Goudsche Courant, dinsdag 1 februari 1921

Ifo 14537 i Rheumatlek en Jicht genezen N twintig jaar van onuitflprekeI Jk lijden heb ik muzelf genezeD Sindsdien heb ik het als mijn levenstaak beschouwd ta trachten ook anderen te genezen Ik weet wat het beteekent tt moe ten Igden maar ik ken ook de vreugde van terugkeer tot ge zondheid en krat t Ik heb mezelf gene zen maar ook duizenden anderen T l van atteeten xon ik U kunnen toonen van heden die reedi vel geneeimiddtten vrachtelooi hebben gebruikt en ten ilot te door Gloria Timic zt n genezen Z ziin au weder gezond en sterk en zy vert§Uen een ieder wat Gloria Tonic voor hen heeft gedaan Na veel studie is het mw gelokt iit gcneei niddel samen te stelten foor de geaezing van Rheutnatiek Jicht Spit en Heupjicht Indien Uwe ziekte behoort tot 4e z g oQgeneesluke gevallen zaj én doos waarschynlyk met voldoend tyn om U al gcheele genezing te brengen maaV toch sal U reeds na de eerste doos blijken dat m na bewenngea waarheid bevatten GLORIA TONIC is verkrtfgbaar In doozen II ƒ 2 50 Te GOUDA by ANTON COOPS Wudstraat 29 en varder bQ de Toonutamste Drogisten Vraagt ereneeiu de GLORIALAXEERPILLEN k ƒ 0 75 per doM Waar niet v rkrugbaar volgt toaxendiBgna ontvangst van postwissel plu ƒ O 29 voor porto door John A Smitb N Z Voorbargival Amsterdam 9071 M Adverteert in dit Blad Mnblkiïpju Trimiü Soliede Salon ca HaiskaBMnsnbel al Tafels Steelsa Uainkasten Swegels Sebildertla Tksata Mi ikenhooten Buffettai Bsekenkasten Clubfauteuils Zlidan alueksAneubleraanten LesraaMaWaaMtaa KaDokmatrmsaM WaUaaa SatVa fitkmtM StTwNBatraassa saa ea 5Sa SFOTKOOPJIStll M B 8TI ADBB8 TOOB JONSaLUI UT HuwnintsPLAinnii timnUTWkmiUt UiiUliUi ROTFERPAH Tdefooa ItSM J AGEMPA 1 Febr Openbare vergadermg Veraan Toef SoeJale lezingen 3 Fetman 8 uur Noomm SibMWbart e AhoMienienlwDoiatelHu kor M Hot Tooteel MfceM T i eken wU mrenki ttk l J teekn te mom ontno sarfMnunti ooocssten vemuksiliklMdsa ena oen deze m onze sffands t 1 lUGEKOMEN ADVERTENTIEM A BKINKllAN 4 ZOON QOIKU Voor de vele bluken van deelneming ondervonden bu t overladen TM onzen heven Man Vader Behuwd huwden Grootvader P DE BOER Sr Arts betuigen wd uitsluitend lanfs dezen wtg omen harteHjKen dank Uit aller naam M K DE BOER Tan Ammer Gouda tl Jan 1921 717 17 O geae óit DondenU 20 Januari van MD MARKTKOOPMAN een Debruikte Waterman Vulpanhoyiier heeit gekocht wordt beleefd verzocht ond rNo 787 te chrtiven aan het bur Gouduch Coumnt MaHct 31 dur deie penhouderVU DIEFSTAL afkonuUg is 16 wr Dr DE HAAS KRUIOEMOEHEZIIICI Ilatr 4S DM N a 134 7 ahriHallill jvietaiiazijo J UNBE TIENOEWEB G 90UDA TCLKFOOH MO Luxe gesloten AUTO m f huur ANTON COOPS Orailit Wljietriat 81 T l 32 Molanaara Rindapinael Raburina Kiadarmaal liaaUé a Kiadapmaal AUbtaMM GUMMIWAREN Patent Beneesmiddelen Injectie oor neus en oorspuitjes Elastleke Kousen Warmwaterflesschea WindkuBsons Buikbanden enx N V MU SANITAS OVDA Korte Tiendewer 10 ROTTI RnAM KorU Hoogstraat 17 UTKfCHT Voorstraat 106 AHSTLKDAM Bemlirandtplein 4 Ook voor U Un de hoeststillende verzaehtende sl nv oplossende LIA tabletten een onnusbaar middel ter voorkoming engenezing vanB e t K lpliB V rke lk U Onschadelijk en aangenaan van smaak Overal verkrijgbaar k Ib cent per doos L I KKER Rotterdam VarkrUgbaar bU Wijditmt U Gouda ANTON COOPS M DE M V HOOGENBOSCH l MM UI I WIMiW ai lWIVWWWWWIWIWIWIMM VERKOOPT gaduranda da MAAND FEBRUARI alla angaaeptaarda an mindar == oaupanta aoartan == SCHOENEN VOOP DER WAARDE HAARLEM LANGE VEERSTRAAT 