Goudsche Courant, dinsdag 28 september 1920

DaltMMand i vertemiwoanUfffaMr BKHIJJN 1 Sept Het Duilflcho genfraal eouMuiaat in Boedapest ÏB omgezet in een gozantHchap De OottMlie meidcriwUM cUHMiB BKKMJN 28 3eM Blijken eon n e Mwliiig gedaan op den partljd ier liiwriierlieidB iieialiHten Ib liet aantal Itv deii der purtij toegenomen met 15 6 pet of 1 8 000 loden waArineehet toliial aantal Itnlen gcwlegen io tot t lti821 H Het aantal vrouwellikeUvk n nam daareBilegeit af Wvi aai al taitÜ bladen atopg van OT in t voonjaar tot 147 thaiM kksn H ƒ 26 SO Predaen Bessen 1 SO W üandperai Urr ƒ 14 80 Stoofpen f 10 16 Zure wppelen div f 14 22 Zoete appelen ƒ 18 16 DniWen Uauw f 36 48 Tontaten f 10 oer 60 KjG Koten gebolst f 76 90 KarboidDale f 50 aQ6 Netmeloenen 20 i6 Dloendcool 1 f 15 SS idem n ƒ 10 d2 KonAammera f 7 6 per 100 stuks Spinaoie kaa t 13 d6 aper iboonen dun t 18 0 Ue mddk f 10 17 Pirortldboonan f 3 Bpoes Bpniiften 1 12 16 per 100 K G Poateloln f 80 46 per ben Uien ƒ 10 aiO per t$k ƒ 4 606 60 Gladiden f 2 8 20 Chryeanih ƒ 18 £7 Eikenbladen f 10 4 per 100 BtudoB Snitenoen ƒ 8 60 13 per 100 rank Nieu eikerk a d IJeel 27 Sept Veiling beridbt der CoÖp IXiifllboweiling Nieunverkeik a d Uae4 en Omotrcdten Eng komkommers f 3 90 7 70 dito 2e srt ƒ 2 10 8 10 kleine halve komkommers f 1 il 70 Toemrele komfcommera f 1 20 2 10 hlo4Brikool f 8 90 13 30 dito 2e srt ƒ 4 6 10 uitedhot f 1 90 C IO per 100 peen ƒ 3 20 4 80 per 100 boe stokprin cesoeboonwi 22 dS gtam dito f 12 30 24 DuitMh stok dito f 6 70 9 wonkboonen f 1 1 10 roode kool f 1AO 90 snüboonen f l6 6 per 100 K G tomaten A ƒ 510 90 dito B ƒ 6 diio C 7 tito groot ƒ 3 dito klein f O lOjbonken f 3 20 per lOO pond landel Mij op den hoek van den Kne tcrdijk door den architeet Van Nieukerken Na oen lang itrig debat heeft de Raad m it 21 t igen 19 stemmen wn molie K tHter aangenomen luidende B oil W wordt in ovfrWeging gegeven de twuwmeef lors in de gelegenheid Ui Ktellen het ontwerp der geveis te wijzigen dan wel een nieuw ontwerp in te Üentini Tot de te eri Mtemmere behoorden de heeren Drooj lever on Wiitert fle aoeiïiHl demorrateii en de communisten DUITtCSLAND Het ipoorwesmftteiiaaL Ondanks de venriJchte mtlerariiur vaa spoorwejmiateriaai aan de entende mn bli dp Ihiitbche Bpoorwe een tbanK 500 looomotieven meer in ircibruidc dan een jaar leden Groote Eemeente De sreroeenite Bochiun MidenhandeH mee 20 ombinrenide ireaneenten om deze tot zich te trekken Wanneer deze vereenitfriTW tot etand komt zuilen bmnen het aCfAied der et 40 kndenmijnen Lifiwren en zal xÜ SéO OOO inwoners tallen rSANKBIJK Groote brand Een STOote brand ia uitfrelbroiken m de opBlaRTiiaatflen in de harena te Bondewux n rroote hoeveelheid tabak van de roirie Traan en anttere waren iin verbran i 0e achade bedraagt 4 millioen frank AMERIKA Drie nieuwe BlaKfldiepen Zondair had op het srebied van den adieepabouw een root Kobeurtenie plaats toen de Idel van 3 roote 43 000 ton metende Anerkkaanisdhe ttlavkruiserB de elk uUen worden bewaipend met 8 l6 inch kanonnen in den tlJd van enkele uren werd TsloKd Deoe Blairkruiaera zullen Iheeten Conatitution aratra en United State HtapelQfaataen verbrand Llovds meldt uit Bueaiofl Aires In de stapel plaafbsen van CaiaJinas heeft een braiKt de trebouwen en hun inhoud suiker olie rraan en wijn volkomen verwoest T sFnuenl ani Geen militaire i vereenkomat Nalcrland BeUrië Frankrijk i O Blloilli BelR vorklaarl uil g od bron vornonien te h 4 l oii dat er fn slriid tmt ht tgeon sonimig bladen t crifhtfMi gwii ondorhaiQdfllngon zijii geiip iKi hl zake oon eventuot le ïnilitiiire ovcTcónkdiiiKl luMscticn Fnuikrijki drrlïind eu Bplgiö Anti Rev Kamerclub Het bestuur van de anti rev Kjunei clufa iê meldt de Stand herkozen zoodat d t bliift bMtaan uit de heeren mr V H lUit rers voorzitter J v d Molen 2e voorzitter J Sohoutein secretards Fusie van Vr zinni W partUen op komstT den Zondag te Bilthoven bij trt cht gehouden Vrijzinnig Democratiseheu landdag waar ook Mr H P Ma reliant als Bpr ker ie opgietreden heeft deze leider der vrijzinnig democraten medegede d dat er pogingt n wonicm aangewenid omjje politidio parlijen welke noeh rwht noch reivolnlior air zijn door fusie te brengen tol 6 u groote vrijzinmige partij Ook lot dciii Vrijz Drtti Bond zou een uitnoodiging zijn gerieht i m daaraan mwle Ie doen J e heca Marehaiit zeide zieh ineen fusie van die iwrliien te verheugen alH Ie Vriiz Deni Bond er maar builen blijft Is iley e niededeeling van den heer Marrliant juiwt ilnn iKstaat er dus kanH dat er eindelijk aan dit geharrewar dier klednere vri jzlnnige groe ien een eind komt belioudens dan dat do Vrijz Dem Bond zieh zal isolewen Dit zal dan wel Hpöedig hlijke TentoonsteUittir Kennemer Riin Delften Schieland Nationale hond tejten revolutie In een versraderinis te s Gravenhia e rehouden constitueerde het voorloopii bestuur der afdeeliing s Gravenhaire van den Nat Bond tetren revolutie rioh ak volirt Mr Menno RiJke vice voorzitter waarnemend vooradttcr mevr W Treub iGroenedijlc Henri ter Hall mr D W baron van Heeckeren M K Medemibach P Niezen mr H niilips C Roovers J Siebeem en 3 J Cramer Groot Hertoa innelaan 106 stcretaris penninupm eester LAATSTE BERICHTEN Waanchuwins tegen handel net Rudaad LONUEN 27 Sept V D T e flnanelcf io corroHpundont van de Tlme txv rieht aan de Britsehe kunpliedon en iahrikanten die or over moctHen denken gioederen aan Sovjrt RuslaiKl Ie verkoopon in ruil voor HiwBJrtnh goiMi wat tM nlgo Zweedaehe haiidelfidniizen onlangB hohben ondej vonden die let van dit goud in ontvangst haddwi genomen Zij ontdekte bij hot rafinage Ifroces dat het gomi blumuth bevatte Hl oker bolden In onzulvoren toestand waanloor de waarde met nmstreeks Ifi p t verminderd werd Zooalw men donken kan voegt de eorrewpondent or bij hwft U ze ontdekking groote nwel ljkhe ten doen ontatann Beeettlng RUneeh Weatnluabdi Kolen dlatrictT BB RU IN 27 Sept V U Naar in oflii ii le AmerikaauHche kringon vtn