Goudsche Courant, vrijdag 3 december 1920

e i n WÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÉmÊÊÊil BEZOEKT van af 9 uur Miubilkoipjisü Triuviiü Sol Ie Salon en HuMk meTT tHbkIcD ittB Tafels Stoelen I inncnkaiten SpKjï Schildorfaen The t fels Eikenhouten nuffettfn nocktnkasten Clubfauteuils 7iiden DluekeAmeublementen 1 ecrameubUment nKapokmatrassen Wollen n SitUai kenB Stroomitrassen tni na 53Bb SPOrKOOPJKSÜl M BKSTK ADRES VOOR JONGBLUI MGT HÜWELlJKaPLANNBN UlffiTIUT44IHmhiit i h iiteUikiit ROTTERDAM Telefoon 12800 Emallleverkoop U plaats van kaartea Ondertrouwd C J ƒ BOSCHenO E MESTRINO HuwvliJluivoltrekklng te Gouda 17 Deoember a s Geen ontranftlav Gouda Splerlngatraat 88 Rotterdam Schiedamsche weg 146 2 December 1920 978 16 Ondertrouwd B J VAN DER REE en Z M WINKEL Gouda 2 Dec 1920 Receptie Zondag 6 December van 2 4 uur Cronjéstraat 17 98 11 WORDT GEVRAAGD Leeraar ia het Boekhouden voor examen liefst met acte M O Bneven onder letter V aanMATHOTS BOEKHANDEL Bos OOP OOP6981 14 T Drukkeru A BRINKMAN EOON Gouda kan direct areplaatat worden ean Noodhulp Smoutzetter Vulpenhouders I in alle soorten en prijzen bij NET NEDERUNDSCIIE BDEXHUIS Dubbele Buurt 3 lieé Wg hebben o a de volgende merken voorbanden Swan Watermao Jewell Neptune Scripto Blackbird Conway Steward Wij hebben een nitgebreida ooilectie Boeken PIa en Kutotvoorwerpen Luxe Post Muziek Laksti mpeis Biiefwreers Schryimappen Collrgetaaschen Luxe Kalenders In alle p Ijzen KEURBOEKERIJ van Het Nederlandsche Boekhms Ooudn MIJ IS DE WRAAK Oo iproiik lljk D t olln Romu T a EDW BALLIWELLS hM booker dan de ËDfeliche CoDln Doyle sust ia vele op ichien oazeHollaodache Halliwelli Pakkend echt boeiend ii ti n oortproikeli ke iilil en de eekeaeede ichoone itijl verraadt een meeiterband Maar wat bovenal zoo waldadij aandoet iijn de echt chnatelijke bejinielen waarop deze dctecliefroiBaoCe£rond la Limburfach Dagblad Priii P l g bonden f X 50 Jb Zuid Eunopa vrordlt bet een fonmeelcTi i rioff wei een strüd op kleme nchBfll iMfir toch oorfoff m ïklen vo met ulti B tt gMaiitenteru tro pbnff bloikkacU etc te Gasteren helotoeii we al met een e nkel i0ard gewea£n op oorrauiSc van en aanlei i n tot dAt niaina ituurHCk loffJe d Annun o onterredeo over het veoA ajt van Ka mUo belette twee eilanden Vcj ba en Aobe hie aan Ziuid StaiVi t viare n to t fnen en mep ies onafhianikeUfkeii staat QMnnero uit De ItatUaansche resceermg WcUt dit tuatuurilluk niet toedaten z som Mrde den dlichiterluiken veklheer de eilan tel te ontruimen em kondifnde kraditoffe Biuitre gielen aan De dictator vian Fiume ïèiA vemad d inibrmeierdle heel bel eefd of deze Etomnuutie was te beschouwen aJs e n olimatum aoo ja dian speet hcA hem doch sou hu zi n vertefpenwioordtiwer te BiOfnie dfie hij er nortia bene ooDc al op na M nxoeteiii beirugroeipen De Romeansche reigieermur had Intusschen krachtjffe nua tirefjelen nceteet n f de Uoldoade van de Fiume ische kust Nu Weef er jpee y twyfel meer oirer d AnnunÉo n eende ta n rechten en neutraliteit ang itafit en raiaakte naar de Tiime ui + M iaan vemeentt bekeadi dat h i zun fre oant te Riome bevet beiellt geifireven z in pa tpoort te vracren en dat hjj inch van 5 Dec niber af baschouwit aite in oorïon mut ftake DSt ooiAogJe Uut een associatie van peeSgioed weïnt zal toot Punch en KladdeiradMndi een bóxm vwn spotternuen wat met wef ieemit