Goudsche Courant, donderdag 24 juni 1926

L 1 Wi A 1 jr W J o IBIB5 CExtpa Editie VOOBLOOPIG KOSTELOOS FiUliuMiMl SCHOUTEN n m besefaiUdilg van den E A Hew GcchtenMomiisMris iA 22 Jam jj is tiepaald 10 dat de indiening van d adiuWvordering n bjj dea ondercctoekende nioet plaats hebben voor 1 S ptemlier a s 2o d4t de verificaöeveigadering gehouden zal worden op Maandag 20 September a s des n m ta 8 uur in het Gerechtsgebouw aan den Nootdaingel te Rotterdam Gouda 23 Juni ISM Hukt 46 Decumtor 1W9 20 Ur A A J SIJKSBN Vpijdas 25 Juni 1928 00 Jaargang 8l elo Mheid M Antemie Reuraatheniet Qebrek aan eetlust Uitputtinf Insinking Pleenlaohtllheid Oververmoeidheid Slechte apijiTertering Energiegebrek worden snel en afdoende overwonnen door het middel dat hun befinlettera noemen Wacht U voor namaak VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag Prijs 1 a f2 6 a f 11 12 fl f21 Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten m mm goüraivt Nieuws en advertentieblad voor gouda en omstreken BëRGAmAcHT BERKENWOüDE bodegraven boskoop gouderak haastrecht moordrecht MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWLÏK WADDlNXVEEN ZEVENHUIZEN enz A VEEBLAAÏÏW DoalMtraat I noUDA Levfl 11 foortcB S78 10 Meubelen en Lijsten Dit blad verschijnt dagelijks bebilve op Zon en Feestdagen ADVBRTBNTIEPBUS Uit Gouda en omstraken bebooreiHle tot dea t orgtiit 1 ó regels ƒ 1 S0 elke regel meer ƒ 0 26 Van bulten Gouda en den beuirgkrinc 1 6 regela ƒ 1 BÖ elke regel meer ƒ 0 80 Advertentiën in het Zaterdagnommer 20 beslag op den prjja Liefdadigbeids advertentiën de helft van óen pr s INGEZONDEN UEDEDËELINGËM 1 regels 2 05 elke regel meer ƒ 0 60 de voorpagina 60 hooger Gewone advertentie en iofeaonden mededeelingen bü contract tot Mer geredueetrden ppös Groote letters eii ra Lden worden berekend naar plaatBniim Advertentién kunnen worden ingebonden door tusschenkom t van Bollede BoeUtandelaren Advertentiebureaui en onze agemten en moeten daags v6ór de plaatsing aan het Bureau z n ingekomen teneinde vaa opname verzekerd te zijn ABONNEHËNTSPRUS per kwartaal ƒ ZSè per wede 17 oast met Zoadagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 ient overal waar de tesorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaaJ ƒ 3 15 met Zondagablad T 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bniflau MARKT Jl GOUDA bjj onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Oaze bureaux liin dagel ks geopend van 9 6 uur Adminiatratie Telef Inten 82 fiedactie telef 83 Maison Sanitas GeUersche Kade 7 1169 so bij het Witte huis ROTTERDAM Tdefmn 4538 Sp iaal a M Toor ELASTIEKEN KOUSEN Buikgordda Breukbanden enz AUe mjt Artikelen Toor damai n heem Vtuft Hl MIcMIaiantMkl a 1 H Aanbevelend ARTH E M HUFKENS MOTORS GENERAL PRODUCT m €£ UDSCHË ZWEMCLUB HHEÜMATIER JWkt it hl dan me at v au atramma MMatan mfPSn vaiatuikiixan w mPtla k ulUf i Hiwp n lendanpiin tltlrtiHtkkSatm m vardar alia rhmunattaaha aandoaningvn en pijnen dia ontstaaa at taaiwalfa van gevatte koule ganaaat Mn met hat kaarUjka wrütndddd WortalkiVa OUa rai Jaotai Maria TotMhaar Vaifei taar jt ft par flaoan bt da j ff 7 X tfl Chevrolets werden meer verJ ♦ JIO kocht m het eerste kwartaal VBD dit jaar dan gedurende dezelfde peiijode vas 1925 en dit n het jaar 1925 toen de Chevrolet oog wel haar ai ootste omzet behaalde klip een cijfer van anderhalf miUioen W Dit is het beste bewijs dat er algemeen vraag M naar e A wagen die behalve goedkoop in aanKhaffing en onderhouct hetzelfde pr Aeert en dezelfde moderne con O structie