Goudsche Courant, donderdag 11 maart 1920

m m i p pw Mp Vf rt S rff lï l T t J SJ Ef lT 847 30 per 5 on LAPPEN f0 90 GEHAKT 050 POLET 1 ROLLADE of RIB 1 20 R08BIEF 1 20 BIEFSTUK o HAAS 125 KOEVET 120 Zia a Etalaga No 14261 De Circuskoning op haar aamanffeateldheid bedacht haar gebrokenheid verder werd zij b oacht als t Worden ala hoedamg z J na der la bepaald verder werd er aan budflcht hoe zU t bestaan en zoo de grosid heeft aan zichzelf en hoe ziJ ala zoodanig qron delooa ia Terloops werd er nog gesproken over wat oe kerk ieert omtrent de gronde oesheid Oodo waaraan zy ten mrechte verbindt Oods onbegiijpelijli eid De NV Kaashandpi f ivtsj iiAppir floi tK VKAA I CAREL KROPMAN een Kleiweg GOUDA oenij ezms beki nd met boekliouden en m dernn I len L eftijd 18 0j r Aanmeidin j fic mftniijk 15U U In Vleeschhal op Stolwijkersluis verkrijgbaar Prima vet Rund vleescl f 0 60 per pond Aaribevulend 5 3 s A M V d HEK Een wondervol Keneetimiddel rofu lllieuiiialiek eo Jicht Indien ij lydende zyt aan Rheumathlekoi Jicht firebruJk dan 1082 27 Gloria Tonic Tabletten Geen g enee8middel IS zoo afdoende e bleken aU Gloria To nic Het geneest Rheumatiek en Jicht zeil in grevallen welke 60 jaar oud zyn Bedenkriat dit geneesmiddelduizenden genezenheeft Het heeft honderden genezen welke op krukktui he pen en nimmer dach ten weder goed te kunnen loopen Personen van 70 jaar en zelfs ouder waarvan sommigen met meer n staat wa ren iichzelve te weden of te kleeden zijn geheel door dit wondervolle geneesmiddel genezen Dit ia geen grootspraak of bedrog maar een feit wat ik kan bewijxen met dankbetuigingen van iuizemlen lyders Het heeft een man van 74 jaar genezen welke gedurende 30 jaraa iij jende waa Gloria TonlC l vat een opium kwik of an lere schadeluks bestand icelen Beste het nog heden I ydt niet langer aan deze vieeselyke ziekte GLORIA TONIC ia k ƒ 2 50 per doos verkrugbaar by ANION COOPS Wijd straat 29 Gouda Waar met verkrugbaar volgt toezending na ontvangst van post wissel plua ƒ O 20 voor porto JOHN A SMITH N 7 Voorburgwal Amsterdam 8 traffing van Duitsche onderdanan m h t beaettd gebied door gweehtahorea der g alliearUeu t ngeland lal voor de nunp van Mn nieu we griote staking worden bespaard mUnrwerkera die aich naar we gisteren met teeldeo op hun congres besloten hadt ea tot directe actie of te wet ataking om net on iisatie der m nen af t dvnngan hebbaa m het vakvereenlgingscongrea geen steun f vondtn Het bUaondere congres van de rakboe den dut gisteren te Westmlnater bceoa la gek nnett heeft met groot mear erhciU d poUtiek van directe acUe ter afdnvmging van de nationatiaatte der m nen dojr e B aigemeene werkstaking verworpci Be stemverhouding waa S 800 000 tegen u 1000 000 voor directe acbei H t voordtet om langB wetteltiken poiitieken weg ta trachten de elachen nopens national tatie van de m nen verwecenl jkt te krijgen wetd aangenomen met dezelfde veilioudlag wut fttmunen De behandeling van de zaak CalbauiL beg nt emdel iets belangwekkender ts worden Woensdag werd Chariea Roux der fazantschaparaad van I rankryk te Rome tUt getuige gehoord HU bewees dat in den loop van Caillaux reis naar Italiè deze besprekingen had met de meest vooraanstaande Italiaaoaebc paci fisten met het oogmerk n tok een vMrbarigen vrede te komen xulka naar aan leiding van de ttereidverklaring van Uetli mann Holiweg om tot den vrede t komen Naar getuige medeeit had Caillaux in 1916 gez d Men moet toenadering loeua tot Diutachland en Spanje en t rankr k n Ita jie moeten een verbond sluiten mrt i ult8chland en het de handen vr laten ia Rusland Cati aux zou eveneena hebben verklaard Wy moeten ons losmaken vin Engeland Ook trad Caillaux In betrekking met Sc fogUo die volgens dra getuige d grootste proDuitacher is van ItaL Getuige had tal van dooumcateo bü aick die h l aohtereenvolgena neerlegde op b stoel naast zich hetgeen eenige vrool k heid