Goudsche Courant, maandag 7 juni 1920

SSP P 59e Jaargang Jachtrit en Zondagmiddag 6 Juni te 2 uur 3027 60 Sportterrein WOÜDESTEIJN rüi Rotterdam BBHALTB ZOM BN rBIBTDAGBN INQBZONUKN MEDEUKBUMOSN t 4 nfnia ƒ elke rafel mau J Op de roerpagina fiO boog ar Oawone advartentién en ingeaonden mededaeUagan bit contract tot imt ffari4 oau len prjii GrooU letter en randen worden berekend naar plaalarulnali Advartatitn kunnen worden ingaaonden deer tuaaeheakomrt w wUada eiM n a Mlaren Advertentteburenux en oaae Acent n AtalBlatratla Tdef IiIm H MT Vooi alias wat in de Kleedepmakerij thuis hoort is e adres J VLAG KUIPERSTRAAT 43 4S Bretels Dassen enz SCHERP CONCURR EEREND Frans Jozef I Sigaren 8 en 10 cents PIJNSTK KWALITKIT HANDWKRK 2997 20 Aanbevelend Spenliiiitfel Berii o Kleiw8 il7 Het GEMEENTEBESTUUR van HAASTRECHT biedt TE KOOP 3018 Twee gebruikte HAND BRANDSPUITEN met aan ageps Inschrijvingsbiijetten vóór 12 Juni a a ter Gemeente Secretarie in te zenden alwaar inlichtingen zijn te verkrügen weeic gele ku OMS MBk tk iiUtindeat inunitl b bsien Hierover mhIc 1 lovd Ueorg l indHixliw tot io deputatie van spoor cgpersoneel Het gaat 4u r otii vn xaak van Jict ull nlu ogste bci uoir onulM nuu proi e Mt politieke 6ttiiM iiUlen te Ik nvlo dtn niet door d g Aoii staat uiidigt ni ddulm doch door bedrtigingen om tte lulustl een des lands te untro uien t 4ou met een ToUwltg aftreden dtff Wè t rng gfllitk otaaa alf tU sujk M0f tiaÜE 4amno digd Naar mimitei OhurcrblU VrUdwi ia Ut tagerhms hwft mMgotUMltl liia ar op et oogenbtlk 40 tanki va 2S vliifftuigw 41 Icrlaod Os miiiiiiit rfMle T rkl riiiNi ii ov V Ier Uiad g v i de hUuWn e a wsUumm afw eliag van de verhalen over Knusm i aai e Ktghoitl tfl Londen waarvan u eigenldk ftiets weten te vertellen De redactie ut ten sich uit in h t ffeven vatt be Lhauwia ten b Mq heeft de beate vei w ach tingen en tMUnda rondt d o ewjet vertttinn woonltjler meer toeschietetjikhéid aan ees der ie heeft haar beeta rel ort rs ei up af Kevonden n komt nu met breedsprakige versliigen over de innchtmar van KraMin a bureau de uitlaUn r n van Krassm s beiiiendMi etc De bladen weten n etd met of I loyd Geoive m syn eerste oatmoetm gen goed opgeschotoa li met d ii Koodes ndeihandelaar met of d M tot Deiaag tyke concessies bereid It t lUn alt naal gisijingi n die w te hoorea kr ea Men blijft in versdiitiende krlngca iicei ttsch staan tegenover de vraag elke ar tikeiea Kraisio fa ruU heeft aan te bieden Met de productie moet het m KuilaiuJ treuriv gesteld un hetgeen Sovaiirdos on lid van den Raad vrao Volkehuieh mtlinff fce aittdtML en rappurt uitssmifc D t rapport Is opgeDaown ia de Ttmei 4n we ontleenen daaraan t Tolgende De economisohe ituatie wordt itteeda slechter FIke tak van nyverheid J getraf fen door een proces van vemJel W dat normc verhoudingen hee t aaiMMiimMn H t i nit meer mogelbk om door kleioe ni ddeien Iets aan dfm toestand te verbeteren De voornaamste oorxaak der Cftaetrafe h te vilden m de onbekwammhci 1 tot ar beldon die men by het volk