luldt hooft in Metz oetuge dagen 0 loden onder voofzittorsehaVi van maarsrhalk Foeh een aoort krijgsraad pCaatfl gohu t Toc ï zou bel ben verklaard dat het belang van Frankrijk ischto dat ill elk geval het Rijnach Westphaal sehe kolendistriüt bezet werd DaartoQ waren wtorke troepi i niM noodig maar was c n aantal iiltgolra n ofliciorco en soldaten inet eenigti paulsorauto genoeg Hunne taak beatond ook In hot verrichten van industrleele onniigo Belgisohe trnnaporton met inunitteon ntitrailUmrs ziuKleii vf s In Het bezette g üed aangekomen ïljn Constanu een Enteluhe TkHHhaveii BKHLUN 28 Sept V D De Tel Ui ion verneemt dat Koomeniö van do Üuitsehe rt feering do ineitodeoltng zat hebben ontvniiigon om Constanzo tot Kngelsche vloothavtni te nwken De melkwiti Men meldt ons uit Aiiwtcrdain Naar hel E erabureau V U vearn emt heeft do miiilHter een regeling getrotien voor den priJB er melk In den a s winter waardoor de bereids duorde meïk in richting va tgMteldo melkprijzen weer gebracht kan worden op 23 ets por Uter Door het Kljkffzui vet kantoor iH als nitrfooiHel van deze iminiaterieele beschikking aan de niolklnriehUngen telegi HÜflch iiKHtf fedecld dat de miniBter liereid is wn bi 8lag van 2 trt per Liter molk tti verleoneu mits de melkhirichtinigpit met het Zuivtelkantfior ovpreenkonten dat lljdenH den winter de voUe nietk voor niet nwtT dan Ü3 cl per j In den kleliihJMHÏ il wordl ifgelevwil liet Zuivelkantoor verklaart zlrh tevenu IktoW mn zou noo flg aan de iiielkinrichtingen melk te leveren tegi n 1 et per L franco Verkiezing EtnU Kuierlid Men Heint ons uil den Hjuig i Ie Provii eiale f taten van Zuid Holland kozen heden tot Ud van de i r to Kamw ter voorziening in do vaoatiire Dr Kiiyper den oud inl 4ater van kolonlöu Idcitburg a r roet 40 van de 72 uHgebraehte atönunen order werden uitgebracht op het ttd Htalenlid Dr J Stuup a d a p l Dordrecht iü st het eUtenttd I r A PlaU lib 12 at cf op bet Hd van Oedeputeonlcn Mr J I ln burg l at SCHEEPVAARTBERICHTEN Rotterdamacihe Llovd Goromtailo uitr paos 28 Sept Point de Galle Diaidbi tihufer pass 26 Sept Sturres Merauke iHtOMr pass 26 Sept Perim Djebree uitr pasa 26 Sept Perim Malang Uibr paae 2 Sept Dover Medan uitr arr 36 Sept te Sabang Patria uitr arr 26 Sei t te Soubhanvpton Sindoro uitr vertr 25 Sopt v CoJoindbo Toeari tihudsr vertr 24 Sopt v Padang K i HolL LU jd Ootnmrsum tftiuiar vertr 23 Sept v lias Faimas Kon Wnt Indladte Maildlenit A lmelo arr 23 S pt v OorraJ te TalcahuKno Ooanmewiine luitr vertr 24 Sent van FWchal NJckerie tbukr 25 Sept 2 10 m v Funchat geaiffnaleerd Van Reneeriaer aar 24 Sent v Aanaterdam te Trinidad Holland mcnka LItn Beukelsdiikk ertr 24 Seot v Baltimore n New York Noordam v Rotterdam n New York pass 26 Sept nam ScUlv Rotterdam arr 26 Sept nam v Rottordam te New Yot4c Waraeaiwa arr 26 Sept v Davtsig te Rotitendam Zaandifk arr 26 SenA v Rottcidam te Hamburg ZuideidUk arr 25 Sevt v Rotterdam te N Orleanfl Mr Fock naar Buit zorxT lïpt ïtiiiiffKoho Anctu kaïitoor vcriiepin lilt Kcer good ingciichtp maar niet nfficleelo kringen dat het bericht von Het Vaderlaml a i zou de wairflcliijiiliikheid dat Nfr D Koek vrmrzUter VHii df Tw v ic Kiuiior gevr iagd zou ivorden alH ojivolge r van ïranf vuil jiiihiir i Stiriim U willen optreden eiken dftg gronter wordt voorbnrig moet worden geneht Wel liecft iïoi Kcrate Kamerlid Colijn voor de tol ticm gorleiite uilh o i liging om til i op te treden liedankl mnar de Iieor Van KBrnebeek op wlen reetlB vroogf r de keitae Ter ïx geering gevestig v m zou Hians filiVroerst do aangewfwene zijn indion liet zekor wafi dat het verloop van de Hrlgi sehe kwefitio zi n h i gaan als minister viih Buiterilnndsebe Zaken zou gedongen r e regeeritig j au eerst nog eciiH dit verloop eenig en tijd willen fllwaelven alvorens een beHluit t ne nieii t n deze Moeht rlo loop der gi tKMirtoni en het aiinblijvefn van den lieor Van Knrnelieek Irf niiniHter Mr I Fock wensehle zieh lecenn or ooii vcrtegPMWOordigï r van het HaagHeho Anctakanloor niet iilt te la ten over de juistheid van het iHTieht van Do Tüd dat hij voor het ambt van g Mivernelrjirgeneraal van NeHIn ïie zou zijn tiangjezoeht on tne temlïwml antwoord zou hebben gegeven Verhooging van schlppenvracht Te Groningen is in een venraderlng Tan den Algemoenen aihipperabond een motie aangenomen waaiWi er bH het hoofdbestuur op aamredroiwjpen womdt maatrarelen te nemen die kunnen leaden tot snoediige vrachltsverhoofrinir aniUks in verband met de vertiooade haven en I ei tarieven FINANCÏEBLE BERICHTEN AU Ned Vakverbond Hert Algemeen Ned VakverlKmd lieef een algemoeiie befltuurKvergüulering gehouden nii 2 Sopt j 1 te Dtreaht In deze vergadering heeft berleht men ons do nond van bet llijksper iniie l p en Mangrijli pfiiïit van bèwpreking uitgemaakt Met aigemecno fitemmen Ih beflioten een motie telegraliHOli 1 kenniK van don minifiterraad te iireiigen wtiarhij het Verbond krachtig oiKiersteiwit de wenschen van lift RljkHpwsoneel vo ir uitbetaling van fcti iiKiiiiid extra alarift met een miiiiTMum van f200 iHnieven herziening nn ïiet bezoldigingsbesluit A erder iverd o a besloten over to gaan tot het inBtollon vap een eomniif Mio tor uitwerking van do reflolutio aangenromen op het congres vftn Ki en 17 Juli LETTEREN EN KUNST Menxelberit licht onsesteld MenRelberjf die voijrens de N li Ct nogr in Zwatsecland vertoeft is weirens onee steldheid weWte echter nJet van ernbiigen aard is no niet in staat eün wewczaamheden te hervatten P OSTERIJEN SalaristtiUe van het rijkaperwiMiel I h CJi itralo Bdtid viin Nedorlanilsch l st Tc logriiaf en Tolefijonpersonoel f iit ing Zdtorditg naar vanwege dozen b jnd wordt ineile wloefd van tien directfui geiieraal hot volgende bericht 1 t Hegeerhig m bemd eim redelijl voortit van de cfrtnniiw ie vtior gotirtfiiniseerd tiverleg in aml tenaren7 alven Wfilto etimniiBsio Woenstiag a n vtMga Ifrl in ernHtige ttverwe ging to ntanon Zttntifr twijfel zal der regeering tjt k in