teweegbracht Bovendien was er aprake van een onder oud tusschen Caillaux en en lekeran Man suitt waarvan laatstgenoemde xeif h erken i at hy het heeft vertonden en waar n Cu llaux defaitistische vooratalien sou htbben gedaan Verbolgens werd gehoord Barrir dea egenwoonl gen I ranaohen ambasaa aur te Rome d e opzettelijk waa overgekoiaen In untwoonl op een vraag van een de leden an het gerechtshof verklaarde Barn re at hv mcdedeeling ontving dat Cai laux een beroek had gebracht aan het Val caaa mn T van deze mededaeling geen bcvesti ng kreeg De venlediging las hierop eaa iappo t voor van admiraal Saintpair ma t em attaché te Rtane over de bexMkco van Caillaux aan het Vaticaan waarin 01 It gezegd dat Caillaux de m e t prae t sche prelaten bezocht en hun verk aarde at in I en Ital e een afzonderlijken vrede uot Prankryk genoo tzaakt zou lyn zich u t de stryd terug te trekken Borend en bt oof Ie Caillaux dat de diplomatiekf be tiekk ngen met het VaUcaan zouden wor en hervat in Haerenhoedan nodallan in batare II IS08 4i de niauwe kwalitailan RECHTZAKEN BroederraocMxL oor de arroud lieukeiiur i ii ajLk tu MUut iriohl beeft gimunMt Lerccbt g Maan Mar llii Saigel Ie Korkrade tian ged tl etrJ tir zake dat li m dt ii avoutl a i IA Uvi mber ijn brotxler d or ewi Hn t mei etu in ï lil het boklaugdip bosiofld ff onwtHilx tM tuiMJClwo d Iwido broeJoTH 1 6 o tiv rwH l den auctor toedw dit hIj h n vbt r l n had to i inj vao aoht r de w afe r aa teruiï Jioinou Io bcddtm nuo don b wuH 6ii a omi ra t riooUtMi ulid t j1 M oop kwnaniHi Klo f d Vüts ajiftni JiTi zijn bnx Mirt n inot o q vui t lah i gozjoht waairop Mir in hot lu tr krre i het bekoade ol B Klaagd w s lUet droititen cii luui val t H zijn z ig giii iii I hef pa zija bro dnr te vtrrooordin tu en verklHaniin dat hlJ den dag to omn zlja brot r met dun dool betr gl had 41 t t M waArgiiMioii 4 n ioor mr 1 1 perkamp eisohfe Wil KLijnen pMttc iiinli VI a chltOMW rl GOED mn GOEDKOOP Tir b t vatte lioaieii haeft van des waeli M J VERZIJL KLEIWEG 36 TELEFOON 379 0 lacht Prima Blank Kalfawlaaaoh pef S OOI KALFSPILET f 1 20 KAl FSSCHUP 1 10 POLKT co GEHAKT 1 KALFSLAPPEN I KARBONABE 0 90 KALFSOESTERS 1 40 Zie ila Etalaga Een goede raad Van de groote voortreffelijkheid m kwaliteit der Maggi s Bouiilonblokjes in verhouding tot de verschillende namaak produoten overtuigt U zich het best door een vergelijkenden proef Elk Maggi s Bouillonblokje draagt op het omhulsel den naam Maggi U doet goed bij inkoop nauwkeurig hierop te letten H t Gorooh hAuA l s Gr vu lagc heoll irn it ipwtzen iu hH V i is fge O BI Ijn rou H P O G Uid n alh er di bu ton diMi I c ti r o i ga nadd iii l etrüklion 7 a vai iJl pA 14 Uagwn ge angjeniaïtraf iroordecW d or du Rottardaiii otie ri oHl ank H l Hot logd Ui itral oorwRanlolIjk op Ür npoh bank ti n Gifnoi HüLge voroor itM ldo A n ko pnan t b Gcu nJmgw ft rw KM dcpl Oï igSoid anii den dïctstaJ hij ö n luwpüfr OmilsTiit op de I l a1 a jivir tot 1 j r n g vandemiWitraJ J V K koopnifin te trnvenhage aan F ion drt i eifit il H d y 1 iweliftr iJoiKfemit üB on Ift it gelige w rd daarvan vnj pv ro n 953 76 HUISHOUDGOED ADVKRTENTIKN OORDRCCHT CHt MtTAftLWARENf BRien I voofhien Wed J BtHj tBS t ZOOIVDORDRtCMT I loof 1 I M WFSTFRMFtK Oade Rgn 13 I n G J BLANKFN Kanaal trant 20 hts Adverteert In dit blad trecht 10 Maart 1 10 12 ïp een Handelskantoor hinr ter BteHe wordt eeo flinke joiiosteBeilieflile HET Dans on Feesttenten te HUUR of te KOOP Voordeelig adres COHEN Co ARNHEM gevimgd figenliandig gcBchrovenbrieven worden ingewaoht onder No 1511 UiiroauGOTIOSrHF COURANTM rkt 31 16 j oim Uiit n n levtn wtlf plaaiaen htt w hl M e n on eel opotierla o i voor je frt rooftt JUa j wa met ar nieta ne f I jann aan de unherMtat O ik weet htt wel het woa een ver g i g Ik hiwl oor een ambacht moeèen w rHi opgelet Ik tijitt de gedootite aaa ailt H wat u voor nMj hebt bwteel