constateert i ie aan verschillende ooraakdn ic toe t ithr liven Na op den ellemlijten toestand ier i er keersm ddelen geweten te heèiben koml SovnatihoH dan tot de kwestie van den mogelyken uitvoer Hot eenige artikel dat tn aanmerk ng komt voor den uitïvoer aktos het rap port IS hout daarom heeft men het ar boidtleger dan oook naar de bosochen ge londen De arbeid welke aldus geleverd wonit IS echter eer gering hoogstens het dcide van wat ften gewoon is Van vrüeh handel kan geen sprake zUr Voor een wcrkda r van fi uren moet men 00 roebels betaieo Alvorens men hout kan uitvoeren moeten de verkeerswegen h rHt ld worden en moet er gezonid word n viop paarden mannen voedsel TQor man i dier en arbeldswereedscka Wat het vlas faAreft mo et mc jMm paai lammeijea Hel u juist e n ds mtrthpan on t et is Juist iets voor Miss om o te mennen D1VJË R Ë H TIMMERMANS Firma H A 0IE8TELH0RST iactr Biljart en Msubalfabrlek lEIWEB 87 Tclttaeii 161 BOUDA 1 C FickweJIer s KOFFIE eo THEE is de beste Neemt eens proef Bioscoop GOUDA V OORUIT Spoptll Spoplll Deze week iets echt Amenkannsch Een Dobbelspel uit Liefde Groote menk antche Sporlflim in 5 afaeehngeii Bullengewroon spannende vedrennen ATTENTIE I IETS NIEUWS II In deze film maakt men dank zi eene nienwe vinding op Cino matografisch gebied de gebeele wedren van zeer diohttij mede Steeda het nieuwste 11 Steeds het beste 11 1028 Explicatie JULES RENË 56 BENT U KEN ROOKEK7 Koopt dan onze groote N PO LI ON en L geniet 7 kwaitiei voor aiecht cent All Reclamenierk TIP POP 4 cant RIJwIelfabPlek Boelekade 14S De Adelaar Qouda NIerzlakta albumfnuzla bliaszlaMa ziakta dar urinewegen aambeien oDtst pyal zwakte onwillekeurige urine looziDg op eiken leeftu l geheime ziekten vemaawiDg vloeiingen gezwellen impotea tie enz Volkomen en snelle genezing per brief door de wonderbare planten extracten van DOKTER DAMMAN ver schllleno voor elke ziekte Men vrage brochure No 85 met bewezenaan by den Heer SNABILIE GrooteMarict 7 Rotterdun met nanwkeorlgc KhrijTing der iMiU 41 1 REPilllE IIEN EMAILLEEREII en VEKNIKKELEN VAil KJIWIEIEN Steeds ToorhtMidon l to IiUmo ONDERDEELEN BANDEN a SpcoUa iii ri lilvoor bot boawon vaa Bijw eleo AaaboTolond M4L 20 W F PURWMW j Atelier TUKKER Zeugestraat 104 Gouda i DAnlomn Briefkaart foto s 6 è 90 cent I If CbmlIIC Tip Top foto s 12 è 40 cent i I iKilI © deoldo m zijn opgewondenheld U ja ik ben bli dat j nietvcrk H ht zijn Maar en zij Hel p ot stiing haar wenkbrauwen znkkbn ik kan niet mennen Dal zal ik II Iwtron antwftorddi bil gil tig alsof hem U te binnen iebooi Vliswhion ill u mijtonitann het II tt te ren rJrt zei Knel lie koet e Zij lttf vol verlangen naar de pon uioh Htaaii ki ktn haar oogen atraal den Il htnr blanke hamlen streeldden hun zachte neiaen Alsof hij haar ge dacht n kon raden zei hij rtutig V iiiino i wilt u Iieglmien M aa J Inel gauw alsjebliefi ij lA kunnen binnen tien m nuten klaai zijn zei hij hijna overredend r n loop Kal hen go d doen Ala u liet H nsihi kunnen ze nu ingeapan len worden Uh ill oogen