Goudsche Courant, woensdag 25 augustus 1920

FINANCIEELE BERICHTEN WlSSELKOCRSEN urrJciïtie 1 ni t rliiK tv AmaUrdain 26 Auruatua 1920 U Aurr fk Aui Lomleu 11 16H litsn Berliiu 6 10 M Ehrüa 21 0 ai 2Vi Bniss a iiH 23 0 Zwitserland U 0 Ê3 10 Weenon ijnhi l iH l lopenhBtreB iiSb UW Stockliolm S3 40 64 10 Christiania 46 46 10 New York 3 1214 3 16 a lO pende Poolsche benden tUn ook in het lieirniU binnefKreytUen waar Tie schuld welke in den vorm van biljetten In het buitenland aanwezig is te fundeeren en zoo spoedig en volledig mogelijk het normale handelsverkeer tusschen de verschillende law cn te herstelt a 7 r verstreltkbur nn credieten aan n diet aoevende landen heeft tot voorwaanl oftt aan dace credieten zekere vorm van piPafsrentie wonlt gegeven en van andere vorderingen uitstel wordt verleend tot deze credieten tijd hebban gehatl hun invloed op de productie t € oefenen H Het ver tIekken v n zoodanige credieten nuMt tot voorwaarde hebben a dÊt zy HiechtH gebruikt worden voordoeleinden welke oogenblikkelijke productievermeerdering ten gevolge hebben metinbegrip van de verschaffing van leveusiniildelen aan arbeiders b dat de landen aan wie de credieten tengoede komen alles doen wat in hun vermogen is om mede te werken tot herstel vanhet economisch leven Of zij die tot het verleenen der cre lieti n in aanmerking komen daartoe in staat zullen zijn zal in hooge mate afhangen van het herstel van een werkelijken vrede en van normale toestanden in het intei nationaal han lelsverkeer van 60 pet van de volgende ƒ 60 beioldiging c n bUsIag van 50 pCt van de volgende ƒ 10 1 bezoldiging oen bijslag van 35 pet van de volgende ƒ 200 bezoldiging een bijslag van 20 pCt van de volgende ƒ 200 betöldiging een bijslag van tO pCt van de laatste ƒ 2 H bezoldiging een beslag van 5 pCt zoodat bij traktementen van ƒ 800 smaandfl en daarboven aan duurU bijslag wordt genoten ƒ 160 zonder splitsing in g zin en niet gezinshoofden De gewijzigde regeling s thans ook van toepasiing op Europeesche militairen bij de zeemacht wier liezoldiging bij Kon besluit is vastgesteld zaaiaadeoi zou ziin Ooik werd gevraagd hoe iMt in Frankrijk staat met de voorziening van kunstmertstoffen In ziin repliek Terklaarde de heer Van RlJn dat Frankrijk dat een bemlkinirstekort heeft dankbaar Eal ziin voor de vestiging van bekwame iNederlandsche landbouwers Wat de Inmstmeitstoffen aangaat Frankruk ikan zich wat kali en nhosphaten betreft op eigen productie baseerenen wat andere kunstmeststoffen betreft wowlt het land izooveel mogelük eholpen Wat aankoop van zaaizaden aangaat pogingen om daartoe door tusschenkomst van de regeering te geraken uilen hoogst waarschijnlijk spoedig slagen Of de landbouwer bij de groote koernverschülen zelf zal kunnen koopen m een andere vraae maar waarschijnlijk zal een kleine afzet van za tizaden mogelyk ziin De heer G J Blink hield in de middajfzitting een inleiding orver de vraag Op welke wiiize kan le mellkvoorziening van de groote steden verzekerd worden lllelk is voedsel en ook ruilobject voor de export Tusschen deze bwee functies moet evenwicht ziJn Dat evenwicht was er voor den oorlog Melk is niet eenvoudig te tianaporteeren Het levert moeilijkheden al 1 het metktekort slechts tiidelijk De groote steden nemen in zielentat toe terwyl het melkgebruik grooter wordt Nu zien wii tweeerlei gebeuren de veehouders gaan hun bedrijf intensiveeren of de melk wordt van verderaf aangevoerd In beide gevallen wordt de melk duurder Wel koml er dus raelk genoeg maar onder de voorvaarde van prysstijging De natuurlijke loop van het economisch t Is noe een overt lijfsei uit den oorlog Het doe van de regeering is de melk te drukken Daarom heeft het bedrijf geen gezonden grondslag De maatregelen van do regeering ibenadeelen zoowel de boeren als op den duur ook de consumenten want hoe meer de minister drukt des te minder wordt er geproduceerd en det te erooter IA orden de tekorten Wat het melkplan van de gemeente Amsterdam betreft d it is halfslachtig De gemeente moest ook melkvee aan houden Dan had ae alles in haar macht NKi zal er biJ den inkoop van melk een vinnige strijd ontbranden tusschen de boeren en de gemeente iDe iboer wil duur verkoooen de gemeente goedkoop inkoopen Dan ïtomt de I botsin De consument wil ibediend worden door iemaml die er belang bij heeft ziin klanten goed te bedienen De eemeent ambtenaar heeft geen persoonlïik belant biJ doelmatige bediening der klanten al het gemeentelijk bedrijf economisch Merken De melk wordt duur en de consument slecht bediend Wat de hviriëne betreft is de imelkbehandeling in Amsterdam zeer slecht Theoretisch schÜnt door centiabsatie veel te verhelpen te ziin maar vasts staat dat partiouliere inrichtingen dit ook kunnen bereiken Spr meent daarom dat de voorgestelde melkcentralisat e in Amsterdam economisch en financieel een echec zal worden terwijl de hvtriëni che voordeelen ook met particuliere organisaties en inrichtingen kunnen worden behaald Oe overheid late alles los Alleen voor de iiygiëne schrijve zü de noodige maatregelen voor rrof Dr Kroon uit Utrecht zeide dat pasteurisatie eeen afdoend middel is teeen vei spreiding van alle ziektekiemen Hü vreest dat alles nu aan den kapstok der pasteurisatie al worden opgehangen Het n bHek zal gaan denken dat men na de pti iteuriBatie het met de melk niet meer zoo nauw behoeft te nemen omdat ze dan toch ziektekiemvrii is Ook de boeren zullen op de boerderij minder accuraat worden denkende de melk wordt door de gemeente wel gezuiverd en gepasteuriseerd Zoo worden de melkcentralen een gevaar De heer Eriks directeur van de Friesche Zuivel exportvereeniging aegt dat hij wei degelijk meent dat we nog in de gevolgen van den oorloe zjtten en misschien is d t juiöt Maar dan moet de regeering de lasten met op den boer schuiven maar d e dient de regeering zelf te dragen door daarvoor een som op de begroobing te plaatsen TTians moet de boer biidragen of hü kan of niet Er zijn wel anderen dia beter kunnen bijpassen De regeering late alles vrij of zü neme de onkosten der melkvoorziening voor haar rekening Prof V d Burg uit Wageningen zegl dat de melkvoorziening zoo slecht aJs maar mogelük ifl Het schreit ten hemelt J e melkveehouders moeten medewerken om tot betere toestanden te komen Intusschen wordt als de geoneente de melkvoorziening ter hand neemt de melk nog veel duurder De vertietering moet aanvangen bii den veehouder Dat moet vrijwillig geschieden en niet door werkelijken dwang In de omgeving van de groote steden