Goudsche Courant, zaterdag 7 augustus 1920

NUJOL middel tegan verstopping Verkrygbaar in Drogisterij ANTON COOPS Voor allen die zich zwak en lusteloos gevoelen die gedurig vermoeid zi in zoodat hun alles te véél is die na uitputtende ziekten niet weer op kracht kunnen komen die te veel vergden van hun krachten of die door andere oorzaken het weerstandsvermogen hebben verloren is SANGUINOSE en versterkingsmiddel van den eersten rang dat alle dergelijke middelen vèr achter zich laat dat snel en afdoende ingrijpt in de oorzaak van bovengenoemde kwalen en door duizenden in en buiten ons vaderland met dankbaarheid wordt geroemd SANGUINOSE kost per fl ƒ 2 per 6 fl f 11 12 flac ƒ 21 Verkrügbaar bü Apothekers en Drogisten Wacht U voor namaak VAN DAM Co De Riemerstr 2c 4 Den Haag 3949 W ZIE DE ETALAGE KLEIWEG 1 Koophandel Sigareo Koophandel Tabak DE non FMTMl LANBE TIENDEWEB 27 Td 313 HEEFT IN VOORRAAD l Blauwe Druiven Pepzilcen Bananen Bessen Ppuimen Tomaten Citroenen Meloenen nzi anz z Nlsrzlektg albumlnuzle bisaulektt zitkts dar urinewegen aambeien ontat pynl zwakte onwillekeurige urine luozing up eiken leeftijd geheime aiekten vernauwing vloeiingen gezwellen impotea tie enz Volkomen en snelle genezing per brief door de wonderbare plantenextracten van DOKTKR DAMMAN verschillend voor elke ziekte Men vrage brochure No 86 met bewüzea aan bü den Heer SNABILIE Groot Harkt 7 Rotterdam met nauwkeurige onickiUTinc lier lekte SET li Engros En Detail ZEEMLEDER 4 i G ZBEMDOEKEN 20 SPONSEN DWEILEN l OCOS WERKBORSTEl s COCOS STOFFERS ENGELSCHE BEZEMS T ANDERS FIHMA WKD P UITENUAAI Bezem en Borstelfabrikant Kuip rstraat 41 en KleiweRHtraat ir A C COSim in UssyrantiM f606 Talafoon Nf SI Vraaat tarlavan veori Lev nsv p k plngOna vall nv pxekeplng a i Klevpawk plng IZAK VAN DANTZIG Makelaar WIJDSTRAAT 42 Teleph 473 20 GOUDA Een HUIS met pakhuis te koop RllwlelfabPlek De Adelaar Boalakada 14B Gouda lEPAIIEEIiEK EMAILLEEKEN en KEINIKKELEN VAN RIJWIELEN t di oorkud lu klaua ONDEBOEELBN BANDEN 1 SpicUal ia oriolilToor h t boawaa Tsa BUwIcIm Aaob T Uod 2441 20 W F PURRBI BIOSCOOP GOiUDA VOORUIT Uozö week brengen wij weder een film van Ao HOLLANDIAFABRIKK to Haarlem en wel het laatst uitgekomen filrawerk 1 0 Ktifi mueatorstuk van film kunst d tJ acten waarin onze HoUh Nijverheid weder bewija levert niet bij het huitHiiland achter te staan De verflchillende rollen worden vervold dour de ï ekende HollandiH artiaten ADELQUI MIOLIAR LOLA CORNERO en MARY ODETTE alH het allen voor haiir kind opofferende moftfturlje BV Komt vooral dit Hollandsche fllmproduct zien 1M U ZULT TEVREDEN ZIJN ma Bxplloatl 4ULB8 RBN £ r s H 9 M ÉL A f itiAagz uur slechte yó i ruM MUHHARDTS I MAAG TABLETTEM VENDUHUIS MOLENWERF BOUDA Openbare Verkooping I n M N 1B ÏS i J Wn 1 ten overstaan van Deurwaarder B H VAN DER WERVE op DINSDAG 10 AUGUSTUS 1920 des voormiddagB te 9 UUR van MEUBELEN prima bedden ledikanten tweehuiaorgels organola schrijftafels copiëcrpers schrijfmacliine naaimachine manKel fietsen consoletoonl anl met marmer en étalage voor sigarenwinkel huis en winkeliampen groot dekzeil party zooiieder verlakten chroomieder eenige coupons heei enstof nette gedragen kieederen ïouden en zilveren voorwerpen waaronder keurig bewerkt 12 zilverenapostellepels benevens flesschenrekken tuinspi oeier inmaakpotten snüboonmolens nieuwe staaldraadmatrassen kruiwagens handwagens em enz S9r fi 44 Kijkdag Maandag 9 Augustus van 10 12 en van 2 4 uur t Goederen kunnen dagelijks worden bijgebracht of desverkiezend van huis worden afgehaald waarvoor zich te vervoegen by H S HAMBURGER Keizerstraat 78 VERPLAATST van KLEIWEG 7 naar Kleiweg 79 Enz Enz De Maat