Goudsche Courant, woensdag 1 september 1920

flwf f £ 22SIS 59e Jaai o aim BEHALVE ZON SN FBBSTOAGEN i i nmi ttm allH n l dw IWM INOEZONOEN MBDBOBKUNUNl Op da voorpaglaa M koefar Gewone advurtutMa u lafaiowlH ai a fad e i l a gM M tsattaat tot uu landa ceeidra prDa Oroota lattara u raadan woHu barakaad aur plutaralBM Advertentiia koaaaa woMiaa iagaaondu door taaadwakoaut vu aoUada Bt H k li W dalarm Advartaatlabanaan aa onaa AgitttMi Admlabrtntl Trief latere W vaa da eotivaratiaa gafualUaent oiwlar wla koJJoeldi Orar da vraac ot da Britaehe mUnwar kara al oif niet ut taking auilea aan ia nog ni t i bc iat H t dnevoudig verbenu heeft vergaderd na afloop waarvan bat bestuur van bet mitnrwerkaraverbond aan langdurige besprelunic hield Naar verluidt zou een voorstel tot banuddelinar ingediend xlln en hat beatuur den wair hebboii overwofcen welke xii aan d ver gadering der afjcevaardlgdeo aal ToaraUl len om in te laan Indien de inilnwarkai o de bemiddelinsc aanvaanlao zal da uit a breide sub c unmlaaie van het driMTOudic veAond waanehUnUik vandaax bUikmb doen bii de regeering De bealiiainir van de spoorwagai elderft n de tranaportarbeidera de beide orerlge leden van het drievoudi verbond heaft geea verbannir gewekt ndat eanbaid van handelen en het vormen van aan vait aaneen rasloten relid een der groota Idea len Tan het verbond aUn en er rwrti reden ia om aan te nwnea dat er geen atafi0en zullen worden gedaan om den vrede tn de nijverheid te veraekeren en het vrÜwel zeker geacht wordt dat alti het drievu dig verbonfl geen stappen in die richting mocht doet de parlementaire commin ait het vakv reeniging con TM een bemid lelingHlichaatn zal aanwUzen om mM de regeenng te onderhandelen De bladen leggen ei leo na truk op dat de teeltend niet zoo Kritiek reacht wordt dat de eerste minlrter er Chn vacantle in Zwitierlaad voo r zou moeten afbreken Het het aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenschte uitvoering bela zich te HAASTRECHT de heei J SCHEER BUITINLAK08CH NIIUWS RONOAKUK Hat Hoagaarwhe Mrlament haalt Éat een maerderheid van 26 atemman de wat op de Invoering van atokslagen al atrafmutdf I aangenomen Apponyi itttnule under lukle toejuichingen ztjner meikstandara tagaa DezL bestraffing zal alleen wonlaio toe gepaxt ingival van uitbuiting pr at tdi Ving tn dan nog alleen wannear daaa misdrijven in hanitelsaaken wordao gepleegd DUlTSCHlaANU TypéUM Ie Potadam zUn ongeveer 60 gavaUett van typhus MkLQlM De vaapnt De veepest neemt af In Oust Vlaandaren hebben da boeren vergunaing gekregen om Ie beesten weer in de wel te latan imAMUUM Duarder Mrond Met ingang van gisteren la de prUa te Parüa van gewoon brood tot 1 30 fraue en voor luxe brood Uit 4 20 franca per kilu ytr hoogd GOUDERAK Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L VLEGGEERT Gouderak een paar nuud Mu en olda bat tanw naar Sinclair Toen ging hy naar het raam en stond eeiuce minuten stil uit te kOken daarna kwam hU tanig zelfs iJim lippen waran wit maar kalm Wla heeft je dat geaegd Hoa waat je dat oodenocht hU Sinclair waa wrataadig genoeg te weten dat nieta dan de waarheid hem bm die nen voor xl n doel een lengen kon hem in het verderf storten Een oud man