is de melkwinning het slechtst Ook de orjranisatie van de veehouders ia daar heel slecht De heer Vaandrager uit Roterdam ondervoorzitter van het centraal bestuur van de Provinciale Bonden van Melkveehouders maakt op dat men er aonder de medewerking v n de izoetboeren niet kan ko j men De melkveehouders worden hooijrst onbillijk behandeld W j moeten hooge loo I nen ibetalen en kunnen niet concurreeren met Ie industrie De nachten zijn in de omgeving der groote stelen zeer hoog Wii wenschen geen vooge maar loonende pry den komenden tüd loonend Mond en kUnwzeer De minister van Landbouw heeft bepaalddat ingaande 1 September 1920 ten aaH zien van het mond en klauwzeer wedertO passelUlC Bal zijn h t onderzoek van lek on verdacht vee St Crt 4Ut NED STAATSLOTErTI 3e klaise Trekking van Woensdag 25 Aug ƒ 15001 Nos 3390 9116 lOOÜ No 20169 ƒ 400 Nos 14384 17426 ƒ 200 No9 8460 llOOti 100 Nos 1180 6926 7269 22070 Pruisen van ƒ 45 48 52 66 112 141 207 213 248 285 296 3l0 370 43 505 532 656 682 699 707 771 814 860 8fe6 885 929 943 949 952 1008 1094 1129 1152 1173 1803 1378 1385 1429 1433 1464 1465 1571 1696 1702 1771 1784 11905 1910 1924 1964 1979 1990 2024 2050 2104 2202 2219 2252 2341 2367 2428 24S3 2489 2581 2771 2859 2907 2939 2958 2982 3022 3041 3049 3106 3140 3144 3159 3181 3196 3221 3286 3346 3360 3398 3415 3419 3443 3452 3453 3Ö14 3608 3673 3677 3743 3787 3792 3822 3843 4002 4061 4113 4192 4204 4313 4344 4347 4399 4429 4449 4490 4629 4583 4693 4774 4T94 4803 4838 4848 49 ï3 4958 5021 6024 6036 5141 6145 5149 6208 5254 5266 6288 5289 5312 6323 5338 5367 5403 5410 5625 5668 5673 6761 5782 5851 6896 5954 6993 6010 6040 6046 6094 618B 6190 6267 6305 6352 6419 6427 6445 6603 G604 6629 6646 6732 6761 6794 6808 6843 6900 0904 7047 7078 7166 7201 7264 7320 7339 7426 7433 7482 7673 7708 7788 7813 7896 7971 8058 8131 Sl51 8318 8339 8423 8482 8483 8579 8580 8602 8693 8766 8823 8827 8871 8996 9328 9331 9340 9433 9438 9443 9446 9620 9568 9749 9762 9773 9842 9934 9963 10032 10128 10134 10163 10177 10186 10256 10272 10291 10420 10476 la iSÖ 10649 lOe O 10671 10881 10984 11061 11137 11166 11182 11201 11212 11225 11334 11 339 11386 11406 11407 11422 11477 11602 11507 11567 11683 11724 11870 11965 11996 12218 12327 12367 12395 12420 12443 12461 12477 12497 12593 12898 12952 i30 8 13110 13126 13194 13206 13209 l 24i ii3283 13361 13400 13477 13600 13515 135221 3630 13623 13629 13666 13677 13761 13912 14046 14048 14110 14141 14159 14294 14303 14432 14479 14513 14578 14628 14624 14631 14669 14703 14741 14762 14870 14994 15018 1 5092 15132 15158 15180 16205 lf 318 16346 15406 15436 16472 15491 156 34 16572 15652 15669 15686 15713 15715 16720 15769 15808 15814 15842 15848 1 5873 16889 16903 15941 16053 16134 161 36 16154 16204 16221 16222 16300 16 356 16361 16366 16377 16425 16468 16476 16477 16573 16590 1G601 16633 16887 16714 16753 16761 16787 16805 10814 16876 16878 16976 16993 17137 17190 17283 17366 17615 1760 17606 17670 17677 17707 17750 17886 17944 17980 17994 18057 18149 18202 18300 18341 18359 18376 18386 1S432 18460 18565 18580 18596 18678 18709 18718 18822 18850 18921 18927 18948 18961 19023 19110 19135 19149 19190 19270 19314 19336 19424 19448 19504 19 542 19586 19611 19645 19668 19675 19690 19726 19952 19963 20029 20049 20052 20059 20087 20117 20278 20291 20313 20386 20441 20487 20491 20606 2056O 20632 20663 20679 20C80 20691 20893 20816 20830 20875 20884 20917 21064 21096 21102 21126 21168 21193 21223 21314 21342 21457 21483 21525 21622 21644 21764 21790 22007 22033 22037 22062 22098 22153 22170 22190 22250 2234 1 22376 22488 22501 22553 22662 22637 22877 22914 22918 22924 22966 Vorige lijst stond 6746 m z 6735 ifrokot lilfet I tember a a sal dienen de Rijksbroodkaart in de bruine kleur op gryxen ondergrond Eervol cmtslag Men seint ons uit den Haag Met ingang van I September is eervol ontslagen als leeraar aan de R H B S te Gouda wegens opheffing van zgn betrekking de hwr M S Bath te Gouda B V V toegetreden De Bodegravemwhe Voet alvereenlginr is toegetreden tot den G V B en neemt roet één elftal aan de competitie deel Athlcltekwedatrttden Het programma van de AthletlekwedatrÜden die ter gelegenheid van het 15 1 rig bestaan op Zondag Sept n wonïen gehouden luidt 1 100 M hardloopen voor junlore boneden 15 Jaar 2 100 M hardloopen 3 Veringooien 4 Verspringen 5 Hoogspringen 6 400 M hanlloopen 7 Zuiver schieten H Sneldribbelen 9 EsUfette 10 Hindemisdribbelen 11 Vertrappen en 12 Voetbalwedstrijd tusschen een Goudnch elftal en een nog onbekende ploeg De wwlstrüden vangen aan den morgen om 10 uur Stakende VoetbaJlers Naar gemeUl wordt hc4 ben de beioeps voetbatlers van de Saifortl Northern Union Foothbal Club te Lomlen gisteren tij toli k ge Htaakt Hun eisch is 100 pCt verhooging van hun vroeger salaris tM h B in het dii Ufsnitt heeft de Fransche faevelhebbqfeen ultimatum steid en verlauRd diWl ilfh imiiiSlelhik hullen tcrufftrekken bir jnbrek waarvan hii tot scherpe maatreftlïni zal overicaan De tüd waarbinnen 4t ontwaDeoiBff haar beslaK moet krüden k biina t rlQ ipen t Wordt nu ernst awf de opapMtBR van achterjtehouden ew mi cd De rWkbvreBident heeft irUtorcn Mn manife t tot het Duitsche votk Rencht waarm hU rnstiff en nadrukkelijk wlist op de betc kenis Tin de ontwupeninirswet welke een re volff is van de TrerplichtinRen welke DuitRchland te Spa op zich heeft trenomen Wie liin vaderland niet onnieuw door het niet nakomen van het vredewerdrai ertiKtiR in revaar wit brens en aJdua j bert maar ich niet onttrekiken aan de inlev rina der wapens De ontwaDoninjr der be volkinjï IS voor ons een dwanRmaatrejtpl en teeeliik een levonskwestie De ontwapenmirswet zal oapartüdiR teKenover iedereen ïonder dat rekenine wordt jrehouden met ziJn politieke gevoelens worden tocKo past Zoo noodie zulltn zware straffen worden opjielejrd De ontwapening moet uiterUik 30 October sretjndiird iin Oelul het de Duitsche reeeerin met alle a ÏfWr r hoUden wapens binnen den are stelden termiin voor den dae te tooveren dan zou M uller weer ironiRch naar lerjand kunnen wüzen en zcKiten dat terkere mofcendheden dan de Dutt 4che sommisre groepen der bevolking niet de baas zijn t Gaat in Ierland weer Sinn Feinech toe zooalieen nieuwe uitdtiikkintr zou kunnen luiden ïe Balljvarj Mayo heeft op klaar lichten dag cpn dne ste aanval plaats gevonden Het Uafi een aanval up de pohtiekazurne die s ochtemtH werd ten uitvoer pebracbt tuen de meeate menschen naar de kerk waren Ken bende gewapende R nia skerdon bestormde de kazerne