Goudsche Courant, woensdag 15 december 1920

likingifeie lligniiè Win de Omfcevalleuw spofjtir g n o penhare behantleling te nemen nee4sniwiinN3ls er Daii Dt iIia tulainj Nftar hei Jfibld vemeBmt ÏJ in de reedWwwareid bt Amsterdlam en te Bo ttïrehun een combimntie beziig een knpÉtiAl vian ƒ £ rruMèHn bi2 ea te brengai fl arvan en irMiomi boreicfe gestort iis TOOar de vorindnig Van een maatschaps ij tot exploitatie Min wnkelo lie tot dUal helftlfn be ilrij dtm dudourte De beiidfe aohewrviaarfcrerediigjigen Noordi en Zuid atoan a t r deie comtiiinatte ondeflofficioren g eaniten te stollen op ontterBcheideiIS ƒ sas ƒ 270 en ƒ 200 Voor de korponwU en soldaten vormen de voorgestelde hedragtan v n 140 en ƒ 120 een eengszlna girootere verbtHJigiiaig zoodat daarin tevens zekere bijzondtt verbetering van lerwu omstandögh edien is begirepeo De vraag of aianll iaing bestaat om owfc de uitkearijigMi a n ée broefJeaw in dlK Orde van óe Neder44 nd 3cM Le uw eewigormrtute te veitoogen hebbe n genoemde Mindster aan hun daarhü betaokken ambtgenooten ter werweg n9 voorgelegldl ONDKKWIJS 2 i uur per dag Het hoofdbestuur van het Ned Onderwh zers Genootschap heeft aan den minister van Onderwijs een schrijven gezonden naar aanleiding van diens uitlating in de Tweede Kamer dat een onderwyier na aftrek van vacantie en vrijen tijd in doorsnede 2 uur per dag werkt Het hoofdbestuur is van oordeel dat deze verklaring in het openbaar geuit ook in het openbaar dient herroepen te worden KKKKNlEliVVS Ds Telikamp en dr Cannetgibtaiv Bn kele döigen ge ledlen namen wy een bfi cSHt op meiidcnid dat blykena mededeeLitgen van dir J F Oannegieter Virijz Herv predikant te MódidleJiburg ds Telkanxp predüfeianft bij cte Geref Gemeente al Jaar in zyn géi e h Godl verzocht nou ihiebben dIr Canne gMnter s mond te dnea vieirsftjwnrunen oipdiat het gif van dli ina woerden geen schadfe zsou dbeii In Ke MDdtiielburgBche Courant teelt tk TeJk omjp mede dat Jtsor hem itiet ijjn gemeente gebedien ie temiiglaeer van dr C van ïyn dwiaalweig ftiaar hij den Diieeenigen Ciodi ein Jen Christus dieo Schriften loochent of atulers op andere wiJM voor onze sbadlgienjoaten ayn stem te dnen ver L mimen Bopaaldelyk hiet ffabrudk van dit wowd st adlgenooten wijiat er reeds op dat ftii et be löeJite heim een ongeluk toe te büf dl n miaar dat ik een anderen vorm nu jrobeiiiHveir hiooninig zae im heengaan t i lljor vertrok of neerlegiging vnn zün antbt W ianine r God dian weg nam om hem metutiomliloKÏ te stlaan zou dirt vreeseJijk jjün ook 111 mijn oog In m ijn correaiponfeitiio vóélden bcwiusiten debatavondl scÜiirMKsIJ em dan oo k d at wij ons zouden vero Vten tegen Ém leer met alle geoorioo r iapenen o hiet gebedi döeh de lieMe iNGDK BERICHTEN gaie truc nog eenmaal w lukt n Hotterdamsche oplichters hebben zich het mislukken van hun truc by de fir Van Kempen aan de Hoofdsteeg niet ket veld laten slaan Ze hebben Zater eetracht de firma Boers aan het Groo Kerkplem en de firma Terstroet aan de gtraat er voor eenige platina colliers uten inloopen De finna Boei a zond op teiefonische aanvraag een zending col oaar de MaasJiade waar de dienstbode pgjtje accepteerde en na vijf minuten opgebeld met het gewone verhaal even later een vwt geagitcenl doende do besteller van den juwelier de len Invam terughalen riep ze eerst haar n die op zyn kantoor in de stad was de telefoon die natuuHijk van niets af Ze deed daarna telefonisch aangifte de politie doch ond nadat ze gewaar Jiawd had den wachtenden loopknecht niet juer terug De firma Terstroet kreeg opdracht een r colliers naar de Voorschoterlaan te tpAea Toen men van dp zaak uit de dagei op wier naam de besteiling gedaan opbelde bleek deze se lei t het verdwijnen van h t telefoonboek waaruit de lichters op oed geluk maar een naam kozen ha lden verhuisd te zyn Door die Bielukkige keus van de heeren lag de opBehting er wel dubbel jlik op Jammer gegoeg verzuimde de juwelier er onmiddellijk ile recherche van in kennjs te stellen die J het hare ha l kunnen doen om de opjkhters in den val te laten loopen Veelbelovend De politie te Baam heeft een achttienjalige lüntoorbediende j Den Haag aangehouden die een belangrijk bedrag bij zyn jdtroon had ontvreemd Het geld had hü rarteerd by fouitleering werd een groot taliber revolver geladen met 5 scherpe patronen op hem bevonden florgeant majoots en iets wat n menwh niet alle dagen passeert zoo de eene deur uit en de andere in van boksers naar Beethoven te komen viel mü op dat oogsnblik niet in Ik was te opgewonden te zeer verbitterd en wanhopig En nu zat ik daar te mklden van een klein aaiMiieMT ntiflWreiKT i Misniap bevond my plotseling in een andere wereld alsof ik zoo juist bü kannibalen geweest was ea thans door tooverij onder beschaafde menschen teruggekeerd De welvertrouwde muziek laafde zoeter dan een dronk den dor atige laven kan Daar was Schmuller s zacht ziqcende viool daar as de krachtige UJPkovervlocd uit cello van den Hue Press daar w $ de ed li welhaast liefelijke klafieraanslag van Leonid Kreutzer ï ftoeg om zich verkwikt zich bevredigd te voelen Toeh bleef de innerlijke onrust die zich niet verbannen het De gebeurtenis van ditlaatste uur Ipd tochi ls bij bliksemschyn een waaitieid belicht wa r wy antlers veel te arg eloos langs leven In onze concertzaten in onze ateliers en werkkamers meenen wU aiti dat is de wereld Welke lichtvaantige naieve dwaling Daar waar geranseld en gebruld wordt daar is de wereld Wy buitenstaanders zyn maar een hoopje f wy zyn alleen wy op een klem eilandje midden in den oceaan op een wankeligen vlonder boven een vreeaelyken afgrond Niet r vertroostend is het dat weer zoO duidelflit moeten ervaren en hun muxiekleerarenieasen en dankbare middag Vanavond is het woord of Bever jde muziek aan de grooteren d w x de meer gevorderden wralatf over in vua des M fb h M irodleaat P WflOKliiit v a dM Tcralac o eMnnriaren varbod fa wUre fa hlyrvy jt oy wtf 1 TIJDSCHRIFTEN Wiener Operette George Braun a Wiener operette genel adiap geeft Vrijdag 17 Decendier iir óOt Pfieuwen Schouwburg een opvoering vin de bekende operette Daa Drelmiiderlhaua Voor bijzonderfieden verwijzen wÜ naar de advertentie in dit nummer GOUDl RAK t Heeft