een ouc eklltiradlge hemam hIJ O seide Merla dus aUn ar bwaal N en lekle Sinclair bedaanl u habt maar met een menseh te maken De oode man is drie dagen geladaa geatorvan Tot zoolang heb ik gewacht Merte tomi met kruiste annan Jij allaani Je vargaat het kerit regiater Sinclair schudde het booild Wi opent ea onderzoekt dat rroag hu het IS dertiff jaar geleden Ik ben het alleen Hoeveel verlang je vroag Itarle kalm mets toonende van wat er bU ham omging bebahra het ultaatten der naus vleugelH en de buitengawone blaeUield an ztjn gezicht Vuf en twiatif duiaend pondl Merle lachte hiid aspottcllfk kranksinnigr Nu ja hoaderddulumdan hebt iprak Siwslair Dt h b nieta haaat niatat BOSKOOP Advertentiën en abonnementen dit blad worden aangenomen door P A WELLER zydeweg 72 Wordt vahrolfd ADVCBTKNTIIMi VBRLOIIBN SIM Markt ZeugstrsBt Oorithavel i Boudffl Manohetknoop alllpt Tegen goede belouning terug te beiorgen Bureau OOUDSCHF TOURANT Markt 81 GEVRAAGD In klein burgertrezm 2 personen s een BEUEN fe GOIJDERAK 5186 It OBVRAAOD een Dienstbode en een 5188 12 Werkster Z Adres Lunchroom HOtLANDIA Markt 40 Net Kesfhuis UEVRAAGD met vrQe zlt slaapka mer en volledig pension 10 Brieven onder No 6191 Bureau GOUDSCHE COURANT Markt SI Ébacbtsmdscliool liiiclirijvilig vin Learlingeii De DIRECTEUR der AMBACHTSAVONDSCHOOL madtt bekertd dat KPlefrenheid zal bestaan tot liiGbrjjïNiinnlIiiywiiierliiiiii voor den aanstaanden cursus op Don derdag 2 September a 8 ui het schoolgebouw aas de Houtmansgiacht des avonds van 7 tot 9 uur Om tot de laagste klasse te worden toegelaten moet men eene verklann overleggen afgegeven door het hoofd eener lagere school in deze gemeente dat men in den loop van dit jaar diefis school heeft verlaten na haar tot het einde toe met vrucht te hebben doorloopen Zu die zoodanige verklaring niet kunnen overleggen of tot een hoogere klasse verlangen te Worden toegelaten moeten voldoen aan een EXAMEN dat lal worden afgenomen op Maandag 6 Dinsdajl 7 en Woensdag 8 September a a desavonds 7 uur m het Gebouw derSchool r De Directeur B E SPIJKER M Gouda Augustus 1920 6l41 49 Sociëteit Vredebèsr De coupon der 3 Obligstieleening vervallende pci 1 September is vanaf heden betaalbaar bn de HAN DELSen LANDBOUWÖANK te Gouda 518U 14 HET BESÏUUR rxl DERDAG en VRIJDAG iclol en Selielirl VRUDAG Levende Bot P e SeilllEMlIl Kmuwe Mitki 2 5187 14 BENT U BEN ROOKSRr Koopt dan oaie groote NAPOLBOM ek U geniet 7 kwartier voor sleehta 7 cent AIb Reclamemerk TIP POP 4 cent Turfmarkt 94l 5 GELD b Kchflit aar voor voorschotten 1761 10 AMBTGNAKEN ZONDER BORG liy Hchrïtt aanvr posts voor antwoord IIIDËR CREDIETBANK MauriUwev 8 ROTTERDAM Td B80T Zomer Sproeten Izelfi de doekcnle vefdwijnro door 3848 pol SPRUTOL Bi alle go d DrojUUB WADDINXVEEN Advertentlin en abonnementen op dit blad warden aangenomen door A NOTBBOOM Boekhandel Waddinxveen t tyvy A C ClSim in Assiirantjiii GOUDA 5181 30 Tal feon No 1 Sluit alle verzekeringen voor p rtlcull p n haadol ch pv p n Jnduslpia Van Blankenstein De Haan EFFECTEN DEPOSITO S VREEMDE WISSELS 0000 80 Koersen den geheelen das P aaiJvraag bj ons verknjgbaar KLEIWEG 84 GOÏÏDA TELEF 166 r = COUDSCHE = = COUR lNI ¥ = VOOR OUOn EN OMSTREKEN