Goudsche Courant, dinsdag 22 maart 1921

59e Jaargang No 14578 Dinséag 22 laart 1921 Tentoonstelling Ambach tsavon dschool DInidag Woanidag 22 u 23 Maart d i Bvonds van 7 S aur ni TaakoiHioeB an loitsaatwark door de ieeiliiigen dnr suhool gedurende den aarsus 1920 21 vervaardigd 1480 17 lA Redactie Telef Interc M5 ter cimferentlo te Lunden last hoeft gegeven onmiddetiyk terug te iMervn Zoodra Yewfik Pasja de grootvdler teruggekeerd is zal du Porto een antwoordop de I undensche voorstellen opstellen dataan de aanstaande conferentie in Italië smI worden t r hand gesteld Men vtwgt hieraan toe dat Bekir Soml bt y en de meest leden van de Kematistischp afvaartligingrechttitre kfi naar Angora zullen gaan waa Moestafa Kemal hy hun terugkeereen groote nationale veVgaderlng büoen safroepen om het natwooni vawt te tellen vaade nationalisten MH verwacht dat BehlrSami zich alvorens naar de nieuwe eonf rentie te gaan naar Konstontinopel lal Ingeven om te torgen dat er eenheid van optreden wordt bereikt KAlieeft Zondag een gevecht plaats g hod Vi Batoem tusschen teorgirrs n Turken wegens een proclamatie van de Turken ilie de annexatie van de stad door Turküe afkondigde Na een gevecht in de straten dat dsn geheelen dag duurde ilaagilen de Gaorgiers er ln de Turken te verjagen Kr is aanijenlüke schwle in de stad aan gericht door artillerie vuur Het Georgischp leger valt de Turken eveneens op W K M van Batoem aan De Russische missie die door de vroegere C eorgische regeermg gevangwfl wmsgesot iN thans naar Tifliii teruggekeerd De misaie der vroegere Georgisdie regvei ing Uf Moükou din jn hechtenis was genomen ter waarborg van d veiligheid derRussische missie in Georgië is thans invrijheid gesteld en ttn tenigweg naarGeorgië f pc Iswestya i l at de bolsjewistische commissaiissiaj i de periode van 211 F ebruari tot 6 MaaM In het district Peti gïBd 2S0Q personen hebben laten fuaUeerfm UUI I l l tUWnj iM j i m il l Ill nn Tji I I J i I I sich m t uw scheerme gesneden hartt wniden er dan zeg pning n vsn uw lippen gestnoomd z jti Kom mi neer de dominee om eertÜ te ijn heb üc gepn geiü In elk geval wat ik ge eff l of gedaan zou hebben is geen excuus voor jou dat weet je heef göötl Maar hoe is dat gebeurd 4u dominee dot is ongeveer seo gebe urd Ik dacht bü mij arff Kr aÜn twee of drie manieren waarop men de heilige boeken in den preekntoel kan le nr niJors t die van Gilbt rt Prettüinan hebt V Jiet l eens 04 gemerkt hü is even opgrehlait n van gewichtighedon als Moaes vMr Phurao JiprveSi met meer eerbied over de aaitxvaii ra zMUIommé Wel verontw oTdd id Öüunders ijteek hem met Terw ial nie oogen aan 4 e hemel b nre miJ er voor van hem lichtvaarcW te spreken sei hli Jioewei om rontj uit te spreken er rare inoc anen by Het is ai tüd om trotsch op te aijR dat we lk r kennen want al siwto vijftien Jaar draié jNde heii e boriten sinA mijn vuder Wh voor uw rooipgan crT gegraven heere4 ea Jse acht nswaardijf mant JEn ik hrti steeds tegenover de k rk gewoond Vergeet niet dat sommige mnpirhe zegsgen Hoc dichter bÜ de ke k hee varder van God Saunderv zei de domlné Vlimiachend til BansMk Symnsttftk in Misiaga Behaudaling van ruggegr verkroramin gea ssheafheid en raisvormingeQ rheumatiekt bewegingsstoomlssen slechte ademhaling asthma enz chroniacbe bronchitis BWaklce gexondheid enz enz 498 10 D VAM DUUREN laaeraai M O Oymn Oedipl Hailgynmt Tarfaurkl 81 Tdeteoa It Wordt QEVRAAGD t Was onaar IHIaéd an Doohtar f twecfuiterlt F G kaanendekoken en Renpgen huÏBwerk te verrichten en ▼ en g g V Eventueel ii deagewt Dsoht dienatwoniDg ainwezi Br mtt opg van verlangd lalario en laatste betrekkinx ond r lett H N K aan NIJÖH