Goudsche Courant, woensdag 12 mei 1920

tfJST T MKra Ho 14313 rm Jaargang 30 i605 ragaU IIM alka ratal maar tJ INGB7 0NUKN MIUEDIBLINOEM Up de voarpagiaa 60 hoogar awona advartaatlia en Jngeionden mededaeliagan bt cuatmet tot xaar garadaceardea pmii Cr jota latten ea randen iirdan beiekaad naar plaataniimta AdvertantUia kunnf wurdaa ingeionden door tusichenkumet vaa loUede dataran Advarteatlebureaux ea oaxa AgcDbaa r Adminiitntte Tetof iktwe vvapenu rn nun da rangteeltena afgaiukt l c ufiicieien van nu btruchte Hejai ivia caenien uit Ketakttmet zUn daarop naar Abony gereiau onder paiaoonluku leMito van den lün luitenant ivan Hcja op leos tievet mdertüd de ifuu buig r vun tie stati Keottkemet op de giuAeidk te itv un vermoeid t i dwonffen de mu tets zicii over te geven Heja vond diL tehter niet voldoende hü gtekiu de Jood belli bevotKinff iie met de muitari nivtN u bstaande hau voor dez verantwoorde lok lioewel ei onder de muitande oldaten heen enkele Joo t vvaji iauiUk JuoiKke burger Uit Abony zun in hethteau g uo ition en naar Keeaaemat gi racht Vetxlei IS er o u nog ee v rtrouw luk btuk van liai tmann zwager van Uuith vvoarbu pruzen uonlen gestold op htt hoofd van Hela kun Uojcany en andai a Vulkksconunl itaii ieeQ Daarbu Kordt ook en prus van lUU UOU Kronen SAtdld op de arrentatie of vermoordins vait Sallai een Nederlander plautavorvangeuJ voiltd commiaiiaris tn de volkscomniibsie v oi binaenlamlsche zaken In tien aanvantt van om Overxicht melkten m op dat h t nog nuet vast is lit de conferentie te l pa al of niet daae iiittind doi iTgaat le BerlUn ia er offic oei aa uitstel mets bexend echtar uil i aruH komt een draadlooa bencht dat Mr wel op ivust uat de bueenkoJnat tn ti iig fe voor loopig met zal plaats Uabben Er woi lt nl geseind dat de ontmoeting van Milletaikd en Lloyd joorgfl te Fotite tone g volgid zal worden door een nieuwe lOiitr uotta w w n ii il Ht a Mil i t t artfa vanntan tal worden deelgenomen door bransch Lngelsche itaiiaaabohe en Üeigisclif dege legeeiden ter vaststelling ener genieensehappeluke gedrugsiun met h t oog a de besprekingen met den Duitacben ty kt kanselier te Spa Ovei de lust van oorlog mi iladigem iie nu eintleiuk aan Duitschlaud is overhan 11 gd uenleo een g nadere b xondeiihe lltn gehouni Ündei d 45 uunen die op leze nieuwe iu t staan zun ver Juikboot lommandanteii die beuchuldig i Aonlen van d toipetleenng van Itahaanache hoipi taaisthepen resp Italioanschtj sehepen Ovei de vraa of de conteientie te Spa kI of met wondt lutgetlteld ia men t nog met eens De éene iwnchtgever beweert Diet zekerheid dat ie niet vooi huif Juni lal plaats habb i de ander ethtei weet met ttvsn grooté beslistheid te melden dat er geen sprake ifi van uitstel De eersten kowlen wel eens gel k krufren want er heeft een gebeurtenia plaats aehaJ tie een wyziging m oe samenstelmg van den Oppersten KaM tengevolge kan hel beu zoo dat de geallieerden het wel gewt nechi zou iltn achten met 4iun belangrijke vergade ring eskole weken te wachten In itabë s nl en rexwrin scrisls uiltfebroken en op t ooffenbük dwt we dit achriiven is Nitti die zoo krachtig ziijn verzoenmgsgexmil heid tegenover de centralen heeft vérde diftl aarachunlUk geen minister pi ehident