TEL r INrERC NO 82 I QE BILL 1 W IE IN DEZE ATREEK REClAME BEHOEFT ADMEVirCEIIE IN DE COubacKE COURANT GOED UITSEIIDEID OIVKNEH levert vlug en tot billijken prijs OruJcJcerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 Tel Int 82 GOUDA Advertet in dit Blad Meubilkoopjesü Treuwsnü De Huid Eindelijk Genezing Soliede Salon eo HuiRkaineriiieu beien ais Tafels Stoelen Lioneijicas ten Sp eïrels Schilderüea Th iet fels Eikenhouten Buffetten Boeken kaften Ctubfauteiiilfi Zijden pfucbeAmeublementen LeerameoblemefitenKaDokmatrassen Wollen en SiïtuD dekeuK Stroomatrassen enz eltz 6396 SPOTKOOPJESni 2 BP8TE ADRES VOOR JONGBLUI MET HUWEI IJKSPLAT E Ï SlinTUiT44tibBveiit iiisiibileSi liiBkade ROTTERDAM Telefoon 12800 Een Jtjfluwe ontdekking een vloii baar waaehmiddel een krachtig wer kende chetBJsehe aanuinBtelliiig in op gelosten vonn door hnid pf Iabtei teo als de grootste vooruit mg In t genezen vu holdEiekten erkend Arrow K Waieliinliidel mr UUnikleii PUHT heu venaehtaad boeiend vloeibaar wuchmiddet dat in de huid dringt en onmiddeUtjk verliebtiag geeft Huiduitslag Psoriasis Ring worm Zeere beenen Puiaten 3ehil fers Korsten verdwenen door de ver sachtende beelende uitwerking D O D dnngt door m de ponen der huid en doodt de ziektekiemen Zalven ver stoppen de poriSn en bevorderen den groei der ziektekiemen D D D pent Ie ponSn waardoor deze In staat zdn het natuurlijk geneesmid del in zich op te nemen Zijn Gewicht in Goud Waard COHEN Co Uevr Farkar 10 Nelsoaatrmt Sneinton Natttlghuri Khrüft Ik dacht dat er feea feneaiag maar waa voor des iiitalag aaa mQn rmea an baaaen G dnrande drie maandaB ban ik onder behaadellng vu twea dok toreo geweeat eehtar Mmdar resu taat Na het gilbniik van 8 flesaehaa D D D ben ik volkomeB gaaeiea D D D ia aVn gairieht in goud waard ARNHBM IMarlciezen Zonnescliermen Jalouzieën Rolluilcen 36 Tenten enz Aflint voor 8iu a on omitrohon H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 GOUDA Prüa vu een proettleaeh O 7S en van een groote fleach inhood 5 maal zooveel en dua vaal voordeellgar ƒ 2 15 Verkrügbur b j aUe aiwtke kera en droglaten Waar niet v krtlgbaar wende maa lich tot de al leanvertegenwoordigara flnna B Meindersma Den Haag Sneak Ta GOUDA Ui ANTON COOFS WVdatrut W S VAN LOON Harkt Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp door A BOOM Berkenwoude voor Berkenwoude Achterbroek door J NOOHEN Beierache Slolwltk AGKNDA 8 Sept Ledenvergadering Heteuriua Beleefd verxoeken wü geregeld tydlg me dedMlng te mogen ontvangen vu veivade ringen cwcettan vermakriHkhedes eni om deae in onie ageada te varaaMaD Bleetriaehe Pnikkait A BBINKKAN ZOON OOUDA Donderdag 2 September 1920 Ü D 14407 p t Donderdag 2 September 1920 59e Jaai t ai fiQüMHE mum VEiR SCHIJNT DAGELIJKS ABONNKHBNTSPRUS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 eeM met Zondagsblad par kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de beaorirlng per looper geschiedt Praaeo per paat pet kwartaal ƒ 2TS et Zondagsblad ƒ 3 40 Abonnementen worden dageiyks aangenomen au ons Bureau Markt 11 GOUDA bU onse agenten den boekhandel en de postkantoren ADVfe KT NTII PRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den beaorgkring regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Gonda en den beiorgkrmg 14 regels ƒ 1 SS elke regel meer ƒ O 80 Advertentiën van publieke vormakelükheden U ant per ragel Advertentiën ly het Zateniagnummer 20 büslsg op den prüs MacUe Telcf Interc 545 e Bureau MARKT SI GOUDA De onlusten te Breslau Polen vraagt eveneens schadevergoeding Simons by den Franschen gekant Nog oniustlg in Opper Sileiii Generaal Hofman bepleit toena deling tot Rusland Ouitschland s neutraliteit Toch een Russisih tegenoffensief Roode terreui in Oekraiene De dreigende m nvrar kersstaking ONS OVERZICHT trachtaa en zich loyaal tegenover Rua land te bedragen moet het uit Petersburg t verwijt hooren dat de Polen die t geïnterne n zifn vrlJ rond loopen in Gout IDuitschland zonder ontwapend te stin Wanneer dit juist Is en dat ia zeer rotd niogelbk want Duitflchlaud beaehdkit in t grensgebied niet over vol toeiiide troaoen om alle vluchtelingen onder toecleht te Atelten profiteenm daarvan d Russen eerder dan de Polen Het troeple Poolsche vluchtelingen ia zeer gering vergeleken hii de aanxienlijke eontlgnenten Ruisen die vrlt In Ooat Pruisen rondtoopen zeker niet tot genoegen der bewonen die KtMdBchikS of kwaadschiks reooofbaakt worden de zwervende vreemdeUtiKen te voedeq Men vreest dat een nieuwe to rrloed van vluch telingen in verband met het hernieuwd Russische offenaief deo toestand onÈond baar zal maken In tegenspraak met t bericht dat de Kussen geen teffenoffenslef organiseerden wilzen de officieele mededeelinKen er op dat de Kassen blizonder actief zUn Het loolsche communiqué hield gisteren o a m In de streek van Zamosc stuiten de troepen van den Hussischen aanvoerder Boedienny op zeer beslisten weeistand van de zlide der Poolsche lejterafdeetmgen De stad Zamosc is omsuureld maar het dappere garaiioen verdedigt zich heldhaftw waarbli het den bolsjewiki hevige verliezen toebrengt Eea colonne die oprukte in de lichting van Grabowiec ia na een bloedt gen strijd teruggedrongen In zuidelijke richting dooi twee Poolsche afdeelingen legionarissen Het initiatief van Boediennv IS grootendeels lamgeslagen dank zij de krachtige medewerUnar van de vervol gingatroepen die het op de hielen volgt en verscheidene vüandeltVke artlUerieoar ken heeft buitirflinaakt In Gidicië heeft de PM aeha cavalerie Cbodotat ganomaft aa varMbat mü ÓMt vijand V dte wUkt in de nchtinar Tan Rohatvin Wat betreft de vredeabesprekJuren tas dchen Warschau en Moakou wonlt aoar on derhandcju over de plaats waar de confe rentie worden hervat igevotge van den altremeenen op kd der bevolking ut de Oekraïne en de figeering der boeren om levensmiddeten de rooden te leveren hebben de bolaje het iichrU bt wiad tegen de Oekrain ie int Hectueelea en de nationale ver gingen verscherpt Rakotakv noemt ala drie voornaamate vttanden van het soviet b v nd het roode kruia de cottperatie on Ie vereenigingen voor de volkaontwikke ling waaraan met vroote zelfverloothe n UfT 50 000 Oekraiensche uitellectueeten hun beste krachten wilden die orraniaaties hebben weten te uchepven welke een taat a den staat vormen Al deze orsranisaticd i i in aan het toezicht van de commun ati sche partil onderworpen Deie bepalinrett