Goudsche Courant, donderdag 1 april 1920

9 4 dat de arbeiders medeaeggmgaenkp zullen krygan m de leiding der uedrqven en aan teei m de winst KOPENHAGEN 1 Apnl V D In de stad IS bet rustig In veriwnd met aangekondigde stalling worden de levenamiUüe lenwiiiKels bestormd in eemge be iryven ia reetlB tieoenmiüuag de statung uitgebr ken In den nacnt van idaanaug op Umsuag zul len de spoorwegarueiders s nacnta om 1 uur de tremen verlaten De algemeene staking verworpen BERLIJN 1 Apnl VD In de vergade rmg der revotutionnaire Uedryisradea in de liutzüw gaicry w ird na een bespreking welke vier uren duurde een résoiutie aan genomen waarin de algemeene staking wordt verworpen V redesoaderhandelmgw HElMNGi URö 1 Apni VÜ Ue Ra denregecnng heelt het Lettiische voorstel om o April de vredeeomlerliaaaeiingen te Moskou te voeren goedgeOeurd Ue Uoogaarache delegatie PARUls 1 April Ue meerderheid van de Hongaarsthe vicdesgeUeiegeLrden heeit gis teravond l arys verlaten met bestemming naar Uoedapest biecnta algevaaruigtien zyn te Neuiii achtei gebleveu Üe Nederlandsch Belgische onderhandel inxen Naai aanleiding lei vele tagehHtrydiKt buitenlandsche berichten omtrent dt Ne deriandBch ueigisctie onderhandelingen ver nemtn we van bevoegde zyde dat lut ver drug betreftende Ie waterwegen in gemeen overleg is vastgesteld en met een toeiich tend rapport aan de Commissie van Veer tien aangeboden die er acte van heeft ge nomen beze commisuie heeft zich vooit ver eemgd met het ontwerp voor een coUeetief tractaat tot atschaiting detr permaiente neutraliteit van iteigie en van de beperking der Antweipbche haven tot een hamU latia ven De c nirni Hie moet thans nog lappuit aan de mini ters van Uuiteniandsctie aken der zevtn mogendhc ien waaraan zy haai mandaat ontluent uituiengen Het betrpt fende lappoit is in staat van vierding Na uitbrentfing er van zuiien ta Purys het tractauc tusschen Ne lerian i en lieigie en dat m t Ie mogendheden worden unuertce kend De Wieungea kwestie heeit torn hunda fceen der beide partyen bevredigen Ie oplossing gevonden Van weerszyden iietit men 21CII bepeikt tot het atleggen eener V ei klaring in de vergadering der c immishie van veertien houdenue een Korte uiteenzet ting van ieders stamlpunt waarvan de commissie acte heett genomen yo Ie Paaaehda eenige viooleolo a len ge JLre brongen tfldens de godsd enstoefe nin in de Luthersche kerk aih c Uitge yj aal oa worden de na op de G snaar van Mattheson Gunstig oordeel Nsar aanleiding van het optreden van ouzen stadgenoot den hee Ad van Dnem in de zaal Kunstmin te Doidrecht lezen w o a in de Dordrecht cne Cou mt van 30 Maart jl JDe jeutfd e v o it de beer Ad van Dnem beschikt over Hitnemende techmsche vaardigheid er heeft immer een reuie m 1de toon Zyn tokvoenng 13 m het algemeen te loven en de klankgevoeligheid van het spel te piyzen Tentoonstelling Arobachteavondsi hoci Io de lokalen dei AmbachtBcliool us het jifltcrmidOag en avoml een geze va et V ent vwiera en moeders leer ngcr en oud leeringen leden van de Vereenig ng Je m bachtsschooi vaklieden en tal va i aniere belangatellenden brachten een anger of korter bezoek aan het gebouw Oe gioote interesse gold de tentoonstelling van 1 et werk met name het teekenwerK lat de eeiingen der avondschool in den afgelao pen cuisuB hebben vervaardigd t Mtrtit ge zegd er xs naarstig gewerkt en aan am bitie heeft het leerlingen noch lepraara out broken Op alle gebied vindt men een uit gebreice en fraaie collectie zoowe proewen van rechtlyiug ala hand en deroiatief teekenen Deakundigwi mogen fr osrh en een enkel vlekje een kleine onjuist ie i ont dekken over t algemeen zyn de teekenmgen keurig verzorg Ze di agen het ken nerk af te zijn de afwerking s nderdaad me veel loewuding geschied nergens een a ordig heidje alles draagt de sporen van gloote nauwgezetheid Voor zo over de tcenen n gen zijn gekleurd is ie verf goed aange Dracht en de combinaties zyn mit veel naak gekoaen De tentoonstelling heeft weei eea be e zen dat op de Avondschool goed eu tgdyx uiiderwys wordt gegeven Uij vonnis der Arionriiaaementa Reohtbnok teRutterdamd d 26 Maart 1920 ift P C MAKKE houder vnn een vracbtautom rbieldienit wonende te fiflurla Ü uwe til veiklaard in taat van failtisix ment on ziilka roet benoeming van Mr C H BLl KHU S tot Rechter CommisBarii en van ondergetwkende tot Curator De Garator Mr W J L VAN KS Oost ha ven 4 Oonda Gouda 31 Maart 1920 1904 18 Moderne Kunsthandel B Börger Roskam iniB ir GESLOTEN tot 15 APRIL VeBing Heden is door