Goudsche Courant, maandag 9 mei 1921

No 14617 N RedacUe Telef Interc S46 Het Tabaksblad WEEKBLAD VOOB WINKEUEKS 0B0881EBS EN AANYEBWA WTjJN IN TABAK SIGAREN ea SIGAKBITEN Heest versptaida leieaswaardlg vakblad Hla 20 pagilia a Raiai tOOO leseis Leaf Belaagfaebbendea aenden hoa adres aaadan ultgaTer 1 C seHOEHEIJEB Amsterdam en lü ontvaafen gratis 2 wdnaeaa pnatoumplaai 5113 14 een kaïbrae te warmen ho heeft voor de eer bedankt en nu zal weliicht di Stiese m ann di taiaik overnamen M t zekerhjcul L het noir met beikend er n tïx iiiwemt noK metfi met zekei heid bekemd hoe vel men toch va teren igrond ondier den voet beffint te kruK n WaarMrhiintiik zal men uach ten tot dfl rrojid heeJemaal vast k en tlan op dnen bo iem het kabiinet bouweoj We bedoelen Lat de pantiiJeiders eerat met elkaar z uJJen uutvecblen of t ultima tium al dan niet moet morden aantrenomen en wanneer men het hierover eens is kan et n muiisiterie wonïen aamenuresteld dot aerejini js aan de wensöhen dej partiileideirs te waldioen Het is indeniaad de beate we r dften men voljfen kan h jreeft de ministe kpas op teleunstelJjniBr en de mee tfi waar jSbi dM men veilig zee lum kiozeai De vraag is dans wait de partiileideis nvenaohen Te oordeelen naar de dayense berichten newen ze moer en meer ver iiïoedelyk steund door ovepwöfrmjfem aU dae van Keynes naar inwilliBrwur van hel u tunatum blilkefis een paj ticuJier bench aan de N B drt houdt men in dien Riik dajt al lekenwift mot aawnemnne Htervooj j ook mderdiaad we reden VoIs ens het Benliiiïcr Taigetolaitt zou in den boeEem ter cooiLitieparbuen een omkeer der ge fvoelens zim te bem erken In het Centrum zou het aantal afiKevaardqeden dait vóör bndorteekemna der fe nt nte eischen is awn aieniuk z m toejïenomen Slechts een kleun Mcelte der fractie zou nog van tegen ov igesteide wemawyae ziin Ook in de demociaitaache partn 2 u het aantal atemmeji vócr aannemmfi dei e soiien toenemen Zelfs n de Duatache Volkfipartii begant k zich voljrens het blad een venandening van meenuiifl te vo 1 trekken In ie Sociaail Democratische oantii zap nu Idiiige bei aadslagnnwen een Tpoote m ©r derbeui vóór aamnemmir der ei schen ztin V6rkre n tcmiii lie WflbankeJiiken ai wmeen het ultumatum zouden willen aan nemen El iB dus m te veel gezesrd wanneer tt € de meenang uiten dat er KTOote kana i op mwiiIiiixiLnig ven de eischen der entente Ofltk de kwestie van de ontwiapeping moet 0eer dicht bti een oiplo6ainjt 2Un In de be vprekangen van de niksregeeimisr met den m msterpresulent Von Kahr en dem eaef scJien gezant te BerUm Pre er hapt de ryksr geenni r alles aangevoeld om oeideii te overtailgen van de noodaakeJtikiieidi voor tiet Ri k vam de otitwapeTiing van de Bei r sche burgerwachten Von Kahr heeft ten DE OESTE 3ERZALF roode onblot en hutd üiUlag schrijnen rere plekken DE OESTE KINDERZALF eneesl roode onbtot en linellen uiUlag schnj zeere plekken GOUOBRAK Advertentlin en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L VLEGGBEST Goadaruk Wg BEDWATEREN m Spoedige radicale genezing door de be kende pUlen 2J7 12 URIK Ut 14 varouderde gevaUen ƒ 2 60 N V Mij SANITAS GOUDA Korte Hendenar 10 KOTTEHaAiM Korte Hooaatnut 87 UTBBCHT Vooiatiaat 104 AiUSTBBID AII Ren nuidMem 44 BENT U KEN BOOKEBr Koopt dan onze groote NAPOLEON ea U geniet 7 kwartier voor slechts 7 centi AU Reclaraemerk TIP POP 4 cent Turfmarkt 84 Indische Geneeimiddelen aALSTEENEK NIEEBLMSZIEITEN TEMOE LA WAK afdoend middU tegen galsleenen p b 176 6yf J0 all ik Uw middel niet Mniikthad was eenflperatie onvewilidelilk geweest DAON REMOEDJOENG