vannach knapjw gevmm Gisteavond nog vms in den IJeel nieti te befipeuren van ijs he lietpnorgeii echter maeaften die reepen van de veerp mt Aorden opgehaald en het vervoer over den IJeeé TEM ril en Toeir ai ni mi t pgeaet wor rifn wegens het vele t De Niniwe Aanle Men aondi m h4t ct te nummer van De nieuwe aarde orgMm der inxmd1pert4 Kiiiet 4ft r woeuit r la d he J StofW BiyT ena tfe s tuten deser parHl atelt iJ aich t4Mi feel j e Het brengen van den grond ontier een reKht heti elk mt hnjik of vcrwaar 1 loo mg vM Bm oné m e rt wÉi a kj gemeen ohfcji uitahnt dharmedk gepaard aaauta btenMfaadbehe hvlMiMtte ji n ruim sten omvang en doorvoemng daarvian in een boo Niel mogeluk t ïn po b Het feumloor Id oMi w UiMlf bestrtMtK dar hieatwen geaobmde iMatschappelijke gevoig cn nader aangegeven uin het progii am van actie In Ket v v or Tor lalaWMT Mefct ta rexiactie er haat leedNvexeo over ui dbt de eerevotxrzititer wegens onwt ige on eHteU eids verhindierd wa het vooTbeiricht te schi yven Zuj moet thans volataan met lff ptaaKaEn vaa ti vroanwr voor een anitar doel dbor hem VeTvaariHgrie beschouwang n I een Over QftderpeineiTi win st wiaarm o a wwnh aai Ui dtat t atiiql 4cr en ook hoViunck te pi bliak over t ulgcmrt m le ondftmemerWMhst te HÜhW tni slaaife A Feberwee schrijft over de verhouding der Grondpartü tot de andere partiien en zegt daarin o a Met de liberale richting zooals daac hit mvAvém 4tt pieHt fiarailiUg wordt vertegenwoomigd door do Vrü Hii party achten we de persoonlyVe vrijheul op elk levensterrein de eeiate van alle menschenrechten en elke staatsdwang buiten t oBie tairetn van staataaangeteMnlteid in wewin Tprkeard Zoolang echter nfte partü Mei J W Tadema t Te Utiecht is in kin leeftijd van 61 jaar ovüfledeïi mej Johanna WaJhelmma Tadt niia een zaar bekende pêraooolykhe d in Ie krengen van Dierenbescbernidng ujitivuTsejrtie dbn Vegetariërsbood enz MARKTBERICHTEN De Kroonprins van Djo a De Kuiunipui heeft gisteren te half vyf ieii fcroonpiritiB van Djocjakarta I ngielan A li pati Anom HaganVe Ncjporo ten paleize Noeirtt nde mot he4 oOf op en s pocdSge terugkeer naar IiwSe m afbeh jiisaud entie ontvangen Ver c bedene Jiiuogw aaid igheidisbekleedMirs ten hove woomrten Ie ïïledhtigiheitï bij De uitbreiding der gemeente Amsterdam In d afdeelingen der Kerste Kamer werden tegen het wetsontwerp tut uitbreiding van le gemeente Amsterdam met deelerï an omliggtnde gemeenten van ver schlllende zyden bezwaren geopperd Men meemie dat de voorgestelde vergrooting van Amsterdam verder gaatSlan voor de gewenschte uitbreiding noodig is Andere leden haddon het voorstel met instemming ontvangen Libe ralc l7nic De Liberale Unie houdt op Zaterdag 15 Januari 1 21 in de Industrieele Club in Amsterdam een buitengewone algemeene vergadering ter bespreking van de voorloopige prrondfllagen waarop overeenstemming i s verkregen met andere vrijzinnige partijen tot oprichting eener nieuwe vrijzinnige partij Hestrijding van de duurte In cJwepvaartkiriiiLgen te Rotteixlem en Le Ajriwierdam wonlen volgen s lip N R i I po mgien in het wienk gesteld om een kiin lHia vaii 2 miiJliióen gulden bijeen te Ijreng n tot voa mmg vail eon maatschapH ij ten doel hebbende de expüo tatiie van imkiïls ter bestrijding van de diuuite De liiatsing von eon be ilnig van 1 miShoen Is reedfl verzekerd De Sc Jieep va art Veren rungiingen Norfirtf en Zuid zi u ook b ü deze pogingen batroltken KAASMAltKT i Woerden 16 Dec l o Aanvoer lOO partijen Prijs Goudsche kaas le soort 72 76 2e soort ƒ 62 H le soort met Ryksmerlf ƒ 74 81 Handel vlug ItNANCIEELE BERICHTTOT WISSELKOERSEN Nict officieele noteering te Amsterdam Woensdag 15 December 14 Dec 15 Dec Economische crisis Wegens gebrek aan beetellingen en over productie zyn aan de glas en aardewerkf orieken De Sphinx te Maastricht tegen 27 December een 50 tal arbeiders ontslagen lerwyl wü vernemen dat eenzelfde lot eea tweede groep arbeidefi wacht 11 25 4 40 20 11 2BH 4 SiM 18 82 H 19 90 60 30 0J2H 48 20 68 10 47 16 Lomien Berlijn ParifS Bi ussel Zwitserland Weenen Kopenhagen Stockholm Christiania New York De Chineezen in Londen voor een paar maanden was er een Tot Bteike Chineesche kolonie te Londen een beele Chineesehe stad m Limehouse met tal van Chineesche restaurants en pensions een uitgebreide handel in opmm en cocaine en dergelijke exotische en voor een zeker soort Londenaara eer aantrekkelyke dingen meer De buurt was een centrum van nachtleven geworden althans vele feestvierders trokken er s nachts in groepen naar toe om te zien of er wellicht ook wat intereasanU te zien wai De meesten kwamen teleurgesteld terug van hun nachtelyken tocht de Chineezen bleken daar over t algemeen een zeer geregeld kalm leven te leiden geduldig wachtend op scheep rslegenheid Het belangrijkste dat men nojr te zien kreeg waren de kleaïige Chineesche opschriften aan sommige huizen Toch bleef Chinatown JEOWils het heette een groote aantrekkingskracht op sommigen uitoefenen Het bestaan ervan werkte als een prikkel op het voor velen zoo natuurlijke verlangen naar romantische avonturen Een bisschop meende zelfs t weten dat heel wat dames uit West End de mooie buurt naar Chinatown trokken om er halfChineeache liefdesavonturen te beieven Dit prikkelend stadsdeel is nu echter verdwenen althans de prikkel is er uit Want van de meer dan 1200 Chineezen die er woonden zijn er pog hoogstens 150 overgebleven De anderen hebben eindelyk plaate gevonden op een schip Tot voor üort had P den de Engelsche matrozenvereenigingW Mzich tegen het monsteren van Chineezpn verzet Dit verzet is n i echter opgeheven en de meeste tijdelyke bewoners van Limehouse zijn terug naar het Hemelsche ryk gevaren stadsnieuws 3 23 i Smokkelen van brandstof Men meldt uit Rotterdam aan het Hbld Naar wy vernemen heeft de Duitsche JHieinstrom Polizei opdracht gekregen riierpe maatregelen te treffen tegon het Biokkelen van steenkolen naar Nederland leze smokkelarü had den laatsten tijd be linkelüke metlngen aaagenomen Vol lena betrouwbare gegevens moeiten alleen Kit jaar te water minstens 5 h 60 000 ton liteenkolen voornamelijk geborgen in de Ëig erften der schepen hun weg naar ons Ibüd hebben gevonden Vooral voor levensmiddelen