ontmoeten krachbgen tegenstand bh de heele bevolkinir welke de bolsjewiki met een weergaloos schrlkiwwuid trachten te onderdrukken Te Klef ziln lö voormannen gen en ik heb hoop dat dit ons gelukken al daar de omatandighaden sterker zullen zun dan de haat der EÉJttAte n de Kran sthe wil om te vemieti ili Wij hebben de liuMLsche levensmiddelen nooodig om once aiibeiders te voeden de werkzaamheden ib de rust uite rltik hersteld doch innerliik broeit het noir steedfl on binnen korten tiid schiint men weder met nieuwe onlu iten rekenmir te moeten ho lden Uit de districten Hmden burg en Plesa komt alarmeerend nieuws In Hindenburg biiv meende de riiksveld wacht verplichit te zlm de bewakmsr weder op zich te nemen met het gevoUr dat vaa vyf gendarmes er binnen eenisre oogen blilflkeo dne waren neenrescboten door Polen De ontwapeninffsactie voor zoover de Polen daarbil In het spel zun is niet veel meer dan een grap aangezien de Polen nieta anders inleverden dan onbruikbare geweren terw l dageUiks m het jtehelm V agewvrachten goede en nieuwe wapens over de jrrens worden gebracht De irebeurtenissen in Ooat Pruisen zhn Dinadagavofld besproken m een reeks ver naderingen van meerdcrheidssocialisten a Beriim en voorstede Verschillende be kende 80c alistlache parlementsleden en leiders voerden het woord Van blfcoondere beteekenls was het feit dat voor het eerst een Duitsche generaal in een arbeiders vergadering verscheen om ook zUneretids in een knng van mannen die ireheel an dere idet en en een andere levensopvatting hebben dan hï zijn meenang te zeggen om trent de problemen in het Oosten Nadat Erwin Barïh o der arooten blivnl aan de mededeebngen van Dittman in de Preiheit over Sovjet BuskuHi heniuerd had opende de voorzitter de diacusaie en Iraf het eerst het woord aan zekeren heer Hoffmaa Deze bejron Ik ben sreneraal Hioffman die u wellicht van Brest lyibowsk bekend is Het ma u rniine heeren vreemd en wonderUik schunen dat ik in een arf eidtrövergadermg kom om u mun tandpunt ten aanzien van het onderwei p van lezen avond uiteen te zetten maar de uteenzettinjren van den heer Barth heb ben m moed gegeven want ik kan die oord voor woord onderschrnven Het oude Duitsche rlik had ziin bloe m hoofd zaak te danken aan de Duitsche arbeiders ea ooic thans nog kunnen wii slechts met ie hulp der arbeiders utt de ellende ko men Daarom s het ook noodiu dat wii waderïlids onze meeninjt zegjten In ons groote ongeluk hebben wu geen tlid vwr partiistryd Het vaderland moet hooirer staan dan de partu Wh moeten een basis z en te vinden waarop wil tot overeen stemming kunnen komen De groote moei hlkheden waaraan Europa Indt komen n et alleen voort uit het vredesverdrair van Versailles maar ook uit dat van Brest Litowsk Wil moeten in elk flreval het ver Irag van Versailles gewuzigd zien te kni te PWen Het jonge PWen vuUrt getrouw de aan wuzingen en het TttottoecM van tiiti jrroo ten Pranschen broer na Prankrhk heeft gepi otestpenl tegen de scheading van het Pransche consuJaat te Breelau en zware ciecfieo voor diadevergoedinff gesteld de Tem P i en andere Partische bladen vinden T niet 100 geweldig integendeel gema tiipl en flatuurUik haast Pole zich even eens zyn