Goudsche Courant, woensdag 30 maart 1921

No 14584 Donderdag 31 ïaart 192L 59e Jaargang SSSacttt Telef Interc 646 Getrouwd ba volmacht M BHIEDÉ en C E J F SIBBES die ook nainena wederzQdsche fami lie dank zeggen voor de vele bl keii van belangstelling bu liun huweluk ondervonden 168I 17 1 Aan het Pand van Bever ninglaan 16 te Gouda zal de vrocfforaangekondigde verkoopmg van dèn INBOEDEL op 6 Apnl as niet plaats hebben maai deze op nader te bepalen tyd en plaats geschieden 1644 U Notans MONTIJN SctiooninaaJtaS bg ANTON COOPS Drogist Wljdttrait 31 Tel 131 BKNT U fcCN B00KBR7 Koopt dan onze gruote NAPOLEON ptt ü Kfoet 7 kwartier 70 r akchts 7 c nl lis Re I memeik TIP POP 4 Cf Turfmarkt S4 ongesteld zyt neem dan s morgens 8 middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruiden of 1 a 2 Wortelboer s Pillen en gt zjjt spoedig hersteld Beter en goedkoopei huismiddelen bestaan er niet Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zy zullen ook U helpen De Wortelboei s lüui dtn en Wortelboer s Pillen verdryven gal slum koortsigheid maag en hoofdpyn wekken den eetlust op bevorderen de spusvertenng regelen den stoelgang zuivel en het bloed m ug en ingewanden enz Wortel boei s Kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 80 cent per doos due doezen 170 Overal verkrug baar of direct van Swnarang Gouda Voor de vele bewezen van deelneming ondervonden tudens de ziekte en bo het overladen van onzen gelief den Kleinzoon 1675 15 GERRIT VAN DER WAL betuigen wu onzen oprechten dank J VAN DER WAL Sr B VAN DER WAL ANKER Berkenwoude 80 Maart 1921 Bij akte den 21 Februari 1921 voor den ondcrgeteekenden Notans verleden zgn de Statuten der Ooad ehe Coöperatieve BroodbakkerU en Verbrulksvereeniging ONS VOORDEEL geveitigd te Oouda S VWl xlsd Welke wgzif ing is opgenomen in bet br TOfgsel tot de Nederlandsohe Staats courant van 23 Maart 1981 Ko 68 R W H PITLO Notaris Oouda 29 Maart 1921 iim ia NumlHii VtmMtnhap MsDiliiliiDSMoeljapjJIIir h H J NEDERHORST BOUDA Dividendbewijs No 14 U TSBar t April 1921 b Ualb r t kmatot d r VvnaootMfaap 1689 11 DB DIKKCTBUa drew ï n tasch op den grond weiponda 1 het pakje van Wuaue on al lyn b of tti hpT over gedaan vergeteiïde En met bcwonden nawaapttóge dupper held wierpen dece twee etru tera sieh op rikaar Ze w ivn ge apend met houten sabel even lang ze m f waren due w met betde handffn zwaai ten op e m oette manier AJs een Lag trof vloog Ie rtoT mt hun jaaaen nmar lio str ert hipldm zch flink De Rtrtid eEmUgde met ie nederlaae van Wek toen Allan Welsh die een h T Urluk bczoel ffing brtngMi onverwarMN v rscheen Op lttt oocenb ik la r Dick op uu knieén en Andrew spande lich m om hwn het hoofd tot op den grond te doen bui gen Maar Dick Iwod heftig weerstand Maar kuuk ren z i tl strenirft at in van den predikant wat doen julHe daar Weet Jo dan n et dat hert i ri di r te mn de goddelijke en menachlij ke wetten om te vechten Slecht de beeaten kunnen och derg iyk gedrag wroorlowenl Maar meneer antwoordde Andrerw n becije vedegen maar h j bewaarde mtbu intusschen de xekere houdliuc van cmand die m lun recht it Dick ltiAÉ wil nut eenn m het stof buten In het stof b ten Wat bedoel Je kwm jongen vroeg Ie prwkkant de seetfit brmkwen fronsende Wel meneer het boek zcflft dat hu di het ohdersflpJt lelfde in het stof beet DMfc heeft Mop getiuL dsit 1 z k rl V moeat hem ug8 ii dot hu m het stof most bUtanI te Oudepekela Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag 766 4 