VANIJITMAH 8 Alg Adv Bar Haag 1526 u Whrdt GEVRAAGD te Wassenaar MAM en VROUW k d Trouw kunnende koken en de man huMwerk willende verriohten F G en vang ff ▼ Event ia desgewenscfat dienstwoning aanwezig Br metopg van vorl salaris en laatste betrekking onder lett H N M aan NIJGH VAN DITUAB SAl£ AdT Bur Ha8g imM ij TE KOOP n an l l in de N V DE GOUKSOHE MAOHINALE GABENtFIVNERIJ Brieven onder no 1629 Bar G ad ohe Conrant Markt 31 10 Nieuwe Scliouwbnrg 9e Vooriullioi ia hot Aboai maDl Donderdag 24 Maart S uur N V BKT HOFSTAD TOONEBL S o 8 CSavs Our SomIb Heerenhuis TE KOOP op moDiatan Btand te BoSkO pvoorsien van tfas rSSd waterbiding eoz eon Qedeelty hypotheek voot bttnd n Brieven oaaor no 1 2S bureau 4 i3daofae Courant 14 Spel uit hel Inditche PlanteriUTeD lo 3 bedrijven Entree voor Leden dor Sociëteit Loge en Stalles ƒ 2 50 Balcon ƒ 1 75 voor NIet Leden Loge en Stalles ƒ 3 üalcoB ƒ 2 25 Galer vpor Leden en Niet Leden 0 75 Allev met 10 auteurarechten en 10 Btedeljjko belading Plaatsbeapreldng bU loting en kaartverkoop Woensdag 23 Maart s avonds 1475 8 uur 25 ANT9N GOOPS M WMitmt 3t Til 3tl Balipto HaaniiÉf BBNT U UBN ItOOKEBT KoDpt dan onze groot NAPOLB0A en U ireniet 7 kwartier voor slecht 7 conti AU Reclamemerk TïP POP 4 ceiït Turfmarkt S4I lodiiolie GeneeimiddeleD Vraagt eoodittcs voor het incas eeren uwer AchteretaUige en Betwiste Vordaringen ViH k Graaf S Co r Z GALSTEENEN mEËBLAASZIEKTEN TEMOK LA WAK afdoend middel te gen galateenen p b ƒ 1 76 6 b 9 G0 al8 ik Uw middel niet gebruikt had 8 een operatie onvermijdelijk geweért mr BEOWATEREN m spoedt radicale Kenezing door de be kandt riUen 237 12 URIK a ook bjl verouderde gevallen ƒ 2 50 N V My SANITA8 OOUDA Korte Tlendeweg 10 BOTTliRDAM Kort Hoogstraat 87 GROS TOILETCREHE geeft een flu DAOSmBHOEDJOSNG tegen nieraandoeningen nlcrateengruis pei bus ƒ 2 26 6 b ƒ 12 60 sinds het gebruik van Uw Ke moedjoeng gevoel ik mij een heel ander menach DAON MENIRAN blaavziekten iteenen pUnlük druppelagawijze urinelooxing P b ƒ 2 26 6 b 12 50 De urine komt thans in grootere hoeveelheden dan vroeger terwijl het niet meer zoo troebel Is WMluuhts buid ƒ IJiO Bovenstaande aanhalingen werden ons to ezonden door de gebruikers van ïnd Geneesmiddelen Het Tabaksblad WEEKBLAD VOOR WINKKUERS GKOSSIEKS EN AANVERWANTEN Mi TABAK IGAREN en SIGARETTEN Meest verspreide lezenswaardig vakblad Min ia pagina s Ruim SOOO lezers Laag aboitncment Belaogheb endea aeuden hun adres a uden uitgeven J C SCHOEMEWEB Amsterdam en z i ontvangen gratis 2 weken ees proefeieniplaafr S1I814 Hen eische op elke bus de naam THE NBER IMPORT COMP BBONINBCfl Poetku lU Vcrkrggbaar bij Apothekers enDrogisten waar niet gelieve men zichte wenden tot THE IMP COMP GRONINGEN 44S6 37 Adverteert in dit Blad H POTHEEK OEVRAAOD 25 t 1 30to00 als Ie hypotheek op groot pifid met terreinen gelegen nabi Utfecht Ruime overwaarde Brieves ftsoco onder Bo 1527 boresu Coodicbe Coursal ïoierdom verzekering itenle 3 4 Srof 6 gulden per week J0O gulden bü overiyden Administratie en exploitatleltosten worden door iiet Rijk gedragen zoodat deze verzel ering is de GOEDKOOPSTE en SOLIEDSTE Spoidlga anmildipg is In Uw lg n belang ïraiiiiiinl derhail aiiArli8iil of bij dl Virtegenwoofdigers war 18 NET MOEILIJKSTE WERKJE ¥ aa OE aoHooMMaaK DE GORD IJ il EN WASSCHeN j En het wasKhen dat t iVnog maar nu het ipannen 1 i 1 I U moet de kans niet loopea 1628 ze voor goed te bederven 90 STUUR ZE 0 S WD geven U advies wat te doen Ze laten waiachen of stoomen maar In lederlgeval zorgen wy dat ze keurig In orde komen Ieder in zijn vak W4 hebban de juiste werktuigen en de nopdlge vakkennis ff DE PELIKAAN GOUDA V soepeiii verder