Goudsche Courant, donderdag 15 juli 1920

l eertigi Op deir Paasefamorgen brachten de couranten bolsjewistische Paaschpreeken waarin b v de opstanding van het proletariaat tegen de opstanding van Christus werd vooi steld Steeds kreeg Ik den indruk dat het Ruesiaehe volk religieus van aanleg is mér dan wti theologiich geaarde Holltuiders Daarom zou ik uit de inzinking van bet kerkelijk leven die thuis ongctwyfeld bestaat niet al te veel willen concludeeren over den godsdienst zelf E zijn toch ook aanwyzingen in de andere richting Een kleinigheid in de eerste plaats Gedurende de Paaschweek mag iedereen die wil op elk Qur van den dag kerkkloklcen luiden juist zooals t hem in zyn hoofd opkomt By het laatste Paaschfecst hebben de klokken byna onafgebroken over Moskou gebeierd Zouden t alleen kwajongens zijn gewee tt die op een pretje uit waren Ik heb bet door velen anders hooren verklaren menigeen zag er een manifestatie in Gy bolsjewiki kunt onzen godsdienst boonen en ons Paaschfeest beschimpen maar wy zullen u overstemmen met onze PaaschkltAken Ken herinnering uit de gevangenis We waren in acn zaal met 26 men eenige buitenlanders een neger een aantal officieren een paar soldaten zakkenrollers en bestrafte bolsjewistische ambtenaren Het behoeft wel niet te worden gezegd dat in dit milieu van eenigen kerkelykcn dwang geen sprake was en zie de gevangenen hadden kans gezien een soort van heiligenbeeld te vervaardigen en eiken morgen èn eiken avond hielden wU daarvoor onder leiding van een der soldaten een korte Russische godsdienstoefening En myn indruk zoo men wil een oppervlakkige indruk maar dan toch een die ik 3 weken lang dageiyks heb kunnen controleeren was dat deze menschen waariyk niet uit sleur maar met hart en ziel hun gebed verrichtten Ook mti heeft het meer dan eens gesticht Ten laatste een voorbeeld uit een anderen kring den Dirftsch Russischen in Petersburg Uit behoefte aan geestelijke verheffing uit alle materieele ellenden en moeiten had de Bildungsverein die Leuche het waren allen Bussen die midden in t Russische leven en t Russische leed stonden een reeks van voordrachten debatavonden georganiseerd In den Ook uit de laatst genoemde voorbeelden ou ik geen vérstrekkende conclusies willen trekken Nog eens het werkelijk godsdienstige leven van onze me Iempnschcn ontsnapt aan onze waarneming wij zien enkele uitingen en hoe zou men daaruit gevol gÈrekkingen durven mak n over zoo gecompliceerde vraeren als den invloed der re volutie op de religie Zou het niet met die revolutie zyn at met den oorlog Ik durf al evenmin zeggen lat zy het godsdienstig besef versterk hebben als dat zlï het zouden hebben ver lapt Zulke geweldige gebeurtenissen werken op den mensch in als beits op natuurhout het karakter treedt naar voren Rie scheiden de individuen van e kander Zy voor wie godsdienst iets uitoriyks was val en naar twee zIMen uiteen de onverschÜ Mgen worden te ïnwerschilliger de anti re igieuïcn te feller en zij die den godsdienst in het hart dropsen zullen uit de beproeving dieper en rijker te voorschyn treden BINNENLAND Minister De Visaer ongesteld De Minister v u Onderwus Kunsten en Wetenschappen dr De Vi qser wordt tenigevolge vbn een ongemak aan het been waarvoor de geqeeaheer hem rust in bed heeft voorgeschreven verhinderd zijn wericzaanilheden te verrichten De vrtie suiker Het HaagBche Correspondentiebureau schrijft In kringen van handel en industrie schünt de meening te hehben post gevat dat de prya voor de z g n rije suiker © en verfiooging zou ondengaan voor de komende campagne en het derhalve aanbeveling zou verdienen zich tflians reeds door ruime aankoopen te dekken Voor zoodani re bbndelwüize bestaat echter volstrekt geen aanleiding nuus kan n t met zekeriheid worden medegedeeld dat de iproducenten de Regeering hebben aangeboden om de voor binnenlandsch verbruik benoodigde z g vrye suiker ook in de komende campagne tegen denzelfden prys te leveren als thans geldt t w ƒ 94 per 100 KjG Slechts rp 1 de prija der gerantsoeneerde huishoudsujiter van ƒ 0 60 oip ƒ 0 70 per K G worden gete acht Waar zoodoende echter ook dan noff de prys beneden den verstrekkingsprya biyft zullen evenals thans voor de veirekening van dit verschil bons moeten worden ingeleverd De waarde dier bons is uit den aard dér zaak kleiner dan tdians ook met het oog dsiarop is het af te raden dat grossier n winkeliers reeds thans voorraden opslaan die eerst in de volgende suikercarafpagne aan de bevoMcing worden afgeleverd Veeinvoerverbod De minister van Landbouw brengt ter al gemeenc kennis dat blykens mededeeiing van H M s gezant te Madrid de invoer in Spanje van koelen schapen geiten en var kens tot nader order wordt veitoden uitvoer van paarden naar puitachland Waar de R Ct vernoemt heeft de Duitsche regeering by wyzo van uitzondering zich bereid verklaart om de met toestemming van den gedelegeerde van het Duitsche departement van Landbouw voor invoer in Duitschland gekochte paarden de volgende week vry te laten Alleen die handelaren mogen echter leveren die een bewijs daart in bezit hebben Nieuwe vergunningen voor invoer in Duitschland worden niet meer verstrekt daar de Duitsche regeerlag een geheel nieuwe regeling van den invoer van paarden overweegt Het Tapverbud Men meldt nit Aoeldoont aaa het Slbld Door MBigii raadaleden van TeradiiUaKle e a oafereati ceiJ worden mhouden onder de ausipeclüi van de vredeKonferentle door vertexeawoordijctra van SovJatflua land Poien Lithauen n Letland ten einde te onderhandelen over een deflnitievaa irrede tuaacben Atuland d iïn nobuurataten Ook tullen das vertcitaawoordiffara ran OoatOaliciü t Londen worden uifimawodivd om hun ceral im daae confertntie toe te lichten Groot Brittanaië maakt ireen enfcsl ander voorbehoud Ua opzidita van de delegeerden welke Rusland naar Londaa zal afvaardiffen dan dat deoe 2ic4i moeten onthouden van elke inmeaieinjr in de politieke of in de Internationale aamreleirenheden van het Britache rUk en van dka propaRanda moeten afzien Hiervan ai scheiden telt de Britscha refi erinr verder voor dat e een waoen tUatand aal worden iresloten tuBachen ue stttdkraehten van Sovjet Rusland en eneraal Wran 6l oo voorwaarde dat het leKer van eneraal Wran el aich onmiddellUk naar de Krim terugtrekt de Krim tedurende deien wapenstiiatand als neutrale xone wordt beachouwd en eneraal Wrangei uitwenoodijtd wordt te Londen t komen en einde aan de besprekingen d el te nemen over de toekomst van de tivtttm die onder aUn bevei staan en van de ra u 668 die hu onder lyn beflohemrfï heeft RanoTTKn Generaal Wranvel aal