glinsterden Mam ik bon niet gekleed Ik bedoel ik heb go Mi toilet om n ar buiten te gaan ly l kunt Hl uw park Hiden binnen uw eigen Kek lei hij riMtlff CiotHl dan et Lueüle zdlider hem lan te sleo Dadelijk alsjehlleft I mtk v rral d EGJ E JICHTh dat mcmgt stamelde 4 DB3G13TEN KOTTfKIWJJ 95cl n 40 HH nPffTHEKERSc r d KICHTER C Verkrijgbaar bi ANTON COOPS Wiiditraat en S H VAN LOOV Markt Adverteert in dit Blad PERSjON EEL GEV RAAGD Aao de ZEEPPOEDERFABRIEK van T P VIRDLY Co STOOM ZEEPZIEDERIJ rtr HAMER kannen voor directe mdienattrodihg JONGENS en MEISJES van 13 16 Jarigen leeftijd htM fleplaatst worden Zich aan te melden bij dan PORTIER der fabriek of wel bij de opzicl tores Mejuffrouw QRENDEL Turinarkt 90 alhier 289j 50 ElecIrotecliDiscli Ambtenaar lijkslelegrafie In Augustus 1920 zal een vergelijkend onderzoek worden gehouden voor de betrekking van Adspirant eleotrotechnisch Ambtenaar der Telegrafie Vrijstellmg van dit examen hebben zij die in het bezit ziin van het einddiploma van één der Middelbare Technische Scholen te Dordrecht of te Leeuwarden Aanmelding behoort te geschieden bii het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie te s Gravenhage vóór 1 Augustus 1920 Inlichtingen zijn te verkrijgen bIj den Directeur van het Post enTelegraafkantoOr te dezer plaatse 30 6 44 Attentie S V P Buurvrouw A krijgt oen paar schoenen thuis voorzien van zolen en hakken Buurvrouw B een klant van de Electmcho Snel Schoenmakerij staat juist iian de deur en spoedt zich naar Buurvrouw A om er don prya eens van te vragen f 4 50 luidt het antwoortï Nou zngt Buurvrouw B dan zal ik de Prijscourant van de ELECTRISCHE SNEL SCHOENMAKERI van P WiEZER uit do WILHELMINASTRAAT eens halen want wat U heeft be taald 18 geld wegsnigten en zy las en stond verwonderd van dat reuzen verachil m prga en aaai wordt het work van prima Ieder voorzien HEEREN ZOLEN en HAKKEN f3 JONGENS 2 50 DAMES 2 25 Kinderwerk naar maat HEEREN HAKKEN fl JONGENS 0 75 DAMES 0 65 3016 80 Aanbevelend Turfmarkt P WIEZER Wilhelminastraat 13 Electrische Snel Schoenmakerij Alt ntlel Zandblad Slaaran Neemt proef met onze hf os tllna en gy biyft niets andera begeeren dan lonilres 1 8 et siiasr lonilres 2 10 tt si r loniires 3 12 cl sigiir Tabak an Sigarenmagaxijn OE HERDER Firma A H J WIJTENBURB Wijdstraat 43 hoek Broenendiil Je adres voer alle soorten ROOK en PRUIMTABAK 1 023 RUIME SORTEERINO IN SIGARETTEN 30 GOHEH Go AlINHKM Auto Garage DE GOEIJ KLEIWEG 101 GOUDA TELEFOON 16 LUXE AUT0VERHUURil4RICHTING or 1010 s IVIarlciezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken an Tenten enz Agint vt r awitfa in mrb Iim H J VAN SCHALEN W DSTRAAT 21 OOUOA Met het aannemen van DRUKWERKEN in elki twtnKht uitvoering b laat lichte yi fH £ HMan S tUué nljfttièÊf HAASTRECHT da he J SCHKKR Maandag 7 Juni 1920 GOVDSCHË wmm VERSCHUNT DAUBLMKS JïioKniËMFNTSPRIJS per kwartul ƒ 2 21 rcr week 17 eenl mat ZondaflbUd kwarcMt ƒ 2 90 per wMk 22 eoit overal aar de bezorging pet lo per geschiedt y f p i poit ppr kwartaal 2 7S met