMi En gros En detail Zaamladai Zaamdoakan Spon an Owalkan Coooaiivapkbopatala CioaoaataHapa ngalaoha Basama 4356 20 M T ANDERS Firma Wed F UITENDAAL Beaen en Bont ir brik nt Kleiwegatraat 13 IS Gouda vrafe trail proefnunimct aaa vao de FIHAHClftSLE jREVUC hal meelt populaire financiiale weekblad geiedifeetd door Mr S H VAN PBRL8TEIN advocaat ea procureur Ie Amtterdain I Ieder nummer bevat rake karikaturen v n bekende teekenaan eer leientwaardiic IbeflChouwin en op nanclëcl en politiek gebied financiSele brandnetelt die enorm prikken een uitgebreide fioanclëela kroniek particuliere tele ramraen en een financiüele vooripelliol Abonnement I 3 50 per aar ft p p bil vooruitbetalinj 4461 30 I Hel adrei van adminiuratie ii HEERENGRACHT 286 Amsterdam si n soad autnmn voor het behandelen van uw Qoederen welke chemisch gewasschen en gestoomd moeten warden is ff De Groote Zwaan stoom en Chemische Wasscherij Bleeiierssingel 88 70 Telefoon Interc 540 GOUDA N B Alle oni ter keliandellni n ndeil Oederan zl n tegen trnnaport enbrandachade verzekerd 4751 30 Hccountantskantoor Wm K BE BREY Lid Ned iMt V Ace HEERENQRACHT 1 s GRAVENHAGE Koude iiulvepingen Tel H 2242 zi ii ewoonli k het kenleck v n een nadercDde bfoci bitia of mluenza Voorkomt hel gevaar door ti di te nemea De Abdijsiroot ii een alom terocmd middel bi VBPkOudlieidi hooikoopta hoeet haesohheid keeiiiijn lironohitie Influeexa ai Pi aathma kiakhoeBt sUjmhoeal etc Rf denkt dat voorkomen £ eiqakkcli kariB dan te fenezen Heeft U dua geen At d l roop in hun haal dan nog heden een fieack bi Uw drogiit en apotheker Pnii per flacon van pi m 230 fram f 160 vanpi m 550 inm f 3 25 v d pi ni 1000 raai f 5 Alom verknj b ar Elaclit Tooden band mei onse bandleekening L I Akker Rotterdam 4704 76 Abdijsiroop Adverteert in dit Blad m etf khailiaaaB irttn iwr van de aan vaarde vaowaadia De Jteltaobe mwéatei nm buéMOaadMlM MJam MoUer ite ft daarover In de Nallonate Vergadefinji g zprokan Maller lelde o u WU zullen doen at wil kunnen meer met De Dultsche socialisten hebb i gcf n grooiteren vyand dan lAidemlorff en zUn garde De militaire partij regeert ogen lijk alecht m het bezette ehied maar daar IS het de Kranat militaire partij De druk d r KntanU is het berte midflel ter bevordering van onse eenheid Clem nceau ei Wy zijn de mt estera WO kennen die spre kwyzen Het zyn die van de al Duit Bchera van gisteren Ü bebooi i niet bi den Voïkanhond D mooie tm Wil willen vrü zyn om te bevrijden laat om üakoud zootanff onze gavaageaen i ot zUn vr ilt laten onze moeders aan harteleed ten gxwve dalen Ik doe een beroep op de moeders der geheele wereld WU willen den vrede daarom moeten de Duitsche troepen terug uit de Oostzeelanden De rijkareg M lnir kaurt het telegram van generaal von der Golbz aan Bermont af Von der Cioltz is naar wj hopen de laatst politieke generaal WU moeten goed bebrekkimten owlerhoudaB met de Kandstaten Wy z n gea vnefadan van de bolsjcwiki maar hot bdajêrmk Wordt gevoed met den haat wedkea de Rn tente Btieht Rusland moet ofigenonnn wor den in den knnig van den Euro p eaac h w i handel Tegen de UokkMia rm da Ooatiiee protaafeeena yriji Iwwïhtig £ ve ala in de spannende dagen voor de fkOTkèirinff van de blokkade der Ooataae bei v i de bladen zich madedeeluucia te vemirtdden dat de Duitoche troeaen nu waricaluk teovglMana waarmM wti lal wt nM bvloeld het ond d H dat lidi aM openlUk bU de Weat Ruaaiaclie lw RBaeht heart aangresloten Het Ac it Uhr Aband blatt zegt dat Kberhardt er w gaibu d IS een groot de van ile fronttrooaan tot den terugkeer naar Duitachlsnd te bewema vele aoldatan zouden reed in DuitaelUaad terug zyn Ondandu d belemmeriDir