MiuliÉgonss Triuwii Soliede Salon en Huiskamenneube en als Tafels Stoelen Linnenkasten Spiegels Schilderyen Theetsfels Eikenhouten Buffetten Boek okasten Clubfouteuils Zyden pluche Ameublementen Leerameublementeii Kapokmatrassen Wollen en Satt Bdekens Stroomatrassen enz enz 5396 SPOTKOOPJES II 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN SlllliniUfMtaniMi Lb iMliMl ROTTERDAM Telefoon 12800 17 lEhen nuxr ien kiwiam het uiur waarap An direw moe st vertiY kiken een uur dat naar 2 in an altijd te vroieg kwam Met dat hu eenigïn lust had om tflvuis te blijven maar het is tetgen de pnucipee van een BchaoJjomgen om zach den schijn te jeven graaig naar school te woilben gaan en daar om abeilde Andrew er een eer in zoch eiken morgen aan de ooren te laten trdiken Mi ik vandaag met tluus kuzmen bly Ten om de boter te hrfpen kamen Jess Tweg h j tervngl hu wch heftiff over het heele lidiaam wreef zoools hu bet de ar beiders met de piaiandien had zoem doen Toen hu aan z n roode waiDe en krwam begon hij te ateajgeren esi wild te schop pen terwijl hy sahreewide H oli wil je eens oï houden mot Bohoppen leeluk beest alsof hy bet een of ander kwaadaardig dieo aai iQ rak ieas gppoog op hem af een mtttaen vaa doek in de hand Wul je mun keuken weH eens mtgaast met je malilUjgihedien nep ee Aodirew reckie zisdi door die aehtetdeur terwyl hu een pnax en svraupte hicdeo ver tooada Aan da deur tsü deo stal maaliAa Adverteert in dit Blad 30 Maart 8 uur Borcnzaal calé BMkeriVergad Goudache Winkeliersvïrten 1 3 Awil Nieuwe Sdiouwbuiw Fin Watite BloficooD Shacklett Z pood Expeditae M H Temotkni fl nraieU Vuil i l de l ii ta amMB oatnuna m tadermeen ooMertsa TenBakeUUi de m otn dtmt m ma wrawk t i bW t OEVKAAOD in klem gezin mettwee kinderen ten tpoedigita u een Huisltoudster P O te Gouda Vaate betrekking Br ond no 168 bnreao Gondiohe Conrantf Oouda Eleetrisehe Drukkerij A BRINKMAN ft ZOON QOOOA WITT E BIOSC OOP Vanaf 1 APRIL tol en met 3 APRIL bnengen Wl In den NIEUWEN SCHOUWBURG het buitengewone fllmwerk SHACKLETON S ZUIDPOOL EXPEDITIE Natuur Historisch nimwark Levensdocument en ware reproductie van een roamrijic gebeuren Vanaf 4 tot en met 7 APnt L xal genoemde film In ons THEATER worden vertoond A G COSIIN iD Assyrantieii MU 30 1684 T l loon No 81 VerzeJcerlng van Automobielen Motorrijwielen en Rijwielen Laat ik U eraan mogen her inneren dat de verkoop mynei panden welke spoedig ontruimd moeten zijn van belangrvjken invloed is op de pryzen der nog voorradige goederen 30 Maart 1921 te REEUWIJK bij Gouda ZATEIIBil 2 APRIL onherroipelijk di liatsts dig der feesten DE LAATSTE DAG Er zun o a lappen Imoleumen zeil lancaüter franje een paar salon en serre ameublementen enkele stellen afgepaste tullen glasgordynen tafel endivankleeden loopers en tapy ten een slechts korten tvid ge bniikt uiterst solide eiken slaapkamer ameublement met dubbele kast enz enz G DE RAADT ïoorh Gebr de RaadtPeperstraat 14 18 Gouda nm N B De Inrichting vooi stoom zuivenng van bedden matras sen en dekens wordt op den zelfden voet voortgezet brengt DE GROOTJE ATTRACTIE 111 Zoo spoedig mogeliik TE HÜDB GEVRAAGD een Huis of gedeelte van een liuis Aanbiedingen aan H DE BLOOS Flaweelen Singel 40 Oouda im m Namelflk b gunstig weder DE PARACHUTESPRONG 1 uit een Vliegtuig op een hoogte van circa 800 Meter Dit prachtnummer zal worden uitgevoerd door de stoutmoedige parachutespnngstei MIA REMO Verder Luchtacrobatische toeren aan een trapezium onder aan de