23 DORDRECHT VOORSTRAAT 276 GOUDA GROOTE MARKT 52 EINDHOVEN RECHTESTRAAT 11 HEERLEN SAKOLEOSTRAAT 36 AMSTERDAM VIJZELGRACHT 27 HAARLEMMERSTRAAT 115 VAN WOUSTRAAT 94 DEN HAAG PRINSESTRAAT 107 BOEKHORSTSTRAAT 76a ROTTERDAM BINNENWEG 148a OOSTZEEDIJK 233 JONKERFRANSSTRAAT 82 73S 250 En het Schoenen Magazün MADJOE Den Haag Prinsestraat 84 Spaarbaok van Slavenburg Co s Bank Kantoren SCHIEDAM ROTTERDAM DEN HAAO LEIDFN OOUDA Rinttvergoading 4 ingaande den dag na de storting De verplichtingen der Spaarbank zijn gegarandeerd door de N V Slavenburg i Co s Bank te Schiedam 7 8 M Gratis reglementan zijn ten kantore verkrijgbaar VLEESCHHOUWERM mn SPEKSLAGERIJ Oeaohte burgers van Gouda als U meer betaalt dan onderstaande pr jien betaalt U te veel per 6 ons per 6 ons RUNDERLAPPEN FIJNE LAPPEN RIB ROLI ADE en ROSBIEP BILFSTUK en OSSEHAAS KOLVET NIERVET ƒ VARKENSLAPPEN mager ƒ 1 110 ULET of VARKENSSCHIJF 110 120 KARBONADE O 90 en 1 140 VETFE SPEKLAPPEN 0 86 0 90 DOORREGFN LAPPEN 0 90 1 VERSCHE WORST 1 Ulisl h al rus Aanbevelend M J VERZIJL Kleiwag 32 Talafaen 379 Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon Accountantskantoor U 8PARRIUS Lid Nad last van Accountants HAHOELSeEBOUW Kamart S an 8 Talaf nas 38 388 VLAARDUUEN B74 3t Controle Inrichting Adviezen Belastingzaken Regelmatige bvjhouding van kleine boekhoudingen Alle overige accountantswerkzaamheden ZUIVER LMNMEEL IM NHk STER in geplombeerde xakkan mnnt nit door groote voedmgivaarde N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WOBMERVEEIU r OPGERICHT 1765 Het Tabaksblad WEEKBLAD VOOB WINKELIERS GROSSIERS EN AANVKRWANTEN IN TABAK SIGAREN en SIGARETTFN Ucest verspreide lezenswaardig vakblad Mm 29 pagina s R im 8000 lezers f ssg skonnement Delanghebbendd zenden hun adres nau l n uitgever J C CHOFMrlJPK AmstenJam en zy ontvangen gratis 2 wekeneen proefexemplaar 5183 14 Advertentiën en abonnementen d dit blad warden aangenomen ronr Berkenwoode Dorp don A DOOM Berkenwoudr vnor Bcikenwoade Achterbroek doo l NOOMFN Belerech Stnhviilr n vM 97j niiniiiMntciiaver unn vMNotans fl Q MUUe Dlnui t 1 rcbrnart t93L rils vaa lood m 9 n 12394 t2l5t 14M6 19S24 O SIS l 3 6551 mi j toa 200 329a 6110 tem K 49 1025 1M4 2 K 4 77 4641 5037 89D6 9J38 13 15227 16044 183 1 Pinm aa 190 klgn I9 1 i 912157 4211 0126 9116 1143513980 liietlt IBI4I 94 82 07 86 9203 60 81 83 18 35 115 2393 78 6349 5 661 1858 15941 1 880 23 714328 6721 2811768 591602518943 M 804102 74 9330I1802I39O2I6II5 98 18 2440 4549 99 9427 96140271620210094 405 2611 53 6914 9921 II02S 30 66 lOIIS 78 738 42 4627 97 67 94 48I63BS WI6430 83 60 6719432 821991619695 69 S8 82 7051 9713 68 76 2751 4759 7364 0831 I2 70 1 47 85 4910 7514 995312193 80 2801 S 92 9912263 14221 9019993 019 292Ï 5007 7648 10243 I238S HJBO 1870531001 35 dU7ö iieo 7758 911245914517 22 10 1262 95 5244 82 1042J 12520 470 41 01 79 3332 87 98 10506 I26 i2 67 17265 20138 335 38 5448 7977 76 2766 81 17509 2029 52 43 87 83441078713069 H832 31 83 84 3489 5506 6710867 9215038 572033 1411 90 23 8495 MCTIJI72 15136 bSkS 1324 3663 33 85001114013257 1528417600 14 93 80 5637 8649 541331715419 38 19 1719 3707 5762 S74I 88 71 15616 77 48 63 Hgï vua flo S I35Ö134Ö2 = 20 85 88221135 13462 4mi920 Ö 2 911804 20930 2 liVz a iij g 5 24 2014 69 6340 n 1 i i i i i è6 7 23 68160818818 4 i i i 4i4 iiJl 57 1I93J 24 7419400 76 62 84 M 013905 91 18 3618603 20 89 3016071 47 60 8618730 14 81 31 3j 83 67 S 46 93 9318926 67 1371216434 90 38 92 81 Jo 6y 4a73 1 27 6 S29 72U 15791 I8II817M 