Klearmakerij van G DERNEE CHIQUE PASVORM f GRLtJKE AFWERKING BKNT II EEN ROOK KR T Koopl du OHM root NAPOLKON U K iet 7 kwtrti r voor Blochtfl 7 cent Al ReeUmemerk TIP POP 4 cent Tupfmapkt goed MiubilkoBpjis Trouwen v e ERM jloet Soliede Saloa n Huiakaniefineubclen tl Tafelt Stoelen LinneDkaiten SpiegelsSchilderijen Tbeeureli ËikenheuIea Buf fetlen BoekenkaileD CIubUuteuila Zijdenpluche Ameublementen LeerameublemcnteD Kepokmatraiien Wollen enSalijodeken Slrmmitraiiea eas eosS396 SPOTKOOPJES III 20 BESTE ADBES VOOB JONOBLUI IIBT HUWELUESPLANNEN tllllSTIUTMbtaniiiiii i t iliScUekaii ROTTERDAM Telefoon 12800 Wegens vacantie zullen de fotografische Ateliers en Foto handel gesloten zijn van Zondag 8 tot en met Zaterdag 14 Augustus DE KRUIS PRINSES TUKKER Firma VAN ZANEN GROOTE OPRUIMING in de GOEDKOOPE WINKEL 3559 o Alle restanten WIT BRUIN en ZWART SCHOEISEL worden aan spotprijzen uitverkocht ZIE DE ETALAGE hoek Turfmarkt onderscheiden zich door gemakkelijk trekken prima brand en heerlijk aroma reclamemerken LA RICA l ki st heerlijke 7 cents sigaar rechtmodel WELLINGTON pracht 1 ü cents sigaar Sumatra zandbladdek Licht in t gewicht steelen vrij zuiver reclamerken BRUINE KRUL ƒ p p GOUDSCHE KRUL ƒ l IO p p Zware VIRGINIE PRUIM ƒ 1 70 p p JOUDA mm ro WIJDSTRAAT 20 i E W STOFFEER BEHANG en HET iOEDKOOPSTE ADRES voor alle BEDDENWERK is Gpoeneweg 73a Iste klas DIVANS ƒ 5 Vraagt lirijs vooi Salon Huis en Slaapkamei Ameublemanlen en alle soorten Clubfauteuils Levert SPRINGMATRASSEN KAPOK en SPIRAALMATRAHSEN legen den uitersten piijs Vraagt de stalen collectie BEHAMGSELPAPIEREN vanaf 8 5 cent lot m de fijnste dessins Levert alle soorten iordijnen Rol Vitrage en Overgordijnen Teven s REI ARATIE INRICHTING JJ Aanbev lend T D EKKER CHR KEET Mapkt 3 en 4 Qouda Groote Halfjaarlijksche Opruiming BEDSTELl EN compleet 2 persoons ƒ 2 j 90 WOLLEN FANTASIE DEKENS 2 persoons iets vuil geworden dooi etaleeren van 9 75 AXMINSTEH KARPETTEN 3 3 X 4 ï voor 39 X KARPETTEN uzerstcrk vanaf f 13 90 PRACHTVOLLE TAPI8TRY KARPETTEN nieuwste Persische Jeasins ƒ 19 lPö TAPISTRY VOOR VASTE KLEEDEN vanaf ƒ L98 per el AXMINSTEH prima prima vanaf ƒ 4 50 per el STUKGOED EKLEURDE MATTEN per e 47 cent IJZERSTERKE LOOPERS vanaf 89 cent ENORME SORTEERING VITRAGES dubbele breedte vanaf 59 cent PRACHTSORTEERING VLOERZEILEN en LINOLEUMS vooi s otprUz n SPIRAAL MATRASSEN 2 persoons vanaf ƒ 9 ï0 COCOS MATl EN EN LOOPERS zeer Koedkoop Reuzenkoopjes in JESTIKTE en SATINET DEKENS AFGEPASTE TAFELZEILEN prachtvolle dessins groote maat 2 9Ü TAFELZEIL per el ƒ L18 WOLLEN TAFELKLEEDEN groote maat ƒ 5 90 PLUCHETTE VOOR OVERGORDIJNEN prima kwaliteit pei el 2 39 SER JE VOOR OVERGORDIJNEN per el ƒ 1 69 PRIMA KAPOK MATRASSEN 2 persooii8 vanaf ƒ 34 Slechte enkele artikelen noemden wij Alles wordt voor werkelijk ZEcK LAGE PRIJZEN opgeruimd de meeste artikelen VER BENEDEN INKOOPSWAARDE Alles A Contant mum Zlo Etaiaoeo ZATERDAG 7 AUGUSTUS 1920 Tweede Blad Mediiehe Brieven BloedverxifliffiiiK 1 Hebbpn wij ergens in onp lichaam efn ontstekingsproceü Jan wonft er een voort luren k stryH Keleverd tusschen de bacteriën die deze ontatelting lo het leven roepen en de krachten die hen trachten te overwinnen en de genezing trachten te l eHpoediKen Ih het ont stekingsproce zeer licht en eigenlek van nul en g eenerlei waarde zooaLs wij daRelijki zou ik haa t zeggen medemaken dan ia die strijd met zeer hevig Immers vuorat degenen onder ons dip handenarbeid verrichten en veel met instrumenten omgaan Veten hoe betrekkelijk snel een schrammetje een prikje in de meeste gevallen pleegt te genezep en wij na eenige dagen hiervan nietw meei bemerken Helaati verloopt één en ander