heeft als veel duurder wagens zooala versnellingsbak half elliptische veeren rfcelct ruigers luchtrclnlger een beichjrmkap ui één stuk over de kleppen f Duo ft ne Duco lakwerk enz TOURING f1950 COACH f2405 SEDAN f2650 Bovenstaande prijzena n inclusief 5 band TRUCK f1965 f o b AnstcHtem Vraagt Ua dealer de gemakkettjke t alingaconditién der Genetal Motors Acceptance Corporation L van Ztnnheven S dalJoifl IEDER GOUWENAAR BEN ÏWEMMER ifle prijzen Uitstekenae kwaliteit ALLE DRUKWERKIeN voor den Handel Vereenigingen én voor Particulier gebruilc worden tot zeer bijjijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd A BRINKMAN ZOON f Asthma Wumav Bw even dag en nackOwrgald vordt door benauwdheden op de borat nahk dan de laaie alijm loa met de beproefde Akkei Abdjjairopp Gij zult dan apoedig bevrijd xijn wtn die angatige beklemming Ooir beroemd bij bronehitu kink Ujmhoa t catarrh griep en iDBuanra AKKER ABDUSmOOP ± w iw t I SO i isoT 4 fO EUilM k ii rv i bl n lïS m ± urn Wegens tijdel ij ke verplaatsinjg zal onze zaak VriidaE a 8 dan gehaalsn dag GESLOTEN zijn De groote Verbouwingsuitverkoop wordt Zaterdag m JUNI hervat Ui de perceelen V Oldenbarneveldstraat 84 86 88 voss RÓTTBIIDAIH MOEDER Meestal echter is het Toldoeide Uw kindje te voeden met MOLENAAR s KINDERMEEL volgens aanwijzing op de verpakking U zoudt Uw leven willen geven voor de gezondheid en het welvaren van Uw kleine schat Nepveuzen en Zenuwziek wUacwakte gebrak aan aataia naeralachtjghaki hoofdpijn angst en dwangtoiataaden hspoebondria vra i de uitvoeiJ e gr Jt hTodana van DrOBBEABiD A Oo Frankwatnlat 7 i 161 18 dis Ui lni prOdeelbaarheid l vn eha 4i dapeloosfaeid qgPEaahait en maagaando Dr WIErtSE over zenuwxi Den Haag tis een middel van welenacbapoelljke saéensKIIIng dal de ziekKkltaien doodt n de huid geneest Een ptoefllacon lal U ovcTtul en Veer loldi AdverteeH In dit Blad Vraag gratis brochure aan P MOLENAAR Co Westzaan De Goudsche Courant 1 1 het mee t aangevochten M nnatap ook het meest gewaardeerde Wê IHaatseliJk dagblad van Gouda en Omstpeken ll iïJK f leder weet at de GOUDSCHE COURANT biedt Vlug Ilieü s jkït Gouda Vlug nieuws uit de Omgevm Vlug iiieuWs vao Overal Daaroni ètijgt voortdurend l t aantal abonnê s Mpt 1 Juli begint h t nieuwe kwartaal Wie zich thans abonneert oatyangt tot 1 Jiiü de Courant ératifl thüiÉ Abonnementsprijs bij bezoréiné in Gouda en omgeving f 2 25 per kwartaal óf 17 cent per week ± 1886 Welkom I Sportmen zwemmers en zweiBsters die van verre zijt gekomen naar Gouda tot deelname aai de wedstrijden welke door de Goudsche Zwemclub zijn georganiseerd ter viering van haar 40jarig bestajui welkom bier Het stemt ons totrgroote vr eugde dat dit gedenkwaardige feestfcer Goudsche Club die voor de beoefening der zWemsport zooveel deed en deswegen een groote populariteit gfeniet door Uwe tegenwoordigheid wordt vereerd dat Uwe deelname daaraan gro n luister bijzet Grooten Juister ongetwijfeld dfw daardoor aan de wedstrijden grooter sportieve beteekenis wordt gegeven miar grooten luister bovenal doordat aan Gouda de eer te beurt valt voor de eerste maal na de periode van den grooten stryd Fransche Duitschc en Engelsche ploegen te samïn te mogen ontvangen om by en met de Hollandsche sportfbroeders een vreedzamen kamp in het natte element te voeren Di is een feit van beteekenis en van vei heugenis tevens dat demonstreert dat ook desport een schaikel vormt in het internationaleleven die niet mag worden gemist daar zij in staat is wat was vaneengescheurd weder totelkaar te brengen