31 1 1 S 72 £ S 5 7 1 s f g TO 17308 87 HO 9j i K y 59 19 7630133 i è i =o § 9S 5f 35 1556 4 1 27S 9lS 3S302g 600 23J g g g 37 22 85 H i 59ÏSieoS J ü 866004 98 36 4720S08 f Sao6i 6i £ 8 S 624l = S M 58Si iï Ije a iei8u MM ItUB S jï 18 520939 59e Jaargang Woensdag 2 Februari 192L mmxm mRiivT 3 Tie u w s eaa d v ertexa tie blsLcL v oox 3 OTxd st eaa Oxxi tx@Js 9Xx Redactie Telef Interc 546 Duitschland in t nauw Miniatercrisis voorkomen Rede van SImona In den Rijksdag Dnitach land Veigert decbieming aan de conferentie te Londen In Britaehe kringen noemt men de namen der Duitsche afgevaardigden De conferentie te Brussel oitgesteld Nieuwe kolencrisis in Engeland De staat van beleg in Ierland ONS OVERZICHT onduidelii eden en t genatrmMMd n Na den wiuienstilstiaad ia slechts vasi aen deLgnntfC van dartw jaar simake KewBeast Van dat alias js geen mnake maar ia Administratie TeM latere tl der ledcu moet het beataan tier groote neatrole ziekeninriehtingen door bepaiinc i betreffende de koatenvergoeding voor vea pleegden tloor fowtsen worden gewucborgd 16 Het bestaan der umterwU nriditi lMi moet wonlen gewaarborgd 16 Goed werkende geraeenteiyke geaWMkundige dienirteft moeten met tueffaiatea ziekenfupfLien wonlen gel kgeat OBMBNO DB BKKlC HTkN ür AbnriMm KiiyiHwatraat Naar de Iteflb vMtnoamt ia btrf ruoratei Q U en W van den Uaojr om de Jm naalstnuit aliHoar om t r doooea In Dr Aibndtam KuypenAraat twedkr te mr wacl n BortMi MARKT 31 GOVPA K nakWOÊk Daima won betojgi lat de heerac heode nmLaiiae In handed en imtuotrlc ia toe te schrijven niet aan overprofKictie niaar aan ondercooMunptie ihla cevolg van de sgroobb duurte en dat rfieohtt rermuer dewlw van ai4 aldspro tafcie vnrbetemng loan breniren De kamer veraookt ten spoe dlgi te uitreikSoinR of langidunlgt opdchor ticff van de w t 01 d 46 uJwn wer m alc ten einde verdere economieche inxmkinir rtja handeJ en nttrtuihesd m ons vaderiimd toftveef nwged ik t gen t ssaan Uttva van wUvanhovt De miuLiiter van landbouw nijvei edd en handel heeft bot nadere aanloondlging dr teAiatae vwHe nd van bet verbod vod uit voer van woAgienhout wa wilgentoen en u gie B oldoen goiichlld en oqreschUd Deze bMchaMang treedt m werking nwt jnffanjor vttn 2 daser AüUwt r mak beoUM iia li is AU het esoUl Hrmr in de Wjaenkort te l adm eoafuilsHij dsr ra aruiir met de ottarat nlM atanada leidota dar nüinwer Iwa oodutiudaU aal wmlen niet kan aal mm nut een ueu ia da maand Haart moeten Kaatsr naMt dat da Miteaniiar n 1 af alw beperiDende banalinaen betraMeod dan Pdja v a kolen s an mUn an de dMadbatia m kat Veroeni d Koninkiniit Met tMtrsUliNr tot het bun keren en deo uMvear vaa Wen is de kiestand onaetaodanL Da eenste tanxMseUJna ond den staat ran beie In Urlamd i gWeren uMKeTOonf een pachter m het raafschap luerry waa ter dood veroaMseld omdat kb in htt onwaetlc b at yn aan gelKleB levolTer Hi ki te knk IcataclileUili gefViaUjeenl diende toch te wx rKUn vaatirefiteld hoe BToot de aanireiMihto Mhiwde amMkik m V a een douwwcomtirole wa Yro r nunmer spnake De pegeerwtfr ie h er over oen dat de ur c dde vxKWffeateld wordt onairac uoh m derliaJve oaJb fwn b r m en umtiooni cv een econonu h krachteioos malDen I B raan veranderen de ut uiincbit wegtiald kor tungen van aoht en H6 Deroent lri t De heffuig vjn den ultwer is een wwrfCuw van ée Dui tsche nii vet haLd Moet liet buitenland deze lïajren d n wonth de af et bemoodutot is dat niet motpoliiik dm moet de ai Midei ha ir dnuren S pr behandeiide vePVoWoe da