niet altUd zou gunstig en het zijn vooral de zoo kleine onbenullige huidwondjcK vaak die temauweinood onzen aandacht hebben genoten welke zoo uiterst verratleriyk zijn Vooral wan Wer wij met een teer besmet voorwerp het wondje te weeg brengen en onder die be imette voorwerpen wil ik allereerst noemen de nagels van onze vingers kan een buitengemeen ematige infectie het gevolg zyn Immers een ie ler uwer heeft wel eens in de courant gelezen door het openkrabben van een puit tje is mijnheer X aan ie gevolgen van bloedvergiftiKing ovei loden Hoe hebi en wij nu zulk een feit te verklaren Ziedaar een uiterst gewichtige vraag Aan den enen kanl een buïdwondje dat nauwelijks eenige laat geelt binnen een paar dagen genezen is aan den anderen kant eveneens een huidwondje dat binnen een paai dajferi den dood van het individu tengevolge heeft Welk een hemelsbreed MODEPRAATJE De Nachtmerrie van de Waitch Ktaat gij vei wonderd over dit opschrift dames i t gy nog het degelyke OudHoiland whe idee toege laan dat Icraakheldere zindeiykheid een allereerste vereischte ia een Moort levensbehoefte en dat de wasch dus veel eer een zaligheid dan een nachtmerrie ia Daji züt gy misschien verontwaanligd over dit opschrift en toch als ik U heb verteld wat ik precies bedoel zult gy het tellig met my eens zyn Ik wil U direct toegftven dat het heerlyk is een helder Iteurig gestreken japonnetje aan te trekken en dat een zendinir schoone witte blouses het hart van elke vrouw verheujrt Maar hoe oudt gy er wel over denken gU ze zelf moest wasschen en strltken Er zullen er wel onder u zyn die in haar huishouding op gaan en die er een voldoening in vinden zelf haar mooie blouBea uit te wasschen en keurig te strijken Voor haar bevat de wasch peen enkele nachtmerrie Maar tot haar richt ik ook het woord i pt ik spreek meer tot haar die op kan toor ziln studeeren of een andere werkkring buitwwhuif hebben waarvan zy moe terugkomen en dan heusch veen zin meer hebben en misschien ook reen moed en geen kracht om zelf blouaes te vaan wauchen Ku zal i n ud zeggen wat hintlert dat Dan geeft iy de wasch maar buitenshuig Zeer juist opgemerkt Maar jre zult wel even R oed als ik weten dat de wasch buitenshuis zeer veel onaanirenaamheden oplevert Nu eens blyft de wasch een onmogelijk langen tyd wejf zoodat men op een gegeven oogenbiik byna geen goed heeft om aan te trekjten Zoo kan men op een prachtigen zomerdag gethvongen zijn in een donker mantelpak te loopen om de eenvoudige reden dat alle lichte japonnetjes in de wasch zyn Verder krygt men soms een prachtige kanten blouse geacheunl thuia of niet sneeuwwit maar geel misschien met roestvlekken of platgeslagen drukknoopjea Soms is er een winkelhaak m om lat hy tuaaehen de machine heeft gezeten soms raakt hü geheel en al zoek en al krygt ge dan 3cha levergoeding wat niet eens altyd gebeurd daarmee hebt jry dan nog met dezelfde blouse waar y speciaal van hield teiug Daarby wordt het waschloon hoe langer hoe hooger Was het resultaat nu maar ledaal kreejr men alles sneeuwwit en keurig gestreken ongehavend teruK dan was het toch wel eemaikkelük als men alles maar vuil in te pakken had en Mïhoon terug kreeg al was het dan wat duur Maar nu is het achnkbaren l duur en daarby noK slecht Er zün vel speciale inrichtingen waar men wel Van op aan kan maar die rekenen fOjöö voor het wasschen en strijken van één blouse wie kan dat nu op den duur be talen De oT ossing ligt dus wel in zooveel moKeitjk thuis wasschen waar alles vooraichti ï behandeld wordt en niet irescheuni wordt en waar de bloemeties niet uit een blouse met figuurtjes worden eebieekt Maar als men geen bleek heeft of reen plaats om te drogen