Goudsche Courant, woensdag 21 juli 1920

m s t Ond e r t ro u w d MPS BAKKKR KN J HADDtaUH ÜOHTINUH Ueo H g 21 j 1714 Gonda 13 Bsnlfit sa alfatneen kennlitevlnK Voor Bt lling bötmp en de vele bhjken van belang ondervonden op 17 dezer WIJ onzen hartolijkon dank U in TONG S 1 F 00 NG geb VhKKAAU Gouda 21 Juh 1920 3715 11 2697 25 ANTON COOPS DROGIST WIJDSTRAAT 29 rixavon Sapodapina I704 lo BIrkan Haapvwassar No 1437r Op varsoah aal OBzaa vartagonwoordlo r nofl S O U ooilaotio HEERCIIOOtTUIIMv ar da prljxoH arkoopan Heerencostuums in Blauw Kamgaren Laken Groen en Fantasiekleuren II voor f 75 60 90 40 30 20 en f IS Coatuuma met zifde gevoerd van f 100 voor ff u L j p geschied S DAGEN t Oondardaa van fl 7 Vrijdag Jonganapakkan Rageniaaaan Pantalons De i i u d Bovenzaal Melksaion HOLLANOIA Markt 40 Gouda N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMEEVEER OPGERICHT 1765 627 Voedert uw Vee met LIJNZAADKOEKEN merk ster en W L L Iv WÊ W H H L merk STER in geplombeerde zaklferi SOYABOONENKOEKEN merk wl Alles gegarandeerd Zuiver en nitmnntende door groote VoedingswaardeEereDIploma Parys 1900 Negen Gouden Medalllej Shirley President Bretels Elstht vooral het ecbte merk Wacht U vrxir namaak COHEN Co ARNHEM FABRIEK VAM IVIarkiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken 6 Tenten enz Agant voor aiuda to onttnkon H J VAN SCHALEN WIJDSTRAAT 21 GOUDA ues Dltjregwen door den Dmtschen cua xul te Maastricht Wat nieuwtAiladen be treft heet het in de instructie o a zeker Hoitaodsohe dagblad moet gesteund v n den tot elketi prüs het moet aooveel gold ontvangen als het verlangt én zUn invl ed moet gehandhaafd worden door tntimsieve propaganda Het moet een zeer voorname plaats iaUMncn 10 de openbare meeoiog in Limburg in het büfooder in MaastricUt Doeal tiet mogelijke tegen het nieuwe itag blad dat geprononceerde annDXjuais tische temlenoen toont Vermceroci de Duitsche bladen in Limburg en loo ui liet mogeluke om de franache en Uelgjseiie bladen uit liimburg te weren Uit tloHl ie bron haalt de corre uua dent nog de votgemit instructies aan zenu Duitsche families naar Limburg vooral met het doel bftoden te binden tu tchen de twee aaties aoodat een fude v n Limburff met Daitsehland Tergetnakke jkt uurdt Verder b vattan de Instraeties waarschu w ngen tegen ukere perao mt khed n aangeduid met tetter M en MMK die ver oacht zijn van pro realtieenie ncig ngeu en wter gangen moeteu hoi den nagegaan In de instructies wordt er op geweien tlat elke Belgische invloed hoe gei ng ook ta l imburg moet worden geweerd Ik denk zoo be duit a 3 correspootlent ztjn stoutmoedig in fantaHtlscii verhaal dat het bovenstaan ie vu doenue i om t e bedreiging aan te dul len waaronder net alleen België ni ii iiotc Europa teaft D DuitschHoltandwbf politiek in Belgiti steunt heit activism en de verdeeulhaid Hel is tUd dat bet lui It luk begrfpea wortel aan de EogeU he xiide van het Ka nuul dut Engelaod s vuoisptieJ akvx sterk afhangt van de bandhavinR van eea aterk CU Dioeieod Belgib it Europa ST GELD S beublkb r voor Voorfcbolten 1751 1 llnillt Map H xOMtfsr b ro Bil chrifl a nvr poit voor antwoord