Zondagfblad S 46 AboBBementen wordea dageltlk aaDVCDonien aan on Bureau Markt 31 OUÜA bfa MM affeateQ den boeUiaodel eu de poatkaatoren ADVKRTKMTIEFRUB Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezergkrisg 1 5 regels ƒ l 30 eiken rvgél meer ƒ 0 25 Vaa buiten Gouda en dfn besorgskr ng j4 regelB 1 55 elke ngel meer ƒ OJO Atttertentlën van publieke TermakeltikhedeD tl MM per reg l AdTWrteAtiëa m het Zaterdagnummer 20 bljalag op den prijs aureaa HARKT n ffltiPA Injectie Folef latere 545 aller ei ju gealaa d was d etnhe l vun Duitbchlaml tt handhaven lUieus dreig nog m Dujtïi hland een tub b l gsvaa Het ene ge vaar dreijtt van links waiit indien tl tien n Duitschland de di iuut woidt u tge roept n beteekent dit h t i tee tval I n van het Duitfiohe ruk liitUéi in Zuid of n M kien Duitschlai d ctatiiur iieerfloht scheidt het Knnlnnd zich v in het Djiufrhe rUk af De ryk8kt spliei h eft geen angst voor bet gevaar dat fan 1 nkfith tiieigt want h stelt vertroAVcn in het ge2 nd verstand dei DiMt8 ï e arbeidtrs die t n halve eeuw item crat l te upit ding ach er izich hebben tn die oi fhun feesten pfzegd Ihebben Niet met d t tn Ier barbar n met kiuit noch dlp tn Btrodtti H et r p iemand Neuker lutn ontstond en geueldteki aHl datm nuten anx duunte MuUe c twooF idc at Noake politiek liet Rfnèiflt uc vanhtt ttiturisme der linkeiz difKt dat ookIn hit Kahiftelk cd bociai tiS H arow ders It 1 ip van de njksw rtr mn ht jbtni tiot en Ve l grootervaar van lechts ZU die lekenen op ttii staal i it ian sis de j kleru va tt lïiiniftn optreden De aI It utte wyzt met laten Jiüt ens d stAatEigretp viuu i II oeweaen dat de mtht uu Lsche volk democratnitób kt n 1 pz nd is Ue 1 i i kakAnselier verklai Du tschland den vrede van Uitvoeren maur daarvoor teiun nste lucht tot ademen niogeUikhed het ecojjomuK stellen Sprekende over de confei teide de rukakMmulicr sultaten an de verkiezingen aflmngcn w e naai Spa zuUtn gaan en hoe de onder aan kingen aldaar 7ullen uitvaUn Ken cnalit van k souaai democraten en de Duit cl t volks drtu atht Muller gehttl on mogeliik De boc aal democraten zouden sthuUig zyn aan den wapenstilstan i en aan het vitdesvonlrag beweert rit rech tPizyde Dat is niuist Ludendorff wikk en wapenst Istan I N et de revolut i maar let 11 ihtauwmtr heeft Dmtachlan 1 ten f ix nde gerichl Vrvol enB gaf spreker een overz cht an hebeen reeds oereikt is a de roi iwet en de 8 unge erk lagUit verwoesting zegt hy kan geen boc a ame ontstéan Daarom bedanken de Du tsche aibeidbrs voor Ruïsiache toestanden Om op arte gebourUiJflieden voorbereid tt zyn Htonden Uj stemlokalen tt Berliin oihkr btwaking der politie en m i tairen l WaH evenwel overbodig want ntrgenit b It orde veistoorl vemioe teliik mede flank zu tien regen die den ganstiien Hg titei plaste De propagandisten vo r de sttmlokalen vei bi oederden z ch commu o sten en Duitsch natonaien onafhanke lyktn en centrummtnachen sthuiken een ttu ht K nder aftlaken en vcstib le om da zooveel pylen ut een boog naai v jren te fepi ngen wanneer