Als men zelf Keen zin of geen tyd heeft en het dienstmeisje kan het niet of is ruw en scheurt teere dingen of strykt niet netjes wat dan En nojT erjrer Als men op kamers woont wat moet men dan doen Waar een hospita tegenwoordiggewoonlük zelfs te lui is om op uw kamer stof af te nemen en u veel liever ziet raan dan komen kunt gü u wei voorstellen dat zij een vraair om uw wabch te doen zeer zeker met een besliste weigerinjT zou beantwoonien of een bespottelyken prüs zou vragen en uw goed nog veel slechter zou verzorjsren dan de wasch Ken afdoend midd6 om al deze onaanKenaamhralen te voorkomen heb ik nog met gevonden maar we een om de kosten Van de wasch te beperken wat uw zomerkleeren aangaat Neemt dan voor de noo zakeUJke wasch de beste wass herM die gü vinden kunt ook al is die waarschijjiüjk de duurste als gij daarbij liijn middel volgt om het aantal te wafischen ja ponuM te beperken z t gif het beste af Wat heb gy er aan of uw waach goedkooper behandeld maar sJecht gestreken of Kescheurd wordt De eerste vereischte om het aantal te wasschen japonnen te beperken is Neemt zoo weinig mogelyk wit zooveel mogelyk donker goed Oit ia geen pretti w raad als wdt u het beste staat maar gy hoeft daarom n niet direct hand groen of terra cotta te nemen Er zyn zooveel kleurtjes die een even fnsschen Iichtep indruk maken als wit en die geen lerde zoo besmetteHjk zyn Neem maar eens lichtblauw lichtroze licht lila zilvergrÜfi heel licht groen crème bij al deze tinten zal er toch allicht één zyn lie u goed staat Eigenlyk is een wit japonnetje in den zomer meer een overleve1 ing dan iets waar buiten men het niet btelten kan Het staat alleen dames met fnasche kleur uitsteken l maar haar zelfB niet als zy een gezicht hebben waarin meer karakter dan iachthcKl ligt en ook niet als zü omleugende oogen hebben Licht groen staat evenals cr me zoowel zwarte als blonde menschen lila en rose en grü s alleen blanke blonde menschen Crème en beige staat dames met een matte tint goed Crème en beige zyn kleulen die haast niet vuil worden men kan ze wei 14 dagen achter elkaar draeen voordat zü smoezelig lyken terwy een witte japon hoogstens 4 dagen te dragen ia Grijs IS ook een tint die ten eerste niet verschiet en ten twee Ie wel 3 weken re lragen kan worden voor zy smoezelig ia Roze en lila moeten beiden van uitstekende kwaliteit zyn om het in zon en wmd en wasch uit te houden maar zyn zy dat dan voldoen zy ook uitstekend De tmt rose lila grya crème groen beige hoeEt slechts zeer teer te zyn dan is het al voldoende om te beletten dat het zoo gauw smoezelig wordt als wit in elk geval houden zy het dan 3 maal zoo lang uit sommige van deze tinten bltjven zelfs 6 maal zoo lan frisch Teiren vlekken ia natuurlyk niets bestand maar met een weinig zorg en aandacht kunt gy u gemakifcelijk afleeren dje te maken Er zyn nog een aoort atoffen die in aanmerking komen om lang gedragen te worsen zonder amoezeii te lyken de gebloemde stoffen met witten ondergrond deze houden het byna even lang uit als de gekleurde Natuurlyk lyken de hard gekleurde of donkere stoffen het lanjrst frisch en zjin het meest practisch om mee te werken zoowel in huis als op kantoor of ergens anders Ik noemde u reeds een vorige keer de stoffen die weinig kreukelen en er dus ook lang keurig uit zien voile crêpon zypiqué katoen linnen daarentegen kreukelt erg Het beste middel om waschgeld te besparen is dus zoo wcinijT mogelyk effen wit te dragen het behoeft slechts gebloemd of licht gekleurd te zyn om voordeel op te leveren Een paar witte blouses kan een kwaad maar voor een rok is een ruw grys of beige het meeste aan te raden Probeert het eens dan zult gy verwcmilenl