Zuider Cpedietbank MMritlwil 3 ROTTERDAM Til 6M7 ENT V EEN R00KER7 Koopt ilaB ODE frootc NAPOLEON l feni t 7 kwartier voor slochtir 7 c nt Als Reclamninerk TIP POF 4 cent Tupffinapkt 54 2832 8 Met het aannemen van DRUKWERK KN in elke i ewenachte uitvueiing bulaal zich te HAASTREIH I de heer J SCHEER Uitsluitend prima qaalileit Elastiek I 1 II c n ad uk D vc k Igb i Sanj iiinos ï ZUIVER PLANTAARDIG TONICUM een ongeneniatde l r i van krutiii cnergn voor ieder d e gctniLsarbeid verrteh en hecfi onve sih lhi vi n Jlken aard Oe SANCjUINObK vcrbooni Ie werk I I an len eet nden men ih en rik ovcrvermoeiden en uit n pullen de verloren zenuwkruchl lerui bANGUlNOSR wordt v kocbl u troene flacona van ru m 3ü0 r inhoud SANGUINOSF koil per laron 2 fl 11 12 ri I 21 WACHT U OOK NAMAAKVerkriiêbaar bij dr nee Ii otbekrr en goede drog sten 371 r M VAN DAM CoUe Rein rstra i t Uli Haai Art 4U T a Mt Tentmt van VeraaltlM Aaagewesen zün voor Nederianders tetplaatsing op de liJat waaruit zullen worden gekodco de leden eemr Commla ie an onderzoek bedoeld in art 4U deel 11 van het Vredesverdrag van Versailles ah vertegenwoordiger dei Nederlandache At rk evers JAK Verkade industrieel tt Zaandam als vertegemwoordiger der Nederlandsche werknemers Ed Fimmen se Cretans van het Internatmnaal Vafcveibond te Ajnsterdam en als onafhankeliikstaande tegenover bedoelde categoriën miM W f Treub lid van tie Tweede Kameien hd van den Uaad van Attbeid te stïravenhage St Ct ondagswet en kun en aars Aun de i erste tn Ivmtlx Kamer der Malep eneraal heefi he Verbond vau NtderlantlHche Kun teimaMvt eenig ngea tti adres gerioht o er dt ZoD lugfi t wauvan art a in het biuondvsr de belun ctn van het Verbond raait Inden ikae wet in werk ug traj aoudei I kunstenaar wonl i verhiierd tontact te verkrygen m l htl publiek op d u lai waarop juist vt m tl dan met na hc vervull en hunne kjrke uk yliehUa weesl wa gedaan zou hebiwn en bien gmg zij naar haar gen kamei en wierp mcb op een t anap en lachte Hn boüsttttidigp vreugde en verruk king De mijn was klaar de aehmht was eopeiMl Li wan uog maag een lont Kiothg tuil het kruit te ontateken HO M I TUK XVI llurry HtMni giiig naar ijn hut 1 dt gelukkig e en de rampzali te man HW eemgt oügenblik vervultlede t ver hiiging dat Lmille hem liefhad hem infl een ujgewondenheid tHe onbeachrjfelijk waa het andere vervulde de gedat hle aan wat hij geflaan had iM m vol rouw HIj Harrv Hta i uvtr wiens leve ew s haduw lag wtlke de tijd niet kon wtwvaf en hij haai dleikutr durfde haar lt f heb lien en haar te spreke vai ijn He de Welk r ht had hij om zulk een krank önnige daad te begaan Hij kon niei helpen dat hij haar liefhad evwunin nl dt bloemen kunnen helpen dat zij zit II uaar tie aon keeren ut de tje 4 Jat zIj naar de e Ktr nrt iiwar hn haai te zeggen en haar te dwingen ei vot i uil te komen dal zij we lerliel I p Het wasergei dan krankzinnig het waM mlsdadia N t urltj im e t hij de plaata verUtwi waar hij gebtiren waa die luHenmd met de Helde van een nterkeam ti wH hij de vrouw verlaten dieM veel meer liethad dan zijn eigenl vei moest hij haar vt r eeuwig vaarwel zeggen Wordt j Voor alle