Goudsche Courant, donderdag 17 juni 1920

No 14342 SANGÜINOSE Vüuim Sanguinosom in vacuo Aanbovtrfen tegen slapekto cid gebrek aan kracht en energie ge dunge vermoeidheid Imteloosheid en moedeloosheid zenawhoofdpqn gebrek aan eetlust pijn in de maag in den rug en de lenden kortom te gen alle verschunselen van BleedirinoeileeiiZeDvwzwaliti Prya per flacon ƒ 2 6 f 11 12 fl 21 Wacht U voor naramak VAN DAiM t Co De Rjcanerstnaat 2cl4 Den Haa Te verkrijgen bö Awrthekera en Dwxriftten V 3087 30 ABONNEMENTBPKUS per kwartaal ƒ 2 Ï per WMk 27 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week tt cent overal waar de bezorging per looper gettchledt t ranco per post per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagsblad ƒ 3 40 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt l GOUDA bij onise agenten den boekhandel en de pogtkantoren ADV KlhNllEFKIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bexorgknngj I g regels ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezurgknng 1 tegels ƒ 155 elke regel meer OdO Advertentien van pubh ie vermakelgklieden 15 cent per regel Advertontiéu ui het iaterdagnuDuner 20 beslag op den prgii Advprfpprt in dit Blad UIT ELE COEDE DECESTEf Redactn Telef Interc 546 Nog geen oplossing De ciisJs in Duiti Lhland Dr May i weigeit Fehrenbach vooi het kanseliersschap aangezocht Di eigende kabinetskwesties Apponyi üvei den boycot Len wciaiistisoh blad waarachuwt tegen part vei bhnding De Oosteische kwestie Bntsche strUdmacht bu l mid aangevallen De bespiekingen met Ki aa in Troepen naai leiland Hensburg weei Duitsch ONb OVERWICHT De Duiite che kabmetscnsifl utK 1 kein Ln de Het e n l raöht aou lm un i idirlan 1 en iri ten dienst bewezen hebben Di Mavti ft ccKtpr inders b sch kt zo idat l btit wiederom op zoek m est na een ruke k insol r waai toe lm op nsti ratie van rrimiharn ten voonuttt der Nationale VergaderiniK Föhrembacht heeft uitverko un FrihrenJböfh ha l gu tertn besprekin gen mot den uikspresideJit Of ze t t eenig resultaat iulien leliën ih nog met uit te maken d toestand is tniitengt oon ver ii t De VossiscJn Ztitung en Vor warts gelooven te mogen aannemen lat ehrenibiach un eventueel kab net alechtd op twee bungerlyke partMen het Centiuni en ie Democraten Itan laten steunen en i it u t c igc parlementariërs I e aan lf7e bede p artijen worden onttroklten en NEEKLANDS POETSARTIKELEN SCMOENCREAM MEUBELWA3 METAALPOETS Met het aa nnemen ran DRUKWERKEN in elka gawcnschte uitvoeriog bvlsat zich te HAASTRECHT da heer J SCHEER FeuiSleton Arrow PUNT Boorden Vcrlcrljgbaan b J uw e§reg lilcn leraranc r tmp MAX BLDCH AvsterJam 927 45 De Vrouwe van Darracourt door HARJEb GAHVK E C u boTHseerde i P ffhSflniNK T i 8SIJU Nadruk t cIk A i 23 Terwijl 7 die THag deed keek zij hem aan v gaf ei niet nm w het intwoord OU 7nn maar hI Ide zieh il en ander vraiig ITii hij ha n Il 1 1 Siiu laii flamengezien i Dat woef ik ei hu k heb liaui uist verlaten Wi haiMi u het Hjiijl mij he te moeten zeggen een kit in ongeluk Üe p in s sietht gulKM Perde beieteli slot gen