kon de scbipIper enorme hoeveelheden brandstoffen inIniil krijgen Ons werd een geval me legeIdeeld dat een wagon steenkolen tien tonidua was uitgewiaseld voor één enkele Hol liantlsche kaas De schade die de DuitscheImünen door deze frauduleuze handelingenIhebben geleden mag zeker op 60 millioeniKark worden geschat De verliezen aan de Amstcrdamacke Beuri In haar weekoverzicht das noV vóór de scnaationeele daling van Kon petroleuni op eergisteren schreef de N R Ct Achter ona ligt weder een week gedurende welke de koersfluctuaties op de fondaenmarkt de onmiskenbare teekenen van de beerschende crisis dragen Schommelingen toch zooals die waaraan de leidende fomlsen van onze beurs weder hebben blootgestaan kunnen niet optreden dan óf in een wilde boom peiio le óf in een tijd waarm de noimale functies van den beurshandel verstoord worden door de heftijte emoties van een ontwricht occonomisch le en Wanneer men de kapitaalswaarde van degeleden koersverliezen eens gapt berekenen dan komt men tot ontstellende cyfors Bepalen we ons tot do beide hoofdfanflsen v nde twee het meest op den voorgrond tredende afdeelingen tot Koninklijke Olie enHandelsvereeniginc Amsterdam dan komenwe tot het resultaaty dat de waarde van hetaandeelenkapitaal van de eerstgenoemde onderneming de flsling op 300 pet aannemende niet minder dan 96Ö 000 000 gulden bedraagt terwijl H V A meer dan 400 pet verloren hebbende ruim ƒ 80 000 000heeft bijgedragen tot de algemeene wanr lotvermindering van het Necïerlandsch effectenbezit Weliswaar berust van het kapitaalder Koninklijke een belangrflk deel fn h buitenlarul maar men mai toch wel zeggen dat deze ontzaglijke verlozen zoo goed aUgeheel ten lo te van hetJ Jederlandaehe publiek komen Kn de slagen die zijn gtvallen zijn nog maar voor een gedeelte neergekomen op de fundsenmarkt De daling der guederenprüzen hebben waarichijnlyk nog véél ematiK T en ingrijpender gevolgen geha4 want wèl bestaan geen gegevens omtrent de voor Nederlandaebe rekening aanweziee goederen en zijn uiteraani geen berekeningen in de e materie mogelijk maar ninttemin kan toch het totaal verlies uit dien hoofde on honderden millioenen geschat worden Wij noemen de cijfers dezer verliezen ontzaglijk en lat zijn re ook allearins maar wannfcer men daarbij liedenkt hoe al deze s agen gedra pen worflen met een betrekkeHik gemak en dat tot noe toe ernstig situaties zijn uitgebleven en wanneer men verder bedenkt hoe in de werclil van den effectenhandel nog geen noemenswaardige failliBsemrnten voorkwamen dan la r in deze zelfde cijf ni nog een r len tot pipuginï te vinden omdat r uit blijkt hoe uiterst krachtig de positie in het alfi emecn is waarin oiize handels en geldwereld verkeert met te overiga burgerlijk houdt aaa hét onopt f voor het UNS dar fictie bl ven TELKiiRAFISCH WEERBERICHT Venvachting tot den volgenden dag Matige Oostelijke tot Noordooatclijke wind meest licht tot half bewolkt weinig ofjcen sneeuw matige vorst ONZE DRAADLOOZE DIENST Een dienst by e Apostollschen J 3 Bakels vertelt in het Vryz Godsdienstig Weekblad van Amsterdam vaa een bezoek aan de Hersteld Apostolische Gemeente te Haa rlem Hij geeft ü a van den dienst na de predicatie van den voorganger het volgend veislag Wat Wel a weet toch dat de apostfl schen uitgaan van de p zichzelfniet oriftgisohe gedachte dat ls er in den tijd viiiJezus apostelen gaven van gezondm kmg en profetie en in tongen spreken zie o a 1 Cormthen IT waieibdeze nègbestaan Dus by hènl T In Enkhuizen woonde ik het M dat een man midden onder de preek van n voop ganger hijgend begon heen eA waer te schudden en te brullen Koop de waarheid en veikoop e niet Maar in Haarlem wachtte de Geest heel ordelyk tot de voor ganger klaar was Doch toen welkte hü im ook oveivioediglyk Een bleeke magere plü minus 3ö jarige juffrouw in z art fluweel en nieb n veischoten hoed op begon Allen stonden op Ze hygde Ze kon niet uit haar woorden komen Ze riep met zing inde stem iets van Jerüüzalem Ze hygde nog meer ie boog voorover Ze boog achterover Ze kon geen lucht krijgen en snakte laar lucht Ze boog zóó ver achterover dat ik dacht Nu valt ze achterover op dat kmd MaaK neen Ze kreeg haar evenwicht terug V Ki de nog wat door Wat dat weet ik niet meer Officieel stelde men er het hoogste belang m Direct hadden de Geaffecteerde en de Oude papier en potlood genomen en stenografeerden op wat er uitgegairtd werd Het waS werkelijk een komiek gezicht die beide snel schrijvers in schuinsehe houding daar in die Tweede Kamer Officieel stelde men er dus het hoogste belang in geen wonderjwant l n leer is dat Goo Zelf al dit moots op dit moment aan de menschheid in confidentie geeft Maar de gemeente scheen het kalm op te nemen Ik had echt het gevoel alsof ik de eenige in dit geizelschap was diej v e r s t o m d stond by de godsspraak De opgeschoten meisjes enz onden er kalm by Ze hadden God op deze manier al zoo vaók hooren praten Toen de bleeke juffrouw klaar was begon een ander juffrouw met een ongelooflijk hooge zangstem te galmen De stenografen hadden al weer naar hun potloofl gegrepen Ze hadden druk werk dien morgen ADaarna begon een man Enz enz Een hal uur daarna moest de bleeke nog het weet van do godsinspanning van haar voorhoofd wisschen met haar zakdoek Ja ik heb het ge zien zbo duidelijk als dat ik op dit oogen blik dit papier zie waarop ik schrijf Het zoovee ste spoor we gongje val 1 Maandagmiddag zyn op de lyn van Apel Jiiom naar Het Loo p het kruispunt van e Brinklaan viJf waggon van een goede ntrein uit de mils geloopen Het ongeval orzaakte veel vertraging in het ver TWEED ICAMER Zitting van Dinsdag 14 Dec V tvoJg Afwijking Militledlenst en Landetorm vuoi ititiuigen lOon voorstel Vvynkoop om de bespreking gen in eeiöte instantie voort te zetten Wordt liit t ütf ttgL n o siemuien verworpen L e Voorzitter uepaait den spreektijd by ie lepueKen op iU minuten u heer uu is unter i i vindt dat ei wpi Uegeiyk een meer algemeene beteekeuis a n ue voorgedteiue otUu Oipen vastzit en vraagt na lere imlchtlngen L e ftter U e bavornfn Lohman ch zet uiteen dut er geen reden is om tegtU tiet ontwerp te sueinmen maar dut de iin3toiijk n toiiöchen zicti ftun voUe vryJieifl van besiiHAUig