Goudsche Courant, dinsdag 22 juni 1920

tf il r Ho 14322 Meisjes Zeeppoederfabrielc Aan de Zeeppoederfabrlek T P VIRULV Co Stoom eepilederlj DE HAMER kunnen MEISJES geplaatst viroraan Zich aan te melden Portier Fabriek of bij de opiilohterea Mej GRENDEL Turfmarkt 90 40 aouoA MARKT Meubelkoopjetü Treuwiiiii Scbllderii Th rel Elkenh uf Wl fclle Roekenke l n CI W ul il JhZ pluche Am ubl meule L iBr meMM K pok Woll WL Sedjndekeai Slroomeireneo egi X S396 SroTKOpPJES III WL E T iDKES ooa JONGItil MET HUWKLUiarLANNSliir SimnTIUr44tlioieilig i BMii t iÉi ROTTERDAM Telefoon I2lb Oakirraipflflk liilolo dog Circus CARL Htdeg OINSOAB MEI Olidi a uur Groole Gala GOUDERAK Advertentiën en abonntmen dit blad worden aangenomen 1 UiVLEGGEERT GenJ Du H NANNINO 8 LAXKKRKMDK VIJGENSIROOP een aangenaam smakend zacht werkend LAXEERMIDDEL uit Smyrnavggen en pianten extracton bereid 3 2106 36 X baar PRiJS f 1 25 pcij flacon Dr H NANNINQ s Pharm Chem Fabr DEN tl VAQ Vraagtl f Iti laetiai IMaf lata Ht BENT U EEN R00KER7 Koopt dan on groote NAPOLEON en U ffenJet 7 kwartier voor slechtB 7 cent Turfmarkt S4 ttid is Toorb gegaan jj l ven van oat hul tem taire dndeneoekmgs lulrEbtwejitie bee $ m vele 1 jiiéh laten kooren en Vtn twzienftwireniio ba Hi uitffepèt Sclifo fcronnen bUiken nu v4 omuii ielnk dé xjcih er or toel m v iiaaioK te L reaerve ehou v an p I z nieenaen je prikiiUÜctuur be aoht mdf li aanjre ft Weer een Jaw tie van documenten öp de gjduklige Itiitrs neer gestort dank zu de puJ licaiJeJ aoor de Duitsone parlementaire ooanmJMie van onaerzoek van een reeks stukJcen dte be trekking hebïwn op de vradeAactie van pre aident Wilson en den duikbootoorlog Ie zelfder tijd m kt de VossiacJie Zeitun twee ffeheune protocollen oneai den duik bootooriog openbaar die echter mets an dars a n dan een deel der documenten der enquetecommiaaie Het vrotooot vun een conferentie op 8 Januan 1917 bü HtnJenbuTff J Tat de kantteekenmg Gebcm Vaa hand tot hand Iq deoe conferentie las admiraal Von Htibeadorff di r van de admiraliteit eemt da Toornaamete sinnen utt zun beide brieven aan Hindenburg voor waarin onniiddelUjke afkonduging van d n onbe peidcten duikbootoortoff wonit geeischt De generaalveldmaarsohalk verktaanie bet hiennade ten voIIë eens te cyn In liet verdere verloop van de fitting jpeeldo de DuatKshe nota over de irewa pende stoomacihepen een rol welker agressief optreden tegen de duikbooten aun gevoerd wend als motief voor de ifschaf fing ran den kruiser oorlog Admiraal Von Hotzendorff deelde mede aat de Rykskanaeiier telegraiisch verzacht had deze nota noff vast te houden Hij meende dat men ham voor een ouikboot val plaatste Ludendorff Hindenburg en HOIzcndcrff discnsaieorden uitvoenif over de vraag wei ke houding aan te nemen al de kanselier zyn steun aan den duiikbootoorlog ueiger de Hölïendorff meende dat Himienhurir dan kanselier moest wotden doch deze weigerde op grond dat hy met met den Kykadag over weg kon Uit de aante kentngen van de besprekingen tusschen den rlikekanBelier veldmaarschalk Hindenburg Ludendorff en Von HSltendorff op 19 Januan 1917 te Ple di nt bet volgende te wonlen aan Bilde HOLLANDIA DRUKRERU M BAARN rKbem 2501 10 DE SPIJSVERTERING door Dr B F TEN GATE Sptciiil iM Ro t rd m 3 henieoe druk f 2 40 lOOcn r 3 60 l b BehindclI M i darm en leTeriieklea met inbe rip Galiteenen Vel uchl Suikerilekle Jicht Nierilekle Bleek uch Populair eichfeven vi jaar loa bcliei P ijiperntich 95 cl n n40 ba n 11 npcTHfKFRa nöRooiai e fdd kiniTtB i S ROTIfW Veijtrijgbaar bi ANTOS COöipS Wiidstraat en S H VAN LOO f Markt V i Mtlen oen tot 1 dat het pubUei geert Dat mol broken PI NIerilokto albomliiuzlo lilaatiisk to zlokto dor otlnawogen aambalon ontat pijnl zwakte onwülekeurige