op hol O hemel Is Miss Darracouri g wond Niet in het minst maar zh ib vrees ik 7i er gcchrokken Ik moet naar hanr toe zei i Een jongnionsfh mentfe HarrvH r ne Hfirry If erne was het mr t Terwnl 7 dun naam uitsprak keek 7ij hem oogenschijnlijk onschuldig aan en 7ng hem m€ ester als hu over yioh zelf was slethtB even zijn dunne lip pen samentrekken Hij was niet met haar zei hij Ik reed O hemel met een uitdrukking van Hpijt Ik vreefl dat Mise Darracourt AGENDA 1 Juni 0n Genoegen 7 u MiU tnir Concert 2i Juni ronHistoriokampr Remon Ktrnntbche kerk 8 uur Praktiecho deji listen Assocmtie Beleefd verzoeken wi geregeld tijdig inededeeling te mogen ontvangen van vergaderingen concerten vermakelijk hoden enz om deze in onze agenda te vermelden KiloctriHclie Dnikkt 111 A lïïtINKMAN h ZOON OOUPA GEVRAAGD vooi zoo spoedig moKeluk Zich schufteluk aan te meldenN V MODE ETABLISSEMENT Gouda dl 69 l Linperiein en Kinilergoeilereii Branche wordt GF In bo engenoem ie VRAAGD een flinke Verkoopster extern volkomen met het vak bekeml Zonder goede refer onmiodig z a t m WedL J 1 Hb UKEUX Groote Markt 23 Rot terdam 3171 12 GEVRAAGD aan de N V Stoomtimmer en Meubelf abi lek v h Van Mengelen Cote Bergambacht 3174 10 Nnts Spaarhank Haastrecht INLEGGERS worden beleefd herinnerd Ban hunno verplichting tot inlevering van de boekjes voor contrAle on b schryvlng vanrente 317 11 Rheumatiek en Jicht genezen N twintig jaar van onuitaprekelyk lijden heb ik müzelf genezen Sindsdien hfb ik het als mijn levenstaak beschouwd te traoh tcD ook anderen te genezen ik weet wat het beteekent te moe ten luden maar Ik ken ook de vreugde van terugkeer tot ge londheid en kracht Ik heb mezelf gene aen maar ook duii n den anderen Tal Tan attesten zou ik U kunnen toonen ran Heden die reeds vele geoeesmiddelen vnichtelooa hebben gebruikt en ten slot te door Gloria Tonic zjjn genezen Zij zyn nu weder gezond en sterk en z j vertellen een ieder wat Gloria Tonic voor hen heeft gedaan Na veel studie is het m J gelukt dit geneesmiddel samen te stellen voor de genezing van Rheumatiek Jicht Spit en Hrupjicht Indien Uwe ziekte behoort tot de z g ongeneeselijke gevallen zal één doos waarschijnlijk niet voldoende zyn om U tl geheele genezing te brengen maar toch zal U reeds na de eerste doos blijken dat m nc beweringen waarheid bevatten GLORIA TONIC is verkrygbaar in doo zen ƒ 2 50 Te GOUDA hti ANTON COOPS Wüdstraat 29 en verder bÜ de voornaamste Drogisten Vraaet eveneens de GLORIA LAXEERPILLEN A f O 75 per doos Waar niet verkrijgbaar volgt toezendingna ontvangst van postwissel plus ƒ 0 20voor porto door John A Smith N Z Voorburgwal Arosterdam 1607 4 Het Bestuur van dön Geneeskundigen Kring maakt bekend dat van af 1 Juli 1920 onderstaand tarief zal gelden voor geneeskundige diensten van den huisarts 3173 los I £ en gewoon bezoek wordt beiekend voor Bezoeken a morgens aangevraagd Voor de late Klas f 3 tol ƒ 5 2de ƒ 150 flM 3 le 1 ƒ 150 III Het dnevoudige an een gewoon be zoek Wordt berekend voor a bezoeken tus8chen U uur s avonds en 8 uur 8 morgens nachtbezoeken