ttvt nvt ging worden gegeven daariiji tiatlelijk vi orHcht t te verleenen I e kintlerbiJHlag over het viertlc Ivwartaal zal op 1 Oct worden nitbelaahl Revftrtitrd zal worden tlat de t J vi t r ie zot genaa ni ie Ue week zoo fenigHziiiH mogelijk niet wordt ingt hoiitien Over itit laatHto zal Dtintlortiag wtrdeji bt HliHt Effectenbeurs te Bandomr t Bandoeiwr wordt 1 Ocfaober ees effectenbeurs geopend Hel Staatemuntbedritf De roo juist veraohenen begrootimr voot ihet ataatamuntbedrlif geeft de bedragen op waarvoor in 1921 nieuwe munitstukken uUen worden aanvremaakt Voor het a s jaar zullen voor de circulatie In Nederlawl wondon aangemaakt 1 000 000 kwarties 2 000 000 stuivers 15 000 000 centen 2 000 000 halve centen Voor NedertamlsohIiiddë ïullen worden vervaardigd 10 000 000 guklena 8 000 000 halve guldene 20 DO0 OO0 atimers 30 000 000 2 cent stukken en 50 000 000 centen In totaal sullen d s in 1921 worden aangemaakt 138 millioen nuuntatukkon ECONOMISCHE BEKICHTBN Haringlnvoer naar Duitachlaod l i ec oriomisclie eommiHwic uii dt n liuiU chen Hijksdag heeft liewloten den invoer van zuulo hariinfen vapi5i ec a 8 af vrij to latwi WtizUHng van de VAektewH en de ïnvaUdJteitawet Do liooge llaad van Arbeid zal ia ïin o fl Oetoljer alhier te houdem Vertradering o n zijn adviezen vaststellen over wetsontwerpen tot wijziging van de Ziektewet en de Invaliditeitswpt BURGERLIJKE STAND GOUDA OE RKN 23 Sept Franelna Maria Barbara d v M 1 A Houdllk Hl A M Bu eh 24 Ixwndert V 1 de Vrie on K de Jong fdrlc Manri Joaejuh z v D Schouten on B Mlnjaufp 25 Maria d v J Woudenlierg en 3 M van den HeiiM l Adrlam Johanne JacobiiB r V A A Wijnhof en J M Jansen 1 fÏPortruiila Corneilla d v M A Maxnar on T C van As OVERLKl ï N H Sept Theodorud van iUv Louw 71 j 2 Pietor van i t ivpl 5K j 27 GljflbertiiB Blok 09 j TELEGRAFISCH WEERBERICHT Hoogste Btnnd 774 r Ie Wlabv LaagtHo Rtand 7ófi i te Seljdirfjord Veirwarhting Mcewt ïwakkg win nit WwHelljke richliiigffl nevelig tot lieht of halt t Wotkt waar ehi nUjk droog weer wtitdo temperatuur Uehl o I Motor a i wielrijde worden er aan l r Innerd dat ty hun licht op moeten hebben tusschen de uren 2 m Sept 12 uui 5 81 mr 80 Sept 1 Oct 6 09 5 82 1 2 Oct 8 08 8 84 4 6 0 C 8 4 Oa fi 88 ONZB DRAAOLOOZE DIENST Tracht Polen Silezlë in te palmen BKRLUN 28 Sept AU gedocumenteerd bewijs dat de Poolsche regeering nu reed OpperSileziè als een deel van de Poolseha republiek be houwt dient dat het officleele rijksblad der Poolsche republiek van de Hen Augustus 1920 een bekendmaking bevat waarin Silezie als een onafscheidbaar bestanddeel van de Poolsche republiek wordt verklaard en een gedetailleerde wetgeving gegeven wordt over het gebruik van de Uoitache en Poolsche talen in den buitendienst vsn alle burgerlijke ambtenaren ia het gebied van Sileaiè en waarin zelfs tfab besruurskringen en gemeenten aljimede de bestuurstechniBche indeeling van Silezië de organisatie van de politie het schoolwezen confesfiioneele aangelegenheden etc geregeld worden Deze wet i geteekend door ministerpresident WItpo en maarschalk TrampzsynHki Polen en Utkaoan PARUS 28 Sopt D©V jllv mlK ndH De prijs van het brood De nriifl van hot witbrood te Amsterdam wonh vanaf Maanda 2 cent verhoogd tn op 35 cent per 8 one srebracht Nederianders te RübmI Ken Nederlandsche dele ratrie waarbij o a de h er Bverwijn directeur van den haiidel van Rawpard lid van de TVeede Kamer en l onbecke secretarie v ji de delegaüe te IV r te RfleaeJ door den gemeenteraod ontvan ren die hun den ecrewi in aanbood De burwemee ter van RÜbeei heetite de heeren welkom en dankte voor d onvenreteliike diensten welke Ne derland beweien heeft voor de bevoorrading van de barvolkinir in het bezette jrebied De deflesratie bezodit daarop hot kamp b i LenH en daarna Lai a sée en Ajmentièrefï Te Rüfisel ten nrekeerd bezocht de delesratie de tentoonfitellimr hield recent en daarop volieue een feeetmaal In de Nederlam chfi aideeHniiir oo de tentoonstel iinahad daarop een officieele oivbv ngst plants raad he ft eijn voorzitter opÉredragei i n cofiimtiKale te enoe nen eelaat m 4 lie regeling van de strijdvraag tu t ehe nPolen en Llthauen Léon Bourgtviiaheeft h 4den atatüli telegrathieb bevolenImn Tirfiehtingen na ie boawn onüemeentelylie uro nie in r Ams r W HKiodlgd verteg Wo rdl w dam vA De Jong Koene VeJling van fjeimwnen naar de coma ii ie V le 26 Sep 1920 Bon Look I f 36 40 l VoJkeiiljowisraiM i 1 D Haanche MhoonheidMomnüuie en het n waw der Ned Handel MH In de gehouden zitting van den Raad van Rnravenhage is de geruchtmakeinle kwcHtie beliafeideld bet afkeuren iloor do ftehoonheidseomniisfiie van het ontwerp voor eo gebouw van de Ned Nederiand ii finantJecJe positie Od de ftnancieele conferentie te BniasM heeft de heer Patün een exposé KCgt rm van Ned rlaad B po m 8pr noomde oase finaocieele toeBtood hoewel in iveiveiukinx met aonunwe aodare landen vaa Kuropa tamelük bevredigend muuier achibteresid alb men sou verocderofedlen De ofltiooaLe adiuid i sinds December 1913 toegenomen roet 140 pet en bedroöK emd Juni IVM 2 miilUani 87i mjllioen jold waarvan 70 aniUdoen niet irecoosoiideerde Eichuèd niet inbefcreipea een voomebot van m miUioen rtó aan de Ned Koloniën Howvel het ovecdreveoi zou zlJn om deze enorme veOTneerdermn van de nationale chuitd aJa fataal te öeflohourweal voor de fjnancieeie situatie van het land o laadt zu tocOi een zrwaren last op de beJastuwbetaüers DewndaritB bevindt Nederland zich in een vr normalen toestand want bnna e beele ohuld n fFeconaolideend en de uitgraven jredurende de dorlo rK aren konden worden gedekt door de trewoiae inkomsten Men heeA zeilf oniiieveeir bet derde deel der buiteneewone oorlowsuntiiraven door buitenffewoae ibeliutuuren betaald waarvan de beianifrükate wae de belastanr öd de oorlo awmst Was dit niet jreschied dan zou de nationale schuid ve rdrievoudiiR d iziin i venais de oorioi rtiuit pav€ffl zim de gewone uituraven sinds ldX3 verdiriei oudurid vooral