een kieaer zich ver toonde lusschen £ 4lrui eltjea lt or igani jetrdvn de otuiiÜJtanKiuiL k en oplo nttin in vtruchjllen 1 detleu dtr stad en Upukucus tl ten aantal utuidtciunen ik or de tm tt n trekken met borcten di t opschrift iioegen Dentit an iaebknechtl olemt bpaitu usl uvenjtens tiieaft M uctm tot dtiilt pwpaKjtnda bepei De off cRtif uitslag zal met vooi II Jtini bekon I ryn de voorloop ge u tetlaxen iuniien w t htei vaadatgr tn moTiftn a w achten De verkiezingen in Duitschland De partq Kroepeenng Deeln minff dei communisten aan den strijd Verkie2m 8iede van den Rukskanselier De verwachte Putach uitge l ven Onlusten in Italië Anti Vlaamsche betooging verstooid Uoyd George over Ierland Wat Rusland heeft aan te bieden N pen de honKeranood in Peteisbuig De Poolsch Russische oorlog Kolt sjfüt s regeenng veroordeeld De witte terreur m Hongaiye ONéi OVBKZICMT £ 500 namen waaronder ontrevetir i50 van viouwen Zu zun verdeel ovei M k etwtis tncten Het eeiheeie mk omvat 3o cies iistncten waarvan Ooet Pruien Op ftir bileiue en SJeeswyk HoUtein mat mede kieaen daar hier eerst het resultaat der btemdiiinK of Ztfoals jn Sleeifwtik van ie grenstereliQR m et worden ofvewaaht Behalve het centmm in hpt UtmUrfd is ei nog de cJiiistelijke volkapaitu en in Hannover de Duitsoh Uannoveraausche partu vooi tB de Poolsche partij die aan hanjreia zocht in de noTerheiJHdictncten van het Westen waar talrilkt looisthc inonwerkera zun Hooftlzakeiyk echter jfaa e stryd Kt Iijk Me boven tietoofifien liiaBthen uftei t rechte en de coalitiepartiivu die in de U itute weKen reen middel oni fbru kt heb ben Kolaten om elkaar te bekampen oo ubl ceerde de VoM art3 eon li fit van de 2efrenin eu die Duitschland tinJs de it toiut e deelaohtifï was freworden De con fceiTaitieve 3erl Lokal Anz eeft op ironischen toon een kleine aai vu 1 ntr Het bla i aphiilft Wil hadden de tweede hande ivloot m de wereld wy hebben thans niet een ovei Be ch handclsschip Wy hadden als han deiflteirem de wereW en de wereldzeeën wy hebben geen vryen bu tonlandschen handel een vrHen ïnrenenlan Ischen han del de I uit5 ctie etroosnen zun reintema t ona seeril Vioe er een ruk kolon aa be Bit thans feen enkele bezitting wel tia venalbe 1 voorde Entente Vroewrei blot en de f inanc en en matiifre belastlnjren thans tel 01 Len n alle riiksbedruven en fn nniK hjoffe belastingen Vi oe er bevrixi epnde valuta thans een waardelooze Mark Aan welke aanvull n Ie V iwa ta weer toevoegt dat men vooral de rca t on nairen d p Ie oorzaak van al loze ellunde run niet moet kiezen Vlet ongel uiitheul ag men den vpikie 2 ng s lag njideien it g eiuchten over I utsch plannen dit de uittis t linkHch en itohtsche partyen verspre doen voor spelden we mg goeds ook al vei klaarden de behchuldiifden over en weei dat hun te gendtamlers die de geruchten o omloop uiichUn die praaties londstrooi len om i un in diBCrediet te brena en De overheid vo l ie z oh ntusschen lang mei op haar Romak en zoo wewlen uitgt bre le niaatie gelen wretroffen om een