nHneloozla op elkes leeftud geheime ziektes vernauwing vloeiingen gezwellen impoten tie enz Volkomen en anelle genezing per brief door de wonderbare plantenoitraeten van DOKTER DAMMAN ver schiilena voor elke ziekte Men vrage brochure No 86 met bewljien aan b den Heer SNABILIE GrooteMarkt 7 Rotterdam met nauwkeurige eiu ckrüvteg der lieklt 4867 II Adwartoart in dit Bl d sPeciali feit in VISSER s Rbeumatiekolie ongeivenaard In wer king geneeot de hevig ste Rheumatiek Spit Ischlao Splerverrek kingen Laat U eeo namaak ver koopen Pri i f I 45 p flacon Voor onvermo cadcn grat a te bekomen bi den fabrikant Clubfauteuils Divans Voltaires Winkel KORTE TIENDEWEG 4 Werkplaats N AAIERSTRAAT WADDINXV EN Advertentiën en abonnementen ep dit blad warden aangenomen door A NOTBBOOM BoekhaadaL WaMInxreaa blikehballage ItTAALWARlh AboüNTt 1 op ijit Hbi VISSER s Kieo piinpoedero genezen binnen half nut dehovigstekiespijn tand pijn anngeaichtspijn Het laten trekken der kiezen wordt overbodig Prijo 70 cent per doooje Het beste boelc om in alle zieictegevalien te raadplegen De Nieuwe Natuur Geneeswijze BILZ Handboek n Standaardwerk van de natuurlijke gezondheidsleer levens en geneeswijze zandergene98iiiiddelen UitoaveniiGEBIs 6RAilUW sUitgeyers Mij en6o8l liiiiilel t Amstardam flinaal 80 T Ufooié 04M Noord ilz De nieuwe NatuurgcneeswUzc leert alle na ur en waterheneeffwuien met alle toepasmngen Verder Kneippkuur Heilgymnafitiek Massage Baden InMkkehn gen Kneipp gieten en natte omslagen Hedmagnetiame Hyènotisme Ziekenverpleging Verzorging der Gezondheid Ziekenvoedlilg Het bevat bovendien hoofdstukken over geneeskrachtige kruioKO met vele gekleurde platen over Kinder en Ziekenverpleging n het gezin hoofdstuldten over Zielsziekten Verzorging van het gelaat en van de schoonheid van het haar en van de huid over Rimpels Handvormen Handlynen en Verklaring van Handschriften hoofd stukken over Influenza Impotens Tegennatuurlijke sexueele gevoe lens Beenbreuken Operatie s Steenvormmgen in de gal nieren blaas enz Vei toloedingen Brandwonden Eerste hulp b j Ongeluk ken Hygiënische Refomakteeduig der Vrouwen enz De natuurlijke gMieeswiJze 18 de beste voor Rheumatisme Jicht Heupziekte Ischias Asthma Hhmorrhoidaal ziekte Bloedarmoede Bleekxucht Geelzucht Inge heelde Kwalen Vrouwenaiekten HardlUvigheid Slapeloosheid Zenuwachtigheid Skrofulose Tuberculose Vetzucht Waterzucht Suikerziekte Geslachtsziekten Huidzwammen en Uitslag van alleriei soort enz zoo ook by alle Maag Nier en Leverziekten In t bÜzonder by alle koortsen akute Ziekten als Diphthentus Croup Roodvonk Pokken Typhus Zenuwkoortsen Oogontsteking Hersen ontsteking Longontsteking alle Kmderziekten by Hoofd Tand en Buikpyn alle Wonden en Zweren Gezwellen Brandwonden enz Twee icioeice Oeelen Met 15 groote anatomische modellen m kleurendruk op onijeveer 1 3 van de ware grootte alle tot m de klemste onderdeelen uitlegbaar 40 Chromoplaten en 802 text illustratie circa 2200 pa ma a omvang In 2 zeer elegante prachtbanden voor den pr ja van ƒ 27 50 Betaalbaar in 11 maandeluksche termynen van ƒ 2 50 of il contant Het werk bevat dus 15 gruote gekleurde anatomiBChe modellen d e tot in de kleinste onderde len uitlegbaar zijn en wel Het lichaam van den man Het lichaam der vrouwa Het hoofd Het oog Üe neua Het oor Het strottenhoofd Het hart De longen De lever De nieren De maag De hand Ue voet Zydelingsche doorsnede van het vrouwelyk lichaam 40 plat n in kleuren over Stoombaden Gieten Baden Huidziekten Ziekten die door zwanunen worden veroor zaakt Onderzoek van de unne De borut van de vrouw Verscheidene platen van ge neeskrachtige kruiden Long hart lever en nierïlekteiL Maagziekten Het leeren zwemmen Heil ynui stiek Ziekten van oogen