de notarmuen N b Cam bier van Nooten en J J A Moi tyn geveild de kweekeri Snygroen Ze werd verkocht nn een perceel aan de heeren H Zanen en H J de Wilde voor ƒ a2 745 Maliegatsluis Sclieejwaarti e we mg door de Malitgat sluis gedurende de maand April i4S scne pen met een inhoud van 18b 24 M 3i9 btoomachepen met oen inhoud van i üJ M totaoi 52 vaartuigen met t vci inhouJ van ZdiA Q M en l Imutvlott ii Jitma kende 79 koppaj Vioksgaarkeuken Gedurende de maand Maait weiden n ne voiksgiarkeuken verkocht la de ziai 2Z51 poitie algehaald b4 porties lezamen 4015 portiea l e Ned l ederatie stemt toe m een conlerentie Ue Nederlandw hü rederatle van Iraii poitarbeiders zond heden een telegram aan minister Aalberse luidende als volgt Al hoewel bet standpunt der Ned ïecteratie van Transportart eiders inzake arbitrage aan Uw i xoeiientie bekend is zyn wa in gevolge Ijw verzoek ter coniecentie van l Maart bereid een bv e nkoma b te woiveVt waar otik de werkgevwra veittiigenwooidig4 vin om den gi omtsiag te vindeft voor de beéindigiDg van het fiunllict Frins flendrik De Pnns is gisteravond laat na be indi ging van zyn kuur uit Ireiburg baden in de residentie teiuggekeerd Ue Kouingm verwelkomde hem aan het station Cartoaiuigc fabriek afil hrand fe Ainhem is door een heMg biuiid die hedenmorgen in de vroegte dutr onbe kende oorzaaa ontstond do cartonnage la briek Gelderland in de oaeh gelegd liet fabneksgoouw brandde totaal mt Lr be stond door de windnciiting giuot gevaai voor t g ouw der Ambacntsscnool daar de daVdgst en de k p van het gebouw be gonnen te brandeji ii v werd echter toch t elangr jke schade aangebracht Berooven geitrart De Rechtbank te b bravenhage veiuor deelde twee personen wegena berooving van een heer m een perceel aan den Iieiuieweg aldaar ieder tot 4 jaar gevangemsstrai en een viouw wegens medeplichtigheid tot 1 jaar gevangenisstraf 0OUDJ RAK By den arbeider W v d Linden alhier üoet zich een ongelooi lyk geval voor In een net t met jonge konynen bevin t zicli een diertje dat eem pootje heeft i den vorm van een menschenvoet Het v tje ia iiatuurlyk heei klein heeft 4 teeneu nviar 18 verder zuivei gebouwd als een mcnschen voet Het l eestje zet het bjj het tojp n dan ook plat op den grond neer Niette enata n de deae abnormaliteit ia het koni n jc en V ug als zyn nestgenooten makkïbëüïchïënT GOL UX KAAö VaiigÉX luitt bO05 H Vi IÜVbXhKT Melkvee wtinig aanvoer handel etiig hooge pr i eii eito varHenfl V Pijiig aanvoer handül vlug f Ü t U 8Ü por hjlf h G Magtrt Mirkcflh gjooi © aan vwir handel maug 10 5 0 tiO per lialt KG Maig To l i je n grooie aanvoer liaii d l matig f4 4 ü per week Vdte eoha pe w img aan oer handel traag f oo O I uiMnere n geen aanvoer Nuohtcro kal r r 1 srooto a nvo r haiidil 1 au Siacl i ka VHiy n t KKlfi Exportkalvami f 16 21 t tLREN Qroote aanvoer haadW maug per 100 atuka f 10 10 75 GRANEN Behalve voor de prul TUChtei heebiohto voor allo artikelen eenezfvr iaa teanining Tarwe 132 k 132 60 Koigge JböO h f2700 Gerst 124 k f25 Oerm Qhev 26 4 27 Haver B4Ö0 i 25Erwten f26 50 i 27 50 Bruino boonen t2h kf28 per 100 KG RECHTZAKBN De moord op Dirk van Lecawd I advocaat geiwraal bIJ h Oerethtehoi te Vmwterdam eiflchte gietèffen tej Bn W d 1 April U o 1 rii 4 parijen tuuKl I BUKGEiaUKE STAND GOLIMl HlciH N J VlMrt Joluniuui I V M B rl m J If iin m VU rl K 1 Htitp ta G BooL F rilOl WD n Mawt iJwrtT llwn P do Jon ml l 1 R I liT llmwtendoom wi V U r C VfcrlcwHin 1 1 ran Flik en 1J Kr ifthout vn I f rao l euwi i TELEGRAFISCH WEBRBERU HT HocsBte Bland 770 9 te Hemo n I LaaiBte atand 7415 Ver achting tot dea wlgradeil Zwakke tot matir W r chtrgen betrokken tot halfbev o kt wellicht eemge regen rechter II ud H Firma MULDER OOMS m Voor de a s FEESTDAGEN m Likeuren in diverse smaken Port Samos Boerenjongens en Boerenmeisjes Cognac en onze beroemde Cultura jnz eni NMml urmmÊLJU f Cïonourpe rencle prlfzen I Icn estdct ran Tprrledirinr en butteolaiiH m 1m betrekJiiagen Lloyd George die b z a op Muui aMt tfveiKiig gejuich e d begroet verkaarde dat de re eenng alle redenen had cm over den loop van het debat vodaau te zMa want bet had bewaaen dmt er nii tt buten iiftn worden voorgesteld daa het regeer ng imtwfrp aarheid is dat geen eute imt werp Toor lerlandtt xelfbeatuur adctiemeltjk voor óf Bntsche partyen in de hu jge om btandigheden door eenige partg m Ierland tai worden uivaard Zoo men de lei en naar hun wenschen vro zou het itatwoorti zgn On fhutk lUk en een lersche r ubUek De lersohe afgevaardigde die in