aan gevraagd b consulten met een anderen genees kundige c keuring op verzoek en ten laste van den aanvrager II Het dubbele van een gewoon bezoek wonlt berekend voor a V ezoeken na het einde van het middagspreekuur en v66r 11 uur avonds aan gevraagd b bezoeken terstond of op een bepaald uur aangevraagd c bezoeken op verzoek van den patient op Zondag gemaakt Bezoeken op het spreekuur van den Arts worden geltjk gesteldmet een gewoon bezoek ten huize van den patient Kaa lgevingen op verzoek per telefoon verstrekt KUNNEN als gewone bezoeken worden berekeml By behandeling van meerdere personen uit eenzelfde gezin op hetzelfde bezoek KAN voor elk een gewoon bezoek in rekening wor den gebracht Voor het verleenen van verloskundige hSïp wordt minstens het vyf en twintigvoudige van een gewoon bezoek in rekening gebracht met een minimum van dertig gulden B zondere diensten worden afzenderlijk berekend Tot de 1ste KlasHe behooren zij wier jaariyksch inkomen grooter is dan ƒ 6000 Tot de 2de Klasse behooren zj die eew Jaarlijksch inkomen hebben van ƒ 2500 tot ƒ 6000 Tot de 3de Klaiwe behooren ziJ wier Jaarlijksch Inkomen kleiner is dan ƒ 2500 Namens het Bestuur van den Geneeskundigen KringT BLFKFNKAMP Voorzitter P DE BOFR Secretaris Ziekte behandeling en Urine onderzoek LROSCOPISCH INSTITUUT gevestigd Eraamuastraat 21 Rotterdam Te bereikenmen L n 3 10 U 3170 18 Voor Postpakket behandeling Urine te zenden met de ziekte beschruving of de te stellen vragen Patiënten met bewys van onvermogen gratis behandeling H V GELDER Uroacoop Dr H v MEER Med Adviaeur D5 H Manning s Pharm Chem fabriek DEM MAAG 201s COHEN Co ARMHBM FABRIEK VAR Markiezen Zonnescliermen Jaiouzieën Rolluiken 36 Tenten enz Agtnt voor Qaudi n omitriktn H J VAN SCHALEN WIJDSTRAAT 21 OOUDA i 20 60 D mmÊÊimÊÊÊmm U TGEVOEIID ORUKWERK levert vlug en tot billijken prijs 1 1 Druklcerij A BRINKIVIAN ZOON 1 l 31 Tel Int J Abonneert C op dit Blad BOSKOOP Adv rtcntUn en aiwiuiemenien op dit Uad worden aangenomen door P A WKLLER Zödewe T3 jesü Treywenü KOKO een lulverc heldere en nlet vettc vloeistof bevordert den haargroct versterkt klieren en baar wortels voorkomt het splnfen en uitvallen Hoofdzeer en roos verdwijnen nadat men KOKO een paar malen heeft gebruikt men sprenkelt eenvou dig KOKO op het baar dan wri M men bel zacht lo oederwaartscht richting en borstelt flink Verwaarloos nooit Uw Haiirl Wit stellen geen dwaze of onmogelijke clschcn aan KOkO maar wij teggen en houden vol dat geen I KOKO al Sotiede Salon an HuiikamermeubelcnalsTaieli Stoelen LiaaenkasieQ Spie eliSchilderijen Theetafels Eikeohouieii Buffeilen Boekeokaaten Ctubfauteuili Zi denpluche Ameublemeatea Lcerameublemenlen KapokmatraHen Wollen enSatijodekeiia Siroomatraiscn ens enx 5396 SPOTKOOPJE81II 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN SlllOIISmilT44ltliorenliiiiMbilem jiil8 ROTTERDAM Telefoon 12800 K URU maar ander preparaat KOKO aU een suiv r gencssaiiotUI voor oei Haar kan evenaren WAARSCHUWINGt Lel op onderstaand Handelsmerk voorkomende op elke flescb KOKO wordt