tigan nieraandoeningen niersteen grnis pai bus ƒ 2 26 b ƒ 1260 sinds het gebruik van Uw Remoedjoang gevoel ik mij een heel ander mensch BWDAON MBNIlRv Uaassiekten sleenea pUnlUka druppelsgewUs ailaeloosing P ƒ 226 b ƒ 1260 De urine komt thans in grootere hoeveelheden dan vrower terwul het niet meer zoo troebel fi Bovenstaand aanhalingea werden ons toegezonden door de gwruikers van Ind Geneesmiddelen Hen elsehe op elke bos de naam THE SINBER IMPORT COMP aRoaiaacB Poaibii loa Verkrijgbaar bU Apothekers n Drogisten waar niet gelieve ifien zichte wenden tot THE lUF COUP GRONINGEN 4456 37 DE ROODE ZEE Roman van OLAEA VIEBIG mot autorisatie vertaald door ï vr J P WESSEUNK T ROSSÜM Nadifak vwftodan 1 HOOFIDiSTUK I Door öhi zomermiddag die vcrvuJd ivas TOn den zachten geur van accaci en bnde bloesem sneed gnW een wanfclaak Van waar kwam dae W De menaohen tfa lp straat liepen wcr rf ii 05mierkzaa Zy Ijdevwi rfkan keer rieji jsieh naa rechts en mka staken het o jd na r voren en luistepden Men was OB aAn veei yewioon aan het voortdu l voortiorateien op de spwnhaan van nen dae den oorlog steeds meer voer n den iuil schudden aan het jikeli hui len der brandweerfiuït die de aankomfet n trangporten gewonden aankondwde w doffe tonen van muziek die ba teodg n er nieuwe graven bu het neer iMi ier aardkfliuirten speelde maar fen Jwl aU dit had men nog met gehoosd wat w 8 kf Metï ontsteliie Men waa in n t detde oorlqgBjaaf schnkachta g wor n Klonk het met esp óoor met e 2 i tinngoKle klacJit een kreet zoadea en een jammerfcULcfat doch ttiet mt 5 nachenmoDd Maar zoo brulde ook gew ondinhet mea van den slachter Het i boTwiittfauurïtN onbrattendK Maypole Zeep on Ueedingitukken cnz te verven In i yKhinende kleuren Verkrggbaar bg ANTON COCyPS Orniit Wldatriit II IdvartentUn en abonnementen f dit bU worden aaagtinomen voor BetfcmwoBde Dwp door A BOOM Berktawoeda vaar BMkMwoode Aditarbroik J MOOHVI ADVSRTENTIïN isboren den Biten Uei PIETER COgNEUS CLEYNKRT Stolwykanlnu H 20 bg Ooada BEKWAAM TYPISm Volmaakt Tienvingersysteem Blindachrijven Privaat onderwUs ƒ 6 per maaad Vol doende voor kantoor 2 maanden Voldoeade voor Diploma C 3 maaodeiL Blindachryveo 4 maaodeli en vluff r Koetclooze oefenurfiaH E DE KOK Pretoriaplein 4 2168 1 Leeraar Gem HaadelacurMa 10 ÖEVEAAGD om een paar avonden per week boakan bg te honden Bneven onder no 2269 barean Qondsch Conrant Markt 81 TB HUUR een HUIS A ai tel Gabardine UchCe en donkere Kleuren pc rC geboraluüniJ JèS bev 3 kamers solder en schnur grond en vrnohtboomen gelasen in omgeving van Gonda in de nabciheid van t apoor direct te aanvaarden Adrei ta bevragen onder ao 2364 bureau GondBohe Courant Markt 31 13 fooqit atJ 3 9SÏïh ohiHaraaMa Plaarliio In lipmiei lokken en Blovsis leiiliitti naar Maat laWollaa ZOl HET IS BEWEEN dat de iUMES eD HEÉHIILEEIMUEII VM J VLAG cm balPouwfiMUii aulp a Il voor het naken van alle Moderat COSTUMES enz KUIPERSTRAAT 43 4S Tel 692 GOHEN Go FIIBIIIH Markiezen Zonneschernlieil JalouzieËn Rolluiken Tentei enz 185 86 Ateat voor Gouda ea atfttrakaK H J VANSCliMiEN WUDSTRAAT 21 GOUDA VAN NELLE S PAKJESKOFFIE GROENMERK 40 oe t BLAUWMERK 30 boonen en gemalen Iets goeds voor een lagen prijs VRAAGT UWEN WINKELIER N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1765 5382 Voedert uw Vee met 34 Murwe Lijnzaadkoeken merk steren w l t uitmuntende door hoog vetgehaltel N IM L merk STER in geplombeeide zakken Grootste voedingswaardeAlles gegarandeerd Zuiver EereDipioma Parfl 1900 Negen Gooden MedalUea Wskarbora voor de fijpiste kwaliteit geven U Maggi s Soeipan