MlHttr reen lid van de conferentie zijfl IndlM Ae Sovjet rejceerinR in weerwil van haar verklariniren niet tevreden zal zün met bet terugtrekken van hot Poolsche Ie rer uit het Russische frroodtrebied op voorwaarde van een wederaUdi hen wapenstilstand waar de vliandelükheden teven Polen wenaoht door t zetten is de Britacbe reireerinir besloten om de Poolsehe natie raat alle middelen die haar ten dienste staan te helpen Gisteren ia een eerste tranniort DuitBche lareivertiuiaerB van Stettki naar Sovjet tRu Jand vertrokken Het tranaport beataat uit 200 personen meestal metaalbeweticers en bouwarbeiders De aovietre ireerinff heeft medegedeeld dat zü in de industriefltad JColomma 120 kilometer van Moskou zullen worden ondeivebracht Te iKolomna paün spoorweRweriDpIaatsen waar de Diiitacher aan het werk zullen worden K aet Tiuschen de landverimiwra bevinden lich slechts een erin aaatal BfrHin8Che arbeiders In de eerste woken zullen note ongeveer 1000 Duitf e arbeiiera naar JBusJand vertrekken Een Uaitsch com miasle bestaande uit vertefrenwoordiwrs van de vakvereeniRinKen iul ook naar Rusland iraan oan te ondento cen of dr landverïiuicera inderdaad goed worden ondenRebrac t en of er werk voor hen is Te Triest hebben botainnen tuswh n Italianen en Zuid laven plaats felta J Opeen openbare verRaderia was n fceïinerdoodgestoken Het ffCfucht verpprelJ leX ch dat Zuid filaven de mi Jand hsldenbeiraan De meni rte trok daarao naar het hotel Balkan w ii r de Zuid iilavon zich otwoonlUk ophoudeü Het hotel wer bettormid Toen dftirop uit de vensters bommen werden irsuooid staken d Italianen het hotel in brand Vervol n werd hetRcbonw van eep Servisch Jftvbiad in het Serviaehe conw aat bestormd en iepAr © plunderd Er vielen twee louden en er waren 16 irewonden De polit e mowt van devaneni jr ruik maken om ie orde te lier tellen BUITENLANDSCH NIEUWS BRLGIE Een aanalaR verijdeld De Peuple meldt dat toen ministcj Deatrée fluisteren het Kamer bouw U Bruaset binnenging een ongeveer dertigja rig individu hem met een revolver in dt hand naliep De minister bemerkte het gevaar niet doch twee stenografen van den Senaat die juist aankwamen snelden tov waarop de aanvaller de vlucht nam Uit het signalement blijkt dat men hier te doen heeft met een maniak die den minister reeds verscheidene weken lastig viet met Ce bewerinVi dat h door de geheime socialistisahe politie werd nagegaan DUITSCHLANO Maaaa moordenaar veroordeeld In het proces tegen den massa moordenaar Schuman te Berlin verklaarden dagezworenen na een urenlange beraadslaging den beklaagde schuldig aan moonlmet brandstichting In één geval aan verkrachting in 4 gevallen aan poging tot moord in één geval aan groeten diefstal in én geval aa gewonen diefstal in 3 gevallen aan verduistering in 2 gevallen Derechtbank eischte in de gevallen van moordden doodstraf In den moord met brandstichting levenslange tuchthuisstraf In de andere gevallen z n de vorMliilIende straffentot 16 jaar tuchthuisittraf vereenjgd Bovendien werd tegen den beklaagde levenslang eerverlies uitgesproken De beklaagdehoordö de uitspraak der gexworeneq meteen koelen glimlach aan en verklaarde nietsn eer te zeggen te hebben KNGKLAND Gedcnkteekcn aan deu oorlog £ r xijn pi nnen in voorbereidintr tot d oprichting in Hyde Park van eon nationaal edenkteekMi Mn den ooriog Het ontwerp van den architect Sir Kriink Halnes is eea reusachtige tempel poort in ISgyptlsche stUI met een tempel ter weerszUden De £ gyptiache atUJ is gekozen omdat die zich goed leent vooi een monumentaal gedenkteeken dat grootRch en tevens eenvoudig moet tin on aanncmeliik voor de dooden van velerlei religies De architect heeft gemeend in zün werk meer de gedachte tot uiting te brengen van opoffering dan van trots over de b aolde zegepraal Ter weerazUdm van den temipel ingang ziln hreede trappen ontwomen leidende naar de tempels Op een baj re Hef langs deze trapf en zullen de voornaamste Dlsodea uit den ooi ïoir worden vereeuwigd Boven den hoofdingang wordt en rnote fries aanrebracht waar n het a3nai eol der onsterfeliikheid tal worden tti rehouwan Aan den voet van den tempelingxng wordt een eenvoudis bronzen beeld geplaatst van een Jongeling die opkipct naar de gedaanten die de heldhaftige dooden symboliaeeren VH itm Bflssisekeir HeHstaat Onder het opschrift proletarische cultuur kon van kerk en godsdienst niet gesproken worden aldua vangt Ds Schim van der Loeff zjjn zesde artikel in N Rott Ct 3btd en Vad aan Door de rasechte bolsjewiki worden beide gelykelük verfofKL Theoretiadi heet het bolsjewisme wel ia waar neutraal tegenover de religie wat echter reeda insluit dat het godadienat niet al cultuurwaarde ericent In de praktik toonen de bolajewiatiache Uveraars zich felle godsdiensthater en de kerken als organisaties van godsdienstig leven hebben otujer uien haat in de eerste plaats te ly n Pat de bolsjewiki en in t algemeen de revolutionairen v andig gexfnd zijn jegens de Russische orthodoxe Staatskerk is niet onbegrijpeiyk Steeds bestond er een nauwe band tusBchen deze kerk en den Staat d 1 de keizeriyke regeering Deze regeering beschermde met al haar macht de kerk en omgekeerd was de kerk een gewillige dienares van de Tsaristische overheid De twee bleven eng verbonden Toen tüdens den oorlog de afkeer van vreemdelingen die in het Russische volk toch al vastgeworteld was nog scherper werd moest men om als echten Rus te worden gerekend niet alleen Russisch onderdaan niet slechts van Slavischen bloede maar ook prkwosléwni d i orthodox Grieksch Katholiek z n De kerk streed met al haar machtsmiddelen voor het behoud yv het bestaande regime Moest zy reed kierom door de revolutionaire elementen verfoeid worden die haat werd nog aangewakkerd door het fait dat de Tsaristische regeering met lUle kracht haar onderdanen en waar zy kon zelfs vreemdelingen in de armen der orthodoxe kerk dreef Het K 8 Jen geestelijken van andere gezindtoni streng verboden onder de leden der Rua ipcW kerk proselieten te maken zelfs wa het h niet geoorloofd met hen een gesprek over godsdienstige en theologische vraagstukken te voeren Daarentegen stond aan de orthodoxe geesteiykheid de propasranda onder andersdenkenden niet alleen vrij maar de propaganda werd van regeeringawege zelfs Sterk bevorderd Roeds vóór het ofüfreAtÉn der fiolsjewiki in April 1917 weitf een einde gemaakt aan de bevoorrechting der staatskerk alle geloofsdwang werd afgeschaft in éénzelfde iecreet en dat is weer teekenend dat de gelijkstelling van alle nationaliteiten of klasaen in Rusland afkondigde In deze richting zyn de bolsjewiki later verder