i METALEN Poets met Ei a de doet wundeienNeem iets andeinEn t IS mis I Vraagt BOSKOOP Adkreitentiën en alionnenienten of lilt bM worden aangenomen door P A WELLGR ZUde K Ti 08 Vrouwe van Darracourt douj H KLE8 JAKVU 1 CuttullioriHeerde verlahng vati 1 1 WPSi5ELINK KOhSl M Kadruk vwrbiiilen Oiiilers ilenkt om uwe klnileren Wormen veioorzikcn vele kwalen Vi t ei s Woimpoeders zijn van btjzondnio samenstelling welke zeker werken PRUS ER DOOS 60 cent Verknigljaar bi Apothekois enDrojribten 2902 Ai a i abt kant P VIssar Em Erfseh veen Dr 1 N li Laat u geen koekjes iHikjes of andere z g wormmld delen geven doch eischt alleen VISSER Wormpoedera Ksaw HET BESTE TEQEN OE LAAGSTE NOTEERING lOOi 32 A0RES TE ROTTERDAM Sckitpmtkirthairen BO 51 Waf juu uangiaal dat s rui nei alB i ik het mei verteld had ai wat bu sie betreft ie denkt toch mei dat ii tuig gesüiek dat zij hoort tuaschen oi Ml na zal oververtellen 1 ucüle wierp met eeu ongeduldig g I aar het haar over de schouderö l ttt 18 hier de viaag met zei Lu He Het ib uiat zoo ielt i lomau liiïih waarover zij iou kunnen npre ken ZIJ Kou bet kunnen vertellen aan Iwar vader of in de dionstbodenka uur Ja üf jian haai aanstaande mompelde Marie berouwvol Je hebt groot gelijk en ik ben een t uoozek bh ed geweest zooals allijd O hemel ik geloof dat ik nooit wijzer zal wiu den Wat 18 het toeh wonderlijk dut lij hei belaag van dit geheim dadelijk heb mgexi Wol jij was het die mij onlaiigB tegeohieldt er naar te vra gen ik l en er de persoon niet naar om het kleinste minet belangrijke ge heim aan toe te vertrouwen Nu ik beii heekmaal beschaamd over mil NiarzitkU albuminuzit blaaszitkte zitkte der urinawsgsn aambeien onUt pfjot nrakte onwiltekeunge unoe looziQg op etkan leeft d geheime ziekten vemauHiDg vloeiingwi gezwetlea impotes tie enz Volkomeo en saaüt guieziBg per brief door de wüaderbare plantes extracten van DOKTER DAMMAN ver BchiUena voor elke xiekte Men vrage brochure No 86 met bewyzeik aan bg den Heer SNABILIË GrooteMarkt 7 Rotterdam nel nauwkesrife chiliTUc iu riskte 4M7 is AdvertentKn en abonnementea op dit blad worden aangenomen voor Bet kenwoude Dorp door A B O O H Berkenwoudc voer BeAaowoudeAcliterbroek door J N O O M E K BdwaclM Slolwllk GOUDERAK Adveitentlin en a nemnitCB 0 i dit blad worden aangenomen door Ir VI EGGEBRT Gonderak Abooflyeert U op lUt Blad ElMrknko Drukmrlj BRiNtMAN ft ICON UülDA V k HEERENCOSTUUMS Z uit BRUSSEL In plaats vaa kaartaa Verloofd WEINTJE VAN DER HTRAATFN FN A T VAN DFH LEKÓEN 711 14 aud NotftiiH Gouda Fluwoelensini ül J4 1 Ouderkerk ad IJssel M vu H C COSIJN in Assurantrai T i foon Ne ai Sluit alle verzekeringen voor particulieren handel scheepvaart en industrie Advertaspt In dlf blad VAN BLIlllKEilSïïill S DE HAIIN ROTTERDAM NIEUWE HAVEN 70a £ DERFWEREND MONKEY BRAND UNION i P ffHi ii DcposKo s ViTeiiKJc Wissels rima Kwalltalt rrlma Kwalltall Buitengewoon best VET RINDVLEESCH wan de EERSTE KWALITEIT VETTE OSSEN VETIL RUNDHU APPI N I S iiok ƒ 1 FlJNh KIBSTIK ƒ 110 I APPEN VAN l F RIB 1 lil OSSHHAAh 1 40 ROSBlFt 1 211 HUNF BIFPffUK 1 40 ROU Wy I 10 1 DVfKII K l I AN DP PRIMA KWA 1TFH Aanbevuend