atacaSt pialingen dse hii iwcr niet ottkami had ontrongien doch aan een mtesvieiw had ontbeend Daar de uiiiKKMiuruiv t i het bijfwomn tvan de beapnUng t Undm ook ndet w ontvaAjcen lounncn deoe tihans noch vsn die hanid gewazen wrah aiaavaard wordien De muniateir wa ahtiBr jremachitapit tM de vertóiainiw dayt de ondorfiavwre voomtel len der entente nnet bettchouwiü kiunnen wordlen aile een gasc lukte jprondaliaig voor endere onJai4utiulielinKen De texenstau ders moeten het oich voor ceaeK d houdesi dat aJs deze roiot tejilen DuJithchJand later onder dwang mochten wordlen opwedk on en er met ziooveel urt aou iun te h lea dis in heit geval di t Duibsohland als ytu ftulkge partu iw veJïltra aelf vearoikhtingen op sich nam Deae verkl rung ontkdcte levendUWi bai val Loabe de vooxwtiter van den lUikudiiifr etrxooht daarop de partuen aich het beou Hen van him Bitaoctpunt vooa te bdhouden tot de voJgiende hueeoAoomat De vergaderuig ward hieirop vaidaaffd madlat vwo de zivde dieir comnvunisten een pogang was g diaan de debaitten dadeiuk te openen De Duitache regeeruwr voeilt er dus met voor maar loonden te laan maar an fïtweiand reJoent lam er ep dat Duitscih land met ml aarzelen aiin afgwaardieden te zenden Zelfa weet men te Londen a te melden diat een dar godedegieeirdeii me mand nundlar data dr Sunoos self aaH zajn lïïc veiwezield ziou vrarden door BersBnann on Von Siemeno de deskundlucea die Duitschland te Btnuasei hebben verte etiwwordwid De hoeren aoudeo de maand t e ixpü n vrii he bèen daar de conferentne te Brussel die den 7an zou worden hervat weer IS uitujesteldl naar t heet uit FnmBche bron VolUeens den Londenaclhen correHdondent rvan die Bplio de PaoM B a it men m Edr ilandl een meuw crwUi in de kolauUlver hei4 tetfremoet De ooraaak is de achteruat Cf dier pawduotae als gevolx van de vernjc der pruzea van exportkioJeBi Men schat het vedies diat de kwleiuu v ariieid heeft geleden op 2 mdüiioen pond ateriaoir Vioo r de eerste maal sedert 1916 min de enoOTne mnaten die hébmid wwnkn te ru gielKX ipen De looienpnoducentMi atfn nu meaning ïat een Tarmkiderfanir dter loonen van de mllmm eaB met minstena 26 Oe MloMar ab Pi dUmU Hat zal wel niet vaak voorJoonMn dal aen M uiwter der Kroon een kerkeldli h wetUk inm R ail GiMtemt verriohbte da Mdn van Ouilearwtls en Schoone KiuwtMl ib J 1 ik VuMHr küxe bethnniw In predUoant en aii vnendL bu hot bii JiA van tien heer G l mxwt met mal H W Ullahee m de Oroote Kmrk dn WaaJaeka Uemeente te Anutenlaok De zieken verzorgingawet De blUvcnde commisHie voor aoclaal hy gllniache aangelegenheden uit de MaatHchappU voor GeneeHkunde heeft rapport uitgebracht over het wetsontwerp op de re gelTng der ziekenverzorging Aan dit rap port opgenomen in het jongate nummer van het T dHchrirt oor Geneealninde ontleenen wU de volgende conclutdea 1 Zoowel de algemeene strekking van het wetflontwerp aU de voorgestelde wüze van ziekenverzorging door fondsen veniie nen inBtcmoimg I Een bami moet worden gelegd tuaachen de ziekenfondsen en de ambtelUke lichamen die belast z jn of zullen worden met de so ciaal geneeskundige verzorging i op het doen verttwtjnen der kleine fondsen en dei ondememerafondsen moet worden aangestuurd De a groote fondsen moeten In onderhng verband worden getH aeht BU het bepalen vfw de welstandagren naar boven moeten plaatseiyke omstandighellen meilo in aanmerkmg worden genomen Als giens zal eerder een inkomen vanƒ3600 dan van ƒ 2600 moeten gelden AU maatstaf bü de toelating tet