Goudsche Courant, dinsdag 22 februari 1921

leend uitstel is gesproken van tweede in te lijven gedeelte moet worden gelezen laatst in de lijven gedeelte Voor de dienstplichtigen van vorige lleh tingeo die uitstel van eerste oefening heb ben tot het tijdvak waarin moeten worden ingelijfd da dienstplichtigen der Uchting IG l toegewezen aan de regimenten infanterie en bestemd voor bet eerst In te lijven gedeelte het korps pontonniers en bestemd voor het eerst in te lijven gedeeltfe het regement genietroepen pioniers enz en bestemd voor het eerst in te lijven gedeelte de compagnieën wielrijders en wier uitstel niet is of wordt verlengd werd reeds bepaald dat zij op 21 Februari 1921 in werkelijken dienst moeten koijien Dienstplicntigen die behooren hetzij tot het lOe hetzij tot het 21e regiment infanterie en in het genot zijn van uitstel van eerste oefening komen na het verstrijken daarvan onder de wapenen bij het 7e regiment infanterie Dienstplichtigen die behooren tot het regiment jagers het 2e 3e 9e 11e 12e 15e 18e en 19e regiment infanterie en uitstel yan eersteoefening hebben komen na het verstrijken daarvan onder de wapenen onderscheidenlijk bü het regiment grenadiers het 13e 14e 20e 22e Ie 4e 5e 7e en 8e regiment infanterie Dienstplichtigen die na verleende vrijstelling in werkelijken dienst worden geroepen komen zoo zij behooren tot het regiment jagers of tot het 10e 21e 2e 3e 9e 11e 12e 15e 16e 18 en 19e regiment infan terie onder de wapenen bü het regiment hiervoren aangewezen voor opkomst van de tot elk der laatstgenoemde korpsen behoorende dienstplichtigen wier uitstel van eer steoefening 18 verstreken aal hü waurschilnd iat aftndim ela lid der Tweede Kamer Klslii R rei Hiet booneel stelt voor een café In en onizer zuideliiike nrovinclesteden waarin een z maricenbeojre De haadfei is m volKo gonir Schuchterloomt een buitenman binnen aan de hand een citytoag Bedeesd neemt hii pdoafca aan een ledig tafeltje oi plaatat de citv voor oh Ken der beuramooioen vraagt hem spottend of hü ook manken moet koopen waarop als antwoord een hoofdachuddien JiKwpe neet maar wel ver kouoe antwoonlt Piet Zoo verfcDopen vraaoot de beunman en hoeveed hebt e er dan wel leh hub dit gansche harudkufCeriïe vol maar ut ia allemaol klein gem seat Piet langiaaam en zekier Na lang loven en bieden wordt de koon geaLoten tegen dien koers vaii 606 Ëenöge der aaniweai e beursmannen naderMj gekomen wiensohen van dit koopje oeik ta profiteeren en bieden Piet een dmnbe aan dat hii met smaak veroitoert Elen ander offreert hem een aiiBWor en oelfs een htx od ie met schinJc hetweBt PSet zeer gracieus aanneemt z e BRiend dat hü aan dien koers er notfr veul meer marken kan bezoiigen Ihü heet ze tihuua nog maar nat nox well in heed kost rol Beursdui openen portefeuililes met HollondBcb geld en Het opent zün handkufferke en sifarooit het Mein gerd over detafel zich lachend verwsjderend en de vwblufte beuremonnen latend zitten met eea gorooten hoop haksell van havenstroo uit roepend t Is toch Weia gerei dog saomen Msfo Ëen gtoote mailwuefstal Einde der vorige w ek hebben dieven te Toledo Ohio zadh weten mees ter te maken van negen aakken mail Zes dezer zakken beva tein 400 000 d ol4ar in baidmoton De andere Tialdken bevatten waardevolle zendingen uit Olieveland Detroit en andere comonjercieele centira De DoUtie is de bsmdieten nog niet oip het spoor GEMENGDE BERICHTEN Een aardschok Men meldt uit Maastricht dat daar Zondagmiddag 10 minuten over half 6 een aardschok gevoeld werd die 4 5 seconden duurde Slaapziekte Te Warmond doet zich een geval van slaapziekte voor by een 14 jarig dochtertje van den heer J v V Het meisje is sedert Woensdag nog niet ontwaakt ONDERWIJS Personeel aan bijz scholen Het moderamen der Vereeniging van Chr Ond heeft zich gericht tot den Schoolraad de Vereeniging van Chr Volksonderwijs en de bestuursorganisaties met het verzoek krachtige pogingen aan te wenden tot het verkrijgen van wijziging van het Kon besl betreffende de benoeming van personeel aan bijzondere schoten Gelukkige gemeente De gemeente Vorden heeft een schuld van ƒ 40 800 tegenover een rentegevend bezit van ƒ 65 000 Hevige brand Te Zaandam is gisteren een der gebouwen van de naaml vennoot hap Lakindustrie Nederland staande aan het einde van het Papenpad door onbekende oorzaak door brand vernield Het gebouw waarin het laboratorium gevestigd was was van hout opgetrokken de belendende van steen gebouwde perceelen leden geen schade Duitsche ondlerwii er naair Indië Niaar aanleiding van het denkbeeld Druitsche onderwüffleais naar Indië te ebiren woaoTan we in de rubrJeflt Onie Oost uitvoejiig hebben eschreven zegt Het OndenwiiiB in een redactioneel artikel dat het Hollandjsoh onderwüs op de scholea in Indié in hooifdzaak toailondepwii is en nooit goed ge ieven nal kunnen ymim door personen die siechts een stoomcwnau in die taal heb ben gevol id en vérvoLgt Ten slotte wojzen we op een eigienasrddge tegenstelling De salarissen der rükaviddwaohtere moeten worden verbeterd eo hü de schnfteiüke gedaohtenwdeseldng daarover wijst de M indster van Jaistitie op I de gefarekkoifpe recniteering voor diat korps op het steirtoe voriooip dioor ovongang in igemeentedienst enz En aieihier nu de tetgteneteLlinig De aanwerving voor de riiksveldwadht staat Bwak veriioog de soiarissen De recruteerinsT voor den diemist bü het lndds Ae onderwóifl loopt op haar laatste beonen haal Dmtsche onderwiiaers over de trens s er mi bepaald in een dezer twee takloen van dienst Duitscheirs moesten worden tewerkgeateld ïwu men ze dan niet t beet bü de riikaveldwiacht kunnen anployeeren Hoofden van scholen in Nederland De beschrijvingsbrief voor de 22e algameene vergadering van de Vereeniging van Hoofden van Scholen in Nederland dip 26 Maart in de Kroon te Haarlem gehouden wordt is verschenen Op de agenda staat o m aanwijzing van de plaats waar in 1922 de algemeene vergadering zal gehouden worden voorgesteld worden Amsterdam en Utrecht bespreking van het wetsontwerp op den Leerplicht bespreking van het wetsontwerp op de pensionneering van ambtenaren Ongeluk Zondagmiddag kwam de auto van den heer Ritter te Venlo in botsing met een motorrijwiel bereden door een inwoner van SteiJL Het ongeluk gebeurde tusschen Belfeld en Tegeien De motorberijder werd zwaar gewond opgenomen Een dokter constateerde op twee plaatsen schedelbreuk