Ifl J VERZIJL Klsiwef 36 Teltfoon 379 Prima Kwalltalt Miüliiliioopjes Treuwen Soli de Salon au HuiakamrrmcubelanalaTafela Stoekn I iDnenkaalen Spie elaScbNdrrri n Tbaarafcla Fikenhoulen BulIrrteu Bjekenkaateo ClubfauleuiU Zi denpliich Ameublameoten I ecrameublemi Dlrn Kapokniatraffcn Wollen an Salijtidrkr n Siroomalraaian ens en S3 SPOIKOOPJESIII 2U aPSIK ADHKS VOOK JONUEI UI MFT HllWni IJKSPI ANNEN SIIII0 SrilUr44li bovsDliDis D HiStliiitaile HOTTFRDAM Telefoon 12800 ► 59o Jaargang T y KJ ifl Donderdag M Juli 1920 GOUDSCHE COURANT 3 Tie v L Txr © © an cL v ©x t©3n tx© bl fN TrooxC3 ona d SL exi Oxxxetxejcaxx BEHALVE ZON FEESTDAGEN VERS HUNT DAG EI IIKS INfiKKONDKN MEUe KFUN hN Op de VOO pagina 50 htMtger tewune ativerteatiln en logctonden nied eellngeH b contrail tot zeer geredu Herden pr js route letten eo raadea wttrdea berekead naar plaataruimtf 1 4 regelii f 2 96 Hke regel me i 0 6U AIONNEMENTSPRUS per kwftttaal 2 2B per week 17 cent met oadagBblail rer kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bexorffing per Inoper retwhiedt t raoco per posL per kwartaal ƒ 2 75 met ZendagrHblad 3 40 AboDoemeDtea orden daKettjks aangeaomm aan on Bureau Mxrkl M TiOI IK bg onze agenten den litoekhandel en de poatkantoren AdvertentMn ktuuiaa wordaa ingexuade duui luiacbeokomiit van selfede Boakhaa delareo Adverteatielntreaux rb oaae Ageatea Iverteat AD KRTENT1KPR1JS Uit Goudk en omstreken behooreude tot den beaorskrtDK reiïelfi f l 3U elke regel ibeer ƒ O 25 Van buiten Oouda en dra bexorgknaK i h regds ƒ 155 etke regel meer ƒ O SO Advertentiën van publieke verm eiyUieden 11 cent per regel Ad ertentifen in het acerdagnumroer 20 b filag op den prt i Bureau MARKT j O 1 D A Adminiatratia Taiar Intarc S2 Keduitic Teief Inteic 545 Rusland Polen en de entente Bedreiging der geallieeiden De Polen trekken voortduread terug üuitschland bU ft neutraal Uoyd Geoige acht Pden s onafhankeiykheld noodzakelijk Verdere verklaiingen van den Dnftachen premier Turkue en Griekenland Gouraud s ultimatum Algemeene staking in Rome De Anfoe party in China persdagen ONS OVERZICHT overoenkomstig besluit genomen Ook schUttt het plan te bestaan om de munitie die nog In Oost iDuitschland is opgesla voor de geallieerden ii Kun geheel bpi gaf daarvan een opsofl ning Het oorlogstuig voor ïtn lai orlog dat aan de gealfieerden li afgestaan omvat 26 000 zware kanonnen De Duitschers be schikten na den y amii itilstand nog over 2000 machinegeiwer l een groot aantal loopgraafmortieren ee half mtlhoen ge ueren 176 millioen pamnen voor geweren enz 25 milhoen gnutuiueii het grootste deel hunner vli gtui rM Het Duitsche Ie ger 18 reeds vermindei ttt iOQ 000 man Er zUn in Duitschland Aog i millioen ge weien qiet uitgeleiv Mj De helft van de uitgeleverde kanonawis reeds vermeld De overige worden yufttoaar gemaakt met een snelheid van Iw per week Voorts beschikken de Dultscwa nog over 6000 machinegeweren Er l bog aitud te veel oorlogstuig in DuitscbMod te veel um vei lig te ziJn De gewerol waren met uitge leverd omdat de iihtieke partiien in Duitschland geen vermuwen m elkaar stellen De bondgenoottt Un er op blUven