mondholte enz VISSER s Wormpoedero verdryven de wormen leker en onel Wat noimen veroorzaken en bijna elkeen heeft woimen wordt niet bedacht Prijo 40 cent per doosje De Vrouwi van Oarracourt kxu CWARLJÜS GARVm E QMutboriaeonie vertaUne v r p iriiisiiEiviNK v KoeeuM Na kvk v rbodea Dia wensch duideiyk genoeg zei ze A verdwijn dadel k OT w P K eer op het b het zonlicht badende grasperk dat É C o ® e o KToen tapyt ver uit wcte Het rumoer en het gegons van de menigte suisden nog in haar ooren de op h ï kere ver ving Zti keek zonder te zien naar de ka W die W toilettafel in orde bracht M eweldigen koffer uitpakte Toen het S was en haar hoed en jatri nam zood zy haar weg tarnt nu gaan Ik moet een beetje mtjj t n en zal je straks bellen Hoe heet e Susie Bond Miss zei het lieve naam zei Lucille en door die e wooiden stal zij dadelUk het hart het meisje Ik zal dadelyk beHen ousie schoof een grooten ruststoel bd het f boudoir schikte de gordijnen J t het licht w id getemperd en ver r teenea om la het dienstto k te gaan vertallen dat de jong Verknitbaar te Gouda bi AN FÜN COOPS Wijdaltaat S H v LOON Maikt 6 IeOudewater bij Wed E V p BRUGGEN enalle diotiilen Voor Enitoa Fa B MEINDERSMA Oen Haag 1057 68 Fabr P VISSER Emmer Erfoch veen Dr HAASTRECHT Abonnementen en advertentiin voor de GOUDSCHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE COURANT nnrden te Haaatrccht aangenomen mM r onzen Agent J SCHEER te Haaatrccht Betaalb In 11 Maand IIJksche termijnen van f2 50 eibondin in t kiurlB prsclitbinilin voor sUchta f 27 SO Betaalb In 11 MaandelIJksehe termijnen van f2 50 Sproeten Goudichfl Cl BKSTKLBILJBT 2831 204 Zomer rBrntoel 7 ÏZ V li £ 1 ex BILZ De Natuurgeneeswijze 2 deelea lebonden voor dea priji n 1 27 50 eo erplicht zich dit bed t beUlco m 11 aiaaii lcli kKfae lermgiiaB v a f 2 of k conlaai NAAM DATUip WOONPLAATS ADVaBTINTHN Ondertrouwd ANTOON J DE8SING en RIEK A M BRUMMER Gouda Ooathaven 7 Almelo Groote Straat 71 26 Mal 1920 Huvral ksvoltrekkins 22 Juni a m de Parochiekerk van St Greiroriuate Almeto t M uur 2830 15 Net 2 Meisje GEVRAAGD zich te verjoegen bu den Pachter H 1 SIER RagUuratieStation 2833 8 QFISVRAAOD m het hotel Di Zalm mo nette DIENSTBODE of Daadl n tb Ml nlaru 12260 p mawd met verval n een 8836 14 WERKSTER N V DE TIJOQEEST rrMMng vin ÏSO nummin Ifnovtratian nn r larl A 6 MUUE Dlaadail l y Ml vaa I J5000 15483 X 1 lOIO 7647 MU IX K I 100 9773 1 106 IStJi 16IM 300 1039 16115 I 100 2 4 1971 413 677 7J37 9J39 Il59t I I9I 15074 16737 19237 19415 i l M vm I 9a ga gdd mmxoK Tm 9339114 139731990911741 191130440 n 99001199013792 9 UmS nt 3 31 7 3911614 1390919709 70 10 91 79 7377 geil 8014130 77 90 ni 4941 94 9797 84143131909910171 1 939 470S 7439 9091 11792 18 19002 10299 44X93 4010 74 1009911841 98 031 W 94 9ia 7S41 IC337 94 72 igiE I940O I0O3 JIZ 9411 7012 61 11900 87 16398 19727 1119 91 8 77 10301 87 143421663310077 17 3BI2 9 gg 711041612113 9016709 62 Uae 33119 9778 81 M 12204 14404 90 19910 47 2401 8099 7909 10978 12330 14 5 10800 91 e 2014 97 8008 19604 12421 14690 10929 00 13tU 43 9174 0210713 12604 91 17111 21B70 00 49 02IO 81 14 9147031739120412 UU 90 99 87 39 00 717309 73 813790 0390 8919 3912700 08 9420737 10903041 73 8009 44 12020 148 1703330020 1710 4014 6481 39 521312714079 30 93 2037 40 Oj09 8700 94 13219 19079 17719 91 2380 80 0019 8874 10800 39 79 8020918 2129 89 33 89101121013361193191 801 22 O 90 0809 19 2213440 43 23 80 984203809409 79 679992 3471 89 97 9001 113S0 13908 89 18392 2916 4328 7009 9180 11412 0 15446 18900 2807 41 JV 0229 27 30 74 18662 U alloibuu 20 2193 4904 6290 8729 11016 1322519706 16028 98 2359 83 84 81 23 3019846 41 2J4g 4006 89 8815 32 92 71 18163 3 71 18 6X13 10 381331019962 81 2407 34 i 21 43 21 7018242 