LX iHi jpt Kodden tut moet hebhen Ik Vul lat er t n Hof Bn Arbitrage moei w tit n Ingcxti td da4 di inaoiit had iit o d r h ve rhniltru onreC vau llgte i Jn 11 lp tHhailMng aii hun xiideren Mt vrouw Ivoriintr Htaar4e hulpelDo no ptlooH voor zieti lit hoar g liat waa f er M lU r 7li h baar beA gedaan om hnar zmn te doorUrtngMi vul iroM op zijl gtloortts ntft een oepaet ffevoel voor w n hij vETpIlelU warf aan zjn langereekN vai t erbleclwaaniliiu vuorouderit t n o lioi ouv r lelttltaar wa Im resu tsati Hel kun net Li r gewee t aljn betiioot iij SWIito 6An nog wnwiler a ag had haar kunnen treffeo tod et hij wae loefrtrwtNi tot de KiaauiiEMii of de KatholieCe kerk L t zetts dan indien zij er ztoh mee var zoend zou hebbeo zou zij de vaklaeata kunnen bebliea hem te zteo a t g a taC hoogtto die bij nu aoheau ie aehuwea Ik getoof dat het beter ie om r nu niet verder oveT te epreken zei ie me gedempte stom Ifc l llj I noodlg ftebUn om aan het denkbeeld te wennen Ik b n reedii lang in mijn hart niet V fukKi t over je gsw eet JUn maar luMl een vol koiucDi venieligiag van ai mijn venra n UpCen bad tk i kunnea voonteo OfVRVAöD te utrecht in klein gezin een nstla DIanstbocia V g g V I oon H 180 tot Fl 200 vrije bewasBching Brievt n metinlichimgen onderNr 120 STt t NBJ HG SAdv Bureau Utrecht 10 TE HUUR voor He r Gemeob Zit en Slaapkamer op etretpn stand alleen inwonend Brieven onder no 1506 bureau Ooudsche Courant lO Aaiilei en onilerliiuil nan Tuinen Ondergeteekende bei loht hiermede dat hl de Tuinderszaak van den Heer W BOEKENSTIJN Derde KiLde te Goud heeft OVERCMINOMEN Beleefd aanbAVeleod 6 SMIT Gzn Qouwe 36 GOUDA 1609 2a Fabri k a Rolluiken Marklazen Zqiliaicharman Tanten Dakklaadan 36 Agut foor 8 udi an amatrakm H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 OOUDA KOKO een tulvere heldere en nleLvette vloeistof I bevordert den haargroei versterkt klieren en haar wortrü voorkomt het splijlen en uitvallen Hoofdieer en roos verdwijnen nadat men KOKO een pa malen Kecft gebruikt men sprenkelt ccnvoiu dig KOKO op hel haar dan wrijft men het ucht tn oederwaartscht rlchtinfc en borstelt Rink Verwaarloos nooit Uw Haarl Wil stellen geen dwaie of onmogelijke ebchcn aanKOKO maar wij leggcn en houden vol dat geenander preparaat KOKO als een zuiver gtn Braia ltl oor b t Haar kan evenaren A WAARSCHUWINGI Let op onderstaand Handelsmerk voorkomende op elke flesch KOKO wordt nooit los zonder verze I gelde buitenverpakking met HandcUmerk verkocht P r Ü r 1 OB klijnt 2 20 mUdtn 190 groott fluch KOKO Slumpoo Fotdtn f 0 18 per pakje ladan 36 f È WUDSTRAAT BOSKOOP Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P A WELLER Zudeweg 72 AGENDA Ü Maart 7 uur Nieuwe Sdboutftorg 1 ournée Juli Cuyper BeleiM yeriaekni vlj sarefald liJiUf iDeded elüis te nMMgen ootraiigeD TlA tvgaderlDgen ooawertesi T nD k UJklMd D eoz om d z b mim agmila tt ▼ W Cft WTCld Verkrgjrbftar te Ooada bq AlffTON 000P8 Wnditraar n t 3ahooahovi D bg A N VAN ZESSO Eleetriaeli Dnikkaifl A RDOMAM ZOOM OODBA M mm Biosroop Vanaf ÏIIJDAG 12 MMIIT Cursui Dt J BSRGER Wiie de synthese ten volle wU be ijjf u wJ op haar moeten letten mei ai oen a eeuluiiia vmu sameuceiiteiilitieiu wuanüij dua t Mu eiit lift op ue eenmeid doei lèvenü ai t accent op haar sajnencesteldhe u ii oet a o ueIl oyei geönuiüi waurauii dan bi ft bedacht de eCiüi Ki In t eer t gedee te van ooze beapreüCingeu waai duj t accent lac op de e e n h e i d ih ooa daidelyit geworden hoe de syntibeso n eu s M MiLt a et iet zoodat tqj due aites ia IJeze teffensprakigheul wordt met be ni pen u ur tien die aan t begrypen met toe ziio 1 ooii zuilen ook x by getegenbe zeg gcu dat Ui van Ood alieeo maar Icunuen neitD wat Uy u i e t is iiiermede bedoeïen EU o ic njet dat cu over God nu maar moeden ZrWijigeo want zi houden met op net over Ciod te aprekao A lOegiupen chter mei wat de reden m dat zy over God