benevens andere ernstige verwondingen De gekwetste overleed in den loop van den middag Dit is in korten tijd reeds het derde ongeluk in of nabÜ Belfeld met auto of motor waarbij ijf personen het leven verlo S D A P RaadBfl ac4fe en mdJEtaiifsme Men schrijft uit Heerenveen aan het Hbid in Sohoteriand is remeenteraad bestaat een vril sterke S D A P frectie Een harer leden maakt ook deel uèt van het college van B en W 66x elke vewadering vergadert de firaobie ter bosiwefcintfr van de vooonaamste nunten der agenda Binderulc besluiten schijnen daar echter met te worden genomen want in die raadevergiaderingwn blijkt mak de fractie niet fcvnatemmig In de jongste veawadering was ddt weer het gevail naar aanleid Log van een verssoek van den VrijiwiiUlilKien Landstorm te Hieerenveen om gebruik te nwwen maken van een gvinnastiok en een schooUokaal B en W adviseerden dlaaroD goinstdg te besluiten wel wias de S D A P wethouder er in principe tegen maar om nractische redenen kon hij met het veraoek mee aan Een ander lid der fractie bestreed het voorstei op aoibi miJlitjainiatiflohe gronden en deed het voorstel afwijzend te beschikken Dut voorstej werd verwonnen alleen de hefift der S D A P finactie stemde voor de andetre helft tegien plus de andere leden Vioor eenot en tüdl viroeg de AmtamdJitairjstisohe Vereenigiing te Heerenveen het bniik van een gemeenteJoJoaal Ben der S D A P £nactoe stemde daar tegen wiaaiPdoor het verzoek afleeweaen werd vflaX onder partüigeaiiooten aandedddnig fc t tot felle crirbiek in de venoadea ing der afdeeainur Hert betmkken lid aag daarin geen reden z n oratwtag te nemM doch heeft Zich geibeteird Nu ateonde hij tegen het versoek van den VriifwtUlisjen Landstorm RECHTZAKEN Het vergiftigingwfeva te Usae Voor de Haarfenwche reciittork J Maandag behaiwieid de zaak teaen de 34Jarige vrouw G H v d M wed J T d B en haar vroegieren commensaal den 46 arigen C v d L beiden uit Us die beschuldigd werden te zaanen den oIker J L V d B tien man van de eerew bekJaagde van het leven te hebben beroofd door toediendmg van een kwo chocolade met arsenicum Beide beJcIaagrlen bekenden De edsch luidde tegen ieder der beide öefelaagden levenslange gevangeniaetaiM SCHEEPVAARTBERICHTEN Stv Mü Nederland Boeton arr 20 Febr te HamburgCelebes uitr arr 21 Febr te Southampton Prins der Nederlanden uitr pass 21 Febr Ouessant Kon Weet Ind Maild Bourne arr 19 Febr v A dam te Kingston J Jan van Nassau arr 11 Febr v Tnmdad te Curasao Prins der Nederlanden arr 18 Febr v A dam te St Thomas Java New York lijn Peleus V New York n Java arr 1 Febr te Port Said Rott Lloyd Djebes vertr 19 Febr v Melbourne Solatiga arr 16 Febr v Macassar te Brisbane De Arnluwwdhe weUiioudekakwe Ue Die wethouder vsn sociale zaken te Amhem de heer IJsseimuidleii heeft het advies opgev Rd van de rechbsche raadsclub ottil na het ter zaide BteMen door den gemeenteraad van ziin voorwtelien betreffende de regeling van den geneeskwntüiren dienst ijn functie neer te leiogen Hii heeft aan B en Wl meegedeeld dat hii als wethouder aftreedt Hii zal evenw tot 1 April aanbiijven en o a nog de heradendng van het werinliedemrewlement afd oen Door de soc dem raadsftiaolne ziin in overieff met het bestuur van afdeeldng van de S D A P voor de weüioudersvacature candSdaat geeteld de heeren L M Hermans en J W A Zoestbergen DsaruH saï de afdeelin hebben te kiezen Wordt de hetr Hermans wethouder da yMttém h t J wttt Jounwl siia de n Uneti mMKin de VoLkenbondarMd te Farü en niet te Geniere vönnadert cie volmnde Ie Otmdftt men te Pnriie in coobact lum Uüvesi met de confereivti te bonden ie Omdat Lécrn BouiwsoU wiena aanNv Ei h id te P rlje mmkUt U niet dmt Geoève bon nwn Hwt Ulul vwoeesnit Tarder dat de VolkenbondiSiraad lütroeriaff tai reren aan 11e raaokitdos van de alsreoneeaie veawaderintr waarvoor rapnorteum ziin beooënd en zicli ook sal beclir houden met de Aimeetuc knveeitóe en die der Alanda ilanden Het becoek van het Pooleche staatshoofd PUtfudAki te ParUa heeft voor Polen goede reiultaten opgeleverd want als een uitvloeisel van dat bezoek moet w orden beschouwd dat Brian l en Sapieha den 19en Februari een politieke overeenkomst hebben getcekend welke ter aanvulling dient van de voorwaarden der op 5 Februari tusschen de Fransche en Poolsche regeeringen opgestelde verklaring Behalve de inleiding welke ter kennis brengt dat de beide regeeringen even verlangend t n door het handhaven der gemeenschappelijke geteekende en erksiide overeenkomsten den vrede in Europa en de veiligheid harer grondgebieden te waarborgen bevat de overeenkomst de vier volgende bepalingen lo Ten einde het pacifistisch streven te vereenigen verbinden de belde regeeringen zich om ten opzichte van ille kweotiea van buitenlnDdscne oolitilelc welke de beide landen betreffen alsmede ten opzichte van de regeling der internationale betrekkingen overleg met elkaar te plegen 2o daar de opbeuring een eerste voorwaarde is van het herstel van de internationale orde en den vrede in Europa tullen de beide regeeringen haar economische betrekkingen uitbreiden Er zullen speciale overeenkomsten en handelaverdragen worden gesloten met dit doel 3o Indien in trUd met de oprecht vredelievende voome j mens en streven der beide contracteerende staten een van hen wordt aangevallen zonder daartoe te hebben geprovoceerd zullen de regeeringen tot overeenstemming komen omtrent de verdedigiïïg harer gebieden en de bescherming harer belangen 4o De beide regeeringen verbinden zich om overleg te pleoren aSvorens nieuwe inbemationale verdragen te sluiten welke haar politiek in Centraal en Oost Europa betreffen De speciale overeenkomsten die op art 2 betrekking hebben zijn op het punt te worden voltooid en zullen zeer binnenkort worden geteekend Op initiatief van den landvoogd Horthy is volgens een bericht uit Boedapest in Hongarije een gewapende burgerwacht geBie l vvloens het model dec Beiersche Kinwohnerwehren georganiseerd ZU draagt geen militair karakter doch beoogt slechts de zelfverdediging van de burgerij in geval van links radicale bewegingen Het heet dat officieren van de Beiersche burgerwachten op verzoek der Hongaarsche regeering naar Hongarije z n gekomen om by de organisatie dezer nieuwe burgerwacht hun medewerking te verleenen BUITENLANDSCH NIEUWS BELGIË De Pau over de VLaanwcaie bewtwlng Uit Home wwdt aan de TiJd geeohreven Uatur wü uit goede bron