zyn hoeveel gü bespaart MADDY BRAND j ONS PLUIMVEE De KleinMiM liektc Een tweetal mededeeliiuren brengen ons tot het flchryven van dit artikeltje In de eerste plaats de mededeflling m een olaatselijk blad welke het optredht van de Xleinsche ziekte Hijriuilterde In de 2e plaats het courantenbericht dat op een der laitffte Barneveldsche markten n kleine twintig duizend stuks ohiimvee was aangevoerd Aan dit laatit is waarschijnlyk de groote centrale broederlj welke in Bameveld gevonden wordt niet vreemd Er IS dit jaar buitengev oon veel gefokt Herhaaidelyk namen we waar dat dit niet gepaard ging met een evenredige huisves tingvoorziening Wvaar dit uitblijft wordt de kans op een gemakkelyke ziektever spreiding vergroot Vooral by de Kleinsche ziekte speelt dit een voornamen rol In het geïllustreerde weekblad De Kleinveeteelt uftgegeiven door xie Vlüt te Amhem een bla l dat zich door ziin uJtgtekende staf van meiIewerkeKi een vooraanstaande piaats ook in de Pluimvee lliteratuur heeft verworven werd daar onlangs een uitvoerig artikri over gegeven waaruit we enkele grepen doep De eigenlyk oorzaak van de hevisr besmetteUjke ziekte is de Kleinsche bacil een staafie van middelbare groote met afgeromle einden dat bÜ de aan ziekte geptorven kippen rein in het bloed en in de organen wordt gevonden De natuurlijke besmetting vindt niet plaats door de luciit maar alleen door het oppikken van met de uitwerpselen besmette voorwerpen of voedsel Het verloop is in dtE regel zeer snel Van een halven dag tot fÜf dagen Sleepend verloopende gevallen zijn zeer zeldzaam De me¥ ste opgaven der pluimveehouders vermelden een verloop van ongeveer twee dagen Het eerste en voomaambte verschynsel ia diarrhee waarby een dunne groengele ontlasting eloosd wordt Voedsel wordt geweigerd maar het dorstgevoel IS verhoogd Meestal tree it de dood na het einde der twee dasren onverwacht in maar ook zyn tijdens de diarrhee in vele gevallen aufheid traagheid en treu1 igheid waargenomen Het blauw worden van de kam en de lellen mag ook als een hoewel nietn stee la voorkomend verschijnsel der ziekte worden vermeld Gevallen van genezing van aaiuretaste dieren komen voor maar zijn sterk in de mimierheid Daarna wordt met klem gewezen op een goede huisvesting en veriorginjt een goede kwaliteit eten en drinken Verder Een zeer nuttige w jze van bcHtryding der Kleinsche ziekte mita toegepast in vereeniging met de noodige eischen van huiavesting en verzorging is de inenting welke reeds op vele plaatsen met succes is en wordt toegepast Er zyn twee entstoffen in gebruik een aU voorbehoudmiddel bü de gezonde dieren een tweede is zoowel voorbehoudmiddel ala geneesmi idel Aard en werking dezar beide middelen zyn natuurlijk verschillend en aan den dierenarts is in ietler afizoipKlerlük ireval de bcsiiasing welke der twee gebruikt moet worden In voorkomentfe gevallen wordt elk pluinwechouder sterk aan eraden dez entiur te doen toeiMUsen LAND ËN TUIMBOL W Uit de BoerengoiKbniJn Ook de proeüveiden a nleg ondervindt thans nog belemmering door de tydsomstandijïheden voortgekomen uit den oorlog De Hyksaubsidie is verlaagd vergeleken by vroeger jaren de meststoffen zün uiK Ie arüeKisiuonen nooger geworden Voor zün de beperkte arbeidstijd en de onverachilligheid van het personeel oorzaak dat menig landbouwer geen kans meer ziet de proef goed te doen Door dit alles is het aantal proefvelden heel wat geringer dan vroesrer In Zuid Holland NoordeHik deel waren er evenals in het Zuideliik deel in 191Ö slechts 9 Uit heti raoport vinden we het volgende vermeldenswaard Te Stolwyk werd op verlangen van vele landbouwers een proef genomen waarbü Normaalmest werd