Goudsche Courant, zaterdag 19 februari 1921

GOUDA DRIE OmiEMEUBilEERilE MMEIS met alcoof en keukeo Huurpri f 35 per mtand Br onder No 1021 Bur vso dit bUd 7 SANGUmOSE Vlnum Sanguinosnm in vacuo is en biyft het in Nederland meest gebruikte middel in alle gevallen van zenuwzwakte bloedarmoede en algemeene verslapping NEEMT EEN PROEF Prvis per flesch met gebruiksaanwijzing ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 By alle Apothekers en goede Drogisten WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag Flesschen worden teruggeno men 8 X 1 30 J Th TUKIf li FotoW ikclittr di Win Tilsf 4S3 GOUDA f 1 April gevraagd in klein gedn een landhuisje nabij Buasum bawonende een flinke Dienstbode iHUverpot kiumaode koken an een Twaede MalsJ kunnende naaien en ver atalla n Br fr Mevrouw WITTE LOOMAN Hotel Nieuw Bueaum te Busaum 009 19 OEVRAAGOi een net DAGMEISIE 1016 9 CRONJÉSTRAAT 39 N V QrHtltrdtriJ Un bthona vin Militair CaiitiMt In llq Bevestigd te QOUDA De COMMISSARISSEN van bovengenoemde N V maken door deie bHkend dat ingevolge Artikel 19 der Scatnten eene Algsmeene Vergadering van Aandeelhouders aal worden ftehonden op Maandag 28 Februari 1921 DiZALa Nll2 28 ten 11 7 nnr v m in Hotel te OOUDA COMMISSARISSEN VAN DE NV OROSSIERDËRIJ ialiq Moderne Kunsthandel B BÖRGER ROSKAM CRABETHSTRAAT 6 P DEN HERTOG ai PBBRUAIIIT MAART EOPENO all Itgiii biMIn WMDt i van 11 8 uur 1017 VRIJE TOEQAaa 19 Dagelijks VERSOH QEBRAMOE OLIENOTEN 8 en 12 cent per ons A HENDRIKSENy Ofaanandaal 21 Tel 481 Dit Is Uw adpaa D ondcrgeteekende beveelt lich beleefd aan voor het iBOeien van Tinchtboomca en lelboomen Heeft vskkennJ gpeciul voor vrw ht o d Verxuim deze geleffenheid niet daar er dit Jaar veel vruehthout in te verwachten Zyn werk is desverkiezende IaGouda te hetichtiien 834 12 G RAVESTEIN Boomen Bloamkwaeker Haareaatraat IM OOUDA LANBE TIENDEWEa 27 Til 313 HEEFT IN VOORRAAD Blauwe Druiven Tafelperen Tafelappelen Bananen Sinaasappelen Mandarijnen Doosjes Dadels Nieuwe VUgen Doffe Kastanjes Diverse soorten Nooten Blikgroenten tegen scherp concur reerende prjjzcn Oraqiatarll MARKT 8 Hoofd Eau de Cologne Radical an ilaral Varkrüfliaar Hl 8 U VAN LOON 11 wotf Ofc N V Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda Geveetigd te Gouda n ondergetaakanden berichten dst op WM Woensdag 23 Februari vau des voormiddacs t tot des namiddacs 4 uur de INSCHRIJVING iaopengestekiap f 2 500 000 7 Obli atiën deel uitmakende van de eerste ƒ 3 000 000 vraarvan reeds f S00 000 vast geplaatst eanar leaning root ƒ 400 000A ten laste vaii de Koninkl Stearine Kaarsenfabriek Gouda te Rotterdam bü de Rotterdansche Bankvereenlglng en t j de Heeren R Mees Zonen te Amsterdam bü de Rotterdamsche Bankvereenlglng te sGravenha4i e bij de Rotterdamsche Bankvereenlglng tot den koers van 100 pCt Prospectussen en Insehrüvingsbiljetten zijn bij de inschrijviiigskantoren verkrijgbaar Afschriften der trustacte d d 17 Februari 1921 liegen aldaar ter inzage R0TTEIWAM8CHE BANKV REENieiNfl R HEES ZONEN ROTTERDAM 18 Februari 1921 A G CDSIJK in Assurantiën 30 974 Lavanavaraakapino PanaloanvapsajikaplnaOngavallanvar a akaHna nakla vai K4 aplna GORDIJNEN STOOMEN Earata klas Inriohling voor hal bahandalan an ais niauw opmakan wan alia soorten Gordijnen Stoomi en Chemische Wasschepij ff De Groote Zwsdan TELEFOON 840 Da Gpoaalapdarll van DoWioiiD s tooklaliali u ie Muk Ul i K BERLIJN St Anthoniestraatie TeL Int 589 Tavans Qpoaalap In de bekende mericen Cigaretten PRIMA KORT 16 cent per half pond Groote Etalage FOTO TOESTEIjLEN Nliinrt VMrnii VarnkHlMidt Nleuwlgliadan Verlugjlt prijzen Reflex Camera s bijzonder verraiieod 10 en f 13 50 VMtzak Camwa e zeer aoherp f 5 7Sen f 8 50 Klap Camera 9 X 12 aM vanaf f 13 25 H met dnb Anaat Hngo Meijer f48 50 Advaplaapt In dit blad Fransch ToMtel 9 X 12 c M pracht apparaat f125 ZIE DE ETAUaEI Inruilen van Fots To tall n ZIE DE ETAUBEl VOLKSCONCERT met Gemeente subsidie dw hH UTRECHTSCH STEDELIJK ORKEST onder leiding van den Heer JAN VAN QILSE op ZATERDAG 28 FEBRUARI 1921 s avonds half aoht In den Hieuwen Sohouwburg Ulltevoerd sollea worden werken v a SCHUBERT BEETHOVEN eo RICHARD WAQNER