geeaan Theoretisch bleven zy het bestaan recht der kerken erkennen Een dienstbetrekking by een kerit b v als geestelijke of als koster beschermde tegen dwangarbeid wat dus impliceert dat de arbeid in dienst aer kerk verricht wer eiyk als legale arbeid te beschouwen is Uit den aard der zaak werd deze waardeering uitgestrekt tot den arbeid der geëmployeerden by de vereeniging van niet orthodoxe sekten Verder dan de erkenning van het bpstaansrecht gingen de bolsiewiki echter niet en een bestaansmogelUkheid hebben xü den kerken feiteiyk niet gelaten Allr kerkelijke goederen met inbccrip van do kerkgebouwen werden genationalifloerd Kvemvel konden deze gebouwen met den voor den eeredienst benoodigden inventaris in bruikleen aan de gemeenten worden af re taan zoodra ziph ala ik me wel herinner 26 gemeenteleden echt bolsiewistisch werden de bestaande kerkeiyke besturen gepasseerd bereid verklaarden de kerk tver te nemen en daarvoor verantwoordeMik te biyven Dit laatste nu was in do nraktyk een onmopeiyke eisch De bestaan e bronnen van inkomsten der kerken wa en droogirelegd immers de hanksaldi werden resequestreerd de effecten geannu pfird of geconfisceerd de landeryen gena ♦ i nnIi3oerd terwn l de huiiien in t be7 it Hei= t vl = overgingen Restten dus de vrijwilliire hiidragen maar hoe zouden 26 of zelfs 5fl0 menschen onder het bolsjewistisch bewind dat hen stelselmatig van hun bezit beroofde en hun inkomsten beperkte ooit in taat z n de monumentale kerkgebouwen ook maar gebrekkig te onderhouden Sommige kloosters zyn volkomen leegïohaald en daanja tot gevangenis ingericht Als gevangene heb ik kunnen constateeren dat men er zelfs geen tafel of stoel in hai achtergelaten Of er overal zoo rrondig opgeruimd werd is me niet bekend Ik weet het van drie groote kloosters w o het Androniewski in Mpsjtou Daarentegen waren zoolang ik nog m Petersburg woonde omlanks het bewiiut der bolsjewieken o a de Alexander N JeWski Lawra en het vrouwenklooster van Johannes van Kroonstad ongeschonden gebleven De eeredienst in de l e ken vond ongestoord plaats Maar acht ïi ié gering was de belangstelling In Moskou heb ik de jaarlyksche processie méegt m6dfct waarbH de Patriarch on de geesiyTmcen van alle Moskousche kerken met htirt Banieren in plechtigen optocht naar de kerk van IIjA ProrÓk trokken Vroeger stroomden voor deze plechtigheid duizenden en nog eens duizenden te zamen in 19 werd de geestelUkheid door slechts enkele tientallen van leeken begeleil Misschien wferen velen gedwongen aan hun werk te bltf ten de bolsjewiki hebben de meeste kerkeiyke feestdagen afgeschaft en ze vervangen door revolutionaire gedenkdagen Maar het Kerstfeest werd gehandhaafd zelfs volgens den ouden styi dus op 8 Januari van den nieuwen kalender o kerkeiyke behoudzucht evenwel ook by den Russischen kerkdienst dien ik bywoonde was de kerk niet voor 1 5 gevuld En in den Paaschnaeht als vroeger de keriten niet te bereiken waren door de drommen menschen die daarbuiten de Paaachproceasie afwachtten vond men thans gemakkeljik plaats in het ternauwernood half gevulde gebouw n van deze althans voor het utteriyk verslapte belangstelling zHn moeilyk te taxeeren Ongetwijfeld doet de bolsjewistische anti kerkeiyke en anti godsdienstige propaganda haar invloed gevoelen Ik heb in de laatste kren Paaschnaohten meegemaakt de orthodoxe Rus gaat dan met zyn heele familie naar de kerk n te middernacht het Opstandingsfeest te vieren waarin matmzen en mr c fHnvi fp a s krankzinnigen door de straten Hepen te schieten wel te verstaan met n $ kniit dus puur om de ttemming van de kericgangern te bederven of hun zoo ipogeiyk van den kerkgang af te schrikken De antireligiea se propaganda is gelukkig niet ateeds zoo partyen ia eeft voorstel injrtdiepd om de besturen van de 26 lO Ootste gemeenten in ons land uit te noodigen zAdi gozamenlyk tot den minister itan Buiteniandsche Zaken te wenden met het verzoek een algemeen igeldend taprrerbod in te voeren geldend van Zaterdagmiddag 12 uur tot den volgenden Maandagmiprgen 8 uur en voorts OP den Oudejaarsdag van s mMdags 12 uur op den Nieuwjaarsdag de Kerstdagen den tweeden Fhasch en Pinksterdafr Hemelvaartsdag Koninginnedag lotingS en verkiezingsdafcen en op marktdagen binnen de bebouwde kom der gemeente waar de markt gehouden wordt zy gronden dit voorstel xp de overweging dat een plaatselyk tapverbod nadeelig wei4ct op het vreenKlelingenverkeer wetke nadeelige invloed by een algemeen Ifcpverbod wegvalt Spanje en Nederland Te s Gravenhage sprak gisterenmiddag prof Rafael Altamira hoogleeraar aan de universiteit te Madrid senator en gedelegeerde van Spanje by de internationale conferentie van juristen in een byeenkomst van de vereeniging Nederland in den Vreemde aldaar over het onderwerp De moderne Spaansche cultuur als grondslag van de toenadering tusschen Spanje en Nederland Spreker wees vooral op de goede eigenschappen van zyn volk De beteekenia op het gebied der schilderkunst blykt reeds uit den naam Velasquez Ook de kunstnijverheid heeft er een hooge trap bereikt Spanje bezit een aantal goede schryvers al zyn deze in het buitenland niet zoo bekend als de schilders Ook op het gebied van wetenschap kan Spanje thans bogen op bekende namen Spaansche ingenieurs worden soms in het buitenland met name in Amerika te werk gesteld Dit alles betreft echter slechts eer kleine minderheid van beschaafden zooals men die overal elders vindt Doch de groote massa Die groote massa is ongeletterd zy heeft gelyk bekend is pen groot aantal analphabeten Maar het is niet alleen de kennis van lezen en schrijven die de geestelyke waarde van een volk bepaalt Het Spaansche volk bezit eigenschappen van echte innerlyke beschaving Het buitenland beschouwt Spanje nog altyd als het land der inquisitie Dit is echter onjuist Zoo bestaat in Spanje b v geen eedsdwang meer De meest volkomen geestelyke vryheid heeracht op de universiteiten Wel verre dat daar gelyk spr in Duitschland jwoonde een hoogleeraar ontslagen Vordt wanneer hy kwaad spreekt van de regeering zijn er in Spanje een aantal republifceinsch gezinde hoogleeraren Een joodscfr geleerde werd door priesters ontboden naar Madrid om daar colleges te kom n geven De Fransche geleerde M inod betuigde dat men in Span ie er in was geB a aR d om alle geestesrichtiiiijen aan de universiteit byeen te brengen iets wat te Parys tot nog toe niet was ge ukt Spreker vertelde nog vele wetenswaardigheden hopende door zyn voordracht te ebben bijgedragen tot een toenadering van Spanje en Nederland Prof Heeres en de Liberale Unie Prof mr J E Heeres heeft volgens