Goudsche Courant, woensdag 5 mei 1920

lêm I T 4 dri Wi am mUlKieii gkldra ef rlangda KaaM zal i ir iktM JTirtwif wwJ e btw nao0B4rott m ofV atwii dew ketnoliMi LPn van em ttAlni Vn eena aau diti U Ut kifi cnK dl tioor i en i rt 4regi Iiu nitt zouden woiNJN gebaat De nilmx t r vei OaaniMk ook dn Itnikbn d ia luxln avn patttik e Tiailen eo londtr r ed thanit toecegiBlDg 1 1 Vunoen doen ook oin treiw dv n geUng wnHtlg overifi te zul l p W k MAKKTHEHlCiiTli N rflptiratleve Tnlnleraverecalglag Gouda en Ontatreken GroMitanveUuig Voili van 5 Uei 1920 riplDaal U Jy J 10 l oMel in I in unng f8 p 100 K O lOtuiarber f 1 OÖ flO HaapMelIn f l BÖ L 0 kadija 11 1 2 5U l WfU Ji N iwi 0 71 2 10 I rt f O 5 00 b jaUtten f 1 UO per tOO Ikw Krop4a le Moort f 3 tO 7 40 ki 2 n 1ÖO 4 10 BJoemkojl ISOt ffi Kom konuner tl8 39 por 100 uk SlAvtJkji füMUO ZtirfeS f O 45 0 51 Hadij f O 50 ptT klat Aardbeien f 1 40 54 per paod KAASMARKT IPOKRULN 6 Mei lÖiA Aanvoe I4S pnriijfn IVijs Ooudeche kaas b iooit 1 IA W iKiqrt I öt won iu t KykMDBfk ffVfl flS H wW vtut ONZE tmAADtOOZË WiSNSl Uuit di nii4 n voMlieli BKitLiJN 5 iue De rukiim ui tfi van l mn n andaciie Zaïtetl Koth hVeft n e ii vergadt nng van U n ectai iw Ijt biiiunen over de noodzakeiukneid vin lun kuai t eregieering voor DiufHyp nu Du t M h lantl moet een andere poi tivk voUten di n tot heuen ia gevoeiKt een patit ek u c i i IS van tiet opumume Ui den oortugstuti en revoiutionnaire romantiek De etirate zorg moet zun de veaLxmg van t en Xfu t schen t at vonn n het 8umem tv lun van n zuiveU wbeidaraf egee ng ia iv e uk kt evenwei il oiodawerxing der arbe d n klassen onentbeerltjit Den meuweu U M dag wacht een reeka moe luke opgaven blechta een coalitie legeer me zaï n lÉftat iU d zware taak te vervullen de een traliaatie van het politieke leven en bet scheppen van een nieuwe economtuktt Te gehng In denzelfden un sprak de K tksweer minister Geasler in de vergaderuig van de mocratsche k ezera Dé ttieuv e Rukadag iieeft tot taak de stabiliteit van UuiUe land s positie t heratellen Noodz UceUfk weer liet vortrotsvrén van t buitenland to verwewen overeoatemming te ve krugen uABchM worknemera en weikgever tus schen stad in tand ën toaachen de hour geois en de arbeiders Democratie ia ver antwoordelukheidsgevoet voor het gtJitel Het nieuwe aotdat u cor van 10 000 man moet in de toekomst alet verpoaliLltt z fn en het of ieracorpe moet iteen l eTonrlechte kaste meer wnen Pibnderendc benden oatwapead BERLIJN 5 Hei De plunderen m benden tuideiuk van DusveklurX zdn door ruksweer en veiligiheldapol tie naar bezet gebeti temggedromrea o n kier ontwapend LAAI ft FE üEniCHTEN De reeolatlo vaa Kaoa WVsaiNOTON 5 Ma D Wtj varm 1 H itu d president benlMeu bt eli ziji velo uit tw prt fn ovir de re kitu van Knox btrefli id den vrede mot IXiitBc ilanj m OdJvttiirij IVaaracfiljnlIjk zal di pr d t bit v illrug an Vt rtiUWflt naar dl lOiaHat terugzenden ini t dn iftxtwitH llI it t hIj dt reMolutte van Knox if n irt De Htrkaebe kweetle H VsfllNOll N 5 Wi V 1 U uola van d jjtiuUetu te mJaM4 ci pr stttont ii taji dt Va iMmg ie itawn bevelend eunovir irJi vah da regwlljg vaa de i ur wht v t Mk IH k HaAhinglon ouvjngen BoUJewiU oataaaiit Uoi rAvvnd h i U UJeu mii unilailMl dl b j vt int wi r uuit t ring dour 1 iiiLrtone riii riig WfigeiO moord wa kiaigii lUt bel liUtW vm Uewuriitg ai laar uittt uipt t liUire witli jdtTW zjnueviiit i a ig n nubwmi gofnw leiwuMia uva weii te arrwtieerch doch zon kr rweuJtiat ïh financMa 4er geafilemien I rwijj een pond weriing zai worliu e i t KfMMld mei 6 dollar Ju trdOCH on 25 ilfC Een verdacht geval hlil LL 1 Vie D U veilighefcl br gule vno het Itesatda eger van i uiucb iiBd tiMfi eenen ekenn aaagoh Jtlen op htt oogen tlit dat bij d iroauKt b l 4M iriItUoveraohjijdea tlij werd 4e foé lleert en in xzit bevonden van een gdbeini rapport bAirriHuIe d a Am iblMaB tii dienst en T n artdsre ilocuiaigltoil alRUMKle van eet kaart door tieu ki eii in Vttart If X gMcluo en waerln hlj wwif l l ikt voor dl b Wen enMen Bij i n aanhouding gaf d arve ttanlvoor dM hij ewi v erkiiian wj t eo vandf recfcterüjd van den Kijn e lu m verdfir Ter lianle m fewi p4d b4 uut o hc hen m v een groofe aow teM laH iltt tl t k riad Tpn h t l U ng t uit veilmhei i pollff 1noéten be taan n lat verder ic vetmipdennir der rfaksweer cuntinjreaten m de neutrale otA ïot het bu de in Auffustus geatoten overeenkomit door da Rottate toeiimtaiic uiiiUl beipoe tiNTd moet worden BUITENLANDSCH NIEUWS De oierall mode Ih ovn all inode e a uifv iiuliu dor pnuïtiMhe eriOL AnMnfAaaaiGUi mtcjilectuet m Is VAndow ki hoi diul geimpor teerd Te Londen hebbeo velm den mt rtten Meidag geMerd door oor bei een vv i blauw lianen pak aa i trekken Ook dt fteoretari van dtm Miildeui4ttiidMl 0Qd droec ofti marine hmiv has m pak u t la njg ii et wanii gwwog zviót uij awAr zoodra Le zoiner in bet I nii Ïh dTia Ik niets andrafi loec on Ik geloo ÓM velen lKtt tfdu ziülert do n Lte nieu wt uiode M Voor de eerme inaal op de beuro Tcrooful Aanvaoxe jk wilde mm mH erg aan die linaen paudcon maar dat wordt al t et ir en Iwvendien zal alam u ze al mteea draagt wel pauw cni einde koinea aan de hoa e prijïen voor kieeron HM pak dat hij dro g kost itmw 11 60 Opro rtffe monmlkenr ih rUeuwo tijdcpeetit te zolbf doorgiedroii g m tH achter tk inurra van het TrW ger zoo v e dizaaae en Vttn de wm iI afgezoii derio kioostor IM i luOM wordt c meld dat in txn CaqputujneztkJooetcr uorv froep jeuxdigiD nioii n hkea openbjk H opataad zijn gnüofnentiv gt u den prior NutttigewMaAade bodte ng uiet de VD0it MK iven kloo t r trillen blij ven zIJ ia hun opt tjnd9c e tkmidtmj Tol harden ook toeo ecti uit Ronie gozondun hooge IppeotelijKe d orde vUlo lieei AoUeti Uw rebelien beljben zlcU versohaiurt in ei aaflgrenzcad gebouw van liet Wooster na een PMsruoragidua met hua eiflchen 1 hi vijand te i ebinn vowgMegdL Ij d ri gm daafin aan op roaelitigMïg om bui r klecfwi te di gen op weularisado m B BcfaA lng an de kloo