aileeo maar kunnen icg gen wat Uy met is omdat zy mee begrypen dat Uy mets i of met lets sooOat Uy dus in iets met opgaat lij wilen Gotj nog ateeds in iets lattm opgaan en zooiaug dit met ia gebeuid £ og gen k dat God met wonU be repei £ 00 oopen ly op t Hiemamaaia opdat dk r gei ui a maf wat Lif luer i eprD ven Over an en ander wand mtvoeng ge pro eit Daat na weni er gesprolten over de sa mengesteldiuud der eentieid ar weru n op gaw asen boe de samengeateldiheid njoura kalyik de tegvngeataldhAid aan sicJi Jaden kan Uat samengeBteldlieul verondezsteU ver wantactiap en tevesis reeliheid zoo yeron twrstet zy de verwantscbaj van l vfue Want om tot de samengeftteklheid ta kun 1MB komen moeten er minstens twéé zyn waaruit de sameDgesteldiheid bestaat Xiix om een siuneiigeBteldheid te kannen wrmen moeten deze tot een verwaï zyn Dingen die vrèèmd zijn aan e zander tellen zch met eimen Aan verwan ap laat zich begrypen dat de twee J e vei want ijtfn m bepaalden zin letaèlfde zyn vi tiin eclhter met gehael en al beLzoLfde 00 E n By du £ ook weer Anders Aan ver wantBLhap iaat zioh dus beg pn da tv ee dingei of meerdere dmgen hetzelfut itjn 09 de wjjze van t andere t Gozood verstand lacht en vindt u t on u t daarom is t dan ook gezood vetntAni D syntiieae ais öók een s meoigc itHlti heid laat dus t bovengenoemde aan ich beigrypen nl dat z4i t één is zoovel al t t ander deze twee zyn hetzelfde en t ch inder Zoo laat zy aan nich begrypen de gebroKCnheid Over de noodzaak van deze gebrokenhe d uerd verder oitvoeng gesproken Daarna werd er gesproken over de teiren t iLingen waaruit de synthese u opge touwid hoe z j zijn t tjn en t Iiet Zyn en hoe de eenheid van deze l ee a t woideQ Kr werd op gewezen h o dit niiet beteekent dat de syntheae g ew jr den IS als zouden Zyn en Niet Zyn op eeL moment zyn sunengekoonen y z jn èèumg samen Daarom kan er met warden geaprokeu van de geboorte van t worden t w r dn 1 s of t bemiddelde Zyn laat z oh aU worden begrepen Even werd er nog over gesproken hue t worden een nidere bepaling ia der 8 b thse w nt hoe de synthese hier bepaald i als eenHi id van zyn en n et zyn frwjl de synthese z Lf tot no toe is be iopen als eenhe d van tegenflte lungen de tegenstellingen zyn nu nader bepaald xta xyn en met zyn Verder werd er gesproken over de Want eta wordt óf bepaald door z chzèlf of door Iets inders of door be den De 9 ri these Kan niet door iets andera dan door siehize f worden bepaald omdat er niet an dens IB Er werd toen uitvoer g over gespr ken hoe de synthase z chzelf bepaald t 7yn IS een eegheid zonder t Niet yn 3ok t Niet zyn is een leeghend zonder t Zijn Er was reeds n t beg n op gewezen noe belde door hun leeghe d t andere stelle i van £ ch2 f Zoo is t du delyk hoe z elkan aer ste len Omgekeerd kan worden gezegd dut z i elkander ate len door zachzelf te stellen H erdoor is duidelijk hoe z hun be taAn hebben aan elkander Zjj houden elkander in stind of staande en zoo houdt dus de synthese want zij Is in beiden zchzelf jn tand of staande Zoo hee t diu de synthese t bestaan aan iichzelf en daarmee heeft t de grond aan zichzelf Er is geen bestaan zonder grond want wat bestaat Kerft een grond waarin t standhoudt wat geen jrrond heeft bestaat niet Wat t befitaan aan zichzelf heeft hc ft üan zichzelf de j rond Zoo Jus de synthese fin wat de srrond aan sicfezelf heeft U grondöloos Pe ivntheaa is grondeloos want z ia niets Dit beteakent dua niet dat z géén gtvnd heeft doch dat zU nJet in iets haar graad heeft dus zoo haar grond haeft in jn ets en wat in tW sQn grond heeft iM groadalooa Zoo wand r dm door dt ipithMe g l t fe laargan Vrpa f laart 1920 GOVMHE mui W l rLe jL v7S o n d verteaa tio blsLd v ooxG o o d st eon Ooncistrelcon Redactie Telef teterc 545 Bureau MARKT 31 GOUD A Admlnlatratle Telef Inter M de uitwerking van de thans te nemen Krach t ge maatregelen bekend zal zijn In het