meer Na de bi eenkonwt te San Kcmo heeft hü ich in de Kamer tegen talrijke heft ge I uutvallen moeten verdedigen Men kgde lum ten laste dat hü zich doot Uoyd GfNiive op sleeptouw laat nemen welke uuLt jging h phtegmatisch beantwoordde met r aan t e toennapwait da t J lf Y d fi f ar iB tija laiMl tUÏBl WMl 8Wi o üt m Ita liaantpch sop te varen Deze aanvallen kwamen van de zude der oppOAjtie De meerderheid in de Kiuner die bij de laat hte verkiezingen sterk naar linka 18 overgregaan keurde Nitti a beleid in zake t buitenland goe i Met de verzjeningsge nnde politie de neiging tot een feamen gaan met Oostenrijk en ile houding tcRen over Rusland won de regeenng dt socia listen Het ib dan ook met zyn bu tenUndsohe jwhtiek die Nitti genoopt heeft zyn ontalajï in te dienen directe danleidin hiertoe was een motie betreffuide de m cidenten onder het personeel der poste ruen en telegiafie dat onlangs heeft Kte staakt Het conflict was destytia spoedig bugel td doch de beambten oncevreden ïoohten hun toevlucht tot Indelyk verzet en begonnen een ongeévenaante Iijntiekke ry die zeer nadeelige gevolgen had op den economischen toestand De groepen dei socialisten en volk part dienden m de Ka mer en aantal moties in ten opzichte van de actie van genoemde ambtenaren en vroe iren m die moties een datum voor de he STftkingen vast te atellen Nitti verklaar de dat hu deze besprekingen niet rou aan Hunr clieiijke woningen tn weer teni naar te riiliit van di 1 ad e hapel vtaor hIj eïi ooigeiibilk op tifu vwhrokkeldan iiHUir ging ilttn ill ijn gemaal lit dttkt i nwtzijn iMiadin Hij Mir nJi of liij l atl Hij wim aitli alUftii IwHiiht an zi n tigen tMiiwmarlight Itl en ziln Vt pwclMkkeÜjke en wwibopi t tllentle Daar Mol ovor dun zoniienohijn aan iljn voeUi iMïii nthaiiuw vaa l ul eital Uij v h r zleli vtin Ik wu 1 vóórtiat hIj zijn tuui dtii van zijn lajii nam Ln toen hij oi kett IU zijn vrouw de moeder van Mad tKi in tvDjrko IjUield voor zioh aag Miaak tl hi ten kreet Vöór Ikii k m o i8 iian log ij op hoar knie n aau zijn nocHoii M Ijn laati ik l i Ji gevolgd om je wrgiffeiiirf tt ragen doti IwhJi naj g looiul boe luinl ik wOH lioe weiiitg Ui t lull lH grepe u Ninni iidj l rikg aan je liarl niljii Vi vt ting itii laai nüj h prf f wil hti tgoal Lt makea Dl woonUti tWtu mintUr don zij Se lei tilden niaar fwiar gelaal s tkn goddt tijtt Kr wtrdtu geen tragen fledaaa Uit HOig zijn irnien oiti haar heeji botj idjii luK l tegeni haar ImrtN tt tiaar vuc ige wnngiii raaklen de zijne Tl wmi tial lotl haar gebranhl hi zij Imh aiitwüonl op zijn g d 7o ton leii zij nog erf op d plMtt lef oude Iwriniierliigen iiutn 1 vroiiw van aaiigiv loht ot aaagrziohl togMtovttr le ooruaaiiititf litilofu van hei leven auM etn verM 4iU dat er nu wn klein graft ittHMehi n hen lag Na iMi lange xllKe sIoimWu zij geMtooat ii tteimt mie op elkaar 1 11 iplngea tWli weg Voor HoBit iHtHuini mi AgiM iijn vrouw viaif tie werkelijke leverwwef be gonnen Dit UI een uvnzaji momar om bet ait le drukkwi Ik zou liever denktm dat le onlnoinein ia omdat je hart geplj door hot oodiPBgolij k verht mog WWftkwi tot iijii waar ijWtdl eu vorant MrtebjkhMd Uoi eluruikt vorechillend Kan n t d i ziel der imainoht n te preken Ros i dit is r eon