sausen groenten stamppot enz Itrijgen door toevoeging van eénige druppels t Magflirs Apoama een krachtigen i aangenamen smaak Een wonderbaarlijk geval Genezen van Niersteen op 76 jarigen leeftijd iedereen die genegen is zich ten zünent te vervoegen 62 Huntllnglonstreet Bamsbury N Op 11 Februari 1918 schreef de heer Watta ons nog Het verheugt me U te kunnen melden dat zich g en herhaling van mün oude kwaal heeft voorgedaan Ik zegf U nogmaals oprecht dank voor de wonderbaarluke genezing die de DE WlTT s Blaasen Nierpillen hebben bewerkstelligd bjj n een man van büna 80 jaar Het is zeer dwaas om aan de eerste verschunselen van nier of blaasaandoenipg geen aandacht te schenken Jicht spit heió jicht rheumatièk blaas ontstekiiig en nierziekte veroorzaken meer Ijjden met doode lijken afloop dan eenige andere ziekte Die rug en rheumatiscbe pijnen ongere gelde werking der ingewanden troebele urine algeheele zwakheid en neerslachtigheid zün gevaarlijke verschünaelen waarvoor ge U dade Ük in acht moet nemen DE WIlT s Blaas en Nierpillen werken regelrecht op de nieren verkoelend genezend zuiverend Binnen 24 uur voelt ge verlichting van pün en toont een blauwe tint der urine aan dat zij een goede uitwerking hebben Absoluut onschadelijk brengui slj bljaa in elk geval algeheele en voortdurende genezing Het is een wonder inderdaad als men na 4 Jaar l den geheel afdoende zonder operatie wordt genezen van een chronische en smartelijke kwaal Ofschoon de eerste symptomen niet zoo onrustbarend zyn is niets zoo pynlijk als een nierkwaal Ik verging van rugpijn uitslag en brandeivde pijn aan de blaas veroorzaakt door zwakte der urinewegen Ik voelde me zwaar liék en kon me niet keeren of wenden van de pijn Maanden lag ik ter neer steeds erger wordend en alle mogelijke geneesmiddelen probeerend zonder succes zoodat ik na 4 jaar alle hoop op genezing bad opgegeven Toen opeens hoorde ik van DE WnT s Nier en Blaaspilien en kreeg een klein proefdoosje Waarlyk ze schenen te helpen en na gebruik van een 2e quantum raakte ik 2 groote en verscheidene kleinere steenen kwijt die allen met éen scherp kristal overdekt waren Dit gebeurde 30 Dec 1913 omstreeks 6 uu s morgens Ik toonde de steenen naderhand aan mijn dokter die nau weiyks kon gelooven dat zulke steénen waren losgekomen zonder operatie Dit is een verklaring van den heer Watts die 76 jaar oud waa en die bereid is het bovenstaande persoonlek te bevestigen aan DE WlTT s NIER EN BLAASPILLEN Wanneer GU de pillen koopt overtuigt U dan dat bet de echte DE WJTFT b pillen lün io doosjes bedrukt met blauw en goud met een blauw zegel op het fleschje Neemt een flinke proef en overtuigt U van de uitwerking Wenscht ge nadere inlichtingen wendt U dan tot The lAboratorias Croydon Engeland onder vermelding van dit blad DE WITT S Nier en BJaaspillen worden verkocht door alle apothdcers en drogisten in alle werelddeelen Kunt ge de ECHTE pillen met het blauwe zegel niet verkrUgeh schrijf dan onmiddellük naai E C DE WITT A Co Ltd Westcrbaenstraat 154 166 Oen Hug en ie worden U direct gezonden Prüs per doos f 1 75 of f 2 75 voor een dooa van 2 X meer Inhoud deze groote zijn das veel voordeeliger Vi krÜKbaar te Gouda bU ANTON OOOPS Wijdstzaat 81 envVej U VAN tOONTiuu Abonneert ü op dit Blad Dr H NANNINQ t KINADRUPPELS iga ssn traoMig spwskksn ailMsl isfsllsn san aLCCKÏUOMT MaLania sn gekrsk nu stlust INTEGENSTELLINQ aitt aB sn lakritatan VOLKOMEN AlOOHftURU i tfaardsir hst saaiswsssa sdtfM m NERVEUSE SPIJtVERTERIHBWTOMMItEII ALOM VERKRIJBBAAR i ll 30p fluon WAARSCHUWING Man Istts sp dan asain S r 3V iiffanning baltea ep e na a ses Dr M liaHiaa a Phmm Okaak rskriak OEN H a US N V