natte element gij die de spes patriae z jF van Vwe landen weest welkom hier I De Goudsche Zwemclub iaaei0ae De Goudsche Zwemclub herdenkt morgen en overmorgen haar 40 jarig bestaan Dat is een heugelijk feit dat een glorieuse herdenking Wfiairdig is Want deze zwemclub is maar niet en vereeniging zooals er zoovele ziJn welker arbeidsveld zich beperkt tot een kleinen krmg van bij haar aangesloten leden Afn deze dub is van groote beteekenis voor d mitwikkeling van de üwemsflort in onze gemeente maar ook voor de bevorderimg van de zwemsport in t algemeen en door de positie welke ziJ in de zwemwer d inneemt ook van importantie op het terrein der internationale zwemsport Daarom is dit gedenkf t een zoo merkwaardig feest waaraan wü meer dan gewone aandacht scheïik De tfoudsche Zwemclub mag zich verzekerd achten van onze groote sympathie die ns op dezen dag onze gelukwensch doet utten voor haar verderen kraohtigen bloei De Goudsche Zwemclub bij ieder kortweg bc j kead als d G Z C is popular in Gouda Ze heeft zeer talrijke vrienden ja we mogen wel zeggen dat nagenoeg de ganache bevolking ze moge dan sportief aangelegd ziJn of iinet met de G Z C meeleeft En ook het tfemeeiHeb rtuur laat zich daarin niet ontietuigd en geeft ar het kan hare medeikreirking om de club in staat te stellen haar nuttig werk te verrichten Ook omgekeerd is dat het geval De G Z C toch is de krafhtige propagandiste voor de zwemsport die door haar goede organisatie en haar aantrekkelijke wedstrijden hoiiderden en hondyden van jong tot oud tot zich trekt en animeert de zwemsport te beoefenen uit een oog pulït van hygiëne ter bevordering va i de volksgezondheid uit een oogpunt van veiligheid om in gevallen van gevaar den mede mensch voor verdrinking te bekoeden uit een oogpunt van sport die bevordert dë harmonische ontwi tke Win het lichaam die zoo in nauw verband khA niet de ontwikkeling van den geest Dat is de schoons taak die door de G Z C o be i WODderenswaardige wijze tal van jaren tot üit voering ia gebracht en wpirih zij tot heden uit nemend is geslaagd Wie daaraan n jg mocht twijfelen die besJhouwo eens de merkwaardige kidt in deze courant genomen op een warmen omerdag in de StedeIiike Zweminrichting hier waarop men de jeugd in het bad ziet krioelen t Iflkt wel een miereniiest Het gevolg van deze Mppaganda is dan ook geweest een steeds stij Bid aantalbeeoekera een steeds slij genden Writoop v bad en abonnementskaarten een te s toenemend 4 d l der S C I Die A tiMirty welcome to you sportsanen an awfamners come from over sea to Gouda to partake of the friendly matches or nised by the Gouda club for the celebratwn of the 4t decenniimi of its existence The jubileeing club enjoys a great popularity in our country and has always been an indefatigable promoter of swimming sport Your presence at these matches adds to their significance as their sportive value is increased by it We assure you that Gouda is proud of the honour bestowed on her of receiving for the first time after a long period of bitter discord I Jrend h German and English teams to meet aer for a peaceable struggle in water spore We consider this to b a thing of great moment and joy becausie it tends to make clear that sport is an important link in the chain Of international life being able to unite what was sadly rent asunder Once more a hearty welcome to you artists of the water at this friendly meeting at Gouda I goede samenwerking dankt zy ook aan de Commissie van Toezicht die voor de belangen van de Stedelijke Zweminrichting hepft te