Mfi koiut fiBtf lijk p htjl ollle n o r ia Own Ue In niets hc tj geloofd zooaln u en Aijnwi ÖB dönkwi lan is ditnld eg osn mij ieni t brpngeo hen od Uo voor zulk een doel lut bartvaii niMiKcrfi veawcheurt ie een nionsUir Üi m 4B te doen wfl hebban I oude man lint hem pw cen zooal l W We n een uur lang werd Jiot ge 1 steedfl wannor en heitiajeii en toen met WMATzIjd goedvinden eindigde bet geheel en a nuttdooa te zijn ïweest r de Inhoud ervani vOTWolgdo on kw cl P Mun gmdurende oenrtapolooewv naclii r hij opstond met hel bewluItTort te VBTlrtt n on teru te gMn 1 J leed ia zIjq werk te bf rave bleof J lo door © en TTwm e etooviHrtng de plaats gebonden 11 otOMtteB e fcMr aan bet ontbijt Mn 9dt n I A DM Elseht afslult band mat onza handteakening L I Akker Rottardam Verkrijgbaar bIJ da maasta drogisten 2382 70 Abonneert U op dit Blad TOONEEL Bofitad Rottnduudi TowmL l utMCiMn 00111 mMKtrUeen en dirMlto van hel U AMulioonael en TiMd vaa tiljHmad oa itraolie vu het HoUeniuMijk TMoael i ororeeoMemuriDg bereUt ocotreat e a nui c fl ineawer itiif kusaQbea b l le geaA oaa p a Um jB de beüoeUo dat de direotte ui w rd a gevonud door de JieecM Cor v ii dar Lui lulMtt P D na EyailM au F H Tenaud l e Hwt oorr wi de Tanuemt llunn dat da Jcelie a utietiaiie ImUng zM beruMen bij dea beer C vsnderLu t ütdMft Uet de bioroular voijfeade deanae en heeren ilja raeda vert ljitealafl a el eelo1M tenrljt met enderea nof Tordt oiutei luiuleU De damae N da Baay B T a Betm Vv Bondam Cajralioa T a Ownu h Aande van Ee Ub Ejtooaa Maria m Eyadeo VliiiE Nellia Tan 0 el Berth de Oroot £ iuif HaraU tOaalUey NelU de Leur L ydfta Lleveca Haaay raa Merle Sapbie Plaibee Mlaa aalmlairOtÊna Cai SabUlar WH Skihwani ftel mao Uarte Staoa Al da Teitaud Xleia Weu VarmeuieD Quata de Voa PoolmaiL Maltiia WUden en Maa van Zuylea en de beereu Plat Bron Loi CbaTel L R CWtapljn Sr Albert van Dalsiuii C J DommeishuyB Jan vao £ ea Lou vaa EMen Viimv Faaasea A QceUatier Kei alt Haart Morrleo ËdbuAnI Pabnei A de Raemer O A Sabbers jBeroian Sc ab Tea Stevens Fito Taitsul Jnlea Veratrateo UBcdiel van Vlaendcreic LouieVervooreai Geragd Vrofflk Jan C de Voe Sr Jen C de V Jt KegleaeuM C tr van der h tl Mêleert CbriapIJa 9r Benaaa 9ishw b AlTertran Da wm lANDBOUW K W VEBTKELT Mand m kbmwiaer Da itaad raa bat mond ea Itiauwzear la NadarlAnd Radurenda de week van 26 Aiml tot S Mei bl ala TOlfftt Graa aican M 27 Fiiadand 808 92 Dreatba 9 1 Oferijlael 82 24 OaUarland 196 47 TTtnekt m 29 NooRl HolUad 865 U Zakd HoUaiad 891 82 Xaalaad 29 18 Noonl Bntiaat 22d U Uatmn M 22 120 Totaal 1988 AOVKIITENTHN öatio owd W VAN GENT E A DE WILDE dieiWde namens wederzgdsoheFamilie hartelgk dank laggen voor i e vele bewijien van belangstelliDg öoad 12 Mei 1920 2608 U Meisje OEVR P a voor hulp I d huish in klein gezin te Amsterdam looa f 300 waioh apart Brievan onder no 2616 bnreaa Ooudsche Conrani Nette Inpaksters Aan de Zuivelfabriek NUTRICIA ta Zoctcrmeer kunnen terstond geplaatst worden eeoige Loon naar bekwaamheid Zioh te vervoegen aan bot £ IiaalKleiweg Oouda 2613 18 JIdvtti teart In dit Blad g GELD S baaehlkbear Toor Vooracbottcn 1751 18 mklaiiarail zonaar korg BU chrift a n r poll voor antwoord Zuidar Orediatbank Mw HtlWH OTTERDAM Tsl