vergeleken met kunstmest in verschillende conibinaiies in de omgeving van Gouda werd n l veel reclame voor de meststof gemaakt t Gebrek aan meststoffen had nog menigeen verleid van dat goedje te koopen Op het proefveld werd het aangewend op 2 perceelen in een hoeveelheid van 1200 K G per HJi t Was op hooiland grondaoortlaag veen Als resultaat valt te vermelden dat de geringe ocwstvermeerdering door Nonnaalmest in geen verhou hng tot de daarvoor te maken kosten vooral niet als men in aanmerking neemt dat die stof aang ewend werd op perceelen welke de meeste kans gaven tot de bevoorrechte te behooren door vroegere bemestinjfen Van de 9 perceelen buiten o nbemest varieerde de meeropbrengst tenirenrolge van de kunstmestcombinatiea m geldswaarden tusschen ƒ 1580 en ƒ 4340 terwijl tie meeropbren tst op de 2 stukken be Normaalmest ontvingen slechts f 300 en f 600 bedroewen Omtrent le naweide wordt nog xemeld dat die op alle kunstmest perceelen zichtbaar beter was en grager geweid dan het onbemeste en de Normaalmestoerceelen welke laatste drie perceelen geen verschil toonden Wü hebben denzelfden wensch als de verslaggever n l dat zy die zulks nog behoeven door deae proef goed en slecht van elkaar leeren onderscheiden Dus luidt onze raad Koopt geen Normaalmest E n 2 jarige proef op gewoon hooiland in de Plaspoelpolder vraagt voorts ome aandacht t Was een besmettinirsproef met 5 perceelen 1 onbemest 1 voUediir kunstmest terwyl oo de 3 ander beurtelings de kali de phosphoraiuur en de atikstofmeat werden w geiaten De bemestine werd alleen in 1918 gegeven in 1919 werd de nawerking nagegaan Wie herinnert zich niet van nog niet zoo heel veel jaren geleden dat als een der bezwaren tegen kunstmest werd genoemd die niet nawerkte zooaU stalmest Kunstmest i in één jaar den grond uit heette het Men weet nu wel beter en de e proef doet het ook wel anders zien Want in het 2e jaar waren de oosrstrwsultaten niet veel minder op één perceel zelfa beter dan in het Ie jaar Merkwaardig bü deze proef ia de werking van de phosphonuurmest 800 K O uper oer H A de kalibehoefte blee k niet groot Volledig übeoMSt Kêi la 1918 een meeropbrengst boven oid emeat van 2220 K G waar kali w 8 weRgtlaten wm di me rop br iif it 1970 X G bü weglating van iup r slechts 1610 KX De weglatinjt van kali gaf dus Ma minderen oogst van 60 die van phoairfiorzuur van 710 K G per HJi Maar het 2e jaar gaf nog veel grooter verschil te zien Toen waren de metropbrengaten boven onbemest resp 2080 ia20 en 190 KXJ Doordat de tuner was weggelaten werd dus m bet tweede jaar de opbrengst van 2080 op 190 K U teniggehracht een varschil van l iM K G Dit graslaml toonde derhalve oen eer groote behoefte aan pnosphuniuur BÜ een bemestiAgsproef op voedeiibieten te Zegwaard lyn twee opraericingen te maken De grond is zavel dus voor de bietenverlMuw heel geschikt De proef was ingericht ala de vorige telkens was een der meststoffen weggelaten Verder had een vergelÜkinn plaats tusschen ChiUsalpeter en Zw ammoniak De aitalag was in t voordeel van de Chili Men 8ie deze cüfers VolJe iig kunatmeat met Chih gaf f a7 verlies t Mrceel zonder Chili f 83 Op beide Mrceeten was dus veriiea trouwens op alle OkltertjeH tengevolge van de hooge kunatsfttlttprtjizen Stedeling zoo werkt de boer dte door u benyd wordt De Chili toevoeging gaf derhalve een winat d w z en miwler veriies van f 46 Maar de zw ammoniak veïwrootte het verlies nog 160 K G per H iA aamzienlük n l van f 83 op ruim ƒ löy dus met f 86 Hier wenl du s geen ry gespannen Te Liase duinzandgrond wenl eenpioef genomen met 4 aardapoelrariëteiten bemesting stalmest afstand 36 bu 30 cM Üogatcufers wonien niet gemeld welde