van den voorkant haalde al de wapenen en de muniti weg en was er binnen vier minuten m een auto vandoor jrcKaan Vyf minuten later kwam een De UWBtjftnd te l iKbum was Maai aff avond erger dan ooit Het volk dat wraak zoekt voor den moonl op een inspecteur van politie heeft huizen en winkels van katholieken ifeplunderd en verbrand De schade wordt geraamd op een half millioen pond sterling De brandweer was niet in staat om uitslaande branden te bedwingen Te zu men liggen er reeds zeventig panden m puin De Koldatcn kunnen de orde met hnstellen De gastoevoer ia afgesneden De wanordelijkheden te Lisburn zijn gisteren voortgezet üruote scharen katholieken verlaten de stad De verkoolde overblyf elen van een man zijn gevonilcn in een verbrande schoen fabriek Het plunderen duurt voort De soldalen hebb een charge uitgevoerd en het volk met de bajonet verdreven Eenige honderden afgevaardigden uit heel Ierland die van gematigtie opinie zyn zyn gisteren op de lersclie vredCBconfereiitie te Dublin bUeengekomen Ëen motie is met enthousiasme aangenomen waarin m het belang van rechtvaardigheid en vrede met klem werd aangedrongen op de vrylating van den burgemeester van Cork en t veii s werd verklaard dat de tegenwoordige politiek van do regeering leidt tot burgeroorlog Lord Macdonell heeft een motie voorgesteld waai bij verzocht wer om volledig zelfbestuur toe te kennen niet administratieve fiscale en financieele onafhankelykheid onder erkenning van een byzondere handelwijze ten aanzien van Ulster en zijn recht om vjyeiyk over z jn toestand te beschikken BGBK£NWOUX £ De loting voor de miiitialichtlag 1A20zal voor deze gemeente plaats hebben teOuderkerk a d IJael in café de Harmonieop Dinsdag 21 September a de vo rmiddagt ÖH uur il CUl S Ü08K0OP Onze vroegere stadgenoot de heer E Miathot Is benoemd tot kapdaan tt Krommenie De heer A Aibbonbroek alhier heeft met gunstig gevolg examen afgelegd wor kantooitediende hy de Posterijen en Teleipi afie Een referendum IDe gemeenteraad van Kgmoml Iiinnen lieeft Maamhig met 4 tegen S stenmmen bestoten zich niet aan te sluiten bii iiet Vi ov Waterleidingbeilrlif De burgemeester mr l uul van Sonsbeeck was over dit besluit oo gebelgd dat hij verklaarde de vergadering niet meer te kunnen leiden en te zullen overwegen of hy nojr wel als burgeme ter kon aanbUiven Op voorstel van een der leden den heer J Apeldoorn i hierop besloten een petitionnement onder de iburgeri te houden en de voegende week weer te vergaderen Ken ander lid de heer Dekker wilde daarvoor de burgers nersoTiUik bezoeken Dp geheele gemeente Kal dus nu over de kwestie beslissen De heer P Braak verplaatst naar IJmui taA alhier is BL ITENLANDSCH NIEUWS ENGELAND Mevrouw Lloyd George geridderd iDe koning beeft het damea groot kruis der orde van het Britsche Jtijk verleend aan mevrouw Lloyd George wegens haar vele diensten tydens den oorlos bewezen aan hospitalen instellingen van oorloRSliefdadigheid en andere hufnanitaire zaken ITALIK Oproer ge gevangenen In de centrale gevanjicnis te Rome is dezer dagen een groot deel der 20001 fie vangeneu in opstand gükomen Zü braken iiun celdeuren open en rielen de gevangenbewaarders aan die volkomen verrast waren en 200 carabinieri te huln rieoen Er hadden verwoede worstelinsren in de evangenis plaats en eenigen der gevangenen werden overmeesterd JEr werd flrevi aarscliuwd dat als de gevangenen niet dadelijk naar hun cellen terugkeerden er geschoten zou worden iDe gevanirenen sloegen dece waarschuwing in len wind er werd geschoten waarop de gevangenen naar hun cellen terugstormden Eén srorvangene werd gedood een gewond SPANJE Onrust Ken architect en twee machinisten te SaniKossa zijn gisteren door een stakenden elertricien doodgeschoten terwijl zij een kabel repareerden De moordenaar is irevat AMERIKA Pok ken epidemie Uit Kingston op Jamaica wordt zemeld dat een pokken epidemie is uitgebroken De epidemie die eerst werd beschreven als waterpokken en waarvan later werd gevreesd dat het kinderpoklken waren is herkend als ewarte pokken Er zijn 400 gevallen van jremeld Verbanningebefiluit ingetrokken D Braziliaanschc Senaat heeft met algemeene stemmen het verbannine fbesiuit van de vroegere keizerhjke familie ingetrokken Poch naar de Ver Staten Maarschalk Foch heeft aan de riddeia van Columbus die op het ooirenblik een rondreis door Frankruk malken medesredeeld dat hü besloten ïs om een reis naar de Vereenigde Staten te ondememen QOUDfiRAK Dg loting voor de Nationale IHtlitie Hchtirig 1921 zal voor deze gemeente plaatshebben op Dinsdag 21 September 1920 desyoormuhiags te 9 Ü uur te Ouderkerk a dIJsel fi LAND EN ZEEMACHT Opheffing garnizoen Volgens het N v d D zal het Groningïwhe garnizoen naar Ameisfoort en dat van leeuwarden naar Assen verplaatst worden i e kazerne aan en Heereweg p Groningen wordt bestemd voor marechausneoH militaire politietroepon en vrijwilligen 1 ami storm De Msb verneemt nog in verband met de plannen van den ministor van Oorlog tot legerhervorming dat o ra s Hertogenbosch Hoorn Den Helder en Leeuwarden vemioedelijk in aanmerking komen urn het garnizi en te verliezen HAASTHBCHT De Raad dezer gemeente is in openbare vergadering byeeng roepen tegen Vrydag 27 Augu stu9 des namiddags half drie uur Ondei werpen 1 Vaststelling Gemeenterekening 2 Voorstel van den heer Reneman inzake bestrating Marktveld B en W stellen voor Jliertoa over te ffun Koste geiaanwl op f 780 8 Voorstel van den heer Keaeman om den onhaler van den v uilnis M Strav r te p nsionneeren B en W stellen voor hiertoe niet oval te gaan dan op eigen verzoek van belanghebi ©n ie 4 Voorstel Lichtcommlsai ni dta rijf van de electnciteit voor licht Biet f O M ef die voor kracht met 0 04 te veThoogeo STÖLWUK De vergadering van den raad dezer iremeente zal gehouden worden on Vrifdag 2i7 Auguatuu 1920 des voormiddsgs te 10 uren De onderwerpen ter behandeling zijn Ingekomen stukken Bespreking geldleelungEJectrisch bedrüf LUCHTVAAR Ilel faillissement der I L V 0 ie Deventt r Naar ie Tel vcrnetimt utaat tegenuvio liet passief r 1 I V O groot pl m I ƒ 200 OU0 slochts een actief van ƒ 3000 LANDBOUW SCIIEKPVAARTBBRlCHTEN Rolt Lloyd Uaroot uitr srr 22 Auk Us SabaHK rtjentücr thuisr vortr 20 Aug v Pa lang Kodirl V Oaniaaf n MI ll abr j paa 24 AuK v m Dover Kon Holl Lloyd Dulflami vertr 24 Aug v A ilam naar B Alrca Holland Amerika lUa CallLsto V Savaiuiah n K dam jMutit 23 AuR v m Biaachop Koek Gori eilljk V n dam n New Orlflana vertrok 22 Auit ï Vera Cnii Nooulain v R dani n Vew