begm van een cont a iPVfllutie onmitidelUik dednooH m bloei c kunnen amoren en ook p andeie ij e poo e 7 de md Ba tt berwt gtn van oproeitjes af to zien Vrydag hi ki rykh kiinbtl er Muller voor du zenden toehooi jt b ten verk ezingfaredevocring waain üij ei op wees dat de regeenng ondanks In itttU p Üeigie wi tin ieilaou zun di uufaate u en minder rusttx Verioopen iiloreerst hatuitin inditeiit u ants in Ie Itaiiaansche piuv n ic üui Aan u a g een lunourot ilersAla ng I en gewdpenue btndt tracnlte zicti meester tv milieu vaa it itruittaüneK 1 uüogravlo ïootUtt d ka labmiors genoodzaaut waten van hun Vuurwapenen gtbiuuik te tnaken Dt correspondent van liet Utornale 1 Ituiu wi nl getlood door d Mvo irtelin 1 n wtike hum verweten tot de party van üe onk te bettooren uugevolgt van dio incidenten is m vt SC 1 Itmit belangryae centra de algemeono slaKiRg afgekondugd te Casteilana overvielen cewapende b eren de kaïerne De carabinieti werden rerHlag i i L i onto erd fötracht he Zittingen in brand te jagen f e carabi apDt moetrten tusschenji eid koineu im de Orde te liemtellen Fe Urusiwl heeft eea anti Viaamsche l ttoogiiig een bloadig verloop gaaad Viy lugavuntj 8 uur had het Nationaai vtibunl ooi verdetiiging der t ransche taal m de Beur een groote betoogug belegd tegau de vernedrrWiittlrhtng vani de univemltvft lan Gent KttiU om half acht verilrongen laitykf Vlamingen ch in de zaal l e vtigude I ng werd te acht ure stipt geopend 1 i o ftswjr Anc aux van de Brusseiothe uni vtis telt zat voor lili verklaanle lal i ere bocht voortzetttn Hierop g ng vanuit de zaal een ooi ver uooveiid gegil en gefluit op De Vlaam the Leeuw werd dtaande gezang n Veivolgenh arongen de Vlamingen naar de voonitterii tafel en durwden het c nité naar buittn l eni fe transohgeEindc wierpen stoelen naar do Vlamingen Twee personen wer tn zwaaj gewond en moesten wegge ira jitn woiden Kond half negen werd e züat fiool it jwtitie ontruimd Twee per ionen A itn m hechtenis geowinen in Ierland blyven plunderingen bran I 9 1 ch tingen en wat diea meer rli aan f or Ie van den dax t Gaat hard tLgen hard i legpcrmg wjl niet toejreven en de fpren hmdiia en Wn tactiek Militaiie patrouil woi i en geschoten to a Vri da r te Ven fortnsondes Kerry en het lersche spooi wogpcr onec denkt er ervenmin als een t Is meetfevailent I e verkie mKin voüt oen KoksdaK in DuLtitcfhlaml zijn K t ii en wwr soover de bertcKten ons m taat stel i n dit aft te ffaan rustiK verloopen van ten jPutRCh noch wan uiterst 1 nka noch wi uitenit recJitsehen kant is nieta fce lomen oo enBchjjnl jk was alles rustii in ti enatelUn met d verkiezingen van de nationale VerifadennR die retw idcn Mei jen in ten t d van woehnKeD binnenland Khpn tiyd en burgei oorlojr Men kent dt TooiweoLhiedenis van deze laatste verkie Xiiififen Oe Nattonaie VertP ierin bu eenifekomen voor den duur van de over l an Tt perioae om Duitficiilanid uit den oor loft noK naar vredestoestand te leiden iJeze perKKle x ffeëinidiffd en daarmee het man aaat lei fgevaardiRden en