deverzekering zat het inkomen naar de rïjkainkomstenbelasting moeten worden genomenzonder rekening te houden met de inkiMiiatenvan kinderen beneden den l6 iarigen leeft id u Hat aaai uin aa tai dar Mi Mn neesheer ingeschreven verzekenlen zal in den regel 2600 3000 en nooit meer dan 3 00 mogen bedragen terwjjl dit aantal plaatselijk zal worden geregeld S Aan ziekenfondnen die om finaneieele redenen geen gentesheeren tot zich kun nen trekken zat steun van overheidswege vporden verleend 10 Volgena de meerderheid harer leden moet verzekeringsplieht voor atten tH In de termen der verzekering vallen dringieiM worden aanbevolen U 7i beveelt de opHchtmg van centrale groote volledig toegeruste ziekenmrfch tingen krachtig aan ZO acht voor alle ziekentnriehtlngenstrenge controle van staatswege dtingemtnoodig zy moet aandringen op het opnemen Inde wet van a Bepalingen betreffende te verleenen st un aan de wijkverpleging b Bepalingen betreffende organisatie van toezicht op en steun aan het vervoer an lUdera e Bepalingen d e het mogelUk maken gemeenten ot combinaties van gemeenten de verplichting op te leggen tot het op richten van zickeninrichtingen 14 Naar het oonleelvan de meerderheid BUnrBNLANPSCIl NIEUWS BNGEbANiD laUnalionaal fflUawMik cnta a Hat interaataooaaJ mümveilieinieangres 1 door h t conute der mtiniworkap in sim lantat sitting te Landen vaatiKesteld oo AawUMtiu te Keulen ZondarHBSe dinpen Eï gebeunn soma vtraémde dinaren m bet HoogeitnK zoo a hruft de Diaiiv NewB waamwi het pubbek einta of niet weet Zoo mtacheen er dflcer dkuren voor het HnöMiuU dat sis itoosete hof ovtirad im jonR atudeot di4 er vocht voor ite llrmn Htl wa ontoerekenbaar ver M au r a ontntudlt en had een actie voor sefamiaireiwadlMr lOffaatedd Zun etsch M as ftmemaai gfyMftuen au verscheen hii voer kat HMnMh in laatste instantie Hu atond tegenotttr loni Ualdane dlie achter eeA aMmI toeken zat lord Finlav die een astraten iut aan had aJeof het e r koud was IM Atlunaon en Lord Houlton i e jonsre student in die rechten die m tnsscfaen al alle iwensohapuen van een volleerd advocaat bleek te hebben pleitte twee v Ue dlsdsen sohtateen ten einde toerekenbaar verldaard be worden Hii haai de diUkrbii aootveel documenten wetten brochures en boeken aan d lond Hwildana hem remmen meent hoewel zun lordsefaao toegaf datjle jMWe man in zon uitleMtiing van de wet goUik had Wdm uitspraak bet nmmlbuiB e daan beeft renmeldt de Dallr News met AMERIKA Dk ewrte vraueleUUae mikiiatar Oanada heeft een vrouw mrs Ralph Sunitb benoemd tot mimater van onder mis Mrs Smith is de aerate vrouw in de wereld die mimater van een kabinet is NÉat waar W f maiUden eeo aan de Nieuwe AmhCrt ontleeiid bencht omibrent en Trienutte viieeiuraluk hU Zev naar Bil oni r9o k is gebdaken dat van het ehee tvMtoal geen woord waar ia Hei veriiaalia waarschün llk ontataan door maaed Iinffon van e n DuttbctiM die zonder pontevemgeeffi heift geteaeht bii eveourover de grea te kxunen en om modeiti iMop te wiekfcen aan enkale mansehen haaftmoeg deeild Hat hü m t aen vtiaubuaahiaewas gevftUoo LANÜUÜUW K K Ned BoiBiMibdnd Oo de te Utrecbt getioudan venlMdainw T A dte R dC NerL Boeraoliond dir o a werd MtgiawiMnd loor Aaftiahiaaeke mwr Van de W fi ur m tien nMator an Landbouw iHh tn Ntiverbadd Voa Uaadateun km flVv Hoek en dr X Mok terwUI 11 iMiliiilii Boerenbond aa tal van andere onllSiaatiea v rta anwoor dii fma badikia t mi a a m waad hom a m vm iken k or het IWewle Kameclkl Dr N Deckeni en itoor den JlUaiater