niachuie Dit prachtnummei zal worden uitgevoerd door de kranige Luchtacrobaten SCHINDLER met PARTNERIN Bu gunstig weder nog nooit vertoonde NACHTVLUCHTEN met een Electriach verlichte maelune HeereniiuJs TE KOOP Op mooiBten stand te BoSkOOpVoorzien van aas regen n watorleiding enz enz Gledtello hypotheekvoorhanden Brieven onder no lo23bureaa Gondsohe Courant 14 s Avonds tusschen 8 en i2 uur SCHITTEREND VUURWERK Overdag gelegenheid voor PASSAGIERSVLUCHTEN è ƒ 10 per persoon DE DIRECTIE E Door Moluffrouw M J BETH bekeerd nKdlum van den HiaK lil Ir d araoti Zul nn DE RÉUNIE op Vrijdag 1 April a s des avonds 8 uur geiproken worden over lil virliiir iiili8iiin en ils gBHNii nn bet Spiiitismi i Oytning dtr lul 7 30 Totging f O SO Maatknlppen Grondig onderricht in het Knippen en Naaien van Onder en bovenkïee ding Mantels Mantelcostumes etc Lessen in Nuttige en Fraaie Hand werken Kantklossen Brandachilderen Houtsniiden 852 17 Aanbevelend lllaj M TIESEMA FLUWEELENSINGEL 13 Geen jeuk meer Ge kunt U van die ellendige jeuk ten gevolge van huiduitslag in 2 aeconden bevrijden Het schgnt te mooi om waar te zyn en toch ia het zoo Wy staan er U borg voor Reeds de eerste dmppels M êLtoAtrr MBomuun KRAAa OKU en QL TC oiMeen tN PftlMA KMAUTZlf KAM6AKM LVttfl E r S a WJTOffE L D D D um WHchmiddal voor HuldztoUon I U waldaMga arliohtlMfla Jampn pr i van een proefft ƒ 0 75 Groote fl inh maal zooveel veel voor deeliger dus ƒ 2 60 De behandeling met D D D wordt ondersteund door het gebruik vanD D D xeep 4 ƒ 1 D D D Scheerzeep ft ƒ 125 D D D ct im ft l 0 i Rotterdam AGENDA Gratis brochure op aanvr bij denfioofdvertegeitw Fa B Helndersma Den Haag Amsterdam neek Het Tabal sblad WEEKBLAD VOOR WINKELIBRS GROSSIERS EN AANVERWANTEN IN TABAK SIGAREN m SIGARETTEN M e8t verspreide lesenewaardiff vekblad UlB 0 p 4 a e Rnini 80M leien Laaf Depdts tfl Gouda bU ANTON COOPS WQdsferaat 81 en Mej VANLOON Harkt en verder b alte goede Drogisten IOC Bestel Uw Drukwerk hij BeUasfaebbendeB eenden hoQ adres aanden nltiever J C SCBOEMEUER Ameterdam en iH ontvangen gratie 2 weksB ia roefeiemplaar 5113 14 A Brinkman Zoon 6011MHE dOIIMNT iTi©TrV s ean è iud verteaa txe blsLd v oox C3 OTxd © © 1 1 OaacLstx©Ils ©aa E SCHUNT DAGELUKB BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN O ABONNEHENTSrhl S pat kwartaal 2 2E per week 17 cent met Zondaisblad per kwartaal ƒ 2 90 per eek 22 cent overal waar de bexorgiac par looper geaehiedt Franco per post per kwartaal 2 7G met Zondagsblad ƒ 8 40 Abonnementen worden dagelllks aangenomen aan ons Bnreaa Blarkt 81 OOUDA bij onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot dea bnorgkliag 1 e tegels ISO elke regel meer 02S Van buten Gonda en den beiorgkrlng 1 6 regels ƒ 166 elke legel meer ƒ D 80 Advertentién m het Zaterdagntuamer 20 beslag op den prys INGBZONDBN MEDEDEBLINGSNl 1 4 ngal lOB alka regal men 06S Op de voorpagina 60 hoogar Gewone adverteatlia en iagemulen madedealingea bï contract tot smi gertda ceenta piHa Groote latten en raaden worden barakaad naar plaatsiolrata AdvertMitlta kanaaa wonka lageaonden door taeaekenkomst van aoUada Boakhan dalaren Adniteatiebimaaz oaia Ageatao Bornu HARKT SI GOHDA Adnlntotratla Tekf Interc 82 Vephooging dep Posttapieven In verband met de aanzienluke verhooging der poattaneven zien wtJ ons genoodzaakt den abonnementsprus voor de post exemplaien van lApril a s af met ƒ O 40 per kwartaal te verhoogen en dus te brengen op ƒ 3 16 per 3 maanden met Zondagsblad