Toe n prl n Za l tO M Baleon r0 40 Galeill r 0 3S Alle verboofd net S belaallaf oor het penlioenfoadi der orkcitledan Profraame i roet loelichlia i avondi ia den Schouwburg vcrkrijlb ar Raartea lijn verkrij bMr bi d GouoecHB MuziSKHANDEL Meviouw de WüD Bouman de Boekbandel J Da Vbn eo voor xoo er no £ voorhaaden vondi aan de laai Voor plaatibeipreklnf aio aaoplakbiljeuen 1027 SO AANBESTEDING HET BESTUUR van de Woningi ouwvereeniginic MOORDRECHT te MOORDRRCHT lal op WOENSDAQ 2 MAART 1921 den vooroi ten 11 nur in HET POSTHUIS aldaar in het openbaar trachten aan te 1010 40 besteden Het bouwen van 20 Woningen Beatek en teekeningen 4 f 15 per atel restitutie f 12 bij P D D STUURMAN Architecten Waddiniveen ALGEMEEN ACCOUNTANTSKANTOOR JAN J VOORZAAT b A VAN STAVEREN Accountaats Utrecht inriohtlna ContrOls Bsiaatlno nknn I938 14 Bijkantoor Gouda L O RITTTEN Westhaven 71 Bioscoop OOU PA VOORUIT Als ia iasM dan ban ia H klll Zet dem mek pa r uart et Uw ior ea i ii kant I Eb komt I LACHENt LACHEN LACHEN Wi ▼ rtoooAii hoofdnuramer de overweldigende klucht Kaketoe en Kieviet z la de hoofdrol de on er eliikelijke Backfilch Wm OSSI OSWALDA Mg Ben oerkomiiche eachiedenii in 4 eten VICTOR JAII80N ali bokear JANSON bokil aijn Nefer partner bokit OSSI bokat n lot slot boku de he le l Verder deheel koialich pro rainffla 1029 50 LACHEN 1 LACHEN I LACHEN I ExplleatI JULES RENfe CHR KEET MARKT 3 an OOUDA Prachtvolle collectie Axminster Karpetten ▼ an f 95 voor t 59 Zsif gronte kiull PLUCHE sn ANBOM TAFELKLEEDEN zsar gnediioop RIPSTOFFEN in alle kleuren i f 1 29 per el PLUCHETTE pracht quallteit in alle kleuren f 1 78 VITRAGES dubbel breed vanaf f 0 45 GEKLEURDE MAT vanaf f 0 29 WOLLEN en GESTIKTE DEKENS tegen spotpryzen Prachtige ROODZWARTE KARPETTEN 3X4 voor f 13 90 COMPLETJe BEDSTELLEN 2 persoons met prima kapok gevuld vanaf f 19 75 Groote keuze GESCHILDERDE en EIKEN LEDIKANTEN COSCOSLOOPERS f 1 48 per el 1025 wm Zia KTALAaBS aa 80 HUUR Ëngros En Detail ZEEMLEDER 4356 ZEEMDOEKEN W SPONSEN DWEILEN COCOS WERKBORSTELS COCOS STOFFERS ENGELSCHE BEZEMS Enz Enz T ANDERS FIRMA WBD P UITKNDAAL Bezemen Borstelfabrikant Kilipèratraat SS en Klelwe grtraal IS AGENDA 21 Fatar 8 uur SodWat de Riunia Ud dadüEheddflcoooert 22 Fcbr 8 uur Soc do Riunie Alg le denvergadering Ver tot Bestr der Tubereuloae 24 Pebr 8 uur Soc De Réunie Vergade ring voor Spiritisten 25 Febr Nieuwe Schouwt argv 8 uur 7 AijcaDeraealttnooTsMlijiti 26 Febr TA uur Nieuwe Schouwburg Volksconeert U S O Electrische Omkknij A BRIKKMAN t ZOON GOUDA GOUDSCHE COURMfT ZATERDAG 19 F£ RUARI IMl TWEEDE BLAD Wi ons fS arhmMi TWEEDE KAMER Werkloosheid PoBtbe groot ing Alvorens de discussie over de interpellatie van den heer van den Tempel voort te zetten had de Kamer zich bezig te houden met de benoeming van een lid der Ccanmissie voor de Stenografie waarin een vacature is ontstaan door het ontslag van den heer de Savomin Lehman Het u are de moeite van het vermelden niet waard ware het niet dat het uiterste aantal stemmingen daarvoor noodig waa om tot een resultaat te komen Twee vrye stemmingen een tusschenstemming een loting een herstemming en ten slotte de finale De heer Schokking was in dezen strijd ten slotte de overwinnaar tegenover den heer Dnymiaer van Twist Voor de discussie naar aanleiding van de Interpellatie van den Tempel hadden zich al dadelijk dertien sprekers laten inschuiven Ieder had een half uur tot zgn beschikking Van de rechterzijde verdedigden verschillende leden de houding van de Regeering en de regeling die zy had getroffeii De heeren Schouten Snoecfc Henkemans Haazevoet en nog anderen zetten uiteen dat de kassen niet geheel mogen leunen op de staatskas wil de verzekering geen schade Hjden De vraag of het mogelijk zou zÜn arlaeiders naar de tropen te zenden is reeds eerder door ter zake kundigen ontkennend beantwoord hetgeen den heer Haazevoet niet belette ze weer te stellen Volgens den heer van D k gaven overheidsinstellingen ook nog te veel steun aan buitenland sche industrieën en onthielden zy die aan de Nederlandsche Dat moet volgens hom anders worden Scherpe kritiek Het de christen democraat Staalman hooren op