Goudsche Courant, zaterdag 22 november 1919

INGBEONDKN MEPFPBKLINOBN JURGENS PLANTA iPLANTENBDTER Billijke prijzen eh 1 1 0B J C FICKWEILÊR T l M MO k L VAN DER BEEK We hebben op de Oeuwv No 17 in onze oKstalllni eenige ao Nlaolaaa Ptlk l n geCtalierd en mllen er ge re g e ld wat nieaws brengen zoodat er voortdurend afwisseling Is 19 We verzoclirn U eens een kUkje te gaan nemen Orooter keuze vindt U In onze MagazQnen Fopar rt roal Ne fa ta ViyNsteelen FiitisiikiNiJK Eirisi Vizii Nirktifiltjis Tnnilluw StkiUerqtjii M i Stils Fiitiiili Cripiiii Spiifilt iiz Magazlnan voor ooaploto Woning on Kontoorl rlehUn Wi O DE RJUIDT VOOPh Qobr do Raadt niaU voor voald En w lui Mr de BeMifort b itrMdt hat op tuUrMhUritflw cowlm Het li ov rdrev n te beweren mc hel u1 t op de pluU ul komm vui bet pKrlemmt en daardoor diena gevoel van verantwoordelUkheid eerder verrtrakt wordnn d Kamer aal niet loo gauw avtr een wii heengltjden ala xe weet dat men xeer groot minderheid In de bevoDdag van de wet niet gediend is De heer Hai noemt ét i jaariykfche v riilezin ea nons rtferen chim HU xal self wel de erste sijn om toe t geven dat in 4 Jaar ttidi m4 18 heet wat veranderen kan xonder dat Kamer en Regeering veranderen en dat daardoor Juiit wet eeni da befaamde olkiwil ge heel niet tot s n recht lutn komen Merkwaardig hoexeer het woonH o pvoeden In verband met de volkistem ming gebruikt wordt De groote staatsrechtkenner van dexen tUd prof mr A A H Stmtjcken sprekende over de vraag of over onie grondwet door volkareferendiun behoorde te worden beslist xegt na eenige aarceling In ieder gevat xal het gewenscht lUn de proeve met het stelsel der rechtstreeksehe beslissing van de bevolking over z jQ wetgeving niet te nemen met betrak king tot het gewichtige vraagstuk der Grondwetsherziening maar eene door proe veA op kleine sehaal de bekwaamheid der bewlking dienautgaande te ondensoeken lödnoodig haar in gebruik daarvan op te voaHen Al weer Opvoeden H t volk staatkundl mondig te maken Wie weet hoe gauw reeds deze opvoeding sal aanvangen Mr R BRIEVEN UIT DB HOFSTAD CCCCLXXXI De iccmeente heeft een iHiteigeningswet aangevraagd die ten doel heeft eindelijk eens tUgemeene opruiming te houden onder de stoepen plaas die vooral in net oudere gedeelte van oe stad nog zeer hiridertfjk h rscht De beschrijvers van het volksle ven m oude t den vertellen alle steeds weer aandooil ke verhalen over het gemoedelij ke gezellige huiselijk leven In dat leven nam de stoep een belangrijke plaat mr evenals d aartsvaderl ke p p altgd een integreerend deel heeft uitgemaakt van de gezelligheid s Avonds der zomers al thans verzamelde de familie zich op den stoep waar een paar banken een zitje bo den Vader met de pyp moeder met de breikous en de jeugd stoeiend daarom heen het 18 het troditioneele tafereeltje dat uns geschetst wordt Buren kwamen op bezoek en de politiek van den dag walmde mee op met de tabaksdampen de vrouwclgke ton gen rikketikten fa symphonie met het ge klik der brclaaaldsa leder huis had z n stoep De inrithting der straten was zeer primitief hetgeen niet xoo verschrikkeluk was omdat het verkeer zeer gering was De steden waren ktetn en dus was een wandeling over de hobbelige keien niet zoo vreeseluk als het onlangs lijkt Daarbi komt dat het schoeisel heel wat pracbscher was Desmalle hooge hakjes waren niet bekend en Mize vnorvaderen hielden van zware soliede schoenen De stoep Is langzamerhand var het ioo neel verdwenen toen het verkeer drukker werd en de stad zich uitbreidde Misschien was het verblyf op de stoepbanken nu met zoo heel prettig Slechts weinig avonden iB het weer in ons land geschikt voor een dergelijk zitje en toen het meer en meer de gewoonte werd om de dagtaak later aan te vangen en dus ook later te eindigen zal de avond vel later zijn begonnen hetgeen het stoepuur minder geschikt heeft gemaakt t kantoor van Jan de Witt ving s morgens reeds om zeven uur aan Kom daar nu eens oml zou vader Stastok zeg gen Hoe het zU de stoep als belangrijk deel van het woonhuis heeft afgedaan en de gemeente heeft thtju besloten