deze debatten ingreep verkiaarde x ch ten gunste Tan de ftcheiding van bet R k Geen enkele Britiche partÜ zou Jaann treden de regeenng allerminst Indien Wa lec een Welxche republiek euchte verklaar ae de Lloyd George zouden wu oufi er tegen verzetten De prenuer ontvouwde ver volgene de groote bevoegdhetlen krachten het aanhangige wetavoorstel aan de tw e voorgebtelde lersche regeenngea Loege kend Deze zouden bet beheer krij ren over lerlands landbouw industne spo wiigen tranaportweoen huisvesting osuerwyg ziekteverzekenog openbare gc on Iheid ouderdcmupouioea es het verte ncn van vergunningen Na uTloop der debatten werd da twpede leung van het wetsontwerp met 248 trgen 04 atcAimen aangenomen De Labourparty de onafhankelijke liberalen en ae lersche nationnlistea stemden tegen Het Lagertiuia ging daarna tot Jc 12den April uiteen De BrjtBche regeermg bedudit vior een Sinn Pein actie en overtuigd dat voorko men beter i8 dan genez i heeft in het Zui den en Wekten van Londonderry over en gebied met een straal van veertig m l een krach4 ge raid doen houden op ira lei nera Velen werden gevangen genomen o w het lid van het Lagerhuis Joseph bweeney Het VD telegram over de raautregelen van Griekenland om 0 wt Thraclé t bezet tea kwam onverwacht als een bom uH ie lueht vallen AJ lang broeit er n a up ue Balkan ook buiten Turkse of Ücver er broeit altUd iets in dit uitstekend i eel van It urop doch door de laatste Wcrpldwhok kende gebeurtemwMsn had igen en streek uit t oog verloren In Bulgarlie w Lht nen den aanval af Uit Athene wordt gemeld dat ie ek bche regeenng een c rculaire publ cteit d e door oen minister van Binnenland c ie a ken van Bulgarije aan alle Bulgaai che pie fectcn zou tiin gericht en Avaarin vordt bc velen alle wapenen te verbergen of liever slechts 80 procent daarvan te veib rgen t n aHeea 20 procent openl jk te behoucpn wel ke laatste xouden moeten bestaan u l ge weren die buiten gebnuk z n gehuil en van de ouderwetsche coaatruct e ztjn Het eeratgenoemde deel der wapenen zou moe ten worden verdeeld onder de getit rTnerie gemeente ambtenaren en de bevotAing en zoo mogeiyk onder Tertrouwanslie Jcn Aan de prefecten zou verder ïün verzo h deze orders heimelUk en stipt mt te vxren en het ministerie op de hoogte te hou pn van h tc en geschiedt In Frankrijk ik Juib4i voor Taarheu een need van het Cailtaux proces af ehiUideUl Gfatertn z n de laatste getuigen a dé ai re gehoord Zfj gaven détaüs van fe ten die reeds bekend waren Lenige ont oenng werd teweeg gebracht door den b pf van ém directeur van het Ministerie v n Bui tenlaw sche Kaken Berthelot die tic rech terhani van Clemenceau nas gedu cnde de vredee wierhandeüngen Berthelot bt es t f fe In ztjn bnef dat Dultschland beolüut den oM og wilde en zich inspande om rede aen tot conflict te doen ontstaan rw l geen enkele Frant chman die ön and 1 ef bad een oorlog wenschen kon De SNuat aU Hooggerechtahof hortte de aittng over het proees Cailiau tot na de PaaaehTaeantie £ LG1K SedeilandbOhi la loedeu I e oorreHporident van de N it i i © llruiMM tMMirg i dd JO Maart M i iKonnjfcsche Volk heelt itm uxü Kei Older dun tiW NederandHclie In lue dett waari o m hel volierode voorKoml UaoroiD dia MJirfk en eohnkManj ng tü tyraoiiEe det vtnloemen vou al nut l4 insoh of NederiftUdfich kUaxtr ïïeeft ouit e a VJanidng h4t I zijn kop gfikn ade ngieerutg te interpeüeuren 0 u m i op te poepen de grenfu n te doen euueu om dat ma t rsfUtuhnvaii aan de Vklon kwam nprekea mv Ae r h an de oU stBal In M neteiteobepptlljk oodwTrljef Hlj di ien hel zelfa oiet toen de Frejiechcn pn iaganda kwamen voeren pou L annexion de eepritt tot in Vlaaodeiren toe door ioone 4 vo H drac44 en muz fek maar tfat de wereldbekende prol Caeitnta uit N Wland kwam apreken over dt mocuie rol dM boogeeohtrieo dAt wae At tagif iutT lijk Waarom Heel eenvoud hierom De re e vin0 beeft aUe onlwlkkeliing van hth Vlaeniwbe wHk door el en taaj onmogelijk wiUen maiken door de GetMache iiolver t t te verfrM n en alle gestudeerden m Wtandenn van bun nrik te vorvreegnden Op ipwtoljk vebietl heeft de Be ichere geccïnt 000 aChankellJk gemaakt van H l laad en mi ze de gevolgen del van ba r hatelijk werk heeft ze acbrUi voor de na tui l Uk evol treUdiig de N lerk vV chc nvloedeD io Be l6 Het blad betoogt tefder dat wli deBH Meha reVMrtiit al te oterke vreentde fo I Io U u H effw d td jij k tot da ver laaui b lig ckr jieWMAit uiu enttett Dtoetwof Uea o ersagadn rtot Nuierlaad aangaat cv It Ik4 hij VlauHjfLn ziju eri ea