DETIJDGEEéT Trekking van 750 nummert tan overstaan van Notaria A G MUUE Maandag 21 M art 1921 i vu ao 000 1MQ2 30OO U170 1900 T4I1 ICOO 4130 7306 Ï7W 400 3764 9974 128TS 300 ise9 67 779S 11900 100 0468 SMO 1443T MllO Ifl 74 75 12M1 73 Jfi Ij 70 10532 82 I540S ITafiÖ i SI NO 60 48 gs 29 ao 7a 0 as SI ta64i 48 at U 8000 09 S3 83 S2 ST im Kt 4ti 15 36 S3 ISH m 9 VI fiin7 30 64 I28fS 22 Q1 ia ffl S CT ü 37 17410 l BUS JK J £ M 74 M Oq 11 8390 ee 91 I7S3D ffi 4396 1 83 10006 43 81 ai S 30 S4 Bib 19 ar 8 i V TO xi rmi AGfBtDA 22 Maart 8 uur Sociëteit Oei ItAmie Piaat avond Spiritische Vereêi ging Hamo nia 82 Maart 8 4 uur Vergadering vaa do Va eeniging de Ambaektascfaool voor Gouda en Onistreken 24 Maart 8 uur Nieuwe Schouwburg 9s Abonnemeutsvoorstelling BOSKOOP 24 Maart 7 uur Raadhuis Oemsantersail BeHeafd Temdien tl garweid tm I mededeettog te nxwen ontrugeo w gadaiilina eooearten rnnakeUMadsa en osn de n onn anaila Ie TsimaUie Electrieohe Drukkerij A BBINEMAN SOON QOHnU Ï Tiexc wr© eaa i£ cL v©5P fe aca tïo fel d voor O o ccd a © xl OaacxetxelceanL VEK8C8UNT DAGELUK8 BBHALTfi ZON BN FBBSTDAGBN ABONNEMENTSFRUSi per kvartaal t2M per week 17 Mat nut Zeaik aUad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 oent overal waar de besorglng per looper geaoUadt Franco per post per kwartaal ƒ 2 7 1 mat Zondagsblad ƒ 8 40 Abonnementen worden dagel ksi aangenomen aan ons Bttrean Markt 81 QOVÏiA by onze agenten den boekhandel eai de postkantoren ADVBRTENTIEPKIJS Uit Gouda enomstrekan behooraada tot dan baiorfkflai i 1 regels ƒ 1 80 elke regel mear 0 2e Van bultaa Oonda a daa baeargkrlac 16 regels ƒ I M elke regel meer ƒ OM Advartentllia In het Zatenhgnnnaser M bllslag op den pr ja INOBZONDEN MEDBDHELlNGBNt 1 4 regela ƒ 2 06 elke rafel maar O Ml Op de voorpafflna 60 hooger iewone adverteBUDii en ittgaaonden nededeaUngea by contraot tot teer gerad oeerden prtja Oroote Irttera en randen worden beraktfid naar plaatirulnit AdvartantMtt koanaa worden infaaDndaa door tttiaehaakoiast van loliada Boakbaadelarea AdvertaBtlehurauu en onie Afentaa KT 31 G090A Administratie Telef Interc 82 pSAHiii ko nt een soort lë dat een wordt n zeif orer cu zal heüben e teder tomminr wA £ mMiaiar birzondera Orer t ïr inciidewben vérloovan te melden valt lAuitach bericht uit KatIXiatache bewonefs on uit Schoopenitx HitloNiokischacat en ËoffuDoor deee oUatsjea sokol bendeo omler li d ren heelt na het bekend taUw der voUtaotenanlng Iwt voligeade tektrram ïhen ffevoimachtiirde feldt Duirb5Che volk aRer tevrede iheid rsM de stemmlnff in Odheeft voUrens de tet nu icMen in enkele diUricinvlooui ondervduden lirkc en Keweiilrladige jtjoch het omomstooteliike lc bevollcinja van Opwrroversjroorte meerderjiedd ft uitcresiproken CMt daiiiken aan het oboffeB en uwe medewertuirs a medewerkers te vervoortdurende daokhoMren het Duit ÏSmH Riikoixnesidetit Noord Fionkrijrc en bouwaiMtaimLea maasa prociuctie te ievenn llen slotte aeide Simons noa te bonden het pdan van oen tnoute inl nMiionole leening oii tien voorgruial gettiasitit maar het is niet aan een enufaute discussie ondor orpen asweest intu vcntin hebben wii een nota der uommissie van herstel ontvangen waarin van de tmU Uei i Jntente ook voor de eenite miuU een itlau van leeoinar in dtjscuiaHie wordt aebracht Wü weten eohbsr nieit op weJke wilau de vfaajf ai wxmien opgeworpen en uf wu vordeiij oph iderinig en kunnen verwachteoi MlasohJen sal uit rustig overlt biitken hoe ernstig dit vrit gatuk diotiit te nvnien onderzocht Wil moating dit aan de faoekoii t en aan het insi n der econonliaohe geïnterosseerde kringen der fittente DV6rlat o Intuauchen heeft ook het Britsohf Him