voortiuhouden in zake Ue düiinitie e vvyzigmg üki Mnitiewet Wat de minister voorstelt achten zy ouvoldoenUe voor de Verdediging van üiia la i Voor de zaak der iandbverde liging zuilen uue poiitieke overwegmgen moeten whiten iSpieker aatit het nuodig de regoeuug Uaaiup uiUiiuKkeiyk te wijzeo Uy vraagt de veiitiaiing d t de regeering met de bewapening van t leger zai doorgaan De heer De M u r a 1 1 tu l besiHjdt den heer Oud De melkprÜB Naar Het Volk veii t heeft Dinsfag de heer De Miranda wethouder voor de levensmiddelenvoorziening te Amsterdun geconfereerd met de directeuren der elkinnchtingen ke dier stede om tot prijaTerlaging der melk te geraken De bcsprekingoip kwamen niet ten einde Hl auUen nog worden voortgezet GOUDA 15 December 1920 Het k iaamd kverbcHl Naar de Tei vemfflfcjt is de ontheffing van iiet kaawnaakverbud welke verteend was aan de boeren weUce zich bereid verkiaiu hadden de melk op eerste aanviugc aan bet Zuiveikantoor af te staan ten dienste der co n sum p tiemelk voor zien mg voor loopig nog gtorolongeerd Oorspronkelijk was het voornemen om met ingang van IB December e k alle ontheffingen in te trrftken De beschikbare hoeveelheden consumpfiemelk Iblyken echter van dien aani te zyn dalË e a lHtrefel oog nbli k ll pg idet AaniM t eding Giiisiteren lAcrd dIoor B en W ten gemaenitebui ac aanbesteed het ophoogon van igirortid ten b ihoeve van de R K BmxvMereonif ng St Jos ih De uitblag vma als volgt N V Leeuwen Haastrecht i2i2 00 P V ik Teeken Made N B ƒ 1Ö7 800 H Veibootn Gouda f 210 775 A Ver hagen en W D fciwte i M le N ƒ 189 000 J J Duym Gouda ƒ 207 800 W Oom Aanmerstol ƒ 220 000 A Zanen Vz en Kamsteeg Anmieratol ƒ 218 000 J Verstoep en H Zanen Goud erak Goudu ƒ 185 470 A v d Moidte en J Stuunkn HQ dlinxveld Aaranfi stol ƒ 228 000 C Zaaien Gt Ammersto ƒ 204 600 G P en P G van Balen Utreciit ƒ 210 600 G v Mia beükooa en Vo k Goutia ƒ 226 000 A BofiitenhaJ en C Bontenbal Heeuwjjk ƒ 23I Ö43 De gunnojif werd aaiwpelMudien De Rotterdamache Landbouwbank Op verzoek van de liotterdamsche justitie heett de Amhemsche recherche ëen onderMek ingesteld bij Verschillende personen die in advertenties genoemd Werden als agenten van de Rütterd msche Handtls en Landbouwbank er werd tot dusverre alleen reclamedrukwerk in beslag genomen Het ond jjfoek ordt echter voortgezet Moderne HeratgeeehenWMi Te Munch en wonclen als Kerstgoscheiiken aanbevolen schouwburgbilljetten De ntótelklasse hb niet meer in s taat goede toofteeÜcnnat bölaosbjgeii de tcihQrLi tt4 ur fen lyVlen er onxller huh reipei ilre ilaall nsar den smaak van een puibliek diat beter betalen kan aaaiom aoo g reld uit Beeft Voor geacöveniklen denk oo aan het schauWlïur gfbiJjet Naast het boektgaschen k het toonee entreetje De za ak lylat zoo kiwaad niet Wde met tot de völgieoulc SiinterWaas wach ten wil kan met de Kenst reedfc begmnön Do heer A P Staalman chr dem IS voor elk ontwerp dat verlichting vafldiuk Luengt undür groote hilariteit van de Kamernoemt hierop de heer W y k dem weerm Ministers plannen ondeugdelyk en dient devolgende motie ui lie Kamer van oordeel dAt NederHnd zich bü etn aanval door eeii andere mogendheid met meer behoeft te verdedigen gaat over lot de orde van den dag De Communisten ondersU unen deze motie die m de S D A P hoek groote jaerle genlieul brengt vooral als de heer Wyk J U ep zegt Als myn motie verworpen wordt dan PJJioop ik ook dat alle tegenstemmen bereid zulten zyn om den minister vypOorlog de gelden voor een goed lege oe te staan want een goed leger hebben wy noodig en op voorstel van den voorzitter tot directe behandeling besloten wordt Ken drukke discussie ontstaat afgewisseld door interpellaties van Jan Kiaassen am het adres van den heer van Wijk de S D A I leden die onderwijl druk met elkaar Qïnfereeren Zy trachten zich er als volgt uij te redden De Jjiter K k r Laan s d a p achtbet g n systeem van len heer Wijk meteen dprgelijke motie te komen De heerWyklwil de ontwapening j t en wil nu tot een uitspraak brengen Spr party zullen zelf uitmaken wanneer Aet tyd is een de gelyke uitspraakte doeii De be v Zadelhoff iS9 tp richt ziel tegen de communisten waarbij de heer Wijnkoop e p telkens intertïimpeert en de heerXS c h a p e r de heer Wijnkoop een glas water aanbiedt Er is groot rumoer Na repHek van den Minister Wordt demotieTer Laan opheffing ve ting stelM en dg motie WiJ k beiden respectieveDe Ongevallenwet ij k met 4 28 A en 66 3 st verworpen Jlet b iur van tien AJg MftrlflOiI B n Bij déartikelsPwijze behandeling wordt van Handelsen Kantoorhöiienaein hee e i amendement Zadelhoff om vermindeaan te ThweAle Kiamer y mocïrt de in ring van het contingent tot 1300Ö leden 1 onze Dienstbode Is iiUiio R f in ercU tngen flink looft UB RAAOri Min nette Dienstbode P U leufiijil ca 20 j r Adrci M vr KNUPKER Priu Heiiilrlklaan 38 Ku t rdam 82 13 It Het ISRAËLITISCH ARMBESTUUR to GOUDA heeft de eer ter kenni tier inKe tenen te brengen dat het vountemeaa ta a a VKUUACi 17 UKCEMBKK eene CQtLECTE te doen hüu en ten bahoeva van de a n a zorgen toevertrouwde armen Het Armbestuur omoemd neefnt éê vrijheKl de aawlacht er op t vestigen dat dete collecte slechts eeamaat por laar g howWn Wordt weshalve het deze coUocta te iedera weldadtgheidiain aanbeveelt HET AKM ESTUint GoDdii i DeeaiMbar Itim IM H SCHEEPVAARTBERICHTEN STOOMV MU NtfJ BIlLAND Kon ne m der Nedertamten uitr arr 12 Dec te Port Said Bembramït uitr vertr Ö Dec v Colombo verb KON WBST LNID MAilLD Anw r tlbuiei verbr 10 Deci v Madera Berennce arr 12 Dec r West Indië t Nwr YoHc Jason vertr 11 Dec v Guayaquil n Eten JAVA ACIFIC UJN Tjikembanj veatr 13 Dec v San Fmhcmco n BaMviia HODLAMD HAiMKkUCA LUN Mioerdiik arr 12 Dec v Hottamhim e Seattle Soaatdijlc V Bottoixiam a Naw York pn s 10 Dec C ape Rac ROTTHaDiAiMSCHfl IXOTD Merauke ui r vertfj 11 Dec v Suez S amarind Ümi Wertr 10 Dec v Periin Tabnnan uitr rartr 11 Dec v Perim TamftKua aft il Dec t Rotterdam leBatavia Rendieenende schenkingT 4 Medsjceweeshuifl dier Ned Herv Gemeente te Ape doiW heeft van een onWten le drie aan ieelen KontinkllÜfce Petroleum ge kregieai De moord oip karl raal Vop Naar h Hlbl A vemeeaiït heeft Aldert Smit na de v rwerpinig van zjjn cassatieIWToep dioor