128 19 91 7 22 99 74 1000918340 20 91 04 67 9111123 Si 80 61 94 74 47U2 93 65 6013449 94 184J7 7 3919 11 6467 9811241 9 16101 49 9994439Iaei4gO0399e3 208 2003 49 6946 38I13U8 IB 00 02 72 10 03 97 40 IJS31 10208 18929 ai 60 4800 71 03 62 41 33 49 300 2036 22 73 83 61 94 42 60 7 49 4000 83 9011 8613630 67 70 74 80 13 0037 91 99 60 84 89 414 3003 9001 38 60 11400 13700 16315 09 06 63 19 0797 7211903 29 4016038 00 3118 93 82 79 613079 18 3 907 90 94 ai 9197 4014020 68 18719 19 3213 9122 08 9218 24 01 32 38 94 27 79 21 77 92 16419 07 9 3354 98 86 41 79 MIUI 35 80 626 09 73 7091 49 02 43 4318819 48 3442 89 7194 5911907 63 16905 5 91 00 9251 08 00 ft 03 a 18078 70 r 71 7227 08 91 14210 106J6 10061 80 3910 81 49 0301 79 2 20 84 73a 19 00 00 TI 92 JII9II3 8092909703886866846 98 719910 7361 5911709 1430U 70 63 Mo 3022 71 70 80 78 14 91 77 32 41 78 7401 111801 9216743 04 42 43 00 33 94 2214409 61 10223 78 0414 9039993360S2 89 i 10 09 43 87 34 94 61 WOO 00 27 7910 IIW O7I0B65 S U 71 91 31 9902 71 14926 6619374 90 a 00 34 21 120UI 9U 79 T7 1190 04 7 91 a M4640 19928 19402 87 J70 W 97 42 97 64 4 m 7 92 7049 72 1472517023 60 00 10 04 7727 791213 43 27 I990I 1201 42 9019 20 91 12308 60 01 lOGOO 72 07 49 99 9716 1 83 71 5 77303299780936 19 898638 1133 72 0732 67 64 IIU I7I2 61 79 89 OS 7000 85 43 ii 92 10729 94 3007 9893 3 1 54 7617222 78 1413 17 91 27 6 n 78 94 19641 30 91 79 73 71 84 1904117320 42 1902 01 9B10 0009 9412411 60 51 19013 03 4C04 14 91 9IH5 26 71 17416 10 irr 49 07 6J111U0I 33 08 25 41 lOOt 90 91 0OIUIU4 01 86 29 74 01 00 8121 141233415122 43 20046 4124 0020 80 4012603 27 46 20100 00 28 23 8200 83 9 99 1751020284 1709 02 29 10 86 20 80 3020323 16 70 32 2610220 1270KI32Ü4 43 92 04 4119 r 49 91 10 9017600 0990 30 74 07 93 24 97 152040141 W 77 60 87 20 15301 87 23 O 46 84 7310343 1280J 29 06 96 I 716130 61U W JO 8617708 7 1800 70 J8 90104241201419413 36 20987 1013 M 90 8430 IU U 13030 39 69 91 19 4301 92 44 63 4717010 20683 41 92 79 8914 39 K 48 1620828 am 7 99 860710410 rj 80 94 94 03 0204 19 on gu 901701220O6C M n 9 221094913121 I99JU 48 79 8199 4430 O 24 62 70 46 90 43 4917 10 41 71 7315029 90 n 30 16 60 861321019718 18002 02 92 34 01 80 18 95 19 Vorltc m Ucmi 890 n 90 a i 689 a 9t l 47t a t 12971 59e Jaargang Woensdag 26 Iel 1920 i GOIMHE COÜRMT AWNIOtliaNTSPItUBi pu kwutul ƒ n wMk 17 ent mt ZimdmtMM fm bmrual it H tit wmK tl cnl ovnal waar de bHor lng per looper geaohledt rnw fw fMit PW kwutaal I M net Zoudagihlad l 4 AktpaoHatn wonta da lt kl aaiguiilnea aan om Bu ui Markt II OOUDA tl nw afWtlm d bodikandel i de poitkantotu UtrrnXSmanOKi uu Ooud omitrakaa bahoorwla tot deo buorgkriiia 1 raael ƒ MO ka ttsA mMr aiS Van bultn Gouda e den be ivikRsgi nc ƒ IJt elk nd mfer lUO Advertentiin van pubUeke vermakelUkhedm W MM rm MffL AdTCHaatila il het Zaterdagnunuwr 20 bt U f tin prtji BBHALTK ZON EN riIBTPAOKN 1 4 n di IIM Wk nvi J INORONDEM NEDEDBEUNOINl Op d voerpaglaa fiO hoofer Oawn advertutlfa w laiwoadwi vuitMaa$m hï wtraet tot mr IH IisMidM prUa QKMt latten e nud worda hwtkwl oau plaataniiaite AdvutMiUiB kusua wonU IbimokIui deor tuuikMkaiut vu lolM li kk Mlun Adv rlatMMimiu ea mm Afnliak j Publicötie vam docum nten hingtoü l April llilb Hienn woidt om op t nierk Duikbootoorlog zou iB 4nenka binnen zekere grenzen als w ftig wonlen be bchouwd Men meent cMacm Amerika dat in DuitschJaad de ko Aa 11 outbioüiit tn 4at Duitschland zicsb m aan Ufic ele geschreven verklannffen trtffende h vn uiUkbootoorlog aou houdw Volgens Bernstorff is r aLecèto één uitweg uamel k dat BuitaiBandache Zaken aaa Benutorff volmacht ieaft te veikla ren datOuitschlftnd beraWSis me Je er eemgde btaten over da Wie waarop de duikbootoorlog zal woidatt gevoerd te on aerhandeien