W07 B k ndmaklna Ptttigiiri Motoriiootdianit Eliiikitli HaaslP olit Oouda Op DONDERDAG Hemelvaartsdag wordtded gelIjks hedlen t gevaren De ondernemer 8818 12 J DE JONG Dnikktrij A BRINKMAN 4 ZOON HARKT 31 80UDA Het het aannemen van DRUKWERKEN in dke Kcwenaditc aitvocring beUut zich te HAASTRECHT da kaer J SCHEER TENTOONSTELLING VAN Olieverf schilderij en Aquarellen Krijtteekeningen en Pastels öooR NELLY GOEDEWAAGEN te gouda dehouden hulM raa de familie VAN NASSAU Gouwe 101 van 3 tot en met 21 MEI 2612 32 GEOPEND S MIDDAGS VAN 2 TOT 6 UUR H C COSIJN in Aisgraoliën Talafoon No ai étuU ALLE VarxeKarlnoan voor Particuliaran Handal Schaapvaapt n InduHtrla VAN BLAIIKEIISTEIII DE HAAN Effecten Deposito s Vreemde Wissels GOIDA KLEIWEG 84 ROTTERDAM NIEUWE HAVEN 70a Tel Intaro I2ITZ en III73 Talafam laitaroaimm 166 6099 T l aParn A fr s EXTENSO 80 i iTISEPTISCHmVERFRISSCHEND Pt H fttnnlng tiafm Clnm fatirnK PEU HAASJ 2ois GOED UITEEYOEID DRUKWEI levert vlug en tot billijken prijs Drukkerij A BRINKMAN ZOON Bereid zeif Uw haarwater Koo can dootje LAX voor 25 cent voor Ut r w lnckcndt hoofdwaMchin MARKT 31B l TeLflnt aa GOUDA Ontvano n 1 IMPORT SIGAREHEN SIMON ARZT CaTro ED LAURENS Le Kbédive NESTOR OIANALIS OIMITRINO A Co VAFIADIS Co A PANOALOS Aanbevelend 2609 20 Sig handel BORNEO KIsiwag 87 Gij kunt het weten Gij kunt het zelf wel weten of ook gïi door de slfremeene kwaal vim onze dagen aangretast z t De zenuwzwak e is de Jcwaal van oiuen t Slapeloosheid gedurige vermoeidheid gebrek aan eetlust boofdpQo die op Die zenuwzwakte tnaakt uw leven verdrietig en ongelukkig Wanneer g i die kwaal met vrucht wilt bestry den neem dan des morgens dadel k na uw onttiüt en des nuddaga een uur vóór den raaaltyd één eetlepel SANGUINOSE Gy zult er al heel spoedig de goede gevolgen van ondernnden Prys per flacon ƒ 2 6 fl f U 12 fl ƒ 21 WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM CO De Riemerstraat 2C 4 Den Haag Ba alle Apothekers en Drogisten 2611 40 Koopt ze Z is best te GOUDA COHEN Co ARNHEM FaBRiEK vaa Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken Tenten enz 36 Agee H J VAN SCHALEN WIJDSTRAAT 21 GOUDA Advertentiën en abonnementen op dit bfaid worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp door A B O O H Berkenwoude voor Belkenwoude Achterbroek dom J NOOMBN B i d6k Stelwtik STEEDS VOORRADIQ tan kturigi eollHtl aliiiiiiéti nadillu OAMES enKINJDERHOEüEN en verdere NCKJV UTÉ e A E BREVENSTUK 2212 10 Piperitnat 16 Atallsr TH TUKKER l oMei tfa Waag 1 QOUOA L HEMELVAARTSDAG den f gebeden dag 2819 20 geopend 1 Maart fflto slOvoorflOof TJptop fDtB ï IZïoorfluif DAMES i l vernietigt on mÊttmÊ m mmÊmmm middellijk t overtollige haar op iiangazicht handen enz oüsthadeh k zelfs voor de eerste huid wa u Prijs f 1 60 BALT A DE JONB Ooit Havtn 31 Tel 111 SIGAREN TURFMARKT B4 verkoopt U MORGEN en ZATERDAO een pulk Sis als Radama voor 3Vi cent 2616 10 MeulielkoDpjis Tri uwen SolleaeSaloo an HuMkancrineubelen U Tsfflia Stoelen Linnenkuteo Spie elBSchilderijen Theetafeli Eikenhvuien Buifetten BoekeDkailen Clubfauteuile Zijdenpluche Amcublcmcalen Leeraineublemeotea Kapokmalraaaeii Woll n enSatijodekcni Stroomatraaaea ent enz 5396 SPOTKOOPJES t It 20 BBSTE ADRES VOOR JONOBLUI