tinrg a oltt BmyKNLAND NKpERtAND £ N BEUllfi Uv terugtocht dMr Duil dien d M r Limburg JDo iNMitiou IV i te uruthRl p i liA 4 ri eu artikeJ over Ic kweMie Wuuoui lit balgen il November lifld de aItxw j oKle i U Ijlcheret mot uoor Ned Ijiii burg gevolgd ïga en Sederland c i Liiiibur mot ben hebbeiu Naox atm uvt HruüMii aan de Mawibo d neiiH beweert de Natioa Bolg bt t o nde uit de besfc biuti vwrnoniivn tt h bbett loen de Uuitóobeï in lUlN door Limburg trofc en vroeg de elvoorend li 1 giacoe eueradl oui otder aait d Üelgi 8c e reg eiin L z liet hiar iUxt OL u l ArijA laa Pioboa den i rauBOiefi niuiib ter va tiuMeaiandwdii alken vragon ot de geuiliieerjMk nl H aad luH lM i iiCi if k g r het bevti rouiten UuninMi gevpu de i uU otters door LuuDurjg k vol eit iicliun § ti e i oatwijkeihl aJiuvoord Hij zond den HelgMrtuüi fezani nnaj niaar acbdisi Ioob lo hec luMï dfcwAfvLer te bm ttH l och autwoojdde bo el gweu za nioeüijH gaan niaar gaai lu n l il den loon waarop de Tbt vetbciibeir der gCdMiot4 l ii sprait UeeK vojioond d A njj nut pUa gjoedkeurde en zoo noodigi iivl$x6 $ zou deikken Deoe tuaohUiji ig olieftii etihuar rü votioemlu voor de H tgiache r yH ring I e lieer 1 nul llijnuOtt mins er vuo Ituitenl iidHcSe da en g ng laarop om raad bij Lngeland Om wae tui lout men hul dadelijk moeten Ingrijpen en dei ukogwidhedieai voort en vx ldioOiiilNi ielt fltelien ierwijï Iirankrijk Ja aotwoorckle zei Etij aUnd neen on Hiiinoos boog voor het veto der Eng eï l Deze onderwer putg wflid de oorsprong A n al owse dl pK ina1 i e oapitolatie t itkrtjk tieaiooi daartilj tereclu da M gi Lfcoburg in den steek liet OUtribuUe van neeL iX miiiiMei van Lanidiboiiw Nijsti iul en Haodel iiwti bep ald 10 i4i lultend MUI bakkwri diie gewoon zlju Ijdftobuit te bakkeo zal indien Ij zuUt wMMoheo door hei KljkA6ur u voor de I 0 rllHitLe van Graaii eo eel nxgf ninigHbkM U a bi ho ve van dt iiettobiiit bereiding orden voratrokt 2o de ver trek ftig zal giBld v voor t en tijdvak vao ooi ev 0r 3b dagpn aanvan gende 17 dezer So bakkfvs bedoeid mib lo die blOfvnv K i da beecbuitbefeklmg ontvwigeii doorUisecheokoroat vao het lAatrfbutiebaJrijfdergnoieente hunner inwoniogc zullen hunneaanvragen om regc ni g r loHn v oordfl1 e huitbwelUtog zoo Apoedig mojïwüjk iuiterlijk voor iO dezer habbwi t ricbtei tol den a cmut a va den Bond vaa tïeKd tJtfabriiL uten Ui NcdeHand Haurlt straat 3 te Dordrecht onder opgiava vande verlati e hoeveeiheldi tne eeringBt loMnin kiloijrawniMi uUgedniici Htot irttkMtkg alt d O W beUatlnK Nwr de N R Crt verneemt la het ad viel T ii de eommiane uit de Geticoateerde Staten d r verKhtUende provinc n onder voorziterKhap van mr Kolkman voor da vooibAreidiD c van een tweeda uitkecnng uit de oorlogawlnstijelaatjng aan de ge meenten thans binnen zeer korten tüd te verwachten waarna de onverwliHe ndie uing TUI een daartoe strekkend wetiwit werp kan worAn tegemoet gezien De Codro tvgen den Staat In een gisteren te Haarlem gebomijn al gemeeue ledenveigadenng ran ie Coopc ratieve Groentendrogeru Codro v aar de voorzitter de heer Krelage een openingsrede hield iB besloten nu het n tl ge ukt 13 een bevredigende oploBaing t loen aan vaarden door den minister van landbouw tor zake van de nakoming tiei ioor mim ter Poitjiuma gedane toezeggingtn en van de verlieien tengevolge van voit agen nut telooze regeenngsmaat regel en geleden oor de telers van Hmrich a kersenboomen te Sjalotten een procet tegen len Staat te gaan voeren De heer Krelage protesteerde met name tegen de Commjseie van advies mza e cri Biaaangelegenheden die een advies voor de bol lf nat reek van zoo verstrekkende be teektnis uitbrengt op onjuiste gegevens en zonder de belanghel l enden m i e gele genheid te stelden daarover te worden ge noord en tegen den mimater van landbouw nüverheui en handel 4ie de toezeggingen van zgn ambtsvoorganger niet nakomt en na daardoor de boUenkweekers np aata van tiwee millioen inkomsten ter tegemoet koming m de tydens den ooi og op de bloembollen geleden tekorten een verlies berokkend te hebben van ruim een mil loen gulden hen thans nog tiv ingt tot een kostbaar proces De loonatrtid in èe bouwvakken l e arlxiders lul lji i in e wnïönüUe iuvf lit4 i atroouBVeri ond in de bouwtak kiii tiitt de littofJ ientureu van don Alg Ned iiouwarb Itoiid d ii Alg Vdtrl CirondwefAer Bood eu dui Ned Neutr liiiifiterliiMkiilDond diR iHCh van f 115 uur looj een4e kïame Amsi Tdani f V aleu nÜMi fA verml ndordLfn dit tot 1 i tfo maar zij dwi Nel rland8otW Miristelijken m Uü miMoli K ti üiiük i bood van Itouwva Hrl ideffi la overcf n leinoi ng ertiLKl inaoj1 iiK etf n nog IjrtnilHten veirvuid wor dtn In dcae onwtandigiMskfl wordt n het i u 1f loonari f on de ftestiaiide iidivtdii i lü a ri pidHo ereeniionW voorloopagi gt hand Uafd l Vi I jttrooiwboud heeft er d atdwhnigon op g weiwn dat p aatwljke owltT ianl liDgtii im4 toelaatbaar zijn Het beleid van den oud minUter Toathuma Volgen de Telegr zal de cnsis enquête comnussie bmnenlÉort oud minibtei Pust huma Tiooren in zake z n cnsisbelCfü en is ze voornemens ook den tegenwflorJigen npmister van landbouw den heer an Us belstelnt te hooren ten einde inucht ngen in te winnen omtrent de maatrega tn door hem pereoonlUk genomen in afwük ng van le adviezen zyner adviseurs Vakbonden in het grafiach en boekbedrUf De Centrale Bond van Vakbon lun n het jraflscn en Boeltbedryf kwam 11 April n algemeene vergadering bue n Ilettiotoiwlerd een adres te zenden aan uen Minis tfr van Arbeid inzake de uitvoei ng der invalid teittrwet en daann te VBrzoetcenom ter uitvoering van de Inva iiiite tawetfCn aigeheele verandering te brengen mte wyze van premiebetaling vrudteliingu verieenen van de verplichte verzeker ngvoor inwonende familieleden verÜLteiiugLe brengen m het opbrengen van Je kosten d r verzekering voor losse arbe derskerkvrouwen e d g en het pract acii mogeluk maken dat de uitvoering der nva iuiteitswet door particulieren zelf tikr handkan worden genomen Mededeeling