dta t de kwestie earnstag ib en nog eïnsbiffer wonlen hla want hoe zaït de hemanninR der Itotiauwcbe vtoot e in die hoaSdküaak voor è wsritatff iva den o i wg aü n n unoreMen staan tegenover de nwHteakeliik tud tot krugwoeirLnig Reedte vroe er heeft de viloot de kust van fVume geblokkeerd n toen maahAe de bemiuuiiiw imeUjk on ook wiel opemlyfk femeene zaak met d An Dumno s nmonen ZiuUen ze nu pkchtsge tinuw r zyn De SecoJo en de Coineie Ua Sera verzekeren dBt gohee Ital e belt optredeai dier regeenng Tcikeuit Baar m Triest heeft de bemanming van e fitaamlboot IWtna zakAi zwék vei klaaril orn 0eea oorlogsTnatenaaï naaj Fiume te be hemn te vervoeren Dit laatste zegt n 5er tan aUe ver klaninigetn dat de bevo ktig üchter de reigjeenïvg staat en dat laar n tegen de Flsuineezen dfAnnumzio s homl n efkfuren He OKurkiigje kan groote binnen luidsciie moellukheden voor ItaJiP tengie volge hHbbsa Reeds nroflten oorlogsdaden heoben idaate gehadL Daatolad correspomdenten te iTieat semen dat enkele afdeefiongfn van de vioot van ItaJie die voor Flium ver cheoen dbor majischaprpen van d Annun 6c mat salviofviuur begiroet werden Vol SWI8 een aqg onberve tigrf bencht werl en klem oorlo s9chip tot zanken gehtacht fe een te FTiume er noiuden openbare v r mdaawg zewde d Ajmunzw diat bloe lver Dr H NANNING s KINADRUPPELS zfln in tegenstelhog met andare fabrikaten VOLKOiHEN ALCOHOLVRIJ en daarom het aangewezen middel btj NERVEUSE SPySVERTERINOSSTOORMSSEN Men lette op den naam Dr H NANNINO op de roode doos p r llaooü LOM VKRKRIJSBKAR Een flinke JONGEN tir oplaidms alt LeerliOf Drukker AamtMldinc van 9 t uur kwiteir Markt 1 Prijs f 1 10 5935 40 J Je koop aangeboden een zeer soiled HOERHUIS met PAKHUIS op den besten stand te fiOUDA Oppervlakte ruim 110 vlerk M Spoedig te aanvaard nBrieven No 4975 bureau Dagbladvan Gouda Gouwe 75 6984 14 F STHOEVE MAEET 17 QUDA Ruime sorteering in GALANTERIEeN GLAS en PORCELEIN alsThee Eeten Ontbütsemezen NICKEL enSTAALWAREN LEDERWERK PARFUMERlEëN TOILETARTIKELEN CHRISTOFLE enGEROTAFELZILVER en ALPACCA KUNSTBLOEMEN GILETTE SCHEERAPARATEN enLOSSE MESJES PLATEEL UIT DE FABRIEK 8i3 VAN DER WANT BARRAS 40 Oroota voarraad SPEELGOED Spaciaal magazijn bovan MORGEN iBiin tayen vmI nrm ni iit prijzan P Ga SCHARLEMAN NIEUWEMARKT 29 QOUDA ANTON COOPS DROQIST WIJDSTRAAT l FIRMA J C SIBBES Borstplaat essences GOUDA Hoogstraat 7 TELEFOON 423 ASTHMA Tronchitis HOESTSIROOP a fooi van Adrerteert in dit BUd AGENDA 1 Dec 8 uur Nieuwe bchouwbiirg ie abonnömentsvoorat Het Schoufftooneel 8 Dec 7H uur Soc Ons Genoegen Debat avontl Db Birger Ds Sap Con ruime keuze IN CorsettenRokkenLuiermandjesKousenSokkenOnderblousen Leidsche i Wollen Dekens Gestikte Dekens Molton Dekens Avonddoeken Witte WoDen Kinderdoeken ENZ ENZ I = Zeer geschikt voor STERKE MAC Mr kat Sehotsch van S R CllOOIBBTT Geauthorieeerde vertaling van L P W1SBSBUNK J OSSUM Nadruk veiWén 10 Hoc 8 uur Soc de Réunie art Mej An Rle ii 16 Dec 7H uur Bfleenkoniat St Janskerk sprekers Ds M van Gneken en Ds J H Landwehr te Rotterdajn 17 Dec Re nota trantBche Kerk Voor tlraeht Dr H G Hamaker Beleefd venoekni reteld tljdir e nedeeliBg te Dioyea oBtvanrea van rergnétnnpin eoneeitu verMakeHkb tm om da la onw a t irf M Hij Tond xaeAs dan dte ryaiweep van zijn met helt aware handlvatsel die hu l des avonde m denam Syxbey sloeg een liBg oan zyn poJe en greep het ro