ƒ 3 80 DE DIRECTIE onmiddeUi k aan don konuwr wen 1 mede gedeeUL len gevoilfce hoervan gcÜAitkte het den regent den ex conutg te beweein üoedopebt te vedaten Kuuri veiilulaardo dat hu vooimeraens us te Stteinamanfrer Ce bleven daai hu niet weet of hu onfcemoeid over Oofatenrukach grondtreiued leun ten schunt de toestand m het Rtinscliweatfiuil ache indudtuegeftMod aanmerkeUik U verbettn n De beweguw van een ailgemeene utaikUnK bch int oiveral te vcrUoopin Uit het Wupperdai wordt nog het optre dien van op zichzeir tidaanda btmden kjk iiuelid naar het chunt ondt rdeeilen van uit e4ltiaar gejaagde irrooteae beulen ie Gev ol berg Uit korten tud oodci Lommujuü tische heerschappu stond luHterscKe giabe reu volkomen ruaU Het uostkanuw te Vogeiaang hedibeu de oproeilukgao gepUin derd die 140000 nwi k uit de kii unt vreemdden in het gebied van Uoclium wordt het onderzoeik naur het vooidufioen van wapens met succes voortwectet Ooti luer 18 een aanmtrkeUikc toencminir van ill t aantal art e WwtlUgoa te tonlta ver ZUUU UU UHIA MOlHtit iftMikuiU uat t ê luoMi n gi iiuud iiun Uu liet veriwetxuk van a LfUunuiiuM ek u rwui le lu uauie wMre uiauit ii H v ue urtuterie arUt ireMcaat u verhcaeiuune inUiiooaen iimrJuai IDat hli juiat te StemamajiMr vertoeft wiordit in aonumuce kruMw aJlermuurt als een boevaJ bebchouwd wiaut deze ebt tHongaanKhe stad is het cembnun van du monardustL che kira van offiicieren Hier voert loxlionel Léhar hat beval over het tjt WesrtiHioiu aai chs koa an de stad ie U vena het middeüipunt van de actie der Oois itbnruiibsohe kaoaeiRtreue ottun wOb ike tnoa steeds hun oude uniform ilragen en hun traJabement uit Boedapeet ontvangen Hun aamwaziidcheul aan de gsvoa hun uctnviteoi en hun Iwdruohtiwe proipa i aaiia wordt door Ooetenruik alilenmin t op prua geattld De groote vraan ia hoe Karl nu hu eenmaal op Hongaarech gebied ls weer veiiiig en wel in wut torland te krufOLn lltetgeeo de regeennig nog t meeat bezig Ihoudt Aian de OoatenriikBi ie eerinir moet ze ail doortooht hebben verzocht tf vnji ze m Ziwitbeiiand zou hebben gemfor meerd oif men den ex ikeioer daar weder om wii herbengeu IM is luet heel ker l Bem moot jrroote vepontwaardiging iheensohan over het vertrek van Kiarl van iHabsibuii waarvan men m t nunet met op de hoogte wae Het verlof om op it t earach grootligebLad te verbd uve u was m dertud eigeven onder TOOrwaarde dat iKjbj en de zunen zuih zouden onthouden i an aikle poJitoJeike propa anda m witaer iLandi Op hem motte eohter met de ver jj ljobtang auui den Bondiraad vooraf n e te deden al hu van pJan was het grond Kébaed van den Ztwvteerechen staat te ver Uaten lOr wordt tdians een onderzoiek m Restedd om te weten 0 weüke manier hu uit Ziwgteetiland i ge MMn De Ooetenru uache en Howaarsche geizanteehappen te fiem verklaren dat xii iKari geen vengiunnuw hadden gegceven om te vertrekken Za weten nog niiet waar h l ZiwitseTlaml heeft verlaten iMen belocrilt te Bern dat de Bondamad Karl met zaJ toeataan na zun geruchtmakend rtoflije binnen de Ziwiteerache grenzen tenur te keeruL Wlat dan Ziie daar t moeiUiike probleem In Hongarue kan hu oueA bluven daartegen zal de re gieenmg die de bladen veiboden heefit ook Dslfa maar den naam van den ontbraoaden vorat te noemen ztoh met hand en tand veraetlden daajibu geateund door de en Itente dile de troonBlbesttMiting zal beletten op grond dat deae lenden ziou tot alle mo Rieluke intemaitaonaile verwiIckieluuEen en den vrede m Cenibraail Surona