werd gedaan diit ue Ne lerl Bond van Steendrukkerden en de Vereenlging van Nederl Chemlg afische inrichtingen zich hebben aangeiloten bw Lentraal Overleg onder voorbekoud dut deze z ch zullen terugtrekken ndien de Centrale Bond zich alu zoodanijr aansluit Het reglement op het Sche d aerecht uerd na korte bespreking ter nauer adviCÊ n handen van de daartoe aangeu ize n Com misflje gesteld vermeerderd met de adv Boerende rechtsgeleerde leden van len Gen tralen Bond De Arl eid80Tereenkom8t van de Vereeni ging van Cartonna fef abrikan ten n Ne Ierland wordt goedgekeurd evenals het concept voor de C A O van deo Ne lerl itoacf van Steendrukkerden en de Vereen ging van Nederl Chemigraf sche Inrich tmgen lUng al Uiiwdag 4 Mei u ni 1 uur Voorzitter Mr D I ock Lager Undtrv i Hwil volg l u beerui L o tt in a c h Otto ulj uKutfor j r ondersuMiu ii het iK loog van den iioer Ketelaar lx hwr ti 11 It a V e s t e IJ n p J aUrtl liei aiiMiiidfiiieaU een tf ag in de luoh iJ luw K 00 l n rk meeode dut dtt btvoornontng der bijzondere sUiool zou kiiiueiii worden voorkomtii door onJw d 4iüi ddi ioon aardin op U n4 u wt ddt de lijzondero schooi bes uren geen hoogier ria larih niogL n geven dan bij koninklijk be mIuu U vaAt estdd ix M i n 1 H t c r ees er op dat de beer Jroilötra in di bevrffdiginadooiumisttiö het tmKlpunt van d n bmr Ter Laan ai on uifvot rfiaar bestreed ipr vifi voor iU grootM mogelijke vrij he oo4c op dit g bied De overtield nioet cbti r Httiken tognn ui iIk ooncurrentie l arop at Ue pr liet denkbeeld van den h P Kooien aafll eteiea waardi De ht PT Ter Laan ad rok zijn antendcfneW fa t t ftiiHWidentont OaBenilorp oof ot me gï wibqiilieenlft Wjzondere flcboj e loen vallen onder di l ing otfitreaUt b Hiw m lirtehting van g iii idieanic Ijijzonden tfo openbftEf eotKHen wori verworpen DK4 46 U gm SÊ temmen Het njwnó tatmtrïjQhauit omuHlrukkeliJk va4i U l iea dM ook opeobèn aader viijzir ik ooderwij Kvo ii dln id km n n verbiw i H geu viTMpreAng vwi lerln g Mtrijdig luw de f o d zoden o aan poreudu ioi oiitguboorzaaaitioui aau de ei en deB Land wordt do r den Minis er ovlNrg luouien i u n ia Osaeuiiorp is dj had nu tK zitaar Lftfen bet aniA l daC et itcvr erd BftugtiioiiRn met 5 k en 2 emoien ikl au idemei J8Ht ndorp om te l epiI 11 dut dt leeftijd van toelating tot A Hcltu k me lager iiuig lA a dan jiar en urn gtew leeftijd U Jlen voor bet verlauu der sciiool wtid ingietrokkea lit aiiiwidt nK it Jiulgt H l ed elftiide km V jtn op grond van g uece undige verila rrniK wn liet oiideCwljH m Ae IioIiöot j k oi tmng l doeji vrijMtllt n tu d vrij r lllng nivt U doeA afhdng€U van B ni v wd verworpen met togert 14 st tuet tegcvi i7 sL imnrm vvtn liet amondiHtteot der oomndsaie Van rapporteum om vrijstelling van gnnnastifkoiukrwlja op de bijzoaiere aoholen over i4 lattii aa fK JioüU e taron l i lutar Otto ui verdedigde zijn aimmieiuinl om bil nrugtdijh te ini ndai I t Ic goiiKtmte as met aiieeu goJoeiitejjk maai Un volle zulltm kunnen worden vwr HO 1 de kü i4 ii vftn t beaoeken van op 1 bare of bJEonJtire aJkoleii op inteer tiau 4 KM a aland Ve iHMr Van Kavestoljn d P ui Ule voor de kofluni atieoa te vergjo len voot hen die d opi iibart school beroe I II willen De heer verhard ad Ijeatretd liet diMiiddntnt Vjn KftVeetelJn l Minister nam het ftm ndoiiient t lio ovtr wi wpos hot aiiieii oii iLt an I a Hteljii af U hc4v Vau Zadelhofr ad beHirecd dËt am ndéi e i t doeh veniedli ehet J IIM nd njenl Uasendorp Ue ft i n i l e r was htti ei v el m pnu dpe in t e w doth wilde dit punt liever tm dtn ondi3 r ijsk iad overlaten Ue h v V Zad lhofI sd Irok iin amendienieiit ia rt 10 wonk filjedgekeurd M 11 De iieer Kutgers r vtrdfdlgdo ot n onwndement om op gipmeefi huiidig airtwH onthitiuig te v rletmtn an hel bijwonen van het onderrÉcHL in Icia flilivt oefening Dt Minister ra ddt iiurekkiai j aiii lit ariieniJement liutgerB werd verworpen i h 1 legen lé cteiom n II t Hiiifodeailyit Coinmtft e van ItapiWr Uurt vvyrd Hant CTionxMi met 35 U s a Z i tt iiuium x It w jrdt goedgetkeurd rt IJ Dt heer Otto ui verdedigde tl ii nmitndtmem om te bepalen dat de koUn van hei hiiiaondepwijB zoo noodi wurUn gdragwi ioor do giemewito i c m er Van K a ¥ 0 s t o ij n o p rtw kh Hiri tjtala wljzlgung van rt 1iouf Hij wenwijhte dat vojral de gielegeai luid om opt nbajut onderwija te oa vangen zal wOrdian Veijfamskkejljkt IM hwr Gerliard sd bestreed hei mwiiUnitnt tan llavesteijn omdat dat in Rtr j i i i nu de pao flcaliie I lieer Van Wijnbergen rk ittuiutf M botrjog van dwi vorgen s eiitr Hij ro g tenigï inlichda en aan 1 u lietT Otto 1 ho r Dt 8a ornin Loliman t h aohWt Iie4 aimnideniejit t o om r iQd4 h Mlnietir nwam gedeelelljk h t iiaiwidiMmitt CtLo ovetf Do inaohrij ving van lp kohtwi door de geraeentt U driven Md ï r lubvt He amendement v K ivft 1 1 wees si r af D vergmltTiig wtTl veadaagd lot DonIfitlitg Sn uur UIT PK PEKS De vemiuning yan het gemeeutiiuk beiaatinggebied Il de tii L euitocru4t iwiu ijU lUT li 1 M ai CiluiiiLj over hot we K LlWttrp lul erruiUi m IuA gvmc ii e ij v üeiai uu = i l Dt ttiiaiicit u van vel genteenden zijDide laui k Uairr n In l odicnict dij Ken loe uiud gtv rii 4y ti zjn Hüiimtige p iau iijKe bftitu rtiu wal kwiHtg gewoeat uuA höi doen van II gH Il duo JU hjo dzaaK is Ue de Mlalilutr utiki niet ïiH glovolg vun waulwlieer dwb Vttn ütt lei dHi de lallen door dt Hutüuk ontwi kelin gi door rijiiSbcAtiuir enrui we ge ving be langrijk zijo verzwaard i n od irften it r gonwn ebeaturen zij ikinngen l jd giMlouipt Ioor dt trooBh vFoordi dlei Iwla Uiftgebifd zai worden uitgebreidMiiiuwfr De Vrit vt üï ai moendt de klaijtri dA wine k imnzaain zoel te Kunntaiioudedi Mwr dan eens höbben wij gewaar ci mwd dit d t t 4ounMeldqg u baren Lé m in I dien iiir D dt geaneentebeeturen een ruimer I bi be8vhiiil aar staitie 2ou looli dt vraag zijn o dat gebied txn veei lx i lovend jaolrtliwJwn zou wezen Men zou de zlekui der gtmeentelij ie finanaüm naet nn dtvrs uwit n g m zen dan