verkiezmRen werden uitjfesohreven voot den nieuwen flukada p l iml Ajiril beffon de pol tieke ac tie van öUe zyden werd heftig ïeafi eeid een felle atri id op papiei en in redcvw ringen werd gevoerd vooial tusochen de oude partij groepen die deee ffekKpnihi d wuivrrepen om hun kracèiten ti nieten De uiterst rechtsche paTtutn n l de Diuts h itationale partu de oude consei vatipven en de Duitsche volkspa ti i de oude nationaal iifberalen bevochten onvei moeid en met buitengewone bitte hei t de huid e coalitie beetaande uit het centrum of katholieke partij de meerderheais socia sten en de democratische party i enalotte steltlen zich teprenover leze beide Kampen een deide macht de uiterst linkschen die Ie party der onafhankeJnken en commu nisten spartaciaten verte en oorll Rt Laatstjïonoemden hebben Eich de tii ia op raad van Karl Liebkneoht en Rosa Luxem bui bu de verkiezingen voo oe Natio ndle VerRadermR van strtid onthouden Vu iiobbfn ze na Un f luiijfe debatten overwe Keni ilat hun macht t nd dien toeetna men besloten hun vroegere Kediags in te laten varen en candxltten te atc len met dien verstande dat ze lejren aue pii lemen taire ybeKinselen bUjven De bouijfeo le taat mio t ih i wel omverjïeworpen wor len door Btr d eöhter door atr j buiten net parlMnent En van sajnenweikn met oe onafhanketijken wiei opvattinjren ze overijrens het naaat staan wilden ie niets eten want die hebben naar de commu meten meenen verraad aan he pr eta naat fepleegd Ondei deze omstanliirhe üen vormen de communisten een bptiek kelyk kleme jrroep iip naar hII waar whimUrklheid alechtf eer enkele letela za len deel vallen Slechts in twee t er I let kiesdistrwten zim ze vertepronwoonli IBt blnkt uit de inffetiiende Uisten Totaal ti er 7 partgen of jroepen van belanjr lehbenden die dmiren naar mandaten met Feuilleton V non Ion kenden olkaai al lang MisH ooi u 1 11 ik mota meei dan 11 kntchi etn niouwol ng I iiulh keelde zich tot dt paarden l die nietnt dat vt rkocht moe Itn wolden kim e verknopen zei kool Hoel goed Miss zei hi ernstig l it zijn do rupnarden ITij wees met zim hand naar een rcekfi vaii 11 ou voRfitn wmr an Ic huidglans Il als sa ijn Do landhf er was tiotsch 1 i puurden tn er zun er maar wdiug dn htt vnn deze winnen Lm dif deed e n stap oi rwuarts HU rlen naim op een box te lozen en trrwiil 7n lit d ed kgde het paard itn joten m dtn nek m Iiehltc zijn hoof Hiirr H rnt had zk h op dat logenldik afgewend m een paai atroo ijet op to rapen maar alKof hijongon in zim lug had draaide hij zich om grtep T ucillp bij den arm en duwdt hiar l u t ii gtvaai met een gt irht fat o ir p n Bi onde vunivod was en lanrn doodeltik bleek Tk lien een orgolooze gek riep hu uit met hartatoc itelnk zelfverwijt n zun stem Ik had ii motten waar irhuwen Er ziin ei een paar waar u niet tt dicht hi moet komen Ik ik hoop niet dat ik u pijn hei godaan iitHiiKUfe hu toen I ucilb blozend en 7wt1gond bleef staan Veen o neen zei ze terwijl 7ij onversehitUg n koel trachtte te spre ken eu naar de Mm kliiirii van