vaa U l bouw De heer Van UaaaêMaim brm küUh aan den Boerenbond en dseUle nwda d H M W Kooiiwlo dan woraittar ka benoeooit tet rkkter m de orde vaa daa Hed Ueuw Dat eoreteekan wavd ém iheer VerheRtfnen op dn borat g apaid dser de Amrtebi achop Mifrr van dt WtttmiMm itfond en kloiiwawr Stand van het mowt n Uwiraaar 1 Nederland gedurende de w k nm Januari BINNENLAND ÈJltaimp an atiamipvMl waü het ciataren un Oen Duiitschon KijiiosdaK t ren te vorea a iveniironjr aich een dichte menunte van nwn facben owcawvHuHen door tie djwbdadiartticeits d r laatste lBjg6a voor dë deiiren en ui het ffebtouw zelf heensch te een n tveaae tenvmintr De wildMie xeruohtea dedien de rooi de t heette d at de befpaJjnjteoi m Pairu Ifemaafat m een geval souden wwrden aanvaard men vertelde eilikiaar dht een nuniisiercnuus was uitureibrokein ertc In ti eiliieduiklbeid achiiiut Sumionü inüljerülaad im een oiwen bilik van moedielooiaheitl er de hrui aan te hobbe gcurenren en zim ootelaff aaa t kubuiet te hebben aan ebod n kch op aandnanK Ier overwe leden d ie frerJdlaardea dat een crtais od het haldiiare tK iirenibil Üc dw toestand ó e reuoeematr hok moeulililter zou maikeai heeft dr bunona suin ontslaxiaaDiviiigre mgetroklken lOO v m het toabjmieit dtua homojpeeai toen de ifjU Ha rzitt nK ffeopend wemJL De span ninjr was oweJidajc root wder verwachtte ilat er iets fcieibeurein aou ïat ui deze ver tttflerinjï mat één alatr de ceheeJe politieke taestan i iM u woaiden Ke wiiziiiKid Niets ech ter rail dait allcis heit op sensatie fbeluste publiek tW vreeiiiachWen due meuwe ver Mklbebngen voeldeoi dred fren de mAimm ben di hoopben daj Samons uitjoomfrt zou duaremgen Ziu allen zijn tameluk ontnuch ilbPd Dr faiimona apraik oq zn Köivione dro gem v ini g dooidtranKieden toon moenluk v rBtaanbaar en zwiuler veel widruk te ma ik ai SllöChts een enijceie maAt wanneer hu roiifloh was weeirkilonik een hort hort door lie rüeai dier Kiylc diaBleden l pr re le veende dat de vaa antvacuren nota tot ntami was srekomen m aansluitfcinar op Spa Van de beraadl iuKUitgea te Boulotme as nooiit iets bekend xewördeft er weaxl an Spa m het ffeheeil tuet over j spiro ken pe WieeinlDOimat te Gemève fm s met door Sw ihermneirdle aan de conferentie van Bmusse en ïwin de aftvmaanir der Duiftscihe voorate9 l n te Spa gedaan Spr beschoawde het ak eem aamoieeiLllkheid andere nQ nnen liiervuor m de ipLaats te ateUen aoolanifi de kweatie van Opper Slleisie noig onoowe liost 18 DaatibH tooanen onae nojf onoipgo heiderde ecoaommsche pofutae en de onva te vailuta Wj hebben t ienover het plan van Seydkmx geen voorwaarden sesteld m hebüien alleen venklaand dat wit fre n bmdende eiifera konden ireven De Fran sche ambaShadeuiT heeft zelf daaffwo ver Idlaardi dat daarovier te Bruiase gielenren heul tot gie liachtein ta6elHMr aou min Ge ep Hort hort Onze laak aUattgde In CMtokenland In aAvBohtin van die beoioemuijE van een oipvolffer van wiiileo den Nederiandflcheo geoant te Athene Öir mr J E de itftirter is die gezantscbapatoad mr F M Schmodk wevkaaam aan het Dttpartentent vian Buiteolandsche ZaJaoi naar AAhene v atroikda n om ails UJdeliik aaakwelaflitw do van Nedeziand op te breden Die i5iiri t weKkwéfk De Küuner van Koophancled aa Fttbrie Ikon te Denrenter heeft zich nwt een adred cewend tot de nniniateiB van arbeid en van laniVbouw miweilbeid en hande met be waren tegen de invoerta van Ie 4o ur e Pj ovuiciën Gmonuwen i ammtm IVealand Dnrntllts OvarDsat GeMerkusd Utrecht i Noord HoUawl