het beleid van de Regeering die niets deed ter bestryding der werkloosheid maar wel millioenen aanvraagt voor militaire uitgaven Eenige beweging kwam er pas in het debat toen de heer Dresselhuia aan het woord kwam Hy verdedigde het kapitalistische stelsel tegen de aanvallen van den heer van den Tempel en hy waa van meening dat in de eerste plaats alle belemmeringen van de industrieën uit den weg geruimd moesten worden Verder moest de Eegeering by het verleenen van credieten meer elschen dat de Nederlandache industrie wordt gesteund Hy wees verder op de abrupte invoering van de Arbeidswet terwyl men zich in andere landen niet houdt aan de overeenkomst van Washington De heer Marchant greep de gelegenheid aan om den Vrijheidsbond te lijf te gaan Volgens hem was de heer Dreaselhuys een angst democraat die in 1918 alleen maar gauw gauw het re volutiemonster wilde terugdringea Langzamerhand is die angst echter gezakt en nu wordt tegen de wet gereageerd met een beroep op de vrijheid Alleen als die vryheid in zyn kraam te pas komt aanvaardt hy ze graag maar als het weer beter is ze niet te verleenen o a by de credieten heeft hy geen bezwaar er tegen ze te beperken Dit werd door den heer Marchant op zyn bekende vriendelyke wyze gezgd Overigens lip deze afgevaardigde dapper achter de so ciaaldemocraten aan Belangrijk was dit niet maar het was een voorproefje van wat ons van die zijde te wachten staat nu de liberalen van verschillende nuance éen groote partij gaan vormen Veel resultaat heeft deze interpellatie niet opgeleverd Er waren drie moties De motie der revolutmnnairen volle uitkeering van het loon aan werkloozen en herstel der betrekkingen met Rusland verkreeg slechts 3 revolutionnaire stemmen De motievan den Tempel geen vèorschotten maar giften van de Regeefing aan de kassen bracht t tot 26 voorstemmers socialisten revolutiormairen vryzinnigdemo craten en deheer de Muralt Gelukkiger was de motie van den heer van Rijzewijk en tweo andere democratische Katholieken die op het kantje af 39 36 aangenomen werd Hierdoor heeft de Kamer zich uitgesproken voor de wenschelijkheid om ten spoedigste van Regeeringswege maatregelen te treffen welke den normalen gang der productia in ons land kunnen bevorderen en verzekeren waarbij de Regeering verzocht wordt voorlichting te zoekea bij de organisaties van de verschillende sociale groepen in ons volk en haar medewerking in te roepen De formuleering van deze motie was rykelyk vaag en de heer Troelstra wiens groep er vóór stemde deed uitdrukkelijk uitkomen dat zij van de anti dumpingwetgeving waarom de heer van Rijzewük ha l gevraagd niets willen weten De Minister van Arbeid had de motie als onschuldig aanvaard en er bjj doen uitkomen dat hy deze beschouwde als een goedkeuring van de Regeeringsmaatregelen met de aanspormg dat de Regeering daarmee wat krachtiger moet doorgaan De begrooting voor de Posterijen Telegrafie en Telefonie is nog niet afgedaan Niet minder dan elf sprekers hebben zich voor algemeene beschouwingen aangemeld In vele opzichten geleek dit debat op de gedachtenwisseling van verleden jaar Wel werd door een enkelen spreker den heer van Stapele erkend dat de toestand in dit Staatsbedrijf sinds verleden jaar is verbeterd maar vele grieven bestaan nog onverminderd al geeft de Minister d w z de di recteurgeneraal in zijn Memorie van Antwoord den indruk aleof er eigenlijk mets aan te merken valt De heer De Muralt gaf een heel ander beeld van den toestand en was van meening dat er nog zeer veel mankeert aan den toestand op de kantoren en in de treinen V rdw de g wone grieven es pleidooien £ ER8TB KAMER WUiiglni MUltlewet L Poatwct Huurwetten In een uur tijds heeft de Eerste Kamer de belangrijke wijziging der Militiewet aangenomen Hierbij sprak alleen de hoor Idenburg die wat ronddraaide In den bekenden cirkel geen verzwaring van persoonlijke lasten maar ook geen vermindering van de nationale weermacht Uit dat krmgetjo komt men niet Haar de definitieve regeling zal wel spoedig kbmen En die zal dit wel duidelijk doen zien By de wijziging der Poatwet kwam alleen oppositie tegen de afschaffing van den portvrijdom of liever