MET HUWELIJKSPLANNEN SiM0RS 8AAT44tilio eÉflis Bl deScl liiltade ROTTERDAM Telefoon 12800 BOSKOOP Advertentiën en abonnementen o § dit btad worden aangenomen door P A WELLER Zödeweg 71 AGENDA 17 tei Soc de Réunie 8 u n m L liciivftrgftderviigi NiiUTlepartemenit Góuil SI Uef 3 Uur tiebotiv Bouw eo Hoatiic toecMv OnilerMandwMKnniJMl AtmtOr sorg Bf bMM rento 4i n wij gari aid UJIf utedetleoing te moeea patVB B tm tw gadra infea conOwiM yflnnaklUjkfcadMl Of om dMe la obm tmod t v r DrukkfliDi A BBDIKlUJi ft lOOR MB Vrijdag 14 ïei 1920 GOÜMHE COURANT VER8CHUNT DAtiELUKS BEHALVE ZON EN rBESTOAGBN ABONNBMENTSPRUili pet kwartaal 2 2 wr mak 17 eeal met ZondagBblad lar xruial ƒ Z M par week 22 cent overal waat de beKorirmir p i toujipr Ke htwll maw Pei Po t per kwartaal ƒ 2 75 met iïoQdaKiiblad ƒ 3 40 AkMUiaaaeatea wordüa dafel ks aaugeaomto aan ons Bureau Markl il GOljDA m aaaa acaataa dea t oakhaadel en de poHtkuataren ADySKTENTlEPKUSi Uit Gouda ea onstrtke bakooiaule tut den bezorgknagi 1 S rel ƒ l aO elkaa ragal meer ƒ 25 Van bultan Gouda den baaoriakr ng li rH l ƒ 1 56 elke rafel meer ƒ II SO A hleit ntieB van pobliekerarmakelUHiiHiaii li wal per regel AdTartvatiea in kat Zaterdagnumaiar 20 byalag op dan prys BurMo HARKT 31 GOUDA ItdKtle T M Intttc SiS Treedt Nitti af t£hp Zee beioopen 600 miliioeo P r niiUind De hanUeL met kroatie tn Sioveu u stuat fctil de geihcele haven van i rieat m half dood Le tutme kunnen ailecd eenige spe culanten en huuilmgan vuu lAiiuua iu Gtaamle ibluivaa de Mheepvaurt op de Adnat sdi ee is slechts oen uitt i t ge img deei van Bt ze vo den oouog was Ue diiecte underhatuleiiiiKun tj liich UKl biuv e en Uajit ma cuan u goint ii faciuiOM en taibaaae voor Ita ic cu m tb en 1 luenifiJiLu voor 2uiu ü v e zun Lienwiugothtfciul naai Huvad u t 1 b I tn u mmt bueeftgukutnea Um v 11 üui a luunduagH hit iu n zu neKleioni een bufccmtjinst Cl xal ffet n enktlc oiiicieeieiiiudetteeliijg vürilen vei atiekt Dl AUriabttche kwautie 1 Uur i i b Bpttikintfen uei gt ui eeidvn vuoiujupg vun e buan de enteutt zal een alwacli ten elk resultaat d diiecte uiKUihaniit lingcn opievei en r i bitlit LveiivvLi nog genoeg over Jn Il eciste piaali nioet rc tracnl worden den vrede m t luikue e i HuRgarge te heistelien een Kttk dat on iianKs de lungtluugr vouiben Img n ig II Lt vdü een leien dakja zal jfuan Ol 1 ken prute ti ei ii ai evtn uaiu u ile Hon gaitn tn zooals te begiuiJt n lu nyzen t tventtU hun bomigtnooteii de nciuu vanuen oinlog at Dat ze vtiantuoui ie uk ï i vuüi het wreede weieUtgeueuitn it it t 1 leianti den iuiKtwiht vtriagea JuiU g 1 iiog Lens extra ondei t oog gthouilLii ioen hu Dinsdag het viedeaveitiiag oveihandigue Dt 1 ransche pi mei ZLiUe o a lat lurkye toegevend aan een Iruk m buiten in litl4 d v jandeli kheden vei n e goBlhcerde mogendheden wa bêgotiuen Dooi zun athukl ia den geaitaeidtn il Veilenging van een vMetdtn ooilug gedu lende verdcheidene jaren opgeltgu Dt ge all eerdt mogemlhedtn hebben dus lot plicht alle doeltrtlfendt vuwizouamaat itgeien te nemen ten nde een hei ha ing van een 200 ge lucht gcvaai te vooi komen MU aaiborgng van de viuhetu tier z e engl n h bben tie gealliteiden bt 6 ttn ce o uvereiniteit van den sultan te konstan