staan dat zl zullen wpden opgeeischt en verwachten dat ze xuRen worden ingele vend Er xlin heel wat goMcoope en onnoozele grappen verkocht oren deze conferenties maar al de conferentU te Spa voor iai4 gehouden nas zou er een oorlog zijn ge komen Nog spiak de premier over Turkiie en den toestand m KletR 4 itffc Hu wees op het succes vaii de Qrlpen bii het bered Ü ren vpn den boedel in Klem Arib De Britsohe regeenng zei was tot het be sluit gekomen dat het bepte wat men doen kon was de Gneksche fetrudkractiten voor dat doel aan te wende L waaraan Frank rlJik zun goedkeuriiur had gehecht Pe Gneksche troepen hadden met groote kra nigheid gevochten en hwd taak in tien da ffen voHn aeht De iMÜIfeter whs er Tun overtuigd dat de Grieken m Klein A i hetzelftie succes zouden bereiicen Oe Grie ken hadden een bekwaamheid zelfbedwang en politiek beleid betoond dat welkom was Zu waren een zeer ontwikkeld en vlhtig volk Daarom hadden de geallieerden hen gebruikt om de orde in dat deel der we reld te herstellen en zulks met een succes dat groote voldoening schenkt Turkue ging de eerste minister voort heeft tien dagen tud gekregen om het vre deaverdrag te aanvaarden hb verwachtte dat lurkiie teekenen zou Of Turkbe inderdaad besloten heeft te teekenen is nog niet bekend wel heeft een telegram gemeld dat een kabinetscrisis is uitgebroken Er heerschte dus bliikbaar in den boezem der regeenng een ernstig mee ningHverschit over deze belangrijke vraag Volgens de Temips heeft de sultan het ontslag van het kabinet Damad fend ge weigerd De grootviaier zat de aftredende ministers veKvangen Volgens het blMl zOu dt onderteekenmg van het vendrag vast staan Het blad verneemt voorts dat Zondag de verbinding tu schen Adnanopel en KonHt itinopel op bevel van het Grieksche commamlo verbroken ie De Orient ast legel Maai buftie ik wil vooral dat t in het bijzonder niets zuil zeg gen van hetgeen ik van avond voi leid htb ov i de zilveikaut vati Loid Mulo til Ii4 t woord dat du opent O iKi n niiuH aoker niet au niemand drong Marie aau Met in dedionetbodenkamer ot thuiH Neen nii B verzekeide Subie Maai Marie Verner M heeu nog niet tevieden zoo begeeng wan zij om haitf miKslag worn goed te maken Fn ook niet buitenaf Siieie Je uH hel aan niemand van de jonge maniiPii eggen je behoefl geen kleui te kiijgen zelfn iiirt aan Hai IV Herm S iBie weid nog nmder dan tevoren neen uiibh stamelde 7ij Ik OU er niel aan denken iets ovei ie v vtellen van wat ik u of miHh Dai nuourt h b hooren zeggen r an lien j een bewte meid npiak Mam Vernei Goeden nacht Nu m allea in orde heve voegde zij er luchtig ieH bij legen l icille terwiil ij opfetond en de blonde lokken waar ovei ZIJ zoo minachtend gesproken bad draahle lot een dikke dot Susie IK t a goent meisje je kunt op baar ei tl ouwen t oeden nacht heve liuille Htomi naaüt haar de wenk bm wen Haamgetrobken Marie eide ziJ langzaam en ei ii tig je je noemt den naam an n zu hield even op terwijl Mh ne verdiept webeen lu tie lieHilmuwlng van haar eigen beeld in itea bpiegel Fxpress moest naar Sofia terug De tele grafische en teiefonische gemeenschap met KonstantiBOpei is eveneens