gezegd tegen den nieuwen laat dien deie op de gemeentebesturen zal leggen Het slot van veel geharrewar was dat da Minister van Binnenlandsche Zaken zich bereid verklaarde deze kosten voor Rijksrekening te nemen Daarna ging het wetje er z h St door De wijziging der Huur en Woningwetten heeft tot de gebruikelijke grieven aanleiding gegeven Mr van der Hoeven was ook ditmaal de bevechter van de Huurcommissies de sociaal democraten Polak en Mendela de verdedigers van deze noo Hnstituten Veel nieuws bracht dit niet Minister Aalberse was nogal optimistisch oypr het vraagstuk van den woningbouw vooral het premiestelsel werkt uitnemend Na zeer langdurig debat het waa meer TweedeKamertje spelen gingen ook deze ontwerpen onder den hamer door WetenachappelUke Berichten Een nieuwe ziekte en haar verwekker Dezelfde Japansche onderzoekers die een paar jaar geleden den verwekker van de ziekte van Weil of besmettel ke geelzucht Spirochaetosis icterohaemcwAagica ontdekt hebben hebben thans met niet minder succes gezocht naar den verwekker van een gelijksoortige ziekte welke sinds eenigen ty d in verschillende plattelandsdistricten van Japan heerschte Deze ziekte wordt in de provincie Foekoeoka waar het onderzoek werd verricht nanoekajami genoemd en in verband daarmede in de literatuur bekend als de zevendaagsche koorts Deze ziekte die in de steden nergens wordt waargenomen begint met een plotsetingen koortsaanval gepaard gaande met een groote depressie pijn in de spieren conjunctivitis maagdarmstoomissen en klierzwelling Abuminurie en leucocytosis ontbreken in den beginne zelden De ziekte verloopt zeer snel meest in den tijd van een week en het aantal sterfgevallen is practisch gesproken nul Geelzucht en slijmvliesbloedingen werden niet waargenomen Toch meende men met atypische gevallen van de ziekte van Weil te doen te hebben Sinds door Mada en Ido de verwekker der ziekte van Weil gevonden werd was de weg gebaand tot verdere onderzoekingen omtrent het wezen der zevendaagsche koorts en de verwekker dezer ziekte werd dan ook door Ido Ito Wani Akada en Hoki gevonden in den vorm van een Spirochaeta welke zij de Sprochaete hebdomadis genoemd hebben Morphologisch is deze spochaete identiek met de spirochaete icterohaemorrhagica der ziekte van Weil maar serologisch komen zyn bijzondere eigenschappen voor den dag Afgezien van de verschillende immuniteitsreacties van beide ziekteverwekkende spirochaeten is toch hun verwantschap zeer groot Terwijl de bruine rat Mus lecumanus de drager van de spirochaete icterohaemor rhagica is bleek de Japansche veldmuis Microtus montebelli de drager te zijn van de spirochaete hebdomadis Dat verklaart tevens waarom de ziekte van Weil zoowel op het land als in de stad voorkomt terwijl de zevendaagsche koorts uitsluitend op het land wordt aangetroffen De bruine rat toch komt zoowel in de stad als op het land voor de Japansche veldmuis komt nooit in de steden De voornaamste infectiebron is in beide gevallen de urine van den spirochartendrager Mogelijk blijft fen slotte de veronderstelling dat per slot van rekening beide splrochaetensoorten van huisuit identiek zijn en uitsluitend verschillen door den ontwikkelingsgang welken zü in verschillende tusschengastheeren hebben doorgemaakt N R Ct Menschen elders dan op aarde T Prof O Knopf heeft In de Deutsche Revue de vraag behandeld of de toestand van andere hemellichamen zoo is dat daar menschen zouden kunnen wonen De vaste sterren komen daarvoor niet in aanmerking want het zijn zonnen met een warmte van duizenden graden waarop geen levend wezen zou kunnen bestaan Anders ia het met de planeten en manen die evenals de aarde den warm vloeienden toestand waarin zij zich eens bevonden lang achter zich hebben De temperatuur aan de oppervlakte van die andere plane en waarvan er tallooze In de verschillende zonnestelsels zyn is zeker heel anders dan der aarde Daar de natuur het velen dieren mogelyk maakt door den winterslaap tijden van ondragelijke kou en voedselgebrek door te komen zal ze 90k middelen hebben om het leven te bewaren in nog strenger koude en grootere hitte dan op aarde heerschen Dit echter meent Knopf met