Uid Hollawi ï 4 Zeeland 2 Noord BrabaM i ymbunt Totaal 4 u Ten aaixaien der ontwapenuig z m bepa lingen in mke het lairer de vJoot mi het vlflegrweaen KemmJkt Het raat hi r om een besJks ing men vnaaiipt ons niet naar ona ordteei Dat bedet njet dat wii er ons over kunnen mt laten Spr betreunie het vioord van ericennaiw te mnaaen voor dat gene wat Duitschland in de ontwtapenAnirs tjweetie reodis gedaan heeft Steeds weer Uinïot ons mwitrmiwen tegeimoöt De nunisber gaf vervx liïena een over Bcht van den inSuwid der no fca en gimg ver ffer Wiaar blijft het rekening houden met wat wu reieda heibben eipraösiteeitl Ook iti het met bekend of w bu de uitunite van bons de Mi den wapenatflatand ach tepgehouden schaitkisUbiljebten tenigikini pen Het nieuwe program bevat dePhaiIve Juiart besiig was met mUn pasted dte in den oven geaet moert wiorden iHoe long la hu hier lBn al vroeR Huth terwyi ze haar neue wa poedenk en een schoonen kraoff uitsodit J itf BcJxMi een half uurtje X Kt is niet goed van je Hepwy ala er iKunand komt nwet je m voortaan dadeiijBt waairf chuweo Stoor Je een volfpnide maal niet aan de paat Rufti pix ieerde op rneaideiyinni tooa te spreken maar zij ma ontntefnd nu w r een verontadiul digmg te moeten maken tegenover Win f aeld Toen ze benedien bwam weende hU met een begrüpend handgebaar haar vpront sdiuld ng of aAbi ik een lame beaoek nnoet Oc altUd wachten leé hU kt is een van de ffroote bekooriyiddheden van de vrouw BVkie man dk ik ken heeft fiezelfde Tranng wedaan Ik ben een mbaonderuw iet Rulét jk laat nook lemajui wachten tenminste niet al bet van mezelf anianct voegide xii er haaeibic aan toe daar lit zun omittgeftproken verw K Toaide Bc kom om een gniia4 te Tra eD Zoodt u Mut tieMwaï een wancUbK met mü te BMken Mtt aulk mooi weer ala nudkoic rbet men a e t in huis U ven utten Waeht ev n tot Ik mijn hoed heb gefaaakT lei Rnih terw zü opatend Vijftien mimrten is de uiterste Wf mijn dien ik u gtut riep hu haar toe terwijl xij naar beven liapw Z i wan onmiiftlellUk w ar taniff n ftoa aqj aanven den heuvd aJUmi ataarde HepMiey hen met open mond na val B a haar was het wei wat heel gauw om aaaa uk wndrlan te SMn Toaa ly het huis van Juffreuw Aiaslie i hl naar het bruine huis op de ander M Img van den heuvsd Die verateiUke mnng daangiiiik it mUn tegeniilDardic verUiJf en ft ban san huipeleoze V ic in het web van PaxlF ton J aniaeton hertiaakle Rolli jbo baat Joa JaM hernam WÉiflakt jUI tegenover mij aan tafel en ia ten lioaivse wrbaasd over de mender vnaarop üt miln viorit hanteer die wnnit bij hen ses t v uu dig beechouwl als een peer voor brood n vlee ich Ik wwnit voort kurend nauw keurig 0adegesJagMi en In sommige 09 Khten bewondert Joe me voidoeada en nie na te volgen hetgeen aooala ga de hoogele vorm van vidseij ta V morg i bijvoorbeeld droeg kU lUet Uean aan hoonl en daa maar ook eaa daanirid Bat wttH een geknoopte das en i wp ka Ik nog nooit een speld aion dragen maar kat I zeer bejengwekkeftd Ja ktt lal wel H0 lieelt een meiaje v t lai Wh fiehl Ik denk dat ie een en al baam lens aai a UiJn Hepaey h ziN meisja nel Rutt W t Dat hooghartige juffartja t me nM bhmen nHda latent wM UM a lyt heel vrwsndel k geweert en ik tank u DaitBlm adbws en onderteek mng omt bwiken D mededeeling tAovd eAieel al le n even vollüpoien aUeen aa de een of nder verwiJdBrde ter whh Ucht van de Azde met gemen kon worden Imwnd betmtip het tme begrepen het do Khr jivar n tante Jane Autti losde het jumpier wee oaita de eounuift