t bo het dunste gediaeltie w het wifts siechts de schimttnel die 05M dht hy alleen geJateai wiaa aan Wttade van dan ongiezaienen vijarkt dfie ni reeda ijewond had loagöbroken wei nu ityn meester zacht tnllwidl en hitWw als oa een langen wedloop volgde OW een oog enblik witet Sydney Lotimer hoe nu te handalen Zyn paard was d en wilde toch met achtergelaten den Z n Ja m het dlonk er met steJ gcnoeiK waatigemiaaikt was gevaïiieTi B het dier ateig nle om zich viu te ma w Tan den atruik Tloch dreef leta hemJ rwaarta miBscfaien denzelfden onber J e dien dkiaag die eeniKv avonden te S nd j EJwan naar ayn fcod dreefj Jw landiieeastirekte de hand uit en 2 Mcht tMuur de wonde vtan het paardJl 0 tó kt6 dat die óf seer iKtot gowieeetTV W kowie wn den nacht het Ki festtut bad TaumiMto er kwam ANTON COOPS te Gotidn 8 H VAN LOON Ie Gouda JOH SCHEER Ie Rautreeht a NATZIJL te Stolwijk A N VAN ZESSEN M Sckoinimta 5349 25 2 Alle gevraagde artikelen tlians voorradig Peperstraat 130 WADDINXVEEN AdvertentiSn en abonnementen ap dit blad worden aangenomen door A NOTEBOOM BoekhandeL Waddinxvtm De Bakkerspatroonavereeniging maakt bekend datte beginnen met MAANDAG 6 DECEMBER de prüzen van het brood zün als volgt S Wit Brood 36 cont per 8 oos Zeeiiwscli Tarwebrood 28 cent per 8 ons HET BESTUUR PmNO ENGIiOS HIlliBEL C A MUUS Rotterdam v Oldenbarnevel tstraat 39 N ra ns xoo n optasplng BRUYÈRE TABAKSPIJPEN UO la ao clkoop r dan Idars b lsnd L BINNENDIJK Kleiweg 87 Tel 517 fV ATTENTIE s v p mt Beleefd noodig Ik alle inwoners van Gouda mt om eens een bezoek te bi engen aan myn Vleeschhouwerij en gij zult u overtuijfen dat het waar ia wat ik w hiyf dat het Vl each wat ik verkoop absoluut van eerste kwaliteit vet ee is LAPPEN Mr 6 ona ƒ O 85 en ƒ Ü 90 PRIMA GEHAKT per 5 ons ƒ 1 10 120 KO 140 0 76 biblappbW RIBSTUK 1 10 Aanbevelend ROLLADE V I RIB ROSBIEF OSSENHAAS FIJNE BIFFSTUK M J VERZIJL KLEIWEO se TELEFOON 379 Nuttige Gesclienkei DAMES HEEREN an KINDEREN vindt U in groote verscheidenheid bij C A B BÜNTZIIKIEII HAN SCHOENEN DASSEN OVERHEMDEN SOKKEN SJAALS PELTERIJEN IN STRIJD tegen griep verkoudheid zoomode tegen hoest heeschheld en keelp n zijn de Wybert Tabletten een beproefd en betrouwbaar hulpmiddel VrM i alleen Wjbcrt TjibI K ii Blauwe blikken doozcB i 80 eat met neveoitaand fabnekimerk N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1765 5ïi82 Voedert uw Vee met 34 Mupwe Lijnzaadkoeken merk ster en w l uitmuntende door hoog vetgehalte N M EEL merk STER m geplombeerde zakken Grootste voedingswaarde Alles gegaiandeerd Zuiver Eere Dlptoma Partjs 1900 Negen Gouden MedaiUes Abonneert U op dit Blad 10 144 59i Jaargang Vrtjdag 3 December 1920 mmtm üoiiant Ihhttle Telef Interc 545 Bureau M A R KT 1 00 U D A AdmlnlatiaUe TeW 1 i t BUITINLANDSCH NIKUWS Omtrent de ufwu ge punten dïe zo zou en behandelen woinH 4 cmel4 dat voor zil piteen gaan de ge atlieerdeo definitiief den lartum sullen vuststellen vMl de eonferen Ir van do kun4iig en die aU eerste phase van de vadbstelLing dftf S4 htdeverg oediui woreilt bohchouwKi De l een auust nou plaaAi hebben t UrUAi ei om treekL ludf DeceinböT lËen nota van de gealUMrden waarbü x rdt voofgeateld om m ma Ldd m het beaebbe gebied de kueizeis t doen stemmen die m 0 j peu Siiliciutt z n geboren iniaaiT er naet me ir wmmen is geiueht bol Bei n eh tot War hau Of hot Ml doze of tn en anckïre