gerhuiji naar Kouter seint de H et neoens flf invuerbelafaanr op Duitsche waren uongenotnea Austcn ChambcrUin is met a gomeene stemmen gekozen tot Mder van de linionUtlsdte Portil ter vervanginir van Bunai Law die weKcois geatpndfaeldsredtfiffii oftiad De uitslag van t plebisciet tamatfl ia Over bat veiio dea ie Uadan DvitBchland en Polen eischeti elk de overwinning op Vreogde kanten Hoe dit mogeUik ig Wat zal de Opperste Raad dwn Duitsche persstemmen Enkele on geregeld heden Dr SJmons © t de Aileeit vwliwwi mute bkmUl iwtfrtiinrtiwi Wl wita Qim rekkM au hat alaMNa v ii Oe word n van den itt Onier 8Ué ffwieM tot dan te UpfMln nrina UM nawn van bttuiar ik uwe ov r tan uHaiam peeSilaMiai Mc toe iMelcom tt zich niet ontzien het betiwiate Uu ikïtean te schouren en de dlstrktea waar dt meerderheid PiociMch was aan Polen toekenneti en de rest aan DuLtscblaiKl Het 8 Uihr AbendbÉiatt m4 nt echter Om t met gaan zal oimkit de Polen met dea beiïten wil met ddt aiebied ndets zal kiunneo aanvaiwen Polen heeft naar ni o w eet aan een J oo oh OMJer Ürlenië autoiwinie belootd Wel be reipen aan het heol Opper liiezië Aangeaien 14 dii tn ten pverweKend Duitsch heèben ostemid zuJJ n de Polen niet in ataat zün aan dea n kleinen hooK een aulunoom twotuur te verleéiwn aanj xien aldaar bovendien slwrke puatsche inioderheden baataanDe entente zat dit in haar elcen bejlanv wel ffoed ovenleasien of lij deze drie doitiric ten aan Polen geeft aaogezien ddt aoo jgoed als zeker den oadiemrajur van de industrie die alechrtB onder Duitsöh babeer productief kan blijven sou botoiii tiiee Mien meent veeleer dat hier een ftnancieele schadevengoedtiwr v aa Duïiteehland aan PoLen in suuuneidciiur kaïtmen komen in ieder gevai daar is men heit te BerUin over eeaa de enitenite oamniiaHfl die vo K n ba aliikgen van liet vt dMvet TraK de greniïiün xad mo t n voombaUen en m haar voonstel met den wensich der bevülkjog dient rekeninir te himdeiD zal geen gemakikalijke taak hebben te veivul len want het is thans reeds diuideÜTk dat CairiJ ke gemeenten met e i Pooddjiche meerdoitheid geheel door een voor het STootate gedeelte Duitachigezdinde bevolldowr cün omgeven Indien men nu iraat traciAen te ileeien en te schikken zal men natuiuiilijk boe men het ook doet steeds ontevredenheid verwekken In de Duitsche bladen wortlt voorts upsremei dat de Poolsche meerderheden in ao mimiare districten niet l oUeh hebben R Btemd Dat is vote an de bladen iiet wovoiu van de Poolsche laste rcsimnagne en van de niet eehouden belorten die Korfainty aan de bevoUumt heeJit gedaan Aan den andeireh kont nu et Ze thana boi en voor de fouten die de Vroegere Pruisische regeerdn teRenover de Poolsche mandeiiheden heeft bes an Welke moet thankS de poiltiek zlin van D iitschJand in het srede ite van Onperailezië dat het teiuff zal krijgen vra en de bladen verder In de eerste nlaats zal men wiel trachten de harten der natdanale minderheden te veroveren en een oeest van verzoening in de txlaats doen treden iVan den geest van haat dien de striid van óè laatste maaiuien in dit aebied heeft 50 pet De wet op de heffing in t Hoogerhuis aangenomen Chiraberlain leider der Unionisten 4 Zoenaris over de Grieksche moMÜMitte Grieksch offensief waarschdjnl geacht Turksche afg aardlgdM teruggeroepen Gevecht om Batoem Massa terechtsteDütf ONS OVERZICHT Beirlijn in vlaapeintooij Vreuirde in IV Jen öv rwiMiiin rst enichten in IViolsdw en I uitsche Waden voiia het marijwaaiTÜaf yooriHK pi r resultaat van de voUosatenanins 00 ibaan dat Silexaë zich voor DtuitBchiand is vomnameKjk rnnrle etreven ïk Ktfl u en wkerinft van Iwid Ta d m Che volfc feit Mbbs Het bericht van Giriekeidand