dat over blijfsel uit den ouden tijd geheel op te rul men Het moderne trottoir wenscht de vrije baan te hebben en alle hekjes en paaltjes alle keïtit sn en trapjes die den laatsten besteansvfijrm van de ouderwetsche toepen zyi tj n verplicht het veld te ruimen voor he o Shardsteen gerande vlakke trottoir Eerst zyn het de slootjes en grachten ge weest die opgeruimd werden en een rul me straat vormden thans zijn het de stoe pen di3 gedoemd zyn tfe ve iwijnen om de volle ruimte te bieden aan het verkeer W moderne menschen ziijn niet rouwig om het verdwijnen van de stoepen Zy hebben voor ons alle bekoring verloren en wlJ nen er slecht hinderlijke beperking op onze wan del en slentertochten in Natuurlek zullen er zijn die met leede oogen aanzien dat ook deze typische resten van ds oude stad architectuur verdwenen en het woord vandalinne zal niet achter hun lippen blijven Het xij zoo hoe gaarne wu alles willen behouden dat aan den karak terïstieken t d herinnert wj vrlllon niet sentimenteel sljn Ti uwens die sentimentaliteit komt niet altijd t iL goede aan de zaak zalf want maar al te vaak xÜn er dmgen kunstmatig in stand gehouden die tater Jbleken geen kunstwaarde te bezitten Van kunst gesproken de subsidieering van de dramatische kunst is het onderwerp van den dag Ieder die zich kunstenaar ge voelt en ieder die de kunst een goed hart toedraagt heeft een oordeel over het vraag stuk De geldbuidel is pas met recht de knuppel in het hoenderhok geworden Men zit nn in de war met de Icunst omdat die wel eens op gespannen voet staat met de oer iotlede begrippen van de moraal Kabiuriyk is de r gaering des lands conser vatief ten opzichte van de Ininstbegrippen Nu la het een hard gelag voor hen die er vrtiare begnppan op na houden om dien wetkomen steun te alen passaeren MisKhi D vindt de ervarms wel een weg ge itfk ly dia In de ondarwUspaaale ook ge vondaa beeft Vöório t ls aal bet echter moelaltik blttven Er Is voor het grooia publiek la de kuiiat 9n slameBt dat de kun Htenaars self er niet in soeken willen nt het element van vermaak Vondels Lurifer moge een praehtifr kunststuk z jn het pu bliek verveelt rr sich doodelvk b Niet ont kend mag worden dat een vnK IlJk spel ook een ethiMhc strekking kan hebben Misidiien deed de staat maar bettr om xich buiten i v kunHt te houden omdat xeker aan hem de organen ontbreken om leiding ie geven en een oordeel uit te spreken ver de waarde van de kunst Voprtiliands ih het een wcspenest waarin de utaat slch wil siidcan en at loa het gelukken om een rageling te vinden dan xal die toch altijd onbiU k xdn tegenover het nieuwere dat opkomt Want dat krÜgt natuurlijk den eerstan tijd geen steun Minister De Visser etkent dat de geselschappen iets van hun vrÜheid lullen verliezen omdat de eisch gesteld wordt dat dealgemeen gangbare moraal niet wordt aangetast Waarlijk w j zijn benieuwd wat ervan terecht komtl Findeiyk begmt uit de burgeru verzet te komen teKen de politielie beunhazen waar uit de gemeenteraad grootendeeb bestwi t en die doot hun am iten met geld de ge meentelljke schatkist dermate n bben berooid dat extra inkomsten belastmg over 1919 alsnog moet worden mgevoerd WaarBchUnliJk echter zal de Kroon djxo recidive van den fiscus niet toelaten Hot is te hop n dat zulks geschiedt want dan stal men misschien eens goed leeren wat 3or xlchtiger met de belüt n T nn Srfl W te springen Op deze wijze al thhns pe schiedt IS niemand veilifr voor hela tmiTn want nog een stap Vf rder en men jjaat h jv in 1920 nog een nabelasting ove 1919 hef fen Waarltik de finaneteete toestand Is wel zeer tn de war HAGENAAR Mediich Praatj 0 Pokkan Nauwi k8 had ik de pon neerg lagd en had ik U t een en ander ireejtcd eld aan gaande de typhus of weer een an ere besmettelijke ziekte di zetr lenieht is had baar intrede in ons land geduRn Dit g r ml aanleiding U ditmaal eens iets te var tal Ml ovar de pokken eer zirkix jt onder alle volken bekend is vn eeuwenlang de munaehheid heeft geteiNterd Doia aandoe ning valt nu als een donderslag u t den he mei Flotaeling wonk do mansch riek De infectie