en tijdens diie onderhande Ijngen den duikbootoorlog Ite scnorsen Indien men in Amenka niet voor de presidentaverïfiewng stond u het Congres medewei on omdat het g oorlog wliNo 202 wederom een telegrum vanBernstorff aan het mjnlaterie van Buitentandsohe Zaken te Berlijn dxl 2 Junimerkt op dat er Walson veel aan gelegenis den indnik te venntjd i dut Du tsciiland vrede noodtg heeft en W Isïn daaromin zekere mate ten gunste van Duitschlaml zou intervenieez n In rt geenngBknngen alhier Is men algemeen van meeiiing dut een beslissenda m I taire overwinning van een der ootlogvooiende p iityen onmpgelyk is Jmat daaren wil Wil son tusFxhenbeide komen d 4r hO eea m deloos en vruchteloos bloadvernettai voorziet Vender semt Bernstorff dat House eNbU hem voortdurend op aandrinjtt dat Duitst h land toch vooral met te veel verlangen naar vrede moge toonen daar anders de vyanden van Duitschland een afwyzende houding zulten aannemen Tenslotte om d aat JE üngeareeks te In ware vneodschsip Karel t Was al te laat toen nu ex keizer Karel tot de conclusie kwam dat langer AJariBtotnitto Tria f latotc ai oorlogvoerea hem cUo troon lou kosten hdi wat de ondergang xüner volken aanbelangt rooskleurig ziet de toekomst ei nog niet voor hen uit iHonganje heeft elndelUk vi coactus besloten het vradeaverdrag te onderteeke nen waarean de buitengewone gcianf en gevolmachtigde minister Iwan vjn Praz novsky den 22en Hei te Versailles mede deeling Iheeft gedaan H overhanijigdo btj die gelegenheid twee brieven waarvtui de officleèle tekst thans wondt gepubliceerd Een is onderteekend door graaf Albert Apponyi den voorzitter van de Hongaar Bche vreüesafvaardigiftg en zet de radonen uiteen waarom de Hoocaarsche vrednafvaardiging zich niet geBWchtigl be schouwïie om de verantwoonieUikhewl voor de onderteekemng van het viedosver drag in zyn tegeawoordigen vorm op alch te nonen o a wxindt er op gewezen Uat de verbonden mogendheden verzuimd hcfchm de door hen zelf verkowhgde heg naelen van het zelfbeschikkmgsrecbt toe te passen Afgezien van de onrechtvaardigheden welke het vredesverdrag bev h ten opzichte van Hongar je schendt het het onbetwistbare recht der bevolking deordathet deze zonder dat zij van haar wtt kenkis heeft kunnen geven aan nieuv r etaten toewyst WU willen one met outveinzen te erkennen ooo besluit deze briefdat de geleibrief van de verfwnJen mogendheden den weg sohünt te openen omsekere onreditvaardigheden welke het verdrag bevat uit t wieden doch dit xdnpolitidte oveiW6gin t n welke buiten hel arbeidsveld van de vredeeafvaardigingvallen De tiweede bnef is door mmisterprefci dent Sunonyi en Teleki den miaist r van huitentamleohfi zaken geteekend en zet uiteen dat de Hongaarsche regeering zich aansluit bij de protesten der vredesafvaar diging vooral ten aanzien van de openliikc ohending van het zelfbeschikkingsrecht der volken daar alleen dit rechtsbetrinscl van aard is om moeililkflieden te voorko men Vender wordt oixgemerkt dat de opne ming van Hongarye in den volkenbond wordt afhankdyk gesteld van het getrou welijk nakomen der verplichtingen welke voor het land uit het vredesverdrag vooit vloeien wat echter Hongarye moeilyk zal vallen De Hongaarsche regeenng koestert de overtuiging dat de groeiende toenade ring zich in alle vraagatuWcen welke bet verdrag opwerpt zal laten gelden en een end zat maken aan alle onrechtvardigh heden welke m den geleihnef met uit drukkelyk genoemd zijn of met aU zoo danig erkend worden Dit aannemende fn met volledige erkennmg van den ems gen topstand des lands meent de Hongatirdche regeenng der onderteekeninjf van hot vre esverdrag niet te mogen weigeren Het sluiten van vrede ia voor Hongarijo om tiwee reden van belang ie om sjn buitenlandsrfie