Ioor te zwaar drukkend li t ii gedeelteJijk te nemen voir nken ng van het rijk Daarom kondeuL de geJiieentefinaiicWn niet worden beschouwdi als e n ondorweip dat den Rljksfiecu inïn lor aanging daarom vtar zij onvermajdt Jlj in nauw vtrhajid tf lieflchouwc mei tie imanci n van ht RJJk feniBtor tlo Vilea lieelt vaa de w aarschu wing zich wt iwg aangetrokken aj moeflt hij ab eweeen wetbondor van finandön der hoofd ad biH b Wr begrtflïcn dun ie ook Thans komt UJ mei een r Ilnc vemitming van hat belu lnff ïled die wei verrt van aan de gemeenten roddins te brengiBi aan de ootMe giemeefM n den trpp om dpn hak teft atuurdij k xljst kBL de Zijde M hen dK door net tnwnt woori ipdin liedrogMi n lei pn te htii da duiitjiijker blijkt dat m lextMi moei lijkea Ujd tiet fcnaooieel beietd i t gA in handen vau een minister lUe voor zijn 1 aak niet iH berekeod De S D Kamerfractie Ue K c dem KiiiiiorirdiLiit heef 200 uieklt Olet otk Doüdt rda ji vél iuderd liebandËld w vden dti vi et M ntweri en ok j i Mi in do oideeiüiipen zulieB wordw I e Jianieid vt aaronder litt wi iaonl erp liou kiude nadere v oorz eoLngeA fc l oeajljdi ig V in rev o uuonnaire w K iiii QDo iriCde was van oOrieei dai sciiorpe Htrij I m do Kamnr legen dat weleoiuw t fp g xidni a eii dat lit UVens noodjg 14 aat do tftnjd lu do Kamer worltgötouni door de pt r ea door een aouo dor artiei ütrhticwt ng in nei lojid 1 1 besloot zu ii ic wtjideii t t iiol lartij bestiUJ utet ver iotk li t UI miki in dezen K ntauon Uet soaaluatierapport der b D A i at liet rap rv ou irea hot iioog ir in K der arixiiderb lu hun iiieut QiK u üuric indedetU Ociit mr Joh J t e m 111 in iJx ivoodi ijieui don ut iagogie let gro dw orbeOtre aiJiais luer tt tti dt lM tfi het beiriikneiijt riiiiii jr dan uut tB vjren leo tweede ia me in te ei waarom d arbeid voor parat uli iwi oj Ih htt rapport zegt mifcbruiAliag vaa ot arteulsijTiCiU dtr arbe d r8i 70u ijn tu raei dü arbtjd voor puoheHt lichamen i taien deze de arjettleire dan zoo vt el bt tl Lr ia geto sprake van i tt lotHtai in het puricuij r bodrijf kunneu w dljvt ren nut file in het opemboro Maar die vtrrj otiig der pariiciiJere ixrziltefK i iii JJaar m drigon d arbeider d e in liuadien t trJvtn eOi die doWTv or behoo 1 jk or € me bij dooh de verbruiktT tn de vierrijking 1 m hM betaaig kr maatsotiaipplj v aat Vij or nCden prl ktl voor de ondumenie rS steeds n i uw bn I riei ingta te vesdge of btwtaanio ondtr mi mgeii uit ld bretlea od te vdibo e ren m lut belaig der verbruiken Ijaaroii viordi tm grool deel der genaakte v isl U 4 t l voor bedrijfaunbreUing tt rwjleei nder groil dtMJ aan do beladingen i goode kojiH iietgeen de socialisdi Je fom mi fto zoW erkent t j sQliipijvtr Vindt d het boogör in iclit lieir afbeider in hun mienetïhenr waarde dua liehoorde mede te brengen dat zit met hHt en ijver ejloc ntedewerlJton Ut prrodiuoi e ook wiMir deze door pairtiiculie rtn geleld wort op hoogielÉii eiJ tiebren gon Als dit nie i gesdüedt dan m dit voor et 11 met goriii deel te wijten aan de veJ tenie voorlii lillng van de geeskvturwan t n V m l6 Ixien der Boaaltsaue t immssit Oezt vejzuuU ook na le aaa waar h boziwvxjorreGlit van de hez kers der proauctiemLldeien oil voortkomt Had zij d oiuierzoolU dan ou lioar gi biokea ziju Ifi het vooriflpruit uit toeval waarin op iKJiz lf ji tó twiibiAjae ö4eei want het to val rCi twri nu eenmaal m alle opeicn urn do wereld ton deele uu oijzondereta leiiten giroote Hpaorzaajnbeld en andere ver ii jsten wat ovenmm onoailijiv mag h e i u oor zoover het ml miwlnjl voort hoii t rioht de wetgeviug zidi reeds tbaw dsarleuen en dit goeohiedt in ateetia Ui iiPJi tilde iimte Op dit gtibied valt Ider i land nog een eui ander u doen men ueiuu luttfbij aan de Idor no t eds vt r Maurloosde woeKerwetigt ving n aJw het w uar oai dat erKi ii oón de ohpijver dat de oor kiig de wereld üiitz tend heeift verarmd tan u liel un hoogt iimtt toe to juicJwn da iij di routo veraxiiijig aitbaii © on Klei ie be trt l J ljj k w arende klasse van per iléüu w oveiTgebleveii ttauit aften ike ptr Mia i kujijien deu iKMKitt n Hjd v mkd Dor tbuj v uc wal hjÉ x s taan waarliijk I ijHohwuarJig luaa vty allot u dit perexmt 1 Ku nen voldowidt geitli beachnvOrtOir stoU ii voor kuiuH en wettpscilap Iietzij dat ij zicii elf liaruttJi i jdeu iutzij dut üj KU isl najr of g iArdtii steuuen iJat Ue H fi ha mg dua meJ geljeel te gronde gaai Ls aan due kle nn groep mui of meer wel t mllen te danicen j GEMENG DE KERICHT EN De roode vaan op d n toren ïlit liofut idet veel gm tc leeid schr j i dt Si h r rt of op dtn tM rsten Aili hetjft derjütli vaan gwwappeivl van de mtrwaardeulic rdttillen Urooieneir toireii Uuei middayI oitiHtreoiCH iiHlfv jf tege4i het uur Voarop iti propjgöiidaoptjciit der u v t Ku w min ztHi verlaU 1 heoft dt t iclii iirX te van i n d r tekende loden dor Dorutsohe atdefüng Mvp ijvtrig propBgj iieti denl oPdiHchtB tort heivlmiHiien meft liti kenneiijkdoel daar de roode v lag to ontj looiien Inetn pöLije votrde zij altianH een yootenruodwi Iflip inoi ziC h welke 71J op dentoreiuraiis ginkomeui uit iHil oiuhul l tevojinthijn bradW en welke zij tXHshtto tbt vxwi fon aan l t ijzeren Jiek dat denIraiiH omgieeft Of zij loh oVerwoonenhef ge M n door deo k raobii €ii wlalwojkv M roode dundoek Een xeldzame MrifRer Ihi I D obrijft h tHu van d treSmen d t van 1 treoht nwr Hotterdam vertro nam Maattdaf ei t vtaplee lfT pliale loe zj gezeuu wd vondw fle andere rekigers dnt die verplet gstsr er al heel weiinlg vrouwelijk uitzag en voor l liaar handen waren Van zulk u afmeting dat itet zeer dubious trd geacht of mtn w met een heuaoJie pieeg4 u ttcT te moKen Uad Lr werd een politie agent bijgtbaaidf dia twijfede 66 zat wat met he ge al vertogen eis mm wuntiitaliaivo d juffrouw imo na bet bureau Daar bleeK d t het een tnnheer wa j lu verpteeigsterHCostuum Jiil was te dozeff rtetle in dt n aohI weest bij ee 1 fajDd ie tule hij óók in deo wu I had viekia le brtngjn dat zt jie u ipngedame