t lijk oor de dienritea aau oii lood i e7 U oa dooctHj zijq nij uuhureel utet Nw riaod eu iuid Aliika door dezcUle band 11 e eiu aia b t Wxleulaud met I rook njk Dal t Uai bovt n nie poUwk Maar oott ftp iwbüie gewed vi iden wij het on kiuMb en epj nauonaol ew btvriende na ue me £ 00 grove ijaleeditfiogen te bt je non op bet Meenbiik dat de regceirig met liaei over elaiigr jKe traotaien orakrban d U Ia das goede trouw en rieiide4ijl M NllWidhcUr EN lILAi4D Het looa li r havenarbeiders L e oomnioeio ao owlerzoeii in zake do looDiu dtr haveiariKJtlere l ceft hadr rap pjTt ul4feliraiom L il rappjrt iWJiuüeert ui u miauiiuin on t U MtiÜlio p4r Uag op de baaie van een nen tijd van 41 iiriii 1 week Modtriie koorKaap ii 1it hiilne Itvtoscu pLaaieje 1 I J ntliiiw por uur geóLsob anditm tibkten e den koorAuaapATtx l Z hol bea de ovorwioiil g tohaald Ik klwaiO it r aii Vefdim mir ii Out li fi üuk mot tii wob4 abflide l eboeven Ie itonien tliiaj loh geen ei4 wi iii t i M o de tri HoogcaiWd hel ben F 41 katholiek 1ranneh Wad ii ei het gttmiachend op fr la geen andlp r rood hj iu htt ajwJ Hchrijft he dan dot an d ZWEDEN Lockout Nod i too meildC NaiïODal 1 kiende d Stotkhojn de eiiüddolin spoiglnc zonder oiiocefl li gi ble i zijn 10000 arbeiderfl iu do wewii h bouwvakken iiltgewloten UINNSNLAND De minister van oorlog Na gifttenHïhtend te haLfelf door ie Ko ningin te zyn beeedigd heeft de o euwbe roemde Mimater van Oorlog Ijitenant l ereaa Pop de portefeuille van Uarne ad 1 iterini overgenomen van drai interim ai ren M nister den heer Van UsselsteOa Des namiddags om hal dne weid de por lefeu lie van Oorlog uit handen van l n in terima ren Minister jhr mr Ru i de Beelenbroick overgenomen Het Kamerlid NierwtraHZ Met heeft in parlementoare kr ngeo en ook daarbuitra de aandacht getrokken dat ne hoer Nierstiwaz niettegenstdanoe tiii leeds een gen tyd ge eden door het Ccntiaal Stembitreau benoemd is verklaard tot ii üer Tweede Kamet ala opvolger van den heer Niemeüer nog stfeeds geen zitt ng heeft genomen als Kamerl d Naar het Hbld verneemt moet de oor zaak daarran hierin hggei dat e heer Nieretroaz nog steeds niet m het oezit is gesteld van de geloofsbrieven welke het aantal bescheiden moet voltaU g maken nat b nnen een termen van twee maanden overgelegd moet worden om tot z tting nemen te kunnen leiden Staatttoommisale Grondwetaherzi nin B kon besluit van 30 Maart is Ie benoemd tot lid van de btaatscom missie tot voorbereiding van een herziening van de Grondwet ingesteld bfj Kon besluit an 20 December 1918 no 78 mr P Rink lid van de Tweede Kamer der Staten Gene riy te s Gravenhage 2e met mgang van 1 dezer op iiia ver zoek eervol ontslag verleend aan mr I J Bloem als adjunct aeeretaris van ge noemde commiseie en als zoodanig benoemd mr D J I van den Oever te a Graven hoge Nederland en België Onder den titel De Nedertam ch Hel tiache quaestie blijft bestaan sciiryft de Nation Beige van 31Maart dat tie Neder andsche gedelegeerden met de reserves der Belgische regeenng aanvaardden Het blad verneemt dienaangaande mt Pary dat de Belgische afgewaardigden alvorens zÜ hun handteekeningen zetten onder het piotocol volmacht hadden reserves op dit protocol te mogen maken De Nederland3clie gede legeerden hebbon zich echter formeel tegen deze reserves verzet In diplomatieke kringen wordt verzekerd dat de CommiHte van Veertien zcc onder den indruk i van de betoogmgen d e plaats hebben gehad in Belgische politieke kringen en van de Belgische volksmeening tegen het Neder andech Belgwch verdrag De Duitaebe Kaiaer Naar vernomen wordt is aan da Neder landsche regeenng naar aanleid ng van haar jongste antwoord op de hernieuwde aanvraag tot uitlevering van den DuJtschen keiaer een nader achriJTen ovarhansch nt dat het als een beJIiadiguig van de ter zake gevoerde briefwua uig kan worden opgorat Gwt Met ingang van 1 ApnJ 1920 wordt door le Reg enn geen g arst maar tegen verlaagden pr s ten behocva van de gortfa bricage haaehikbaar geatald ca aUu de maximmmiprüzen woor gwt Taryml Bericht aan Adverteerders l oor de nieuwe belangruke staging der papierpnjzen en de sinds 1 Jan 1920 verhoogde dnikkosten door de toen ingetreden aanmerkeluke loonsverhoogingen in het drukkersbedr f zien w ons genoodzaakt andermaaJ onze advertentietarieven te herzien Met ingang van 1 Apnl 1920 worden de prijzen der loss advertenties met 5 cent per regel verhoogd terwyl de toeslag van 20 voor plaatsing in het Zaterdagnummer in verband met den verkorten werkdag bl ft bestaan