den Boogem Raad bekend de avordenaar te ayn van korporaal Vos Muziekschool De Nieuw pohöuwburg zaal was vanlïwtlidlag zÓotJtoI in sballes en verdeire Pant als op het podium bijna uitsluitend an de jeugd van de lagere school Jongepianis ten violisten traden op om de resultaten van wat ze metfof zonder aanleg met of zonder veel moeite hadden ingestudeerd ten Deste te geven voor hun broertjes en Zusjes hun vriendjes en vriendinnetje sommigen voor huil oude rs vjpral de moeders waren vertegenwoordigd Een gew i htige midjiag voor hen een middag waarvoor ze van zelf hun uiterate beat hebben gedaan die vanzelf hun eerzucht prikkeldel Onnoodig te melden dat een dankbaar applaus na elk nummer door de zaal daverde dat eiken jeugdigen solist waarvan er tych enkelen voor het eeret p dit grbote t neel oor dié heele groote volle aaal tond moed voor het volgend jaar xal hebben i r geven Dan kunnen ze hun vooruitgang toonen Het leek na v ir id iK uitwerewten Artistieke exploitatie Het Hbld schrijft In den Amsterdam hen Raad js geklaagd over bokBery in het Xoncertgebouw Niets aAn de doen de on ernepiing kan haar zaal verhuren voor iedere cultuuruiting Doch ook anderen hebben zich gestooten aan het eigenaardig contrast Felix Salten de fijne Weener ► pnmt nogf wat na in het Berliner Tageblatt ever zijn Amsterdamsche dagen Hij j bij het boksfeest geweest hy is weggewpen toen de eene ker l lag te krimpen ii een maagstoot en de kamprechter Wuwgetet afmat of het tien tellen zou duïea eer hy weer voor het verdere op de bee enzou staan Toen is hy weg loopen naar de klein Ual Daar werd Beethoven gespeeld Bok era en Beethoven Ginda aan de andere zijde van den corriwr in de kleine laal is een concert Daar M elen ze trio s van Beethoven Maar tien ï n en ik ben er Dat het wat vreepd is Ds G Wisse De Ned meldt dat ds G Wisse met algemeene stemmen door de classis tjtrecht der Christ Geref Kerk bijgestaan door de Deputaten Synodi is beroepbaar gesteld in de Christ Geref Kerk in Nederland ittAii LE EN BN KUNST n Rembrandt ontdekt De berichtgever van het Hbld te Berlijn telefoneerde dat naar Het Berliner Ta geblatt meldt in een afgelegen stadje In den Hapz een Rembrandt is ontdekt waai van de echtheid is bevestigd doli de heeren Bode dr HofffÈède d Groot en anderen Het schilderij dat voorstelt een voomamea ii er op leeftijd is een jeugdwerk van defl meester oit het jaar 1630 of 1631 POSTERIJEN De postahWw ea gtradlNu Hot TWeede Kamerlid Jtir vM Dooiti hecfit aan den Miinjat r van MNharatAi de volgende vmfen gaateidi Kan de Mdi iter mededeelen welke óe kosten sijn van btt önlaota Naar JHot Vaïk veriMwmt beeft de Siter Schap r aan den voorzóWer tier Tweeöe KMtftor fcrvraaei of de i t i jdan ft a gr sterem aoA le Kmuët mede Ie0ljr n iiuuUce hiet cooiliet rOet Servië te ioen De K a meri re id Bt heeft hierop em mikmm Mé antwoord fnuKeven Het K dem lid van de Tweede Kelner be Jonge heeft aan den minister va WtenJandsche zaken BchniUUik de volgende vrugt n giiüUiid Wat 18 de ooraaak van het conflict metde Servisciie regeering die vuigens berichten uit de nieuwsbladen pnzen msul teBelgrado heeit uitgewezonï Sedert wanneer hoeft deze consul bervie moeten verlaten Om welke reden ia de Kamer omtrent teze voorvallen niet twjier door deregetTing ingelicht Het Uuurterapport Verarhenen ih het op 21 Uctuber j l vastgestelde en enkele dugtn daarna aan de Koningin aangeboden vcrbiag dtr StaatKComtnibait in aake de duurte Aan de commiKHie was opgedragen een onderxoek in te stellen m zake de duurte van de voornaamste lc enal fhueften na te gaan of en in hoeven ö door regeermganiaatregeten of andurszins algemeene pryast jging kan worden tegengegaan of altlianti voor bepaalde artlkek n beperkt indien zjj termen tot een ingrypcn aanwezig acht daartoe strekkende vpointcUen te doen Op den voorgrond stellende dat voor herstel van de ontwrichting van liot economisch leVen welke o a in het duurtevcrHchgiMel naar voren treedt soberheid en aibeidaaamheid der geheele bevolking volstrekte voorwaarden zyn komt de staatacommishie wat de verHchiHendo vormen van duurtebeatryding betielt tot enkele conctusies waaraan wjj het volgende ontleenen Aan algemeen geldende of plaatuoluke maximum prijzen kan uit een oogpunt van duurtebestrijding slechts zeer S epeikte be teekenia worden toegekend Uitbreiding van het stelsiel van toealagen op eerste levensbehoeften is niet menscholük Als overgangsrnaatregfll is voor zuivel productei en suiker het stelsel van prijsverlaging voor biniienlandscli verbruik te aanvaarden De beschikbaarstelling behoort te geBchieden tegen prijzen waarnaast aan strafbepalingen aanvullende betcekenis kan woiden toegekend De factoren die bet genoemde euvel in de hand werken doen zich nauimate de oorlogstoestand verder aJ komt te liggen niet meer in denzelfden uciiten vorm voor Niettemin blijven in de wijze van prijavorming van een reeks goet lenen belangrijke verschillen met het tijdperk vnn vóór len oorlog aan te wijzen dieinogcliikheui laten tot verschillende vumien van prysopdruving welke by een juiM functionneeren Man het telsel van vrye mededinging uitgesloten zouden z in geweest of binnen enge grenzen beperkt zouden zyn gebleven Ciedietveileening van overheitlswege ten einfle te voorzien in de gestegen kapitaalsbeiioeiten van coöperatieve verbruik vcN eenigingen verdient sIh overgangsmaatrerel toejuiching mits aan de credietverleening de voorwaarde wordt verbonden dat het i rediet uitsluitend heelt te strekken tot bestrijding der duurte Ter voorkoming van verdere depreciatie van het i uilmiddel is het in beginhol gewenscnt dat de rente op de geidinaikt in evenwicht wordt gebracht net de werkelijke verhouding van vraag en aanbod van kapitaal inciien behalve de voortgaamie derfreciatie van liet Nederlandscli ruiimHitfel nog bijzondere factoren van min of nypt r tijdelilkeu aard in den huldigen stuiUl van den dollarkwer uitdiiritking vindffl dient do vraag onder de oogen te y ioixien gezien of en fn hooeverre tegen iipien koersstand hetzij in het algemeen hetzij en in hoeverre tegen dezen ongunstigen or speciale artikelen maatregelen ai n te Het inVöeren van belastingen welke inperking der vertering jnzynderlieid