Hoogerhuia beeft burggraaf Bryca een motie ingediend dat oBmlddeHijL lap pen genomen dienen te wordm om ue vel ligheid van de chriateljjlu bewonnv vun Cl 1 r e ei Armenië te waarborgen en een oind te maken aan het rurksch bewind lo detfk streken Graaf Ouraon antwoordde namens de regeering Wat Cilicië betreft ui h Aoestertn wj geenerlei verlangen om daar na af loop van den wapenstilstand voorgoe I te bleven Het ligt buiten de sfeer van het maximum aan verantwoordelijkheid lat w ooit gemeend hebben oip ons te mogen nemen Algemeen wordt aangenomen dat oe Franschen genegen zijn de verantwoordellficheid voor hun eigen rekening te ne men De ontwapenmg der Turken m die streek is een taak die verre bulten onze bevoegdheid ligt De toekomst van ArmeiuJi gmg lor I Curzon voort is een der moeilijkste vraagstuk ken welke vrij thanii trachten op te lOssen Hy meerit dat het wenschej k zou i n om het nieuwe Atmeniii onder de birtchernung te plaatsen van den volkenbond daar Armen é onder de besoherming van nternat onale beteekenis ib en het niet ten latte moet komen van een ataat op zichzc f Curzon voegde er aan toe dat mer hier te doen had met een flagrante breuk van den wapenatiistand door de Turksch regeer ng en de Tffrksche strijdkrachten A dete gobeurtenlHsen zijn het gevolg van ie her leving van het nationaal gevoel der Jong Turken Na eenige discasaie trok Bryce de door hem ingediende motie over deze kwestie in Sommige bladen meenen dat de confe rentie die als Opperste Raad fungeert nog andere onderwerpen heeft besproken Mo gelyk heeft het vredeeverdriw met Honga rye een voornaam punt der ondorhaiidoHn gen u tgemaakt Onlangs is voorgesteld om de kwest e van dentegenwoordigen staat opnieuw ter pia ice te brengen nutikai daelr 4 b het vyedeavenlrag aan Tsjecho Slowak e Roeme niÈ en Joego Slavie toegewezen gebieden geilee telyk of geheel aan Hongar io terug te geven De Times verneemt nu dat deze voorstellen definitief door den Opper sten Raad z Jn afgewezen Na het doir de Tsjecho Slowaksche Roemeensche en JoegoSlftvifache regeenngen gozameniyk hei om trent inged ende memorandum in overwe g ng te hebben geonmen hebben de verte genwoordigers van Engeland Frankr Jk en Ital e fenstemmig besloten dat de by het vrede verdrag vastgestelde grenzen onge V yz g i gehandhaafd moeten blyven De Duitsche zaakgelastigde te I on len heeft tan Lloyd George als voorz ttar van len Oppersten Raad een nota overhand g i waarin de procedure voor het njksgc echts hof te 1 eipz g dat de z g oorlogsschu d gen moet vervolgen wordt behandeld Ei wordt op ge ezen dat alle verordeningen lie en ve volg ng der oorlogsmisdadigers in den weg uden kunnen staan door de uetref fende et buiten werking zyn gesteld en lat et in werking treden dezer w t de procedure aan elke beïnvloeding vin f e zy Ie ler Duitsche regeering onttro Ken is De nota protesteert verder tegen de be uitgesproken Toen h j ten slotte het voor atel deed zyn nationabstlBOh program aan de regeering alB ultimatum voor t liggen stuitto hy echter op tegenitand bij ie ver tegenwoordigers d r radicale partij en moest zich er mede tevreden stellen dat aan het ministene slechts e uge wcauchen erden voorgelegd met betrekking tot de n euwe regeling van het coalitie rochL dtir mdustnearbeiderik Betrekkingen met den Paus De Fiansche regeenng wcnscht vertegenwoordiging bu het Vaticaan Nationale belangen Agitatie tegen Millerand Een besluit in zake Konstantinopel Geen wyziging der Hongaarsche grenssen Dutsche nota aan Lloyd George Directe actie verworpen De verklaringen van Roux en Barrêre over Caillaux defaitisme ONS OTBBZICHT aan de scheldingswet welke onaantastbaar xjjn Er 19 nog iets anders dat Fransche parlementaire knngen heftiger opwindt ten m nste als we het bericht uit Geneve aan de Frankfurter Zeitung voor waar mogen houder Millerand s minister presic nt eel leven hangt nog altyd of