nooit los zonder verze i gelde buiten verpakking met Handelsmerk verkocht P r tj 1 08 klalnt 2 2Q mliUn 190 grMtt fittcfe KOKO Shampoo PoedcM f 018 per pakje B FiriBMrIfteWaUfn Nltrzltkti Ibuminuzli blaiszUkti rUktt dar urlnawsgan aambtlan ontst pijnl rwakte onwillekeurige tiriae loosing op eiken teeftyd geheime nekten vernauwing vloeiing en sreiwelten impotentie enz Volkomen en snelle gtit ting per bnef door de wonderbare planten extracten van DOKTER DAMMAN verschillena voor elke siekta Men TTSffe brochure No 86 tnct bewlJMB aan b den Heer SNABILIE GnwteMarkt 7 Rotterdam met Kaawkc rifc mi chrtiTiBf der riekt 4867 16 rkrlU MT m ApMkakar DrofbUl Verkrggbaar te Goada bq ANTON COOPS Wad Kfraaf pn io Sthof nbf n ï i A V TAV ZF F 1 59e Jaar an Vrijdag 18 Juni 1920 GOVMHË COURANT VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGhZONDKN MfcOKDhKLINCEN 1 4 rat a ƒ nUie n l n Mr l M Ufi ito vuor cllw 60 koogw U wunu tAw i tentien n Uig soiuien mededuelmgen Ai coatratl tot iMr fiaradu tetjrden pruti drutilc letters un raml n wortl n berakettd naar plaatmiimte Adve 1 tuntièn kunnen yut Uin ingetundun door tuHckenkomxt vmi tioliMl BiMkhwidelaiE n A lvertenti bureaux en onM Afeotan Bureau MARKT 31 GOl DA B Administratie Telef Intmc 32 k 1 1011 10 sUuin van hot beitLuit tot dui io e i U U n guuiM lie uibotleiH HM dti je aaitleniji ial aeiit met wjei eidetit hti lietit ge Afioiviau liobltcu leJl pad lut de klanten van den boyeot ge boord pn h b t en Zticii cang buden un nimle t wei kuu aan tiüi bvLer nl Uiten van de pa tugeiiuu tea in kei buitenland en ispi j looÜ dtU u UiOlWUiiruclu oc aal dmuoCfatWfjfte ar t eMleiJi die ILongvrtii en vatierlaiidor wi en zun ünvourwuaid Utk deze belofte muilen nttkiomtui De I latbte bowenog i m trtld met de jouigstt vtakUring van t do l unmen d e met klem verzoiteide dat de Uongaui seJie part M enot t n de antiuders iku hel pan hatklen toegejuitht Was l iininen wel ïtsker lAt de mtmsobea die graag veilden lijden om aan d m t raur een euxt t ma ken nuneiLs de groote nuuibu tipraikvcL We vouilen het huu t bebwufelen een uitlating van le tiociaal tleinocratuiche Nepozava wettijft nu juist mat d verondemtelling uat de Hongrittibche artwKlers buuxoder mgenomen zuu rnut de bïokluule dK hun land dus ook henzelf als ein zwaai d van Damocles Iwven t hoofd hangt Volgena 1 tt Honguarbthe tor respond en tiobureau schrijft liet blad Lenige dagen scheiden on s an de tweede helft dea laars waarin men vooi de vinturbenioodiigdlhotUn en voor die van het industnoeLe leven nH et zor gen L at alles wionit door den bovcot be dreigd Daarom moet dtize KrtMtt aweHtu met van iit dt verblinding van et a par tudig standpunt woi den beschouwd De sp orwegIieden de zeelieden de post beamibtefi van Uelgie laten aan het pu bliek eten ditt alle correiawndentie vooi Hongaru van 2 0 Juni af niet nvotir ter hct t mming zat kmnen In zake tien vrede met Turkije begcmt dt eK ve lj te itMuie De IVirluKihe dele gatie 18 te Veraailleu aangekomen De ooveelato minub een z Jn gespeeld Jn ettelyke conferenties