De nieuwe tarieven zgn Uit HHida en Omstreken behoolende tot den bezorgkring 1 S regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring l y regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 De contractpru en bl ven gehand haafd zooals die met 1 Jan 1920 zyn vastgesteld DE DIRECTIE Buitenlandech rogge roggebloem en meel Ingetrokken is het vervoer ew afieve 1 ngsverbod ven buitenlandsche rog e bui tenlandsche roggebloem en buiterlandsch oggemeel In vprband hieimede zgn thans het ver voer en de aflevering van buitmlandsche iQgge buitenlandsche roggebloem en bui tenlanjBche roggemeel weder to ge taan De aanvoer daarvan is aan geen beperken Ie bepalmgeii meer gebonden en kan der halve weder door particulieren geschieden De uitvoer dezer producten kaa evenwel nog niet worden toegestaan Het igt niet m de bedoeling dei Kegee iing om ook zelf nog rogge aan te voe len De veistrekking van Regeeringewtge van giondatoffen voor de grofroggeoroodbeiei ding zal met 1 JuU ophoiulen De voorrade n rogge rer Regeerii zullen op cbcn Jutum ongeveer zijn geruimd De Zweedacfae krulaer voor Antwerpen Het Nederlandflche Corresponü ntiebu leau in Den Haag meldt Vaar aanleiding van verholen io te Bel giftche dagbladen m zake de vaart van den Zweed che kruiser tylgra naar Antwerpen kunnen w mededeelwt dat de Nederland che regeenng reeds m de maand December haai toetttemming voor de doorvaavt rer tbïul heeft B aankomst ter reeitt van Vlissmgen ondervond de kruiser een gering opontloud doordien de bereids gegeven toestemming ter plaatse uit het oog was verloren en dianfongevolge namens den mi nister van marine opnieuw toestemming werd verleend De aanhouding van mevr RolanH Halat Op tie vragen van het tweede kamerlid den heer Van Ravestegn betreffende de aanhouding van mevr H Roan i Holst Van der Schalk h ben de miiii teiB van Binnenlandsche Zaken en van Jubt tie ge antwoord dat uit de igekomen amb benchten het volgende is gebleken in verband met het vermoede vjn dtovertreding van wettelijke voor hr ften o m betreffende passen heeft de kap temdistrictscommandant der Koninkuke Marechaussee te Breda de in aanmertiiug komende grensautoriteiten voorz en van denoodigp inetrucbes Met het oog Jaarop isaan mevr Roland Holst Van der Sc iaikb haar komst hier te land te Roosen lajJbinnen het m staat van beleg vei klaardegebied verzocht mede te gaan naar de marecbaubseekazeme voor een onderzoek voo netwelk in het station geen gelegcnhe J be stond Aau dit verzoek ia onmidtellyk gevolg gegeven Om het mogeiyk te maken van den n houd der bu haar bevonden schrifte gke be ficheiden kennis te nemen zün deze op ver zoek van den waarnemend brigade conunan dant der Konankl ke Marechauoüec tevens om het onderzoek voor mevr Roland Holst zooveel mogelyk te bekorten gehct 1 vrü wilbg door haar te zijner besohiktcng ge ateld en vond zy goed dat de stuxken ge durenoe acht dagen in zgn bezit b even Waai van geen machtsoverschrvjding noch van een daad van willdteur ebleken IS achten de ministers geen aanleiding aan wexig tegen de in deze verantwoordelijke personen eenigen maatregel te treffen Hierb kan worden aangeteekenu dat e behandeling van mevr Roland Holst lusda mg 13 geweest dat zij bij haar veitrtk liaar byzonderen dank uitdrukte jc frns den wji d bngadecommandant der Ko nkiyke Marechaussee voor de correcte v otte en viiendeluke behandeling Nederl Amerik Kamer van Kooph Naar vernomen wordt zal in een alge meene vergadering van mdustrieelci ban kiers en importeurs welke op 16 April a s ter Beurze te Rotterdam zal worden gehou den tot de oprichting van een Veder landseh Amenkaansche Kamer van Koop handel worden otrargegaan Door de hceren S P van Eeghen en E P de Moachj Rzn voorzitters der Kamera van Koophandel te Amsterdam en Boterdam is tot d stich tiftg e ier Amenkaanache Kamer van Koophandel het initiaüaf genom n naar aanleiding van een doartoa strekkrnd verzoek vëA de onlangs te New York opgerichte N w York Chand er of Comnuroe for the Netherlands and tiie NetherUnJs East and West Indies Het voorlooplg cretariMt wordt waargenomen door mr E H von Baumbauer Damrak 88 to Amstardam KANTONGIRECHT GübDA Uitsprakui van 31 Maart U O Wegens ovei tie luig Motor eo Rywiel regement C S te Rotterdam ƒ 2Ü fcubs J4 G J K te Reeuwgk ƒ 2 subs 2 wt eatuchtschool J A L te Boskoop ƒ subs eken tuchtschool J v P te Zevenhuzen ƒ 30 subs io d B v V te fl eiswyk ƒ 10 hubs 10 d J l te Berg Unhoe J 5 Bubs 2 weken tuchtschool A D v dB te bodegraven ƒ O 50 subs 1 weck