gestoord Uit een en ander blUkt dat de krugsver lichtingen tussohen Grieüen en Turken m de buurt van Adrlanopel en Oost Thraolë begonnen zlin De Turksohe troepen dic onder tievel van Djafer Taijar staan wor den op bbna tOOOO man geschat Deze mtaschien de volgende week xal i orden be liBt of God Maïs m Ooat Eurppa zal heerttchen of het veld moet ruimen en daaimee zal de entente voor zich de vraag z en behlist of ae aich opnieuw op t oor logHpa i moet begeven z het dan ook Ifchts een oorlogspaadje dat ze trouwens eigenlijk ook al elders in Aziï bewan lelt RuNland is voor de keuze gesteld v a P nstii8tand met Polen sluiten of zien ge beuren dat de geallieerden Polen kracht ladig te hulp komen en er van herstel der betrekkingen met Engeland mets komt De delegatie die naar West Euiopa is vftr trtdcken en zich te Reval bevond zal de leis TOorIooT ig niet voortzetten de Fran sche officieren die zioh in Polen bevinden hebben bevel gekregen zich ter beschikking van de regeering te Waischau te stellen voorts heeft Polen opdracht ontvangen om Rusland zelf om een wapenstilstand te ver 7oeken zOodat Rusland er zich met op be loepen kan dat Polen niet wil Voor een dergelijk voorwendsel zouden de sovjets voldoende grond kunnen aanvoeren want inderdaad moeten de berichten van enten te ude die het Voorstellen alsof Polen Un helpers en beschermers met onverdeel dfc blijdschap begroetten lichteUik tenden tieui ziin Volgens den correspondent van de Vossische Zeitung te Warschau heeft slechts een geringe meerderheid van den iwkrf tm l aad werdedigib iwh foor het aannemen van de bemiddelingsvoorstellen van Uoyd George uitgesproken De leden van de hnkerzude stemden tegen De so naatdemocraten willen in elk geval vrede met Moskou maar willen dat de onder handelingen rechtstreeks tusschen Moskou in Waiifchau worden gevoerd De burger Ulke linkerziide van haar kant wil niets van een wapenstilstand weten GedeelteUlk zjn dus de tegenstanders dezelfde roeening toegedaan immers de lovjets moeten Lloyd George hebben be I icht wel leta te voelen voor waoenstil stand doch direct met Warschau en met to Londen te willen onderhandelen Ondertusschen ib de Russisch Foolache oorlog in vollen gang de bolsjewiki drin gen hun tegenstanders gestadig achteruit In de streek van Novo Grodek hebben de Polen naar te Warschau wordt bekend ge maakt bevel gekregen westwaarts terue t trekken Blijkens het Russische staf belicht ih in leze stieek de Niemen over 0 werst ge forceerd en if Grodno genomen Komt de wapenstilstand er met dan zal Polen o a Kesteund worden door munitie der entente Dit zal worden vervoerd via Dantzig aan gezien Duitachland verklaard heeft neu traalteblüven Oo tenruk heeft een peld en die aan de entente moet worden uitgeleverd tegen Rusland aan te wenden Pe Jbeschermers men weet dat de geal lieerden zich steeds het beschermen tot taak hebben besteld hoe goed hebben ze tijdens den oorlog Griekenland niet t schermd zijn dus in volle actie maar toch eerlijk genoeg om toe te geven dat niet puur en alleen altruïsme maar ook wel een weinig egoïsme hun houding bepaalt Polen mag niet van de kaart worden