York bevond zich 4 Aut middernacht up 400 M Weat van Scllly Koa Weat Ind Malldirnat Agamemnon uit 22 Aug v A dam t Sun Pe Irü do Macorla Hei Nederl Landbouwkundig congres te Arnhem Gisteren hield op het Ned Landbouwkundig congres te AmJieni de heer A van Wijnen voorzitter van de Cöo ieratieve ICaasproducenten Vereeniging te Gouda oen inleidmg over Is bamenwerkmg vin voorthrengings en verbruikscoöoeratiü mogelyik In zyn schriftelyk praea h ie8 ia de heer Van Wjinen die samenwerking op theoretische gronden uitecngeeet Mondeling lichtte de inleider lit nader toe Hii hiC id een wanii pleidooi voor de coöperatieve idee feitelyk gcKroekl uit de süciaie en moreele motieven OorsoTOnkcIiik is Ie cc óperatie bedoeld ah middel tjl reo ra n bhUe van de msatschapnÜ Nu trilt do coöperatie in de praktijk tegenwoord r n et 7idlte ehtische eischen maar toch heeft de coöperatie ook thans nog een ideal stijchen giondslag CoÖpeieerende producenten liebben v el eenige macht ui de maatschannd loch geen oivermacht evemnin kunnen coöpereerende Consumenten de wet stellen aan den r ro lucent Maar er kan een e enwichtstoestand ontstaan die beide irroeDcn bevredigt en daaimede is de heeie maatschappij gebaat Tot grooten bloei zou de coöperatie komen als izu internationaal kon i orden gei egeld Intuhschen kunnen we practit cli reeJ samenwerken wat ook al gebeurt De ccöpereerende consumenten doen reeda hun inkopen by de coöpereerende producenten Dit kan en zal oak wel woiden uiiirebrei I DaaiTVOor is noodig ern stige propaganda aan beide zoden A pplaus iDe heer Jansen van Raav uit Utrecht had gaarne wat meer positieve uitspraken gehoord De heer Veenman uit Marsitm merkte op dat we de coöperatie met oo moeten onvatten als een woord maar m de coöperatie meer zien het werk dat m 5 ake de kwaliteit i bereikt De coöperatiefve zuiveJ ndu strie heeft vooral het product verbeterd De heer Schuhmacher Den iHaasr meende dat de coöperatie van weinig beteekeniF is gerzien de slechte irroei die er in zit Als dat loo doorgaat en niets wiist er op dat er wipiging zal komen dan zal blijken dat de coöperatie van K een waarde is voor de oplossinjr van het maatschappelyk vraagstuk De Voorzitter bracht ten slotte harteUik laijk aan den heer Van W ijnen Vervolgens kwam aan de orde liet nraeadvie van dr J J L van Rijn rükslandbouwconsulent te Parijs over de vraae Hoe ziin de landbou wtoebouwers Hij behandelt daarin de verschillende factoren die invloed kunnen oefenen op een be ilis mg over de vraag of het a dan niet wenschelijk is naar Pran kriik te emigreeren In het algemeen schijnt den inleider de conclusie gerechtvaardigd dat dit land de noodige waanborgen levert dat een energiek goed onderlegd Nederlandsch landbouwer een ruim bestaan zal kunnen vinden en dut noch van overheidswege noch van particuliere ijde moeiliikheden te wachten zyn die Jiem in de uitoefening van zim bedrijf zouden kunnen hinderen of ibenadeelen Om daarin te slajren zal hü echter de moeite niet moeten ontzien door goed per sooniijk onderzoek ter plaatse na te gaan welk bedrijf voor hem het meest passend zoude kunnen ziin om eerst daarna een beslissing te nemen In de toelichting wees dr Van Rijn er op dat hy geenszins beoogt grondaankoop aan te bevelen op koeraspeculatie daar hem dat tegenover den Franschen landbouwer die in de streken waar de oorlog woe ldo door ziin art eid schitterende re 5ultaten verkreeg niet gewenscht voorkomt Hii zal emigratie niet aanbevelen of aanraden doch beoogde alleen inlichtingen en nie ledeelingen te geven In Frankrijk wordt iraame de vestiging van goed onderlegde Nederlandsche landbouwers tesremoet gezien Financieele steun wordt echter niet gegeven Bii het debat vroeg de heer Van Wüke of vestiging van Nederlandache landbouwers in Prankrijlk gewenscht wordt aoo ia dan zou hü emigratie willen steunen De voor itter vroeg of het met het oog op den stand der valuta afzet van owe RECHTZAKEN Slaan op school Het O M bü de Kechtbank te Assen tischte he len tegen het hoofd der bijzondere school te Legffeloof vrwrens mishaadeImg van een U jarigen leerling 40 of 41 dagen hechtenis MAUKTBERiCHTKN ONZB ORAADLOOZE DIENST KAASMAKKT Woerden 25 Auiruatus 1920 Aanvoer 293 partyen Prüs Goudsche Kaas Ie srt f S2 m 2e srt 78 60 Ie srt met Ryksmerk f 80 fi7 Handel matig Oncntenrelllng Nieuwerkerk a d IJsel 34 Aug 1900 Coop Tuinbouwveiling Nieuwerkerk a d IJsel en Omstreken Eng komkommers Ie srt f 2 90 idem 2e srt f 0 70 1 70 kleine halve komkommers ƒ 0 20 OMD groengeie komkommers f 0 40 1 bloemkool Ie art f 6 2 70 idem 2e srt f 2 4 50 per 100 stuks peen Ie art f 10 50 10 90 per 100 bos stok princesscboonen f 12 80 21 40 stamprinceaseboonen f 7 20 12 Duitsche atokprincesseboonen i 5 80 7 20 pronkboonen f 1 20 U 4Ü roode kool f 2 90 snüboonen f 3 90 10 per 100 KjG tomaten A f 17 20 20 idem B f 10 10 d2 idem C f 13 90 1 20 idem klein f 3 5 70 idem bonken f 5 90 per UX pond Oudewater 24 Augustui ii 20 Co5p Tuinbouwveiling Oiiilswater en Omstreken Diamantperen f 19 Ü6 Juttenperen f 42 64 Füne handperen Ie srt 42 6 idem 2e srt f 26 40 Williamsperen Ie f rt f 30 38 Wilde giezem nnen ƒ 21 h30 Witte kozijnen f 2 Premierperen f 29 3 Adajmaapetlan Ie srt f 34 H6 idem 2e srt f 30 X3 Zuur afval f Ll ie Zoet afval ƒ A3 Handappel f 26 34 Kerawick f 22 25 per 100 KXï Pruimen f 16 20 per 100 pond SnÜboonen f 10 12 ÖO fipekboonen f 7 fl Trosprinceasen f 22 56 Stokboonen z draad f 18 0 Stamsuikerboonen f 14 50 Ifl per 100 K G Roode kool Ie srt f 7 60 10 idem 2e srt f 3 60 7 Eiewn f 16J tt per 100 rtuka I e ToolBche overwinning PARUS 25 Aug Op het noordelijk front hebben de bolsjewiki die van alle rijden zijn in esloten gepoogd zich een weg te banen naar het Oosten door met buitengewone hardnekkigheid aan te vallen Ten Zuiden van MIawa zijn die aanvallen teruggeslagen en hebbgn ze den aanvallers zware veriiezen gekost Tijdens de jongste gevechten tijn sovjet deviaics gevangen genomen Wat betreft het 6e leger in totaal zijn daar meer dan 20000 gevangenen gemaakt De Polen hebhen kortelings de generale staven van de I8e en van de r 4e Russisehe divisie gevangen genomen de standaards van verscheidene regimenten veroverd en 2700 wagens oorlogsmateriaal mitrailleuses en kanonnen bult gemaakt In het Centrum hebben detachementen van de tfie divisie infanterie na vüf uur vechten de tweede sovjet diviaie vernietigd Het 55e regiment Infanterie heeft I omra genomen na hardnekkige gevechten en heeft verscheidene gevangenen gemaakt van de 4e 6e Ce 2e en 60e novjet