het Vad bedankt ais voorzitter en als lid van het hooftibestuur van de Liberale Unie Rükscursusaen in vee en vleeachkeuring De Minister van Anbeid brengt ter kennis dat eerlang gelegenheid zal worden jregeven tot het afleggen wan een openbaar examen om tot een cursus in vee en vieeschkeuring te worden toegelaten Het onderwijs wordt kosteloos verstrekt Aanmelding vóór 8 Augustus by den Hoofdinsp der Volikagezondheid dr H C L E Berger Laain v N O Indië 107 te s Graveniha e Hoogere passagierstarieven naar Amerika Op een vergadering van de Noord Atlantische passagiersconferentie hebben verschillende stoomvaartmaatschappyen besloten de passagiers tarieven op de Transatlant sche stoomschepfen te yerhoogen met 16 loUars voor de eerste en lO dollars voor do tweede klasse Het betreft hier de volgende ma MihappiJen de American Line de Red S iPLine de White Star Line de Cunard Line de HollandA me rika Lijn en de French Line Reden voor deze verhooging is do steeds duurtk r wordende exploitatie der stoomBchepen In de eerste plaats zyn de bunkerkolen buitensporig duur geworden ten tweede zyn de loonen van het personeel enorm gestegen en ten derde zyn de pryzen van het materiaal veel hooger geworden Er is veel vraag naar passage geweest maar men gelooft dat thans te dien aanzien wel het hoogtepunt bereikt is Tot in het najaar toe zyn reeds alle hutten besproken De prys voor een eerste klas hut l s thans minimum 230 dollar op de gneller varende schepen is de prijs 240 tot 245 dollar Natuurlyk zyn de betere en luxe hutten veel duurder Daar zyn pryzen van 600 tot 800 dollar terwyl er paleisachtige suiten tijn bestaande uit salon eetkamer twee slaapkamers toilet en badkamers voor den prys van 2800 dollar Men verwacht algemeen dat er een groot aantal passagiers uit Europa naar Amerika zal terugkeeren Er heeft geen verhooging plaats gevonden in de tarieven van tus ichendeka of z g derdeklas pas sage biljetten Het aantal binnenkomende immigranten in Amerika is grooter dan in het begin van dit jaar doch het reikt nog lang niet naar de getallen van vóór den oorlog Rotterdamsche ambtenarcnsalariwwn Heden zou de Rotterdamsche Raad te beslissen krygen over de salarissen der ambtenaren Aan het dossier dat nagenoeg 150 folio bladzyden beslaat ontleent het Hbid wat de algemeene salarisverordening betreft dat de ambtenaren worden ingedejsld in 18 salarisklassen welke ev gecombineerd kunnen worden Deze klassen bewegen zich tuBBchen ie volgende salarlsgrenzen ƒ 1500 tot ƒ 1950 ƒ 1750 tot 2200 ƒ 1900 tot ƒ 2500 2200 tot ƒ 2800 ƒ 2400 tot ƒ 3300 ƒ 2600 tot ƒ S800 ƒ 3100 tot ƒ4300 ƒ 3600 tot ƒ 4800 ƒ 4100 tot ƒ 5300 ƒ 4600 tot ƒ 6800ƒ5100 ƒ tot ƒ 6300 ƒ 5800 tot ƒ 7000 ƒ 6600 tot ƒ 7700 ƒ 7200 tot ƒ 8400 ƒ 7400 tot ƒ 9200 ƒ 8200 tot ƒ 10 000 ƒ 9200 tot ƒ 11 000 ƒ 10 200 tot ƒ 12 000 Laatstgenoemde klasse is alleen voor den directeur van gemeentewerken De voorlaatste bevat alleen de directeuren van het gas en van het electriciteitebedryf terwijl de directeur van den geneeskundigen dienst de havenmeester de geneesheer directeur van Maasoord de directeur van den telefoondienst die van oèn woningdienst en de geneesheerdirecteur van het ziekenhuis aan den Coolsingel zyn gebracht in de klasse van ƒ 8200 tot ƒ 10 000 De directeur der handel sinrichtingen die van den reinigings en ontsmettingadienst en de geneesheer directeur van het ziekenhuis Bergweg bewegen zich tusschen ƒ 7400 en ƒ 9200 In het algemeen kan gezegd worden dat het meer ondergeschikte an tenarenperaoneel ia ondergebracht onder de 12 eerstgenoemde klassen waarvan het minimum der eerste klasse ƒ 1500 het maximum der 12e klasse ƒ 7000 bedraagt Minimumpryzen voor groenten opgeheven De fuinbouwvereenigingen te LangendiJk hebben besloten den maatregel van de n nimum pryzen op te heffen en haar ledeg weer algeheele vryheid te laten in zake dct verkoop van groenten Middenstandsbond In het jaarverslag van den Middenstandsbond Nederl Bond van Vereenigingen van den Handeldryvenden en van den Industrieelen Middenstand wordt gesproken van een opgewekt middenstandslevep In het afgeloopen jaar zyn 27 nieuwe organisaties tot dei Bond toegetreden Het aantal leden dat de by den Bond aangesloten vereenigingen thans tezamen tellen heeft de 32 000 overschreden LUCHTVA ART MiUtairen by part vliegdemonstratiea Op vragen van den heer Ter Hall betreffende het deelnfimen van mil tairs v ie gers aan part v eigdemonstratie antwoordde de Minister van Oorlog Het ligt niet in het voorpemen bepaalde verbodabeptili gen uit te vaarJ gcn voor militaire v iegers om tüdens een hun verleend verlof deel te nemen aaa part vliegdemonstratxs Wel heeft de commandant der Luchir dartafd reeds on 1 Maart 1 in een diensteder de militaire vlie fers gewezen oip de gevaren en bezwardn welke het vliegen met part vliegtuigen medebrengt Nog zy apgecicrkt dat bü bet Dep irtement van W terataat beperkend votruchriften met betrekking tot het gebruik van vliegtuigen in voorbereiding zün en lat cp verzoek van dat Departement thans reeds door de Gedeputeerde Staten van de trovir c Iën aan de burgemeesters eenige wenken en aan wy7ingen zün gegeven ie gevolgd kunnen worden biï het nem r ian veiligheidsmaatregelen bÜ vliegdemonstraties terwijl deskundige voorlichting aan genoemd Departement kan worden gevraagd o a voor wat betreft keuring van vliegtuigen geaoHtktheid van vlieger ï ena Amsterdam Londen Dinsdat vond heeft naar de Dordr Ct meldt een vliefftoestei van den luchtiDOst lienat ApiBterdlun Londen in de Wes Merwedepolder te Dordrecht een nood landing emaakt wegens een defect aan ïlen motor De postzakken werden per trein naar Amsterdam vervoerd Het toestel blyft in den polder liggen tot er een nieuwe motor is ingezet GEMENGDE BERICHTEN De Uitsluitij g Van de hooitibesturen van de Federatie van Bouwvakanbeiders en Bouwarbeidersbond vernam de lel enikete cufers omtrent den stand der uitsluiting op dit moment Vooral in de drie jrroote steden meende men een afnemmg der uitsluitlnK te kunnen constateeren Verschillende patroons hebben het werk weer laten hervatten Ook in de andere steden bleek uit de ingekomen berichten een geleidelyke vermindering van het aantal uitgeslotenen De i oderatie Ihad op 10 Juli 385Ü leden die voor steunuitkeering in aanmerking kwaman Hieronder behooren een lOO tal werklooaen en fitakers die reeds voor de uitsiuitinjT zonder werk waren Ongeveer ÜOOO van de totaal 14 000 leden van de Fe leratie zyn door de uitsluiting getroffen Van ie ayde van den JHodemen Jiond vernam het biad dat het aantal afdeelin gen waar in de plaats zelf wordt uitgefloten 