door de Btij rm r der OJ iizen en de nood akeiluhdieul om de saJari aen der ibeambtan te verhoonren in l Vd iraf het bud et aan uit annen aan een bedraitr van 218 imiliUo€fn jrulden De beKTootinx van 1920 jreeft een ibedraur van ti48 millioen ruiden voor die uitdraven Ook de directe zoowel ais indirecte belaBtiniren zijn toeffenomen van lft4 inHlioen m 1913 tot 364 millioen op de bejprootinx 1920 Per hoofd zÜJi de belaatiniaren met ƒ f 27 toe renoraen De directe bolastiniren aÜeen zijn toe enomen van 67 millioen eniiden tot 240 60 millioen Ook de gemeenten hebben jiet tarief hunner inkonwtenbelastin zeer verïKootrd zoodat ook de groote kapitalisten m de irroot en verachiiLlende andere sbedeoi aan den staat en aan de remeente in belastii ren die rebaseerd zün op het bodra der revenuen oï van het kapitaal tot 60 of 56 pct van hun inkomsten betaJen Ak men ook rekeninir houdt met de andere directe belastanjren verlhoort zich dit percentajre in verscibeidene aevaMem tot 70 an 80 pet Bij dese lasten moet mm nog voeuren die van de indirecte belaatinsren Het resuHaat van dezen stand van zaken is dat de particuliere kapi taalvorm in is t r Uj wr feracht tot een mJaimum ver beneden hetlteen de wedeiropbouw van industrie landbouw en handel tot het peil van voor den oorloK dacht Ook is het moeiliiker en moeilijker eworden de ataatsleeninjren te iplaataen hoewel daarbij tie stok achter de deur was rexet De moeililkheden zii n eeoo toeirenomen en de bezwaren penbonden aan de manier van uitisrifte sedert 1914 reTOlüpd werden te voelbaar dat Mi de laatste jrele enheid dat de staat zdch aenood2aakt ajr een beroep te doen op het crediet bu zun hurjcens wei ziin toevliucht heeft moeten nemen tot een bedwaturen leeauuF Als een jcunstiKre invifood van den oorlosr majï ipenoemd worden het feit dat verscheidene kapitalisten zim teru peekxvmen van hun vroejreren voorkeur hunnen kapitalen in buiten andAChe ondememin ren te beJetiuFen il e nationale industj ie profiteert van deze wijizi in r Een ander edement dat betrdkkeliik irunstiiT was voor den economischen toestand ld dat de inflatie minder iroot is dan in völe andere landen Spr toonde dit met voorbeelden aan De koer van de Tilden is beneden pari veiveleken met de Zwatseraohe franc 4 k 6 pot maar daarentegen is de wiaselikoers venjpedeken met andere landeo op het continent van Europa zeer ifrovoelix tresteiren De Nederlandsche smlden volurt evenwel de alwemeene daluMC van ihet lliuropeesche fteld taKOQOYer de Ver Staten Japan en ÜuidAmerika en dat met een onrustbarende snellieid Terwijil 2 of 3 maanden ïoleden de irulden 10 k 12 pet verloren had wordt die thans 25 h 30 pet Ibeheden den d oUar jrenoteenl Daarnaast is de venhoudimr tusbchen import en exiport ireh ei aimormaail De waarde van de injrevoenle artikelen bedroetr ïuti t het diuübele van die vaJi don uitvoer Het jjevoljc daarvan is een irroote malaise reweest in verscheidene branches van den landbouw van den tainbouw van de viscihvanjcst van de industrie eai van den binnenlandschen handel Het IS hoo rat onwaarsdhiinJiik dat ioze staat van zaken zich erg zal wiizöjren zoolanar aJ 8 de wiaselbeurs met eeniire stabilj teit he t herkresren De politiek van de reKeerinfr ten opzichte van dezen economiBchien toestand is een irevolur ie wee t van den oorlosr wellke pdrwon r om den binnenlandschen hajidel alle moeellike beperitin pen op te legvien vooral wat betreUt den Uitvoer van levensmiddelen ei arondstoffen noodur voor da befoüdmr omdat er fiïfcrek aan voedinwsmdddelen waa en om de werkloosheid niet te irroote afmetintren aan te laten nemen De peiReeruur spant tAians aUe krachten in om den vrijen handel te hersteHen Wat betreft den iMUidel in roud en zilver de reflreerinw en de centrale bank wenachen niets liever dan zoo snel moeeiiik tenw te kunnen keeren txrt het ateieel van den vriien ruiU maar zoo lan de effectenbeurs zich in de teyrenwoordidire om tandt rheden bevindt is firroote vooraichtiiriieid in dit opsioht ireibodern Reeds in een redeeJte der vori re oplaair ireplaatBt Opening gemeenteen useum t Arnhem Aaberówt is te Arnhem het vemeentelii k museum in de voormaüs Buitensocieteit freopend in t irenwootxii fieid van tal van autoriteiten vertejrenrwoordijreTa van besturen en colleflfee op het srebied van wetenschaip n kunst den ComoniBsari der Koaiimrin in de provincie Gelderfland B en W van AmAtcm alemede van hen die vooiwerpen esohonken of in bruflWeen afjre taan hadden SalariaafHc van hat PaalDerMfiML De voorzitter en de secretaris van tien NederlnndBchen Bont van Leger Personeel der P en T hadden gisteren e n langiiurig onderhoud met tien riretteiir tïeneraal tier P on V ter zake vftrf tien iieslaf lmlen nootltoe ttand ön het Rijkspersoneel In tien loop van de bewprekingen INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN F ormamint Tabletten varnlatigen da bacteriën in mond an keel an beschermen tegen Besmetting bleet het dat tie Direeteur Cienoraai ten volle bereiti is om te bovordweit tlat het salaris van het personeel op een behoorlijk petil wordt gctoracht 424e NBD STAATSLOTERIJ 5e KI TrekkinB van Dinsdag 28 Sept 1920 ƒ 2000 No 37S4 ƒ 1500 No 2031 ƒ 1000 No s 1169 3692 16416 20997 ƒ 400 Noa 4423 16678 18902 ƒ 200 Nos 630 2769 16396 18979 20841 ƒ 100 Nos 37 1948 2097 3644 6096 9000 10390 13012 13066 14164 15426 17660 18780 21462 21632 22248 Prijzen van ƒ 70 31 290 36 434 628 664 672 782 881 1126 1437 1444 1477 1640 1712 1788 2081 2378 2381 2465 2666 2720 2822 3078 3106 3139 3223 3313 3626 3790 3869 3925 4047 4326 4669 47ll 4781 4869 4864 6204 6268 6278 6283 6294 5436 6634 5684 6766 5797 6864 6066 6073 6206 6296 6469 6482 6738 6761 6770 6778 6811 6867 6946 6970 7021 7046 7419 7468 7469 7489 7667 7893 8014 8140 8164 8266 8297 8326 8841 8363 8517 8639 8581 8736 879S 8837 8866 0116 9324 9367 9441 9460 9668 8590 9761 9810 9867 9879 9924 10144 10166 10280 10295 10360 10411 10703 10762 11014 11126 11446 11606 11699 11762 