positi steviger tt maken en 2e om de regeering meer gelegenheid te geven zidh béng te houden mtt de op lossing der binnenland che kwesties Er heerscht nog verdeeldheid en onruut en er 1 enqaai kverleidir brief van t4 Bo dapi peer worden groepen van mensctten gevoniun immlssie publiceert documenten Achter de couliaaen der üuJtschtand en Amenka voor den duikbootoorlog Ban keizer Kai l Hongariie en de vrede Baser en Etirhardt 7 Opmarsch der bolsjewiki Teheran woiÉt ontniimd 1200qp betrouwbare ronimuniAten Stakuigèf In Ierland ONS OV CBZICHT i De IcanMlIer Het beslutt tot atkondi ging van deh o Qb l e l ten daikboot oorlog IS dus afhankellik v de uitweiking diq wH ervan kuni n vemichten Hdtzemlorff üe ÉéepetiEte duikboot orl v i iedt het voorpilucitt dat wd Kngeiaikd vbor den vbléeiuleu oogst klein zullen kragen Over iet geheel z n de vooruitzichten voor denronbewitea duikboot ooriog Eeer Tunatijl i Von Hindenburg WJUfxiin op alle even aiiteiten voorbereid zoowel tegen Ame rika al te en Denemarken Nederland en Zwitserland De duijpboatiki ui erouilog bVengt slechts een kl no vertneerdering Van het succes Wy moeten Mi de meest energi6k e meedoogenlooze wukb optreden iDaarom d oi eiperitte duikbootooi log ijyan 1 Februan af De oorlog moet zoo Spoedig mogelUk ten emde worden ge bracht al kunnen wij ihet dor langer uithouden Het moet echter met het oog op de bondgenooteo Von Bethmann Het laat zicb denken dat de duikboot oorlog het einde van den oorlt nog verder weg brengt De gescOiledenis heeft ons gelcerr dat onJaidÈs Von BeUunann s tegenstnbbelen de pnbeperïte duLkibootoorlog is afgekondigxi De verantwoording daarvoor zou hlykens deze publicaties voornamelijk neerkomen op Ludendorff n Hindanhurg De N R Crt geeft een overzicht van de bovengenoemde documenten der engue te commiflsie Ze ayn genimunerd van 191 tot 2U Niet alles ia deze documeaton is nieuw Maar terwyi zy ook nog menige onthulling bevatten geven zd voor het eerst een blik aöhter do coulissen op ae verhouding tuaschcn Duitschland en de Vereemgde Staten in den tyd voor tien on beperkten duikbootoorlog die de iefinitieve breuk ten gevolge had Het IS oamogeiyk de documenien stuk voor stuk to vermelden we nioettin volstaan met het volgende er aan te ontleeren In no 198 een rapport van irraaf Bern storff aan baitenlandscbe zaken Washing ton 10 Maart 1916 wordt o o gezegd In den stryd tussohen Wilson en h t congres heeft de president de ovel v nnmg behaald maar het is slechts een schim overwinning die hy bovendien dankt aan het feit dat hy aan de leiders van het congres beloofd heeft alles te zuilen doen om een oorlog met Duitschland te veimy den Duitschland mag er op vertrouwen uat de Ameritcaansdhe regeenng eeiUik zal pogen een uitweg mt de tegenwoordige moaiUMcheden te vinden Ho 199 IS een telegram van graaf Bern storff aan buitenlandache zaken Was die het huidig bewind lowlan omver willfn werpen Hei gevaar dreigt met uitkluiteod van links de recbtscton sun tor scbuol gegaan by hun felle tegenatandan cie boiajewtkl en trachten hun kteeea buiten de grenaen van hun eigen laad ingang te doen vinden Ketonel Uauer een der lei ders uit den Kapp putscfa moet zioh op t oogetdtilLk In geuiscdiap van kapitein Lhrhardt de aanvoerder van de beruchte troepen üie uit het kamp te Munster it ontvlucht Beide hmrvn moeten zuh bezig houden met coatna revoluUoonaira orga niiatle plantten De bokiewlU etriM a de laatite dagen met luece Naar verluidt hebben ze Hi herovenl het Poolscha front aan de Dwin op en kele plaatsen doorbrojien en zyn te op sommice punten 60 KJtS opgerukt De Uusaitwhe handeledelegatie te Kopenhagen heeft een telegram ontvangen V aarln woidt gemekl dat de Polen op het geheeie front terugtrekken