01 bedraagt Het totaal aantal uitgcslotenen ibedroag op 5 Juli 4693 terwijl het aantal voor uitsluiting in aanmerking komemle leden in de 61 plaatsen 12971 groot is Er werken dus m deoie plaatsen nog ruim © OOO modeme bouwvakanbeiders Op vei zoek van den Centralen Raad i m I voor de Bouwvak ken ii N ederland heeft de Nederlandsche Hotbbond besloten de door de bouwvakipatroops geprc jlameerde uitsluiting zoo krachtiglmogelyk te steunen Deze steun aal oia bestaan in a Het staken vjn allk leveranties aanwerken In de bouwvaJkke of Midere bedrijven waarvan de patrVona werkliedenin dienst nemen of genorien h bben diedoor de bouwvakpatroons tjaans ziin uitgesloten T h Het weigeren van alle leveranties aan werken die door onaeorganiaeerdG patroons worden overgewfcien of afeemaaW en die eerst aan werkgevers bü deze ui sIuitiTig betr JikeB waren opgedragen c Het onder een voorwaarden in dienst nemen van thans uitgesloten arbeiders in de bouwvakken De Amsferdajnsdie B d wethooden Naar de Tel verneemt heeft de Federa tie Amsterdam der S D A P in haar gehouden vergaderingen als haar oordeel uitgesproken dat er geen aanleiding is voor de beide sociaal democratische wethwadera om in vert and met de verwerping van de voordracht tot uitbreldinjr van het aantal gemeentelyke vischwinkeb af te treden Wiel sprak de TergAderbw eJ vft voor aftreding der wetóioudera indien de ge meentewerklieden die o P 8 Juni ll l aan de staking hebben deelgenom i nkwhten worden gestraft De ahcHcAtie van den Kdzer Baron Joseph de Crawbez de burgemester van Spa heeft aan een medewerker van de Daüy Mail bet verhaal gedaan van de abdicatie van keizer Wilhelm De keizer speelde ep de terreinen der villa waar thans de conferentie zittine houdt aooais gewoonlyk zich beaig houdend met bet afdammen van kleine stroom HindenbuWf verzocht hem naar het hoofdkwartier van den gencralen staf in hotel Britanidqoe te komen Ie keizer deed hem echter weten dat hy niet w komen Zyn generaals presten G moet k nen lieten ze weten de kroooprins is hier j e Icamerdienaren ontdeden den keiser van ihet stof staken hem in zün tuniek jïrft de keizerlijke decoraties waarna hy naar het hotel ging Aan de deur wachtten twee automobielen In een bevond z Xh een Hollandsdh generaal is het dab toch waar roept de Tel uit In den anderen waren Duitsche revolutionnairen vertegenwoordigers van de republiek welke juist te Berlyn was geproclameerd De keiaer stapte Irotsch de eetzaal van het hotel bümen waar zya generaals wachtten Gii moet aftreden zeide Hindenburtr De keizer trok een ontdaan en verschrUtt gezicht tegep hem Aftredenl riep hü uit Waarom Het kan tooh niet zoo slecht ziin Zeker kan Ik toch rekenen or raün generaals Gy Hindenburg Denk aan de hoogte waartoe Ik u verheven heb Ik reken tenslotte op u De fortfch gebouwde maarschalk traf geen antwoord en de keizer deed een beroep op Ludendorff jGii dan Ludendorffl aeide hü Doch Ludendorff wendde zich af Vw Majesteit heeft te kiezen voewde Hindenburg hieraan toe U kunt naar Holland gaan In den auto die oP u nicht of gu kunt terugkeeren naar DuitscWand londer het gezag de republikeinen iJeen zeide de keizer met een zucht en hy ging heen de acte van afstai welke op de tafel lag achterlatend Een verjongingsmethode Professor Wilhelm Hux de directeur van het ademhallngsinstituut der universiteit te Berlyn heeft de proefnemingen van pi ofessor Steiner voor een verjongingskuur voortgezet Hy heeft hiervoor drie methoden ontworpen waarvan de uitwendige de beste en eenvoudigste is Men bezigt by deze behandling een van zekere dieren afkomstig serum De proef werd o a genomen op een man van 44jarigen leeftyd die leed aan algemeene lichaamszwakte en niet tot geregelden arbeid in staat was doch volkomen werd genezen By de vrouwen wordt het senun met behulp van RÖntgen stralen in den eierleider gebracht Een op deze wyze behandelde vrouw vertoonde na eenigen tyd een opmerkelyke verjonging van haar uiteriük en kreeg haar volle llchaams en geestkracht weer terug Het aantal der by menscheiyke wezens verkregen resultaten Is nog gering doch de vele op dieren genomen proeven toonen duideiyk aan dat de resultaten uitstekend zyn Of zy by menschen dezelfde zullen zÜn moet de toekomst nog leeren De behandeling moet den levensduur met ongeveer verlengen Een 70 Jarige man toonde In twee jaren tyd onder de behandeling een aanzienlyke vooruitgang naar lichaam en geest Het is daifrdoor dus mogelyk de levensduur van den mensch te verlengen en het afscheid van het aardeche tranendal uit te stellen STADSNIBUWa GOUDA 16 Juli 1920 Kaasuitvoer wy lezen nog in de R Ct De voorzitter van het Zuivelkantoor heeft aan de exporteurs van kaas verzocht er rekening mee te willen houden dat na 31 Augustus slechts gecontroleerde kaas d i kaas voorzien van een rykscontrolemerk en bereid door een aangeslotene bij een kaascontrölestation onder rykstoezicht ten uitvoer zal worden toegelaten Tevens is den exporteurs er op gewezen dat de omstandigheden welke op het verloop van de kaasmarkten een overwegenden invloed uitoefenen van dien aard zyn dat de N U M opnieuw overweegt onverwyld ingrypende verandering te brengen in de voorwaarden voor uitvoer van kaas Directeur Goudsche Glucoaefabriek In de hedenmorgen gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der Goudsche Glucose fabriek is als opvolger van den onlangs overieden heer J Breebaart tot directeur benoemd de a j Schenderen die reeds geruimen ïUd de zeer verantwoordeiyke functie van procuratiehouder bekleedde Personeele belasting Ue Burgemeester brengt ter kennis van belanghebbenden dat door den Directeur hÜ nJ Belastingen enz te Utrecht op ïS 1 J 1 20 executoir is verklaard het Z 7 er Personeele Belasting voor temeente over het belastingjaar 1920 I Jt voormeld Kohier ter invordering is dat ii 1 i an den heer Ontvanger ifi iZ ® daarep voorkomt verplicht ia den JS ï P y Wet bepaal en voet te voldoen en dat heden ingaat de cliïïvT binnen welken de re ames behooren te worden ingediend De strenge school on Tuchtunie een adres tot onzen gemeenteraad gericht waarin aange en N f TJ Gouda van en Hed Bond van Onderwyzera adhaesie heeft betoiffd Teneinde eenige bijionderfaeden over de werking inrichting ete dezer school te vernemen had de Ned Bond van ünderwyzers den heer Den Hollander benoemd directeur van de in Amsterdam te ojpenen Strenge School uitgenoodigd hier een lezing te komen houden Gisteravond had deze plaats in De Kiunie de belangstelling was matig De voorzitter de heer van Dantvk opende de vergadering met een korte inleiding waarna hy het woord aan den