die wij al of niti bewust zijn ot geloopen heeft reeds vebl vr egêr plaats gevonden ml m de measte j vaMen pi n 14 dogen te voren Gadureu ie deri 2 weken welke penode wU evena s hjj elke arnkte het mcubatiestadium plegen te na men bemerkt men doorgaans niet Zor ra dit t jd vak echter verstreken s kr i t man plotseling hevige koorts gepnord met lüude rillingen terwijl d lcara eristieku krutspijiien zelden of nooit ontbrAk n De patient e gaat nu iijlen en wordt agn haar lijden meeetal nog vet hoogd door Vteaselijke slapeloosheid en brak ngen ter Wttl de eettoet beneden au gedj 4l Is Dai misère houdt nu 3 Jk 4 Oogen aan In doze dagen zien wij geen hunluit lag alt an niet en zoodanige die typisch is voor de pokmekte Op den 4ea dag tree t nu een daling van de temperatuur op en komt de langrerwachta huiduitslag emdtluV te voor schijn Helaas is die vermindenag dar koorts niet van langen diiar want ofp den 9en dog gaat de temperatuur wederom stagen en hebben wij dit te zoeken n t feit dat de pokpuisten gaan vcretteren Geluk kil duurt deae periode slechts cake dagen De pokpulsten verdrogen weldra en na 3 4 weken vallen de korsti of lie mch by elk veretteringsproces plegen te vormen en wt zien dan voor pn de littaakens die de n patient c dic ie pekken facaft doorgemaakt kenmerkt en den inae n Uwer wel bekend zal z n Slechte op één mfirtLwaordig verschyiue wii ik nog even Uw aandacht vestigen ml het tai ie ok vaak uitvallen van het hoofdhau dat in de me te gevallen met meer pletgt a Ji te groeten De pokken is nu een aandoering die zich vooral in de wintermaan en voo doet en men heeft de meaning ge nt dat liet di tit btj elkander won n gedurende du Jaaigc tyde van grooten invloed is Ho ton daar om geenszins onaardig en leveiw van met onjelangrgk gewicht izun eens na te g an in hoeverre onze wonmgnocë iie tboaa in ons land heeracht in deze vau ift eek nis IS en een rol speelt Waar de pokken zich vooral m vroegCu t den met een geweldige snel id ver spreidde laat t zichbegnjpen datmenn et 1 gezeten heeft den oorspiccj van fat Ibden op te spoten Tot op hcdtn hv aaa tas ten wïj nog volkomen in duister en hoeft men het mtcro orgamsme dat da e itekt naar alle waarsch nlljkhe d za ven onal en nog niet kunnen aaütoonen Vertnoeaelbk bevindt zich dit in de etter d r pjklnusten Deze substantie als zoodaiUs it niet allien besmettelijke maar ook wanneer zooals wlj reedi gesien hebben de etter indroogt kan zij nog Infectie to weeg brengen 7eer f na onaichtbare deel aa hiervan zouden in de idcht der ziekenlümer zwevn en door uen gezonden menach mgeadenvi warder en aeze laatste gevaar loop deze ziekte t krggen Gedurende eenigen tijd hteft r on gameeitd op het goede spoor tt zöo tn dacht men zich het bewust micro organisme aanwezig in de cellen der pokouisten viuam eri heeft hierop het eerat da aandHcht geves tigd en weid i dese be t kni eeten die la ter niets anders bleken te z jn dan stukjes van de kern van do cel no ter z nar eera anuenBche lichaampjes genoemd Was in vroeger eeuwen de iii üten een Z9er gevreesde ziekte en stierven dulzendea en nog eens duizenden meischA birnen be trekkelUk korten tlfd zo dat heeie tard streken ontvolkt wenden heden ten dage is dit gelukkig met meer het geval al mog n daarmede geeiunms vergoel ken het g oote gevaar dat het uithrekea dozer tickta mat zich mede kan brei ett t i vttbetaring dia aan byna even zoomümk als vroegar ta groih de gifiven h t laven gaspaard hadlt la t t ataud gekomaa door de Taedaalia waar door m i in staat is deze i ekte U nnan beperkte graazen te houden hetgeen wb a laen een paar Janr gelede hebben kunnen waarnemen Het ligt don ook iit m n voor namen U de volgende keer lati maat ta daelen aangaande dece w jxe ran behanlc Unv die mat xeer veel moei iJKh dea g paard gaande het daglicht zag en teer ze ker n haar groote bataekenii en ooran bl ao aandacht verdlaat BOOnNLAMD De Uaet iHamltaie Dt KlonUoatafeele doeM medo da zij tnet goethdodso vfta SUjo £ huoe lei a don miubater v a Koionlün haar wtn IcMoaiho d ü keoft tfniftiairt iit and mei doom Btaiylighedea