m gevaar i liot Ja wel de rechte tud vooi de DuU neni Mu Kücii tn liu uQtwapemngMiwtMa u verdiutien Ex keizer Karl s terugkeer Hoe de entente oordeelt Protesten ingediend De regeering volkomen verrast Dreig ide kabinetscrisis Nadere bqzonderhedni over t bezoek Weer naar Zwitserland De onlusten in Duitschland beginnen te luwen Antwoord op de ontwapeningsnota Vóór Duitsche hulp bi den wederopbouw De nmnwerkersstaking schijnt onvernmdeliik Ëén hchtpunt Opstand der Oekraiensche boeren ONS OVËRZICHX If Heun tlied zun lü poruonon wurena het dragen van veiWlen waoen m hech tenui genomen Te Ulberfe ia allies rostg Wol hebbon de cmnmuniaton getracht de brug bii Borlch UI de lucht te doen vliegen ioch de dq 1 tie kxm dezen auuwLag nog ttrdelu k ver titelen Ie Sol ngen hébben de werkgevora be tdoten tot uoitaliutiiur van de ad oideTt5 omtf te gaan uuiuen Z4i DiondleTdHig met iveeS n het wetk zitn gegaan Dit Ibeisiluit sc unt er veel te hebben bugeUoiacpLn dat ook daar de ütaking afneemt Uit andere geiueden koniea eveneeiu ge ruat teileiule berxohteP Het emHtigali nieuws s uit Uitterïeld VJuclitelmgeD uit die dbreek veiteUen dat de communtsitj n nn de Inrpen bii UvtterfeLd alle eeivllch tige inai neu gedwongen hebban ditinüt te neirwn in het Iteode lagtir Onder de ge vangenen die te Ainuiiendorf ma gemaaÖLt wuixlen talruike pemonen aanjieititrll t n met Kui ixisüiu umiVnmen en HuMMitchi nuL taire manteJü In vele gevalkn zaïn zm ook Van Iiui iiM h geUl voorden Uiatemacht ia het ailigenwen Kbaikwartuer der Itooden te Ualle door de po itit ovem mped l Men v nid duur dne conunumeten aan den urbeatU van wie er een bu zun pogang tut ontvluchten door een piisiboolHchot wesid gedood Lr werd een igroote hoeveelheid kaarten gevonden met nauiwiK euriige aanteedcemngttm omtrent de llgigiuiK van de spoorUinen en van ver ichLUende fabrieken Ook veerden aanwit zingen gevonden over de iiodei inig en Ie op tollinig van het roode leg r ea een nauwkeurige oipgeaf van de plaateen waar dynaimiiet opgeulaigen Men vontl verdci nog een aoo loist ngekoman beruiht dat kUaanalegen op de couranten uitarevocnl waren De poJiitie heeft tolruike personen ia Halle en elders gearresteenL De doodenllïfct van de huidige communis tufiohe onlusten wnrdit op grond van onvol ledige benditen gobChat op ongeveer 20 dooden tiier groene notitae en meer dan 4 1 geikwetaten terNvul waariwhunluk meei dan 1 Roodisn gedood zim en noar een vee groote r gete t gscnvond Het aantal iltoode gevangenen m Midden DuitBchlaoQ tezamen met de gearresteerde eommunJ ten m Dïwaden BcrUm en het Ruhnge bied wordt voodooplg geschat op oure a Iclk streelt altius kenachebfat bet Itaidaansche persafiieiatBchaio Steftam het onverwachte bezoek van ex fconimr Ka rl uan Boedajpest en ecji dodlle stpeök die de HonKiaarsche reKeeruwf hoewel ze part noch deel aan t srebeurde heeft en er zeJve verbouiwereewl van is duur Icaa koomen te Bitaae Welke verwaiklkeilmeieii auililen er het Beroltff van zun In Piiankniik waar men steedis aripwanenii het doen en laiteai van de vrofiigeTO VTjanden wodjit vindt men t fpevaJ m hoo e mate verdaoht AJles zoed en wel men vfü te Parus icr a fdooven dat de Honeaaraohe maiuaters verrast wierdjen dioor het Hioojre Beaoek mtusisdien de vroewere Majesteit ia diam toch maar met veeL plichrtpl inDfen ontvajiuren en wut 20IU er K 3beurd znin wanneer de r igieennK e is wel op de hoogte was xeweeat wie ze op Paischen be scaeA aou krijgen vnaafft de Tfemjps