ge wischt verklaarde Llo George gisteren m t Lagerhuis dit is in t behmg van Engeland en Europa De Brltsche gezant tt Berlyn is naar Polen vertrokken en het IS teer goed mogeUik dat maarschalk toch daai eerlang ook been zal gaan De premier verzekerde dat Polen den bondgenooten groote beiorgdheid heeft in geboezemd De minister had hun tevoren duideluk gezegd waar het op stond en bu betreurde dat zun kwade voorgervoelenfl uitgekomen waren Een uiafhankeluk Po len IS onvermiJdeUik ooodBakeUik voor het heele samenstel van den viede Zonder een onafhankelijk Polen zou een groote en strijdlustige militaire macht die zlin handen uitstetit naai gebieden welke tot een ander ras behooren oomiddeiluk voor d Dtutsoiie grca staan De Poolaehe roi nistei president heeft op zich gen nen het Poolsche leger terug te trekken binnen Po len 6 wettige greitzen Millerand heeft het antwoord van de sovjet regeering als mi beschaamd gekenmerkt Lloyd George zou liever het woord onbehoorlijk gebruiken De sovjeti egeenng was bereid een wapen iitilstand met Polen in vnend chaippeUlken geesrt in overweging te nemen Men wat echter verontwaardigd er over dat de sov jet regeering alleen geneigd wa de zaü c met een proletariersregeering te bespre ken Dat is een onduldbare houding Al wat de geallieerden ooit ten aanzien van Rusland ge scht hadden wa dat het vru zou zyn om zun eigen regeermg te kiezeu De sovjet regeering is met door t Russische volk gekozen Het is een even sterke autocratie als ziin tsaristische voor ganger Deze verklaring vormde een ondendeci van een groote rede die Lloyd George ge houden heeft over de conferentie te Spa De verkregen indruk was zeide hu dat de Duitsche rukfllcanselier en dr von Simons volmaakt eerlijke en oprechte heden wa len Zu zouden bun best doen om het vre desverdrag na te komen Te bpa zun belamigruke beslissmgen be leikt voor elk land on zich xelf zoowel bK tlt Lucille legdt de hand luinzauni op het gebogon hoofd Weefa nu met zoovLialugtn apiük zj Hu kan zijn dat je loch nogi gten kwaad hebt gedaan Maat het spijt mij dat je uvtr de zaak geöprukta htbl Mij ook Spijt dat heeft mijn beiouw met gelieel weer Op dit oogenblik kwam bufiie de kii nier weer m Hebt u nog lelH notulig iuihs vjoeg ZIJ voor Lucille slaande met gekruiste handen en neergeelageu Oügtn Marie Verner s woorden over Harry Heme ware nog in haai ge dachten en maakten haai v ei legen en onrustig Neen dank je Mjsit lu Lucille Wacht even riep Marie Vernei toen Siteie zioh omk ide om d ka inoi uit te gaan en Susie bleef staan en draaide ziiii om naar haar toe luée je bent een goed mtiöje dat we t ik begon Marxe Mane aprak Lucille waarHt hu wend Fk wil maar even iet tegen baar zeggen lusie je vertelt tofhnietovei wat je hier up den hof hoort in de kamer van je meestere bedoel ik O neen miss zeker meti ant woordde Susie getroffen dat men zon letH van haar denken kon flat iH bent nep Marie met een zegevierenden bl k naHf Luellle Dat iB voor jou natuurlik een Eenige dagen geleden maakten we mei ding van een Ittmatum van de Franschfl generaal Gouraud aan Emir Fei oeI Vol gens een Reuterbericht uit Damascus wer len