to lionden Parus San Utmo Hyöhe na veel Iwofdbrekejn ü ten onlwerp opgtjwteltl iat geen der partyen bevr jjide en luikue aJlermmst Dl lui ksche nationalisten konthirden aiin de oiwlerteekenmg vaa een dergetuk tiactaat euütt cjuc cüUte te zullen beletten vandaal troebtlen en gevechten in Azia tisch lurkiie Zoowel de tiaufchen als de Hgelscbtn kwaintn met dezt furkiiclie I atnotten n ei malen in onzachte aanra king en tin leUik besloot t lankryk met dt nationalisten een wspenstilstand te lui ten Dit gtbturde en t wtkte lan ook ge weitiige vt nmtwaardiging totn dezer da gen etn 1 ransche compagn e te Hlzimte ikmr rurkt che nationalisten gevaiuten gt n omen t Was een veiTgiKsing bleek later de muzelmiinscht militairen die al te veti over vertoonden waren nog niet op de htJogU van le gesloten OVfreenkomst Nu h M tii Ht Fngelwhen weei klop ge kregen W tH niulaff hebtten naar Reuter uit Konstantinottel vemttmt ovennach tige nationalist ach atnitHfrachten een kleine Br tsthe tiwept nafdetil ng aaiwe U ii over ceu aanataaJMi sUliioueiU t i u L ti n uk ai op lil iaf lbt it Ainponyj h elt in dt Na ttjaae Veiguilerèit te Bot daipeat gemHi pt tletrd ovei den vooiKenomtn boycot t I Ij hiertoe bes eten op gioiwl iian Kcwel lige pliantas een en onwaarheden waai van pi enkele frappante staaJtjti gal Vpponyi juichte le maaitrege en van ile leg enn f ter vepzekenn van de open bare orde boe h wensehte dat ie eenwuui npeciaai wat betreft de opeiïhainiiakimg an de door iedereen veroordeode buiten por ghtd n gemat gier wonte toegepast tan 1 110 k i maken van diegenen ie liet inccst n le brts spnnffWl vooi hand J av ng V4 n de leehtsorde Spr hoopte dai men met tou blyven bti fitt besluit tot I orvucj mg an den boytot als men z ch lati ncrtuigd vaji de ongegromiJieid en de lun tv 1 imlijpheid iaaivan De iiuausttir pieuiuleut bimonv w e er daarna 07 dat het beeluit tot den bovcot nut I geuomen loor de geianiennke Am U lams Ie uibeders maai door het ut lutair sstui van vaJtvereen g ngen Ik taaiitie centrale bureau l e geheelo t e we iui vaa eweiiiyk uotgegaan van Ie Ruv5b eiK bolBiPwjki legenover de data enoenid n het bojcotbeslgit ateit de m nL t i pieawlcnt v st dat in het gevangen kamp van Haimaakt op Ln Ma irt ttiamon 18 geinterueerrlen bevonden een arak r nternee iinig kajnp btstond er toen tei tydt abholuut met hiln betlmajrt het aantal geintti netrden in het kamp dat op hel oogenbl k het een ge s dat van Zalager i Mi I Het aantal ter dtxMl veroonleel if 11 m n og get n 50 Ook ontler dezen w rta er zeer wc arbeidefb De ugeering houdt het buitenlarnl i te h op de hoogte van den toestand en b er van overtu gtl iat de laatste meatregelen an le rctgeenng heil7ame vruchten zullen Il igtn Wat iKjtreft ie censuui deelde api volltonien dt meening van Apponi 1 D lar na wenöclit ik minititer prcüirtent vast te tc len dat de Hongaarsohe arbeitlcrs vol tiooffd xich voor de moffeluklheid gesteld lien üicti in ilon RU Uidiaig vtui d mueKlt r jtewl te VBl£€UiJt ren Lkaai op tte 1 uj m u voIk jpaitXI net U iv enen vult ib