11760 11824 11861 11894 11916 11934 12036 12096 12163 12312 12680 12706 12816 12886 13086 13049 13062 13124 13199 13487 13660 13570 13685 13786 13823 13892 13930 14069 14166 14202 14263 14602 14605 14637 14538 14724 14763 14908 14987 16002 16036 16073 16082 16134 16177 16223 16240 16289 16643 16687 16672 16763 16773 16932 16012 16118 16166 16267 16424 16479 16686 16659 16716 16729 16967 16990 17123 17138 17184 17208 17211 17318 17648 17670 17620 17664 17682 17833 17897 17962 18116 18193 18267 18363 18386 18403 18497 18646 18726 1894T 19016 19113 19244 19322 19327 19331 19933 19963 19980 20018 20020 20163 20180 20176 20419 20424 20633 20768 20770 20829 20834 20866 20893 21098 21101 21226 21346 21376 21476 21600 21603 21636 21666 21823 21858 22044 22267 22360 22364 22409 22614 22616 22661 22734 22762 22968 18 56 88 93 100 101 169 238 309 367 368 373 378 388 410 421 602 612 625 648 654 613 623 626 689 703 706 743 763 788 800 882 883 956 986 1067 1177 1187 1193 1 48 1302 1340 1369 1375 1398 1481 1483 1607 1666 1669 1671 1786 1794 1844 1869 1864 1870 1882 1886 1887 1916 1960 2002 2008 2012 2086 2106 2290 2342 2346 2391 2433 2446 2447 2496 2636 2637 2633 2661 2670 2680 2762 2765 2849 2853 2879 2949 2978 2991 2996 3048 3061 3066 3067 3077 3130 3157 3158 3193 3214 3232 3244 3249 3268 3287 3296 3327 3331 3377 3420 3446 3491 3667 8660 3689 3684 3742 3760 3839 3849 3882 3922 3966 4012 4042 4109 4118 4183 4286 4321 4369 4409 4416 4486 4613 4615 4547 4694 4633 4637 4673 4677 4752 4830 4867 4916 4963 6026 6150 6162 6168 5173 6212 6247 6303 6311 6314 6336 5431 6443 6469 6487 5519 6667 6631 6654 6697 6829 6899 6969 5960 6961 6976 6987 6008 6066 6093 6126 6236 6244 6275 6298 6304 6307 6828 6339 6391 6426 6679 6699 6606 6644 6691 6716 6747 677U 6787 6826 6866 6916 6926 6996 7011 7056 7130 7270 7310 7328 7427 7643 7590 7623 7801 7860 7862 7868 7962 8007 8206 8238 8246 8254 8333 8422 8466 8467 8612 8626 8561 8617 8630 8677 8679 8697 8739 8740 8809 8810 8880 8897 8898 9022 9084 9086 9091 9177 9197 9227 9243 9349 9398 9420 9426 9430 9656 9681 9697 9669 9760 9772 9787 9834 9926 10061 10089 10107 10113 10142 10223 10329 10365 10866 10873 10416 10481 10621 10546 10692 10693 10636 10642 10666 10708 10727 10766 10862 10878 10898 10934 10936 10939 11016 11066 11069 11080 11083 11112 11181 11270 11801 11368 11860 11862 11437 11438 11487 11616 115 65 11576 11677 11601 11625 11 7 11664 11666 1168 11726 11746 11766 11787 11926 11946 11964 11966 12045 12079 12091 12100 12167 12176 12177 12187 12236 12246 12277 12294 12296 12365 12384 12440 12496 12606 12616 12607 12630 12660 12664 12701 12741 12796 12881 12893 13010 13090 13167 13172 18261 18332 13343 13360 18862 13404 18407 13618 18660 13567 13667 18686 13839 13986 13961 13979 14043 1 046 14082 14096 14102 14103 14119 14139 14142 14200 14204 14237 14320 14347 14349 14392 14403 14416 14416 14462 14472 14474 14481 14641 14666 14581 14660 14681 14698 14719 14749 14760 14765 14766 14763 14771 14774 14811 14882 14836 14864 14888 14907 14922 14923 14932 14967 14973 14974 15037 16063 16079 16128 16130 15179 16192 15212 16226 15248 16271 15283 16816 16324 16332 16383 15849 15360 16896 16466 16486 16560 15618 16619 16623 16664 16770 15780 15793 16897 6916 16918 16956 16968 16029 16108 16110 16126 16182 16185 162U 16231 16232 16245 16290 16306 16314 16329 16386 16390 16395 16496 16608 166D9 16618 16623 16632 16639 16640 16698 16630 16679 16765 16772 16786 16794 16810 16826 16860 16860 16890 16903 16906 16960 16966 16972 17006 17010 17012 17024 17098 17120 17161 17193 17277 17281 17807 17841 17352 17367 17407 17424 17476 17651 17666 17610 17614 17616 17636 17702 17776 17787 17799 17829 17861 17941 18105 18107 18128 18214 18260 18277 18389 18430 18437 18606 18521 18605 18672 18681 18689 18698 18712 18792 18794 18806 18869 18877 18887 18890 18896 18897 18898 18914 18925 18990 19068 19122 19148 19186 19214 19333 19346 19372 19396 19399 19418 19427 19471 19488 19518 19681 19601 19630 19651 19663 19684 19716 19733 19768 19768 19787 19801 19811 19841 19889 19910 19930 19964 19979 20040 20118 20141 20171 20176 20210 20272 20293 20311 20880 20382 20405 20443 20453 20483 20612 20639 20678 20699 20731 20760 20800 20862 20874 20940 20972 20983 21060 21143 21242 21298 21296 21339 21341 21343 21366 21440 21444 21461 21478 21482 21529 21646 21659 21613 21625 21697 21702 21746 21793 21828 21831 21836 21846 22030 22034 22078 22095 22132 22285 22288 22299 22356 22368 226 36 22648 22695 22606 22726 22767 22778 22796 22814 22824 22826 22888 229S1 22978 22982 22987 Vorige lijst stond 9267 m i 9269 13667 m ƒ 70 m I 13661 ra ƒ 70 10384 m i 3884 LAND EN ZEEMACHT GcarraiiiBMni overtei toot laad zeemacht Op een tieebetrefïende vraag van het JPwoede Kamerlid J uymaor van Twist heett de nianieter van Oorlog inedege deeld dat de instelling van het georganiseerd overleg voor tand en zee macht wordt voorbereid Aan het ge organiseej tl overleg zal tie regeling der rochljipositie van de onderoflicieren ter beoordeeling worden gegm en GEMENGDE BERICHTEN Nederlander veroordeeld uitteren is de Nedenlander Th R jreboren te X iidei ft oscli eo woonachtif te Bruesel tot een iaar gevajureniastraf veroordeeld wegens hiilv aan tie Duittache Binnenkort zal R nosr voor een zelfde zaak terechtitaan De veredelde Zaandamadie kermis J 6 vereeouirins vam iCermisreiaieers hmtt liet oordeel van bunremeeelier Ter üaa gevraagid over de veredelde kemiis en htiA teA aniwoond jrekregen J e nxicf Hue wèl ireslaaied heetten Met groote beswaar tewen de kermto iwae het drankmiBbinwit en dat is inderdaad ioor de irenomen maatre © en zeer aterk vermindepd AUes had dnt iaiu een ordelütk verloop van verschillende züden lowam de evrfia de medewerking de bunnrij toonde ch met den ganlt van zadten inge nomen en al dagenen die zich met de leiding heUien t etmoeid hebben eer vaa hm werk In den trein doodgebleveo In de trein van Ayi ei ioom naar Aanslierdajn is Maanda imoiwen plotBeling