vemcanen ai eerstdaa B een Pausot jik document verachünen over de taalkwestie in bedgué Het docxunent is ofuresteld dn de LaÜinsche taal en wprdit rericM tot het Beligisch Ëpiacovoat De H Stoed drukt het vedanaren uit dat de verrdeeddjheid tusschen de Ueieische katiboloeloeai w ureus het beikande vraajBstuk knoffe onhouden Ce bestaan Mn de pmesteo s moet zoovod mogieliik ircrboden wioardeo over de brandende kwesibie be acfarijven Als orieaters ia het hunne kyjepong te w ricein aan hot heil der aielen en zij moet n dus in staat ziin te werken aan het geestedük heoJ der reloovijreai en de tsuü of talen kemben waarvan de getoovigen oiaii bun 2XWKren toevertirwiiwd Batch bedieaMn lp de geatachten van onderwijs moet de iuawi onderwiUs ontvaiuren in de eigen tiaal nd r de andere taal des lands te veronaohtaamen daar bedder ketmis m het laDd tnibtiiig en noodic is Hi t stuk ssil de haaidteekemmr dnaren Mn ZJtai Kaïxitoaal Gaauarri StoatssccretMxns vun Z H Hert goheel ireeft de bc nselen weer door Paus Leo XIU voorougeoet ten tijde van deoi hevigon taaistriid in de vroearere mottarohiie van Ooatwnniit BINNENLAND Mr Foek te Rome Z Exc mr Fock gouverneur generaal van Ned Indiö vertoefde naar De Tyd meldt dezer dagen te Rome en bracht een bezoek aan het Nederlsjidsch Historisch Instituut in gezelschap van den heer Van Reyen Hr Ms gezant te Rome De beide persooniykheden werden ontvangen door mgr dr Hensen directeur van het Instituut Ook waren aanwezig dr Hoogewerff secretaris van het Instituut en dr Leopold lid van het Instituut voor de Ar Ophefflng brandstorfen diatrilHitle De Rüfcskoiwidistributie heeft aan de hrandetofconimieHtee me letredeeld dat in verband met den ruimen voorraad brandstoffen in den vrijem hande 1 en de laire prU en die daojMi worden bedongen de werkaaamheden der brandatofcommisje met 1 Blaart aA kunnen worden beöndB0tl De UandstoMsbributie houdt dus nog Mn maand vroeger op dan aanvankelijk het plan wns Vooraebotten Woningwet De minister van Aibedd heeft de gemeentebesturen doen weten dat de bet Untr van annuïteiten door de gemeente Terachuldijod Jaariiincs moet olaats hebben Dp den dag door den minister van Financiën daarvoor oamrewezen Voor voorschotten die in eens in hun gelheed worden udtIwtMld wordt voor die tarugbetaÜMr de datum aangenomen waarop bet voonchot ter beschdldiJlnR is gesteld voor voorschotten die in termiij nen wiorden uitbetaald v x nH de vervoJdafT bepaald in overeenatemming tnei de tiJitetippeD w an p orer die termijnen wionlit bescihi kA Herhaaldeltik kxmit het voor dat over een voorschot niet ten voUe beschiiat wordt en dat noch de msneente noch de vereendffinc daarvan kennis geven aan het dep van Financiën De vftabatdUnir van den vervaldag der annuïteiten blijft dan voorteoprtg ftchterwe B Wordt daartoe ten slotte oveivegaan dan bdilkit dikwijls diat reeds een of meer anituitedten hadden nWten worden vc aan Over het bedmg dier annuïteiten die te laai in s Rijiks schatkiat worden ireatort moet Tokens bealijssing van den minister van FSnanciSn een rente van 6 worden verjooed Zoodra op een toeweik end voorschot betali pen niet meer behoeven te geschieden moet daarvan terstond aan den mindater van Finanoiën kenaiis worden gegeven VrUdom van accUns Het Tweede Kameriid de heer Abr Staalman heeft den minister van Financiën naar de motieven gevraagd waairom fabrikanten van reuk en toiletwater voor de helft worden vrUgesteld van accijns van de door hen voor de vervaardiging hunner producten te bezigen gedistilleerd Inspecteurs der directe belastingen invoerrechten en accijnzen Een zeer uitgebreid verslag een boekdeel in groot formaat is verschenen van de Salari8 commisBie Nu de Vereeniging van Inspecteurs der Directe belastingen invoerrechten en accijnzen In haar conclusies verklaart de commissie zich o m tegen een automatische opklimming vftn het salaris en vool het stelsel loon naar arbeid en van den ambtenaar gevorderde dienstpraestatie Het salaris moet dus voor het type ambtenaren worden vastgesteld De positie van den mannelijken ambtenaar die ongehuwd in dienst treedt huwt en een gezin van 3 kinderen vormt wordt als norm aanbevolen De maxima moeten als regel worden bereikt op het tijdstip fler grootste behoeften Gezien deVeinige stabiliteit der huidige prijzen meent de commissie echter een blijvende algemeene salarisherziening voorloopig alsnog te moeten ontraden De in echtscheidingszaken bevoegde rechter Ingediend is een wetsontwerp tot aanvulling der bepalingen omtrent den in echtscheidingszaken bevoegden rechter De Memorie van Toelichting wyst op de behoefte tot wijziging der rechterlijke bevoegdheden in echtacheidingszaken Wanneer de man zijn woonplaats In het buitenland of in de Nederlandsche koloniën beeft is geen Nederlandsche rechter bevoegd tt beslissen over een door zjjn vrouw ingestelden eisch tot echtscheiding De vrouw moet hem dan in het viieemde land of in de koloniën waar haar Jechtgelioot woonplaafa heeft doen dagvaarden De man kan dus zijn woonplaats buitenslands verleggen om te ontkomen aan een echtscheidingsprocea voor den Nederland schen rechter Vrijwel immer rechteloos is de vrouw het geval van kwaadwillige veriating daargelaten wanneer de man geen bekende woon of verblijfplaats in Nederland heeft en hetzij hier te lande hetzij buitenslands heen en weer trekt Ook dit geval doet zich herhaaldelijk voor Het ontwerp wil in de bestaande leemte voorzien door een bevoegden Nederlandschen rechter te geven voor alle gevallen waarin die thans wordt gemist maar handhaaft zooveel doenlijk het bestaande stelsel Vrouwien als ffatUiHen bU akten Een wetsontwerp is mureduend tot wiiBigling van vensohiJlende arbikelen van het llurgeriuk Wiottioek van art 8Ö8 van hot WeUboek van Bimireril Rechtsverordemn aoomede van Art itó der wet od het Notansanubt streJÖkcnde tot het toelaten van vroimven aJe getujigen bij akten De Memorie van Toelliciiting wijst er op dat de functie van geiUiiigan met gerusbheid aan vrouwen kan wonden toevertrouwd terwiil bovendien volgena het oud Vaderlandsch rocht ieeds vrouwen als iretuuren Mi akten den buingëiriiiken stand betreffende Lenden optreden InvoMng van den lUntlcnbdhter n van da ondMT toezichtstelliauc van minderjarigen De heer DresselhuvB heeft een amendement ingediend om aan het Mi art I van Jict wetBontiwerï votaweatelde nieuwe derde lid van art 50 der W t on