verhoudingKüfers De Wet 40 I ieter 33 Frisius 44 Frya 46 Van alle vier wa§de smaak zeer goed Pieter was het mooiste stuk maar gaf verreweg hei minst Op zwarte zanderige droogmakerygromlin den Lisserpoolpolder wenlen voed ri ie ten verbouwd 5 variëteiten t Was hettwee ie gewas op gescheant weiland t eerste was haver feweeat Men had nog al tegenstand van het weer en vretory zoodatmoest worden overg eeaaid Droogte en onkruid werkten daarna tegen De plantenvan eersten en tweeden aai ggven eengroot verschil te zien Men bepaalde daarom den oogat niet nauwkeurig maarschatte dien naar t aantal wagens de volgemle cüfers zÜn lu8 niet geheel betrouwbaar Rose Jaapjesbiet pl m 42 000 K G Eckendorfer Gele pl m 38 600 K G Golden Tankart pl m 36 000 Barres van Sludstrup pl m 63 000 Ejngelsche Lange Gelepl m 49 000 Conclusies mag men uit dezecüfers niet trekken maar wel wonlt geconstateerd dat de Barrea van Sludstrupbewezen heeft tegen ongunstige invloedenbeter bestand te zyn dan de andere daarnaast verbouwde soorten Ook de Jaapjesbiet maakte nog geen slecht figuur en levewle de mooiste bleten C B BINNENLAND Het Hor i e Kaïiiujtisii au I rifituhH J inUiUM fl giHteriTimiiUlng 1i I imir per iintoUKiMcl vjiii Sfxstdijk iiatir liet Lou IfiK gckiM nl fii RimiiiKii M itwlcr is De NederlandBche delegatie naar Zweden De Nederlandsche delegatie voor ile vijfjaarlykache büeenkomst van den Int Vrouwenraad te Christiania van 7 17 September m thans definitief samengesteld Als afgevaardigden zyn aanirewezen de dames Johanna W A Naber presidente M C Doorman Kielstra M C Reesse EHb ïDaelde L C A van B eghen W van Italie an Embden M Aletta H Jacobs C van Schaik Dobbelman Emmv J Belinfante en Ch L Polak Rosenberg en als plaatsvervangende af govaart ijrden de dames Suie Groshans J M des Bounïe Verioop E M Boonacker Loman N Brasser E H de Vries M Hubrecht B Brasser W Wynaendts Francken Dvsennck G H J v d Molen en Elizabeth Kuyper Als presidente van een der internationale comité a zal mej mr E C van Dorn eveneens de byeenkomst te Christiainia bijwonen Commiasje Warenwet By kon besl is ingesteld de commissie bedoeld bij art 17 der Warenwet Staatsblad 1919 no 618 Benoemd zyn tot lid tevens voorzitter ptof dr N Schoor hoogteeraar te Utrecht tot lid tevens plaatsvervangend voorzitter prof W C de Graaff buitengewoon hoogleeraar aan de Kyksuniversiteit te I eiden tot lid tevens ecretans dr J D Filippo directeur van den Gemeentelijken Keuringsdienst te s Gravenhage tot verdere leden prof dr C Eykman hoogleeraar aan de Kyksuniversiteit te Utrecht dr P A Meerburg hoofcl der Chemisch Pharmaceutische Afdeelmg van het Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid te Utrecht dr G I Voerman directeur van het Ryksbureau tot onderzoek van Hamielswaren te ijlden dr F H van der Laan dir van den Keuringsdienst te Utrecht X J van Houten lid der firma C J van Houten en Zoon lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal te Weesp Simon A Maas directeur dér distilleerdery v h Simon Rijnbende en Zonen voorzitter van het Verbond van Nederlandsche Fabrikantenvereenigingen te s Gravenhage dr H W M Ny dam directeur van Benadorp s Cacao gn Chocoladefabrieken geweien scheikundige aan het Handelsmuseum van het Koloniaal Instituut te Heemstede H Ljeftinck J H zn lid van de firma J H Lieftinck en Zn makelaars in tabak lid der Kamer van Koophandel te Amsterdam te Amaterdam E G Schurman voorzitter van den Middenstandsbond te Rottenlam J Noordam directeur van de Naamtooze vennootschap Vereenigde Zuivelfabrieken en van de naamlooze eanootiKhap Rotte rtlamsche Meikinrichting te Rottenlani GEAIfiNüDK B8RICHTRN i SmUwIm Mn de mMA Mm Hhrlift ua d N R