met het stukje van den anderen brief en aloot de l cfe met een hanien nik Jik h opO MO ui bg uchzelf kt ik terwH ik hier ben g dingen nd vin aen die m niet i n aAn plotoeluv uw er ala een bSakaeni flitB Mt dioor haar hersens Het noodlot yheeft vele sbrekien en neemt vreemde ver n n aan maar Rutih hieid rfch overtuigd dait ztj op zekeiren iiaug op dten heuv m MewiËb and van aangelicht tot aa e ucht zou komen te tttaan met een tot dat b ar wat vwwbeachiiit Daar wantte haar jeta de een of andere groote varande ruw M haar leven lai beefde hU dfe ga dbehfte maar ma niet bevreeack HOOfflDffltUK V Jnttrwrw ntorne zei HesMey op dan drempel tbb Rurtfc s kamer die menaer ht r n eer Ten ie ile onbenvust nadruk op Eet laatste woord en Ruih zelf waa eeoJgBEins vMEttaaad want lOo gauw had ae geen tweede beaoek venmdit HJU Kit in dB buMkmimf VMrrolfnk Hepsey h tMOWHte neet bmtk m weer loopt en hi IsMVet TeniUit I0 tm fit laan me nM eeheïeoi of h Jonger u dscht ae mat een hoog mode Ideur dat is voor mo Mtn om beteeltenss hij la een aanüge jongen en ik wenec g aniuaeenl 1 wnr den 2lj gong naar haar lajfaafel haalde de boveante 1 ar uit en lagde dan inihoud op haar bedL Het was een wjanhoopamaateegel wamt RnCb had groeten hdoel asn oipiruiman De courant dus onderm had ffsdegen was er ook uitfievallen en zij solwdde die soo hef lig dat ze scliearde Oaama weirden lo tein asifidoekesi kou een handschoenen m loragen weer aonder comiplimeaten m fe lade gestopt want jufSrouiv llholine waa in onmisi met zstih adf en de wer d Zvj was boos op Hep eey au haatte WjnJiidd en verfoeide zdch flself Zb raapte een stukje paipier op rkt op een handschoen lag en haar Uik viel op een ontiekend hawfiwhiift Het waa Uukbaar het einde van een toief het yerige dlsel was weg Eenigen taud m Ga bnltar las ie had daaf een mnlial maar aai aich nu waarschus Uk bevmden jn de een of andere stad aan de kust van Ualië Oimdit de uwe De oodartteke ning was afgescheurd JMt ie nat van mSS kKht lij JSIet moet leta zun van tante Jaae Br lag een nndlBr stukje panier b zonder bil te denken la i nu een hnef dU met voor haar bestemd wafc Bc denk u van harte Jaa aü At ge mu begrijpt Jk kon het ntet onder woor den hrengon maar ik geloof dat ge het aoodsr cfct toch weet Miaachion vindt ge het mn geen nut dat het laat is mraar tadte iM oo ma m ik kat GU feuilletonT Lavendel en Oude Kant M tot Ekigeleeh van MYATLE KEm GwuteJUMTd TRtnlinC TMt I F WaSfiHUNT ff ROfiBÜM 11 Heïwey nou veHhalen hebben kunnen doen over een ongelijk humeur ee i b j aonderen anMiak en over een zilvoren choeirbakje dat Joe beloocM liad haar te laten zien voordat de bezoeker naar de l zou tarugtoeeren Maar zo besloot juf uw Hiome m onwolumdlield te laten ratwiit dit alles rl iWot fliWi peintrfle aiiteiasciien puiiteloos ver w Arae gliimp van de buitenwereJd had r de afaondinag duJAel dioen gevoelen lul ds graag dat hu haar mocht ludtsi JW kil m dit ellendig dorp even lang zou tw ais zu en haar est voor wrsuf behoeden vierder gingen haar ge MTOn niet Als nj m October tcruglliieer de nou ze Oariton vnwukilok danken haar en mend te heW en gezonden altud voor eateid dat zy vóór duen tyd gKsen twast toejienl Z zag m gedachten een tud van Ittuneraadschap voor zacb die nmtiehap die alloen mo elok is als een en een vrouw eitaar groote aditnig A Wen W J sjn beid te oud voor n dactit zv Haar plotaduw overviei Mar le vrees dat Wlmlteld verecheideoe Jaren josiger dian nj zou kunneii ajn OnraaWülilk vwradiae aï ilch zalf t