aan te neonen dat hot Centrum en dt l emoeiat n Kich n litn herlat opmeuw wti Ie mei i UeineiddsociaJauten sx a L de uitnowliging zuUen wenden aan de met rdenheidtwormmK tti te nemen Uit zou Ie wwU tf atan ding van de oude coalitie zim het Beihnei Ia ge latt meldt dki ren tcgt 1 dat de OentiunwfK vuanLi g le di 1 r mtwrn rfisittroohtend met de leideisi dti i ü tsche volki paiTtu di Strtnemami l lleinre G ierom in contact is etrodem J lij hceit 7un vroeger peilen der poUtiekr ötroommg hervat en aan tlt Duitach vi k d tij vooiigt iteld eventuet I wanne i dt Ücni tiaten UwiriTiedt atcooni zoudtn gaan Lp amen met hen en het t entpum een co i te van het midden te vormen De r aits hL vuikspait vciklaait Zich aui tor principieel bereid en I etft een fric tie tting buetnjsreioe pen om lefinit tf haul Ëtaiidpunt te bepalen De iKbjiek ngen van ii inmiboin nut de Jxetfea Mrc ennann en Heinzp gingen van dt vu romlei teli nu u t iat dt sotiaal democraten zulk een burgcrUik b ok v in het milieu niet door een prine pieeltr op positie l n aubeid z illen verawaren Hoe injpevrtlllkeld de toestand nog a blykt o A uit het volgende De Ikmotia tiache iVi tetkorre x ndenz verklaart trih teienavinl te bevoegder P laatse te hebben vernomen dat bentttoi lr ieter en D na if bij zj n he pitkingen met len he r tmltorn en met president Pbert u tdruiteli k hteft V iklaard lat zun parti naft lesuitaat der veike rwefi al mtxielok wegens h ir politieke posrtie met voot den post van rijksjtanst lier m aanmerk nir komt i venzoo meldde de Vorwarta g s teravond iat de Demoeiaten niet ongene g l zouden zyn pugnngen te doen dooi itii at gpv i I Y l Sch I e n k b ntt 1 t 11 i t tr 1 it n 1 H nifon i t iant 1 mm stertiis m V i ij bliift iiige M igi tegenu e Ie enk e ki inet k st dt It ihaainsfhe lie tot etn btviedigent e mi woixlt gebracht tant i ogenib kkeU k een nieuiwe Ax is in Nooi wegen h t mnttteiie afgetienlen in This cho Slowakye dat pa een nieuw bewjml iheeft liei rt de premiier tt zullen vallen om een dergrfiJloe reden aU het Icrde m nthtene Nitti De minister uresulcnt wei gert hier nl wetierom toehlag te g waard vor dtgmanprya lag wordt gchou dt n Ook uit Ht ngarue komen weer l erieh vjillen op hist Isinidfrunt U hntaciuf buvetlitibber trad m oaUdrh nd liiwriui UMt de luiüuoaiuten die d n vrut n aitucht to6iitoiui o der tintien De voorba d kwam ei vedUt doorhem tlooh d luitiü nahaton bogonneji vernideiiuk op de houfdiimcht te xctiieien wMU door m JÜ wt rden guwiund hen Bntoche ulfjciar werd gevumgui genoiiven iia werd onuutkielUlik uui p geoonden hean liiiUch oorltHTtiMoaip besUicAH de Ktditturtn dir nuUionaiuitvn am vertiua fde aUlua il acht rvol iuiN der ihn gelsoheo De Itmps vi rneemL dat de hooge eoni mi sar s voor Knffeianti te Kx iutanttjwi J naar imud vertrokiken is l on en andei heelt ik vraag dowi op werpen of t met beter s u zim t furit che vretlesvcnlrafi te wuzigeo iimi het ti etn gerucht de ronde gwlaan döx li venliiag al tvru Hfinoineji was doch iat i ut rd dit ttigeivce P x 4 n Üiunatt 1 erKi t hooofd dor