ipcmisch Hoaiifiranie is een mo narchie waaraian ai en de teffenwoordiK heid vaji den monarch o ntlb ralk In ziin uuum WBS de i $reiednifr aan t roer aildus liet Fransche toonaianscevende blad wat Voor het bewaml te Boedapest wemiK Broeds spelt De reuoeeraBijpaperBonen kunnen naar buitem mets andeins dioen dan hun onschuld ibetuii en wieafkeliik ze wisiben er niets van heet het de nunoiater Dresidemt had such 2 elf PaaBohverlof eettreven en wias omlbefwuiat van de wereldischokkemde Re beurteniissen die te Boedape pÜaatiB had den voor zn srenioe ein aan t axea Bch ter op zyn anm hoofd aal een Kroot deel TO31 de verootwaardaiicLiiKr der minosters en do tesreniartanders van den mionarchaien re KeeramRavonm neericomen I e premaer Rraaf Telekv staat niu eetnmaa beik nd als een Halbi uiiurfvnend Waarom zoo vraaut men thans verwniibendi is hiT met fcrachta ger teK en de Karliiatische proipa ajida op jretredem Het tpébeuTde kaai de huJidkiae reweeninisr haaj bestaan kioeten ooiBretwii £ eld zaj het een breulk tusschen de aan hamjrers van Karl en de tecremstaiudersi der iHiabslbnirK che dynastie tentrevolme heb ben zooda t er eetn nieuwe renreenneiscoali tie Kevoirmd zal moeten wiorden die cxd een vprstandlhoudiunis tnieschrai de verschil lende partijen R ibaseerd zal moeten wor dea Reeds wordit irraaf Ajpiponvi jrenoemd xiü oipvoleer vao den muidsitnr ipreaideiift vUcn zaet naar hem uit als naar da krachtffe fiKuur adileen hil wiordt in staat ut acht de ontstane cnsis te besweren wantHoptffarue staat sieMm voor een der nuiet il kiste oipigaiven die het zich nds het slua ten van den waJDeniatiJiaitaiKl heeft moeitenO p oiseen De ffsooitiste moeilukheid aal U n met de enteoite oip troeden voet te hlniVen WieJ 18 DOR Keen itoiba der gealldiicnrdlen iwaarm de temwkeeir van Kanl aile een casua beüj woiiiA aianft merkt anbvanupenmaair toch hébben de veirtetrenwoordiiurers der entente bii den mmiater van buitten Jandisohe zaïken tegen het onwedikoime be aoeik van dn exnke izer aan HKnuc rue e piTotesteerdL Hiun uiutvoernr mëdédeelmR redaan van het omderlumd dat KaH met den reigeQt heetft gieihad Uut de bLicEondeT heden bliikit hoe verraa end het bezoekwas IVien de auit van den ex keizer ophet voamlem ven Ofener Burcht oipreed en Kaa uut d auto sitwpte brachtde wacht geen eeiibaw 2eaL Be kcmanggtnig toen met zun g elschaj de RToortettap oip naair zun vroesere veTtrdfflcenu iar thans de regeiat vertoeft Dom de vroeK a wachitkaimer ïmp h naar de deur aii de weriokiaoner Voor deze deur stond een scbiUidwiacht geen soldaat van de luf IB arde doch een hellehoardier m nuddel eeuwsohe wapemniatiuur die den ex Aoeizer net herkende Op zun vraag wne boegamgtot de werkkamer verlaiurdie anbwoonUlede vtemgeiiadaudant uoe MiafesteLt de IConon waanw de schUdtwacht m de ihiuwlung siprDOtfr De komqg gonig zun vroegeire weridka raer thaaa die van den reigent bm nen Daair had hu met den regent een zeer levendvg onderhoud d t bilna dne uur duurde De ex kxavuur veriongde dat de regieat het gezetr aan hem zou orerdrasen Deze zette uiteen dat hu sim ambt met kon neei egjgen zonder het parlement geraed pteegd be hetiben De ex koniinsr boweeinie vervolarens dat de Pranache regeemwr had toeKeatemd m njn tenigkeer Noig tudftn het gesprek laat de regent hiernaar bii den Franschen gevoiimachti de infotnmeeïen Deze gaf een ontkennend antnraojd dat Op M laatute db ubeiCreiflcndt nota dei mterKiiu4it ea uc onlAVuweuiagacuiiiuniaitie leelt zb