waardighend gekrenkt te toone IkPoolache cwisulaat is er wel veel beter afgekomen dan t Frfthache irfodat elfa éen BelgiPch adiudant het snelle iwrrli pen der Duitsche veiiigheidisweer gepre uen heeft wat toch wel een bewils is dat h er Keen opzet van de Duitsche reigeerinK in t spel ie t loet er allemaal mets toe Polen heeft eveneens voldoening ireeischt iDp Poolache regeering heeft haar gezant m BerUin in tructie eezonden aana aande de schalie loosstel lm die Polen m verband met het gebeurde meent te mosren ver langen Volgem officieel mededeeliniiren uit Wars chau heeft de Di tsche verteeenwoor dtger aldaar in n am van de Duiteche re geermg iljn leedwezen betuigd over de iverwoesting aangericht m het Pooleohe o6nKutaat te Brestau iDe rransche nota la al twee keer in den kabinetsraad besproken Voor de eerste maal DmBdagtmiddag toen blliWbaar t be Bluit genomen werd dat de minister rt Buitenlandeche Zaleen dr Slmona eena aft dw FrauMdim gaofet sou stmm wta tea om Ehiitachland s bezwaren mondeling toe te lichten Iht ondeitioud moet al heel wflinig resultaat hebben srehad Volgwis de KBlmsche Zeitung stuitte dr Simon needs bil den aanvang op een tameUik cherpe afw izanff H t blad meent dat de mateneele eiachen dae door de Pranache regeering gesteld worden van Diutsche z de nauwelvtks op tegenspraak zouden Htooten geheel anders staat het met de aan het Duitsche volk door een vemedc rend buoek yian den hoorreten Staats ambtenaJr aan het Pranache gerantachap toegedachte moreele afstraffme al moet ooik toegegeven worden dat aan den kant der Duitsche overheid BTOwe fouten bc traan zon Gi iteren iB het kabinet opnieuw hneetx jtekoanpn en heeft Smtona het resultaat van mn misaie bvwrewoond en bovendienwerd de kwestie gistemam ddai m de Ryksdaarcommisaie voor buitenland iche aangelegenheden besproken waar tevens den toestand in Opper Silezife behandeld werd De beriehten uit die streek zijn nog iet zeer gunstig Door de hervattinfir van Feuilletona Da Vrouw van Darracourt door OHAULES G RVIufc weauthoriMerde vertaling ai l P WESSELIMK V KOSSl U N dfttk verbofiep Het Is de hoofdfout vao het verdrag van Versailles dat de kwenla van het Oosten niet geregeld ie Ruuud moet weer de plaats innemen in het Wropeesche orkest die het voor den werolOMrloB had WSi hebben het Russische brood noowtifir en liuslaikd onze mduatnft oroduoten Met de tegenwoordige Russische regeeriog zal het waarschlinlijk niet nowhg zlm tot over eenstemming te komen Het Russische volk moet in de gel g ttnhedd worden ge steld door middel van een vrtje stemming een regeering te kieaan Wie dan uit de stembus komt Lenin of de Tsaar gaat ons met aan Het Rusatscka volk hioet een re geering hebben waaiaohter de irroote meerderheid van het 4oIk staat De taak tot wederopbouw van Rusland ia oo reus dLhtig lat Ml Duitscbets alleen dat niet kunnen doen Alle Êuropeesche staten moeten tezamen met Rusland aan het hei stel van dat tand weikds Ree l3 dtt alles 7at er toe leiden dat het Duitsche Riik in Ihet hiUropeeach staateconcert weer mee zal tellen Het ia met W ar dat wli reeds Iq den afgiond geao H n zun Wu staan San den ran 1 en A het punt er m te Tallen De rede die herhaal leliik door buvals