dM valdoeule geMtn fucht werden to tljn l ljeea0eloi oiit In HoLaoA w rd vwr ecu bedrag vou ruim r 790 000 iiiHloH iÉir vMi vtui welke gt7Aen echter eea gtdeeiue in lodblword gt toTt door de iMdciraettuigMi van roeciirlj vers Het juiste bedmg dat n Indtë voor geMjk dool werd bijeengiutdMint en waar n ode duo voonneV bedirag vjui f 790 UUO werd vt rhooigfl Ie Mer aid bekend Alios t zaïnen aesncudtt wordt UHiffenoineu dat er ruim voUoende inkldclen aan het Siue tw loods zijii ov rguniaakl oin de daar voor in aantDei4iinj koaneode jhadeo te vorgoeden Nadcriantfcrs la IMttUL Een der Zaearwaoh Tllaamsuiie boriotitge vers van het JfIWl meldt In BalglB W nuti aan het opruimen van wat mfia ongewenactUe elenienken noemt waai nJer voomaimelijk Nederlander wor d 7i Verstaan Fen Jcf g siB4De uit ZeeuWBidt Vlaaideren Ai haar opvoedAagi had geno en op n er sobtUonle oofitereKchiolcn tu Belgife was mfi hmr akite aSg Bel wb onderwijeeres al 4 7 oodianlg te Ëoelo vcrkaatua ge In d Haar zuster te Bas van Gf S in sRijlc dipnat kreeig verloden jaar zeer asniieme Ulke AiiM iditn0en om ook aldaar non een ax ool eptaatel te worden Gehitckfg he 4t ziJ zlcb niet laten overtolen Deznr dagen kwam het t o eiig inoemde mcif thule Zij was onfe agen Men bad haar ala NederlitidisiQhe lUrt Ungcr noo dl X Nie wj ufttiOfide zij dbor jarenlang vorldilt tn BejgJë naigenocg de Inndtaal irslk wort zij uRgewotten Hrt onld mis tnocst worden giegieTcn in geli ul8 bt Vlaainflinb Gebruik van het vtuchteliageakanip De r ige6s inie nsi De tijd imADI een deed der bsomki iEm an helou de vluci ieIine eiiM np to Udeik teirb flOhik Itlng gojtedd vaf de veroeniii ng Maat i ppc4ljk Welk bij zanuwlijdeu en zwak ïiiii i gllieÜ ten behoeve van haire te Uden to vfesligen icolonie vwt zenuwawoUke per soneA Van IftooonscMcafi u U iKani gVMlsdi n st Gemeente Ziekenhnu Kotterdam In di gietorco gcihoud4 n sfvondizittiiig heelt de geme iiteffaad van RcM v Sem beolotMi bot aanbouw van hei giroote zieken hxM aan don Dordtat enstraatwcgi lat soooUi lodeitijd werd gicaneld oe i opper Cen nieuw ziekenhuis voor Amsterdanu Ihnnei on zullen iiAar iet Ilb d vernoemt li on W varn Aiife rdara a in d n wethouder T wr de Openibar © Geeoadhild den heer B J AbrahMn opdro gfm de viknberMaeode slagen te doen om to komen tot de opiicrtltHig vs ii een e kenhuis voor InfeciUeMeaten D trc4n Amstordam Barlila Volgens ten telegraOsIHb bericht uU r ii mcrik is tusschen de Nedev andaidie en dt Duitsohe spoon qpürectlee oen overeen konHt tot stond goKooten Iwjeflende tiet erke Y Aii irdail Bertijn v a Okknzaal In belde rjchtngeo zat dagehjka een i trein hmpen met uithuilend NederlandAohe wagens en van Beottkeim al een restauratie wagen oraoBNGDi amcmfHH Een aatomoUlistea aliaiBilgheidJs Ken aotwijft Ma bM ÜbbL t Herhaaldelijk kan men lezen hoe ds po llUo op aommlga plasi tMi zoogenaaimte iu b valten u bet waarfn dn au osnobllteaen die zldb niet g e itreng 4ijk sAn ds flaa seiijke verordeningen bMntom wordm gakiApt Oa4 kusMfeooeinden ecMer ook me nlgiiiaoi ds polfiUe In hei ooitje n men vernan en w4J no dozes dagpa ven bat hootd eeiKr uttgeeIrcJcte VeluwocAie gemeente Uoakt zoo ifjtomoiiniiii zich UJv door te bard njden 11 He gemeente A aan overtroüfcig sctialiMg en wordi Ut soms doo den beambts to laat geoonatataeAl om den wfHgen te doen efeibouden Aooh Icon dize stieen t ter n npmmer der auto nog jaM oaufwkeuffli opnefneo dlan begrijp de kikKne4erveiisl1ndendt autiwnohlelbestuur deé heel goad dst de poUtionian niet zal nalaten om aan zijA oollag In het n bu rge dtorp waiarfieen de outa looewwe tslf oniscb mede ts deelem dsi de auito ibet letter zM en noewwr zooveel moet wor den aangehouden Tijdene tué rijden heeft dd BuiotnoUltet elAeir m haiid 4 overga has4d wnotdoor een ataaldrand hetdxeal baar lettMr en nonmwbord julat oovwarpt teogfcVolsB waafe vw een andera letter a dlta oijfara ta vooiaieéilja loomoa Eu hos de gewoa r srtwwde beambte ook aplel gaan sMo paaWsrt dia lan ds i gave v bMo h VOEDZAAM 4762 32 Kedsrlaadara M M a o wsgoagelnk In Fnakrtlk Zooala msiL