zekerheidte kunnen vaststellen menschen of hooggeorganiseerde levende wezens zooals erop aarde zijn bestaan niet op andere hemellichamen De levende wezens op ander planeten moeten zeer verschillend zün van demenschen Het is b v zeer onwaarschijnlijk dat hun zintuigen hun een zelfde beeld vande wereld doen waarnemen als de onze hetons doen De oogen van zoogdieren viaschen en insecten zijn toch reeds verschillend van bouw Daardoor heeft het zoogdiereen anderen kyk op de hem omringendewereld als de visch en deze ziet de wereldweer anders dan het insect Hoeveel grooter moet het verschil zijn tusschen ons oogen dat van den bewoner van n ander hemellichaam We zouden zelfs kunnen denken dat ethergolven die op ons gezichtsorgaanwerken by de bewoners van Mars het gehoor hooren reukorgaan aandoen Dit is echterslechts een onderstelling Vast staat slechtsdat op amlere hemellichamen geen wezens wonen als wÜ menschen j MODEPRAATJE Hoog kragen OU lult a misschien wel herinneren dat ik vroeger reedi een cainpagoe tegen da hooge boorden heb gevoerd en een triomflied heb aangeheven toen zij na veel vruchtelooze pogingen tot verleiding in uititalItasten te hebben aangewend weer van het tooneel verdwenen en het veld weer aaa lagen halzen van eiken vorm en afwerking tieten Maar helaas de Hooge Boord hernieuwt de aanvat en wel met een ongekende kracht en handigheid Want waar hij de vorige maal met een streng uitgestreken gelaat verscheen onverbiddelijk stijf en recht en zonder eenige coquetterie zoodat alle behaagziekte Jonge meisjes hem hartlijk uitlachten en voortgingen lage halzen te dragen heeft hij nu zijn volkje beter bekeken en tracht haar iets voor te zetten wat beter bij haar past en in ha r smaak valt O zei de Hooge Boord glimlachend Wil het vrouwen volkje alleen iets coquets iets wufts en schrikken zij van iets wat sljjf en correct is 7 Goed dan zal ik m zoo vermommen dat j mij niet meer herkennen maar hooge boorden zullen en moeten ze dragen En ziet de stijve Hooge Boord riep de hulp in van één van de luchthartigste schepseltjes die er bestaan Ër is een wezentje in de modewereld dat op vlugge voetjes door het leven dartelt dat nu eens herwaarts dan eens derwaarts danst en overal waar zij komt een fijne teere charme met zich brengt door niets geëvenaard dan misschien door de Kant Fee Het wezentje waar ik van spreek draagt steeds gazige uitstftande rokjes nu eens effen wit dan wetf zv rt nu eens nitgeachulpt dan weer recht nu eens van gaas dan weer van tuUe maar altijd luchtig en elegant Soms wordt het wezentje zorgvuldig in een met satijit gevoerde doos te slapen gelegd en jarenlang niet gewekt Maar nu heeft de prins van de Hooge Boord een uiterst correct personage met een zeer hoogen boord en een zeer hoogen hoed de achoone slaapster weer wakker gekust Hij nam het danseresje bU de hand zij sj apte uit de doos en danste lachend met hem de wereld Inl Wie dit wufte schepseltje was dat de Hooge Boord vroeg als zijn gemalin en bondgenoot hem te helpen de dames aan zijn bevelen te doen gehoorzamen Het wezentje dat een ongeëvenaarde teere charme heeft heet Ruche Alom is zij in de mode vertegenwoordigd Ten eerste hebben bijna alle nieuwe zomerblousca hooge boorden nauwelijks een 4de meer heeft lage halzen Gewoonlijk hebben zij een ouderwetaAe styf reChte hooge boord waaruit plotseling het coquette rokje van de Ruche komt gluren De meeste niches zijn wit van witte en gekleurde blouses of Japonnen Sommige ruches zijn geplisseerd met een rechte rand en staan uit als kragen uit den tiJd van Elisabeth in het klein By een avondjapon of zijden blouse staan deze zeer chic maar voor gewone gelegenheden vind ik ze misplaatst deftig Verder zijn er nog geschulpte ruches soms wit met een zwart randje die heel aaiyig zijn Ook schijnt de Mode verzot op plisées Elke blouse die zeer degelijk begint zelfa een oer degelijke sportblouse eindigt in plisée en gewoonlijk geen styf deftige correcte pliasé maar golvende dartelende plissé die van voren een soort jabot vormen een waterval van golvende plooitjes Ik behoef U nauwelijks te vertellwi dat deze plissé zeer voldoen vooral in s de of crepe de