en dat de bolsjewistische lugei een groote boeveel hekl oorlogstnutenaal en Ieven8in ddelcn hebbrn buit emaakt TegelykertUd rukken de bolsjewikl ook m Peniè voorwaarts Volgens Havas b riohten i t Tefaeran wordt de ontruiming van de stad voorbereid Alle maatregelen tot besiihcvming van de vreemdelingen lUn genomen De Hoode Gaide heeft het bom hardement geopeml iDe regeering zal voorloctpig naar Hamadan gnan waarheen ook de Sjah iieh sal beleven De tegenstanders der bolsjewiki vleien xi met de troost dat ae inderdaad net oo sterk y t tüikt De Moscow Pravda deelt n 1 mede dat volgens de al lerlaatste officieele statistieken de coaimu nistische party in Sovjet Rualanil niet moer dan tfOOOOO leden telt Van deie tiOOOOO worden er volgens hettelftle blad atechts 120 000 beschoumi als betrouw bare communisten De lersche Ülnn Feiners die lederen feestdag gebruiken om een extra van kich te doen spreken hebhen de Brltsehe regee iing met Pinksteren handen vol werk gegeven De toestand is vooral te Dublin heel ernstig Systematisch wordt venet ger pioegd tegen allee wat verband houdt met het iJigelsche leger dat wellicht te eeai ger tijd zal worden gebruikt om de kop pige leran tot rede te brengen Nadat lersche bootwerkers er voor had den bedankt munitie voor het Ipger m Ierland te ontschepen weiirerdea lersche spoorwegl leden ontacheept oorbgunat naai te vervoeren In de lersche haven van Kingstown hadden soldaten ingevolge 4iE weigering der bootwerkers munitie ont scheept en op een trein geladen waarop twee macAiinisten weigerden dien tre a te ryden Het andere lersche spoorwegpersoneel dreigde tot een algemeene werkstaking te zullen overgaan Ingeval deu bei de machinisten geschorst mochten worden Feuilleton In de lereche haven Ballvnam re wei gerden machiniaten een trein te laten loo oom Darracourt van Darracourt haar de geheele bezitting al zijn schatten had nagelaten Sommige meisjes de meeste meisjes zouden verrukt geweest zyn maar zooals Marie Vemer zei dat was van Lucille niet te verwachten Zy aanvaardde de plotselinge verandering m haar lot als een Darracourt Toen de ooderwyzeresacn en de meisjes zich londom haar verdrongen om haai opgewonden geluk te wenschen keek zei hen ghralachend aan en zei Dank u juist zooals zy Dank u gezegd ha i tegen den ouden Simon Waller bij het hek hoewel haar hart vol was t t overloopens toe en het bloed haar ontstuimig door de aderen stroomde Mynheer Head was een eerlyk rechtsge leerde en een vnemlelyk man die zich mtt alleen tevretien had geffteW met het vol brengen van zijn wettige plichten Aange zien om te beginnen de eigenares van al die chaten geheel alleen op de wereld stond en zy die grootsche plaats die haar was ten deel gevallen met zonder eenip gezelschap kon gaan bewonen had hy naar een dame van middelbaren leeftijd uitgezien en de hand kunnen leggen op mevrouw Dalton het puikje van volmaaktheul Ver volgens had hy ook ingezien dat Lucille be hoefte zou hebben aan jonger vroolyker gezelschap en had hy haar gevraagd of er onder de kostschoolmeisjes niemand was die zj daarom gaarne zou meenemen Er was toevallig een meisje met wie I u cille intiemer was dan met de reat Dit meisje Marfe Vemer was evenals LucUte een weeg Zy geleek in mets op Lucille en het wai misschien juist daardoor waat te gengestelde karakters trekken elkaar aan dat Lucille en z j vriendschap hadden ge sloten Wanneer Marie Verner wil neem ik haar mee zei Lucille en Marie Vemer was verrukt over het aanbod Binnen een week waren alle voorherei dende maatregelen getroffen en nu zat Lucille aan het venster van Darracourt haar Darracourt uitoieode op het park haar park zooals het daar lag badend in den schitterenden Juni zonsondergang Bet wjiS vreemd