d luxe vertering beoogen is in beginsel gewenseht Aan het rapport ia een afzonderlijke nota toegevoegd van het lid der cotnmissie K M Wibaut die zich met de principieele strekking van het rapport niet kan vereenigen De heer Wibaut de verwachting ten oijzichte vyn de vrije cuucurruntie niet doelen Een stelsel van voortbrenging dat gericht is op de grootst mogelyke wjnstvoor fe onderhemers moet naar zijn oordeel de vrije concurrentie in toenemendemate uitschiAclen In al die gevallen waarde bedrijfsontwikkeling de vrye concurrentie tot een belemmering maakt voor dewinst Dat de staai marhteloos zou staan tegenover bot duurteverwchijusel voor zoover het zich uitspreekt in de erhouding tuischen pïwiuctie en gestegen oï Btügï nde koopkracht der massa kan de beer Wibaut niet onderschrijven Voovbereidingen mpeten wonlen getroffen en grondslagen worden getroffen voor oen stelsel vun voortbren r g en een voortbrengiAgsbeheer waarin groote massa der arbeiders vertrojjweïi kan stellen in dien zin dat hare o doarbÜ betrokken worden om er zi kenschap van te geven of de voortbtenj ing op df meest raonomische wiJze wordt gericht op het verkrijgen van de grootst mogelijke hoeveelheid begeenie goederen of bij de productie en dtstributfe dezer goe ieren allo verspilling jA ocdt uitgosehakeld of by de prijsvorming dfezer goederen alle bui tensporige vergoeding van in de productie of in de iSrtributie gelevenle diensten wordt tegengega en voorkomen eit of de Inkemsten verdeel nig ge8chie I naar een voor de gemeenscHap aanvaardbare maat De Ziektewet Hei beatwOf wan ten Prov Bond vnnZiek nffeM uitJteeireTrae vereenigingen ill Zuiï H ïJ nndl waart y zijn aangeièoten 104 sieloenÜaiMwn met mim 25000 le rU S heeft naar rte V R f vemeomit i terfioflr de k wAgf nAé motie me jf entpene etfmmen anjpenonwn Het bostfliur vCBiK geihoord de bo prekin Inxalce fle oiBdMh ntfcU ffen taiaéchen wieriflgevera en worknemers vftkcentralM betreffende een amlère wijze van teken8 lduri k erfcir J h fr fe erefc fw rttnr V4iml e weo k evi rs ten z e ie toa firee t liaar aobMpe af3t tir nc nit over MA feiW dat tm l ze f¥l0rh Ald lin c h i NederJandt i Vertwral van Z eken ka n met irALOOQ kiden njet j ifflboord noell in de omnÓMiL ziLtii heeft teoneer mm omdat TMt Vvrbond als btt aemj e terzake kundEff te beeduwwenj Ififturt een reffehng al £ héar wonït otÉnrorpn ten steitote af omJat het beheer zal Icomen in hamk n van Centraal Beheer vooftma Werkje vSBTsRisico öartk W óas tri dffe i ïnet het be in el van zolfbeheer door d verzeik rd en dlete ne elirff ncKMit aJles knn onii utt ein en ton minste 700 000 personen er bi iteii blywen deze regelim nimmer afdioende kan vooï en in tifdte van werStjoo lheuü wurkifetakung uitiBluiting o erge aan naar aroiero vakiken voor emgen reloeninjT geen werken enz voor ecn goetlLregolmg noodi is jaaienJange kennis van It pTHctiJk en deze alJeein te vmden is b oTjfnc aietoenikasson en fondsen en èntSjreekt inO gemoemde vakrentralen r letien waarom hfit het Nederl Verbo nd uitnoodiigi te ii oe l gu te eön algeijiecne ve actering U beleggen ten ercule onze houélng natter Spoorwegovereenkomsten Ingediend is een wetsontwerp tot bekrachtiging van nadere overeenkomsten met de Mij tot Expl van S S en de H IJ S M Aan dt Memorie van Toelithting wonlt ontleend dat de buitengewone omstandigheden inmiddels een toestanti van onzekerheid hebben doen ontstaan die naar het gevoelen der regeenng tot principieele overweging noopt De kans dyt het bedryf een dividend van eenigc betee enis zal opleveren moet vüorlüopig gering worden geacht I eze umstandifïheid vtrpiichtte te rekenen met de mogelijkheid dat de maatschappijen gebruik zoudin maken van haar bevoegdheid om vwlgons art 29 der overeenkom aten van 1890 de overeenkom sten op te zeggen en den Staat tot naasting te nopen Wat betreft de kwestie balans of koopnaasting betoogt de Memoiie in den breede Ie groote waarschynlykh d dat de keuze op batiinsnaasting zou moeten vallen en wel zoo dat de balansnaasting bet gelieele bedriif Bou dienen te omvatten De Mtmone bepleit alsnu dat ingeval de Staat ni uwe voorziening omtrent het spoorwegbedrijf maakt daaivoor gewyzigde bestendigmg van den vennoötsrhapsvorm moet worden gekozen en de repeeiing niet behüordde af te wachten of zij uiterlyk tegen 1924 tot het treffen van maatregeien zou woitlen genoopt Afgeschei li n van andere overwegingen had zü reeds aanstondi te bedrnktm d t de overgangstoestand naar andecs waarschijnlijk wordende naasting voÏF het spoerwegwozen zou kunnen betcekencn een tydperk zoo niet van stilstand dan toch van venlcr vcitra gde ontwikkeling terwijl juist herleving dient te worden bevordenl zoovee de middelen dit toelaten De rei eling belïAaamd jn de nadereovereenkomsten welke al s vj ucbt der onderhandeÜnK zijn gesloten gaat uit van dehooMgedachte dat de aandeelenkapitalen tlians bedrafcende J8 miiliom voor S S en22Ü millioen voor H S wonlen uitgebreidniet len door den Staat te nemen bedragenvan 22 en 27 a millioen zoodat de Staivin beide maatschappijen do meerderheid deraandeelen zal beyitten en geleidelijk bedragen van samen 49Va milLioen boschikbaarzal stollen Donr het prijsgeven van de meenlerbeid zien de oude aandeelhouders af van de b m tot dusver toekomende macht om het recht der maatschappijen tot opzegging van de poorweiïovereenkomsten na twee jaren van lage dividenden in to passing te breiiiren en daanioor den Staalt t jt naasting te nopen Ken voor den jfStaat zoo gowichtige verandering zal luS t meer door den wil va een aantal particulieren ip heü le en kilnnen woixlen fernepen Door thans een beding van aijron eenen aard te stellen wordt de grond si a e p e e pd voor een gezonde oplossing fn at meenen zin i an het vooral in de laatste ayden Z moeilijk tramwegvraagstuk len zjje t r ndf tofr n erTOier vrij togf tirt en ijn de mritni5tprfe le befcchikkungen van 9 Nov en vlSn 22 Dec 1917 zootiat simfa gi tflren het verroei an alie braiMtetoiffen zonéor ojulerischeid uedor gelieeJ vry is IHspKiittuiWe uitvüiprvferboilen liniater van Ijandfboaiw Nijverheid en Han lM heeft beisioten met ingiang van 1 DeeemUjCT 1920 weder dispensatv te v rleencn van de vertwxien van uitvoer