ij zijn uit de beate grondBtoffen vervaardigd en bevgtten alle ftestanddeelender zelfbereide soepen Verkrijgbaar in meer dan 12 soorten I Bestel Uw t rukwerl bij A Brinkman Zoon ± i 0p KOKO ca tulvere heldere e nlebvetu vloelitot bcvofldcfl dcB hurgioci vcntcrkl klieren ca hssr M Mrk voorkoMr het iplilten tn gUval cn HooCdzeer ca roos verdwenen nadat men KOKO Jl cea paar aaien heeft Kcbrulkt men sprenkelt ccnvou N dl KOKO op hel haar dan wrIjR men hel liehl la aederwaarlscht Ichling en boisleb Bhik Verwaarloos nooit Uw Haacl Wk stcUca geen dwate of onmogelijke ctachep aan KOKO maar wU zeggen en houden vol dalVjrecn ander preparaat KOKO ela een zeivcr geaeesmlHdel voor aal Haar kan evenaren VPAARSCHUWINQI Lel op onderstaand Handebmetk voorfcemcade op elke fleacb KOKO wordt nooit los söndcr verre telde huiknverpakkiDi mei Handelaaetk verkocht Pr l HtMnt I IOBiUdaa iai ras slliKk KOKO Sfcaavoo Poedee I Cll pet pakje fvttexxjsttoK VarkrOgbaar te Gouda b ANTON GOOPS WOdatroat en ta SekoonlMivan Ml A N VSS ZBSSEN Abonneert ü op dit Blad iSÉPiJBH ALS BIJ TOOVERSLAti VERDWPNEN Kheumatidt wortlt veioorzaakt door een zonderling vergiftig zuur in het bloed Dit zuur zet zich m de gewrichten en Bpieren kost en veroorzaakt de vreeselijke kwellei de pyn in den rug jicnt blaas en merstee □ Jtti ontsteking an de blaas enz Zwakk nieren zyn hier de oorzaak vmi Om van een aierziekte tt nezen iqoet men beslist de oorzaak het vergiftin urmezuur verwyderen fc en werkelyk af doend middel moet zoowel tSoor de nietwi als door de blaas worden bpgenomen en niet ïooalfl bü de meeste nierpitlen het geval is door de mgewanden Wanneer men de uruw een troebele blauwachtige kleur ziet aanoe men een eigenaardigheid die UE Wlirc g Nier en BlaaspiUen van alle andere soorten onderscheidt dan staat het vast dat zg hare heilzame werking op de juiste plaats n 1 de nieren en de blaas hebben uitge oefend Zg zuiveren het bloed ledere lezer van deze courant die aan pyn in den rug rheumatiek mer en blaaastefr nen sptt in den mg jicht of aan een andere blaas of nierziekte lijdt moet het onimd delluk probeeren By lederen drogist z n DE WITTs Nier en BlaasiJ llen tegen 17 en ƒ 2 75 per doos veF baar Laatstgenoemde doos is 2 maal zoo groot als de eerste en is dus veel vooideeliger Koopt dan ook onmiddellyk een doos van deze wonderdadige pillen en U zult begrij pen waarom duizende en duizende luden m alle deelen van de wereld DE WITTs Nyf en BlaaspiUen loemen A ergeet echter met naar DE WITTg Nier en BlaaspiUen te vragen in dooseii voorzien van blauw met verguld etiket en een speciaal blauw zegel op de kurk Mocht men eenige moeilukheden by het verknjgen van de echte DL WITT a Nier en BlaaspiUen ondervinden zendt dan l t geld aan E C DE WITFa Co Ltd Den Haag waarna U onmiddellijk een flacon wordt toegezonden Prys ƒ 1 75 en ƒ 2 75 per doos Verkrygbaar te GOUDA bu ANTONCOOPS WiidstHiat 31 en Mej S VAN LOON Markt ST Als gij ongesteld zu ne dan s morgens s middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruiden of 1 a 2 Worteilioer s Pillen en gq zgt spoedig hersteld Beter en goedkooper huismiddelen bestaan er niet Duizejden hebben er leeds baat door gevondbn en zo zullen ook U helpen De Wortelboer s Kruiden ek ortelboer s Pillen verdrgven gal s m koortsigheid maag en hoofdpon wekken den eetlust op bevorderen de sposvertering regelen den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden enz Wortelboer s Kleden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per doos dne doozen ƒ 1 70 Overal verkrflgbaar of direct van te 4 