en wonderiyk maar de gewaarwording opgewekt door al het nieu we en belangwekende wa vormertgil met een gevoel van eenzaamheid en verlaten hcKl Bij en man zou in haar positie et ge voel an eenzaamheid ree i8 verklaarltaar zyn hoewel te meer dan by een Jong mieisje met al haar teer hunkeren naar hef ie en B mpathio 7y waren allen verhcug l ge we t haar te zien de pachters hadden gejubeld de bedienden waren haar te voet gevallen haar naaste buurman Lord Merl was haar komen verwelkomen en toch toen zy op het balkon stapte en zich over de leuning voorover boog starend over het zich ver uitstrekkende terras kwam m een gevoel van eenzaamheid o er haar een smachten na iets dat ziJ niet onder woor den kon breiden alsof de wind plotseling van Zuid naar Oost was gedraaid en haar deed huiveren Een oogenblik daarna v 1de zij zich beschaamd by die gedachte keer de zich van het venster af ging snel de kamer door en belde 4k heb lies vat ik kan varlangra fluisterde zij met een lachje van ergeraia en evenals een kind dat te veel speelgoed heeft wil Ik de maan hebben Wat sou Marie nu tevreden en gelukkig zy wanneer sy in raijn plaats wmaf Terwyi ik maar naar wat verlang ik dan toch Zy strekte de armen uit en lachte opnieuw Susie kwam op het bellen binnen ly had als iets dat vanzelf sprak op de teap getvacht en begon als een meisje dat plesfer in haar werii heeft de kleedingstukken uit te pakken die onder leiding van mevrouw Dalton te ParOe waren gekoeht Terwyi zy besig waa sich te Ueedea werd Lucille opgesehnkt door een awaar bel gelji en enkele oogenblikken daarna klopte Marie Vemy de deur Dat is de bel toor het dmer Lucille se ze Ben je Jflaar O liev mst staat die mouaeelineyje goed Haar seheri oog gleed over Ldcnie s rank figuurtje Ik dacht dat ik er tameiyk goed uitzag maar jy i lucille glimlachte Ik heb ook een goede kamemer gekregen lei ze Suue bloosde van genoegen en maakte een buiging O mias stamelde ty Jbet is omdat u zelf zoo mooi bent het ligt niet aan uw Japon Zie loo nep Marie Vemer uit dat is nu nog eens een eenvoudig emnpliment eemg hoori zy gingen naar beoMlea waar mijnheer Head in Atm hall op haar stond te wachten Hy bood LucUle den arm a geleidde haar itt de eetsMl meesteres de mooiste en liefste jongedame was die ooit op aarde had rondgewandeld Lucille zonk in den stoel neer en liet haar oogen gaan over het park Alles wat haar overkomen was was zoo vreemd zoo won derbaar dat het haar een droom geleek Een week geleden was zy een wees een meisje van geen beteekenis op en kostschool te St Malo zonder eemg Éli6ruitzicht in t Ie ven dan het zeM bescheidene om gouver nante of leerares te worden Zy wist dat zy een oom had ryk en in vloedrijk eigenaar van Darracourt maar zy had hem nooit gezien en had nooit een voet op Darracourt gezet zoodat die weten schap met veel beteekende en z er weimg om gaf Zy had haar eentomg schoolleven jaar in jaar uit onafg roken doorgebracht in ongestoorde kalmte Haar schoonheid en de door ieder gevoelde bekoring die vai haar uitging had haar populair gemaakt bt haar medescholieren en bemind by haar onderwyzera zy was er gelukkig geweest Maar hoe populair en bemind ook was er toch iets m haar karakter waardoor zy de anderen op en afstand hield Het was met omdat zy knap was met omdat zy trotsch was hoewel de trek of de fout met het bloed van de Darracourts door haar aderen vloeide maar er sprak uit haar een zelf standige persoonlykhetd die haar tenighou dend maakte waardoor zy zich gescheiden hieJd van haar omgeving Zoo had zy voortgeleefd uitziende naar een onzekere toekomst en zich afvragend wat met haar zou gebeuren toen op een morgen manheer Head de advocaat op school was gekomen met Je overwetdigeode tiding dat haar flH