overleden de heer C Wegerif 9id van den gemeentenaajd te Ai eldoom en van de Pnw Staten van Gelderland STADSNIBUWS GOUDA 28 SEPTEMBER 1920 Raadsagenda De vergadering van den Raad der gemeente Gouda wordt gehouden op Dondepilag 30 September a s om lis uur Aan de orde zvn la Benoeming diverse Kaads commissiSn Ib Benoeming Stembureau Kamer van Koophandel Ic Het voorstel tot benoeming van een hoofd voor de Ie Burgerschool voor Meisjes ld Het voorstel tot benoeming van een onderwijzer aan de Openbare School voor gewoon lager onderwijs no 1 Ie Het voorstel tot benoeming van een tijdelijk ieeraar in de klassieke talen aan het Gymnasium If Het voorstel tot voorziening in tusschentijdsche vacatures in de Commissie tot Wering van Schoolverzuim Ig Het voorstel tot benoeming van twee tijdelijke onderwijzeressen aan de Herhaiingsschool voor Meisjes voor den cursus 1920 1921 Ih Het voorstel tot be ioeming van een onderwijzeres in het koken en de voedingsleer aan de Herhalingsschool voor Meisjes li Het voorstel tot herbenoeming van de heeren L Boer en H E de Kok tot tijdeHjk leeraar aan den Handelscursus Ij Het voorstel tot herbenoeming van den heer L Boer tot tijdelijk leeraar aan de Ambachtsavondschool Het voorstel tot aankoop van bouwterrein aan de Snoystraat ten behoeve vande Bouwvereeniging de Goede Woning Het voorstel tot aankoop van bouwterrein in het stadsgedeelte Kort Haarlem Het voorstel betreffende aankoop vaagrond aan den Graaf Florisweg ten behoevevan de bouwvereeniging Ons Ideaal 6 Het voorstel tot uitbreiding van het brandbiuschmateriaal Het voorstel betreffende de kabelleggihg en stroomlevering aan Schoonhoven Het voorstel ter zake de electriciteitsleverjng aan de Koninklijke NederlandscheTapijtfabriek te Moordrecht Het voorstel tot nadere regeling vaahet salaris van den Boekhouder der Ge meenteLichtfabrieken Het voorstel tot nadere regeling derjaarwedden van het personeel verbondenaan het Gymnasium Het voorstel tot wijziging der verordening tot regeling van de wijze van uitbetaling der jaarwedden van de onderwijzers aan de openbare lagere scholen Het voorstel tot verhooging van het subsidie voor de Ambachtsschool voor Gouda en omstreken Het voorstel tot wijziging der Ge meenteBegrooting dienst 1920 in verbandmet de verhooging der pensioenen met 40 94 Het voorstel tot wijziging der Ge meenteBegrooting 1920 in verband met verhooging van de uitgaafpost Salarissen op de begrooting van den Gemeentelijken Reinigingsdienst over 1920 Het voorstel tot wijziging der Ge meenteBegrooting 1920 in verband metbuitengewone uitgaven voor den Gemeentelüken Reinigingsdienst door getdleening dekken Het voorstel tot oninbaarverklarWvan posten der inkomstenbelasting die 1919 Reclames H O dienstjaar 1919 en verder voorkomende zaken Jaarwedderegeling personeel Grmnarfaa Na de aannemftwr van het voorstel nn B en W no 85 van 2 Jimi 1920 waarbii een geheel nieuwe jaarwedde regeling voor het personeel veitbonden aan het gvmnasium werd getroffen heeft de Minister van Oiiderwijs Kunsten en Wetensohao pen B en W bü schrijven van 80 Augu tu 1920 no 6897 AM M O lot B en W het verMek geridht eenig aanvnllJaKir van dat voorstel en het desbetreffend besluit te overwegen en eventueel bii den Raad aanhangig te maken Naar aanleiding hiervan meenen B ee W den Raad overeenkomatfe de rötaremling nader te moeten voorsbellen oo het salaris van leeraren die in en der door hen onderwezen vakken volledige bevoegdbeid benitten een aftrek van 15 toe te Paasen met dien verstande dat op het salaris ras een Ieeraar aan het Gvnuuuiun r TZé bü is van twee aJcten die elk Z bevo d m tot tet ireven 2 JÏ geen aftrek wordt toeare tweede wiMiïTiiW üe B en W den IrHteUen is een afzoinderliike re rdeB leeraar in de liohanieliike S oftei eval hü 10 of meer wedt zou reven W et aanetondfi in at od i èA riikar ünfr zi n mee e aan 3a ooSt hierin dat tM heden 2 bOToeKde leeraren steeds in ffiiïkeji dienrt werden aanurestdd waarj r TÜ reeds minder voordeelen arenoten S li ÏW iö vaaten dienst al ook omdat het met te wachten IS dat een leeraar in de liohflmelilke oefemwr meer dan JO uren per week les zal jreven waar im a h t irvniBiifiium zoo weuuir leertinS telTdat voor dit vak ndet alleen SDlitsiMT in klassen abeoluut onnoodiir zaJ Milken te ïlin ® eerder zal wrkoanen diat klassen t a v dit leervak biieen üi le worden jrevoejpd soodat bij een zeskla school als de ondenhaviure voor ffverscbriidinjir van een 9 tal leauren niet behoeft te wonien revreead Waar het echter s MdnisteT w enedh is vorenataaflde respelingen te treffen ateUen k E en W den Baad voor te nemen het vol De Raad der gemeente Gouda Gtcien de vooidra dit van Bniuremteester en Wetiiouders d d 21 Seotemlber 1920 aaawiKiwanummer 85 9e fieehiit liet raadsbesluit djd 3 Aflitnistua 1920 M 898 tot vasbstelliwr van eeji nieuwe sajariïMffeliiwr voor het personeeJ bü het tremeentelük ymmasium te Gouda te wiiziRen als voljrt IV Onderdeel A wwdt iireiezen al IV voor den leeraar in de jrvamnastiek of laohaimeliiike onvwedimr bii 19 tot n met 24 leeuren oer week ƒ 3000 na 2 4 6 8 10 12 en 14 riienstiaren teUcons te veiiboatren mei ƒ 200 en na 16 dienstïaren met f 100 Ufluren hoven 24 opKedraaren voor een jaarcurBUS worden bovendien vergoed met ƒ 120 T r wokeliifcsoh lesuur h Wi 10 bot en met 18 lesuren ner week 700 benievena f 120 per wekeliiksi lesuur na 2 4 6 8 10 12 14 en 16 dienstiaron telloens te verhooaren met ƒ 10 per wekeiyicsch lesuur c bü minder dan 10 lesujren ner week ƒ 120 per wekelliksch lesuur na 2 4 8 10 12 14 en 16 dienatiaren telkens ta verhooDTen met f 10 per yeikeliiksoh Jesuur V Omdendeel A wordt uiitarebreid met een nieuwe alinea luidende d tn het salaris van teeraren die in Been der dww hen onderwe en vakken vollediire bevoodheid bezitten een aftreflc van 15 wordit to ar ipa t met dien verstande ht op het saiaris van een teeraar di in bet bezit is van twee akten die elk afzonderlijk bevoead maken tot het ipeven van