adepekela Zendmg geschiedt franco na imtvangst van het bedrag 576 46 leri evufae Ï1EUMATIEK I SPIT VERKOUDHEID HEVIGE PyKEN GErsEEJr U VQLKOMËN OOOR fe ï 95er i40pfi cK H H APOTMeKeeSenDDOGISTEM 1 P Ad RlCMTEfê 4C S0DTTEKl J ll Te Gouda bo ANTON flflOFS Wfldstraat 81 flOMBp a WADDINXVEBN Advertentiën en libonnemcnten op dit blad warden aanjsenoiHeirdoor A NOTEBOOM Roekhandri Waddinxvw AGENDA 10 M 7H uur Voordracht Dr J H Burkom voor de G H B S V ar 10 ei 8 uur Bestuurs tamer Rem KeA Byeenkomst der P I A B Iie fd vei k i wil w iMd l eUiic t mmm ontwurw tu virCmd rJQc Q ooneertMK vamÊJaim ma om dy jp obw twnda f t mmM m EleetHMbe Drnkkerij A BBINDCAN ft ZOON Q09VA m 60e Jaargang Dinsdag 10 ïei Ml flOÜMHE COIRAIVT 3 ie cx wrs © aa cL extexj tie felstd voor G oxcd a exi Oaaa strelcoaa VERSCHUNT DAGBLUKS BBHALVB ZON EN FKBSTOAtiBN ABONNBMENTSPBIJS par kwartaal ƒ 2 26 per week 17 eeat met ZoadagsUad par kwartaal ƒ 290 par sreak 22 cent ovearal waar de bezorgmg par loopar geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementefl worden dagelijks aangenomen aan ons Boreao Markt SL GOUDA bjj onze agaten den boekhandel en da postkaatoren ADVEBTilrriEPKUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring i 1 6 regels f180 elke regel meer ƒ 026 Van bmten Gouda en den baiorgkring 1 6 regels ƒ 166 elke regel méér ƒ O 80 Advertontiin m het Zaterdagaummer 20 bbslag op den prijk INGEZONDEN MBDEDBEUNGENi 1 4 rafals ƒ 2 06 alk ncal maar ƒ OM Op da TDorpagina 60 hoogar Gawoaa advertaatUa sa ingesoaden madedealUigeB hH contract tot saar gandaceardea prOa Groota lattars ea laadan worden baiakaad aaai plaataiuimta Advertaatlfa knnnaa worden lagasoadaa dovr tusscheakoaoat vaa aoUada Boakhaadelaraa Advarteotleburaaaa e cua Agaataa Administratie Telef Intere 81 Bnrean HARKT 81 GOUDA Duitschiland en de entente Dr Mayer geen kabinetsformateui Een sti ooming vooi aanneming van H ultimatum Lloyd George erkent de bezwaren dei ontwapening De gezantenraad ovei de Silezische kwestie Amierika s deelneming aan de bespringen Fianknjke wei eit hulp voor Opper Siieziff Be narde toestand De intergeaJlieerde commissie uit Oppeln vertrokken De miinwerkersstaking in Engeland Groote werkloosheid Uitbrei duig ONS OVERZICHT I r Mayei heeft het niet aansrctluifd r o en miJnwetvi rB De Oder brug tuatich 4i Kosel en Kandiiun lifct iwider Poolwsh vuur De poiuUe K gevungienon te Kowl zjin utt dt gevangenis onUsiagen Volgeoi de Lokal Anzeoig r nomen de i oien Jiedeit eooitfen tiid m den corridoi naar Oo t 1 ruiüen giwrt Duitische ie taanüpoi tt n in bei ia lu ba lea iichiuiever Eoedungen aan m looJfccht marköa d e ih m koerii geluk Jlen met at Duitsche marken iNatuut uk ia i ankruk het lojui dat t genovti het DiuLsc e protest t mutMt svm patamek ataat Dt I mmwhe reuteenn hetit Rt ant ft K il op de Oo Anirii notu dii ttrt itaJite bngeland en i Wiknik gcnoht 1 I U 1 nuuruk op het U mLcaticui karaik tci van tie inJichtingen dixrr Uuitbchlaml Vferstrokt en mti dat dt troiA elen voor Lcn deel te wut n zun aan het valMche be rcht vun toekennuig aan DuiUichuuxl vun liot bdeziach myndjetrnct li hennnert eir aun dat de jreaJjietrde commiHN ic kruLhtove V aa tiiegelui renomtn heeft om de orde te tjLi ttJkn LU dut de geahleeide troesjcn hun olïcht gfdaun hC bben De iranmhe re ht eriiflf besJuit met vaat W i tclieii dat er Euch reeds een aanzienUJike verbeteaimg voorgïïdöan heeft m den toetrtand eai ver kjaait dat de intemationak loiiunuibie g en vreemde hudp noodiig hetli Don het Duiteche aanbod de veiikgiiwiLyweer naar Uppertiilezie te