doltwatiéza dank zu de venJcekiineid di er ouüwrde gealheerden hecrMcM vermuedaliik w i 11 sagen eeftijre vtrz M Jitin en w iJeJittotale revisie van t ontwerp verkryg nl e tmoitciui bl len nut x ume t Jour n l dib Dt bal de Uutin tie leaiMMi aspotten wat mei iiva inhowl van t vrtKleiv lU vn mot het bcAlunt van de p iiiuiuiutitire comm mie voor buitealatwlache Mken ilie tein tmtlt raad nieU anrters iiu oiwilt te besluiten hin dat eenige harer I lUa nwi luiktie ztMiden guan tun iih m tt gtuia hüo de loestant daar nu uurtinUlk iH I BritHthe blatkn htèiten het nog aJ t ld druk mei de undi riiandt I ngen Ium when Kl istin en de rtyreering Ut tiveiiing Stundanl Ke t dat KmMun be jg in met e en uUvocrj e nota woiari de antwoorden vervat zha viw Usma op f Ie V1 ugf door I loyti Geonge aan hem utHttUI Matr Lonin heefl aan de antwoorlen zMiierzij ls een lutntuJ vragen aan 1 loyd Otwi ge n iiens toUegas iotg voegd wtlke vi aaen ook in de nota ïuticft wordon oi gienoTnon Jltt bilt vernttmiit uit goede bron dat d 011 riiantldingen in itwans gebracht 3Un door I sim s houthng ln I rland waar al lang n guerilk wordt Kt voehi iloor Smn Kein staat nu t tn fttriieele oorlog op t unt uit Ut barnu listtïitn is te Dublin een groote troept nm ht uit Fngelanid aangtekomen v etkt nvt pw uJd over de ninwerigi d st tf n zul wYinlen venleeW Henbur m weer IhiltHch Woenarlw uv ni om twaalf uur luidden van alle te ns u Memd Miig de klokken hel euufe an i c pieijiseietperiode vei ond iri ind en u gt uk het einde van de heerschappu der nu rgeall eerde commiMie weUce vüf lllll M teil I arr u pi UI t gn t r t i f taan li t lUlH te O 1 1 dn iini r haltn hun kil ki 1 1 liij oui ten piii t f raaf üHii jji lUHineren nug ui familiaar n et tt neggen vriendKchapp hjk II w t wi mig van iilke mtnsthen it II Mn tg 11 1 n iiit b laiigsteiling Mia II lipl 1 n jdiiih grafen de gewoonU ad r d idTni e omhd on the ij I 1 flig ntnuKlin iJ w ir dit iongi ii Nsdi i iiii ondeniig uji den ilgc I ni H z i I i I I II m stokte en krnmpatht g I 1 1 M len iiaiidtn sajiui mairhi r K II 1 iMi fi 11 t Kh dapjiir riin ki n Ifii bilf p Miruifn mdciz i kend 1 l 7iiti iTT markiczon npumiitn tl o iMtikd r lx ld u etn iiilz M l Ig idPeuen rt gel 1 or I r ik il van df V ri n ir hap I Bdi iig ik 11 i t nauvM Ujks hoor iiuiiwd w 11 11 dgi n Iki w m it al iigfven Int onw gesprtk uw nangoiiehtspljn nitl nl vtrergerin Nat is nvt plun vroeg Marie Frail nul over imjn nangeziehtapIjQ dit is nver I daar ma ik hli om Mijn plen 18 du MiëH Vorntr ik ben o©n edelman m een al me Vlijn vader bezat aldit I iiid dc e plnalH die nu hot eigen h m IH van uw vrit mhn MisH Darrsrourt Z j rit nu om zoo U zeggen op n elül van rnijn voorvader Ik geI f Hd dal u htt bogrijpellik suit III n lat ik vtjlangeiid lien dal alles t rug U krifgen Hij prak ïoo kihii n za hl l o hij een groot © montl vtHar i id virkondigd Fr ïiinRl dii iw w g n om het terug te krljg i d une l K r het Ic koojien mill hdaas ik h h geen gt d dean dtre thmr met it tegenwoonltge e gtv nare t trouwen Toi 11 zweeg hij