divisie Het heeft een belangrijke buit die nog niet is geteld vermeewtenl De bevelhebbers maken by voortduring melding van de heldhaftige houding der burgerbevolking die de v apeïi8 opvat en aan de ijde der soldaten strijdt Zuidelijk front In de streek van Dobrowoz Kamionka en Straumliowa hebhenPootsche cavaleriedetachementen na denBoeg te sijn ovenpeatoken den terugtochtvan n t cavalerie legcr van generaal 0udenny bemoeilijkt Ten Oosten van Leopol Mtten de Polen de vervolgtüf dar wijkend bolsjewistisc he d ivisies vo aiC lAATSTEBRRfCHTKNT GEMENGDE BIULHTEN De botiwvakk i uitsluiting De leden van den Ned Bouwaibeidersbond den Ned Grondwerkersbond en den Neutralen Timmerliwienbond hebben de voorwaarden waarop de uitsluiting voor deze organiaatie s zal wornien opgeheven biJ referendum aanvaard Vermoedelijk zal de uitsluiting nu voor de modernen en neutralen met ingang van morgen worden opgeheven Geliik men weet blijft de uitsluiting voor de Federatieve bouwarbeiderg van kracht BimfVNLANO Rusland en Nederland De minister van Buitenl aken heeft ontkennend geantwoord op de vraag van mr Marclmnt lid der Tweede Kamer of de R geering aan eenige Regeering eener vreem Ie mogemlheid had toegezegd dat zy tot een eventueeten economischen boycot van het Russische rijk haar me iewerking zal verleenen De toestand van lc hongerstake ra te Cork is zeer emstig De gevangenis doktoren hebben een onmiddellyk ontslag uit de gevangenis aanbevolen Het ministerie van binnenlandsche zaken deelt echter mede dat het besluit van de legeering onveranderd blijft en dat de burgemeester van Cork niet zal wonien vrygelaten De zuster van den burgemeester heeft aan Llovd George te I uzern getelegrafeerd dat alb de burgemeester sterft het volk van Ierland hem en de Britsche re geering alR verantwoordelijk voor moord zal besohouwefl Het secretariaat van den Volkenbond heeft aan een vijftal economisten van verschiMimdp natijMblIteit o w de hoogleeraar G W J Bruihe te Rotterdam het verzoek gericht hun meening te willen geven over den huidigen ftnancieelen en economischen toestand en de zich in verband hiermede voordoemle vraagstukken De hoogleeraren hebben in een samenkomst te Pary s op G Juli j l een gemeenschappelyke verklaring opgemaakt waarin o a gezegd wordt Het is voor Europa van de grootste noodzakelükjjeid dat arbeid enproductie hervat worden jWat hieronder wordt aanbevolen gaat Uit v n deze fundamenteele voorwaarde tecY ylomgekeerd de verwezenlijking er van voor dese hervatting van het grootste belang ia 1 Het is noodzakeiyk dat de inflatie van crediet en circulatiemiddelen overal zoo spoedig mogelyk beëindigd wordt 3 Tot dit doe moeten le uitgaven der Regeeringen worden veiminderd het verstrekken van diensten door o verheidsbed ryven beneden kostprijs en het geven van byslag op speciale goederen en dienaten zooveel mogelyk worden afgeschaft en militaire uitgaven te land en ter zee tot het strikt noodzakelyke beperkt Het evenwicht in het Staatsbudgetmoet worden hersteld terwijl leeningen nietmogen strekken voor loopende uitgaven Kunstmatig lange bankrente niet inovereenstemming met de werkelijkeschaarschte van kapitaal en alleen mogelyk door de schepping van nieuw ruilmiddel moet worden vermeden Zwevende schuld moet zoo spoedigdoenlyk gefundeerd worden Het niveau der wisselkoersen heeft deneiging overeen te komen met de relatievebinnenlandsche waarde van het ruilmiddelder verschillende landen In de ernstige depreciatie van verschillende valuta benedenhun werkeliik pariteit zou verbetering kun nen wordeft gebracht door de iwevcnde Staking Franschen bazar De staking by den Franschen bazar in Amsterdam is met ingang van heden opgeheven Ken arbitrage copimiasie zal oordeelen over het ontslag van een geëmployeerde en wanneer de bond meent dat een van ziJn leden ten onrechte wordt ontslagen zal deze commissie de reden van het ontslag onderzoeken Melkproducten Met 27 Aug wonien ingetrokken de ministerieele beschikkingen houdende voorschriften omtrent de wyze van vervoer bij on aanwyzing van kantoren voor den uitvoer van melkproducten St Ct Maximumprijzen van turf De Staatsct nr 164 bevat een uitvoerige lyst van maximumpryzen welke van 24 Augu stus af gelden voor turf Deze prijzen zynde de maximumprüzen welke aan de producenten voor de turf zullen worden betaald gelden voor turf zoowel van het product 1920 als voor alle vroegere producten Hierby wordt uitdrukkelijk bepaald dat het verschil tusschen de sluis wyk en kanaalgphlen welke in 1914 geheven werden en die welke thans gerekend korden van deze maximumprijzen moet worden afgetrokken en dus ten laste komt van den vervener De diiwteur van de RÜkskolendistributie is gemachtigd aan pro iucenten van turf indien een afwijking van de in de pryslijgt j enoemde turfsoort wonlt aangeboden ook oen m afwyking van de prijslijst overeenkomenden prijs te doen betalen De in de Hjst vermelde turfprijzen gelden vrij in schip op do veenplaats de kosten im het loegen en stuwen zijn in de prijzen begropon Voor de afleveringen na 1 Januari 1921 zullen in verband met het indrogen de prijzen zoo noodig wonien herzien De coöperatieve vereeniging Algemeen Verkoopkantoor voor Turf te NieuwWeer dpnge heeft de bevoegdheid 1 pCt boven dp bovengenoemde maximumprijzen in rekiening te brengen voor haar bemoeiingen ia die gevallen waarin zij die verleent Ernstig ongeluk Te Winschoten geraakten gistertn drie rtochtertjes allen benoden acht jaar van den timmerman 2 Hemmen en een doch tertje van J Lindemulder werkmèester eener fabriek in een zandgraverij onder fiet zand bedolven Alle vier werden levenloos onder het zand weggehaald Melk weer duurder Te Leiden hebben de melkhandelaren den prys der melk opnieuw met 2 cent per liter verhoogd zoodat de prys thans 20 cent per liter bedraagt De RuBMiiiclie terugtocht BERLIJN 26 Aug Aan ue Lokal Aazeiger wordt uit Frie lrichahof OostPruisen gemeld Het RussLiche leger heeft bevel ontvangen zich onder alle omstandighe ien over t gelieele front van den vijand los te maken en op achterwaarts gelegen stellingen terug te trekken I stelling e ou gelegen zijn aan de Njemen Iinie De Rud 4i 4chc officieren bevestigen dat bü Mla wn Franache troepen gekleed In uniformen pit OpperSiiezië aan den strijd deelnemen De Polen In Opper flücsW MYSLOWITSZ 26 Aug V D Behalve Antonienhüttc is thans ook Morgenrot door Polen bezet De Polen trachten ogk RaUrfor onder hun bestuur te krijgen In t Zuide lijk doel van het district Rybnik rukken duixendtn gewuperflle