de rechterlijke organiaatae en het beleid der justütie ais laatste mn toe te voegen indien een vrouw wordt aamgewezen ail plaatsvervantcend lid eener zoodanige kmmer kan bi die aanAVüzing wwnden bepaald dat zij enkel zai ootreden ter vervanging van den kinderrechter in aangelegenheden betreffende meisjes en jeugdige mannelijke kinderen De arbeidatUd In ttoUgieuae rplfeginga inrkhüngien Oip de vraag van het Tweede Kameriid den heer Vdui Ravesteijn betreffende het dnstedilMi van een ondersoek naar dtat arbeadat4id in relioneuze verpleegdnrichtin pen heeft de minister van Anbejd geantw ord dat deze zün volle belandBstelling heeft Aan den hoofddnsDocteur van de volksgezondheid in het biizomler beJaat met de besmeöteliike ziekten wóen is odgedroigMi om m verband met de belangen van de ziekenverzorwing een ondensoek in te steJlwi naar de gelegenheid tot ziekenverplecping hier te lande is verzocht daarbij tevens zijn aantkuaht te wildon aan den ar4 eidstijd van de vemlegenden in de ziekenhuizen en daaromtrent een rapoort samen te stellen Met de uitvoering dezer omvangrijke of dracht zai uiteraard eenigen tUd gemoeid Min Hoofdbestuur VriJz Dem Bond De Vrij zinnig Democratische Kiesvereeniging te Den Haag heeft de navolgende 7 personen aangewezen als candidaten voor het hoofdbestuur van den V D Bond mr S J L vu Aalten te Rotterdam F J Aukes te Alkmaar E Bredewout te Zwolle mevr dr Aletta Jacobs te sGraven hage J Kortland te Schoonhoven W Lulofs te Utrecht J Welleman te Krmbbendijke Minlmam vracht i binnenichipperU De minister van Landbouw heeft bepaald dat met ingang van heden komen te vervalllen de bestaande mlnimum vrachten voor de binnensdiipperij en de in de bestaande beurtliistvrachten begrepen verhooging van 10 UIT DE PERS De wethonders crisls te Utrecht In de Tel schrijft dr J van Leeuwen artikelen over zijn uittreden uit de S D A P In het eerste merkt hü o m op Zij die mij en mijn werk kennen begrü pen dat slechts buitengewoon sterke rede nen miJ tot een dergelijk besluit hebben kunnen brengen Ook dé hoofdredactie van Het Volk begrijpt dat wanneer zij schrijft al was het maar om den onbaatzuchtigen ijver waarmede van Leeuwen jarenlang de arbeidersbeweging gediend heeft dan ware dit reeds reden genoeg om ons die de drie Utrechtsche discussie avonden niet hebben bijgewoond tot voorzichtigheid in het nemen van conclusies te steramen Ook mr Troelstra weet hoe volkomen mijn levensbeschouwing en mün werk voor mij èèn geheel waren geworden en met hoeveel toewijding en liefde ik mij steeds aan beide heb gegeven Maar ook mr Troelstra weet blijkbaar niet wat de hoofdredacteur van het Utrechtsch Dagblad getoond heeft wel te weten waarschijnlijk omdat hij wèl en mr Troelstra niet he dagelijksch leven der Utrechtsche gemeentepolitiek heeft meegemaakt namelijk dat men mij den lijdensketk liet ledigen tot op den bodem en dat hiermede de verschrikkelijke tragedie te aanschouwen is van het conflict tusschen het torenhoog ideaal en de bekrompen werkelijkheid In een tweede artikel zet hü uiteen dat een sociaaldemocratisch raadslid die het wethouderschap aanvaardt ophoudt mandataris te zijn van de S D A P en vertrouwensman wordt van de geheele stedelijke bevolking Hij heeft steeds getoond zijn positie aldus op te vatten en de Raad heeft blijkens zÜn herkiezing het ook aldus opgevat De sociaal democratische raadsfractie heeft het echter nooit aldus ingezien Andera zou ziJ zich achter het college van B en W geplaatst hebben en aldus medegewerkt hebben tot de vorming van een nieuwe regeeringsmeerderheid waarin de vooruitstrevende elementen zich naast de so ciaaldemocraten zouden geschaard hebben De beteekenis van een dergelijke meerderheid hebben de sociaal democraten in den Raad nooit ingezien zoomin als zij de positie van de sociaal democratische wethouders heeft begrepen Dat heeft telkens aanleiding gegeven tot botsingen die ten slotte I tot het conflict hebben gevoerd LAND EN ZEEMACHT Inlijving vai de lichting 1921 De 15 000 lotellngen der militielichting 1921 die aanvankelijk ter inlijving zijn bestemd zulten worden ingely fd in de hieronder genoemde tijdvakken Infanterie wielrydera compagnie hosp soldaten pontonniers torpedisten genie pioniers en verlichtingstroepen onberedenen der artillerie voor zooveel hun opkomst in 3 ploegen plaats heeft Ie gedeelte 14 18 Maart 2e gedeelte i 4 Juni 3e gedeelte 3 7 October onberedenen der artillerie voor zooveel hun opkomst in 2 ploegen plaats heeft beredenen der artillerie Ie gedeelte 14 18 Maart 2e gedeelte 1 fi Augustus cavalerie Ie gedeelte 1 5 April Ze gedeelte 3 7 October genie lijnwerkers Ie gedeelte 14 18 Maart 2e gedeelte 1 4 Juni genie telegrafisten en telefonisten Ie gedeelte 3 7 October Ten aanzien van dienstplichtigen van vorige lichtingen die uitstel of verlenging van uitstel van eerste oefening hebben tot het tijdvak waarin moeten worden ingelijfd de dienstplichtigen der lichting 1921 toegewezen aan a de regimenten infanterie onder infanterie te begrijpen de grenadiers en jagersen bestemd voor het laatst in te lijven gedeelte b de regimenten vesting artillerie en bestemd voor het eerst in te lijven gedeelte c de regimenten vesting artillerie en be istemd voor het laatst in te lijven gedeelte d het korps pantserfort artillerie e het korps pantserfort artillerie en bestemd voor het eerst in te lijven gedeelte f het korps pantaerfort artillerie en bestemd voor het laatst in te lijven gedeelte g het korps torpedisten h het korps torpedisten en bestemd voor het eerst in te lijven gedeelte 1 het korps torpedisten en bestemd voor het laatst in te lijven gedeelte j het korps pontonniers en bestemd voor het laatst in te lijven gedeelte k het regiment genietroepen pioniers enz en bestemd voor het laatst in te lijven gedeelte 1 het regiment genietroepen en bestemd voor opleiding tot milicien telegrafist of telefonist m de regimenten veld artillerie n het korps rijdende artillerie 0 de regimenten huzaren en bestemd voor paardenoppasser of paardenverzorger p de regimenten huzaren en bestemd voor het eerst in te lijven gedeelte q de regimenten huzaren en bestemd voor het laatst in te lijven gedeelte moet dit uitstel of deze verlenging van uitstel geacht worden te zijn verieend voor de groepen b d e g en h tot 16 Maart 1921 voor de groepen o en p tot 1 April 1921 voor groep k tot 1 Juni 1921 voor de groepen m en