heer Oaa Hollander gaf Spr Etelde voorop de Strenge School niet aJi Haarlemmerolie tejren tuchteloosheid te beschouwen en betuigde te gelooven in het nut van goede arbeiderswoningen ete Hierna gaf hy sen geschiedkundig overzicht van de beweging tot oprichting van de z g Strenge School welke beweging in lm 8 te Rotterdam ontstond als uitvloeisel van de werking der Leerplicht en Kinderwetten Tot heden zyn daar echter de bestaande en mede door spr ontworpen plannen niet nader bestudeerd door den wethouder van Onderwys Op t oogenblik is de hoop gevestigd op wethowler De Zeeuw tWfhankeiyk van de beweging te Rotterdam ontstond in Amsterdam een streven tot stichting van een strenge school waartoe in 1913 besloten werd In 1916 is spr benoemd tot hoofd van e n gewone school te Amsterdam en tevens belast met de voorbereiding van deze speciale inriahting De heer Den Hollander ging nu na het nut de noodzakelykheid de mogeiykheid en het doel der strenge school Het nut is dat cmgewenschte elementen die in de school een haard voor moreele besmetting kunnen worden verhinderd worden de goede leerlingen te bederven t e overheid die de ouders noodzaakt hun kinderen onderwys te doen genieten is verplicht te zorgen dat dit in een voor lichaam en geest gezonde omgeving kan geschieden Met het plaatsen van tuchtelooze of spybelende kin Ieren werden eveneens de onderwyzers gebaat ook de ouders van byv spybelende kinderen komt men te hulp door nun de gelegenheid te geven de jongens en meiajes te brengen op uren dat ze daarvoor gelegenheid hebben of desnoods de kinderen te laten halen en brengen en tenslotte voorkomt men dat leerlingen die van de gewone lagere school verwijderd moeten worden door straatloopen klajitjes worden voor de fpvoedingsgestichten of tuchtscholen De strenga school zal overeenkomstig haar byzonderen aard moeten worden ingericht uitgezochte krachten behooren les te geven en op te voeden zoodat mede dank zy de byzondere omstandigheden waarin men met de kinderen kan omgaan er veel kans is dat ze zich zullen beteren Spr onderscheidde drie groepen van lastige leerlingen die van ds school moeten worden verwyderd Ie zy die geschikt kunnen worden gemaakt om weer de gewone school te bezoeken in verband hiermede wees spr op de preventieve werking der strenge school 2e de kinderen die hun schooltyd zullen moeten doorkomen als leerlingen van de kleine klassen der Strenge School en 3e zÜ voor wie ook in de Strenge School geen plaats is en voor wie nog een uitweg moet worden gezocht Spr weerlegde vervolgens enkele bezwaren ouders zullen hun medewerking onthouden der kinderen wordt een stempel van verdorvenheid opgelegd uitwisseling van ondeugden afwezigheid van t goede voorbeeld etc waarna hü naging welk proces behoort te worden gevolgd voor tot plaatsing op de strenge school wordt overgegaan Jndien eenligszins mogeiyk dan moeten do ouders er toe gebrtuht worden hun lastigen jongen of meisje vrywillig op de strenge school te plaatsen weigeren ze dit fian kan het betrokken kind uit de openbare school geweerd woixïen en kan zoo noodig amhtshalve inschrüving van het kind als leeriing der Strei re school volgen Zy vervult dan de tftiak der strenge kostschool voor de meergegoeden en zy kan tot goede resultaten komen omdat ze deze tuehteloozen geeft wat de gewone school niet geven kan Wat de kosten belieft de toenoodigde gelden wonden wel gevonden als men maar eenmaal owrtuigd ia van de noodaakeUikheid tot stichtinar van zulk een inrichting De leerhren aan de school vertwnden moeten een keui corp8 vormen ze behooren te beschikken over byzondepc tect en oneindig philosophisch geduld niet alleen ondenvüsman doch tevens medicus zijn en bereid zyn ich ook buiten de schooluren met hun ambt bezig te houden contact met ouders en oud leeriingen De onderwyaers worden Ibygestaan door een arts die soma de oorzaken der moreele afwükingen kon opsporen Voorts moeten aan de school verbonden worden vak onderwijzers en ambtenaren oia eenige personen om de leeriingen te halen en te brengen By de inri Ating van t treibouw moat eveneens met t byzondere doel rekening worden gehouden De leerlokalen moetoï gemeubeld worden met één oerBoons banken en voor 16 leerlingen Naast ieder leslokaal dient een veihliJfzaal te ziin zoodat het vyftiental leerlingen een afzonderlijke groep vormt Voorts dienen er slftjd gymnastiek nastieken andere zalen te worden aanbracht verder moet men er aantreffen badcellen ruime aneelolaate gelegenheW voor tuinaïteW ete Voor aanneaning der leeriingen kan geen bepaalden datum wonden gesteW ieder kind wordt toegelaten als dit noodig is doch niet voor alle paedagogJeche middelen verireefs ign aanigewcnd Een leeftÜdsgrens nfear beneden wordt niet wsteld de limiet naar boven ial veelal sanienhanaren met den leerplichtigen leeftijd Spr verwachtte op grond van Btatistisehe swevens aauwrkelyk meer lonirens dan meisjeg op de hooi Wat betreft de aohooltiiden de leerIineen kunnen van s rMitenda 7 tot s avonds 6 uur in de sdiool blilven de leauren temmen overeen met ifï n een ge wonw Iwrere schoei oltgeMndenl de v rmoodeliik faculfeti ef te stellen vondleasen van 5 7 nnr wnarin aehoenmaken ete Wordt onderricht De vrije uren ilfn bestemd voor voeding mtA en too noodig voor straf LaatRtirenoemde kan bwrtaan Inuitslnï ti van nel on Heet stellpn ete Snr arhttiw WrWwwrtlPH nondïiakeïHk en nie nde dat den onderwiiiers het recht tot slaan niet m1 kmmtn mvtón OverigviM moeten allereerst zachte maatr ifelen wonden beproefd belooning werkt dikwyia meer uit dan strengheid Veel rvden tot straffen kan worden voorkomen dor het handhawen van stipte orde oavervwakt toflouljht geen wantrouwen Veel moralfaeerea is onvarmydeiyk Hoewel het ooderwüs oo moet worden ingericht dat temgiplaataiMff of de gewone chool mogeiyk is moet voomameltJk gdet worden op t praktifch nut van t oadepwÜi De pupillen moeten dan ook boofdsakelJik volgens den leeftUd en niet volgenn sehoolkennis worden gegroepeerd Een moeiiykheid achtte r de vacantle r egel ing De onderwUsers hebben meer dan hun collega s van andere aeholen hun rustpoozen noodig doch t is verkeerd den leerlipiren goheel vry te laten Misschien kunnen lU die t meest toeiXht bdioeven tödelÜk onderdak vinden in Boddaert ToJhuizea en dergel yke gestichten iNadrukkeiyk wees pr ar op dtat de Strenge School geen oord dbr varaohrikking zal zyn Er moet een Trimdelijke toon heerschen voldoende gelegenheid tot ontspanning schoolwandeliacan wwnnien voetbalten ete zyn maar tochmteten de leerlingen terugverlan reB naarllv gewone school Geen enkel kind zal beproerea