Polen naar Ratefur 0D V olgena ontvangen berichten zijn de Polen voomemenu ook Koslel te beze4t n Met dit doel zouden e liaar stakin en willen bitlokken SPOBT OLYMPISCHE SPELEN WATERPOLO Belgiii NederlMid 1 oah we gisteren reeds meldden tonden lé Belgen de NederlandBche velteflwavoor digers wol kloppen De Belgische ploeg ia ultatekend vooral de aanvalaliaie dia op het juUte rnomani het krachtige schot heeft dat de onze miste Onze achterhoe le met Struya in doel waa schitterend en beide doelpunten waren niet to keereiL Tegen het eerste doelpunt ia door onze landgenooten geprotesteerd Dit protest Is evenwel door de intematlonala Jury a ffVwcvn Dit punt is ontstaan uit een hard schot van M Bliti dat blijkbur achter de doellijn door Stniya ia gestopt Beide partijen gingen gedurende den ganichen strijd gelijk op Holland kwam uit met da volgende opstelling K Struys doel J G Kortlever K HeOer G Bohlandcr achter C Kratz P Plantinga J van Silfhout voor VOETBAL Naar de Off Mededeellngen van den 6 V B meldt ia de beer J van Tilb be noemd tot eompetitieleider in plaata van den heer G van Tilburg die op de 1 1 gehouden Al Veig V t Mci ui j mv Een vHeghaven te Hengelo Een particoiliere onderneming te HenKelo die over een viertal machines beschikt waaimede geregeld passagiersvluchten worden gehouden voert onderhandelingen tot het verkrijgen van een V leghaven aldaar Zoodra het Hengelosche vliegterrem het landen van grootere machines toestaat zullen de vliegtuigen di thans tusschen Amsterdam en Hambunjï vliegen ook te Hengelo landen waar de douaneformaliteiten zullen worden ve richt Voorioopig zullen dan driemaal oeP week de machines uit Amsterdam daar f morgens halfnegen landen en evenveel malen die uit Hamburg om halfaes s avonds De route Amsterdam Hamburg oiaaW deel uit der groote Uin Londen Kopenhagen Er ziin verder onderhandelingett gaande betreffende het Post en goederenvervoer van en naar Buitscbland In samenwerking met de Koninklffirt Luchtvaart iMaatechannii te Den Haa werden in den laatsten tlid naasagiert vervoerd naar Amsterdam fSchiohol vandaar den luchtexpresdienst naar Londen te nemen zyn HÜ ibetreurt het dat de inleider de melk als voedingsmiddel niet hooger heeft aangeslagen Melk is nog het goedkoopste voedsel De reglementeering moet weg De prijaen regelen zich dan van zelf De consument moet weten dat goedkoop is duurkoop De inleider beantwoord in het kort de debaters en iz rt dat het ook zijn meenJng Ie dat de producent niet genoeg aandacht wijdt aan de hygiënische melkivorming Onder grooten biival dankte de voorsitter den inleider iBesIoten wordt aan hel Ijindbouwcomité te verzoeken de gehouden beschouwiniren tot cen oractische uitvoering te brengen Prins Hendrik voerde daarna het woord en opende de tentoonstelling die inmiddels gereed gekomen was Wijsiging van Indische duurtetoealagen Voor de burgerlijke en militaire landsdlenaren in Nederl Indië en voor leerkrachten aan bijzondere inrichtingen van onderwijs daar te lande zjjn de tot dusver geldende duurtetoeslagregeiingen door de Indische regeering in dien zin gewüzigd dat tkans woHt toegekend Van de eerste ƒ 60 bezoldiging een bijslag DRAADLOOS WEERBERICHT van het Kon Met Instituut de BUt van 25 Augu iDa 1920 Verwachting van edenaTond tot mor Knavond Zwtkkfl tot in ln KoordwMt Ufke wind gededtelük bewolkt weinig of geen rvgen in het Westen in het Oosten wamrschHnlUk enkele regenbuien weinig veraodwipg in temperatuur S n Nt lerlander fe ParÜs veroordeeld ée lloehtb k te Parijs 4ieeit den NedarlaSier W D tot 15 jaar gevangenisstraf v£ oideeld wegens oplichting ten nadeele v l drie Parlische banken D was er n l ir geslaagd ten nadeele van een Bru fseliiche en een Amsterdamsche bank te Pariis 27ftOO frans te innen HÜ zal een bedrag v i fw 140 000 moeten terugfcetaien aan de emele partij normaal te beschouwen kosten hebben naar andere mogelykheden doen uitzien De veriegging der prise d eau naar de Lek zoude thans eiBchen eene uitgaaf van ongeveer ƒ 700 000 Uitvoering indien mogelUk oude tengevolge hebben dat de gemeente zeer aeker alle aandeelen der maatschappy loude a ingeboden krygen tegen den in het concessiebesluit vastgelegden koers en in het bezit zoude komen van een zeer dure waterleiding heiast met een schuld van circa ƒ 1 100 000 Aansluiting by een plan van watervoorziening uit de Lek voor Zuid Holland en een deel van Noord Holland en Utrecht blijkt bij de verschyning van het rapport over dit plan eveneens zeer kostbaar te zyn Gerekend naar materiaal pry zen van voor den oorlog zou Gouda het water in den reinwateikelder ontvangen naar 2 5 cent per M3 Nu de materiaal pry zen voor de buisleiding evenwel 3Vè 4 maal hooger zün zal dit den genoemden prha doen stijgen tot minstens 8 cent per M8 tengevolge waarvan het bedrag der tegenwoordige biu to ontvangsten der Maatschappy zal worden overschreden Ken zeer aanzienlijke verhooging van de walsgelden zou hiervan een niet te voorkomen gevolg zyn Het aantreffen van goed bronwater heeft evenwel een nieuw vooruitzicht geopend De kusten van aanijouw en noo lige uitbreiding van hot pomp station het maken der nortonpompen enz zal een uitgaaf eischen die door den Directeur wordt geraamd op een bedrag van ƒ 14000 k ƒ IHOOO Niet alleen dus dat drinkwater verkregen wordt vanbelangryk beter kwaliteit dan behoorlyk gezuiverd water uit een weinig verontreinigde rivier als de Lek maar bovendien woiflt de gemeente geen eigenaresse van een noo ltydend bedrüf en stygt haar bezit aan aandeelen in de WaterteidingIVÏaat schappy dit bedraagt momenteel ƒ 23000 terwyl ook wellicht zy het dan ook niet in de torste jaren de andere bronnen milder zullen vloeien Ilvenals dit by de wijziging der concessie in 1916 voorzat is het de bedoeling van commissarissen der Maatschappij dat de voor den aanbouw enz benoodigde gelden in een veelvoud van duizend gulden door de gemeente aamieelen zullen worden verstrekt Wat betn ft de wijzigingen der thans geldende concessievoorwaarden in verband methetgeen hiervorcn is medegedeeld kunnenwij kort zijn De bepalingen zooals dezethans bestaan zoowel wat betreft de verstrekking van water het gebruik van gemeentelijke eigendommen de aansluitingaan het buizennet het plaatsen van brandkranen de tarieven de kosten der werken enz enz als die genoemd onder II bl 16 met uitzondering dat aldaar voor Lekwater wordt gelezen welwater kunnen o i ongewyzigd blijven Wyziging oischt evenwel art 2 wat betreft de hoedanigheid van het te verstrekken water en de verkrijging