tnmpel te hantihaven Lit tilt bes mt o ukt luideluk de vmI dei geiil 11 eeidtn üm Tntt litt Üttomuanaciie uik een ri cht iiaidi vtidiag te sluiten lekeninii hou en i met ae rechten de belangen en de gewctttgile anbpraken van luiKue en om m luikiM een vied te vestigen gegiond oii de be ginseleii van het recht de vrulieid en de reciitvaanligheid vooi de overwinning waaivon de geallieeiden gestreden nebben Ovei den inhoud van t vie de venlrag meldt Heuter nog t volgende De I urksthe souvereinite t oi r Kon ïrtantinopel biuft gediandliaafd maar dit bchluit kan gewuzigtl woiden mtiien de Tuiken in gebreke blyven le oepalmgen van het verdrag na te komen De vaait Da actie dei Itahaansche post en telegiaafambtenaien Nitti stelt de wrtroMwenskweatie IKkh den prenuei ontraden motie aang enomMi Nitti liondigt zyn ontslag aanvi af e aan Beapi ekmgen met Zuid Smvie De overiiandiging van iiet Turksthe viedesveidrag Woede in Hongai e De witte terreui Nieuwe vuorbespi mgen Ue ooi logsniisdadigers De maatregel dei Fiansche legeenng het veikeei b na noimaai De Mexicaansch omwenteling ONS 0VU121CUT oor de DurdaneUen woidt geiutcmaiiona laoerd en komt ondci loemcht vau n m iel nationale eomnuaiue V larden en voegde tueraan z ine oevdecm uing toe dat veertig dagen na li t laatste votum ten gunste van het kabmel dit het vertrouwen van d meaixterheiu verloi en heeft Hy wees ei op dat er twee tegenCvergestelde stroomingen m het t pel walen üie der aocialistèn en die aer volktpartu an verklaards met te kunnen beg y pen hoe deze beide Kroepen kunnen ainengaan ten aanzien van vraajïetukicen WQlke de openbare orde de be rooting en het leven van den Italiaanschen staat betref en Hu vestigtle er de aandacht op dat de volkspartu deel uibnuuütt van de reguenng en dat zu mede verantiwoor leiUkheui vooi het bexMnd moet aanvaardwi Nitti bcaluut met de kiweatie van vertrouwen Le stellen De afgevaardigden van de voik pattu ue £ epubUkeinen conservatieven ea tjocialisten verklaarden vervolgens dat zu voor Ue beaprekinig der motie zouden otemmen De radicalen de democraten en leformib ten verklaarden dat zy vooi de ae prekmg aer motie aowten stemimea doch 2 ch vooi behielden zich uït te spreken ovei de kwea i van vertefiWiMiw De motie waarin geeischt wordt dat ie resolutie van de volksparty en v n de so cialiHten betreffende de actie van de post tm btenaren zou worden bespruken wenl aangenomen met löd tegen 112 temmen De premier moest deie uitslag wel op vatten als een sein tot heengaan De voorzitter van de Kamer cieelde dan ook later mede dat Nitti Woensdag by uen aanvang van de aittmg het ontslag an het kabinet zou aanbieden Het aanvaai den van dit onolag brengt Italië voor een gioote moeilukhe d Het zal met gemakkeluk zyn den man La vinden geschikt om Nitti s veelomvattende taak over te nemen Voordl in de confertntieh van den Oppersten Uaad speelde i ilti len Uatsten tyd een voorname rol en met Lloyd George wiat hu Millerand to gema ligdheid aan te sporen Het Journal des Débats zegt omtient den val van het kabinet Deze was 5 Mpi beslist toen de Katiiolieke partn bes oot lot de oppositie over te gaan Met de o cialisten voimt ze le mcerderhpid in de Kamei Italië heeft zyn troepen nog met volkomen