waken en die de bruig vormt tusschen het gemeentebestuur en de club Dat die samenwerking op heel gemoedelijke wiJzé geschiedt wordt wel duidelijk gedemonstreerd in het feit dat de lenningmeester der G Z C ook deel uitmaakt van de Commissie van Toezicht en daarin ool de penningmeestersfunctie vervult En naast deze samen rking is er ook een nauw contact tusschen de club en JJemeentewerken aa i welken tak van dienst de zorg voor het uiterlyk der inrichting is opgedragen en welker direictie het zich een aangename taak acht om daarin eei vroolijk en aantrekkelijk aspect te g ven daritózbnder prettig aandoet e restauratie der inrichting gedurende jden laatsten tiJd g eft daarvan een sprekend bewijs De Goi dsche Zwemclub wtrd opgericht op 19 Mei 1886 Dat geschiedde heel gemoedelijk Een der oprichters de heer A D van Yreu ningen geeft daarvan in het 200 juist verschenen A D VAN VBEUMINGEN Mrdii en met al Voonltter der Commissie ToBricht op de Stedelijke Ztreminriehtiiig lerlei leuke kieken geïllusireerde Ge Ein heriliches WiHkommen Sportmanner und Schwimmer rufen wir HolMier Ihnen zu vom CXsten her nach Gouda geiKHmmen urn teil zu nehmen an den friedlichen IBtoiipfen welche der Goudaer Verein zur Feier iSner 40jahrigen Existeras organisiert hat Es ïl ut uns sehr dass dieses denkwurdige Fest 1 hiesigen Vereins der schon so lange den WBBsersport zu fordern sich bestrebt hat um 4lh daher einer groszen Popularitat erfreuen MKi die Ehre Ihrer Gegenwart geniszt welche l eBsen sind wir iiberzeugt diesen Fest eine LgHazere sportive BedeiAung gibt Unsre Stadt 1 stolz auf die Ehre dass Sie zum ersten mal inach einer Periode van bedauerlicher EntSweiung framözische deutsche und englische Swrtbriider zu bewillkommen in der Gelegen d ist um sich in friedlidiera Wasserljfimpf Ihit unsren Landsleuten zu messen Dies ist gewiss eine Sache von groszer Bedeutung well sie edgt daas der Sport ein nicht zu unterschatdes Glied des internationalen Lebens bildet er im Stande ist freundachaftlich ziu vereinen I welche vorher sich feindlich gegeniiher illfi n Noctanal Wasserkiinstler ein hen ïiches WHlkommen zu diesem freundschaftlichen Wasserkampf in Gouda 1 Een aartUge foto die duideltjik ülaatreert boe het Goudsche awenAad des ïomers in trtk ia b j de jongerwi en tevens een bewijs van de populariteit der zwemsport in onze stad mede dank zij het werk der G 2 C denidboek derxlirtr de volgendefoolijke beschrijving De nursery van de G Z flpvas de sigaren£abr öt £ van de firma D G vaS Vreumingen in het gebouw Achter de Vischmarkt waar thans de tabaksfabriek van deze firma is gevestigd Daar waren in 1886 werkzaam C Lunenburg B Augustijn Aart Hoogendijk en A D van yrcummgen die graag na de stoffige werkzaaïhhed n verfrissching zochten in het Goudsche zwembad Het was in 188S dat aan de sorteertafel op die fabriek tot oprichting van een club besloten werd waarna op een constitueerende vergadering alles definitief werd vastgesteld en er al spoedig een onderlinge wedstrijd plaats had En uit den eersten tijd vertelt deze schrijverdan nog wat de verhoudingen zoo typisah toekent Gezellige jaren waren dat die kinderjaren van de G Z C Prettige wedstrijden en veel sympathie en medewerking van bekende Goudsche ingezetenen Zoo n wedstrijd was een evenement in Gouda vooral ook omdat na afloop daarvan het bestuur i iet alle leden en zwemmers met muziek voorop lit optocht door de stad ging BiJ het Café Vrede Best in de Wijds raat werd de stoet ontbonden en daar hatf dan de prijsuitreiking plaats En toen de heer