n tot 1 Augustus 1921 voor de groepen a f i j 1 en q tot 5 October 1921 voor groep c voor hen die behooren tot de Ie Lt Hw afd lie Lt Hw afd Ie Zw Hw afd en 1 2 11 R Vg A tot 1 Augustus 1921 voor hen die behooren tot de overigekorpsen en korpsonderdeelen der vertlngartilierie tot 5 October 1921 Waar in beKhikkiiifen betreffende ver STADSNIEUWS GOUDA 22 Februari 1921 RUkslandbouwproefstation Bü Kon besluit van 9 dezer ia met ingang van 1 Maart benoemd tet plantkundige bü den dienst der Rijkslandbouwproeffltationa M A J Goedewaagen te Utrecht iji is werkzaam gesteld aan het Rykalandbouwproefstation te Groningen Ben gouden jubilieuiiL Den len Maant is het 5a jaar gieleden i$i de heer J Platbeel als macliinist m daenst trad im de tirtoomibootmaatschappjj VoLhardónrir te Leiden l len zeldzaam jlÉwleuni vooral m den tegenwiooniyten 1 1 Wü vertrouwen dan ook dat onze todgenoot talruike symipatlhie betuigkwen Ml ontvanigen Ongelukie Gdaterenmiddag kwam het viepwdelig motorrijlJUJg H 13046 bü het uibwilken io het Van Borgen Uiaendoornpork lor een met paoiwl beapannen voertuig dicht bü den kamt waardoor het wiel van dat mMorrÜtuig in de mulle aarde van een perk zaïkte Met behulp van eenige menBchen en hert paard van het voertuig is de niotor weer Ofp vasten grond getrokken Pensooiüüke ongeLuldten zdin niet voorgevaililen Voordrachtavond Voor het departement Gouda van de Kü tot Nut van t Algemeen zal op Maandag 28 Februari mejulfrouw Tony de Kidder uit Ooaterbeek een voordrachtavond houden Goudscbe Burgerwacht De stand van den schietwedstrijd met Marga tot en met 21 Februari is als volgt Presentiewedstrüd aantal deelnemers 45 J C Wagner 139 punten A Ruygrok 137 p J P Flux 130 p J R Begeer 129 p P Boumans 128 p M Binnendük 124 p Personeele Baan aantal deelnemers 23 Afd A A Ruygrok 54 p M Binnendijk 52 p A Groos 51 p A J Vermeulen 48 p A A Herfst 47 p Afd B A P Jaspers 47 p E v Straaten 45 p B W v d Berg 39 p P Boumans 35 p J G Potharst 34 p Uitvoer van kaas De minister van Landbouw heeft bepaald dat de N V Nederlandsche Uitvoer My consenten zal kunnen endosseeren voor uitvoer van 75 van de kaas Voorzien van het Rijksmerk gedurende het tydvak van 80 Januari tot 27 Februari bereid of te bereiden door producenten die zich schriftelijk hebben verbonden tot nakoming der hun met betrkking tot de binnenlandsche melkvoorziening opgelegde verplichtingen ♦ De minister van Landbouw heeft besloten tot nader aankondiging met ingang van 16 Maart löSl dispensatie te verleenen van het verbod tot uitvoer van kaas voor zoover betreft kaas welke overeenkomstig de aanduiding voorkomende op het daarop aangebrachte Rijkskaasmerk een minimum vetgehalte in de droge stof van 45 40 7r 30 of 20 heeft alsmede voor gekruide kaas tot een gewicht boven 15 K G zachte of gemalen kaas in blik en zachte rechtstreeks uit melk bereide kaas verpakt in Staniol tot een gewicht van ten hoogste Vè K G per stuk Rij kspostspaarbank Opgave uitsluitend betreffende het postkantoor alhier en jzyne hulpkantoren over de maand Januari 1921 Op spaarbankboekjes te Gouda en erders vrerd in den loop der maand te Gouda ingelegd ƒ 88 205 09 en terugbetaald ƒ 56 129 99 derhalve meer ingelegd dan terugbetaald ƒ 32 076 30 Het aantal te Gouda nieuw uitgegeven spaarbankboekjes bedroeg 90 Door tusschenkomst van het te Gouda gevestigde kantoor werd ter Directie op staatsschuldboekjes ingeschreven een nominaal bedrag van ƒ 4200 en afgeschreven ƒ 100 derhalve meer in dan afgeschreven ƒ 4100 Tot aankoop van Nationale Schuld ten behoeve van inleggers werden uitgevoerd 2 orders tot een nominaal bedrè g van ƒ 2000 Hieronder 10 formulieren ad ƒ 1 in spaarbankzegels van 5 eent en 157 ad ƒ 1 in zegels van 1 cent schoolsparen BOSKOOP De Raad dezer gemeente is bijeengeroepen op Maandag 28 Februari des n m te 7 uur Aan de orde komt 1 Opening 2 Vaststelling der notulen van de vergaderingen van 28 Jan 1 1 en 14 Febr 1 1 3 Ingekomen stukken 4 Mededeelingen 5 Voorstel van B en W om definitief te besluiten tet het aanschaffen van een automatische pompinstallatie voor de waterieiding en tot het betrekken van den daarvoor benoodigden eiectrischen stroom van de stedelijke electnciteitsfabriek te Leiden 6 Nader voorstel van B en W betrelfende de reorganisatie van het openbaar onderwijs het vervolgonderwüs en den talencursus 7 Advies van B en W op verzoeken om uit de gemeentekas te mogen ontvangen de gelden benoodigd voor den bouw van byzondere scholen 8 Advies van B en W op een verzoek van het bestuur der vereeniging voor christelyk Bchoolonderwys om toepassing van artikel 100 der lager Onderwyswet 1920 9 Aanbieding door B en W ter vaststelling van en conceptbesluit tot instelling van een oudercommissie aan de O L school en de aanwijzing van haar vergaderlokaal 10 Aanbieding door B en W ter vaststelling van een conceptbestuit tot wüziging der algemeene politieverordening 11 Voorstel van B en W om aan den boekhouder kassier den fabriekabaas der gasfabriek en den opzichtermachinist der waterleiding een gratificatie te verleenen 12 Voorstel van B en W om aan den directeur der gem bedrüven een vergoeding toe te kennen voor gebruik in gemeente dienst van eigen auto 13 Aanbieding door B en W ter vastetelling eener verordening op het beheer der gemeente bedrüven 14 Voorstel van B en W met betrekking tot de verbetering van de volkshuisvesting 15 Advies van B en W op een verzoek van de Boskoopsche wo ningbouwvereeniglng om bouwterrein van haar over te nemen 16 Aanbieding door B en W ter vaststelling van concept voorwaarden op welke bouwterrein beschikbaar kan worden gesteld voor den bouw door particulieren 17 Aanbieding door B en W ter vaststelling van een concept wÜziging der gemeentebegrooting dienst 1921 18 Aanbieding door B en W ter vaststelling van conceptbesluiten tet voorloopige vaststelling van pensioensgrondslagen 19 Aanbieding door B en W ter vaststelling van een conceptwijziging der verordening op de heffing van doorvaartrechten der brug over de rivier de Gouwe te Boskoop 20 Benoeming onderwüzer 21 Aanbieding door B en W ter vaststelling van het primitief kohier hondenbelasting dienst 1921 22 Rondvraag Aan den militieplichtige K L Elleri roek alhier is op grond van kostwinnerschap voor een jaar ontheffing verieend voor den militairen dienst Ie oefening OUDEWATER Maandagmorgen reed de landbouwer Van der L uit Snelrewaard met