gedemobiliseerd De koeten van de bezetting der Oostkust van de Adiiati luiKue eikeut de oaalhankiluJüieio vun Armenië Syrie Mesopotamia De but che veikiarmg ten gunste vaa t nationale Jut d clie tahuis in ralMtiau wordt Uüg eeiib bevestig lurkue M af vao de lecnten op Kgypte De miiitaii t vooivvaui oen omvatten d demobdieatie van tie 1 urkscht iegei binnon drit maamJt n mam voui de handhaving van ue orde en cc bcbchcimmg van de minderhctii n krijgt luik f veigiinning JO OUD man g nduriuc lie te houden Dt TuiksCiie oorlogsaohepon moeten mtt uitzondeiiQg voji enkele kiciitc sehep n vooi de v sacheiupoUtiü wolden uitgc evtni Oeen luclitstrljdkrachten üuii iuikue meer veikuml De duaneiechte zullen U pKH u l valorem sun Het vcixlrag bevat nog bepaling n die de gealiieenlen in stuat stellen k Diut Khe OostenrUkwht Hongaaischt au Hul jauiflohe economische penetratie van Tui kue tegen te gaan Turkue moet vrliheid van handeUvti ktti toeütunn aan de vroeger tot Iu ku belioorende gebieden zoo dat deit rue totgang tot le Middellandsche en Ëgeiscne tten hebben in Hungarye kent de veionitvaaitdiginx vei il ongehouiule tisclien dti entente ieen grenzoa tlat ii po i ka pt iü schunt te u orden ge Naai ia VVcenen uit Boi apoot genieid wonit heeiöent daar groote opMindtng ovet ihet viexlohverdrag die zuuuumge afmetingen aanneemt geering in gevaai bracht Deze moet een uitbtel van vi r fteken vooi het geven van haai untwoimi aan tie h ntente verzocht hebben Doch de boosheid der Hongaien iii nit t t voornaamste wat den buitenlaialer jn teiesseert In de Iv cede Kamer hi i lt de Duys gehpruken ovei de witte terreur die in Hongarye zou heeiseiien De viaug ik btaat HongaUjt iiwieixldad onder ttn heliiikbewind De pieaident Horthv lieeft lil onlangs met nadiuk ontkend i k een Kiitbch Witl oek heeft verzekerd dat Ie totstand m Hongaiue nuimaai u I icii houden de geiueiiten over den leireui uuii en het llunguaisehe peiobuieau le s iu venJiage hteft than een leekn peisuit trekkt eU vtispietd waaruit z u blii kcn dat het vei re van iustig ia in tic uuiitemke 1 elft van de vroegere Dubbel niunaich e blt c hta enkele 4tua1t es kunntn v i laaij t overnemen Az 1 ht van i Apiii sthieef l Itoetia pist IS liet belicht inge4comen ilut lOn lag jl het garni cen van Abony bu Boeda pest uan het muiten is geslagon De sol lati n hebben het hotel waai in ik off ch un woomkn bestniind tto of f ic eren ont FeuiHeton ROSS DURHAM Naar ftet hugelsoh Wn DA aD LYAIX Uaautortseerde vertrUinj Mi U vr J P WEaSEL INK v R0S8UM Nadruk verboden 07 J of nr iiiota w iq gtbeuni on i In r Milt 11 lipi giwiprik ook niw li dotik d t ik M oi de Uiach nui I orliic ii waiiMt U 00111 Vngiiw old I iii hftni iji d n loop vaii den iiiorwpn 1 11 la 1 ga ik mit den trein aii Mif mir ikiar Fliiiibiirp n l riig inot dea naöhtiM in Ik hjn olfp tilijk liriitm je weig l etit guafnaiii x oai 4 i nil MM frtold da 11 mag u nii l ve r watlrtpn dat Mil van allon je scflir ifl ide le oitdo iiian nut ontiiiriiiliai ngi Irooghpid Dlii him gluiil iclite Ijhih tjpt eu t rflol le kaïiici In hel lielderv duglioht cïivtr liii Kn l dtMi ttion in don aantftag niet allvr wat de lurmonle viMi het lo eii uil imakt virion n iiii elchi iti ou de Z04i eu dn