van roigige roggemeel met inbegrip van roggeb oem eii andere pirodiueten Hn ron ife Deze art ikelem z n thans dlerhaive we Wr ten u tvioer toegelaten Hveneens woixkt van morgen af tot n ifiere aankjondfi ng dlispensafci vcr cen i van bet uifrvoerverbod van beendesmwl e ilin OtHl Iinl t r JanMen life heer J C Jansen oudf Mini iter van Miairine ofud id dier Twee ie Kamer en oud wertllKmder van d Gn avenhage beeft Dinsdag omter vele bAwij zeif van belangstelling laijn tachtêgHten verjaaaxtag geviendi De crcd ovcroenkqmst met DüttchUti Naar de N R O t vemeenit is mr J C A Everwijn hoofd dtef af lce handel in bet ftepartflment van lantlbrfuw aan gewezen vtKT benoemtinjr als Nedeinlanjdsv hc reiïieer jTigisconnntefiai mat de taak contriofle uit te olefenen op hot beheer van het crediet en lie wiaarfcoixen bepaald in h t n et hot Duibsche rijk geslotefi cre Ite en stwnifeolenverdnqjgr i IHj vteid e doen zijn verweren met 48 28 temmen Ook vNifUeB een 1 rietje amenaementeaOud verworpen om den eersten oefentijd mtMT te verkorten dan de regeering voortfeli n I a Toor de onbereden korpsen en der nberedett manschappen der artillerie niet ten hoogste zes maar 4 maand b vpor hen die behooren tot de infanterie of ée vesting artillerle en het bewijs van voorgeoe f endheid hebben verworven niet ten hoOg ste vier maar 2H maand en c vijor da cavalerie niet ten hoogste adittien maar 12 maanden Het wetsontwerp wordt ten slotte aangellOiaen met 6Q 27 stemmen In de avon ergadering wordt de artikelsgewyze behandeling der landbouwbegrooting voortgezet De heer Marchant v d J beet de minister welkom bij diens terugkeer in de Kamer Bii art 8 licht de heer Marchant een ahiendement toe om het artikel me ƒ 15300 te vei minderen om te laten vervallen de uitbreiding van per soneel in verband met den afzot van land en tuinbouwpri ducten Men wi een dienst inrichten om daarvoor in het buitenland reclame te maken met een landbouwconsulent aan het hoofd Op zichzelf is dit denkbeeld niet zoo kwaad maar moet men thans nu onze financiën in zoo slechten toestand verkoeren tot deze nieuwe organisatie over gaan EHfr amendement wordt bestreden door de heeren Deckers r k en Mi Rappard v l en verdedigd door den heer Teeubtra v d De Minister van Landbouw Nijverheid en Handel de heer Van Ysselstcyn noemt het geen weelde dat we trachten onzen afzet van landbouwproducten in het buitenland thans uit te breiden op een oügenblik dat we staan op een keerpunt m onze historie ten opzichte van den uit voer v in land en tuinbouwproducten Spr zou de satisfactie van deze bezuiniging niet gaarne voor zyn verantwoording nemen De heer Marchant v d repliceert en handhaaft ziJn almendement Kveneens de heer J R a p p a r d v l De heer Schaper s da p aarzelt ten aanzien van dezen post Kan de minister spr aannemelyk maken dat deze post niet heeft de neiging om uit te was sen tot een vee te groote organisatiG dan zou spr zich er mee kunnen vereenigen Na dupliek van den minister wordt besloten de stemming heden te doen plaats hebben By art 36 bespreekt de Meer D e c k e r s r k het nieuwe instituut van de lagere land on tuinbouwscholen Gaarne wil spr tot een eerlyken proef daarmede medewerken De heer Bakker c h vraagt of waar de scholen naast theoretische ook practische onderwijzeis zullen worden geplaatst speciaal voor de tuinbouwscholen De Minister zegt dat ook aan de tuinbouwscholen practici zullen komen Overiguns zal een commissie spr adviseeren omtrent de inrichting er van By art 4U bespreekt de beer Deckers r k de landbouwwmtercursussen o m dient het toezicht verbeterd De Minister tracht het toezitht uit te breiden Bij art 67 licht de heer Marchant v d een amendement toe om het artikel te verminderen met ƒ 231450 om nog met te beginnen met staatsexploitatie van de proefzuiveiboeidery te Hoorn en van het prooistation voor de pluimveeteelt De heer v Rappard v l adviseert splitsing van het amendement De Minister deelt mede dat een vaderlandslievende Nederlander jhr Teixeira de Mattos te Apeldoorn zyn büitenverblyl te Beekbergen geheel gratis aan den staat heeft aangeboden voor bosch land en tuinbouw In verband daarmede zal nu het pluimveefokstation daarheen worden overgebraclit en zal het Ryk alleen van de V P N het fokmateriaal de broe imachines en de roeiende goederen overnemen Voor de exploitatie zal een nieuwe vei eeaiging worden gevormd De he r Marchant v d trekt zU amendement in By ait 50 bepleif de heer Van Rappard V I instandhouding en leorganisatio van het hengstveulendepót By art 3 zegt de heer Wintermans r k j t de subsidies voor de kle iveeteelt verhoed dienen te worden m verband met den uremlag Tm heer Teenstra v d juicht toe het btiAten van kleine boerderyen Spr dient een motie in ter bevordering van de stichting van boerderijen en van de ont nning van woeste gronden die zoo spoedig mogeliik bit de wet dient te worden l eregeld Deze motie zal later worden behandeld De Minister zegt dat de heer Repeliuö een van de honderd uitvinders van geheimmiddebn tegen mond en klauwzeer is Meencn zy dat hun middel beschermd moet laten zy dan octrooi aanvragen beeft den indnik gekregen dat er in die geheimmiddelen toch el iets zit Bü art 102 dHngt de heer W e i t k a m p rk aan op het vervallen van de N U M heffingen op de kaas De M i n 1 s t e r gelooft ook dat de N U M heffingen op de kaas zullen moet vorden opgeheven Over enkele dagen HnP hy daarover wellicht meer zeggen Hierna wordt de verg cring verdaagd tot heden LAND EN ZEEMACm De Helgiache bcwapeiing Vrijfliag i i zün zoo meldtt de Ndeuwo Crt de vier zivaj e Thiitsche kanon hen wVke naar men zegtt inde rtijd Calais bcflch ten hebben te Baarle Nassau waar zy Tiog geïnteTneend wiaren door een Bdg schie commissie overgieaioimen Het Bélg sche legi r heeft d aardoor d e i e6chiikk ïi g gekregMi over vier op spoorwagens gemon teenle en tlui sno verplaatsbare ver dnagcrxie vuurmondien van root kaliber Riddetwldijen B ijkens de Meonör p van Antwioord beti ffen ie h t Watwwvtwerp tot verhöog ing ter rdvtewolttüen wemschen de Minister 0n Kodonrién va Oorlog en van Marttie o a de riddtfrsoWiJen voorr de adljudant TWEEDE KA MKK Zlbtinr n betlea U l NMtoUadwA ÜarvtMi ocMifttal Basèoten