z ndien i atgealagen eiji berucht dat vooraJ bu de IXiitaciitns m Opper ibilez ie ernsitwe ont tcinnunif uu htXikken want dte Ml n niet van upinte dat de totitomt isoorvcel beter is VoLgtms bo 1 h t I aan di bladen uit Onooln ht eft etn afvaunkgiiflg van di Durtwche Opper tvileziiichti orgaauiatiie aan genAuul l crond gevtiaatitl welke 8tiu pen de geaUjeerdo commiswe tei be ciiemung der I Hiithelien ikien wiJ Indien er Maandag ven bswod gend antwoord w zullen zii onherroeoe iiik tot zelfverdediging overgaan De intergealheefde commjhjne heeft Oti p In verldrttn waardoor groote owuat on Ufi de bevolking whet KCÏieeUi di rfct u Het bauituur van den Schotficèen bond von havenweriüem te Glaagow heeft zdn aireniefnen secretarui oMgodnuren het be Hluur van don tronsiportarbeidertibond tf tiiK eken morgen te I iwWn te verffode rtn om tot d aUrein iit ütakimr t € kn n eu ter undei euning van d haveoatbea iWn en de milmvetliem i r zun met bu wikrvereenJit 3i n mam Bloten aW eidi rv natti het Princett Doek tr Giawow gebracht waar zii oaiest b aeher ming van Ie marknepoJitie beaug citn met ht t louwen van Imlimtea Wetsche koJen 1 iiemeufwe deelmiSMiur wan it Ver Staten bu de besprekJoiMren deV geaUieer ien htatit m hugeliUMi groote beianaratet iiUK gewekt otte e end dat het bolamr van Bewnen 0 de j eEK hiitt vvas aan dat van het Knk De oDtftaBemnK komt wel on een seei ongeI 4J en ooiffenbiak ui t nu de oustanü t Opper Silezue m vollen xunsr u dmai tjnmïUinistische mvloedeiï aan het werk n oeten zun luiodat er pevaar bestaat voor veislaan dei beweginur Uoyd Geoiwe heeft d t elkend m eeo rede dae hii la icixlkwr jrehouden heett en waiann bii o a zuidie dat daar de geai in eerden Duitsch Jand tot ontwaipenuw iredwonopen heibben z i verpJicht zun er voor te aorjfen dat u t met k t siachtoffer van die ontwaoe n JKff vv ordt door een militaarc aanval Vian t ziKie eener d rde partii Men kan er b Vöwren zejit die Daily Chionicle dat het 1 et tien schim matr hebben itlsof de jrei i iceixlen teil aanaien van OprperiSileKie i ch hiun beslis sanir laten voorschruven Oöi piaataeUifk geweld m a w omdat dei lcn nu Uipptr i lezie zim binneagedronIR en moeten ze het nu maai nuet kriwen Aiet Zeij KOw k i b tocht naar Wilna dae tot sevoLg had tiat een volksstejnmiwr wend u tigehCihreven u Ëwe Wilna aanrvtavkedilik nvet aaoi Polen was tiocKi wezen is een precedent geaóhapen dat met iMdvoeft teft onden bevestiad door een vuur knaaser ataaJ tje van wjJJekeur m Oipoer Salezie De K iantenrflMl heeft mtuaschen gister ochtend de maata egeJen ondiarzocht cke da oixie m Oppei biJezie zouden kunnen her teilen eo de gemoetleren bedafl Hli be liloK t 1 g eallieerde commissie uit te noobgen aan de bevolking een verklaring te weven van den waren staat Tan aaken van tfi grensikwestie diie noig m onderzoek 13 gomler dat nog eemge iroorloopige bosliab ivg tusischenbeute gekomen ie De raad besi x t een stap te doen bu de Poolsche 1 geennig om haao uit te niooduigen mede tL werken tot het terugbreijgen van kalmte en ai haar best te doen de Ptooleche bevolking van Opffyer S ilezie tot betlaren te bt enigen iDe i aad bnacht hulde aan de koeJhloe kligiheid en opoffenmg door de gealbeenle tioepen tudens de onlusten aaa den dair gelegd JHiUKth Wallace de AmerUoaansche g zant woondle de biieenikioinst bh HiJ deel k mede dat z n regeeo uw hem veirzocllt zun p4 ate m den raad weer in te nemen eJs officieus vèrbeajenwooirdurer van de Vet enj de S taten Juies CamJwiwsprak tegenover WalJac a de voldoenuwf luit die de raad er over Bt vJfelt dat de