aan gelegenhaul b dat tke Dut titchc regeering bdangiryke sbappeo wil doen btj dt gL iillieereken m e lert gevat ehynt letH lieil atgiyp inds oj tiJ te z n Naiai de DuitHchi bliafleft meUben bevin den zich de Duitscli e gezia ten te Londen larys en Home thanit alle dne te BerUfn Naar de ryksjcgtoniiryf v 4alaart betref het lïaer alteen lnot vm l ri igen van bt trouwftmre mhtlitmgen aondiea out ei ten byzifln ïere ie en beituafe vooi deze sa nienkom t van gezanten die mtusbchen MTel heel nw ikiwaardtd w 900 opmerkelijk dat men zifh nuet laat afiaehepen llo r du verklaring die de regeeinnar daarvan geeft at te MamemlDonKit mJanctuen verband uden met de aansbaandU regeling van dn schadleloosatelliingfODnieMie Donibscli liund iBA Qp t oo enbihilk meer m de be nauwKÏliaid dan ooit te vromen het staat voor een financieelie déba e gelyik dozer dagien in een der H ks kcommissie is ont huid HlBfveBt mj dB pa e ildent dei Ryktbank heefit een dringieml beroep op den Ryks dag gedban om de be la sbingm etten onveiVTiikl aan te nemen De pireiudlent wees vonr het eer t in het openbaar en met violkomien dluidielykheud er op dlat hy zelf met voor een apoettiigi Quefümg van liet Notopfer maur voor ten geul iongen lieeniuig gepaard met het Not opfer opkwam dooh dlat xhm xratel met dtoor het K yk6kabimet t oveingenomen Koewiel H avefilt nn ziyn euscli iot uitschrli vmg van en gtnlwongien leeiinnff niet uitdliiikikeluk opnieu uitsprak schiynt zyn üplredicn totli de urtiwieikiiig te hebbotn ge iiadi dbt Ie gedwongen leemng bhana m Iweiaad wiee r aan de oixife kOmt Het kabiinet Iteeft aich nog met met k kw estiie haag gehoudtn Mocht de com niii ssae zath voor de geitwioniKien leening uitsptt eli ö dIan is de iiuiksmmister van 1 Jiianc en het daarmet volikonnen eenw Uwh hij a telt de woorwiaardt dat ks Ri jk s da f in dat gevia4 het voorstel zoo anel mo gelyk en nel nog vooi Kerstmis zal af hundlelen i j ziyn beekenen welke er op wiyzen dat bet kaïbinetsbetiliuit tcigtn een ge ltwon gen iiening ni iet miet algcmeene atenunen ia genomen Dwz situatie maakt dat by de bespreking van het Hyksnoodoffer een regeeriinigscnsüis m hooge mate waarschijn lyk 18 De partyen dlie vooi een gediKiontgen tee nmg en tegen een liylesnooeioffer z yn be a ttejn geen parlementaire meerderheKl Daarentegen levert de vioor het nxwdofter opkomende meerrkPheid geen baiïiM voor ten kabmebsformabue Te Londan wordt tto acht op Saan Foinvoott g et Ovewalkn ke plaubs heiUben In wun ngen tt Londen waar Siinn temera v rUÜ ven liubben bedangr ke dk cum nten in bet benirt geduncht van ie politic au tonteitun Uij le e documenten bovinden siich de voJ iiedlige lijstten van de leden van de IjUDéen t vo ufVïeeUnffea dei bewtigiinc torwUl an lai e papieren den w w1j i ur de V rbl SplMats van iimiuien en virouwen düe dooi de poltbie wx reten geouchil Ook te Dubddn en flAden fn larland zUn df uuto titeute n oip gel ke wüze besitt de mooKiHunienaMenndr den kop ut be druk ken Gejlylliitu ii met rfese maatregelen aml n de wegen d naar den vrede kunnen leiden Tuar gemald w onlt venkuuli Dt 4 ailly News zojpb dat belanirryike invloeden in deze rjchbLng aan het werk 7Un en dlat de eerste minuster reif berei om den boeisiitanti zoo spoe fig ntogakÜk met de autonteiten gemachtigd namens geheel nat o aliatiach Ierland te beapne ken Mugeiiyk za er een pogiUng worden ge