id de voiffende ek o ric tatxnUdiMt ea M anta ToiKl Uudhr en DünUerx a uvonil te venipwterett De mkaMer ma Bh i te nl aadaehe ZaWou legt de volgentic vierklarinc af iniakv iMt Nnfarliwlaeh HerviMii OMfUcli liappttpoiit cooaul en waarneraertd cuoaulpmaraai der Nadertantlen ta Uctgradu ee Uustenrykach underijaan wns in Auguatua 1914 tn t begm van den oorlog door da iiervUKihe autoriteiten in hechleais genomen ea vele maanden te V ranja gevangen tr oiK imdar dat daarvan mededucling wer fe laun aan unze regeering Uegin ynt bü t kÉtam dar iitSj mk4uia n kwant partü partijen vast ai do Vrlpield lea MB o ieèl Itanjwpoit tP hcjprado U iujr U h ti Ooa ia i4fiMiltkUo aari chfe rwpu ruHT Bi t 0dt hum mot uIh oikMui laar bii Ui ioven van S TVAsr3 tv BtiUrraiio aan Iwn lamWenooten M battNdênd aoy ItrUaen hetiten Qv eUfen ten town tto Sarwiwehe nmmrutx In liH9 te Bölitratio was bofugKekceixi Hij vxTXocht dem inplaattf van vuraachitaatte oiimbamliiirheilen te plerbm wo r haar oolrd ten legen nwpapon hem van ailo co i ui4UiY functua te onDbeffea w j 4ts lin houdimr titdena de Ooatüm Ai k ïhe besettUMt De Nederiamiache regeenug verkiaarüe zich bereid aan t vonoek gevolf te gvvm fd dn Seiviache reipMNriiur haar leedtwwian be tuj K e over Imar optreden De ze ttaf ten toette tA kifeiinuti tejcen ia hamlluivAff van RApt wi ort a n overw upend beswaar te f tji tM u nuiAr loKttn Auasuitius uertl hem pl llis fin i miiiiin vooraftnumle kemüaiteVkiix aan de Netieï andHcha namtiam leit igogniven het Kervijch gtrondireiiied te verb4t a 0a e leeo iremalttke 7 f nota van onzen ezant went oJnd Octobei door den Seivisohen miruatej van Buitea il idtarlw Xaken muir onsen miant t uj rc wnl n omUir mediodeeliwr dat hy weigerde haar aan te uemen xomler nadere verklaring l e minister prealdent die den bewindsman verving nam Vrijdag J I tegeiunrtr onsen geaaat de voUe veraaiwoonlelijWieid voor dit optreden op mUh Ortdtiv deze omatandigheden vo€ UU de Neffeiliuiderlm ntcmtinst tóch atm Ïmt ap llKheul tecehovor doM herbaalde tVenktaV veiptlaht het diplomatiek verkeer tydulifk te tcb ir 4en waardoor misKchlen het beat een moer duurzame verwijdering tasscbeD belde landen kan worden voorkomen Mayw I M 4apig PAIUJS iö Déc Maycr DuUbA geiantte Parijs is Dtnadag tefug pelftcrd B heeftde leidinrr van de zaken der ambasswle weerop ieh genomen De ctefecentie te nipwl PARIJS 15 Dec De Petit Pariaien schrijft De conferentie te Brussel tietreffende het herstel wordt owler voor Krankrijk gunstige omstandigheden geopend Het Kransche volk zal worden vertcgenwoonligd door geesten die tegelijkertijd voorzic itig en geroutineerd zijn De Kransche regeering is zoo verstandig geweest hun haar müu vertrouwen t jfdieokaA Voor den eersten kier misschien zal op oen conferentie van deze Hoort een haUlei idéé heerschen Wat betrrft Frankr k vervolgt de Petit Pail8iefi het i ï waatachynHjk dat verscheidene critici die haar slevht kernen in lett vervolge verbaawl zullen liJn ov r d breedte eti de flinkheid dier zienswijien 7 zullen bemerken bijv dat Frankrijk in tegrastiraalc met de meest perfide legendes die over haar zijn verspreid verre van de wöder oglt Vln der Duitacha induatrio testen te gaan niets andera vraagt dan dien weder opbloei te benutten in belang der tlaarbi geintoreaseerde stfekcn De conferentie vaai Bruasel kan nieta anders geven dan een programma indien ze dat geaA xal se haar X4d niet hebben verlorett Kentaii KMtHÉRt n e Venetl PARIJS 16 Dec Koning Kunstantün enzyn familie eyn Dinndagavond te Vene aangekomen ze zullen Êfth Woensdag naarGn kenlanit m schepen De ht er B ch ap e V a pnH tt gen ie gebei mihouding teffenovwr KaUURf tn pubiiek lUe se iort jaren hdwkfcn mfff ten wiüten wat er gaande was Ziutk flMI Ik handeling ikr KMne kontt in oen dftmucratiach consbltiktioneel land nkt telMW r JfUiiiatar vtwfffc in welk atadAttm Vin mededeèlkng Imti moebeh wowli n itetl ian Btf iet VQoniitj4 ht of en bevradE tmfe oplos tinig w as ht t betor gwen groe ere rm Ür aan de loweMtte te jÜmt de Baak sno üp w voor dr i ring een verraseitvDe heer Du ye i d vra t of de i e commisiJe voor buiitvnÜamfcHchie Fg nhe ien i beftumdaHd De heer Schaper axli vmagt m KK ieoling d r atjkkwn aan d Kamer mat ÜÉl og op i X beFhandiiling der Muk bU Ihi tLiiLindscho uken Do heer o hnTa n cK meent dat dt mmiiAer vevataid haeft ehaailel k I M 1 n l s t e r deelt nvwïe dat de mêk niet m ike commkwie reosr Buitenlajnlacike Zaken is bespa oken T Ben p ibUcatie dar Multinil baalMit ea beaw ar Za Üa Chter v i aaiteire bvlaakMÜt De OMtB imnilehngtvT z yu Mïrootande inondaliiK evwrd l l eerH res lh iys vJ acht da conc ak 8 van li n iww 8c tfper Va ntar g Spr vraagit overlejpjrihg van een proCto ij ftl 4 r inon ieian iB owierhwndifcblgen De versiering uurt voort = 3 llVl l V llé Verloofd AöAATHC SIBBES r AAT8TB BERICHTI R gentesseplantsoAi 15 WUdttrtuit SI UK tioudtt H Ml gaaraAeMtintksren BOaa Aif r H Dbc v d Baron Friedenbui presidlant der Rotianchche miasia tS f eoLer evn schitterend berwUe van heMa voor de ttufifpaaraehe kindaren dttOnlnt hijVle KK wee tk ijderen van het ppbi ËtaalaweeHhui tpyote kant Kh n 3 ken ait mi Ha tf o zon l XWttenc IdOfnen tit Holland aanb Bdtngen waann flmiUaa aldaar axh bearwt vei fartn lot awinemit van HonffWJr 8ehe kinderen De Burcerwaehten MUNOHl iN 15 Dec VJ N het aniwoont van generaal Nollet op te Duitiche an ooixt nota Jnasaloe de ont lndiny fer EïnwolinerwpJiren en waarin t Duitsche antuKwrd onvoldoende vvnh genoerod bekamt was geworden kwam die mmtsterMail vtoi Beieren onmddiMltifc bileeei om tfcfinuticve bflaliBsing te nemen De mmiwterraad was het er over eens dat de toesiand geschapen door den eisch van onmddJotii ce ootbmdinjT der Burgerwachten laer ernst was De Beicnche regeer njt fcaèft de ryktregeering verzocht de omSerItatxlolingen voort te aattan BcMltttuMMaaila la Shwaklfa Weenea 16 Dec ViD Votgpna ontvangfn beiiiciiten aal Joftianai Maaaarvk ile Mn Tn den president benowul wonlen M gnawmaHA vw Slovak aaar liaabuurscommieaie ingest aal gpirdaa DuMleur Vtoderiandadtf Bank p rtSl de h Sen te Amaiterdam gehouden iMitenee v alcaaMea veivad nni yai 4 Ncd Bank is benoen i tot directeur de irA ï tot Arecteur ie