die de Letten hun m dm weg legvlan 1 vraagt anen miSBchicn IVoverklaring voegt het Uad er a n toe dat de fatten den tttrugfceer der Duitachers met meer beonoflÜUken Hat bencht betreffende een ultlmatura der Latten aan Hberhanit zou injtuet zijn genralat Welja waarom niet Op een ittcenmpiemjk meer of minder kmnt het begwnwoonUir nlftt aan Inmiddels doen BeriUn allerlei gwdi ten de ronde die men niet voor waar behoeft te nemen maar die er miasc ien oeèi wel op viyaen dat het transport der Duit chars u t het Itaitisch gebied naar hmi vaderland met zoo vlot verloopt als men wel zou willen daann wordt opnieuw ge ro ken over een vertwenwoordlgw van de West Russische regpenng te Berlijn did zich er op toelegt manschaopen te wepMm om nat Mitau t gaan Ook zouden er ver tegenwooiMligers van de ijzeren divisie te Berlün vertoeven om leffermateriaal te koo pen en naar de Oostzeeprovinoies te tranaporteeren en zou de Duitache militaire over heid het mabenaal wel degelltk aan deze vertegenwoordigers overhandigen iwtiMi dit namen de West KuBsi Krhe vertejteawoordi i wordt gevraagd Een medewerker van d Naue Berliner eitung heeft ie papieren van een der vert genwoorcfagers van de ijzeren dmsie gezien De man was naar Berltin gebtuunt om ooriogsmabenaal in ontvangst t nemen en naar de Ooataee provincien te vervoeren De pas ia van 18 October gedagteekoml en te Mitau geschreven zoodat alle twUfel buitengesloten tfl Hetzelfde blad zegt ook nog dat de v rtegenwoordigers van het West Ruaeisclie dat hy de eerste was die Cilli gelijk gaf tegenover zyn vrouw haar allÜd f tijlc gaf onidat hit soo den achUn bewaarde els of het zijn wil waft dat het aldus geschiedde Niemand vermoedde hoeveel hy leed ala hU zoj in het kantoor tegenuver zUn aardige kleine schoonzuster zat tn het werk vernchtte van een schrUver t rw l zU mot haar heldere klare tem de ruimte vulde hem zyn dagelyksch werk oj gaf Somh kwam de majoor ook binnen het I haar elegant in scheiding naar eaj de co I logne ifekend de kloine ndderut de bescheiden in de lichtgryze gekleede jas volko men de gentleman MijT goede Wiedermann wilt ge er foor al acht op geven dat de rubrieken vm verloren n gevonden voorwerpen op het awart bord streng gescheiden blyven Mevrouw von Heylen klaagde er zoo even ovo dat haar oogen pyn deden van het zoeken Ln vergeet vooral niet myn goede Wie l rmann dat de aanplakbiljetten voor het vuurwerk morgen tydig tegen de borden zuilen en boomen worden aangeliracht e wilt wel een kleinen rondgang in hvt plaataje houden Aan dien kerel kan mi n het toch niet overlaten Op dm eerste van de maand legde Cla ra honderd mark voor hem op tafel neer De tweede honderd werden meteen ov woning en het huishouden ingehouden Want Otto Wiedermann was oen bezoldigd ambtenaar geworden Like maanil twee hon derd mark Ctlli meende dat dit het mees practische was zoolang er nog van geun rente van het kapitaal gesproken kon wor den Otto Wiedermann voml ieze schikkiOK goed Zou hU het misschien lot een proces met zijn zoon willen laten komen Tut gerechtelyken verkoop 7 Want daartoe moest het komen En dan kwam het sehanilaal en hy kon uit het paleis worden gejaagd als een bedelaar HU sprak byna m het Kfiheel met met Herman Die ontweek hem waar hy kon Hi werictt van den morgen tot den avond en zocht zich met blakonden üv r er xaeer en hmmt in te werken In het begin had Otto Wiedermann zU zoon zelf in alles Ingewijd Maar als hy Iwgon Zie je Herman je moet dan sneed zUn zoon hem telkens het woord af kalm en uit de hoogte Laat maar ik waet het al Den volgenden zomer nchtte Herman een geitenmelkerii op Cilli sprak er laclund van aan tafel WOfdl v v l0 J