le doen hadden eo aangt £ itu luen iitedolijden bad met de jot vrt uw zonder middelön van betwaaa voor at n n luiar van ondep ui bo eakl I n kot lit voor liaajT een spiküplinlernitiiHt UiitruMingl vot r plf gt£uster hoedjeuti witioii rand iang Hi Huier zwartenma el oiu aiUe en alles tjij elüaax voor iiHtr dan liondcrd gulden Hl meisj ai vtrtfld dat ze ten bn rtkking ajipvmrden to BotSerdjm tn om liaar voort u Iwlperi tiatt dt familie bij wi © ze in pfiiMon was hwar vffin al ïif nooffji voor Uw bje tiaars drit nieuwe jspooneo iianrbetj s boordaes keurig ond foed ai Is tt n t iiialileit Hel pjiite onden oek braolit wel girooe üHtnufiüèrlngi het waö een man geweest H heet iti dfflu volksmond Het za je i lKure i i it Aigt ook de famtfiie die hel oveHto nen m lie it iKivendien met etin voiieth ti gjrdtrolK van t oii verple gBlT allet fonkplnieuw Min liad om allcS op lijd gert etl it hebt p ii er nog den h Iven Zon J ig aan zi t n miaien en tlk efli om he tnA li ktmnen verblijden met ailas wat t iiiogtlijk in liaar meuwe betrekking zmi k II lil n noodig Itebben Vf n dan 7ÓÖ 1 a overkomt 1 hert Wf4 Kt oiii voQT jp verderi levpfl vonraaw iH wnrlroiWMid te Ijn Actie in de metaaHndiutrle Dti lyaaidl ïcdtareti van Metaalbeweir ki V lietvit een mani Mt verbreid in een o laag van 35 000 exenipUireu nu meti dl M W ooUeoiieive loouaoveireemkoiwH tm Kliei Avn Metaalbotii de weT i ie Tie r8K r gaitiè tle en de verschilettde iriiatantie w er ieJ ioiKlen afloopt Nu moet niet aileen lui looniroagsitnk naar aldu hot ini i flio8t do goheele reelitspoeltie van d n iir e der afdoend i erogeld worderii 1 aoie zal niet zander strijd besieotii orden Dooh zonder strijd geen overwin II ng De eisctitA in lii it kon aaaini gf vat lui lm mintmuiiBuurioon vakltedei 1 tful 1 n h pwerklled 96 cent 4Si uri e wtjrk wiek prt imevrjo zitjkteveirzeic rlng Irle g iiKt nk klaae n 14 dagen vacanUe met dubbel loon IabrieiüH mmiaÉ ee uit en ioor de werklieden gekoeen erkenning Itr arbeldeps m het v oortbrengingBproiopp doorvoering van art 16 0 c en lQS i B ff ov crwerkpremie van 50 pU tol IK p t kofltelwze vakoipleiding Wijn uit zee aangespoeld iCJiieriuo imkoog zijn uil zee op het NftüBlt r rond aangeapoi ld u vaiea wija o zgn bij de strand vonder j genrgwi Verdronken It Leidicn ia Ma ouagavond een viartai jüiii lieden b t sipeievareia ia dt Vliet n d e gomu Me te waksr g raakl jj rie w er len gereid d ch de vierde de Id arige rio l idufl verdronx Vlot gebracht De Duitsche zeetjalk Margaretha gela en met hout van Hamburg naar Amsler dam welK schip dwars van den Lngeiachea Hoek in nood verkeerde is te 16 ScheUing k oor de sleepboot Volhardimr van Je ree leru Uoeksen binnengebracht met veiliea van anker en ketting Onderwuxer op rela In de Bode het orgaan van don Bond van Nederl Onderwu ara wordt t en leden meegedeeld dat m de zomervacanLe zul len worden georgamseerd zes bundsreizen De bondsteden worden opgewekt om ded ti nemen aan een dier bondsreizcn lie al dus zyn ingencht twee excursies naar witserlaml drie naar België een naar ixmden Ongeluk op e ai rangeerterrcm ji Kk morgan vroeg eraakte op t nui gttrterrtan van liei HolUndsoho bpooreta ion to Ctravtflfcliane de angeérdrw 8 bekneld tuMichtfli twee wagmis met het drotvSg gmolg dat de dood dnamddelHik volgde Noodkreet uit Ewen It s ravenhage is van den Verflbi l nei4 iUnderhilife uieifpdfulweh owtdit ontvangon dat er te Rwen 600 kindewn 7ijn meest oorlogsweeejee die zelto aan t n karig ouddagimaal niet kilnnon vrordea geholpen Men v raag aan Nederland mdp k i eund deze stikKerdjea voor ondergaoï Ie btlio l o Het benobt zal onmiddelUjk worlen doorgezonden naar tilan 3piecii V en¥iing n i in t bijaonder t voor kinderhulp Een Uauwvoet op de HoUandachc waterea Men schrijft aan de Toorta Tydens de Paaachdagen greep te Utrecht een eenvoudige doch roerende pletAtighed plaata Een groepje uitgeweken Vlamingi w samengekomen op het wtip van den Vla schen Khipper de RQck die kijrten ot s geleden have en goed ran aen onser ver V ilple Aktinsten iisnr HoITand m vt t g ht i bracht onder tien iKua tier beambten van den Belgischen Ve Ijgheidtad tm t Met groote geestdnft werd hultle ge UI acht aan den dapperen schipp r het vaartuig herdoopt in De Blauwvoet en de Vlaaraaehe Leeuwevlag geheschen Onder leze vlag bluft de Biauwvoet vaien jp a e Hollandsche wateren Drukte aan de grens Te Dinxperlo komen m de laatste dagen duraenden Duitschera uit de omliggende grensplaatsen om zich van de nood e le vensmiddelen te voorzien Kauo broij 1 koffie en tabak zyn de meest gewilde ar tikelen Wagenvi achten met kaaa en brood worden me g w ien en de gren bewonerd t e ijvcng bezig i n om de Duitschera vnn het noodige te v rzin hebhen goede i a gen Zaterdag waa het ioo druk dat ve e Duitschers met ledige handen nun lange reis tevergeefs moesten ondernemen laar a le voorraden waren uitgeput 423e STAATSLOTERIJ 4e kl Trekking van Woensdag 5 Mei ƒ 1000 nos 8029 14039 ƒ 400 nos 15191 22 2 ƒ 200 nos 123 r562 22122 ƒ 100 noB 8 MS 2366 9367 12586 13600 15326 1821 1 106 Pruzen van ƒ l 14 50 162 224 308 144 407 431 458 530 545 57U 692 870 872 882 926 1034 iUQ 11S3 1196 1257 1464 1472 I6OI 151Ö 152 1540 1548 1559 1626 1631 172 1750 1754 193 1969 1971 2025 2082 2160 2174 2375 2380 2394 2436 2464 2610 2b43 2776 2911 29l f 3035 3066 3185 3167 3185 3218 3272 314 3320 3396 3482 3465 Jd41 3742 3839 8862 3871 4098 4099 4U3 4330 43i Ö 4433 4437 4496 4568 4642 4662 4696 4806 4P50 4906 5025 50i6 5110 6191 52 11 Ö241 6368 5645 5576 5628 5634 6690 j718 5728 5804 5979 6211 6213 6282 6603 665 6666 669 6806 6957 697 7008 7010 7026 7122 7130 7194 7285 307 18 7366 7397 7399 409 7427 U69 7476 7607 7620 7oÖl 7606 61 7655 712 742 r 85 7 17 7964 79 0 8048 8133 8135 8198 8327 8369 8464 8497 8517 854 8648 8562 8693 8726 8798 8824 S83Ü 8897 8900 892 9126 9169 9843 9384 9454 962 9676 9579 9581 9635 9643 9646 9709 9750 789 9812 9823 9928 9967 10048 10051 10093 10100 10126 10128 1016 1 10202 10287 10361 Ifl3b8 