Crt m JronJDven Wie mmnt lUt hat verbod voor dn jiapdel aan de ram o ii jcoede uitwerklni heeft verxist ilch D feiten xlïn er reoda On 1 dewr wa alle xrenehandel vertiooen löowel door Duittiche ala Ncderiaul che autoriteiten die d art en alle mulro elen troffen Het evolit i dat natnurliik in lut oMBbaar mett meer wordt verlroeht aan of ïoor üujtwhers docli m het eniep lamrs omweiten vooral bU nacht iraan partU a nojrie thee en ï t over den Dujlachen Krens toKen verbalend hooxe prlfmin J Up ii la dat le toothandel in Dultache niaatsen de inlioopen Iaat doen Koffie b v ia per K G met 18 20 Mark Terhooitd joo ia het ook met vet on thee die uit Holland an evoerd in Duitïchland steed retiite koopers achiinen te vinden De irroote aanvoer van d se artikelen in IC richtinjt van de irenaplaatien en het i aar vertoeven van personen die er ook ia dra drukken smokkeltiid veel werden Bellen tin wel bewijzen voor het weer drukktr worden van het amokkelaarabedrilf De prltzen lijn voor de Ouitachera zM hoo r dat alleen menschen uit da ma r reKoeile standen de waren koooen De mindiT Kejioeden aan de rrena U die van l andenarbei i en eiiren tuin moeten leven kumen aedert Zomlax door de hootre pritzen afiTPBchrikt niet meer aan de vrena Aleokaliiebnilk in Nederland In den laataten iiid kumen er in de pera berichten voor over een achromelyk tueKenumen aleoholverbniik in ena land Zoo werd in een bericht berekend dat er van het jaar als het drinkan zoo doorgaat 8 1 jenever per hoofd der bevolkintr lou worden ftKlronken daarftelaten het andere alcoholverbrulk Maar nu schrift mr H W Methorat directeur van het Centraal Bureau voor de Statiatlek In da N K Ct r De eenlfre geirevena die op dit gebied voldoende betrouwbaarheid bezitten zijnde opbrengstcijfera van den accijna welke opbrengst dan wonit herleid tot liters en Bedeeld door tie totale bcvolkina om een cüfer te verkrtJKen dat van land tot land vergelijkbaar la Ten behoeve van de Bruaselsche wereldtentoonetelling in 191 heb Ik destUds in overleg met prof Saltet een teekening doen maken waarop Nederland en de ons omringende natiea waren voorgesteld door personen gezeten om een tafel elk met een glas in de band waarvan de hoogte evenredig was aan de boeveelheid alcohol voorkomcmle In hkir i V 6 A wijn 10 X 18 A en gediatilleerd M V alcohol r hooM der bevolking gecunsumeenl Ona land prijkt op die teekening met het kletaste glaal AUVEKTBNTHNi DANKBETUIGING U nIne betnigen wU otlzen harteP dank aan H H Doctoren de Hoofdvarii ter en verdere Verpleegsters van ial I Van Iterson Ziekeizhuis voor de liefdevoll verpleging ondervonden bü ziekt en ovarlilden van onze Moeder Behuwd en Grootmoeder ANTOpNU OATIHiAHINA VAN WAAS BLOKiIjANÜ uit aller naam J C VA WAAS Rotteniam Augustus 1 20 Aegidiusstraat 344a 3Md 14 Hiermede lietuigen wü omen harteIkjken dank aan nllen die on bltflcen van deelneming gaven bü liet overlüden vun onzen geliefden Vader en Behuwdvader den heer W DE BRUIN Erkentelijk voor de kundige en liefdevolle Ijehandeling van Di A Montagne en do Zusters der Wflkverpleging brengen wü langs deze weg ook aan hen onzen welgemeenden dank Uit aller naam M DE BRUIN Haastrecht 7 Augustus 1920 De BRANDSTOFFEN COMMISSIE District GOUDA vraagt voor ipoedlge in dienst treding een aaflkomefld bedieflde manlijk of vrouwelijk tot het verrichten van eenvoudige kantoorwerk zaamheden benevens een jooDste bedj Brieven met opgave van leeftüd en verlangd Salaris te richten aan den Directeur der BramlstoffenCommiii sie Waaggebouw Gouda Brandstoffen Commissie STADHOUDER 19fir 30 Directeur H H CoHto uf 2e of aank Bediende 3 m OKVIIAAOD 14 en een Leerling by N VERHOEF DMlastnat 21a rtCi