geaató weer aan de bueen fcomsten deelneemt l e IMily releKi a4iih nwikt naar aaa lexlung btervan op dst de geest hoewttl niissctiien met de letter van het antwxiord han Ajnenika aan de i ÏQtentere ieenngen dt verzek iTUiig achiMÜ t bevaitien dat Vviaktungton met zal weimren huiu te ver iteenen in ledei geval m den vorm van goecten raad nn zake verschaUaude aanotie ieiKieniheden betreffende den airemetncn vi ede en welvaart van airooa BUITENLAND8CH NIEUWa UKLGIE l n 5ed r aitd r tot levemklang venMntee fL Het AsriiHanhof van Ookt Vlaaaderon veivordeelde giurteren den Netlerlandschfn bchi$ pür F mn de i l iA uat Hbiiitrpine bu verstek tot leveuMimwen dwtuigarbeul De vuwjortUdde had tüdwu den uoi log mtkon nogeditetuften voor de Duitacbeim vertérhi ei m 1S 16 een bicmtol BabrMche Htiuanrit uan k Du itKe4u i venenden rlfe twn aüen K m infusilleerd BNGKLtAND ItfMHk Hn den Japonadien KiwrnwiAR De kroonprins van Japan ih in Ji ngeiiind aangekomen en dour tien korang san h t V ictiiria Stufion te Londen vi rw konid Daafna g ing hu naar hH I uck naAiom fm k 0 wtmnr hU tloor tUs koniogUi uerü UBt VeUMWsn De raten wwnn yol vcrfk dat hem twnikhte G teiwwnd MIt fcii ama0m n m e n leetftnuual in het Buckinitduun Da1tfif l e koning heeft een dronk u ttf brucht op i ri roonpnnfi Hii heette hom hartelbk iweJkom en zelde dat in btózofJt h t svm baol was van de oude vriend h p tniaschm hngieland en Japan Htl aprak zdo over uiitnng uJit dat de vnendBChapoedljke m fi nvwpikinit tueiwhon de bekle toiken wa senftieele faetör wtut v wr het haM ovcA MUï ion wereldvrede De kroonpnnB Hprak in zua anttmonl zun oPke nt dkfceid uit voor ete warme W tKhiterende ontvmnRïct Hlj letde dat te vr wlhchttp vun bngttland op zeer hoo WA vt m word g ateld door Japon en itsA nii n duar ulUïrut dankbaar wa voor dt goede botnkkingen ntet de geallieerde KUKkfl it den toeta van den tttd ktm doo Htaan tf hij voortduring en van ile eet ntieele factoren voor het belunul vwi den wendd vi ede zou bliiven NOORWEGEN De icebedeiuitaktni Do zeehodenatAkimg op do iRietviiHt in g temacht begonnen 7u wnvat MOO nw chmi ten matawu en AbokerR en ttÖOO hiivenanbeidepe De algwneene tatoig Violgent de letjt Pamsien aal de nieu we tfozant der Verecniigïte Staten die zich Chans m reia naar liingedtuul bevindt bu Bun aankomat te Londen offkcieele m Sbruoties vinden die uteniag be Waling ton uiitwewerkit zun JLvenzoo zal dt gt £ ant te I aiue nieuwe io tructie ontvan gen De médewealuJur welke dt V S offici ee aan den iungel hen gezant te W i hitwU n heel t toegiezetDdi zal veed verder gaan dan men over het aUromieen m de V verwachtte meklt het l i ansohe blad Hioowel Hai dong m dit opzicht den raad an zun miueiteim Hnover Hiu die en MeUon beeft igevolwd as tofth alle ver meden wat den retvubtiekeinMThtn le Lcri van tlien Senaat aanstaot aou kunnen ge ven die op dU cogenblïk den tttd nog nnei gtfcomcn achten om de betrokila naren mti te geaJilieerden weder aan te knoooen DÏerhalve zal Üarvev slechrte deel nemen aan de dittuuKn van den Oipuer ten ilaad d e vooa ateaan aan het ntmen van eeh ibeiiluii t doch met aan die uttineen waann een besluit wordt stVBomaa omtrent het ten uatvoier brengen van de bealuujiigen Ooik zal de ge nt nij t deel nemen aan liie b M tjn en van deii K B of van ten raad der gexanten die leta uatstaande heb ben met den volkenbond joodat aan de re geenng der V S met verweten za kun nen wonden dat zu m aenig opzicht be tnekfcingen aanikinoopt met den Volken bond Het zelfde geddit von de commiMle van herstel naarbu Ravden BJ hts offt