een beladen aangespannen vrachtwagen langs de Noorderkerkstraat alhier Door de gladheid tengevolge der nachtvorst kwam het paard te vallen waardoor de wagen met inhoud ten onderstboven werd gekeerd en alles op de straat terecht kwam Van der L was intusschen van den wagen gesprongen en bleef geheel ongedeerd De schade was onbeteekenend OUDERKERK a d IJSSEL Ds G van Montfrans alhier is beroepen bü de Ned Herv Gemeente te Sommelsdük STOLWIJK Het Classikaal Bestuur heeft den Kerkeraad gelast de tienjaarlüksche stemming die Woensdag a s zou plaats hebben uit te stellen tot de tweede helft van Maart WOERDEN In de gehouden vergadering van de Woerdensche Bank is het dividend voor 1920 bepaald op 8 terwyl alle nog uïtsteande oprichtersaandeelen zyn aflosbaar gesteld met ƒ 250 per stuk De periodiek aftredende commissaris de heer A Buys te Oudewater werd herkozen en in de bestaande vacature werd voorzien door de benoeming van den heer B A Veenhoven te Utrecht KUNST LiefdadieHeids Conoeait in de Réunie Mej Ans Riesz Sopraan J J ime Viool W A de Beun Piano Ten bate van de Slanatorium Stichting der Ünd Off Yereenaguig Ons Belang hiwlden onze drie hienbovengenoemde stadgenooten aich welwjliend beraad verkaard üezen muailkalen kunstavond te Beven De asnwezjtgen en het was üuiuner dat er eeniiige piaaitsen ombezet gebleven nin ilcwiamen dos in de voomaauinste pdaats voor het goetle doel en het gebodene noodde tot het iit ir hohter maken vaii d eii gianig te meer waar de concertïeveiideii een Riaramtie boden voor het welsJajren van den avond En over het geheel genomen m de avond geslaagd Mbj Rae z zomg licflei n van Gounod Ave Maria Massenet Héïpie Puccini Ana J5ur la Mer GaJmée uit de Opera iMiadime Butterfly Schumann Wehmut Gottfried Miann Jomge Liefde en Kor Kiuiiler O jubel miJn hart en deed dut op de verdienateliike manier zooal wil van haar gewoon zün We rel veeren MasBenet s J31e ie en de Ajiia uit Pucctni s Opera vooral ook dezje laat te door de juiste zegRinig en keuri e uits praak van het Franscih Dat ook de beide bekende Hollandische laedem in het bii zonder aan den smaak van hei ouhdietk beontnvoorddton bewees het giulle anpilaus De heeren Jog eo en de Beun vertolltten resp als violist en begelider de Vioolsonaten in F dur van G F Handel in Es dur van Mosart verder de mooie Romdeele van V Beethoven en een Arioso van Gottfried Mann Vooral de laatste noemen we Riaame omdat dit toonaituk van een Nederiandechen comiponist en z er gelukkig van conceptie is de beide heere n bewezen daar aller eer aan en we vonden hen daarin gelukkiger dan in de sierhike Sonate van Moziart De heer Jager geeft biliiken aich deigeliik te ontwikkelen en onderscheddde aich door gemakkelijk snel en mooien streekawü hebben hem met genoegen gevolgd en constateerden dat de door hem gevolgde metdiode een betrouwbare is Hh was haiteUik aOTïlaus van de rijde van het dankbaar n vriendefliik irestemde gehoor De drie concerteereaden werden met bloemen gehuldfiigid WH i wenschen de SanatoriumSticiitingeen bevredigende recette toe tt LETTEREN EN KUNST Caruto V lgens de laatste uit New York ontvangen berichten omtrent den teestand van Caruso blyft de beterschap voortduren Dante AlighierL De Nederlandsche bestuursleden van verschillende afdeelingfen der vereeniging Dante AÜghieri in Nederland heeft een comité gevormd om by het zesde eeuwfeest van Dante s geboorte dat dit jaar in Italië gevierd zal worden een Nederlandsch huldeblyk aan te bieden dat o a zal bestaan uit een zoo volledig mogelyke verzameling van de in Nederlandsche vertaling verschenen uitgaven van zün werken voor de Dante bibliotheek te Ravenna POST EN VERKEER Zeepost Ned Indië Zeepost kan verzonden worden naar N O Indië per s s Tambora van de Rott Lloyd Laatste buslichting te Amsterdam 2B Februari 8 uur s avonds De poettarievcn De verhoogde posttarieven zullen hoogstwaarMh Al k of 1 i werking tnden FINANCIEELE BERICHTEN WlSaKLKOKKSEN Ni t olftciec e noteering te AmitcrdaK 22 Februari 21 Febr 22 Febr Londen 11 S8H 11 34 Beriijn 4 77 H 4 80 Parys 21 10 21 16 Brussel 22 02 H 22 10 Zwitserland 48 36 Weenen 0 6214 0 62 Kopenhagen 52 80 Stockholm 66 36 Chriatiania 60 75 New York 2 94 2 91 SlutkoerstAi van heden nog niet ontvangen Opbmngat vaa s RUks middelen Uit den staat der opbiienjcst van s Riikt middelen over de maand Januari 19til biykt dat deze maand een verminderinx aantoont van ruim f 1 mühoen ƒ 1 228 890177 vergeaeken met Jan L 0 L e optbrrenget over Januari 19 1 wae ƒ 31 333 6Ö1 77H te ren 32j5a2 61 56 over Januari 1920 Alls vermeeird rinRisip sten over Januari ziin te noteeren girondbel f 93 294 96 4 personeele beila tin f ƒ 587 931 01 inkomstenbelasUng ƒ 866 S 5 19Mi dividenden tantièmebelaatang ƒ 417 333 04 wijnaccym ƒ 5494 21 accÜns gedi tüleerd S M lnder brachten in Januari 19121 o vengeieikgin bü Jamjari 1920 vermogensbelastinx f 38 740 715 suikeracclins ƒ 966 672 62 ajoutaccyna ƒ 119 888 80 zegelrechten ƒ 466 6601 14 rewiatratierechten ƒ 7e9 264 ÖO succeeaierechten f795 494 12 invoerrechten f 609 364 23 belastan gouden en zilveren weriten f 17 423 02 c aaailoon f 8 13 statistiekipecht f 120 265 27 De opibrengBt over Jaraoari U van de beiaating in veriband mot de buitewrewone omatandigtheden ooclogBWlnffbbelasting bedroeg f 14 2Öi5 901 91 van de inkomstenten bate van het leeningsfonde 1914 f 6 496 611 14 Het ciediet aan Duitichland Volgens de N Crt tal deze week èen commissie uit de Treuhandgesell schaft de Duitsche trust wcïke gevormd ia met betrekking tot de aanwending van het crediet van 140 millioen dat door Nederland is verstrekt ten behoeve van den aankoop van grondstoffen voor de Duitsche indur strie in Den Haag met de vertegenwoordigers van de Nederlandsche regeering onderhandelen over de wijze van uitvoering van dit crediet zelfs in aansluiting aan de onderhandetingen welke reeds tusschen den Duitschen regeeringavertegenwoordiger den heer Kreuter en de Nederlandsche vertegenwoordigers zyn gevoerd De Treuhandgesell schaft welke haarhoofdkantoor te BerlÜn heeft zal hier telande in Amsterdam of D n Haag een bykantoor jvestigen MARKTBERICHTEN Rotterdamsche V eemarkt Dinsdag 22 Febr 1921 Aanvoer 214 paarden 4 veulens 1337 magere runderen 767 vette runderen 196 vette graskalveren 1007 nuchtere kalveren 63 schapen of lammeren 114 varkens 231 biggen 11 bokken en geiten Pryzen vette koeien Ie kw ƒ 1 85 1 