weer aan i en z j oen draad Van den eerstan dag af heeft Millerand stryd moeten voeren Men ner innert rich de feiten By z jn eerste optri den in de Kamer had Millerand het al nard te verantwoorden het wantrouwen i chtte zich n et speciaal tegen ham maar teg n een der door hem gekoeen medeweikers den mjmster van Binnenlandsche 7aken Steeg tegen wien Léim Daudet de man van de Action francaise ernstige beschu dl gmg richtte Millerand kon nataurl j c mets anders doen dao Steeg veridedi fen hij stelde de vertrouwenkweatie met h ge volg dat hy een betrekfcelyke overwinn ng behaaloe Algemeen verwachtte men dat by de presidentswisseling Millerand s ont la zou worden aanvaard Dit is niet gebeard Millerand had inmiddels zyn positie uetcn te verfateriten o a had zyn z g koiennota aan Duitschland sympatftue gewekt en een tweede motie van vertrouwen m hem was aangenomen Echter we wezen er nadat Millerand op veiizoek van Deschanel oeilo t had zjjn portefeuille te behouden op dat de posiUe van den premier oitzLker bleef nn sindsdien heeft hy het opnieuw verbni d door zyn concessies aan e sta kende spoorwegUeden die naar n en in parlementaire knngen meent veel te ver gingen Ook neemt men het hem kwatitlt dat hy zich op de conferentie te Londen nii meer doet gelden en dat ht z ch viet krachLg genoeg verzet tegen de certie po ging om het verdrag van Versailles to her zien Achter de schermen moet een gewei dige agitatie t en hem aan den gang z n d e al een daarom met openl k is tot Jit ng gekomen omdat met Het oog op bet wel slagen der leening de partyen en de bladen nog t 20 Maart de heilige eenhe u moe ten bewaren Aan t hoofd van Milcands bestrijders staat Barthou die naar we m ings il uiteenzetten het baantje van ilre mier ambieert De campagne voor Barthou v n It ook steun bij de voormalige medewerkers van Clemenceau en Tardieu iwemt re d8 in de Pet t Pari en het woord om het vi edes verdrag van Versailles tegen elke vej zwak k ng n beschemung te nemen iJarthou heeft 2elf een mterpellutie over de buiten landsch pol tiek ingedjend welker behon deling echter eveneens met het oog op Ie leenint tot het eind van de volgenoc week veruaagd is Inmiddels heeft Barthou Ie besturen der repubhkeinsche partygroe pen tot een gemeenschappelyke besprek ng uitgenoodigd en daarby m een redevoer ng een formeele aankiacht tegen de rageenng Indenlaaa Millerand haeft te Londen tveuiig succes kunnen bellen Waar het Fransche standpunt aoogéftaamd ugovier de mueat Frankrijk concessies in ruil ge ven terwijl hot voordeel dat het kret g door al erlei beperkingen en w ugmgen d kv ls tamelyk illusoir werd Zoo heette het eerst dat Uoyd George had toegegeven ii rike konstant nopel waar de Sultan zou mogen blyven Het verzet in Engelanu had echter tengevolge dat d Opperste Raad er opniLuw eens over gmg praten en de be Bprek ngen duren tot heden ten dage vojrt nu de eigenlyke Opperste Raad mteen is in de conferentie van ministers van Buiten landsche Zaken De zitting van Woon dag schijnt zooals ons giateren al draadloos werd geseind buitengeiwoon belangrqk t zyn geweest iHt de teff nwoord gliei J van Venize os leidt men af 4 t de Gnekache belangen ook besproken werden Als doel der byeenkomst was genoemd het bespreken dei maatregelen die gcowmen moeten wor en ter bescihenning va de Armeniers en andere mindei eden in IfHirktJe Volgens de Daily Chrenicle is de d s ciplinaire bezetting W Konstant nopel geUjA zy genoemd mag worden ter ondersclie d ng van de gewoni bezetting die op den wapenstilstand volgde nu uito ukke lyk door de geallieerden bevolen en zal e onmid lellyk plaats vindOL Voorloopig cal zU bestaaa in het po t ren van gc il eer de troepenmachten op ntegische punten der stad aan beide oeV van den Gou len Hoorn Het nemen van tfrdere maatregelen IS afhKnkeiyke gesteld T n het feit of deze demonstratie zat bl jkeq In ataat te zyn de Turk ha