daar an benevens art 9 voor zoover betreft de controle op de hardheid van het water B en W hebbon de door hen noodig geachte wy iigingGn samengevat in een conccpt beslidt De benoodigde geUien zal de gemeente moeten trachten te verkrygen loor leening n en W vertrouwen evenwel dat de grootte van het te leenen bedrag geen bezwaar zal zijn thans reeds tot het nemen van een besluit over te gaan Te zyner tyd zal de benoodigde som dan in een grootere leening voor Iniitengewone werken worden opgenomen 7A vertrouwen dat de Raad na de voorafgaande toelichtingen geene bezwaren zal maken het bovenbe loeld conceut eventueel tot besluit te verheffen Zeer zeker Het concept besluit tot wijziging der concessievoorwaarden is gezonden aan den Raad van Commissarissen met verzoek daaromtrent nader te berichten terwyl bovendien de Gezondheidscommissie voor deze gemeente ter zake om advies is gevraagd Het is ons voornemen de behandeling van dit voorstel zoo mogelyk in de eerstvolgende vergadeiing aan de orde te stellen ftitftt Mï trttnrtversleringen heeft het Comité besloten hiei voor geldprijzen uit te loven Ken speciale comfnissie is daarvoor Ingesteld bestaande uit de heeren R U Jongenburger Ph Cats K A Kahusen en S Vlijgerling aan welke commissie de beoordaelinjr is opgedragen Voor de aanmelding der deelnemers verwüzen wif naar achterstaande advertentie Een Zigeuner gearresteerd 2Een 6 iarig knaapje lat in de Johannes Vafhul 4tstraat in Amsterdam aan t speleif was ontmoette een Zigeuner die heiÉ naar ziin woonwagen wist mede te blaten Het kiiKJ volgde den man niets kwaads vewnoedeode De waeen vertrok terstond in de richting van het Gooi Eenig d M n lang werd door de nolitie naar den bewueten Zifl euner geawcht tot Kif plot ieling aanwijzingen kreeg dat de wagen nabü Laren aan den wee stond Een inspecteur en een rechercheur beeaven zich er ylings heen en slaagden er in den kinderroover op den weg te arreste ren Het kmd werd in den wagen aangetroffen De arrestant vepklaarde dat het longetje in Amsterdam naar hem was toege komen en hem water had gevraagd Het ventje wist ziin huis niet meer te vinden weshalve hij het meenatn De Zigeuner is reeds ter beschikking van de luatltie gesteld en bevindt aich in ihet Htiis van Bewaring Het aantal gymnasten dat aan de gymBastiek en athletiekwedstrijden zal deelnemen wordt grooter dan aanvankeliik was bepaald de gymnastiekvereeniging D O S zal ook verschillende nummers uitvoeren Met de bioscoop is het Comité uitnemend geslaagd Er zal een programma worden vertoond waarmee het publiek zich best zal amuseeren Ook het vuurwerk programma i met zorg samengesteld een schitterende uitvoerin mag daarvan worden verwacht De Goudsche waterleiding Dievenbende gearresteerd De politie te DeA entcr heeft de hand eeIpgd op an inbrokersbende die zich in den laatatew tijd schuldig heeft gemaakt aan fabrieksinbrakw te Deventer en Loencn Te Deventer werd onlang ingebroken in de suikerfabriek Salland waar de hramlkast werd geforceeni By de inbraak te Loenen werden de dieven gepakt nadat hun mi sdrüf WïW gealarmeerd door het overgaan van schellen die aan de deur bevestigd waren Een van het trio zekere D uit Nijmegen had van het te Deventer gestolene nog voorwerpen in aiin huis De anderen t n een ïekere M uit Deventer en V d P die ook in rrest aiin refiteld De vrouw van D die de gestolen goede ren had KéhOélA heeft bekend van den inbraak te Loeaea af te weten Verscheidene maanden geleden hebben we en en ander verteld van de proeven om hier een beteie drinkwatervoorziening te krijgen In de Raadsvergadering van Juni stelde de heer I v d Want de vraag hoe het met de plannen ter verbetering van de drinkwatervoorziening stond waarop de Voorzitter antwoordde dat een gevolg van de in het vooniemen liggende wyziging in de wateivoorziei g wijziging van de concessievoorwaarden der Maatschappij eischte Deze wijzigingen ei schten een goede voorbereiding die evenwel in een zoodanig stadium was gekomen dat den interpellant kon worden toegezegd dat binnen betrekkelÜk korten tyd het College van B en W de mot een en ander verband houden le voor tellen by den Raad ter tafel zouden kunnen brengen B en W achten thans de tyd gekomen die belofte in te lossen Overleg is gepleegd met de Gezondheidscommissie In deze gemeente die in haar schreven van 22 April j l no 1 B meedeelde dat zü met belangstelling kennis genomen had van de op de nieuwe wyze van waterverschaffing betrekking hebbende bescheiden en van de m werking gestelde proefneming op het terrein der Waterleidingmaatschappü zelve Weer e n motorwireluk Men schrijft ujt Utrecht aan het Volk Zaterdagmiddag reed de heer K uit Zei it met zün echtgenoote en viif kimieren in een auto op den Jutfaasschen weg alhier toen de wagen slipte en vervolgens tegen een boom aanreeti links van den wegDe lieer K en familie werden uit den auto geshngeid Wonder èoven wonder liep het ongeval nog al goed af De heer K iWam m den Vaartschen Kijn terecht terwijl zyn vrouw en een kmd gedeelteHjk onder den auto geraakten Alle drie hadden bloedende hoofdwonden bekomen en werden oei ziekenauto na n da Jtükskiinieken vervoerd om veri ondert te worden De heer K bad genoeg van het autoiT i len althans hu wilde met meer per auto naar Zqist terugkeeren Deze proefneming en de verkregen uitkomsten worden door de Commissie beschouwd als een stap in de goede richting terwyl het zeer zou worden toegejuicht indien deze voorliereidende maatregelen zouden mogen leiden tot het voorzien van Gouda van goed drinkwater tevens geschikt voor huishoudelyk en industrieel gebruik Vervanging van het zoowel uit bacteriologisch als scheikundig oogpunt slechteIJsselwater door verkptfgbaarstelling vangoed bronwater stelt de Commissie op zeeriioogen prys Zy wyst er verder op dat aan lie ontharding van het water byzonder zorgcKent te worden besteed en dat een en anderjian een geregelde controle dient te wordenopderworpen Onder den trein Tijdens het rangoeren op het spoorweg oniplacement te Zaandam hpeft gisteren de rangeerder L W Lingbeek die op de marhine van den rangeerenden trein stond een ernstig ongeluk gekregen aan welker gevolgen hij hy aankomst in de polikliniek is overleden Of de verongelukte door de machine is gegrepen of hiervan afgevAIlon is zal het onderzoek nog moeten uitmaken I ingbeek was 25 jaar gehuwd en vader van een kind De strijd tegen de onzt deHjkheid In de Gemeentestem vraagrt een inzender Kan een buigemeester dames die z i te iaag uitgesneden blouRes of japonnen dragen