sleh haiteaark baf a4 ds haar van Kees Jr xleh met a n oehtgaaaota sn dria kiiKtoraa m Am ixén dia oalaaga aaby 8aB Fr Tanofabiktak Da earata wageo wméiin da famUla geaatsai was ward vwv splitard an alle fÜt wardae anutag jrawmuL Hat dartiaDjarif UaindoentsiKJo van den hooglaaraai is imDddala aan da bskooMD bulkT nnBdÉoga orariarira tsrrül da toaataad taa Qa aoaa daa kuastoeli Her van Raaik laar ar tig dack o t oaganbUk niat maar larffaaagarrau Ujk Is Man TT att voor a a bakkaabrauk en anutiga nwaadlga kmattstagan Da toastaad raa marreaw ran Itaas aa ds twa aadaro kut faran Iaat lidn alat inallg oaaaka LANDBOUW Kcarlng van Melk Van de prodiicuiten die hun waten moe ten brengen op de binnen Oa buitenUndsche markt is m de laatste jaren mir r weer toegeroepen ten eerste Organiseert U ea maakt Uwe organisatie sterk 2e Vei4 et r uw product tot de ttOogs e kwaMtcit Dl laatetc g ïdt met het minst voor de veehoa ders uivelbereiders Van de fabr ek alleen kan hel niet komen Al is de mi nt ng var de fabriek xoo goed mogfelU c is de direc teur de rechte man op d t rechte piaats en het personeel deskundig ervaran ni ijve rig als de grondatof de melk niet deugde lijk Is dail kunnen aan bat ti miken prs duet t zij boter of kaas de hoogste eisdien niet gesteld worden Ve eer vel hangt dus af van de behandeling der meik op de boenlerij De uiterste z ndelljkheid behoort in acht genomen te worrien Het roelkge reedschap mag aUeea uU zoodanig dienot aoen met dus voor iets anders hv om de lu Weren er uit te laten dnnVen worden ge bruikt Emmer melkburcen dekse s eiu ir oeten terdege gereimg worden geboend met zu ver w ter en nageboenl n nage spoeAd mot flink heet water De naden v r gete men niet Een exitra rcin g ng met heel soda of kalkwater n dan ook wear na spoelen met heet water moet nu n dar worden toegepast Men late het ereedBchap Jitlekken in de fr Mhe ucht Verschillende gebreken de lulvelprodic ten vinden gelijk de ervaring der laatste jaren difcwjls deed zien hun oorzaak In d behandeling der melk op de boerderij Geen wonder dat de fabrieVsn die gaarne een Ie klos productie w ltea afleveren tnuue f ischen stellen aan haar leveranc tn ann e leden en het noodig arht op de n tik welke geleverd wordt controle of keuiing toe te passen In Danainarknn dat ons in zooveel is voorgegaan erd reeds n 1902 een m llcbeoordeellngeverecniging dit lan ge woo3vl wilde mij haast niet u t de p n opgeriiht nu zijn er verscheidene Het kea ren der melk kan op onderscheidci e w jze escMeden en is op verschillende manieren geregeld Een middel ter controlo op de zindelijke behandeling is b r bet volgende Op ongereitelde tgden doet n en wat g nl doo eengeniengde melk van tcderen leverancier in beicerglaten glaxen bekere met dunna wanden en laat ze daarin i h Z uur rustig staan De bekars c n gen immer 1 met de nummers der r rerancierd Is e melk goed gewonnen corgvuldig be sodeld Jan vei toont zi in den regel na genoemden tlj op den bodem geen b t nk el Hoe vuiiri éê melk des te meer bez nkse natuurl Vertoont de melk een vuil bo nkbcl dan wordt dit den leverancie medegedeeld w aen of andere wijze kunnen r e tever aeie s let een goede behflndeMn der melk geprik keld worden Op een aantal fabrieken tn Fries nd past men een andere controle to Men onuerzoekt de melk m een i gistingskpparaat waann de melk gedurende twaaif ui e on e icer wordt gehouden öp n warmteifraad vai pi m 40 graden Celsius Is zij goed gewra nen en behandeld dan Zi rg na e n h lf etmaal ook nog goed sljn n et dik faoog ateas éen wemigje zuu van $ naak gewor den siJn L at de l ehandeling Ier melk op de boerdertl te wenschen aver of is zU n et goed gewionnen dan kuoncn neh na de gislingsproef allerlei taakenen van badeii voordoen Men kan de laveranciers ran zul ke melk waarschuwen bij heriiatiag oe bekead makan of op de aitbotaling korten i Danamaikn heeft mtn op ver tchtUanda plaatsen afumdarifjke veraemgiaca mor de Icanring dar melk walka aaa da fa Wlakaft wordt galavard Sfn of meer ara troleurs Ijn aangesteld door oenlgc ti3ar kaa gaiamsnllfk Op ongsrsgelda t daa