chine zoodat do blouse geen enkele andere gameering noodig heeft Nu ik U de elegance en de voordeelen van de nieuwe mode heb verteld zal ik U ook nog even de nadeelen vertellen Ten eerste de groote nachtmerrie is de waacïi De blouses met ruches of plissee zijn bijna niet in huis te wasschen zonder vele van haar plooitjes en al haar chic te verliezen Dit ia in dezen duren ty d van uitstoomen een groot nadeel Een tweede nadeel is dat de blouses in een pliaseer inrichting moeten worden afgewerkt daar dit in huis niet te bewerken ia Wat hooge boorden en ruchea betreft is er ten eerste één groot nadeel dat zij maar zeer weinig menschen goed staan en nog minder menschéh flatteeren De lage hals staat eleganter coquetter en losser en ik vind het werkelijk zonde een mooie hals gehoe met een hooge boord te bedekken Verder is een con Mte boord evenmin gemakkelijk te vervaardigen als een ruche of plissé En daarom dames in naam van het gemak van kleeren in huis te maken in naam van besparing bij de wasch maar vooral in naam van elegance gemakkelijke bewegingen en in naam van het recht om een mooien hals te laten bewonderen en niet te verbergen vraag ik U met mtj Uit volle borat te roepen weg met de hooge boorden en plisséal Bindt den stryd aan tegen Hooge boord en ruche al vertoonen zij zich in nog zulke verleidelijke gedaanteai Sluit uw rangen aaneen Dames en gezamelyk zullen wij ze verdrijven en de lage halxMi handhaven ÏIADDY BRAND BINNENLAND Kon bezoek aan Orerijseel M de Koningin en de Prins zijn voornemens m het begin van Juni te Zwolle te komen teneinde een officieel bezoek te brengen aan de provincie Overüsel BH dat bezoek zal H M gedeeltelijk vergezeld worden door de Prinses De Vrilheldabond Nadat in een Dinsdagavond gehouden vergadering der groote commissie van de verschillende partijen die te Amsterdam de aifdeeling zullen vormen van den Vryheidsbond het concept progiom van actie was saamgeateld hebben gisterenavond de besturen dier partyen in gecombineerde vergadering dit program besproken en voorloopig vastgesteld d w z dat de ledenvergaderingen er nog over hebben te beilissed Dit program luidt aldus Vooropstellende dat bcfaandeling der gemeent tangen niet mag worden b hterscht door enge part Jpolitiek biedt de afdeeling Amutenlum van den Vrijheidsbond den kiezers de volgende punten aan welke met het oog op den slechts tweejarigen ilttingsduur van den nieuw te kiezun raad in de eerste plaats voor een werkpiogram In aanmerking komen 1 Onvoorwaardelijke hanflhaving v ui wettelijke orde en vrOheid door het daartiie bevoegde gezag U Herstel van M door do roekelooie flnancieele politiek van den laatsten tijd ernstig geschokte gemeentecredlet UI Verlaging der remeentelijke inkomstenbelasttng IV Ingrijpende beiuiniging bij de verachittcnde takken van gemeentedienst Tegengaan van bureaucratie en van het in dienst houden van overbodige wetkkrachten Herstel van een gezonden financieelen toestand der bedrijven Beëindiging van het stelsel van overheldsbijslag in de kosten van het leven derburgers Liquidatie van de gedurende de oorlogsjaren tot stand gekomen crisisinstellingen speciaal door opheffing van het gemeentelijk winkelbedrijf Gelijkstelling van man en vrouw inarbeidspoaitie en salarleering Bevordering van handel scheepvaart en nijverheid Particulier initiatief als grondslagvan maatschappelijke welvaart Behoud van een krachtigen middenstand als onmisbaar voor productie en verdeeling Afwijzing van de onder den naam van socialisatie aangeprezen hervorming van het productiestelsel X Aanmoediging van het particulier initiatief ter snellere voorziening in don woningnood Uitbreiding van de stad door tuindorpen XI Ontwikkeling van het onderwy inpractlsche richting zoodat het meer dantot heden opleidt tot geachiktheiti voor hetmaatschappelijk teven en de gezinstaak Bevordering van lichamelijke ontwikkeling en sport Bevordering van de volkMfeiondheld Oplossing van het melkvraagstuk met vermijding van de vorming van een nltuw gemeentebedrijf Ondersteuning van goede kunst Bevordering van het vreemdelingenvorkeer Behartiging van de belangen dernieuw geannexeerde gedeelten onzer