dïian om een vrode te sluiitwn De parle iiiembaiire correspondent van de Star e8t dat in manifcterwele kringen Mnifce belangtstell unr u vewelot door het bancht eliai éin van de zeventig am Femleden vian liet Brl t che parlement met nanM Sweebinan een opi oeip dioet voor een vnedeaconfetientie S weetn an oppert het denkbeeld dlat te anbeuieracomnfusaie die on der loidtmig v n Henderson naar Ierland 1 gegaan de iersche arbeidte ilte K t9 laeke h erarehdf de leden van de laatste eonfeientue vaiji f mAtoaden te IXiblin en ook ie Sinn J euUedca van het Britschc pailemunt geid Blegeenden naar een ntot foirmeeile but nkon tt zendton Ae een be pirefein r zol wijden aan de vraag of een ttoeitreffen iw stiip kon wionlM gedaan oan ten eihd ie maken aan het bloedveo gn itt n De sovjet iref eo JOg wordlb in Mide eco nonnlfcche begi iireDiIin en ongeduldlv De o ksconuniahar 6 van Buitenlandeche Za ken he lt aaa dim Bmtadicai owustar van Iktttenltandiiche Zaken een nota gesHufen K aatrin ondier meer gesegd woirdlt De sov jdiogeermg lerzoekt een dluudeiyk ant Aord op de v nUg of het mogelyk ie een hundelsovereenkomS t be sluiten en of de biitsche regecrin bereid ia vxedesoindeir Ihiindolingen te openen Zoo met tllan acht dr sovjet regeeüMng het verder verblyf van kitassiin te Londen nuttel XM haon bedreigong dusl Hiel Hongaan olie kabinet is afitfetreden daar het zich bblJKiair verWaanle met den ininiiater van t inancieun be deze week voor de Niitdjon lc Vergadiemng een échec leed door de veiiwerpmg van zyn we taonlV erp n2 ake een geikkm tituutscentnile In de Natoijmale Vergadenng bestond reeds lang een bekere ammosite ten op zjchte van den rpinöter en wel dioor de ge wetdüge lasten luielke hy door den verlo J en oorlog gedwlongen wiais de belastmigbe talers op te ies en De muinister preaident sal totdat de en SIS IS geeond gd de leading der zaken voelen Naar verluktt zooi grraaf BetMm met de vorming van het naeuwe kabtnet wor den belast Del partyen verwachten een onthimüng der Nabionaie Vea gadeirtng en d uubschryving van meuiwe vet icz ngen Oorlogsverklaring van d Annunzio BEU3IB Vervslflng legai de Bra nU l e p ouiwir g i or l hoeft het bureu r ICiunor m kenmw gp eH viu j j dkr acte ï i beachul l n j CopP4 De actie constateert dal hM toImiu it tmutnt un de Kameir i oni n Mr 1 te reèlM over hot optreden nw da arwiuertlU 1 B nrte m Wr l H i ton uniito van Oopp e Kt bureau d r Kamer onderioefct nu rti procedure er moet ijevota 1 vmntea om d Buik voor het parlement ie bienawi Wwmchgnluk zal het bureau een onderzwWiiagiBconimwHie benoemm BINNENLANÖr f Annunzlo beschouwt zich in ooi log met Italië Italiaansche zeelieden oattrekken zich aan munttie vervoei De eerste oorlogsdaden Engeluid is gezwenkt Nota naar Athene Duitsche gezanten te Berlin bdgen Duitschland s financleele nood De jacht op Slnn Fein Vi cdesftdachte Rusland dringt op spoed aan Ministerleele crisis in Hongai Ue f pten vermeden zou worden dbch la h i cae cTHia evenah redeae voryte zegfprj nu te boven zou komeii De Itialiiamvs ie iniiniistffi van Ooi og lk njmi hieft yn vertiek naar twf vo voor cnbcpaalden tijd uitgestekl Vooiloopg IN ie tot tand tdjneUik on 7tkei of tl vveikelijk tsen ooHiog zul uit breken met alli bloe lige gevolgien ila i nee gepaaixl gaand of zich biamtTdund sche moeiJyklhedeiii zullen voordtoen men kan alleen gÈSs ii met