95 2e kw ƒ 1 65 1 75 3e kw ƒ 1 45 1 65 Ossen Ie ƒ 1 80 1 85 2e ƒ 1 60 1 70 3e ƒ 1 40 160 Stieren Ie ƒ 1 55 1 65 2e ƒ 1 35 1 45 3e ƒ 1 25 Kalveren Ie ƒ 2 40 2 60 2e ƒ 2 15 2 25 3e ƒ 1 76 1 90 Handel in alle kwal matig redelyke aanvoer Melkkoeien ƒ 350 650 Kalfkoeien ƒ 375 675 Stieren ƒ 200 650 Pinken ƒ 175 250 i aarzen ƒ 210 300 Werkpaarden ƒ 300 650 Slachtpaarden ƒ 175 275 Nuchtere kalveren ƒ 13 28 Hitten ƒ 200 376 Fokkaiveren ƒ 24 40 Biggen ƒ 20 35 Over loopers ƒ 35 85 Handel in melk en kalfkoeien redelijk jong vee en vaarzen met vluggen handel redelijke aanvoer KAAS WABRT Oudewater 21 Febr 1921 Geen aanvoer Bodegraven 22 Febr 1921 Aanvoer 18 partyen waaronder 1 met RÜksmerk 887 stuks gewicht 5322 K G Prya Goudsche kaas Ie soort ƒ 86 90 2e soort ƒ 80 83 Ie soort met Ryksmerk j4 Handel vlug ECONOMISCHE BERICHTEN Over de bezwaren der Duitsche concurrentie en de middelen daartegen In Econ Stat Ber schrüft de heer F C Sterk over bovengenoemd onderwerp HiJ meent dat niet de lage valuto op zichzelf maar de groote daling en stijging der verhoudingscüfers de euvelen zün die in en uitvoer bedreigen Het is goed dat vrij niet alle heil wachten van een rüzing van den markenkoers terwyl onze hoop op stabiele koersen gevestigd moet zyn Als deze er eenmaal zyn zullen ook voor de buitenlandsche concurrentie weer normale orastendigheden intreden In de tweede plaats zy er nog eens op gewezen dat hier van dumping dat is op de buitenlandsche markt verkoopen beneden kostpryzen omdat men op de binnenlandsche markt hooge prüzen maakt geen sprake is Integendeel alleriei Duitsche artikelen maar vooral half fabrikaten worden op onze markt tegen veel hoogere prüzen afgezet dan in DuitA land De metaal de textiel tS leder en de papierindustrie ete lüden sierk onder den hiitschen invoer al zyn de Duitsche prolucten van inferieure kwaliteit Ieder fabrikant die Duitsche werktuigen gebruikt die vroeger onberiapelyk waren weet hoeveel daaraan thans veelal ontbreekt Dit geldt niet alleen van ooriogs maar ook van naooriogs industrie In den oorlog zyn veel van de beste leiders en de knapste werklieden gevallen veel fabrieken zün nog gedesorganiseerd al is men bezig zich op bewonderingswaardige wüze aan te passen aan nieuwe teestonden Met deze gewüzigde toestanden 4iangt nhlnmwle komen m tot het icherpite Duitich cottCBrT tl w p ï dat d loonen belaagrifk UfW werden dan voor den ooriog NatuariiJk xUn ze wel gerezen in verband met de waardevermindering van het geld maar niet in verhouding De werklieden en fabrieksboambten in Duitachland moeten met loonen en salarissen genoegen nemen die in guldens uitgedrukt ver beneden de ome blijven De Duitsche bevolking heeft zich aan een lagen levensstandaard aan te passen d onze daarentegen heeft zich door omstandigheden buiten haar eigen verdienste tet den hoogsten levensstendaard van Europa weten op te werken en denkt er natuurlijk ongaarne aan daarvan afstend te doen Onze industrie kan echter dientengevolge niet met de Duitsche concurreeran De tweede oorzaak der tegenwoordige scherpe Duitsche concurrentie is gelegw In b t feit dat onze Industrie van Duitichland s hulp al treedt hier gelukkig met den dag grooter verbetering in afhankelÜk is voor verkrijging van haar grondstoffen en materialen En om financieele re ienen én ter wilU van de binnenlandsche maatregelen zyn de prüien dezer materialen en grondstoffen by levering hier te lande veel hooger dan in Duitschland Hier heeft het tegenovergestelde van dumping plaate waardoor de kans voor onze industrie byv het hoogovenbedrüf beter wordt Welke maatregelen zün nu intusschen noodig In de e rste plaate moet de regeering veel meer dan zÜ tot dusverre deed haar Invloed aanwenden om de moeilükheden die Duitschland maakt en de lasten die het oplegt ten nadeele speciaal van onze verdedigings industrie weg te nemen Met het sluiten der credietevereenkomsten heeft men wat dat punt aangaat een goede gelegenheid ongebruikt gelaten Wegneming van onnoodlge lasten in h t eigen land mag met klem gevraagd worden Dit geldt voor tel van sociale maatregelen waaronder vooral de acht urendag wetswijzigingen zullen noodig zü e hoofdvraag echter waarom het bü velen gaat is de vraag of beschermende rechten ultredding kunnen brengen De schr antwoordt hierop Zeker niet nu en niet voor de thans meest bedreigde industrie Zien we even naar de meest gehandlcl Vte bedrüven dan treedt büv de houtiajfwü op den voorgrond Welke fabrikant met enigszins ruimen blik zoude er over den ken door uitzonderingsmaatregelen den volkswoningbouw te willen belemmeren of nog duurder te maken dan ze reeds s En geldt ditzelfde niet evenzeer voor looveel ander artikelen büv schoenen en confectie artikelen die thans eindelük nu de schromelüke duurte wat lager in prüs komen te staan Zou ééh regeering den moed hebben daartegen in te gaan Kovendien ryzen dadelyk groote bezwaren met het oog op onze export industrieën riet is treffend dat de grootste nÜverheidsvereenigingen zich tegen bescherming of invoerveiiïoden verzetten dat om een enkelen naam te noemen de Handelsvereeniging van metaal i ndustrieelen die lang niet alteen uit i rincipieele vrijhandelaren bestaat zich eenstemmig tegen het nemen van uitzonderingsmaatregelen op lit terrein heeft uitgesproken Oe schr meent dat de zeer ongunstige toestand voor zoover deze aan de concurrentie met landen met slechte valuta te wyten is waarschüniük van voorbygaanden aard is en dat deze concurrentie ons moet prikkelen en ons ook gelegenheid eeft tot uitvoer aan den anderen kant Voor zoover de ongunstige toestond aan de algemeene maliise te wüten is is lÜ van nog ernstiger aard en zat ze ons langer hinderen Ernstig zal overwogen moeten worden of in vele gevallen hier werk van binnen en buitenland te verkrügen is door lager prüten Daartoe zullen rente van het kapitaal of loon van den arbeid of beide moeten dalen In ieder geval is het aan te bevelen dat Staat en Gemeenten zoo voorzichtig mogelük zün in het verleenen van werklooiensteun door uitkeeringen of subsidies De Staat moet en kan belemmeringen wegnemen moet en kan zuiniger zün n het algemeen beheer SPORT VOETBAL Wedstriidi tsUgvn van 20 Febr 1 21 G V B Schoonhoven 2 Gouda 2 2 3 G S V T O P 2 afgekeurd Bodegraven 2 G S V 2 0 1 Gouda 3 Zwammerdam 1 2 Gouda 4 Schoonhoven 8 5 0 wenni niet opkomen Gouderak 2 Woerden 2 2 Moordrecht 2 Zevenhuizen 1 