tucl tfachooi J J B te Waddinsveen ƒ O ai Bubs week tuchtschool C v D te Haa tiechten B A W te Gouda elk ƒ 4 sibj 4 dt B te Gouda ƒ 2 subs 2d D k teReeuwyk ƒ 2 subs 1 week tucht thcwl Wegens overtreding Drankwct A v V Ie Reeuwyk ƒ 2 subs 2d G J k t uou oa ƒ 3 subs 3d P v d N c Gouda 20 8uba 14 d Wegens overterding Jachtwet A A B te Zevenhuizen ƒ 1 subs ld H L tt Ber i el L V M te Pynacker en J v d li te Berke eder ƒ B subs 5 d A 1 te Reeuw uk 2 in ƒ 5 subs 2 m 10 d Wegens overtreding Leerplichtwet J S nuk beiden te Waddmxveen elk ƒ 3 ubs fed D P te Waddmxveen ƒ la saU JU d J v B hiusvrouH van O e A oor Irecht A S huisvrouw van de i te uju ia W J D huisvrouw van de J te Gou eiak J V hutsvrouw van R te Ouuda edei ƒ 4 subs 6 d J K huisviruw van d W te Moonirecht ƒ 8 subs 16 I A K hu ivrouMi van 7 te Waddinxecn ƒ 15 uba 20 d J S G huisvrouw vsa il te Gouda een W V te Bleiaw jk elk I 4 e bs S d J C S huiBvrouw van B o Nieu werkerk a d IJ ƒ 8 subs 12d C A v l uLsvrouTA van B te Zevenhuizen ƒ 6 gubs d ledem ƒ 8 sube 12 d M v V hu s viouw van S te Zevenhuizen ƒ 8 sub 12 1 H te Waddmxveen en H te t omta elk f 3 subs 6 d A S te vVaddinx V en ƒ 3 mb i 3d N H huisvrouw van Hen T A V I Z huisvrouw van M jtidente uda en W v i H te Bleiswijit ieder d Huhfl 6 d Wegentt oieitied jiR Irekbondenwet A te Gouda 1 sub ld A S te Gouda en M K Nieuwkoop elk ƒ 2 subs 2 J f te Btrgschenlioek ƒ 1 subs 1 w tii chtïich A A V D A v D en G M do W al en te Gou ia eder ƒ 2 subs 2 d Wegens overtieding APV Gouda C V V en J P te Gouda elk ƒ 2 subs 2 dr N leGouda 1 m tuschtsch voorw proefHjd 1 j P E V d ï en J v M ie oudae k ƒ 1 subs 1 d W V te Gouda ƒ J suha 2d K N te Rotterdam ƒ subs 4 a J Hte Nieuwerkelk ad Ussel ƒ 1 subs 1 i JC K te Gouda en J C W te Gou a elk 1 m tuftchtsch vooiw proeftyd 1 Ji H Wte Gouda ƒ 1 subs 2 d C v V tt G uda ƒ 2 Rubfl 4 d A S te Benschop ƒ 1 iubfild W v D te Hekendoi p ƒ 2 uj 2iG J de G te Polsbroek ƒ 2 subs 4 1 C PLp Dordrecht ƒ 2 wbs 2 d J S te Gouda ƒ l subs 2 d J S te Gouda f 1 3 j ahi i il A K te Gouda ƒ 150 subs i i H H te tiouda ƒ 1 subs 1 d Wegens verkoop ondeugd melk P V te Sieuwerkerk a d IJ ƒ 25 subs 14 u j ie B tp Gouda ƒ 15 subs 14 d H P K te Gouda ƒ 25 subs 16d F C te Go ida ƒ Io subs 7 d Wegen overtreding trekdier loo lattin aaan J G S te Haastrecht ƒ 1 suba 1 w tuchtsch A F te Moordrecht ƒ 2 subs 2 d Wegens overtieding loopen op verboden gi ond J M H en H H beiden te t ou ia ƒ 10 subs 16 d I B D te Hazerswoude 1 5 subs 10 d Wegens overtreding Aibeidswet I V te Waddnx epn 2 X ƒ O 50 subs 2 1 d M B te Reeuwijk ƒ 2 subs 2d A M te Gou ia M subs 1 d M V H Gojtle ak ƒ 8 subs 8 d M V H te Goudeia ƒ 10 subs 10 1 t WeRens ovei tredmg Keur WaLerachap Woerden ƒ 2 subs 2 d We ns ovei terdhjg Motor en Ryw el wet en opgeven valsche naam Th J te Roterlam ƒ 3 subs 6 d en ƒ 2 bubs 40 agen Wegenft overtreding A P V do wtjk G C V S te Bleswyk ƒ 1 subs 2 d H JA CWenHvSte Bleiswyk eler l maand tuchtschool voorw proeftijü 1 jaar Wegens overtreding VeiiighejdoWet II A J te Gouda ƒ 10 mibs 16 d Wegens overteding APV WaoJir en J Z te Waddinxveen ƒ 3 subs 6 d H B te Waddinxveen 1 maand tucht chool voorw proeftijd 1 jaar GEMENGDK BaRICHTEW De traniiportarbeiderastaklng te Amsterdam h lie huiH houdeliihe ledenK ergaderirf Mill Hootiadag van den modernen trao portarbpiders ie aan het bestuur niAc4t igin iireeixl om ie inaatregolen te treffen uetko tot e n b Todigende oploeetog van H ron Uot ktinnea leldeD Ottie schepen in Engeland De Daily Newg mejlt dat de lona ag an 27 000 kifiéen zuidvrucèten ter waar de an iO 000 pi et mt het NMerlandacb fichip Meripe dat In bet begin der wee in Livwpooi kwam uit Valencia stop gezet op laé t van ét Transport fforieff F ratjoo die de siaKing in ede tand wil steunen De vruohlen kwpen nu gevaar b beden en De Berkeiairoom mot stukgoedeppn ligc reeds vmo 2 Februan in deh en ftn Liviurpool zondra In Maat te zijn te kMHen Kca irimw Zaivdborau aar de Tel nrneemt aal bM Zui velkaatoor mei iogang van 1 Api I geJi kvideerd worden om op 1 Met e k definitifl te worden opgeheven Tn een rondMhrlJvw het p raon eI MU u a ii jor woaroq l i ii i 7 cl 1 itxinkK ng ordi opgk Ziigri br ipd o iltBr iM M lUve tuiMMr Ue oeei njfiia a Q lul p lieeH peretiiwtl t ö woora van daniv tltt 18 okij iuUie K Uea oen aangeuduit pticiu aliiutt de hoer KeiliMiia t uw gflioee p4 r Hiet 4 harl lga deiuw i ivmij a QOf cie jver eo loew juwg waaruieueufi ziiu kui i ii yii crvuld eo wauuaaa be w ttniiku 16 d t W alle oriciek over