In deze speciale inrichting te worden opgenomen daarvoor ia de HtmaodtKihe vrijheidszucht te groot r a zeer documeiitterde rede vond een danld dar gehoor Na een korte pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen De heer Hogmdoom infonneenie of reeds een ipcrcentage bekend Is van het aantal klrtderen dat voor plaatsing op en strenge school in aanmeiklacr aou moeten komen Spr antwoordde dat dit voor Amste dam van alle schoolgaande kinderen is Nog vroeg de heer Ho endoom f nlêt de vrees bestaat dat wanneer een onenbare strenge sdiool wordt gesticht tn eena en katholieke en een protestanttdio byzondere strengen school zal vonlen vere lacht De Inleider ttditte het geraar n et groot In de eerste plaats wfren de bijzondere scholen reeds nu de tuditeloMen en übelmrs zoodat ze daarmee de openb re school belasten en ten tweede beschikken vooral de katholieken maar ook de protestanten over verscheidene stichten waar laatiaie kinderen kunnen worden ondengehraoht iffiema sloot de voorzitter men een woord van dank aan apreiker em belangatellen len de vergadering HAASTRECHT Maandag i by den landbouwer B Slingerland te Vlist een koe door het hemetvuur gedood S was verzekerd Gistermiddag waren feosteiyk byeen in het gebouw Concordia de kinderen van de Zondagsschool van de afdeeling Haastrecht van den Ned Prot Bond en de kinderen van d Nuts Naai fen Breischool Mede waren van beide instellingen besturen en leeraressen aanwezig Deze hoogst gezellige middag was de kinderen aangeboden door Metvrouw Le févre de Montigny Bisdom van let als biyk van waardeerig voor de hulde aan haar gebracht ter gelegenheid van de herdenking van haar SOsten verjaardag Evenals de vereenigingen Iie de stichteres van Concordia huldigden op 30 Juni werden ook de kinderen goed bedacht In den loop van den namiddag brachten de kinderen onder leiding der dames aan Mevrouw de Montigny een ovatie voor haar hui Te ruim 8 uur in den avond gingen de kinderen in biyde stemming huiswaarts MOORDSKCHT De heer W A Brouwer onderwyzer aan de school met den Bybel alhier ontving een benoeming aan de school niet den Bybel te Dordrecht marktbeht myk n GOUDA 16 Juli 1920 KAAS Aangevoerd 99 partyen handel vlug le kw 7 80 2e kw 72 76 BOTER Goede aanvo r handel vlug Weiboter ƒ 1 471 1 571 VEEMARKT Vette varkens weinig aanvoer handel vlug ƒ 0 80 0 84 per half k g Magere varkens goede aanvoer handel matig ƒ 0 85 0 95 per half k g Magere biggen goede aanvoer handel vlug 4 6 per week Nuchtere kalveren veinig aanvoer handal vlug ƒ 18 35 EIEREN Groote aanvoer handel matie per 100 stukfl ƒ 18 60 15 GRANEN Weinig aanbod en kalm gestemd Tarwe 4ft 62 Rogge ƒ 29 32 Gerst ƒ 26 r87 ki chev ƒ 28 29 Haver ƒ 26 26 Erwten ƒ 20 26 per 100 K O Groentenvejling CoSiwratieTe TulniersvtrMnlging üouda en Omstreken Coöperatieve Tuiniersvereenigln Gouda en Omstreken Veiling van 14 Juli 1920 Komkomroera le art f 6 10 9 idem 2e art ƒ 4 10 6 0 idem halve 1 80 4 10 klem roengeel ƒ M iO bloemkool le art ƒ 11 1 7 10 Idem 2e art f 4 16 idem 3e srt ƒ 1 40 60 aadyvie le srt ƒ S 10 5 idem 2e srt ƒ 0 60 1 90 kropsiA f 1 8 80 per 100 stuks tulnboonea ƒ l 7O 40 snijiboonen le art f 85 9 klem 2e Brt f 0 stokspeiciebMnan ff 6 B5 stamboonen ƒ 4 68 pronkboonen ƒ 28 58 peujen ƒ 40 29 80 doperwfen ƒ lfi 20 1 70 capucyner ƒ 17 28 80 peen ƒ 1 40 2 90 postelein f 4 1 14 10 zuring ƒ 8 rabarber f 1 90 roode kool ƒ 9 20 spitakool ƒ 8 koriikommerstek ƒ 8 tomaten A ƒ 81 B6 idem B f 30 3b IMm C f 21 28 Idem boniien f 1 28 idem kriel ƒ 11 dS aardaopelen ƒ MO 40 10 idem poter ƒ 2 ü ver lOO K G peen ƒ 2 4 80 idem Je irt 1 20 a 10 rabarher f 1 8 10 kroten 4 fr 6 10 uien ƒ 1 60 6 0 pAteraelie ƒ 1 20 S 7f selderie f 0 10 2 boonenfemid t 3 90 per 100 bos zuring f 0 28 0 29 per klit zwarte bessen f 0 48 0 46 roode besaan ƒ 0 36 0 26 kruisbeaaen 0 18 0 18 frmraboHU ƒ 0 S6 OM aanlbeten 0 2 0 4S morelleB ƒ 0 60 par poad nwleMan ƒ OM 1 80 penüm ƒ 0 14 OJM pêr Btak eieren ƒ 1 70 44 40 per 100 tuka Gemeenteljjka GnMUtewnlliiw Anuterdam tJl de Joiw en Koene VelllMr van 14 Juli 1920 Jan Baa ie f 20 Haantjea peren ƒ 26 26 Yellouw Traa extra ƒ 26 06 idem I f 14 48 idem 11 ƒ 7 besaen prolefic 32 S8 idem tro 20 Idem rood f 16 19 kiem wit ƒ 20 22 kruiabeases riJp ƒ 18 £1 Id a aki ƒ 1 d klam groen f 9 11 morellen ƒ 40 46 framboven f 40 aanlbalen f S0 S6 tomaten I f 20 Man II ƒ l lfl per 60 K G perziken I PlO 46 klem U f 24 Idem ill f 10 47 karbonkels groot f 9i6 160 idem klein ƒ 86 70 aetmelocnen groot f 7 W id klein ƒ 40 O hloemdcool I f 1 Idem II ƒ 12 16 per 100 tuks anyhooaen ƒ 80 00 ercIeboonra ƒ 36 46 doppen ƒ 12 14 tulnboonea ƒ 2 4 aardapoelen groot ƒ 8 60 11 tdwn klein f 1 é per 100 ICG Bloemen Roien f 8 31 Galla i 18 Dalla i 8 9 Gladiolen f hJSQ 8 per 100 atuks Lelie a 16 48 per 100 kelk SnUvroen ƒ 9 15 per 100 rank NIEUWERKERK a d IJSfiL 14 Juli Coöp Tuinbouwveiling Nleuwerkerk a d IJmI en omstreken Eng komkommer 8 10 9A 70 2e soort ƒ 4 20 S JO kleine halve komkommers fa l 2 70 groengcle komkommers ƒ 3 10 8 50 bloemkool ƒ 13 40 19 90 2 Boort ƒ 6 20 12 uitschot ƒ 1 10 4 20 alles per 100 stek komkommers ƒ 1 2 per 100 k g peen ƒ S 80 4 S0 per 100 bos groote boonen 2 8 roode koot ƒ 11 12 10 per 100 k g tetnaten A ƒ 22 26 60 dite B ƒ 16 70 20 lO dlbi C ƒ 14 21 10 groot fr 11 70 Uein ƒ 4 bonken fl 11 alle per 100 pond I 1 11 n a fa FINANCIEELg BERICHTEN WISSBLKOEKSIN Offidëcte uoteerlng u Amsterdam 15 JutiullflflO M Juli 16 Juli Londen 11 18 11 06 Beriyn 7J0 7 30 Parys 28 70 28 6 Brussel Zwitserland 60 60 60 60 Weenen IjfiH iM k Kopenhaffen 47 60 47J60 Stookholm 62J0 62 70 Oiristiania 47 66 47 66 New York 2 J814 2J i SCHEBPVAARTBERICHT T MIJ NEDERLAND Riouw Aroat n Java arriv 18 Juli te Portaaid KON HOLL LLOYD Maasland arriv 18 Juli van Amsterdam te Montevideo KON W INID MAILDIENST Jan van Nassau vertrok 11 Juli van Philadelphia n Boiton VARIA Oa VMnda van létola Groot is de veraodentwr en verminderingin waarde van de titels in Nederland dert het begm der zeventiende eeuw Evenals in de kleederdrwAt is hierin alle tmderBcheidlng tusschen arm en riik aanzienlek en gering adel en burgerstand gaheel verdwenen In het bacrin en middmvan die eeuw noemde men een aanzienlilke vrouw Grootje groobnoedar De echtgenootea der lairgemeosters van Amsterdam werden b jgroet met de benaming van Grootje Pancras en Grootje Bicker De titel van Meue of Meuitje was toen by vroawen van voornamen stand niet ongewoMi die van minderen heetten moer moeder welke naam evenals die van broer n zuater als voornaam in gebruik was Juffrouwbehoorde nog byna ulteluitend aan d nadelstand mevrouw waa