s mobilisatie heeft in Londen natuurlük irroot o0iuen wekt en Heuter heeft sich ceihaast Goenaris den Griekeclien minieer van oorlog die iuiat op t punt tftomd naar Atheae te vertrekken opibebderinK te vnuren GoenarÏH wide Het wroapen onder d rwutponen van de Griektwhe n 3e rve troei ea ia een notuurlii k ic oiz van de houtiinx van Tkrkije dat opnieuw heeft veidolaaixJ dat het de voomtellen der Londenoche conferentie niet zaJ aanvaarden en de teruK Igiave van Sonynna en I hracië tat Griaken land heeft veriLfCwen ais het reMittaaA van den oorlow eischt Openlük woirdt verklaanl dat de Hui osche trljdimachtcn in Oilicië worden tenwgetrokken wn ze tejtenover de Gri oen te stellen Ook zlln wü in het beaik van het bericht dat de Kemaiiorben nich samentrekken teiren het Grieksche leger Het is om dezeretten dat tte Gwekache troepen lÜ versterkt n t drie lichtingen reservinten ten getale van 46 0ÜO man Zü zÜn onder de wapenen gegeroepen ala het gevolg van een spoedbesluit van het kabinet na het plegen van overleg met den premier en mü Dit id het rechtstreAsche gevolg van de Turkjwhc dreigementen GoenariH Htelde in he i vooruitzicht dat naar alle warMhünItJkheid een Grieksch offensief zou plaats hébben Hü zelde dat hot duidelüh is dat de Grieken niet de voltooiing van de Turksche troepensamen trekking kunnen afwachten in OpfPer Süeïrië Zoowei Polen ah DiiHsohiaad eischt d © overwinnanB voor zJcï op hoewed men in leid ide Dudtsdie knbuen eer gereserveerd is en wedaig optiraiaanefcoeatert omdart mecti er nu mw niet zoozeker van is da t het voJk zich blii i aki met eon doode musch Hoe het moigeliiikin dat meai nich in beide kampen de pvorwinninsr twokent wordit b€ Ti peliik Svanneer meli de verschiUende ciifers verweIfikit en in sanmerioinjr nearat wat we aiatewaï orotrenit de leindhealissJniir hebbenuiteemreaot Wanneer njcn de tobaalftiiit Blaar beschouwt heeft Duitschlmwl iaderdaad gewonnen Gaat men echter de atemmenverfioudinjce n in de afaonderliikei districten na n ziet men dat iuAat ip deüijdusbnieen koLcnurebleden dua de dietricten wuai t om jring Polen verreweg d meerderheid behaalde de tagfiriimaK vao Omw Sile i BBi mdsscMen de achade tnirskweabie weer ter hantl wwden In e i interview mat eeo redacteur van het B lineoTa eblAtt heeSt minister Si IS onder meer verkUard dat hü bet Ldipuni van lioyd Geonre volffeoB wien iitschiLand xooveël betaien moet aJa het aaavaaidde dit i overiarene zeide de ster het eeoinre middel om de lawEisbic een andaaaing te brennen Alle kiwesiies van iuridisohen en van noUtieloen aard en worden ter züide relaten de heele taak moet aU een oooomiscb probdeem Orden aangepakt De 50 tKt heffine zai niet alleen i sian Duitschland schade berokkenen aeide Simons verder De hsjocM leeCt van wederkee illhieiMl Met de wisaele wuit ée Knt£nte thana beatag op zal leigiren hoeden wij allerlei goederen in de voormalig viiaiKÜtf e landen gekocht Niet wii alleen zullen dan onder den geoeel der wetteloosheid te Uiden hebben Daenoods zuUen wÜ idan openbare wericen op giroote schaal otidemetnen b v het bouwen van wonuaren Met geweld is er nieto te bere n Oe Entente kan niet verlaneeo dat wü vooretellen doen die den tmoodslair van ons oijpen economische leven souden aantasxbea Wf Duutachers zün novr ItiJd bemd nuede te weriun aan den iveronbouw van Vlier dastricten hebben Poolsch ireatemd TTamowito af 27 000 Poolscbaezindea eti 17 600 Duitsöhgezinden Gnoot fitehlitz raf 22 900 Polen teRenover 22 500 Diuitsohers Pleu 41 000 te ren 14 400 en Kvibniok 30 000 Polen tetwwmff 28 060 DüttscJiefs De kemi van dit ebied wordt awvormd door de vier ÜBtricten Beutihen Kaittwp ite HindenhurjT