stellligthoid is n ots te vooizeggefU Hoe moeilyk het ls de geheurtenisBen in de politieke weieflld te voorzien leert ook weer de Gnokiche Icwehtie Aanvïin I e lyk heette het dat de entente m Keen geval den terugkoei van Konetantiin z lu ge loaen boen leek jn folamf vrel te vm en voor een schiJdoinff alteen vireewlen de lYamchen dlat Leygiues tigdellijkie af ezigiheid te Londen cÜen dooo sla r zou ge ven De uitfltomist is echter jui t andersom Dnigeiland ia naar uit Paa ya woaidt ig e n4 als een blad aan een boom onngeikeeird en het te vr j zeker diat een nota naai Atihene lai worden igeaonden met de waarschuw sinjr dtat iTjgeviil van dten terugkeer van KonatWi tijn de gealJ eeirden m bepaalde omistandijgiheden gemoodizaakt zullen ztin het lurksclve vrede vieitdl ag te herzien De eerste step zal vermoeiielük zyn dat ly trrièfceniland financiealen steun zullen ont houden Nu ifa de Bnfcuelie awenkuig in de oog n der iransthan girootei dlnn woi tien ot jtctievöi be chouwier De voornaaitMte be teeibema er van iB ospgeölotan in het woord AWasidmmHBr vtaa ée cïus uutdrukke lyk te kennen wiooxtt gegevcm dat ie ge aiilieenlen het WfKlei oiïtieden van Kun ötantijn m geen geval goedikeuien Van etn beletjten it geen s prakc al Iwt dtit wel eeniigsamis opge toten m de dausuli betref tonde het ontJuotidon van fmanciec Jen stBun Wat betreft ik heizitning van kLt Sevres verdrag Engdand hetft daurui a ty È wullen toe vtomnwn eventueel als com I en9ab e voor het toelaten van Konstan tiyn s tt rugktöf Lloyd Georgië w dus we nieér overgei an tot het Htundpunt van Leygueh niaar toch met joo bo slist afwy iend gemoiixlen als men aanviankelyk m Iranikiyk wenschte en de 1 i jische vers iuet nu voors telt De Temps zegft dat de factor welke dt Bntbche i egeermg sehynt te hebben oveiüuigd van het feit dat de temgikeer van Kionstantyn Met wenschelyk s de yver iis waamnedle deze terugikeer word gewenscht dtaor hen die er belang by hebben dat het Grieksche leger sich ontbindt en hert sjiecht bevestugtde Groot Grieksche gebouw m stukken vaLt De confert eren l6n te Ijoruien zyn dus djangjaancte de Gridkische kwiestio te ooi dJeelen naar die venschuJlende berichten tot overeenstemmmnig gekomen ONS OVERZICHT m X DK NIEUHE P08TTAHIEVEN B Mikin n In de Kamer ken het emdvenlag omtrem het wKtMirtwwip tot wdzigiin f van de IWtwet van lie pakkotiposliwet en andere wet w in bopoJtagen voorkomen op hot vervow L hohbende Iwcft de bil dt Memorie v n ArAwoonl Ingeibende Nota vwi Wiimtmf Mer de aandacht van de Commiiwe v n Rnp rtoura getroilkan en kennen oikele dta itaartul v orge leJde wU i iuren haar met onbodenke uk voor n Invoer in Mgiri en KrankrSk De manieter v i Landbouw heeft b IwaJd dltt met ingsiw ven heilen de mtTOW v n pamrfen naar on via Uelgi b ve per apoeu tram of schip ook m geachiadon te vort D kri t maehl te Wllnfc Het Kam 14 de hoer van Uoom heeft ten Marnter van Bu l iilin taeh iMien om nadere me te te lingen aan de Kunn gevraMrt om re t het voraoek dat door Z = orichl b frifÜ N lermn i li krtudiftien r wiln Een JodeawereMcongra Op 31 Mei 1920 zal te Den Haag een Jodenwcreldcongre worden gehoudeü öe poorwegplannon op de VleluiH L Naar lie lel verneemt heeft de Mima 1 van Waleritaat de commiaaic van voorberadtoK voor ilo pooi wcgiplumaen op de Veluwe medtgedeold ilat hu het vwrjoopHg onnoodi achtte de commtaaie te oBtv n 6n daar