komen die personen aan de fsbnek onvsi wadtts dus op den tijd dat te m k wwd aangevoerd en keuran en be orrlcttlcn daar da melk op allerlei wijzen Voor 11 systeem IS TO to zeggen De controleurs x jh vreem dan in zooiverre dat zD de leverancien ni t kennen Voorts halben zl gioote handjg held in het keuren en veei rvarlng b hei4uding slechte of minder goode melk Ievert dien wordt een dael ran xljn melkgelii ingehouden C B KERKNIEUWS Het Christendom der toekomst De ed geeft vscekig van eea si lM aii0riJke lealog door A H de Uarlof Dr de Honog bcigon mcM op te tiicr k n dat de tijdstroomaa hoen au Veer ga n gciUJk ob en vloed en andersoheld d op goesteldjK géAeA de nieuwera tijd III 4 w t oadeTSicdieklea dtroonitag cn e a 1850 de tijd van de nuchtere erva rmg die alleen het toetbare In hd oen trim der overwegingl nam daarna het Üjdperic dat ioogi ia r rebooobed nsnr da rK wat om de EuasL ervoJgens dte sofftale pMods waarin we nu leven en die vraagt weUce soaalG be teckenfe vooral deze of gene gt e t Iijks ric ting heeft en ten slotte weeë epr op ia iiuoHweta etrootnbiJBI dlo opduikt n 1 de me aphysl8ttiwii y tleke welke alleMTiit vtobgt naar wat teelt en zidi o ea taart achter de vedraohijningpvormen dte rekaoachjp vraagt ven wat Oiohitar de zienlijke diiige dnjit naer wai eeuwig ie l n deze periode Is soo aüetbetenfigrUkst do age ziah ves taugt relconactiap ta c nen afleggen van hetgeen feeft ftn zija haiH daar hij in ons Land de baanbreaer bracht te zlju van deoe giedacihte Immers wei boort men van een historisch Chii taidom eenerzijdB en van eea ideëel ChrleCendom anderzijds dnoh delnZ van Sprekers streven lê het reaJfetisob Chrlftendom dat do belde voornoemde rlob tingen moet Tersoeoen duo niet alleen zoeken hetgeen voor oogen en voorhan den ia en niet alleen de gedachten Gods bcwijpen daeh zoeaen dsCgeMi wnè leett uit de kraoht de eskongie Goda Da atuU nn bi de Heiilgie SBtarttt m levtn bij de nieuwe wijsbegiaerte ia dit voi oaud releveert spr dea gedaotitongant vut Fiohte SichelUng en HegeJ alsmede de Mrooming SohopMübMitir en von ailn un ew erzljdlEi wflïke laatste de nadruk le t op het willen en dit ziet ia het tijd ru mtelijk gelbeuren aja ultiagi van deo al v i en bef ireekt ondermijctei den groodtoon Tan het Evang Ua van Joluuuua nl de VleesdhwozdiiME dea yVo mlow ohonnes legt dsairtnj den nadruk opd weriieliJIEheld en op de kraoht vMst de felt M vooriM op de letr van het eabe wuRte Ifnmersl het g odp fijk deiuien is oneindig dieper dan het mentfoh ijk bauuutzijn en eindelijk brengu Jobaameodn wil des mensrhen naar voren Il er ligt de varzoeolng tusncdien bel Idstoriech en he tdedele Chxtstendiom dud alWeerat het ChrfisteW om in hare vol heid en tevens i et oOhuwend db Peeutta tei van de wettensahap Hl Ohrislanidiam belijdt de transoeodeii de Gods in den Vader de Kmnsnentta God 4 in den Zoon en ds orffiicatia Uoda n de 1 igieost en de toeicomsl omhelxeail en ko n het In de wijde zottr der Eeuwigheid £ aBr zai het CM tendom der toekomat zlji ethlïch kinerUjk levfidd den wil raktrd en tevMi oontoBBloneel Het zal zijn mystiscb dft la prieatsrlijkt eindik God Zijn heB eheim aan i ijnVrlsaden aan hen die tet beleven beEMid Tofihkt het zal zijntlnteïlecitueel pn e i8eh wan wiJ Chrialieocn moeten zijn geen ttln dereu doch mannen ook In de wetea Bd sp het zal zijn ettaob koninklijk met dd land de ciultuui4 raich4 van onoen sa den toekomenden tijd iClAIST Hst Utr StedeL Orkest In het UireohiBOh Haglbbidlr aohrijft Jan van Gilse oiver den ooodloeMaaid waarin het Utr Stedi ljk Onkot vurRoefft ea zegt o a Er ifl a edï van I bO Oüa b J een Bben ton 61 k G2 loden Hot w droenng beeld da men rhana aan aoheuwt slanaaeo van 1 25 en f bO per maand een groot aan ait kden vdnlienen tUE hen 70 en 1S5 bij eniaolci tielaag kijke paij en wordt hot B n aileeo zij d aan de belang riJi Bl sokHisirtijen zkte brengen het lot f ItO allea per maand I Bezielt een teek wat voor dose bedragen gevergd wordt in een dntk Z oo verder gaan ware z fimoord v o M U S a getuige oolai JolisaW geosar Inderiaad ar k iake