de lui velpolwoL an lic laa ate jaar ae wer wij i sia oiia h antoor a oil li i oiidor ttfrp vftn ai iiieent tvlaou ea l gewceu Uo oiigeaot lid iidd verne ii i uuiiÉtldeis L k t UI t oonKuieu uKK i g ix oiii I de opiUtifuig vau het Z utve muiHwr tictweLk eigoiUljk itii sou i oificieel bcDdam m giLWeesc ovtr Ic guaa U3t BCicutuig na wa nieuw ui elbureou waaeaan zou wor an opgkxlruigen eek oUjoponie zul el uurzeü ug te beweiTk kli a ii t even uetl ttieuw te suohtcn buretiu zou ia te g j tlijiig roet ht op Mi April verdwij a nde kantoor imdieu wij goed zijn ui ÉitJii g obt l Int karakter dragen van een Kijksbureau De gearresteerde Nederland rs Hu Ik idolit lal w o sJisterpii onder i iiiaiiUnd öpnaiikMi ca dat overgiMianen wss ui bet Ijoeoeobe blad Dagen N liedw volgena hHwelk dno Nalerlaidere met na II e MoU Vtarker Naihan Nalhausoa ea Van Beia door de Deensoho fjiaaspoUie goMTefttot rd ou Uütgeweïen zouden xijn ijijAt te alaaa op ie 3 algev aardi deii m 1 ed rila idsche Vorecmging ftn ftpoor n 1 raiiiw€ g creoiiie€l naar het InternatiouwX I rfvnapoptHrboiders oivgre te Lansi a n i de heenn Matanelier Nathan enVan Iftiit Naw de h er biuanen aear Aajia vaa liei la nioitiDwal Vakverbond madedeCti le tn I t bertdit abAülmk onjuiel Dt due ge iioeinde afgov aartHgdf n ijn r i ian er dan ccm week tejiig en hebbcm op hunt ru V ge i moe 1 Jltheden onder xin l i rl werd hua op do heenrola door Deiw marken door de pohtie aangezegd Imiuvot blijf in dot luid kort te maken maat bij lo e awiwljziiijg ia h t gebleven Van airefit Ü ol ultwljaing geenêpm ke geW t bPOÏM Vereeniging De Goudsche Padvitdirs Zaterd gnuddiV 3 uur zooveel rpjgelijk piesent om het verblyf onaer Hi gsche gasten in orde te brengen Zondagochtend behulpzaam bi de Haagsche P Vs Ik kom vermoedelijk 9 De dagveideeling wordt iaanm besproken Maimdag als het goed weer ia tochtje naar Schevemngen Deeioame voor eigen lekeiting en niet verplichtend Om 9 uur present voor het station Tenue vj ledig met tioepsvlag Voldoende brood meenamen d mede reisgeld ƒ 2 20 Het is n et ae ker dat we voor het middageten te ug zijn D nsdag opleiding en Eerat Hulp t ij On gelukken als gewoonlijk D Instructeur J BOWikR STAUSNItUWS GOUDA 1 April 1920 Vergunnintpen Burgemeester en Wethouder neüben vtrgunn ng verleend aan de Direct e der Coöperatieve Kaasproducenten Vereen gmf tot Exploitatie van voLvette Goud l e Kaas tnder Ryksmerk te Gouda en haie recht verkrygenden tot het uitbreiden der door haai van den heer H Braat aangekochte Ignkoekenfabnek door het buplaaU en van een luiggasmotor van 30 P K n het per ceel plaatselijk gemerkt Onder dt Boom pjea 15 kadastraal bekend gemeentt Gouda sectie E No 2609 en aan J de Wit te Gouda en zyne lechtverknjgenden tot het opricnten van e n siagery In het perceel plaatjelyk ge merkt Gouwe 20 kadastraal bck Dd ge meente Gouda sectie D No 2626 Broodkaarten De miniBtei van landbouw heeft jepaald dat voor de S48te broodkaorienperiode aU w ttebroodkaarten aanvullingj kaarten voor w tebrood en iagbroodkaarten luUen gcJden de n voormelde distnbni etegeling bedoeloe kaarten van verschillende kleu len en wel voor het 133ste tydvak de zwat t geklaur e voor het 134ste tydvak de rood gekleur ie voor het 185ste tgdvak de blauw ge kleurde en voor liet 13 ate tydvas ie brum t eltleurrie Deze kaarten hebben een paar er onder rwid SLcrt Benoeming Tot onderwyzer aan de Chr School te Diemen is tegen 1 Mea a 8 benoemd de heer W Vennema alhier Verko Hi mftezegeta De numirter van art eid heeft v r onze stad de hieronder genoemde Ruksa pothou ders Van postzegels aangewezen voor den verkoop vmn rentezegela ala bedoeld n art 230 der Invaliditeitswet G J van Burk kieiweg 39 Th Djjkriioom Crabethstraat 14 en B J Boer Hee utra t 81 Aanbesteding Bi de gisteren door het Koloniaal ¥ tablisaement gehoudMi aanbesteding bi ho r de tot de minste mschrÖvers vaor 60900 pak stearine kaarsen de Kon Steanne Kaaraanfabriek Goada ingeKïhreven voor ƒ 32 74ft Mnaieli HHna de godMlf uto f niiig Naar wQ venenun xmX dt ht r van Drian Mfi T fgtiw moord op Un 11 Jarjg 4i Pr m I iiwe 20 jvir g v igiiii tr f fumrt d iiw enla Iim li nwtStai ut viMi on hrtd TM oordtti 1 1 lil v r rtl ger mr L H O de HartoR M n ie o rfuigd te n n tw De V on s 11 1 Uk if HRn ten moot l WISSELKOEKSfcN Oitcoele loteermg te Amsterdam 1 AprU 1920 81 Maart 1 Apnl LoDUen 10 48 10 j4 Berlijn 3 72i4 iiO Parus 18 10 18 60 Brussel 19 19 70 ZwitMrlaocl 47 30 47 5 Wmmo IM 1 JO Kopenlutfon 49 49 60 StocIdKxtoi 68 o8 0 Chnrti