ile Mmieter alvoren ilaartoe over te g aan eerat een onderzoek wenacht t iloen inetellen naai de vermoediJliL tcvie avath si eid der luneii Dit ondimioek zal eenige Jaren iluren aooilat voorloopig an verwczenlukimg der poorweirplanneii nietfe konit Het P T T perHnenl Te Utirecht kwam j I Maamtag ilc vak rniop i o t ru on Toloaratio en Tolefoïtjepersoneel hueeal wiaarbu oa mvoerimc van het garanUeloon voor hulppersoieri ononjfceeriuk we t genoemd Ken con aie word bmoemd ihe apoed een rapport sal imitenen op weüke wUie de bevonteni km en van iet lechnuch personeel dor telegrafie geregold behoort te worden t veneen word een commMsie benoenKl ie het rm agi tuk van de opleidnw voor 1 Fauillaton neet van vredhg hoffiel khejd had htj In lang niet gezien en toch scbera Syekey Lotuner voor een oogenbidt ziOn ventand verloren te hebiliien toen hy daar atond Als hy met begein den muur geleund had bou hy gevaJiien kun Wlant het meisie dat zich zoo vluig he mog en aioh in deze omgeving zoo bhuiB scheen te gevodea was niemand anders dan Ajdora Gracset Hoaatii alaof hu op een laa eld be trapt vrjui venhjeen Syïüiey m de lui teinifi Hu had genoeg gezien Ja meer Un iï ioe Hetau Roy Mc CuüocTu een moonlendar wna of met hü waa voor al tuil veilig voor efcn tnmonguif ztjnerzuiia Val kon hy met i preken AiU hu he deed wil hu aioh ale chter voelen dian Sanffc tVan totn hu don ouden who Vmeeater verie ddc op den dajf van het examen S dne Ijottmer loende de ffenMildtelulc held van dt SchotMjlic Wet in betreidonff tot een huwelijk en hu tiw felde geen oogrenbkk of Axlora Oracle wiaa tn hedir liroeve onMtandfigthetlen belast met de mtk voor haar vaiier reohtetreelos naar het Huih ven MutT gegtaan waar zi tennun nte zeker waa wan een welkom en een open deur Toon dui Roy terugikwam met welke schuld ook bevlekt waa er geen twijfel aan of Ajdora sou met hem tnni wen al wart het slechts uit ilanMiA rheid 100 redeneerde Lotuner bu atchzèlven De Jonge man atond m de duistenu bu £ Un gewond paard zelf ook getroiffen Uit het Kois kdonk gelach hem ia de oor l Sydney maakte het touw tos van dMl Uwrrn r n on e ij st 1 we i hfri lnamd v ver zun zenduiir Heen k taw niet nioiM ir li l Nfu had men m het Huis van Muir weiniig gedaan aan vetrsienng en beihalve viaar e e heg van den aardappelenaicker a et hbhoekig sbond op den turn groeiden git as en heidie tot aan de gewiltrte muren van bet tanige laige uoonhuis Haerop maaklben Sydney Lotmier d voe ten geen giiaati en bhans S tond hy op hel zachte groene gras onder den drup vai Itet iiaic Hy keek naai binnen zich onder te ehen zotf aU een mu dadtger voelende on n het geheeJ niet atb leinamll die eei mooidiena p kwam beschuidugen De jonigt man kon ztyn oogen nau welyk i geloüvtji boen hy keek door de vuile giotne riuiten die toen woor vensterglas gebru ikt wortlen W at hy aag was toi t eenvoudig genoeg Wat hy gemeejut tkad te Auklen lem toen hy over de heide ree WTEH een paai woeste mannen zich van hun m isiiakd be u t onderVing bebLhui liftiin gen u beml of temnuBiste de jongste en min flt verhanle oip en neer Loopend of met het tboofd in de hand zittend vermitrust ibor e n schuldig geweten Maar welke ge iieime schrik rondloerde om het huis van Whaum Mc Cujlock welkt booze hem 700 veriatïerlyk had aanirevalien op den d yk van Bambariock het was duideluki dat zyn mvloeel zjch met liet