jruuiiiiiMooixj bewi rtVKl u umu uu ruittMHeur teruggebracht m op de ga uUsberlele weike vo en an io4 vau net vuiwag en vo geutt dt oweteeulUMiuK vuft ppu guiM UM i l ii Voor k wapuns zun e KOLJi uuiilauen vat tdireat id Uet uanbai ge weren uverttthi i lK luet iuUiKiu atiiwoiJE jioxUtf Ui veur u Lm atH miur van iuu uuli iiuin r iwAeei i e wupeuk voor ie ooieuui Ken Aunuen met ain oigLiUiMe wapenu ui dvn un van het vredeaverurag be onouwri oiHien het aan oailt r ie uin van wn pen weike noK m iiet tuki aauwezotf itin ïb wedjttwaar groo nuuir Oaanut mi dleciititi met groote nKmUixiuheOen een ie leer aiunbal eoinntetc wuiiemi iuunnen g maakt AoriU n iK Ou tHi he ruïeenng heeft reed vuorgiAU il om zukei e vooirraAien uLke bl ant Kunnen Kciuu t a o den m net bt tiU ireL ed W deponcertn Op dia wiiae OU I n iüLMtonzaMM eiin uun groot atui voorhtumUtn ziiiiuJiu nukdom j mder eenig doei te vemiiAixen De unbwapentiwi eam jnuia lieeft züch het ambwoonl op uit voor dUj voortMi oiulien Dat i uitbi hiand volgens het ver drag g LÜ bigd u zun veMJUcen ui het Ootiteii en ia lta t uuien U behoudea nu u sctvt II en ocliter uj evering van het ge Hchut dter vet cng i Iht i m vtrband ji et itn i B io to atelt de XXutMlw qaiwsrtmr voor alle geachiUen betreffende de ontwa pemng voor en scheidiigerectit t brengen Over t algemeen h ban DuibNche vooi stellen een weinig teastMim ontihuoi wtA 0 8 ook de ervuing met het aanbod om Duot w he weridaeden aan dui ederoobouw van Frankruk te laten htlpon heeft ge leerd Nu het meer en meer blukt dat d painhoqpen zomler ken steun imw larm zullen bluvtD bgKen otiulat l ranknuk met over voldoende arbciOÉ4rachten bewhitot begutt men het eimWivk Ui vselwiilende ovirM img iti nemen la antwoi on eea N raa c n tie Kamer haalde Doucheur on hoe de Duittsche regeei ng 14 Juni lAIt wtrd verzocht daarovtr voorateUeo te doen 1 oen proteeteerdo het A4 meen Vaknrer bond tegen Duit cht huln UI het herstel Zun houding veranderde toen de iran pOverucena de vrede m Centraal lEuiopa ih tamedjuk wel een deak2 ddig dmg Wiaar men met geheel Ubddien Burorm vei eert in de grootste onniet in de eerste plaaite Dtutachland waar men nu toch over het ergste heen ia Volirene de tetdumrer ontvangen bench cht svn kcaliLstcn in ZwniWrlantl met df DuitBche hadden gessproken Het Duitachf untwooord wan vaafi en bevatte voon aar den bu voorbeel 1 dat de Uuiïtache arbet aera als zoodanig tot hfit Vakverbond om tien toetreden alsmede over bad en con crsatiekan erB Loucheur wtood s tceds da FEUILLETON DE LILA HOED NiiM het Sthfftseh ran S R OSOCKETT VertaaJid door I P WBSSEMNK EOBSUM Niadrulk verboden Andrew nam hot gaarne op zich be loven kost mete en h vertrok met het kleine keurige pakie dat hu in de hand tuéld netjfe loopeode zoolang de oogen van Winme he n konden volden Bq waa noig te ion om de bdwnmjr van hun blik te ondengaan maar aan den an deren kamt de oogen van Winnus recreer den de hand van leg en Andrew 1 dde pen eerbied voor dae hand Zoodjia Amiiwr uit het gexichit van Win me BB keerde htj ivn hetsren tasch doo dat hy die gemafckelTjk toon openen en nadat hy er een handvol oude korrten uat egiooad had liet hÜ hM paikje van Win me er in g lyden toen tetto hj het op een loopen bloemen en takken lan de heggen afrukkende Aan het eind van den eersten aange legden wi g met op te plaats waar de beek van de Grannoek de bedditieien van hert meer vertaat stood Andrew stii ter rwTil hï er gefeeimaanme uitzag Met e i buitei