n H een oogeiiMik Urv ljl hiJ rond koek aj of hij d Mthoonheden van de nu uur roiidooi liewonHerde Danmm Iten ik litwioten haar te trouwen Wanneer stij wil tm ze lang Titam Vatnurlijk Maar Ik geloof wol dal 7tJ 7ii wlflen vooral wanneer ik uw mw enerking hth Ik yorlrQuw dal u inii wilt bijstaan Fr hi rfiehle een oogenhlik stilte teer ag zli hem aan Fn wanneer tk welgw 1 1 I I I al liuittngciw iti ed geantwoord zti iij nut len tit ht huigmg Ik 7ni ld taiigf r in di onzi ki rhenl lati n t III luu iWu IK Miss rnu ik w t I tl if 11 iiiii voor et 11 i Hnhtriig 1 111 ud aaii id lin F itiw ininathttnd 1a hjt k uu v 1 il iat gi lit V n Il h I uiin7Hani l an i II r h I gi w tiini jk iihI nu V I rd Ik Im II de HKtHt openh it 1 man wania iiklMgnjp intik h r indihdil niijii dod km In reikt 11 iln kI Kg 71 gdi p tn lai titt Ik I llij I i f etn iigtnblik zwijgen luen ktek iiij liaar lecht in di gciig In len 11 i 11 twintig telii n ik cj ri Utt van wt 1 n Imjiuh tig ii ilv gelo i ia ik 11 moet vti k Ti haar daait mii t iiahn Ik nep 7i lilt nut ecu l hi Il X kan ik haar ovoilialeu eii V lar ro zou ik lat doen vcrv Igdi n ttiwijl 71J hem luhmhon haar h ilf ycbl ten ugk U n door aanzag Wcei Wieg hiJ voir een piai m nden I n zi i hiJ kahn mtt 11 n glin iadiji lil I een giiinslaili gi ttt k Hl Ij II likwijlH la t ai laiif i hthpnii li h erntn hl ir 7a ht en vrifndeiuk t In ht vii Ih 11 ik il £ oker v m it enl tl Mfhilitd inij ktiiibelpen Pi iui s Hl niige gooBtm w iarnuH he I j voiin i eii 7iin iln Imt to gt lui lm o u veinzen t mitfi Iw Kie Mi s Vtrner ih tin van di geepfen Daar un wilt u ipncht 7iin I rtflrom al ik even of nli irtig to WtHH I nei preken aiH f ik hi t w or i V Tilt tot inijii ngiagiwetin In d M nuHlirHUliing dat u er een l Il V d ij haintig uit In d V erouderHtellinK dn ik er et II Im t stemde hij za ht7iiinig t k Tl nil kom ik yoiidei rt rileri 11 im ha lï u t t t kwcHtu Miss Venier Ik wen i h n plan uil te voeren endaar vo 1 h h ik uw hulp nriO Hg Tk hoop Il f P 1 1 1 lil limliililr 1 iH mol p Ia iiitM ordde kij haai i yi m huldig jiHlaand I al vtitildf k n oü en leedb Lftrd Mtilt h In mei hoe treur g Unn iat liw giwoiit mfNilH ÏK hiii i iiiPt mi ndi gt ailtii Mish rnei in niijn lag weid g ed grj ireerd Ik lifwi mhi intussdieii uw vlugliLil mn r dan u geest II m ter giiiMik lat ik u zag wiHt Ik dal Iiiri K nut M nam f vi afwoihtmdi h mlnig ia 11 mi t etn Mtrak gearlit tn f aimii gr er e lijipen Tk ver tk u uitt Indet digt nd le ijn vvannetr ik er aan toe g dat ik init 7elï voorhiihl dat hel v r mij noodig 7on ijn daf ik nul binnen M icii tk u oo even zftg Zij w rd bleek on ile ikk ring in haar o g verdwoflji onder iiri knudpii alen blik Mijn mijn medische hulp Ik weet niet wat u bedoelt Loid Merle Tk bedod dien h r nutditn wir len kne l n die viuirroodt 1 lun heei mtt iitn wann horlog k tl ng en lie m isnn ringen du ii lor ecu I aar mmulen verliet ei hu kalm CKjfr VO fl j Zij staarde op den grond dan van links naar rechte ais een opgejaagd dier maar haar mo € kwam weer ho ven en zii lachte