cieuis vertegieniwoQiTddtfd aai xüf De mt nweifkoiust u kiair m i ngoland die nj ai veraoheuleoe weken duurt begunt i eh hoe langer hoe meer te io n gevoe kn wegeüfc d koUn chaar chte Groots staalfabrieken te Shefffcid mn bhans ge ten waar k or 6000 man werlcloos Zltn And i e groote firma a shitten gokulehik de etne ufdeeling na U andei e ir zun thims rieei dan ÖOOOO weiyoozen te SheffieUl Voorts tim ar wagens tilst nd ui dïi pottewbukkeru owreveer 40 000 workloozem l e hoof ftp te regcJing van de kolen tAakin r worrlt jrevoctl dooi de mededeeiinit Ik Uovd Geoirge op het laatste ooigenlblij aan titt Koning heeft gezonden dut hu tot zi n kedwez Wi maar onveraniideJdk met vnwezig kon zun aan het Victoria Station den Japanftchen kroonrinns te verwei n w gcntt een vejvsdenng van hot ka tfjjr bes prckin van de koIenkwetAie Anlerzud dreigt weer gevaar voor ia bieid ng der staking tot cte heide andere luien dB Triple Alliantie Volgens de Miatun m de yneerdeïiheid van het Amerekaanisohe volk tevreden over deze besJiSsing van Hajiding Slechte de itulicale viöuigel der reputoUkeinsche partu veJTvut aan Howling dat hu geduremlc de verkieizinigscaniipiaif iae heeft beJoofd een Tudicaie vejwidening te brengen iji h be leid ten opzuchite van de buutenlondsche polfltiefc en dat thdns m werkehikiieid niets veranderd ie De gealieerden mogmn al praten over herstel der orde druk uitoefenen op Polen t baat niet veel h De macht der I len ia het door hen be zette gelsed wordt steeds grooter zegt I j n vi m Wötff Het laetig vallen van Dmtsoh g zmde apoorweglieden neemt toe Gelbeefe straten nki door Poien afgezet en er wy rdt gezocht naar degenen diLe Duits lijjid trouw zun De stad KoaeJ wordt door V êcn Poolsche overmacht emstiar bedrengd VDe opfitandelingen gebruiken hi r artille mvertng dooriiep hen die het l pden en allen hoo ien het niet alleen inVe atin ten von de vooretad in de in het groen veraehoJen villa s en tuanen De zomeriucht nam den kreet op haar vleugelen en droeg hem ver weg over velden en 4dcerii koog hem d iDr het ganscihe laad it Onwillekeurig hief mevr Hedwig Ber tóioldui die aan den intranig stond van den tuii van haar viMa het hoofd op naar het uitspansel kwam er een icheur m het strakke blauw pakten er zich fwmbere w olken samen Zy voeide zjch zonderling anjTstig Maar onbeuo lkt straalde daarbo ven het rustige blauw en de aarde prukte vrifendeluk inhet groen Onderzoekend keek ZIJ naar den kleinen wtbten wagen uit waarin de verpleegster het kindje van 9aar zoon Rudolf was f n ruden Haar buurvrouw de weduwe Kirüger kwajn voor u JHedwig had haar in lang niet gezien zu schrili e wat was the oud Ë woidienl Het elaat van juffpouiw Krü gér dat vroeger breed waa eweest leefc haar heden tmal toe door honderden nm pcltjes saaftngekn Kn Ëte ude vrouw h eld eeiukJem kand aan de nand Dat was zeker het kind van haar zoon van Goaiaaf die reeds sedert het najaar van 14 wevd vemuat Zou de moeder nog aift d 09 bericht van hesn wa ten Hedwig gaf haar buurvrouw de buiA Hoe g at het juffrouw Krinrer Ia dat de kleine De grootmoeder tmabie la heb ik h m teheei voor mt alieen B e üiahn zii TexbeixrAo mdi apei moeder van het U is nu in Beri de rio Bi etbT Mii Vooa stcfcteif aMraiC j ontvlucht waK lat de RuBsiache gevalden 4chap een kameraad van Ou taaf die ia c bu gffwceU toen een granaat het Jichoam van Guataaf hepft opengereten ayn ann lichaam Vaarwel heeft hu nos geroepen Toen was het uit Het waf m te buurt van Uxk Och hu t m het g heel nifet by nixïnulden geweest in h t Cel met m Frankr k zooal ik alt W gedacht