onderwÜB aan een hmwrere Iranrersdhoo l met drieiarijreit cursus uitureraondeiid voor de akte sdioonsohriiven isreen aftrek woi dt toeRenaart Hefünft van doorvaartrechten aan liet lOOKcnHinide Reeuwiikache en Sluin wükHche Verlaat De heffing van doorvaartrechten aan het zow i amde Reeuwiitesoheen SJuipwiikBohe Verlaait werd het laatst irood ekeunl bil Koninklijik Besluit van 2S Januari 1918 io 48 en wel tot 1 Januari 1921 aoodat opnieuw de ffoedkeurinK van H M de Koninfcin van deze hef£in r beiioort te wiorden aaniïevraaiod Het tarief Is vastfre tedd bii Kioninkliik Besluit van 28 November 187Ö no 14 overeenkomstijr welk tarief tlhams irèheven nordt voor een schap of vaartuiitr met een laadVermoKen van lO OOO K J of daar beneden 1 cents voor iedere 1000 K G laadwemnoiren daarboven 1 cent Yoor hallkeji per stuk 10 cents voor houiivirotten 30 cents voor een mioilenro e 30 cemts Voor het doorvaren of schuttöi tusechen één uur na zoosondewanfr en één uur voor EonsopfFanifï is dubbel recht verschuldi d Zooals bekend is heeft de bedieninir yan het bedoelde Verlaat niet rechtatre van Kenie©nt we e pdaïits doch is de ir in hot openbaar verpaciit Het contract nnet den padrter H ScheiiifiTond loopt frveneens den 1 Januari 1921 ten einde De te renwöopdiiee padhter betaalt f 502 per iaar Laat t eiioenwle beefit aan B en W metdejpedeeld dat de bedienin onder de nu Keldcjude voorwaarden niet meer loonend a Hii beveedt daarom verhoojriniBr van het tarief aan Ook B en W zHn van meeniair dat voor t Jaabste aU termen aanweaijr ziin Niet alleen is sedert de vaststeUins van het tarief het arbeddsloon twlanjrrtik hooeer ge woiden doch ziin mede de kosten van het wderhoud aanziMiliik jrestejren ihetween woraJ in den laatsten tiid hot ïoval ja xe weeüt terwifl verdere herstelHiwren ver K d Hik weldra noodajr zuilen bliiken B en W verzoefcen mitsdien den Raad J o Wiwr de vereiscihte jpoedkeurinK op jljI aan te vragen en wel op het ele van het tOiane eldend tarief Witte Bioscoop Wild West films blyven altijd trekken Zy prikkelen den lust van het publiek zoo niet om avonturen te beleven dan toch ze te zien De Witte Bioscoop geeft deze week zoon Wild West drama van de goede soort ide Trein Wolven Met WÜliam S ftam in de hoofdrol blijven wy 4 geheele acien lang in spanning Het loont zeer de moeite deze film eens te gaan zien Gemeente reiniging We ontvingen het verslag omtrent den toestand en de werking van den GemcentelyKen Keinigingsdienst over het jaar 1919 ue belangrijkste punten hebben we reeds o rgenomen uit het Gemeente verslag Z ïïrï PP ö Reiniging geaeeitehjk was opgenomen We achten het met noodig er nog eens op terug te komen Voocdradit Op de aaiiÉ evelLiiR voor de benoemüur tot Ieeraar in de oude talen aan het Gvmnasirnn te Kampen komt als no 1 voot de heer P Herfet Ieeraar aan het Gvmnaaium aJhder Hinderwet B en W deelen made dat op de SeiTCtarie ter visie ia gelewd een verzoek met bijlagen van D van Diik te Gouda om veivpunning tot het oprichten van een broodbakkerii met heete luohtoven in het nei ceei gelegen Doelenatraat 22 kadastraal bekend Sectie C No 200 Op Dinsda den 12 October 1920 des nam ddaff ten 1 ure ie op het Raadihuis geleigenfheid n bezwaren tegen de gevraagde venrunndn g in te brengen en gedurende drie datgen vóór dien daig kan cp de Secretarie der Gemeente van de ter zak £ ingeilcomen schrifturen worden ken nis genomen Samenwerking vun kruidenierü De N V Grossierderü De Ned Kruidenier heeft alhier een vergadering belegd tegen Vrijdag a s met het doel te komen tot de oprichting van eon magazijn voor inkoop van koloniale waren voor kruideniers Spr ia de heer S L Woudenberg Het CemeenteversUK over 1919 XIX Kunsten en Wetenschappen De Stadsmuziekschool 13e schooi werd in 1919 bezocht door 497 leerlingen waarvan 244 waren ingeschreven voor elementairen zang en theorie Gratis onderwijs ontvingen 37 leerlingen waarvan 26 op blaasinstrumenten Schoolverzuim kwam bijna niet voor In de Commissie van Toezicht kwam verandering door vertrek van den Weleerwaarden heer Gol in de vacature werd voorzien door de benoeming van den heer E van der Werf die deze benoeming aannam De uitgave ten behoeve van de school bedroegen ƒ 13261 24 tegen ƒ 11773 49 in 1918 aan schoolgelden werd ontvangen ƒ 6768 25 tegen ƒ 6197 in 1918 De Stedelijke Bibliotheek genaamd d e Goudsche Librye werd gedurende I 1919 bezocht door 126 personen Aan diverse werken werden uitgeleend 156 nummers of 200 deelen Aangekocht werden de gewone vervolgwerken en voorts door aankoop verkregen Heering Dr G J e a De Remonstranten Gedenkboek by het 300 jarig bestaan der Remonstr Broederschap Lansbergius Sam Fr f Gespreek over de Lecre der Transubstantiatie BÜ Mfttth Basfiaensz tot Rotterdam 1610 de Mey Georgia Schriftkundige bedenkingen Met aanhang over de hedendaagsche Comedien Gouda Lucas Kloppenburg 1705 Petit L D Repertorium tot op 1900 idem idem tot op 1910 Pythus Johannes Delineatio apologetica maris ahenci fusilis Lugd Bat 1654 apud Sev Matthiae De Regeering ging voort met haar schenking van de Rijks geschiedkundige Publicatién en het Koloniale Instituut met de toezending van de Verslagen Door schenking kwam de Librye verder in het bezit van de volgende werken Univ Bibliotheek Amsterdam Catatogus van de Handschriften IV 3de stuk Idem Aanwistcn 1918 Idem Gids voor de Bibliotheek v Amsterdam met Gat van Incunabelen e a Verzamelingen 1919 Geschenk van de Bibl voornoemd De levensmiddelenvoorziening en het Gemeentebestuur van Amsterdam Geschenk der gemeente Amsterdam Fruin J Brieven van Joh de Witt Amsterdam 1919 Geschenk van Dr Huges Gouda Homerus De Odyssea en Ilias in Neerduits gerijmt door Koenraat Droste Rotterdam de Vries 1719 Geschenk Mevr Spruijt Gouda Plautufl Budens Met aanteekeningen van Dr V Ysendyk Geschenk Mevr v Ysendijk In het college van Librijemeestera werd bij aftreding herkozen de heer R W H Pitlo Voor het Stedelyk Museum van Oudheden werden aangekocht Een Nieuw vermakelijk