1 Victeriaan G S V 3 1 1 TIJPSCHI FTEN Het Leven 4Iet Leven van deze week brengt in beeld het ongeluk met de Hydra op de reede van Vtissingen de opvoering van Joseph legende van Kichard Strauss in Berlijn reproducten van de in eigendom aan Amstor dam toebehoorende schilderÜen die opgevraagd zyn voor de Parysche tentoonstelling het Amsterdamsche postkantoor de RugbywedstrÜden Amsterdam Groningen Het masker maken van de danseres Feline Verbist tentoonstelling van beeldhouwwerken in het Stedelük Museum eni enz Nedcrlandscli Fabrikaat In de afleveiring van 30 Februari treffen wü OA aan De beecho ving vw de Haven van den Hoek van Holland deel uitmakende van de reeka HavanbMchriivingen achtereeonxligens in dit tiidschrift versohenen De heer Snuaeaert geeft rijn indrukken en genmaarwowüngwi uit Ooet Indië waarin de schryver zijn bewonderiag uft over hetffeen hji in trafasch Nederland heeft evonden In het bütonder wordt ditmaal stilinstaan bti het werken aooals dit in den Oost mmhiedt dat hard werken aldaar regel ia maar dat dit harde werken dan ook rewotnlifr in veldelük ovMskht dirtiAxtl en dwars wordt brioond Het volgende vertedt de schriiver o a omti n t het leven in hel zakencentram van Soerabaja Maar hetzij de zakenmen edien vwWeoen In nieuwer of oudergrata in eMiwMina weelderige of uiterst liiifkeirtiM mmmiim him mvk to t n rii ten ovenU gewwU jrij dea fellM potsalMr van het bedrüMeveo dat in ktoortaachuge apannintr neb vnni opeabaart Van hieruit worden de eultaur oadarneminrea b he nl hier is de Joctery der Nedeirland che Handel MaatechappU hier vinUt gü de veel omvattende adnuoutratiekanteren en zetelen da maJtedaars en arbwdera der giioote import irma t en beweect zich de waren en de geldhandal Van alle kanten dnufft de bedrüvi iiiaid ofi u san gij ontkomt met aan d gmnurw nlui t te 0n m een der drukste mkUelnuaten vaa totens zakenleven HM ie bet nUvere altijd beawe ffedoe van heel een besit die dos moivtene d caty heeft ofwezooht om bet vermoftiende dajrwenk te doen het wedt lat den heeleo meiuch vraajet hem met iosiaat maar hem dan ook riJkelUk b ioond hee wwoneer hü na laren niet meer dan dageJüksohen tocht naar de benedenstad aanvaardt maar naar natria teruglkcert l Bn heeft de toere werker het zijne biigwiragen tot de onbwüokoliw van do welvaartbronnea Uii kunt hem het daarmee vergaard vermogen gunnen het geld is in eUgen swaren arbeid verdiend In de hüdo age J e industrie te Zwolle worden de veovchJllende takdten van industrie welke in ZwoUe worden beoefend vermeld De beer De Oercg behandelt in een t tikel Bedrüfaeconomie een der onderdeelen dat den koatprüa vaa eea piwknt bepaalt en wed het arbwdsloon LAAltiTK BEKiCHTEN De veikfcainKnt in Pnriaen UMHIJJ J 22 Fobr V D Om 1 miT iiï den nacht waren voor den Pnilsieehen uuiididiiig 370 afgevaorduoden gekozen n l I AUluch Nat lonaien 69 Duit che VoOupartü 4 Centrum 67 Democraten 2E1 SocaalnDeinocmten IW ÜnafiianHetiikon 25 Communisten 29 MadNien tand parUi 4 W l en 1 Ptolen 0 Kr w nien totaal i4 ui3 U 7 stemman uitffobnusht DuitsdUatid en Aripentlnlë HAIMIDUiBG 22 Fobr V D Dmsdajnmiddag Uil de Angentünache re eering U omitmot fiaihia Uianca in Hamburg aaaknluen met 24 Aiwentyosohe re e iwmbeainbten voor Berjyn m miUen door ver genwoonligers feran den Hamburgischen senaat n de UambuTKSChe koonlieden ontvangwi wordeat Uitgifte sdiatfcbtbUlettai DBJOSDEN 22 Febr Vi De huishoudemke conunwsie van den Sakaischen Landitag heeDt de regeenofr gemachtiad renteéoose schaUu6t4 ilkrtiten uit te reven ten oedrage van een half miUiaj l Het deficit over 1920 BiESRiUJN 22 Febr J Naar van bevo e ayde wovidt medegedeeUl b4Lroeg bat deficit rai het DuitMhe riik in 18 ibeer dan 80 miUmni marie Dtt Deierecihe burmrwaiahten BMOdJN 2a Febr VJ Naar uit M4chen gemeld wordt besloten de in Hoienhain vencaderde leidttm van de Onver Be er80he hurwerwachten tot em verkiaring volgens welke de leden der bU riwwiBchten beslist weigeren na een bepaalden tcrnuin de wapena af te leveren Loolamr de staat de v 4Li iieid van oerwnm en eigendommen ndet in voUfeende nutelDU waarixMven De actie der BolalewlU RAÜUJa n Febr VJ Het Jouraal d Debate melik dat volmm uit KoniilaniUnopel ingekomen telegrammen het arsfnaal in TafUs door de atrüdkrachten der bolsiewieten Is beset Het blad zwt dat dJt bericH aila het juiat is van giroote beteeikeois moet woruen geacht kar Geonn het laatste bolwerk teeen de boisjewosten is in den K ukaeus Het verdrwr met Pokn PAiBUS 21 Febr V D H t tueechen Fraidcriik en Poien geelotea verdmg in Maamlag aan de genanten van Engeland Uaii Am rika Japan en BeUcië rnedene Md Kanaelier Mayer niet naar Lenden WEENEN 22 Febr V D WÜ ventemn van bevoegde süde dat de ËngelseKe rege ring de reis van den kanselier Mayer naar Lwden niet heeft teegestaan Ooetcnrilk en de Entente WEENEN 22 Febr V D Overeenkomstig de besluiten der gezanten conferentie te Parus deelde generaal Zyccari aan de Ooftenrüksche regeering mede dat de intei eallicerde controlecommissie te Weenen welke iWare lasten op Oostenrük legt il opgeheven Generaal Zyccari is mede met de Italiaansche officieren vertrokken Het bevreemdt nu dat ondanks dcw olfieieele mededeeling de Fransche Engelsche en Japansche delegaties nog te Weenen blÜven die verklaren hunne werkzaamheden te zullen voortzetten Dit wordt alt een politieke onvriendelüke bejegening tegenover Oostenrük beschouwd Nederiand en Venezuela Naar we vernemen is de heer W G E D Artillaxt Brill eoniul generaaï die vroeger geruimen tüd opgetreden is als diplomatiek vertegenwooniiger van Nederland te Buenos Aires te Caracas aangekomen met bestemming om wanneer eerstdaags te verwachten uitwisseling der ratificaties betreffende de overeenkomst tot herstel der diplomatieke betrekkingen tusschen de belde landen heeft plaats gehad op te treden als gezant der Nederlanden in Venezuela TELEGRAFISCH WEERBERICHT Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige Ooetelyke wind helder tot licht bewolkt droog weer lichte vorst s nachts lete zachter overdag BURGERLIJKE STANP GOUDA GEBOREN 18 Febr Gerardus Pranciacus Simon t V J G F Massar en M A van Loon 19 Theodoor Gerhard z v J G J Heesen en J W de Jong Comelli Sübrand v S van der Sloot en N Oosterling 20 Johannes z v M Woerlee en M Woeriee en M E Hommels OVERLEDEN 1 Febr SJoukjen Faber wed v S M Sütama 78 J 20 ConieHa H Flink wed v P 3 Endenburg 84 J