riiiiiirm dor zw hem zujveivn wn genezen Hm giiio het aciliterhi k int ii zoo noaif d j diiineu de kuB van 3eii pr il wind kwam h u t i f ii f di vïvti wind van de Imite Onder liet nltspaiiflel dat met siuJininm wolkj A ua bodt kt lag d e zot glad in piinlgrij o choonl eu de Kleuie goHjet kabljeldon tegö her jrtrand iiwt otpni iliio fllecblH fhrtHl rde vaii vrwle rode iclitti alom ltolia o hh zijn z et Hii bi kt uiiaj luit kort grap ea ptukto vtm lioi lU ol ytM madelft von Adh hm t n plotHalingen pijnlljknu ste k hprlmi sreial iioovttjl IiPt kind orTaii had ff lioudt u ea lio zli haar mollige liaiuiJoM er iiiodi had gp uki ta to bvng uren di 1 samen aan het atrand JwAlen A opgW ra l Voor aa I moesten deze kinderen van di n wind en hei ahuim voor hem de bkiemea vau lii U ü Hii keerdt i li alt iti ijl hilj I Har 0 lit 1 ttsn ttin straiul me ht Hhan van dt bnindlng in i a oorvii tn d lii iiu IfH lie atmoöfcer om zich lu oii tftrak Out tot d ifi Hll den niiati Hij tiacbt mot een plotHeliigt wlw rjit PU 1 aan al dm nikdoin biii bal leveninir iifin lied iiiïge Iort Boe liij m Iweliihlw 18 gt H onit 11 door dtii wtjii a an h t hoc eiv itott lil ijn hulrt hal gn fwnwd zoo ai hli meoiitlt op de hU vtgc groiidvi 11 van Ijn fdgen tnioBtte wnarlan hj zonder liiilp den top liad Iwrelkl Maar Ik H tt n zwo fimdiiiihiit gi wtM t Hij WR i isitMia A iiw geuoitd iu at tuin lut tiin rt djpTtioiir a beroofd aii l iiiaolrt waarop hi zit verhoornnnllg dt de iM kwaamh 4 1 waanip lilj oo hn t nR0WOon trofcrh waa had nletw iiii gt werkt Mudle wa Imiu ootuoutau Aij had I itil bij Htoeltiu staan en toezien dat iiMiiitrf bti i eiii in ilidfMp lui ij 11 Toiiw lil fdt waarvan hi io i ki r ih m f t w I gi torven niw r n let n I ioi lu in dl or rii hlf jm l dn gtxlood ftofl prak uu niet w ilet Utli i i lol hom d Oti tiiin idj Im H 1 haii n venu IIt iin HolTl n nii t met up i t inanr da irom rde4 niiiult r pt i i k iloor lm Uit r il K we t n Uii kennen g vend liot W lnlg eerbi vl ei in zijn itfl waa lu koiiiil nh t V n uur nut iiiii wa ki zei ThriMus tot dt ontrouwe welni g ii ia weer otïr de liaan kraali uit 11 li drieiiifthii tT oiMihtml heb Un r fiiidig gol en van verwijt Mrooiiikii er ie Itl van i 11 man Hij Ui p bliii II ling loor ioh v aii nietn h h iikiI il m 111 den jpH I vai mliorplotuin lio lum m 111 tol I 11 krank innig wanhoot piikk lit ijn Maill het kind van zi n lleMi in i rg wtM lMt ngt4fgHaii oti iiid Imar gi IK 11 in liaar nioettei geJooMt dol In ar ou t ni isttin in Jen li mei vin 7 itu liifo Hm had zulk til gtluof niet om lt iherpt II kant lan zun oiilzetti ndtrtii lip wng U neJiieii oi zijii viTkiigeii ai lui ir hifioilligltetd te stilet a vtnik 1 11 l in ïi aIi If aiiffwt wtt t zioti tt hf rin iiirtn wat Ke llefialltghek wnti geniept ha lui OMhHemane van li t ltvi ii ïii HoHH fVirham In dat imr onlilaa 1 n a dl virplMngtn vin wtfeltiwh ut I1 hli k irt itdi luin a kaf voorltti Hind eii k waiii Ki lu aattgezloltt tol a ii gi iohl tl rttaan tegt Ot M r zieli t If emiaii lfO die hem tieldep l t on veplrief z c ecdw hot r nnn l 11 JHMnel natlerdt don mi rbitaaii t n Iffiudtltt op hem twwiil hij a nt Meen anie Mtraiw dwafl Ie vt ir voorbij de orhie OUf budteo het gmloht vau alia