gemeente mede door hygiënische maatregelen en door verbetering der verkeeriwegen GEMENGDE BERICHTEN De bevolking van Nederland in 1919 Aan de Statistiek van den loop der bevolking in Nederiand over 1919 die het Centraal Bureau voor de Statistiek in het 307e nummer zijner bydragen heeft uitgegeven wordt het volgende ontleend Op het einde van 1919 telde ons land 6 831 231 inwoners waarvan 49 79 mannen en 60 21 vrouwen Het aandeel der vrouwen wordt voortdurend minder op 1000 mannen waren in 1830 1045 vrouwen thans slechts 1008 Bij een gemiddelde toeneming van da Ryksbevolking in de Jaren sedert 1910 met 1 55 wordt voor het jaar 1919 slechts een toeneming van 0 77 berekend het overschot van vertrek boven vestiging was 0 33 het geboorte overschot 1 10 Het aantal levend aangegevenen in 1919 164 447 lOÖO meisjes tegen 1068 jongens waa 24 2 per 1000 inwoners Dit laatste cijfer was in 1840 pl m 33 steeg met schommelingen tot 87 in 1876 en daalde zoo goed als geregeld tot het lage cijfer van 24 in de laatste Jawm vermoedelijk beïnvloed door den oorlo Op t platteland is de geboorte groote dan in de steden Met betrelnting tot de levenloos aangegevenen in 1919 5916 wrdient opmerking dat zoo by wettig als by onwettig geborenen het relatieve aantal aedert de periode 18709 dalende is Het aantal levenloos aangegeven op 100 geborenen grooter op het platteland dan in de steden in 1840 49 4 79 steeg tot 5 19 in 1870 9 en daalde geregeld tot 8 47 in 1919 Het aantal onwettig geborenen in de groote gemeenten belangrijk grooter dan in de kleine In 1840 9 per 100 geborenen 5 01 daalde voortdurend tot 2 10 in 1919 Het aantal huweiyken dat van 1840 9 tot 18709 ateeg van 7 39 tot 8 10 per 1000 inw daalde met schommelingen tot 7 34 in 1918 in 1915 was het onder den oorlogsinvloed hot laagst 6 67 In 1919 bedroeg het aantal huweiyken 8 56 per 1000 inw hieronder veel uitgestelde huweiyken Door echtscheidingen werden in 1919 1627 huweiyken ontbonden of 1 35 per 1000 echtparen terwyi 245 scheidingen van tafel en bed of 0 22 per 1000 echtparen pluts vonden In 18609 bedroegen deze cijfers reep O IB en 0 04 De sterfte by de vrouwen lager dan by de mannen doch van lieverlede geiykwordend was in 1919 13 17 per 1000 inwoners De laagste sterfte werd waargenomen in 1912 en 1913 nl 12 80 per 1000 inwoners Sedert 1840 9 toen het bedroeg 26 56 is dit cyfer tot 1913 zoo goed als geregeld gedaald In de ooriogsjaren 1914 1917 gestogen tot 13 12 1918 17 10 griep epidemie NederUiKbcbe J uuiri M i te Bent De heer fhr mr B de J uw vtm Beek en Donk rediacte ir van de N R Crt tt Bern heeft aan den Nederlanttechen JouroalisÈenkruKT m o ededd dat hu en vermoodeluk ook aodeürw Nederta ndjs he journalisten van de stedelyke politie benicht had g kre paa tlat zii Bern moeaten veriaten Met het oog op den heerochenden wotiiiiimood Hnw hun besloten hun Aufenibhalabevnllunintfr m te tireliÉiea aanVezien hun veirtlyf te Bern niet aoodftskei yk wepd Ireacfat Te voren vma hun RWTa Rri of aij rrijmiiifc uiden heeoeaan waartoe mi verklaarden geedi aanleiding te hebben De Noderlaftdsche gezant te Bern is onmiddeiluk dte Zwitsereche reweer tegen diezen maatreged opRieJoomefL NüettenüB heeft de voorzitter van den Nederiandftchen Jounuüiatentannff xuh in TeiUodaag atedd met d e Mkutter vnn Rt i te nli aodsche Zaken eo hem veoioeht 00 moffelük maatreselMi be amtm in het beta r dM iwtroUMi N l MKlHh óuf UbdadirilTMii en ffcgMhdw Auta bandleten Uit Baarn wordt aan het V D gemeld In den nacht van Woenedag op Donderdag werd te Baant de chauffeur van een automcblel door drie gemaskeRie bandieten met revolvers m de hand gedwongen zyn wagen t veriaten waarna de schuvxiiten met de auto de vlucht namen De politie heeft de saak In onderzoek Het Centr meldt De vorige week werd de garage Bosch en Jansen In de Holtermanstntat te Nymegen opgebeld Kr moest om acht uur voor het hotel t Rondeel in de Bloemerstraat aldaar een Mito voorkomen waarmede naar Gennep gereden moest worden Chauffeur K J Need aan lese garage verbanden maakte een auto In orde en reed op tyd voor In het hotel zelf bleek de besteller op dat uur niet dadeiyk aanwezig maar nauweiyka