UnancAeets maatsiBÉiiHi ljke ultoutdl Men Weetlw met 1 Hri a a la d ooDtnntusels var houding tuawÉMm L S N en ltvo v r htoueo het OfkeM derd nog een laatste poging tot ovfreentaemming ta geraken loor het doen an een voorstel tot het oeren van een goiunensohappelijko wf loitailc waartIJ behalve medezeggteg n iiap Ami zaalbe0i4e r df e e gewaar borgd zou worden wnt hem ioekomt q 1 Mi rodolijkrt zanjhimr BOEKAANKONDIGING Reespt nboek e WiBt Tnen wel dat mais een graansoort dis in Nederland bijna niet wordt geconsu meenl op zeventig versph ende minieren m te bereiden Een enkele huismoeder kent misschien gestoofde maiskovon riie wel als groente norden gegeten maar dat gedroog de maispltten in brool allerle lekkere koekjes croquetjes ena kunnen worden omgezet en dat onge ma kolven tich uitsteVend leeiien voor het knken van puddm gen zal vyo nog minder nlgemeene t ekendheid zijn Mevroow Koba M J Catenius van der Meyden heeft een boekje Famengpcteld bevattend recepten van voedziiom brood pud dingen en gebak uit meismcel en maiagries Aan de recepten laat de samenste ter een inleiding voorafgaan waann zeer enthou xiast gewezen wordt op de hooge V eding8waanJe van dit gewas Het boekje verschijnt m een gunstigen tÜd De oorlog heeft de huismoelers ge iperd nieuiwe recepten te liiven b proe ven over t algemeen is men ni4 t meer zoo ver ntaafd aan cttlhnansehe gewoonten als v Jaar geledenv Waarom zou men et idet eens probeeren met mnMTieel en gries Vooral nu de njst schaarich is en biyfcans bencht n uit Indié zeer c i ir zal worden kan de maïs misschien een uitstekend grondfltof worden voor al crlel toetjea Het receptenboekje Is i tgegeven doo Johannes Morlcs te s Gravenhage Gedenkdagen De Levonsh er ekerinigHMlij t urecAiC beeft e i Gedcnkdogien aibujR uii e ïven dotKao Hedij aren met de beeta boekje Üe op dit gebied b aan Men zou deae u tjpa e ook den naam kuoneo guven van motto altitni waiH bij lederen dukiini 1 gevoogd eon gedciobie ven oen bolicmd per oon o c i dtaat till een mmA gi czen Neder laiidflcht DuU h of Enaioleicid wtNrk Keods Mwom zal het baoicip oor veJon een welkom gïeicbenk zijn Ta eiw kan het jiljtekende üïcnsïen bottilzwii lUd memo raiidum want Wj lederen datum la vol dornde ruimte opeogeUilem voor hel aan Iw kenen van den naam van beJtemten rtlo Un ioMfl KiMiiKn we bii onler waartloo nn dat het alijuiiijjfle RnniOtóvoI gebonden In wn onwtHg vam géblocnnd Ilmnen irtte lijV in gieen enkel opzïeW i t aoWt van rf Jam6 drsag Alloea üv iiiaam van lio irkgepli t r op da eerste rtadzijdo ver loell vesit de aaradaolit op de Leveniivwekerlngmnaatechappi llbresW ADVBRTENTïêN Tandarts OOSTINGH ii vanaf 26 NOVEMBER 6 DECEMBER AFWEZIG V or direct CTraa d ike KNECHT tcln hoo loon tul Stiiiiiiripiritiiiirielitiii J HEESEN Zij dia mat da uilpoatimachina op a kaofta agn faniataa ds S2T1 20 P p i traat ia ia niiMi GMïuwa 17 ZWAARDEMAKER s BIOSCOOP GOUDA VOORUIT Wlf bnalM U 4m wMk tel i aMi il nliMbMlil aoU fittomt Waar blijven de kinderen EM Mt mmn m M ii i n m Wiwnl I 4mw tm rt nl M i H J t m mem Abertua Orlmlnalaw UdwMB Bifer i k r Ikc noaw ii verplicht dtM Al l mb iIm Vóöf d B lilH la HolUad ward varloood Vroe maa hal oordaal dar LaidaclM profOHaraa Uaaalaa Uoak kal aohrttWM U toMn Hfl M MnniwtkrnrM wnu LMiolMMMMnii dikMmiF TUUT mJ MEKE UMnt tHkmniw rddMrJ C S LOCKER Nidiri Nw PradIkwttaliMM Ka kont daa ajaa da waarhald orar kat brandaada Traa atttk vaa oaaan tl d t btptrUng an het kindertal gtwenteht of nlot PcMOntn beneden 16 jaar wordt de Ipeeans beiliat fewtlgerd WU ZULLEN HIERAAN STRENO DE HAND HOUDEN B365 xpllOatl lULU IWNa 86 mfmum I l l niiHn 3 ST NICOLAAS CADAUX OHTvaaaca on GOEDKOOPEN WINKEL f etn rootc iortecring S Ittnn Dim h Kiiiir Kilt Knipsthonii ii Piitiffils i EEN AanrIkaiiMli ef Engelieh fibrlkiat iikapenleder a plir 7 IN raus HET LAAGST IN IWALITBIT HKT aKSTE KLKIWEO 1 HOBK TURFMIARKT EBH LOFLIED Melodie Al w WtlUmPjt nog M kMm I SULTANE ZMp dat a je merk hoeiee I Die doet zoowat het beele werk hoeiee 1 Van SULTANE leeppoeder een aop Daar knap je heel de boel mee op Welk