zelfs lo hetlaatetvan die eeuw nog zeldsaara en volgens Bilderdyk eerst na den tijd van d nstadhouder Willem UI m 9t in zwang g komen slechts aan d adeliyke vrouwanen aan die van de aanzienlijkste anri tenaren eigen In sommige provinciën achtten de vrouwen van regenten zich sreensEtna beleedlgd als ty door adeltifken met hetwoord vrouw gevoegd bö den naam vanhaar mannen werden aangesproken Zoozeide men in Friesland Batik HesselawÜf of met den naam des mans voorop Uubegriet LipkeAkke ïOwlw onderscheid vanrang of stand In 1720 was do vrouVv w den hoogleeraar Heautecourt te Frai lfèr de eerato di zich mevrouw liet noept n welke aanmatiging haar door mevrouw Goslinga die tet den hoogsten adel behoorde zoo kwaiyk werd genomen dat zy de vriendschap met haar afbrak In 1770 waren te Franakor nog maar vier Juffrouwen die titel werd echter volgens Van Effen in Holland reeds in het begin van die ceUw op de adressen der brieven aan de dienstmeiden gegeven Ook was volgens hem de naam Mevrouw toen reeds van het hooge standpunt neergedaald en aaA de echtgenootcn van kapiteins lagere officieren notarissen en procureurs toe kend De titel van Mynheer waa In de achttiende eeuw nog ver vu algeraeen en werd veelal b j ultalultlng door adel en regeeringaleden gevoerd Miaachien was uit da zocht tot het bexlt hiervan de neiging om ambachtheeriykheden aan te koopen verklaarbaar Lieden van den deftigen middenstand als voorname winkeliers achitdeta kunstenaars notarissen procureurs werden toen Sinjeurs genoemd dat van aa Bcbe afkomst ia en dikwyii in onze oude biyspelen voorkomt Toen de Fransche taal en mode de voorouderiyke eenvoudigheid verdrong moest Sinjeur voor Monsieur wyken welke titel nog in da vorige eeuw aan de onderwy er op de zoogenaamde Fransche aeholen werd gegeven die ook wel Franaehe Monsieur genoemd werden In Zeetamd leide men voorheen Sinjeur maar schreef Moiplrur te Groningen lekk i schreef men by afkorting Mons of Mos Ook van deae onderscheiding was in het bagin der adittiMule atuw dp waarde mvt vanntedard lagtti wonla vtn GffM saft Sinjeur an Monsieur aan en kwyneade lekte an stonden in het graf te daten met da oude hupache en fatsoeniyke Uedan die aleh verwaardigden dezen nog te drag n Overbekend is het hoe aedert MUnheer a Mevrouw algemeen aUn geworden Mavrmiw la hoe langM hoe meer algemean wor ONZE DKAADLOOZE DlgNat WUaon n Ueeehanel PARIJS 15 Juli Uit Waahin ton wordt g aolnd Ter gelegenheid van l Jull heeft president WUxon een telegram tot Deschanel gericht waarin hy zegt d X de onafhankeiykheidsverklaring der Vereenigde Staten eveneens voor de wereld heeft b teekend dat de menschen niet langer zullen zUn onderworpen aan de tyrannie en hei lespotlame van een willekeurige mogendheid maar dat z In t vervolg allen geiyk zouden zyn voor k wett 1 e president voegde hieraan toe dat de natuuriyke banden die Frankryk en de Vereenlgde Sut vereeninn i Dvenroeathaar sUn a M wif ihI len dörtllï èeiirt Dullaeliland tneT PéflfM iul Juli De Franaehe pers publlceeK êfïk telegram waarin HavM meldt dat de Duitsche delegatie Lloyd GSeurye heeft doen waarschuwen dat se le voorwaarden der geallieerden betreffende de leveHni van 2000 000 ton koltn DW nuwad aanneemt Het m cnt te BerUJn PARIJS 16 juli Zoodra rykttkanaaliar Fehrenbach me ledeeling ontvangan had van het Incident t Beritin waar antlFransehe betoogingen wenlen gehouden heeft hlJ een brief tot Mlllerand gericht waarin hy lyn leedwezen ulttlrukte over de beleedUrlnir der Frueche vlag Felirenbach voegde hieraan toe dat alle roaatmgelen zyn genomen opdat de aanatlchter ontdekt en gestraft worde De kanseliar heeft er voorts OD w z n dat de ataatasecretaris Von Hanfel aldh onmiddejiyk naar den fVwtaehen resimt hecift begaven om offklew illn excueei aan te bieden Proleat der DuMariie mUnwcrIiera BkUtliUN 16 Juli De wericnemeragroep VOD de Arbeldskahier in HtOirmlJabekken heeft Woensdag te Eaxen mn mÖtle aangenomen waain tegen e beoo9 iW en tentetlictafcuur wordt gepr t ffte rd Wooixleiyk is feneffd Wy lyn overtuM dat de mynwerkera van de geheele wereld zich by dit protest zullen aansluiten De Duitechf mynwerkers zyn niet aeaaden uit weck hout dat ze zich door bafonettcn fi negalneger van alle rechten zouden laten berooven en ilch avenaihfttd In dieimt van vreanKi kapitaal souden latan opdritt LAATOTB BERICWTWI t kalen leverbgen SPA ra Juli V D De DuitMhe gedelegeerden hebben ter kennis van de gealUeerlen gebracht dat Duitaehland de voorstelen van de entente inzake de kottmleverlngen onder zekere vom aarden aanneemt PARIJS 16 Juli V D De Kcho de Paria voQgt aan het bericht betreffende hetaanvaarden door DuitKhland vnn de voorwaarden der geallieerden toe dat vtmianenworftt dat het aannemen voor Duitachlandniet vergezehl mag gaan van teveel voorwaarden en tegenviiorstHlen Het antwoonivan DuHnchlaml wordt door de geallieerden j overw gen J Met RubrgeUed SPA 16 Juli V D Uit goe le gron wonit g neld dat de Italianen niet zullen deelnemen aan een bezetting van het Ruhrgebied Behalve generaal Degoutte la ook g n ra8l Meariti naar Spa ontboden Ean drinj nd lelegrait BOCHUM 15 Juli V D De arbcWemlelder Hué die uit Spa is teruggekeerd heeft met het oog op dian emstigen toestand in het Ruhrgebied het volgende dringende talegram aan dr SImonii in Spa gezonden Toenemende onrust ler myaarbelder Oorzaken le buitengewoon slechte voedael oorziariing sle hte toestand van ImI hrooïl 2e hcete temperaturen welke Impulsief werk belemmert Typlini 4deml bealri nit I NDJCN 16 Juj VA De Loixi Mayor van Londen voomitter van de Nat Commissie Toor heratel heeft tot de inwonera van Londen een roep gericht tot het bijeenbrengen van 1 millioen pond eterling ter bestrijding van de tyi ua eoidamie welke MkWenen Oost Europa en KlelnAzië fafflreigt De Urd Mayor wonit e teuiw d r een invloedrilk comité van vooraanstaande zakenmenwchen M bankiers TEL GIunsCH WBRRBBRICHT Hooilte tand 7 i te DreKha U te atend 7M 2 te Vé lin u w VcrwBchtinc tot dun votKendan dtm ZwalO tot iiuUk wiml uit lukUltfk riehtingeii uvukelUk IwaarbewoIJrt tot betrokken Ut r wellicht weer opUsrend nuu e i reien of onwaerebuien uavankalyk W tin mücMUJM arAMa SOUDA GEBOREN 12 Juli Johuu Theodora d V A J Koeinuu en Th de Knegt 18 Juli Johanna Helena d v S Ooeterling en H P GrawAelJn Helena Menaje Johanna d Th J Oraneteijn en W van dar Wolf Aaltje d v A Molenaar en H C BoartnuuL GETROUWD 14 Juli N Braljnlka en M A Veaaeur J Vermeer en J S HoKemu P C van dar Meide en G LuUnenburK OVERLEDEN AaJJe M M C van Ea 20 Jaar HAASTRECHT voB z ttn 8 Juli Ifflo ONDEBT üWD f Btoajj n e BIOUC