stond de auto voor uf mynheer moldde zich toen Hy stelde zich voor als mynheer v d Putten die naar Gennep moest en nam heel gemoodeiyk plaats vdór in de auto naast den chauffeur Na een poos gereden te hebbon gaf de paasagior te kennen dat hy hoog nomllg zich een oogenblik moest verwyderen Er werd dan onderweg tusschen AffeiiJenSlebenge wald geatopt en mÜnhecr v d latten verdween even m de schaduw der boomen langs den weg Plotseling sprong hy daarna uit hot duiater op de auto toe en beval den chauffeur een revolver onder den neus duwend Hands up Hands up Daar de bestuurder alleen met twee dlkk Jaasen en een paar warme handschoenan tegen de koude gewapend en verder zomter verdediging was moest hy zich gewonnen geven De chauffeur stapte zUn wagen uit jnynhecr v d Putten liep hem achterop met de revolver In do hand en mot dreigementen hem te zullen neerschieten wanneer hy een kik gaf of een vin onnoodig verroerde ToMi de chauffeur op fatsoeniyken afstand van de auto waa draaide de revolvcrheld zich om en stapte de auto in Onmiddeltyk zette de boef den motor in beweging zoolang de motor op de eerste veranelling liep ging dat nog maar toen de bandiet probet nle den motor op ile twcetle versnelling te doen loopen kwam hy voor technische moeiiykhcden te staan welke voor hem onoverwinneiyk bleken Het wertl een sukkelen voor den onbekenden heer X en veel verder kwam hy niet tot groot genoegen van den NJjmeegschon chauffeur die op eenigen afstand dat spelletje zag en nog steads stille hoop koesterde de auto van zyn firma gauw terug te halen De motor knetterde en weigerde maar steeds Onderwyi kwamen er twee fietsen awtgereden Deze waren onmiddeiyk bereid den chauffeur te aaaiateeren by het terughalen van de auto Behoe lzaAm trokken de drie naar de plaats waar de auto zacht tufte en toen zU daar aankwamen bleek de onbekende vogel v d Futten te zyn gevlogen De chauffeur Need reed langs een andft ren weg met lyn heroverde auto naar de garage Bosch en Jansen in de HoltermanBtraat te Nymegen terug Van dit geval is aangifte gedaan by d Nymeegsche politie H 4 nut dar tofiulgen In een u Ltvoerig artiknltje in het orgaan der Ned Ver van Huisvrouwen be pfre itt m vr van VUet wan Ehun vexscJiiil e Boorton stoiflauigors die met stok m t een waaier met een pornp en de tationnaire stofmiigera en ten otte de hamktotTsuiger voor haoir dke geen dectriM b n stroom in huie hebben Zy eeft daaiby ptyzen en adiresAan en verki art dat het een gtmoi Is m t een stofsuiger te wej iwn Hm weinig e wwl dat men mogeiyk nog tusschen die stof taan vinden neemt menook van de Moeden af met d n Amenkaanachen veger en nog veoi sterker met dienhunllen schuóeT Deae tioeh druig t Kep In t weefsel en neemt niet aiieon aiyitaetmaar wod mee Weik merk abafmxiger zy ook gctenilkte of het een handatof zuiger of een electn che wiaa h t reauheat was steeds fyne Btof in den stofaak die met echuKör of kloppen niet te verwyderen is Tenslotte vraagft zy zufa af of d stofeuiger op den duur ml bevallen Haar antiwoord hierop is t Zal met dbn stofauiger giaan evenals meit de hooiAdst Sommige huiavrouwen zuUen ze toepassen boo lang het een nieuwtje ifl en er dbn in tyden met meer naar omaiea andetvn xul1 n er zoo n nuttig 0diruik van weten t maken dat het numaohoots de uitffave loont en sullen r ook op toexim dat hunne daenstoieisjee alle apparaten meit zot r aanwenden en niet vorwaarioozanu Met moeit de aitofauisera geibnntïloen op dS w ie dat men er nut van heeft n 1 met haaaUg heen en weer schuiven doch Borgen dat de Biii popenit t van het apparaat aduit op het voorweaKp dat men rwlniffen wil Ook weer evenals met de hooikiat moet men met een staf suiger weten om te gnan wil men er mee bereiken wat er mee te bereiken is Zelfs iunteeren is nog hee Kta andeo s dan aien demM treeren op een tentorawteilin doch ntet luat en opmerkzoamheid leert nven het met enkele keewo Dwi geoiet men van het groote voordeel TxA dat er of verwyderd wvttll Bonder stof te v rflpreiden Men remig kJeedên 1 stoelen zonder die stof weer naaagordijnen meubden befaangael en achilderyen en de longen te vtrjagien Dus minder groote kameriMurten minder rijjti