betuigingen werd onderbroken is merk waardig omdat de bataiewist freundlichc uitlatingen van een aljde komen waai van mien ze allerminat toog verwachten t Zal ons bemeuwen of de fnteate hienn ireen lanleading zal vinden 4 Duitsche revee ring de beschulduruuc van samemwerkmir met de soviets lur zun inderdaad pog nirea gedaan om dien t bcrweiketeUiKcO xehik ie minister van buitehyuwische saken n bovengenoemde aittmir i Bn den commissie voor buiteolandsche aanselegenheden er kende Hu zeule daX bu hem aaniredron gen was om het boJajewisme teften d Westersche moKCndiheden emeente zaak te maken en daarmee den vrede van Ver baiUes in elkaai te trappen Dit heeft hu met VoUe overtuiging van de hand jrewe en Aan den anderen kant was er op aan tfédronsen samen met de Westereche mo ffendheden zich tegen het bolsiewisme te keeren Dat was evenzeer onimwelilk De mmistei veivoljpde Ongetwhfeld zou een pogung om met tranknik en Polen teven Rusland op te rukken een burireroorloBr m Duitschlaul tengevolge hebben Ons be sluit eischtc dat wu ook tegenover de re geering van generaal Wraneel en van de Oekraïne een afwerende houdinff aanna men Geen mogendheid welke met Rub land in oorloK i i mat op onzen steun hopen Kfwgy Hot s moealuk het allen naar den zin te maken en m oorlogstud wordt een neutrale allicht door alle partiieo met scheeve ooicen aanxekeken niemand weet daarover beter mee te praten dan t onse Duitachland ervaart dit nu Terwill het er naarstig naar streeft de striktste onsiidnirheid te be stemte dat ik je met naar de gevangenis heb laten brenffen Pak je wagl Sinclair nam het goudstuk en wierp het door het open raam U denkt dat ik gek ben en niet kan bewijzen wat ik zegl nep hij purper van woede U denkt me met een goudstuk te kunnen omkoopenT Ik zal bewijzen dat uw vader Beaeia Richards trouwde n d kerk St Anyelo te Parus n de maand Augustus dertig jaar geleden Merle schrikte hert bload vloog hem naar het hoofd maar daarna werd zijn gelaat zoo wit ala raarmer e liegtl telde hii Het 18 de heilife waarheid I zeide Sinclair en hier iii de copie van het re gisterl Hu trok een strooflcje papier uit zun vestjesizak en zwaaida het voor Merle s oogen IiïenJ oogenhlikken was het stil D groote vergulde kItA tikte voort met een spottemlen klank terwgl de twee mannen de een aristocraat tot op xl n vinger toppen de ander van top tot teen een plebejer elkander aanzagen Je tiebt je rol goed gespeeld vriend zeide Merle ten laatate hoonenil Ik vraag jc excuus Ik zie je bent met gcAt je benï sleehta een knappe en nog al stoutmoedige schurk Vatuuriyk is dat papier valschl Merle nam het papier tuaschen vinger en duim en ondertocht het Hat waa eeO copie van de akte H t was echt Hoe hlJ dit wist en er van overtuigd was bm h met neggen maar mlaKhian wartn bet de laatste woorden van den man die gehol pen hadden om hem te overtuigen Hij nam het papier bU het lk ht keerde het Neen ik ben geeri bloedyerwant zeidc Sanclalr Ik heb die vrouw nooit gezien ik vraag u wel excuus de dame Dus geeft u toe dat de oude Markies uw va der met haar ts weggeloopen Zeker 1 1 Sinclair haalde diep adem 3n lat een kind een zoon geboren was hè iMerle knikte en keek op zyn horlvge