Beazelzen uit Amsterdam als kampioen van Nederland tcruglcwam De oude zwemmeester Gpienenclaal was ér trotsch op dat in het Goudsche oailTOo ii zwemwonder was opgekweekt hield efen toespraak en tfegon een vroolijk deuntje op z n viool te spelen en toen ging het m optochr het bad rond De zwemmees 1926 Nageurs frangals champions venus de loin Gouda pour prendre part aux Concours nautiques organises par le Club de natation de Gouda pour célébrer sa fête de quarante ans nous vous aoyhaitona la bienvenue de tout notre coeur Nous nous réjouissons de votre présencdt cette fête du Club de Gouda qui peut se vanter d une grande popularité dans notre pays puisqu il a est tant intéresse pour le sport de natation Nous sommes convaincua que votre prfeence et votre participation aux concours en augmentent la valeur en les rendant plus interessants Nous sommes fiers de l honneur que vous faites k notre vüle Après tant d snnées de discorde deplorable c est la première fois que nous ayons l ooctision de recevoir des fervents du sport Francais Allemauds et Anglais pour se mesurer avec nos compatriotes dans dea luttes amicales C est pour nous un evenement non dépourvu d importance et de joie puisqu il nous montre que les sports forment un anneau de grande importance dans la chalne de la vie internationale Cc sont eux qui peuvent beaucoup contribuer a réunir micalement ceux qui étaient autrefois divisés hostilement Une föis de plus soyez les bienvenos a oe aisiUes luttes dans notre modeste piscine municipaJn de Gouda ter met de viool voorop dan de kampioen Beszelzen met takken en bladeren van de struiken van het bad gelauwerd en daarachter het I stuur de zwemmers In de bezoekers van het bad Dan noemt schr ook nog het bekende lid C C Krom thans helaas overleden die niet alleen op wedstrijden met succes uitkwam en z n borat vol medailles had maar bovendien bekend stond afs menschenredder daar hjj verscheidene drenkelingen het leven redde En dan nog het volgende grappig verhaal Zondagsmorgens kwamen de leden van de club op het bad trouw bijeen dan werd er veel geoefend en had er soms wel ter afwisseling een voorstelling plaats van de schipbreuk der Medusa De oude boot werd dan met clubleden bemand en door heftig schommelen liet men deze in het diepe bassin zinken Statig verdween dan de boot in de diepte en onder groot ge xtmm ging de bemanning mede onder water en MX schipbreukelingen weer boven kwamen Ki begon het zwaarste werk De boot werd dan met vereende kracht de helling van het ondiepe bassin opgesleept en leeg gehoosd Bij het hieriwven genoemde viertal sloten zich nog aan de heeren C C Krom en Albert Hoogendijk en met hun zessen vormden zij de vaders van de Goudsehe Zwemclub De Door al die jaren heen is de heer A D van Vrenmingen in nauw contact met de club gebleven N dat de heer Lunenburg reeds een jaar na de oprichting als voorzitter bedankte trad de heer yan Vreumingen als zoodanig op èn deze heeft die functie tot 1898 vervuld Nadien is de heer ïjn VTeumingen offetreden als lid der Commissie van Toezicht op de Stedelijiie Zweminrichting van welke commissie hiJ op den huldigen dag nog de immer belangstellende voorzitter is J KORTBNOEVER OudVooriitter der G Z C ï a den heer Vreumingen ii voorzitterschap der G Z C gesteld in handen van den l reeds overleden be kenden zwemmer den heer J L Breebaart die deze functie waarnam tot 1 904 om te worden opgevolgd door den heer i K rtenoever die deze tot aan 1908 heeft vervuld De heer Kortenoever sinds geruimen tyd niet meer hier woonachtig gaf