regeerlng en ket IWAudie TbUc da overtu ging by te brengen dat de gea 1 eer den e schen dat de wanorde in de provin ctes een einde nemen en de vredesvoorwaar en nauwkeurig zullen wordeh uitgevoerd De Times zegt Het gmg met al een om het vraagstuk wat met Konstant nope zal geschieden Het ging eveneens om on verwyid te treffen mihtaire maatregelen ter bescherming der Armenlérs en ter ver ydeling der pogingen tot samenwerking van f e Turksche nationalistische strydkruchten onder Moestafa Kemal en zekere Arab sche troepen m Syne In officieele kringen is nen ei van overtuigd dat de strook achten te lan 1 en ter zee waarover de geall eertien de be hikkmg hebben te zamen met de troepen die de Gneksche regeenng naar men meent bere i s te lendcn het hoofd zullen kunnen bieden aan alle gebcylijk heden Venizeloi heeft naar de Daily Telegraph meedeelt aangeboden de medewerking van een Gneksche leger van 90 000 ntan om en n Smyrna Sommige deskundige bepleitten de nood zakelykheid van een onmiddellyk krachtig aanpakken van Moestafa Kemal en zyn l en maar de beslissing werd uitgeFte i tot De tud 18 lang voorbj dat de Pau n de wereld een macht Tertegenwoordigdc waar voor komngea en keuers Hm moesten bukk dat een Hendrik IV dne dagen lang barrevoets voor de poorten van Canossa stoad 1077 om de vergiffeiHs af te eeloen van Gregonus Vil die hem m don ban had gedaan en hem als keiwr van het Dait sche rijk vervallen had verklaard loch de oorlog iieeft geleerd dat de scne d ng van karic en staat met zoover u door gevoerd dat met den heerscher te Rom m t geheel geen rekening behoeft te worden g htniden De Paus heeft ler haaldeldk Kepooffd verïachtmg van ie oor ioïToer n te kragen meermalen drong h j aan op het sluiten van een korten wapen stilstand ter gelegenheid van feestaa en en al hadden deie pogingen geen succeü geToljT er van was m ieder geval dat de Paus werd beschouwd als een eventAieelen toe komstigen bemi klelaar tusschen de oorlog voertinden Dit bleef niet zonder invloed op de houd ng die verschillende regeer n en te genover het hoofd der Katholi e kerk ran namen het protestantsche EngelanJ bjjv achtte het gewenscht een vertegenwoordi ger naar Rome te zenden en ook in t rank r jk werd de mogelijkheid overwogen de be trekkingen met het Vaticaan die n 1904 waren verbroken te herstellen Na den ooi fog nam deze neiging nog toe Clcmenceau voora was stelde voor een verzoening met den Paus waarm hu in de eerste plaats nationale belangen beo de op goede gron den De bevolkmg van de by Frankrijk ge voegde gebieden is b Jna uitsluitend katho liek en had onder het Duitsche rcgme op godsdienstig gefcied geen reden tot klsg i Verder hoopt Frai EriJlMn de ri twi9S k RUaland bQ x gebied te kumen voegen en in verband daarmede is het n et icwaad de sympathie van de bovolkmg d e ook oaar voor t meerendeel katholiek is te w n nen en ten slotte s er de OoBtersche kwes tie Het mgrupen m Armenië en am ere fitrekcn waar de Mohanunedaansche Tur ken de baas waren is altijd gesohieJ onder het motto Bescherming der vciJnikte christenen Het zou de regeering te Pirijs natuxirlyk net onaangenaam zijn wanneer de Paus haar als zoodan ge beschei nister mlde aanwjjizen De Kamer heeft deze belangen begrepen sinds weken heeft ze voorzien dat te regeenng te eeniger tijd een wetaontAtrp m de betekk ngen tusschen Prankryk en het vaticaan te herstellen zou indienen en gis teren is dit inderdaad gebeurd Het ontwerp voorziet naar niet officieel woi dt gemeld in de opening van © en crediet be stemd voor de functie van het Franscre K xantschap by het Vaticaan en wjjst er op dat het herstel van de betrekkingen ten volle gerechtvaardigd is door overwegende redenen van nationaal belang terw de maatregel op geenerlei w jie afbrejk zou kunnen doen aan het wereJdlyk regime en Feuilleton Ll ton Ctpjw die reods veel ie lang heeft gt I ird toofe t 1 je maar iilot