gevoelen in de Icamer waarin hy nu keek Sydney Loü mer zag een heldere keuken voor zich V aann incf giuniachemte tevT lehheBd een meisje aeh vlug en gemakkelyk bewoo r om kieme plichten wan het huishouden te volbrei gen met het gemak van lailg thi ri e gewoonte I ren oude man zat by dien haard met een boek m de hand Fen frHtgeK piaati te een kanip zoo dat het licht betei net op b0t fedruktie blad Zulk mo too De verlichte vensters van het Huih van Miuüt iagien au vootr hean helulei afstt kend tegen den donkeren hornson Sydney kon ze tellen IV ee waren beldor on een fUuw verlicht terwyl daar tus acmen een ieui open en dicht giing nu g h el don ker daB een plloteteliiaigen liichtstj oom over de heilde werpend Het was vreemd hoe nu Sydney Lotiimer een bewioond huis ntwiei de BOOTvel zyn opwrndnug als die van zyn paard verdween De reuk van een huis en ae nabyheftt van achepwïlb meiischen en iiietren deden ziun zenuwen bedLiren zioo v itl als die van het versohriifte paard In plaats van vooi tiduremi aandaeht te e schen ffiog hH paard nu verder met ge fcukliig gedtvvTeeheKlj alis besch a amd ovei zyn vroe ger gwllrag Ook neaakte het geon bezwiiai toen zyn meester luet vastbond aan de uit stekende punt van dien sehuinen gevel van tiet Huis van Muir Zooals o Lial in Ga lowiay was er een gioote Siteen waaraan de paarfien ateeiila vastgemaakt werdien en viiaar ie vrouwen der familie achter hun mannen te paard wiaiien gestegen als zy naar keric en markt gmgen Sydiney Ijot imer begireep ten volle het gevaar waarm hy zich begaf Maar nu kon hy met meer terug zonder mch m eitfcen oogen bot een lafaard te beabempelen Hy was besloten met Ro Mc Gullock te pre ken zoo miogelyk alleen en aondcj hetii tyd te geven zyn vadai te raadplegen Toen hy na ei by kwam scheen het hem dat er bezoek was m het Huis van Muir Hy bon verscheidene stemmen hooren Ben onweerstaanbare aamïrang dee l hem de deur voorbiigaan m d richting van het raam waardoor het lacht bet helderst acbeeo bestaan Aidbra geheele houdhog iuar i kere Uap wa die van een huiawrouw D wneeeter haar vadeir aat bu hot vuur aUn boek te leien Koy sohikte naaat hem d lamp met kmdarlUIce aorg Adora ai Soy hmitlEii over het hoofd van den ouden mm hLAken gwJsaaLd o de innwheid van die blikkan had Sydney lolamer pun cedaan Een plota hnce wökle aanval van woede reep hem aaiL De moordenaar de man met een Moedachuld op d handen had dit al beloomng H4l oo4i wilde teruiM an en er een eind aan maken of zeif 90i zun eind koanen l waaa waar w s dat ned voorT Hü had het meisje aien ionlachen dwi eeraten volkomen geiuküi a glimtacli dien hu ooit om haar lippen geaien hadj Dat au den mou UeChad daar wa geen Inv fel aan Wekni Wat dan Ja iiu dat bet Hu had he n macht om drt pa gevonden geluk te vernietigen ooals een aarden pot gebroken wwnlt met een uzeren staaf l uaschesi de liefde vaa die twee kon hu den strop van den beul Hchuiv Otaar buitim op de vraeseluke eenaame heide de w de vorets on de mvartkoppkge schapen opochnjekend raas de Sydney zyn paard weUtH eureo onrust tot inv esi wa 1 gebracht drukte Bieh wan ti d tot tud tegen hem aan met n bevenden neus hem waarschuwende om toch mc te te komen uit een buurt zoo g ariuk voor fathoenluke paarden Maar langxametrliand bet cltt Sydney hoe laag het waa een vrouw te doen luden voor sl a edges pwaooidulze teleiur tellinic CWenlt nrvolRti