en KöndngaihUtte BUITKNLAJJDSCH NIJEUWö tfUHKRUK llemeticeau teruggekeerd Aan de DenH wöpdt uit Toudoo Siöiml dat de lOwnunde mrt aenieneeau aan ttooni iatenochitend om half acht de haven ia biaaemreloopttn Ülemenceau wetpl erg haai l door vico admiraal MaaotHDuvfcuroux gmeraal Siicer verschalende dotieke personen femÜio en vrieoden Clenwnceau omhelsde e rst zlin doohter en xooii en zeide toen in antwoord oo hm gestel le vragen Het eeniire w t ik t eg vn heb is dat ik mij gelukkur acht oveiai waar ik kwam te helAen conriateeren ilat l arikriïk bemind is Ck mènceau ziet er vee beter uit dan bü zün vertrek in September Hy wwiawde eenige politieke verkJaWiwen af t leitgen l m motarewl vertelde dat hÜ drie tügers had geeohoten 6én daorvoa t€0 vf i hü de gast was van de RadWi van Bioanar In dit febied is de atemmin ails yoiltrt uitgevaUen Beutihen 73 900 Duitaoh ra en 73 500 Polen Katbowdte 76 400 D en 69 600 P HandenbuTjc 46 300 D en 43 000 P en KöniiwBhütte 31j800 D en 10 800 P In totaail dus 227 300 Duitsche en 197 100 Poolsche stemmen De andepe distnicten zijn meer Duiteoh naarmate zij verder van hert imLustaiieirehied en dius van de Ploolsohe areais zün afKfllegien Zoo b v heeft Gieiwitz dat aan dit ntiverheidaigebded creaist 58 000 I uiitsche stemmen en 32 Poolsche OMJpleverd Kosel dat er iets verder van af Turt 36 300 Duateiohe en 11 700 PocJBohe stemmen en heeilemaal olatitelaadscihie en cvd den andet n oever van den OA vel fren Leobschütz slechits 300 Poolsche atenmien op een totaal van 65 400 stemmen tóe uit pebraoht werden Naar de Tenipa uit Konstontinopel verneemt verluidt in officieel kringen dat de Turksche regeering de fgevaardigden De groote vi aa is nu Hoe laJ de Omperste Itiaad den uiislaar apvaibten Zal hlj het land in zijn gejoel toeiwijizen en dan affraan op dan itotj üen uitsJsig doe S2 deir stemmen voor DuaitachJand aaiurc efi aooda t te Berlijn niet voor niets nou iïiin ffevla d wetUdöht ooJt em daanncde vleden icb de Polen zal de Oippermaohtigre Baad zün linkerarm rondde ïn plaats van het nskktol van Mag greep SaunilcTs den acihtai oot van Birsie tie ponny van den domdné die met de jaren eeti beetje grtltóg gewonden wa daarenboven was het op dezen zelfden poot op dezelfde plaata dat een oogenWik eenier een groote paardevljeflr lach even had neergezet Birsie was dus niet eng in een humeur om naar lüjn meesAeir te luisteren ook gaf hü zonder diraJen een schop die Saunders san den arm Prof en daar het hunt de arm waji die ï et scheei mea hield van het resultaat direct een flinke jaap Saunders vloog woedend overciwl want de scherpe zeep in de wond beet gewaWig en met bobuip van een paar riemen deelde hy terstond aan Biraie eenig voelbare vermaningen uit 4jeeiuk miabakaell Vuil bee t Ouwe donune duivel sdwewuwde hü Ploteeling liet zdch een andere stem hoeren n den incrnncr van den stal Aflexonder Mowddewort als je je permitteert te vloeken dan althiuu niet in mün staJ Je bent laet heel vroom dat is Kflker msar van tüd tot tüd kom e toch tuteteren naar de leeringen der Mamwünache keak en wat vun meer belang s k bcnt de dienaar der pastonie Ook sta ik er op dat je er mee oiftoudt dergetüke ult ta uldrbig n in mijn huls t gebruiken Mün hemeJ meneer de domme ze Saunders gehoed Ln d war Jik weet we dot onfelyk heb nwur aJa u aulk ean leeliJkMi schop tegen den elieboog had gekivgen zou u wrker s irinciMi als e n forel ia h a meer van liuekie Howatt of al u heide Ze hebben voorheen geschitterd voor Ailie ClOirdon Zij ook heeft eertijds op de heuvels eloopen waar se miet ziai terugkomen Gaat heen gü die jon zijt en vpoolijk Twee oude brotmibeereai alsi wü zijn speen gezelschap