zoo K ppag was geH eeet Dat heb iR je wel daf ijk Voorspeld loen Ik zsig hoeseei t je tfjd aain het zendlng sw rk werd go gf on He w a met rle goede vooH erei dii voor je werkelijke loopbaa n Mjj n I xipbaan kan mij ni é echelon i ifli hij onil or Het eeoigu waar ik op h t ogieni lk aan denk s hoe u biliooi lji n mjn Icnensonderlioud kin voor 2ei 1 was zulk e n ortverwachto u fin an it kippen van Jlm dat zijn inoedtr er H n oojc nbik aan twijfelde at zjlu I gOfyl verst n l lit te TIJ p jp nief Ml ik moet wf4 flen ki tiftt r i fUoht rftteettt Iim liaald dJep adem i keek haar Mi n liet gelaal Staar de uitdrukking p van na zrtó eohcrp belooHo z6ó we 111 d 1 it om den inond waR zóc lang vi bitter dat hij iddenle Jlm had een Z11 zwakke zijde Hij kon geeft afkeu ril r iaroni i ld hij zich Ptt zooaN mirf t wn II ensg man ged uin he Jt i e z eh in dezelfde leveoB aisls bevoiMl Om liet diiihiijker en julatw uit te drukken hij lpld dien kwaden dog ewiwHidg uÜ H hiald eeo bref uit zijn zak De rtcli rpe uitdrukking tn de ooiipen 7iiner moe1 r werd sterker I herinnert u wet dat toen ik nier dh n liati iea ke r was Ik u heb verteld Oal er een deputitie uilt Swtodon Ie ge w ent 001 mtj In de Orovto te hooronf T Ie beM bet verteld N I heb k vn bnroep gelirpgen wnnrtoe rad ainonioene MemnirO Is be lo tm hW fituk kwam twee dagr n ladat 7li pr gpwp it warMi Uoo lang gïvled n l ben ik ffgi+ i maar tk denk epa rtion dagen Maar daap denk je ttxA lUet ovor Zo or Wï l lis erff onii hei ik gtwehre dat Ik hpit nannim ij irtl op haar ol toni pJi liair g Iaat w erd aal loon hj swindon had genoemd had r r s dcm lanieH Lortmetf Ik geloof dal ji gebor bpht om nulj nedertg e nukfn en mij bezig te hoiïdien zei ze ten laatste ii ft i n liairde tem Op mijn w oord h t Bchijnt nl f je al je krachten hebt inffe Kpnnnen om mj de Uttersle euratelllng te bezort n Ik kan me uiet voor ttellen WH je vader daopvao zal zeggen Het zal e n oatKeetfOde slag voor hem iljnl Jlm ittoidMcibfe even m deze llofale n ROSS DURHAM Nut ket bnaelaeft DAVID i ÏAldj G Mtonseerd Vemüii U Tr J P WBSÜEumi T HOSWIM 7ijn vader had dl vraagBluk opfjelost door te z wljgcn maar lit wa d aard va i Jini nut ijia natuur ijke ingpvlog wan gc t in opBtaiii de korapn onreohtvaar daghfid en kkin iW l go j janine te üe itrlj den en ho idiFtg dao aSn rede van het fai ifiliol 1 erDstt tenadet K Il j dacht een uogenWiK na va aprak tO ii het bcAlisaendt woorrl Ik ga nl t naar ÖJaaftpow Ik heb een besJur t guAoinou en gti ra ood aan doim n e or ïütt geflohrevcn Ik heb zoo n op recht vnendelijken br ef van hein geJtre gen dat u and hem eenige vertfliftrlng huld te zijn hjti mag ik vragen w U£o verkiaritt ie g g vwi hebtV vpoeg zij ijitig want ijn woorden war ii eea buHengewone 9la oor haw Ik heb Iiem zoo goed k kon uitgelegd da mijri werk In Lawn Grove geen goe l Ik bon blij Jlm dat Ie óm aemorall eeiHiden itovloed an je wea kkrin to geinikk i ko Hij zag Km nu IippI zeil n IS o il 1 II whrMf p Inlok uUgt tpidp gp ipdpfiiw o r dl vamgeli whe l ew ng nwipl c ip allerlei I ronn ii H tmw t 7 Aaevn e fïenlljk door i i h t Urilaph M s mm n oelde ich laar olkomeii tl U Het Kpj ntij U Ik I heb t letirge j I mo d r maar p r Jjt an rt oiiini t i itiijn Igon levon lo en zti tiij 1111 Ik weet wat ur nog aan mij ont Ir kt pa U ben er zt r van lat It ii il hgow xn iiitehikklng zou wtzen p en got iln k lat hier te lltuipHUad zo i I WelgvAteldo nM nsthtii wi k n iiiijn If Irt 1 I llng n l op j ht i M ii niet ddg ik vo I Ulij het beet Ihum uodur 1 ariii n Ln Swlndoi is ten ininate en Htnp mp nte inair etn ereenij lng aii titroen 1 k arbeld rR qu hun fajiitw 1 man en r In ii hocrfdsaak rt zaam a in den Kpoorweg rk gfhg er boei m nam all nogielijk InLchflngen oordit t een l e h uit IMDI Je bent er roede geweeit zonder zeU ovor de kweotie met je vader ot mij te eprekeo Het zlot er foed naar uU alaol