gi iioogt ii bitn hu haai ziin w mrden boordt htrhalen leohl miss antwoordde hi lus Uk No dan omdal ik niot slecht winsdii te zijn d kimUrliJk ui ik 1 idun En zon hei iiiel d ti er 11 gUHii denk je I kunt gtui Ik ter krijgen dan d k iz nn mst iiimi dat netmt nut wog dat il tl tar een paar mtr met o n ak zal I ndf n lit een zak riep T iicillt tut Ia MiHH n ndom nilji nuddt 1 genden ni iH ri liamoHriiklotsï na te i I sen lui HU lailitc m dal idii en Uwr liin III h wird haar Iti f gelaat nog mlrali tidei Ik hl i hur liiinn elk paard ge IrtsHifrd MiHs zti hj terwijl hij Un oogm langs de nj het gaan Zelfs du iw 0 ponie s iTij optndc oen volgende deur en I i ilfi uitli etn kreet van v rrukking Dl p THiios waron mui volmaakt Hpaii w iri dnrtd ii vurig en glanzt nd Ih Kiti ii in htl 7 inlicht dat dcMii do pni dinr binnenntroomde Fr is gton moou r jMin in heel lU t ktiiiiitkrijk e Haar Ilerne k Kiit i uil een stoet en gaf fep pond H i f luk hit waren een paar lastige krcn duivels on de landlieer tatli e en i dat Ik ei iMioIt lot van lou terechtbi ongpn en nu ztjn ze aiseen Ob Vrouwe van Darracourt door t HAKLES GAR lCt Oitautonseerde vertaling vun 1 Y WKSeFÏINK v rtOfidUM Nadnik iM bo4 ih lui l haar ge n pMn gedaan en toch lueji do gie p van ijn turkt han l Il lai irm mg te tiiiklenimtn I i e kunt u iiansprekt n Miss 11 lui kalm hij in zuo rustig aia 111 lam ï iUdlle ging naai het paard toe en itrtoldo het Hlirrv Heme nam oen liandviU havei 19 Harr Ilerne fltimrde den staljontïen g en opende een van de staldeuren I e kiietspaarden Miss er ziiii er acht 1 0 paarden zagen er prachtig nit 1 Lutilla zei dit l lUrlyk prachtig stemde hij tf e nwar vier u vHn tijn slwhtó legefiriukeTi de andere moesten verkochtworden en vier jongeren wij heb wn er geno nni afgern ht Ie♦orden Het is krachtverepiTlmg e ikrachtverspilUiig is Ik vraag u Iffems Miss hield hiji pIotRelmg toen Liirtilfi hem aanzag De ndheei uw oom stond mij toe mijn Rechten mt te sproken alsof ik W nB gelijke was Ik f n je gelooft dat ik minder toe fv d zal 7iin dan mijn oom yei ollo nwt haar zeldzamen ghmlaoh doel je dat keek haar een seconde aan P IftDfIhwr on ik waren owie Wanneer ii uw handen wUt ophou in 7al ik ht er in doen zei hij hii ai het nttufj aanmmennis 11 hond I IK lik m takte een bakje van haar H idt rosü handles en hield ze mi t I vrooliiktn meisjeslneh het paard VI i i tie un achten fluw Klen mus lil hini hfinden Iriikte en do haver iphnido O ji prufhtigo O ik Iwni ld op paaiden in jmpelik zij bijna ml rbnar Heine sloig haai gade mot oiii iiitdiiikking van sterke law mie t ng in zijn mooio oogen Dat m bu de mtitMtt wedeiketng MiHS z 1 hij Die zal ii na v an 1111 rgen als t en hond volgen Fn iIh 11 deze rijdt Idi wc op t eniWHdi tlge merrie al Jj voor u zorgen VIII goed iIm ein man mv do n K ik I nd f ZO Lneillo haii wenkt rnwysi w mei m n gliinla h opha lend Niet tijden mtt al die pruehtl o paarden r nt Zou een kraehl v t r spilling zijn Ml kraehtverapililng is Wil wah 10 m plfln har aii ie eggen V