merk men mg ook biedt k Wil SULTANE en anderi met II DE VLAO de f nst laobte ceep hoeiM I Je weet ni t ho ijc daar mee dweep hoesee U tr iSn SODEX n t eea kwaliteit ia Een ieder roemt het w d en zijd All t beate tikt bertaat En t i HolUndBoh Fabrikaat mi W VobMle a s St NICOUUS ta mmn k us uil PaÉiJieriêii en Toilet AEeb BALT A DE JONG OostWvén 31 n m r 0 ahlM V 5349 5 8roota sortaering m GROOTS KEUa tt Slobkoasen en ËlegantSchoenwerk alsmede waterdichte SNEEUW efl JACflTSCHOENEN 6356 40 AANBEVELEND v KLEIWEG 23 Th HEES a Bloamist Tuin en Landarb ld rs ü Uw toekomst io vopxokopd Is iH IM asr4l i aisa ksad sn int srisaisalls tst l IS¥ rk t rlB ts tSMi DINVAe 25 NOVEMBER i airondi 8 uur Molkoalen Aldonhilnn OPENBARE VERGADERING Spiik r P kok l n OKDMntHr ta li i neodla B oi 0 o nl w T d VAKOENOOTBN KOMT ALLBN GKOKTEND HET BESTUUR ENTRBE 10 CENT LEDEN VRU i kUt Openbart YerhiDpiiiii ten oVLi staan van Nota is H W H PITLO te GoHda op MAANDAG 24 NOVEMBER 1919 de nvoiids te 7 uur in het Hotel De Zalm aldaar van de voliade t Oooda telegvn goederen lo Een BLEEKERIJ met WOONHUIS ERF Bleekeresinvel 81 ea 82 groot 8 41 Aren 2o Een WOONHUIS Boeleknde 162 gioot 43 c A 1 en 2 zgn vry van huui 3o Uit de hand verkocht 40 Etn HUia mst ERF PntU Hea dnkgtraat 82 groot 1 17 A vn van huur ladoeiMBiran 90 n 00 col Inj ApcIk Mi 9r0 l sa 5o Alsvoren Heerenatraat 106 groot 2 90 A ƒ 8 par week verhuurd tot 81 Dacetnbei 1928 6o Een HUIS mat ERF IVMstiaat 9 groot 93 cA met veihuuid sSü 7o Alsvoren Boelekade 239 groot 113 A S per week vaB H o 2 HUIZEN met ERVEN Vrouwesteeg 4 en groot 80 en 64 c A t ƒ 2 50 pei week 9o 8 alsvoren Zwaansgat 5 7 9 groot 80 81 en ts C A li ƒ 1 lU par DINSDAG 16 DECEMBER 191 dee n m ten 1V4 ure zullen BUKGËMESaTER en WETHOUDERS van GOUDA trachten j aan te besteden Het bouwen van een M U LO School aan de Burgemeester Martonssingal Bestek met 8 teekeningen zfjn i verkrijgbaar op aanviagc per VHtwisacl ad ƒ 6 utim GB IHBENTEWERKEN bilichtingen worden gegeven dageloks ten 91 uie v m en ten 2 men m op het Stadserf 5384 34 lOo Een HUIS met ERF mgaaMBtraat 79 groot 64 e A ƒ 1 80 per week llo Een dito Bootngaardstraat 112 root 116 A ƒ 180 pw waak 12o Alsvoren Wachtalatraat 80 groot 18 c A niet verhuurd ISo Een STOOMMACHINE zoo goed lüs nieuw voedingspomp en ketel atoommangel centrifugaal en een handmangel aanwezig Bleekerssmgaj 82 No 13 te combineeren met pei eel l Aanvaarding ea betalms 2 Januari 1920 behoudens nadere overeenkomM x BO t O i s t Beitehtiging volgens grbruik Opiibari Verkoopiag ail üw SohcMwburca Vliiitck Operitti iziltthip Hll RUSaiL Dlraalaaraa ADOLF CLAUWACItT aa ACHILLK9 tRIJS ZOHDAt 23 NOirCMBER 1010 tivsuds O usr DE BOEMEIIIIKOX ten oveiBtaan van Deurwaarder B H V d WERVE m de zaal CONCORDIA aan de Westhaven te GOUDA op DINSDAG 2 DECEMBER 1919 des namiddags te 2 uur van e n fraaie collectie Goud en Zilverwerken eenige moderne en antieke Meubelen Dekenkist Eiken pers prachtig Uobelinljehang benevens eentg nieuw Schoenwerk Speelgoederen êïmaillegoederen en HuishoudeIqke Artikelen beste nieuwe en gebruikte Bedden Ledikanten Kachels enz Ltiitl Oytr lla bvirlJvH door KAHLii LUvo MaaUk Mooi Daaoo eoklturoad CaotBn a Majuffrouw VAN EGGKNPOM Voti é N d Oper in Aniworpoo a do boorVk ADOLF CLAUWAERT n AUGUST BOROMI boldoo VOO kei Albooobro Brtwiol la doliooéirollca i xt Prtjgta dor plMtooa Lo o OB ecaiioo r a 00 L 4oa r l M Solooa 1 31 l tO alortt f O M AUo yriiooa wwrdoa vo hoe d aiM lO vaar AalourtrcciHoB floot lM prekla Zoodai 1 Novoaibor oalt 12 00 2 4 unr 5S2S M Nette goederen kunnen worden bijgebracht waarvoor neh vooraf te vervoegen b H S HAMBURGER Keizerstraat 78 Inbrengen Maandag 1 Decembei van 8 tot 12 uui Kukdag Dinsdag 2 December van 9 tot 12 uur Het Gobelinbehang en de oveiigeantiquiteiten zullen Dinsdag 2 Dedmlwr precies om 3 uur worden geveild 6385 40 Oi giatoriJ HARKT JXatr aWIMTERHOEO 4910 II kal bana adraa 10 A E Grevestok Peperstr 2 $ VloallMip Shampoon Vaakrilskaaa M 8 H VAN LOON II a wniFF a Cai VaraaSaraa i f alaaw aaaaaaaa v OOUDA si9a 100 AdvertMrt ia 4it Blad