ewone aandacht beacHöum de hu d ateenen van dea muur tanffB den weg nam er een van b tauMleren vorm en Meur uit liet een lai erekt ffst hooren en rende naar het middi van den weg om Z3 te veigow M ecai dat er niemand aankwam Andraiw was de mee literair ontwikfaelda perao i van de amolie Zyn oudste broer die gfir Amerdca gegaan was en in New Yorlt werkte zond iSJn familie dikiwijl boeken en kranten waonn venchriUcelti ke oatnioetme D met de luiUanen beechre ven iwtrden in het aombew en bloedige land van de eerste rootaiMeftir r Nie nMDd dan Andrew intew aaeetdt iA voor ftw imkdMrlttka Teibalco im de gwehla Ebie Farr sh todet bonren een tinnen bak wtat hu a tud deed naet ale u om vijf uur uat zyn bed sprong maar voordat hu de keuken binnen ging om JesB met zun Udk ken en zyn meelpap op de eiwone manoer t versilinden Op dot oogeribilik kiwam Andrew buite lend en sprmgend tusschen de beenen van I3ne roUen en deed hem in het water van de daenkplaata vallen Ebie had de X K ai vol zeep en voor hu hem had kunnen gru pen wias de fcwajoi eo al we Wat het meest kwetsend voor hem was dat waa de isfhateriach die mt de achteriteuken Wook Dat Ls zeScer de nieuwste manier om seebedirai te nemen Vast en zekeri Wbedend stond Elboe op maar ztKoder heeleanaal zun woede den vruen loop tn laten Ëeuige voonuBgaandie proeven bedden Qiem geleerdi dat men rekening moet hm den mot het famalic vooroordeel en dat men met de broeie van zun goede vrlen den te na moet komen Na het huwc ik lugt de zaak heel andersl Wmnie Ohéirtene bevond fiuh bij het grwene hek dat de weide scheidt van het akkerland op hot oo enbl da Andrew aldus te werk ging Ze had hem een pakje toe te vertrouwen Men had Andrew ndm mer beschouwd als een bctnouwtoaren bode en het waa maair j gebrek aan beter dat Wonitae hem gebnuMe Borenducii wwien dn aanduiuUn n die ze hem gaf uo pre ciea dat een vergwaing ommogeHik echeen H had eenvoudig naar de paetiane te gaan en het paikje daar af te geircn voor mijnheer Eaiph Peden wmdefr eetugv boodaobaph denks leoende van den Indnanen spoon dae de moordenaars van zyn meisje toor een Iheel vaMelanri naspoorde om ze voor hun bmnenkomat in New York om te brengen f oelde dat hy £ un roeping gevonden had De uitdiukkinsHvolk pantomine die hU gespeeld had had ten doel zich te vtr eekeren dat r jn hartsvnend Dick Littae niet vóór hem TooT njge ann was Inder daad kon hu hem op hetcselfde o q enbhk ontódcfcon terwyl h i rich een weg baan d dmars door het pnkkelige heddekruJd en de moeraspianten Miaar w at doet er dat toe de madit der vei teeldinc ia gixnt Amlrew b zat een groot deel dezer faraiLie eigenachap en h erin werd hu slechts oivertroffen door zun broer n Ne Yor t dte alvoreo hy het land verliet beachouwd went als de grootste leuffenaar van het tand en nu in a ziijn bneven z n moeder een achrtk aanjoejc fl aoinbere verhalen van fanteatwche avonturen Intufochen bleef vreemd geno xijn adre altyd te New ork Bn dus waa het noet te verwonderen dat toen Dock de brug overging Andre hem ontviiiv en hem bevochtte dat htj Dick z ch bevond in de macht van den Wreker dea Bloods die gezeten op een bneschend t iq aaid dwara over den weg paiaileerde on den tkwrgang ve aperde Bewol voor Dick om éen aoone Schotach itebak af te flbaan of het leven De stoutnw l ro Dick door dezdMe nw me aangegrepen weagerde va t besloten lets af te ataan h hechtte i er aan Iwt leven maar oog meer aan Kjn aeoikel Wordt vsrrolrL Welnn sterf dan verrader il p Ack