Loterijspel ± 1820 Een gezicht op Gouda Prent uit detweede helft van de zeventiende eeuw Ken groote glazen vitrine Een aquarel van Borsteeg 1773 1834 De gevelsteen van de herberg de driebaarsjes uit Bloemendaal onder Waddinxveen Ten geschenke werden ontvangen Herinneringsmedaille 12 December 1918 Geschonken door de officieren van het wiel rij derscorps hier ter stede Versieringen van een bruigomspijp ± 1815 Geschenk van mejuffrouw M J vanDort te s Gravenhage Een vaandel van het muziekcorps der Belgische vluchtelingen benevens een verkleind model van het Belgisch vluchtoordaan den Graaf Florisweg alhier geschonkenaan de Gemeente bij net officieel afscheid der Belgen op 13 December 1918 Alles overgedragen door het Gemeentebestuur Een bronzen gedenkpenning geslagenter herdenking van het driehondenijarigbestaan der Remonstrantsche gemeente teGouda Drie schilderstukken van den heer Bertelman aangeboden door diens dochter mevrouw Issadi Bertelman te Alkmaar Het meuseum werd bezocht door 620 personen van wie 314 een toegangsprijs van ƒ 0 25 en 306 een van ƒ 0 10 betaalden De aamenstelling der commissie van toezicht bleef onveranderd Wordt vervolgd OUDKWimt In de Zondagavond gehouden vergadering van den R K Volksbond alhier werd een propagandaclob opgericht als onderafdeeling van den Bond Besloten werd 17 en 18 Oct a s uitvoeringen te geven ten bate der Muziekvereenlging Zaterdagavond ging de arbeider G van Roekei met paard en wagen graa halen voor den koopman W v Z alhier Beltden huiawaarta keerende geraakte door h t schrikken van het paard alles te water Met heel voel moeite wist men alles weer op het droge te krygen Het gras was echter verloren en de Wagen zwaar beschadigd PAPEKOP Alhier is een voetbalclub opgericht Gespeeltl zal worden in een stuk land van den heer Baars vooraan in Diemersbroek De heer W A Rietveld loteling lichting 1920 wordt 1 Oct a 8 ingedeeld bij de Telegraaf af deeling Genietroepen VERTROKKENEN J S do Groot lul N Üaria iiiuir Schdiijihovcn Havon Ra P L vnn der liouw uit L DwarssSrnnt 21 naar a ünivimhage Lekstraat 55 i li M Olhthoorn idt Broekwt 2 naar Ki thtd J R Doggenaar uit NoIk IHlruat Tl jitiar Rotterdam Oppert 140 V do VVi Ker en Rfziti uit P Hewirikstraat 1 24 riaar flotterdam ZwaanshulH J3 Hb A 1 Verschoor uit Varkonmfirkt 1 niwr Rotterdam Oranjel oomHlrajit 369 C H Burger uit Oo tliiivoii 113 rmur AniHtenlam Noordcr dwarsstraat 1 T H Zwart uit Jrabcthfltraat 12 naar H Gravonhage Hpui 213 1 Mriier uit Kuip ratraftt 34 naar Volsoii 7 A O de Gopij uit Kloiwrg lU i naar Oostorbeek EminawogU k Min BoL k uit Goejanvorwellendijk I t naar Moordrwht ZuidpIaffpold r 3 1 A Bonnriuw uit FluwocleiiBiii fd 13 naar Haarlom K Ilwronfltrjiat 21 W M BriiK kor irit ftp tcringstraat H9 naai Ametordahi Lwmwerikstraat TjM l W Fhi uit Hpierir wsiraat ÏU naar VooriiDut Hagovold P Leof uit I v d llpijdeiiKlraat 17 naar Maaftlainil A J Kink uit Nlarkt 31 naar Rotterdam MathernwHidaan 332 M I romoiipr nit I Jssellaan 1 2 naar Goldrop Murkt27 GEVESTIGDEN N van Odsieii niodiwte uit MaaslaiKl Gronipndaal 34 A van Hork huinkiierht uit Roouwijk BpieringHtï 2 B F C Diiijnötco uit Mogen Markt 19 T M van den Tooron lettorzettor uit Zuilen Karnenielksloot 20 U H Akerboom boomkweoker uit Buskoo IJfwollaau 37 Wed J Meijer Both uit H Gravonhago ivarnenielksloot 114 L Verschoor dbo uit Sohoonhüviai Craljethstraat 2 M J Vftik v t s Gravonhage V HondrikBtraat 16 B den Hertog uit WaddinxvRen Keszerstraat 7B N Z egers smiti tiit Wijk Crabethstraat 42 L M O GrooH uit OuHewater Fliiwet lonsiiigel 1 U M Boer uit NieuwCTkerk a d l Jssel H H Zeedijk 21 1 ilo Kortf uit HaasM echt BooiugannlKtraat 11 J T Jaspers boekhouder uit Vatkenburg van Btrijciistraat 5 T B Meijer arb ft S uit s Ciravenhage 11 van Gatoweg 1112 F II Veldman kaïntoorbodionde mt u Tlt Bnflckoito 100 H Muldor rijtniffiiiaki r uit Maarteiisdtik NobelHtr 73 K J de Jonge 2e Cpminiee ter secretarie uit Groningen Wijdstraat 1 r vHii Kerk nit Hilversuni KeielNtriiat H3 1 van Beek opz kaarRdifihriek uit BuHsum h Tiondeweg 11 1 B M vaiT den Eh uit sGra vrnhagie SloofHtep 17 A J Ste wiiiikW Akh Apo b 1 uit RuHsum floomtraardstraat 51 G Hogenelut kapper uit lOiirdrwih KartKrnic kftloot 103 N lic Boor uit Ainstcrilami Kattourtin el 02 I P van Houwenii o afls apoth uit mrterilani Krugerlanftï 101 T v d Kiidt agent R V B uU Firmehede vjiri Beverningiilaan 18 G van WiMiemi toerl verplee Kter uit Rotterdam Kniigwlaan L30 A G Eikeuboom dbp u t Maistricht Groenendaal Hl M Wolswijk dhe uit BodoKravon WoHihavfui 21 P M van Nulnmd dhe uit Biihkonp vnn Strijetifitraaf 5 1 van do Wrp ken dhc uït Schoonhoven Markt 38 G van der Zijdftn dhe uit Waddiriwcon T Tlendewog fO MARKTBERICHTEN Rotterdamache Veemarkt Dinsdag 28 Sept 1920 Aanvoer 239 paarden 4 veulens 1465 magere runderen 587 vette runderen 669 vette graskalveren 182 nuchtere kalveren 164 schapen of lammeren 140 varkens 544 biggen 20 bokken en geiten Prijzen Vette koeien Ie kw ƒ 2 10 2 20 2e kw ƒ 1 95 2 05 3e kw ƒ 1 75 1 85 Ossen Ie ƒ 2 10 2 15 2e ƒ 1 90 2 3e ƒ 1 70 1 80 Stieren Ie ƒ 1 85 1 95 2e ƒ 1 65 1 75 1 55 Kalveren Ie ƒ 2 80 3 2e 2 25 2 55 3e kw ƒ 1 80 2 05 Handel matig Prijzen atationnair Aanvoer redelijk Melkkoeien ƒ 300 650 Kalfkoeien ƒ 325 676 Stieren ƒ 175 650 Pinken ƒ 160 225 Graskalveren ƒ 160 200 Vaarzen ƒ 175 250 Overlooper ƒ 46 115 Werkpaarden ƒ 300 650 Slachtpaarden ƒ 160 250 Hitten ƒ 150 300 Nuchtere kalveren ƒ 22 36 Fokkalveren ƒ 28 65 Biggen ƒ 20 48 Handel minder dan de vorige week Redelijke aanvoer RAASMAIKT Oudewater 27 Sept 1920 Aanvoer 54 partijen 2430 stuks gewichtt 12 150 K G Prijs Goudachc kaas Ie soort ƒ 86 87 2e soort ƒ 82 87 Ie soort met Rykamerk ƒ 90 94 Handel vlug Bodegraven 28 Sept 1920 Aanvoer 207 partijen waaronder 82 met Rijksmerk 8267 stuks gewicht 55 602 K G Prijs Goudsche ka s Ie soort ƒ 88 92 2e soort ƒ 84 86 Ie soort met Ryksmerk ƒ 88 92 50 Handel vlug GnmtmrMMM Getneentefliilce GroentenreiUar Amster 0