10406 10449 10525 10595 10699 10759 10828 11068 lli73 11174 11182 J121Ö 11267 11368 I14 lf 114 11449 114 U606 llfiL 11634 11635 11703 I72f 11802 11909 lï9r 11982 12011 12046 12060 12065 12103 12111 1220 1 12231 12274 1228S 12370 123 2 12385 12421 124S4 13528 1H545 12BH7 lïBtt 12618 12743 12755 12811 12825 12844 12859 12886 12904 J2927 13097 13158 13209 n2l5 13349 i3 fi3 13408 13473 13490 13512 1 541 13617 13632 13660 13654 13686 13766 13800 13803 I38n 13827 H846 13930 14008 14012 14036 14060 14089 14097 14209 14277 14283 1432r 14370 14402 14458 14481 14507 f4529 14535 14553 14616 14622 146S3 14647 14662 I476i 14834 14864 14t 12 14975 15095 1516 1521 15221 16246 15301 15340 15362 15381 15182 15469 15472 1562J 15796 16829 15881 1588 15892 159 1601S 160 9 16090 16103 1616 16214 16220 16242 16 75 36287 16297 16309 mas 16361 16402 16422 16437 16460 16500 16522 16547 i6581 16588 16617 16631 1663 16655 16691 16699 16720 16725 16762 16824 18863 1P901 16949 17072 17160 1 166 17186 niSe r221 17 i 7 17 43 17387 17400 17480 17518 17665 17605 17635 17711 17876 17959 18045 18047 18062 18088 18121 18218 18235 18247 18280 18314 18358 18362 18433 18460 18467 18501 lh505 18522 18703 18707 18715 1877 188H 18820 18919 18969 189J5 19051 19089 1924 19281 19318 19337 19 45 19364 1936 194C0 19634 19G37 19638 19671 19692 19728 19770 19882 19883 19899 19907 19911 19961 19999 200OO 211052 200 0 20095 20112 20116 20136 20159 20164 0209 20212 202 H 20331 20364 20 76 20424 20511 20522 20546 2 65S 20830 208o2 20840 2094 20950 2097 21003 21031 21092 21127 21H6 I164 2122t 21227 21464 2I6I9 215K5 2Ï694 2I6r4 2166 21670 21687 21692 21727 21735 217 1 2183 21910 21973 21977 22036 22050 22118 22l2r 22351 22467 22490 22616 22627 22654 22660 22688 22803 22814 22866 STADSNIEUWS M UDA 5 April 1920 Voordracht onderwuzer O L Sciiuol no 3 lei voofzenng m de onderw j ierBvaca ture A Kool aan de O L bciioo no 3 alh ei h lie volgende vooulrat lit oiwe ma kt 1 Broere ondcrwjizer te Wail I nxveen D Duilemond benoemd 01 d iwiueie Wad i nxveen i 1 Vis thans militien ikr vent nc art lier e te HeUevoetslu s vroeger ti ft Ur onfftv yzer te D rksland In de eeistvolgenrie llaad v igadtring ïal dcKf benoeming aan de unie wor len efitölti tiRMtd der gemeente te Alphen a d Rijn Een tweetal gebruiktra van tiookjes fciond toebehoorende aan deze gemeente PU gelegen te Alphen aan den K in heeft ons den wenach te kennen gegeven die trookjes voor hunne woningen te willen koopei Burgpmeester en Wethoudei stellen Voor daartoe te bewilligen dooi hen te macht gen met H Vis en G de Leeuw te Alphen aan den l n een overeenkomst van kt op en verkoop aan te gaan betref fpnde de strookjes grond geiegen vóór I nunne pei ceelen aldaar kadoötiaal bekend ectie C njimmer 1582 1287 12b8 en 20J0 tn daarbij ais koopsom te bedingen een be Ag vc n ƒ 60 Salansregehng Het owstel van B en W betreffende V 3 Ambachtslieden er Kan els us dd 12 April behoeft naar B weru r mededeelent by nadere fverwe m nog enkele eanvull rgen tien l J HdndeJscurau verbon vanSi 26 Augustus I919 een aaneS v t t 20 per wekeU k ch Sti a na 3 uurwi ƒ 5 per wekeluksch les Uür woprft verhoogd lm v meer dan de rege van den Minieter aanmft soodat het gevoig van de satarlBherucning voOT it j en leeraar ao iteruitiaBg in wedde ou un Aangexien dat nift bill zou 4 MeUen B en W den Raad voor bn A lo van hun voorstel de aan het a ot fe teiie Munt te doen vervallen en hiyrv or te le zen een fföïnifta en vervolgens evenveel met de navoigenke afwuking i ï alai a van den tegenVordigen leeraar n het Duitach den heer J Noordyk bluft be paaid op een bedrad van ƒ 120 per w keiukwh lesuur tot een maximum van ü lesuren welk salanl nemaal telkens na jaren dienst bu de S4Ui tlerwuA m chtmg met een bedrag van ƒ 6 per wekelifkijch Jesuur wordt verhoogd Bu de kosten berekening as ree ls met eze b Mling rekemng gehouden 2o iBy de samenstell njT van de voor titellen tdt saJanswuziging van net onderwuztnd personeel aan de AmbachtaavonJ school bfbben B en W deze chool na verkregen toestemming van den Mlnlttt r gerdngscfadkt onder die geOoeniJ u C onder 1 Tan s Ministers circulaiie De al daar ais Borm genomen school 1 een met ten laaritikschen cursus van 26 w en De cuTBUs die aan de AmbaChtMVond school wordt gegeven heeft öchter e i uur vaa ongeveer 7 maanden B e W hetiben den Minisier la ere toelichtingen ter zake gevraagd nl of de aan de Ambachtavondschool gegeven cur hUB moet vvonlen beschouwd ab een cur SUs afujrykendtf van tUen ala aonn In de mecrgentNemtle ministerieele circulaire re geven en zoo ja in welke mate in dM e val de salariSBea door den Minister be rekend kunnen worden verhoogd Mooht dit nader overleg eventueel aan leiding geven tot wyziging in de door B en W gegeven berekeninitea wat betreft e meerkosten van deze OBder tts nrich tlng dan zullen zü geiegenheid vinden bu ae overeenkomstig de slotaliaea van hun voorBtel no 47 bedoelde voorstellen tot aanwu ng van middelen tot dekking ler kosten hierop terug te komen Fen eventueel voor de leeraren gBnEti ge besl 88 ng van den Minister sol geene verander ng in de redactie van de door ona voorgfitelde wüiiging van de salarsvcior lening tengevolige behoeven t hebben Metmi tn Hchattiag van elfiaid i nin n Dl Bui emeestPr brengt oveietnkumslig alt 16 2e lid tier Wrt van 26 Mei 1870 Staat blad no 82 tt 1 algemeene kennis dat gedurentle dt rtig lagen van den 28en ijezer maand tot en met den 27en Mei a s ter Seeretarw eier Gt meenW ter inzag van Delimgheblbendtm s nedergeJegd de staat aanvvyzende de uitkomsten der meting en schatting van gebouwde of ongebouwde eigendommen welke vemiPuwing wy igin van gionzen of eenige andere verandering bobben ondigaan alsmetle de uitkomat pn eu uitfapiaken bedoeld in de artt 23 40 41 en 43 der bovengenoemde Wet DraadMze telofonl Een craadloo ontvang toestel vtordt een kostbaar bezit Vanmorgen van kwart voor tien tot half elf heïiben we van uit de Mar Lon room een gramafoon concert dat te Berlin