D ar he n ik hem al den tüd leygecfs geaiocht Een wcemoedype glwn Ijich gleed over haar garrapold gedaM Wcet u nog mevi ouw Berfcholdi hoe £ dezen zomer voor twee jaar met de pliMt Uit de courant naar u toe ben komen locp n 4 uitMhe gevangenen op OorsJca en ik meende t l d htj et by was En hy wax m Rwitand m het groote koutte i danii Ik n al ik er aan deak Opigewowlen trok zy den woHen doek S en zy om haar mogttre tichoudcr dro g vaatei om zicii heen Dstima pakte sy het aft van het bnd Btevigor beet en zei gelaten Nu rüt hy met meer van de Itoude i hebben hem daar begrav n m een gmf voor hem aliean 7 j hehfcen er een krui o pgeift van berkenstenwnetje gemaakt Eooalü z dat m ï island doen xUftaaf Kri er er mooi iiHtesnèden met den iatum van den dag ZUn kame raad heeft bet lleh heel precie besehro ven Hiefeelhahn heeft hem gegeven wat U bb z h had de arm kere4 had geen oituivef Zy heeft hem geheel uitfi oofd Eenft ab men htA dor veH at d n naam he z 0M Ac3irw ii komt er heide mets dan kaal land een paar atan I4e pynbaonwn en kHauir bericen m nivtn niets dan ynmm ea i fi ia Am B van mti niet s aan daar heeft zu wei mg t Jd voor het jongetje Tweemaal m de vreek komt zu avwid hier en dan den geheeleti Zondae Maar hu 15 raag b i grootmoeder w het met zoo En zu hooig zich voorover naar bet tand 4ioe heet je Uerrow BerÜioltb Btreek het kmd over het klanzende bkwidt haar De groote gr xe oogen met de donkere wimpers keken haar onbevreeBd aan Jongetje leen maar jongetje Hedwig moèat giiimiachen U hoeft de oogen van mun G taaf d e mooue groote oogen Lang geJedent toen ik hem nog op den atno droeg hebben de metwchen er my al om itiuj0fewn ben l n hy heet ook Gustaaf eveAaJe zun vader Maar tk no tn hem alleen jonge tje Omdat ik zooveel met mtjn Giu taaf ipraat weet hu anders ntett wicn A be doel d 3i vader of hem Juffrouw KrUger zag zeker eentge ver bazong op liet gelaat jkr andere want zb voegde er snel aan toe Ik ben niet gek dat hooft u nie te denflwn mevrouw Bartihokb al ze lffen de mensdien bet maiiGchi n J heb xe aJle vyf nog bij el kaar Mtar fr kan niet meer leven zonder me GiKtaaf te praten Ik weet nu dat h niet meer leeft HitfaeUMdin weer y boterde zg zich Trude heeft zich ter Rille vai m veéo rmt geguod Zy is j audenz vavMn waar zt n stam Je dMr eeta btVMrids gtdword KrOffer bukte t hffft daar Mmond go t p rcém t dic door al het ttchJnttfn Dan moet men altiHrechtuit Iw n Dan komt men a n eengroot mocraü en laat recht om waaripoedof een groot boAch begint Daar teateen heiligenbeeKi in een gemetKeld huiekAan het kfu hai t Ohruitue het hul eiH kalf JE geechoten eigcnlt lUn nog maar ekn i a r ütecnen overg 4 leven maar het krols eteat noir rechtop m 1 ChrkttUB hoivt er nog g rfieeJ ongedoertl V l ui En iaar ochtM ia een groote ruimte mm beetje beachut door tttniikgenaji diM hebben xii hem bevrmm paar zal ik M Mkm ab ik hem wek WU g aa er hfen hr heen Juiïrouw Kri r kaftte Gi l de de vroww in eniett mar loftk een vaigfc beechryvinff het gfttf Ui kOWMB v Mlen Hadw whiidide het 1mk H en mogelyk Zulk een kWIn gni V ulk een onftaa lii te uiigeatwkHwid in een oeeteny viin botmifitrtmken en moebat Sn nu waa itliiA lil I EUleH anders tgimonim de DorloK Vandert tovneflt het wesen der eanle in nife oogandklildiMi m dler da de iiren het relaat van den nnensdii Xiïi kunt er wet heen dat gmwt niet Toch wel De vnmw btecf k 9 volbouden ï j tett het u gomakkelUur v er du hef to lk stel my in het fdheel nkto wor Juffrou Krüver r ehtte skfa op er Ibmm bKs van de vroegere HkbnqfmnAefal m baar hou g Wovdl vamlKd