voor kitaderen van uw leeftydi Miaak dat ge weg komtl Ën jü Wïniüe geef hem een verfniasclhinc sn wiee s bemiimelijk jeflpenfi den zoon ztjner moeder zeg ik je de haas hier heeft den lof van zijn vader al gezonffen Aldus werd BaJiplh Feüeu toegelaten tot de iotimiteit van hert groote huis van Oaig iionaid HOOHDS PUK Vil De twriicrddeelen van Saunders den veroveraar Sauadiars McwdieiwOrt teigeMikerl Jd bedoende van den predÜLant en doodgraver van ii0t kersipel maalrtie to ereèd8elen om aan een meisje het hof te gaan maken Hij wae een jrroote vlasblonde jonfrcn een roiHlwanigiig tj pe met gelige h ren i die in Sdhotland zekliziaiam zijn een iyp dat slechts op zijn plaats schijnt aan de zuidelijke kust van Engeland Saunders was ongeveer vijf en dertag jaar oud hü was w eduw7iaar ftp xoék ttaar en tweede vrouw en maakte geest gciieitn van zijn bewondering over M g Kisaock de ddensttiode van CraSg Ronald SaundecTs aprak over het alg fneea moeilijk ale hü in gezeJsch p was en was buitengwwoon schuchter DmaJram hsd hiJ de gewoonte zijn ffesppeldcen voor te bereddon TOOT fajf ricb ginc fatooicwvsii ma dm acher pe toDg van ïijn uitvei corene In theorie een uitstekende metbode maar die kaknte en goed geheugen venéseht om met succes bedtróond te worcien Indien hU beddie ibeseteo h d zou daonders onireitwittfeXd e 3i nitatekefide vrüer geweest zijn Saumlera ntasikte toilet in den kleinen stall van de pastorie waar boven hü slief Hif begon met zldv te reinigen tot een Boort scheidamalü in het nuddm van zün hals gelegen Veirvoacens vulde hÜ opnieuw zijn groote roode ooren die van het hoofd af stonden als twee klu kversterkende horenA mat xeepachulm dat hü er in tiet de zeep ia voor zün geticht gemaakt eVenail de pomade voor de horen als men ze heeft gesmeent moet men ze er niet meer afhalttil anders maakt men zich schuldig aan verkiwüthvg Zün loLeunlooce haannaaaa stond recht overeünd op zyn hoofd la voeh tig e wi küO veni vlokjes Terwirt hü zioh mooi mmakte praat Saundera in zich aeOf JDus zeg Sl tegen haar Heg Kmsook zeg ik Je bent een prachtafauk van een vrouw zeg ik Op mün woord je M t ooffen ai dwaallichten Dan aal ze opetxiaa em aeggan Saunders Je bent onbeachaamut out me like dingen te chirven zegven Wleee al je hiieft een bee je emsttgl I tt antwoond vetnikte Sasiodeni en hU Bloeg Bieh zoo hanl op zün dÜ dat de penny er van jchinok en aan den and n n kant van den atal hegrai te ateiffeocn Hier oefeerie Saunto tich die bezig waa ch te seberen voor den tMegcd m beiooverende tüUieii Qa dan vat ik haar om haar vütiMt op 4i MaaLetv s i hü w ai4iü hÜ FEUILLETON DE LILA HOED Nasar bM Sclwtedi van S R GROCKBTT Vertaald dioor I P WBSSEDUNK HOSSUM Nadruik TOttioden U Winuie werd vxiurnoodi wat moeait hii denken ais hÜ hoorde dat ze hom had ïien vluchten en het aan haar grootmoeèer verteld had Maar Radpih dacht in het geheel niets hö was vreeseliJJc rood gewordöi eai wistniets te ariitwioonden v Uk houd wëQ van een beetje Uduamsoefeninsr atamekle hij I uffrouw Sdnrang hairstibe in een dlveren la ujt een beetje scheL maar heerlijk aanstekelijk TWi Inchte WBnnie niet mee ze wierp haar grootmoeder een smee nden bldik toe Toen Juffroujw Süoiirvincr gekahneerd wos rdep ze uit liicihaamsoefenaiie Heb je ooit boo iets gehoord In mijn jonge jaren namen de jongelui die een beetje Woed an de aderen badden Uchiaamsoefenisig doc een jong meisje te komen zien zooals ik nog giaibewn aan Winifred vertelde En nu maakt dat je weg ktomit jon eLui De loonerdagen duren zoo lüig nieti Kou ik r aiog maar miJn deal van helA en Profiiteert er van soolang ae achitAeren op de bnKen mm dNp e v r dar beek n ov da mqpi is