ili 61 76 2 25 PKhUlKBLURrËN Vr dag 2 April bOÜDA Kamuiistr i erk 7 uur n in Ds H van Ai sende tt Avondmaalviering üi Janskerk b u nm Ds J h Byl H Avouümaal MOORDRECHT I ed Herv Kerk lu u v m Ds ku pru en Bevtstging n euwe It den b uur n m Bed enmg H Avondmaal GOUDfe UAK Sed Herv Iverlï 4 u n m Da G vaa Hos liuga uit Utrecht SIÜLWUK ed Herv Kerk 10 u v m en u njn Ds B J Kanis Evangel isatiegebouw 6 u n m Df van looren van Rotterdam HAASTRECHT Ned Herv Ketk 10 u vm Ds L v d Broek Bevestiging nieuwe leden t i u nm Ds E V d Broek H Avondmaal Geref Kerk 6H u n m Leeadienat BLRKENWOUD £ Ned Henr Kerk 9 u vm Ds J N v d H ijden RfcEUWUK 11 u n m Ds F W G Verheul ONZE DKAAJgU 0 E D1ËNST De conferentie van ambasMadeurs PARU 1 April De cosiferentie van a n baesa leurs is Woensdagmorgen v n Ier pie 7 dium van Juleb Cumbon b een t komen U heeft een exposé aangeiioord van ge neroal Nolet voorzitter van de JAMirgeaui eerde controle conumssie te Berlin over len toestand in DuitsciOand Geuotaai No ut heeft u teengezet waarom ei n opmarach van Duitsche regeenngsrtroepen n het Ruhrgebied op t qpgenblik nutteloj en ge voarlyk ia De conferentae heeft de bestudeering van de opmerkingen der Hoiogaarsche uei gate voortgezet tiet antwoord zal binnenkort beëindigd wofden De bn die tiet aiit woord der geallieerden aal vergeae len zal tegel kert d worden geredigeerd Hel undecfoek w Uualand PARIJS 1 Apnl Baron d Anthouard is aangewezen om l rankrxjk te vertegenv oor digen in de commiasie die een onderzoek in Uusian zat intiteiten waartoe de Volken bonisraad bealoten heeft Baron lI Anttiouard is vooiz ttci van het Roode KruiH Hy lïi omii d lellijk na den wa penattlritand dooi de i ianscht regeenng gekozen vooi een missie in DuitKchland in verband met de repatneenng der krijgsge angenen Irankryk en het PARIJS 1 Aprü Barthou heeft VVoenw dag meege leeld in de commissie voor Bul tertlandsche aken dat de onderhandelin en met het Vaticaan in een voor Vrank ruk gunstigen zin worden voortgezet Col rat ib door de commissie aangewezen aU rapporteur over het wetsuntwerp tot hei stel der betrekkingen met het Vaticaan Lucht posldienxt PARUS 1 April Vrudag la d luchtpoet dieoBt tusBchen Frankrgk Barcelona All canthe Malage en Marokko mgew yd Van uit Alicanthe het middelpunt an de route vertrokken twee vliegtuigen in de i chting van Iilmkryk en twee m de richting van Marokko De autoriteiten van Veikeersue zen en Vliegd enbt woonden de plechtigheid bij Gevangenen vrijgelaten PARUS 1 Apnl Uit Helsingfors Wordt geseind Vier homderd Engelschei i ran schen en Denen die door de bolsjc k zijn vrygelaten zyn Finland binnengekomen LAAFSTE BERICHTKN De erisia in Denemarlten HAMBURG 1 Apnl V D Het Hambur gei Fremdenblatt meldt uit Kopenhagen dat de sociaal democratische party m een oproep tot alle arbeiders eischt dat deze zullen strgden voor de invoering van een m grypende democratie en het instellen van de republiek tot één Kamer yateem en de bepaling van de teeftydsgrens voor het kies recht op 21 jaar Verder wordt verlangd AÜVKKfKNTWN OKVRAAaO ur M UktraltrIiiR rRurit akri l eeflfliRkeJoijieii Zg dii da RargaraToodiehool buof lun genieten de voorkenr Aumeldingm perioon tnucheo 9 en 12 aar t m ol 3 n 4 onr n m 19U 16 IU Sproeten Zomer Verkriigb r bu ANTON COOPS WgdMraat en H H V AN LOON M rkt VtiriiiiutiiiiiFiiKliiilii Vraa g BAMMAN ft Ver ch voorhanden Suluilwhf l verwomt Vtriklu 1 Berliner L v rluitN EItrM Levcrpaatffl gctreff G kook p Hftm Vhouderhtia 1 i 1 V BliMhan PlMkworal SouclMw de Boulogn 1 Ontbiltiipek Tongenworst UloMlwonl UMidM 1 Kh rkooktc Worst ewonc Leverworst i Oimetoiii Preekopf omrdboer Mtliil i i0 HET BESTE TEQEH ÜE LAAGSTE NOTEERIHO ADRES Tl ROmMAM liliHpmikankwm 60 BeleeH nberelead i A J OPSTELTEN HOOaSTRAAT I T l k Itt Op e reoek wer t 4eiell h eere i4 ke r 4 1917 II S A S VAN DAiItSEJ I MARKT 43 HkiMp l RUIME KEUZE 1 1 30 HEEREN MODEARTIKELEN ZPPK ÜUDK BELEOEN Boriieaux Port Madeira en Malaga Wijnea CliaRiugne Moet aa Ehaiiii Steeda voorhaaden tie de t laaiilcn lijd in don bandal cttrachte 191 $ JONGERE WIJNEN i Uellev peul t erageo Firma C LOURENS Lange Tiendeweg S7 GOUDA P JANSEN Groenendaal 33 GOUBJI Blijft steeds doorgaan nnet levering van PRIMA KWALITEIT Rund en Varkensvleesch 1916 10 BELEEFD AANBEVELEND SCHOEN en LUIIZEIIMIieilZIIII DE GVKST levert degelijk schoenwerk tegen scherpconcurreerende prijzen Ultgebreidte col 4 lectie Reparation spoedig billijk en soiled jm E BOUT Nieuw Haven 330 GOUDA Groenendaali T l loon B 4 Gouda