de volgende eischen er in gesteld Ie iFiansche controle den spooiweg van Aleppo naar Rayak 2e Fransohe hexetting van de ttpoor wegetations te Homs Hama en Aleppo 3e Geldigheid van het door Frankrijk uitgegeven Syrische gekl 4 Aanvaarding van het h ransohe mandaat e Beatraff nK dar opstuidieliiigen 6e lEen bevredigend antiwoord binnel de vier dagen Naar Hairas uit Bevroeth seint heefl Emir Feizoel alle voorwaarden van het Pransche ultimatum aanvaard In Rome tb een algemeciie stakbig uit gebroken tengevolge van incidenten die daar hebben plaats gehad Wat er eigen luk gebeurd is weten we nog niet een telegram met nadere inlichtingen im nog met ontvaniren De burgerarlttK in China nadert lUa einde De Anfoepartij eifceat haar nedvrlaag Maarschalk Toean Joei beeft vredes voorwaarden aangeboden welke geluk taan met een voUedllRe ONrergave Deae zün dor de T jil4iy nog niet m ioA BINNENLAN D Nederland en Bctgie Men seint uit Londen aande N K Ct De Pali Mall Gaosette heeft een artikel met m het oog vallende opschnftea van z n correspoiident te Brussel waai in woidt verzekerd dat Nederland een een trum van intensieve anti Belgische propa ganda is Duitschers en activisten oftewel Belgische Sinn Feiners zegt het urtikfll heWien in Nederland hun hoofdkwaï tier en bladen en genieten er een buna overdreven gastvrvheld Beweien is da bu de jongste verkiezingen groote sommen uit bronnen in Holland vloeiden ten behoe VL van Ie pro Duitsche defaitistische can didaten De correspondent geeft dan naar hit zegt voorbeelden van hoe de Duitschers propaganda voeren in Nederlandsch Liin burg dat vroeger Belgisch was Dt be langstelling die de Duitschers tooaen vooi lit gebied betwust dat de geallieerden bti de besprekingen in Parijd verkeerd leden ioor het Belgische standnunt te veronacht Kamen dat o a pleitte vooi de voortga cette verdediging van de Maas De corre pondent geeft dan uittreksels van instruc Feuilleton vHii Haiiy Hein Wal iw di reilen dal jt lieni samen noemt met Susu Marie wenddt zi h uiet om zij he hoefde dut nok nie4 te doen daai zu Lu ille H gdaal iir den spiegel k iii len l eeil Ik dat heve Wel h t wis iilt eii om lil een gotvl blaadje Ie ko men hij Susie die tM n goed meisje i m attijd klaar om iets voor nHJ tt doeu Ih t IS een bekende zaak dat zij lil Harrv Heme grwite vrienden zijn z loals ZIJ dal itoeinen Dut i oiizin dal is laster nep I lUilU nauwelijks wetend wat 7M eide Zrto hervatte Marie Veinerkoel il h Men zeg algeMne en dut Susie en Inj hel iiH ijn Heb je n et g zien liDt Susie kleurdt tixii ik van H oiitl i n laaiii noemde I iiulli W4ul bleek on i rnntig Mam je vergist je eide ij iiM tje hoogt Harrv Hemt divikt evi n min ivti Susie als over iemaiut an tiers Niet Wel dat spfjl het iiHj dut tk r met Susie uvtr spiak Ik herhaalde slet hts uat ik gelmtinl had Nniuiir li k hiroi ik iiieer dan Uj Ik t en haast hun gt lijkt tm dt nrautien ko men mi ter oore dn te mm ziin vimr ion konlpklijkt oureii Nu btK komt er niet fip aan Toth zou het een aar dig paartje zijn met O wat lien IK moe loedeii nacht lieve Zit oinhetsde LiM die en kuHle baai oüals Jutlae als hIj een vrouw ge