Noig dne minuten zeicte hij Missdiien kent u den naam waaronder hu bekend staaf zei Sinclair at listig Misschien kent u hem heel goed den man dien ik bedoel Harry Heme Ja ik ken hem zeide Merle en een kwaadaardige blik kwam in z n oogenjO dus kom je van hem Goed Ik zal jetud sparen Zeg hem dat je hu my bentgeweest en dat ik gezegd heb dat ik hemtien jaar dwangarbeid zal laten geven alshu ooit muQ pad knust Sinclair keek vert u terd Alweer mis Markies zeide hij bru taal 4k kom niet van hem en ik weet ook met waar hu is Mat dwangarbeid betreft ligt die voor hem in het vet Wat bedoel je dan en wat wil je zeide Merle ten laatste ongeduldig De naam van Harry Heme bad hwn verbit teid en voor het eerst toonde hy zich driftw Dit Is het wat ik bedoel zeide Sin clair ik bedoel dat u een bedrieger bent Markies U bent evenmin de Markies van Merle als ik die ben De markies leunde tegen n schoor steenmantel en keek hem gtralPaan 4wlerdaad Inderdaad spotte Sinclair haaet ek wordend door de gemakkeluke brutale wuse van den man dien h had willen ver nederen a en nogmaals inderdaad U bent met n éér Markies van Merle dan ik le hebt nog twee minuten om dat te be wuzen vriemi en dan kun je terug keeren naar het gesticht waaruit je ontsnapt benti 83 oo jy höbt dus een geheim zei hij Kom er mee voor den dag De tyd schiet op fioe interressant je ook bent ik kan je met langer dan vgf minuten aan het gekkenhuis onthouden 1 O knnt u 4lat vroeg Sinclair hoonend U denkt dat ik gek ben Misschien Mar Itiea hebt u nooit van Besaie Richards ge hoordï Merle schrikte even op toen stond hk op en keek neer op den man met een half toegeweaden half medeludenden lach JUitiiL vriend het aput mu voor je zeide hu Als e denkit dat je mu geld kunt af persen door te dreigen met eemge afdwa Uacen van w len deca Miarkiea bekend te maken dan vergjs Je je Anne kerel iedere nan en ieder vrouw m Darracourt kent de yeschiedenis van Beesie Richardal Zoo kennen zU die Ik geloof bet met zedde Sinclair tfledereen weet dat mQn vader zm ineen meisje kre en met haar wegliep Oik begrijp het nu jUJ bent een bloödiver want van haar Dat ia je apellatk vriend aHüwMif Ik kan het geraakkelijik genoeg bew zen zeide Sinclair in zgn oMpewonilen heid opstaande Uw vadei liep weg met Bessie Rieharda en trouwde haarl Nog veranderde Merles gezacht niet in het minst Trouwde haar herhaalde Sinclair raïend geworden door het onveranderde gezicht en zwijgen van zUn v and Trouwde haar Maakte haar tot markic zin van Merle en de jongen Harry Heme is de tegenwoordige echte Markies en u bent ja de hemel moge weten wat U bent een impertinente krankainn ge zeide Merle kalm Ga uit myn oogen of ik laat je op straat gooien Je hebt genoeg verstand om dat te begrupen denk ik Ga weg hoor jel Sinclair ging weer op ztjn stoel zitten iScbel maar manheer zeide hu bru taal rSehel en roep de bedienden laat de vrouw die u getrouwd hebt komen en ik zal hun vertellen wat ik u alles ifeaegd heb en het hun ook bewijaen Merle bracht de hand weer aan de schel doch liet die weer vallen JCom zeide hy een goudstuk uit den zak halend ik heb geen cm m schandaal dait weet je Hier heb je een goudstuk Neem dat aan en dank je gelukkig ge dtftJAx