laten aanhouden totdat zy zich bijv andere kleetling hebben doen verschaffen 01 kan hy zoodanige vreemdelingen uit de gemeento doen verwijderen Wat kan uw s inziens met het meeste succes tegen dit euvel indien het te ver pat worden geDe redactie antwoordt Het dragen van minder voegzame klee ting kan o i moeilijk door algemeenr voorschriften geweerd worden In geen geval is de burgmeester zoolang niet bepaal lelyk de eerbaarheid geschoijden wordt bevoegd de betrokenen te laten aanhouden of indien zy vreemdeliagen zijn uit de gemeente laten verwijderen art 4 grond Gelukkig piaar voegt de N Ct hier aan toe Niet omdat wy de diep uitgesneden b ouses de doorschijnende kousen al de uitspattingen der tegenwoordige mode bewonderen maar omdat wü niet gaarne aan Poiitie of tramconducteurs de beoordceling zouden overlaten van wat al of niet gepast 3 m dameskleeding ndat wij weinig hejl verwachten van aanhoudingen of van eenigen dwangmaatregel tegen modes die uitvloeisel zyn van den tydgeeat STADSNIEUWS GOUDlA 26 Augustus 192o Het Koninginnefeest De voorberenlingen voor het Koninginneleest w arvan het programma thans heK n l is zyn nog in vollen gang l e aangekondigde fee stviering heeft veler instemming Dit blijkt wel hieruit dat by het Comité telkens mededeelin en ingekomen van ingoietenen om nog eaanie het hunne te willen biidragen om fin e daari oe noir niei in de gelegenheid werden gesteld Het omité besloot daarom daartoe de gelegenheid te bieden door het plaatsen van bussen m eenige bekende sigarenwinkels waarvoor de firma s C G van der Post oogstraat A D van Vreumingen WiidZ Z = Moree L Tiendeweg en J M Noordeman Spoorstraat gaarne nunne medewerking verleenen Elke bliïÜn kleinste al reer welkom Het nlan om voor versiering of verlichïmg van huraen pry zen beschikbaar te stellen 7 al wegens te geringe deelname niet doorgaan Daar échter van verschillende tildea pojtingen woróen aangewend voor Nadien werd het noodige overleg gepleegd met de Directie der Waterleidingmaatschappij zelve en werden de in de concessievoorwaarden aan te brengen wyzigingen nader onder de oogen gezien alsmede de aan de meuwe wiJze van watervoorziening verbonden kosten Onomstootelyk staat het vast dat waar het der maatscÜ ppÜ buiten hare schuld onmogelijk is aan de bepalingen Van art 2 der concessievoorwaarden te Voldoen de onderhnvige wyze van watei oorziening een aanmerkelyke tooruitgang voor deze gemeente zal beteekenen wat betreft liet verkrygen van in alle opzichten goed drinkwater en wat dies meer 7ij water dat eene vergelijking met hot tegenwoordige IJsselwater hetwelk lang niet niet in alle opzichten goed kan worden genoemd glansrijk kan doorstaan en dus een aanwinst zal blyken te zijn in de gemeerrtelyke pogingen tot verbetering der Volksgezontlheid De financieele zyde van het vraagstuk 1 ei scht evenwel nadere beschouwing en het komt B en W in verband hiermede gewenscht voor den Raad enkele mededeetingen te doen De openbare meening ten opzichte van de rentabiliteit van de Goudsche WaterleidingMaatschappü die in 1881 werd opgenrht en een einde maakte aan de watervoor rtening door middel van een waterschuit uit den IJssel was niet gunstig Gevolg was dan ook dat byna alle aandeelen aan de Amsterdamsche Beurs moesten worden geplaatst Subsidieering bijzondere bewaarscholen Door het College van B en W werd krachten de by Raadsbesluit van 3 Augustus 1920 no 197 gewyzigde Verordening legelende de vooi waarden waaronder ten behoeve van byzondere bewaarscholen subsidie uit de gemeentekas kan worden verleend aan het bestuur der Roomsch Katholieke Inrichting van I iefdadigheid alhier voor het jaar 1920 eene subsidie toegekend van ƒ 2840 berekend naar 284 leerlingen ƒ 10 per leerling Aangezien bü de gemeentcbegrooting van het dienstjaar 1920 voor genoemd doel slechts een bedrig van ƒ 1500 beschikbaar IS gesteld stellen B en W den Uaail voor artikel 2 der 3e Afdeeling van Hoofdstuk VII der Uitgaven Subsidie aan Bijzondere Bewaarscholen Volgnr 191 te verhoogen met ƒ 1340 en artikel 1 van Hoofdstuk XIV der Uitgaven Onvoorziene uitgaven Vojgnr 264 te verminderen met ƒ 1340 De gemeente Gouda garandeerde gedurende 5 jaren een inkomst van ƒ 16 000 Als ftontraprestatie verkreeg zy een aandeel uit de overwinst boven 6 dividend in 1916 gewyzigd in eene uitkeering van 2 van de bruto ontvangsten wegens geleverd water WlnkeMulting op Konk iniUidaK B en W hebhen voor Dinsdag 81 AuguatUH 1920 ontheffing verleend van de verbodsbepaiing lier Verordening op de W nkelsiuiting betreffende het aluitingsuur van alle winkels Die dag wordt ten opziehte van het aluitmgauur gelükgeateld met den Zaterdag De openbare meening bleek evenwel verkeerd te hebben gezien Niet dat groote winsten werden behaald in geenen deeie doch van bypassen door de gemeente was ook geen sprake De maatechappy bedroop zich zelve en keerde b v In 1913 9 d vid nd uit Nimmer is de gemeente evenwel tdt naasting overgegaan m is de voorkeur gegeven aan verlenging der concessie Een niet geringe oorzaak hiervan is zeer zeker geweest de belangrijke teruggang in de hoedanigheid van het IJsselwater Telken jar Verd dit klemmender en werd omgezien iiaar verbetering De eenige voor de hand liggende oplossing was het betrekken van water uit je Lefe De kosten hiervan werden destüds gerfcamd op ƒ 180 000 A ƒ 200 000 beneveM de exploitatie van een tweede pompstation aan de Lek naast het bestaande Examen Handelawetenschappen m o Te a Gravenhage ia geslaagd voor het examen Handelswetenschappen m o sehoolakte de heer W T J Abbema alhier Gealsagd Bij de gisteren te a Gravenhage gehouden examens slaagtle o m onze stadgenoot de heer W T J Abbeme voor de achool akte Handelawetenschappen M O I e gemeente verklaarde zich in 1916 bereid dft bedrag te foumeeren Een ohligatieleening boven de nog loopemle leeningen zoude geen kans tot plaatsing hebben Voor deze kapitaal verschaffing zoude de gemeeld aandeel in de maatschappÜ ontvangen tenvyl de vrees dat tengevolge van deze belangrijke uitbreiding van kapitaal de lomeente een te groot overwicht alp aanflislhoudstpr zoude krygen werd ondervangen door de bepaling dat de gemeente zich bereid verk ffld ten allen tijde de aandeelen der mtatschappy te koopen tegen een koers van 110 V Zie omtrent feze bepaling de concessievoorwaarden vastgesteld bü Raadsbesluit van 14 April 1Ö16 Gemeenteblad van dat jaar no 259 De ooriogsomstandighederi deden evenwel deze plannen niét tot uitvoering komen n i xJl rnflTUir de abnormale materiaal pry zen van