gegeven werd verrassenj goed kunnen volgen Duidelük hoorden ve den dirigent na wder nummertje zeggen Jetzt eine entire Platte en dan zette weer een deuntje in t Moet j ezegtl t concert vtaa populair o a hoorden ve het zanger ge Sous les ponts de Pari Een der nummers heette bJtikens de draad I008 telefonische aankondiging Das lie bentie Matichen de overige waren minder goed te verstaan Nog een paar jaar wellicht en edere re dactie bent niet alleen een mareoo et doch ook een marconi ioumalist d e ruistig van uit iJn werkhokje de belangrdkate con gressen conferenties etc die in de jre heete wereld plaats hebben vers aai Len schadepost voor d buJtenlandsche correspondentiebureanx tüe dan heel wat mmder te doen krögen berkS voude Nog 18 den heei J de v sser bu i n ver trek aangeboden een ole veil poi trtt ge scliikierd tloor een zyner oud eei nnen den heer A J Kehorst alhier B de op 4 Me j 1 gehouden XaOi nJ voor 01 erwuzei der openOaie lagPTe Btliool blaagden hier de tweelingbroederd de I eten b en G van der Wal voor hun grootouders bu wien ze zun opgcvoe I ten veibJytlende gebeurtcais De heer J van Dienst ambtenaai tei becretarje a li er is benoemd tot uemeen te Ontvanger en le Ambtenaar t r Sec e urie Ier gemeente Harmelen I t Burgerluk Armbe tuui hee£t van t8n iagezetene dezer emecnte ter tdee ing een extra gift ontvangen van f 200 Surseance van betalmg Da gi ffier van het geiechtsihof te s Ciru venhtige deelt mede dat de hunaelbven nootAcliap onder firma T Goeuewaagen bankiers te Goutia hooger beroep heeft iigestel 1 tegen het vonnia der arrondisaementsechtbank te s Oavenhage d l 12 pril 1920 waarby aan K van t Hof loomkueeker te Boskogp def n tieve tur séance van betaling is verll nd voor e en LlJd van 1 jaar en dat de behandeling van aat hooget beroep ia bepaald op Maandag 10 Mei 1920 des namiddww t 3 uur Geëindigd het faidineement van 3 3 v n Creveld te s Gravenhage N V Ne doriandsche Boomkweekerij vh Greup en Ploeger te Boskoop tiOÜDERAK Ia dt gstBTf avond gelipoden vergader n van dtMi liaad waren met den voor ztkr dfn bui ma st r d n keer Rup e a I Itjden ieg oordlg Dl Voarz ileldoji voor allereeret overt © g i tol het be I gen van de nlwiwen iturelartó don h r H BensBmin VlIuH werd beelplen De heer tins legJ hi ma In hinden vin den V otMVilBer den bij de wet v eretsdie 1 eid af w nni fc de Vêörztttsr bem se wwslhtp en den wenoch uitaprak dat de nituw ajnltenaar 7 pllc jui dopoBi t 11 ma dankte de ecretiti R eu n vooi uet Ui iMti gfUtildt vtwijoawin dUGff hem ta piaatwa op Ao 1 vt d wdracist waarna hij ook dt Uen we e aii dz beuueiiaug hailtlbn luedugewwiii lijn barreujkeu dank oraoüu tiiarna watdtMi de 00 uien v de Ton ge vfrgadenog vooieeieiea 1 met lea nitiiit wijztiiag goedgMieuzd 7L tB i men tiifc tieu ten sobrljteu vin lin teoretiria wwvin Ifij dauï xegtvoor b t in hem ge ie verttouwe ward oor 4iiuagevuig aangeooiuea naufliagil dt der geweente Aider crK a d ijtjtl om al proeve le dieiien j V txir deze gt uieenie L e oor l tx If do dat dw beter rij bet mud tani ion oit Uitóon a Ü Tltju Do ii r lideen v vooht hieïointreut Olicii iugen jf hei tlu bedueiugl ia ook meocl r ig kbderen am te Uaq Qn Voorzitter aniwo Tikie d i de leden dit zeü uio jcn w i i De bt er v in Kersbergun iiieiiide o OOK boeretizotHia behoor n aaugestA n k worden Ut Vo jrtiUer zelde d t lit ucol lijk zal tun daw die jongtNW feun k Q omvBiigim maar ie oudea zul en tUiii V ijr aangvjlagon worden ttierjWk werd b ftioten hi modeUiuderkerfe te b WK i I üstmuig tvu vtrintwoordlng der l i il Ih 1 i tooiuniwuie werd t r vHaie g egu 0t o rz Iter ItWde thans mede Jat in dp MtHtndai avuod gie houd i v ifa rmg van B en W zU I b k b9vlo n 1 hi tool df M en oniAtag anmnerkclijk ir rimo g I B t i ÏT stetten d Itfrid o r d I roüiinjï e verhoogwi raü iHOü i t b Doling W8 f 18006 eu tal g hn ut I Kitten wonitn op f 21 900 Zondor t laeiiri 31 weni het vxKirfrtel Wi B en tt iiw t lipt niet m inteminon aangcniomen Hl rna g ng Ie Raad over in tit Iutfn zittii Na htropftwng deelde ie 00 zil r iifde dat lut g het le tv lteig e wv daiftntl lo btür het nieuwe pitkeliuia 7 ga kijkeo IltTDv wa de robdrvraag an de ir It wttHriii de heer d Brum ln lk ling n v r zoel t ov r het tonnenstelsel en intvl y h inlw htinigen had ligi wonnen I partil ilh rt n Hij ze de dat vdlen her 71 1 er zilf te aan bij te drnfen D b r van KeP Hffgeo mee ile lntetrM r onderroel zal mok ten worden ki edt ld laar ii ri lt welke recWWreek op df T t ivtlofipei tnwmi bewlofen wwi i hui elgl Mlarp aan te fihriiven wiei v i nligtn op dtn f Teel loozen Verder wtrl bewlotei mti len heer P Kok te i 1 ovtr luti ophaipn van de tonnen N W meer aan de ord zijnde Wer I dt vptrgid nng n t dankzegging gtw o t n WADDINXVEEN Dt Schakel Men achrtlft on Zaterdag 8 Mei M geeft de Iif C J G O V De Schakel afd Gooda een propaganda avond in hotel vtaak dea avonds om 7 uur om tot opricnt njt van een afdeelmg te geraken Medewerk ng it vei kregen van de Reciteerver Jong Leven Opgevoerd zullfn worden Jlen weten richappeluke byeenkomst en De Stille Verder za deze avond afgeWi aeld wor den door taï leua en muziek 1 AND EN TUINBOUW Kunatmest voor den Nederl Landbouw Een overeenkoRut met de Kegeenng Het Hukskantoor voor Kumitm tof fen maakt bekend dat door de R eer ng rfiet de Veieenigde Chemische Fabreken en de Amsterdam sche Superfosfaatfabr ek een overeenkomst iB aangegaan oetreffan 1 k vooiz en ng van den Kederlandschen landbouw met uiierfO faat Ingevolge deze overeenkomst lul en jre notmtle fabr eken verplicht un gedurende het tijdvak 1 Apnl 1920 uit Maart 1921 ter beschikking van den handel en de coöperatie te i tellen hoogstens 90 000 ttm au pei fortfaat 17 r of een evenred ge hoe veelheid van ander gehalte Dü r genoemde party moet in de volgen li tijdperken en tioeveelheden do r Je fa breken ter beschikking geateld worden I van 1 April 1 October 1920 20 000 t n van October I Dec 1920 20 000 t UI 1 Jan 21 31 Maart 1921 50 000 t BeBtelltngen voor het Iste tiklvak moaten den fabrieken vóór 15 Jul 1920 die voor het 2de tudvak vóór 1 November 1920 ille voor het 3de tijdvak vóór 1 Januari 1921 hebben bereikt De volgende maximumprijcen zün vuV gesteld voor auprfoflfaat 18 f 8 60 17 8 16 iM 14 60 al ee per tOO K G lo af fabriek wniler emballago Door tie Kunstmestcommissie worden geen bestellingen op wnjMfosfaat o an dere meststoffen meer slmgennomen en lUs moeten de landbouwer Uitaluitend bij tie codperatie of den handel bestellen De coöperaties en handelaren viwt be stellingen tloor de fabriakot aiet worden aangenomen kunnen lich om Inllchtingea tot de Kunstmeatconunisflie wenden Holpverloeidng aaa kweclnn De lethen der wertit Kamet it b ren DrasaelHijfl Ripk Uenetra V n bijcke or lugg ijlfltra Fn9e d nD Uroo ht i lit n sMtto een w gefc acht aan niiUiittrB van lanlbouw en Inanoiëii b n t iiide aau ie dringei op hirtpveritwnl i aan de In inot lij iboden v rkeereole bona tU kv H ere Ue blj de veïduurt vnlng Tin hua K 0 inm n aobulden zija gsraakt en Itetw dreigen tMider te gaan B ide mln tars zegdm weJwHleude ovei weging van de door de Kamerieden vwr gHrtelde opUwtitt en tof HH ble dat en wetwootwwp treKkeuift om nMatde kuip liehoevendfl bwmkwerturo ook de gro m t Afcrogew a oulers Óao orediM t htdP e tot een geaiInMilIJk b MlMC Vaa riNANriEELG BEKit Hl KM WUSELKOEBSEN Offldlfl notMnig w Amilirduu V r N l 10 M B rlVil 4MH i3Ü tarda U I ISJt 17 85 ZwitwrUwl t 06 Wmiiiui iXfi 116 2 74 Posthantoor Qouda Ltfst vfu onbestelbare bnaven n brief karten vun welk de aftendera ontwkend un lerugontvaagen m ue 2e ttelft der maand Aerll 1920 Binnenland Uneven 3 Crouwal W F Utrecht l wuk 6 L v Kaaxtrecht Jansen D Rotterdam Sluis fra V d Ctronmgea Verheuilen H Tilburg Visser J I iden Werkhoven MeJ M v Kotteidam I en londei adrea Briefkaarten Alt i Akkrum Vroom Mej H HuuetkanaaL Buitenlaad Briefen H e bergen L Hamden NY s = YELISGIUFISCH WEERBERICHT V rvvjaiiiang tut ki volgtnhn dag 7wal e ktt matilg4 titt vteUicbt toen Hfl niie XuMeiliko tot etMliJke wind ge d teli bewoiU weinig of geen r i 0VtóUrKN1WN HiNltM dm viorden Mei t 00 twintig ten venoei van Mr WILLLM JOHAN LOVIS VAN SS Advocaat en Procureur wi nende te GOUDA aldaar domicilie kieeende aan de Oosthnven 64 ttn zijnen kantore en lul lende hi vtxir z chzelt ia tochten ocevpo i en terwijl hu tietle domioiie kkat tti Rotterdapi aan e Oedt mpte Bleihaven 8 tea kantoit lan tie advocaten tn procureurs MrN van Mr Ht t vei en Schllthuls Heb ik ABRAHAM JOHANNLS CHHISIIAAN HAKCKStN tkuiwaardt r btj deAwuötliKaeintnti Rechtbank te Rotterdamwonentle aldaar tn kanto r houden If altlaaraan ie rf tite i ark uit kracbte van eenVinnis floor ile Arrondixxcimnts RMhtbankte RoVtenlam op 1 April 1900 twmtg b veiutek gevezen tusachen don rei uirant alseijicher en ulU soo hekcntle ala onbekorde ofafwciigc btlanghtfabemlen bU de nalatenwhap vnn na te ntemen JOZEPH INEIOKNuls gelaagden waaiblj i verleend verstektegen alle niet verachenen zoo bekemlc alsonbtkeiide of afweslgt belanghtbbentlen b voormelde nalatenschap met bevel tut eentwtctie oproeping itit r btlangl tbbenden optirmUn en wijze als voor lU eerste bjj bt Itechtfaank va 7 Ne 1 docb tegen Maan K T VRKO E MAAV AARD a e j oo beken Ie t nbekende of afwezige bolanghebbendeii b de n laten okap van Ui i iti t tk luL ungmiuwd gedumici iietid gtwttül te GOIjDA en aldaai ab mtestato op 31 Japuari 1918 overleden nOn xpluit doende afltn het paiket v n den e ilel Achtbaren Heer Otfteier vut Justitie blj tie Arrond anements Rechtbank e Rot tenlam en aldaar sprekende met en afachriH van dit exploit latentie aan tien 1 dei Achtbaren He r Mr S L J M Van Uti ubstituut Ollicicr van JuHtltio die het HiHpi iiktlvik exploit vuoi genen Heelt getnekend terwijl ik voorts een afichnft van dit exploit hub aangeplakt aan tie noufdtleur van de geh M riaal van gemernxfa iCtMjituank zullende ge yk afachHit worden geplaatst m itc Nieuwe IiEotttnlumaelw i ouia It de Gou Ische ttiurant en de Neder lundsthe HtaatMOurant daartoe by voormeld btveljichrut aangewezen Om op Maandag den zeiulen tptember UOO twintig des voormiddag te ten uur bu vooraf gebte tien procureur te ve se lünen ttir terechtzitting van de eeritte kamer van dt Arrondisaements Kechtt nk te Rotterdam tn het I ale a van Just t e al laar tètn eimie door miJn retmiraat ais eincher le bt ojvn eoncludeeren Aangex o de eiacher by bmch kl inx an dt Arromtlbaimt nts Rechtb ink te Ru erditm van rten 4en februari 1918 ia betuienid tot curator in de oabehe rtle nula teasek wan Joteph Ineigen voornoemd zeh oc k wei nucniendo J Innegen en J Int gei Aangitwn de eischer veriangi nde om i van het beheer door hem in genoemde on f Wieerde aaint sch p jcevoera m tien iQt haaiiio I term btf tie wet bepaald san dp geilaag uen rekeairnc en verantwoording te Moen s ne rekening mtft de bescheiden tjr Iaf zjge van de belanghebbenden ter gr ff j tiezcr Rechtbank he ft nwtergeiegd Aangezien op tie eerate openbare dagvaard ng nemand is verschenen Aangezien kd vonms deser Keektbaak dd 19 Apnl 1920 tegen alle belanghe tientten verstek ia verleend Bit taftstlien bU vonnis dezer Rechtb nk zal worden benoemd een rechter commiasar a te w ens overataan d e reien ng en verantwoord ng door den requirant sa wontcQ gt laan en dat doarbu de gvdaag4en wUen worflen veroorde om di rekening Tan den eün her op te namen en Woed te keuren of te debatteeren ten c ado P geraken tot een benalmg van het aaldo eter Kken ng om vervolgens door kmi te worden uitgekeerd aan loooan ee beiaagheöbenden als bevondwi aulLsn ord n ieartoe gerechtigd te lUn aHe met verklarng d t de koaten te deier zake be wida gonaakt en verder w maken door den eieeher ktf voorrapg tallen kxinnen worden gekort op het batig slot van 4 b edel Aofh met veroo Meel ing van die Redaagden die ótm verder air noehtaa tagensprt ken In de koeten door Jie tegen pnsk te verraanw an Be ko dMua itJn t lOJO buiten verachotten en procvroar oaten A J C HARCKSEH 2493 UO Dwinraaidar